SvV&J: helft aangetroffen ongedocumenteerden heeft asielachtergrond

Als een vreemdeling zonder een geldige verblijfsstatus door de politie of de Koninklijke Marechaussee wordt aangetroffen, kijken deze diensten in de nationale systemen of de persoon reeds bekend is in de vreemdelingenketen en eerder in Nederland asiel heeft aangevraagd. Ook checken de diensten, in het kader van de Dublinverordening, altijd in EURODAC of de betreffende vreemdeling in een andere EU-lidstaat asiel heeft aangevraagd.

Uit de cijfers van 2012 tot en met 2014 blijkt dat ongeveer de helft van de aangetroffen illegale vreemdelingen in Nederland een asielverleden had in Nederland of een andere lidstaat.

Kamerstuk 19637 nr. 2145, 15.2.16
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-2145.html