CRvB: geen aanvullende bijstand naast WAO gedurende periode verlenging status

Vast staat dat appellant eerst nadat zijn rechtmatige verblijf was beëindigd een aanvraag om verlenging van zijn verblijfsvergunning heeft ingediend. Dit betekent dat appellant in de te beoordelen periode niet voldeed aan de voorwaarden voor gelijkstelling met een Nederlander. De wet biedt geen ruimte om een vreemdeling die niet voldoet aan de voorwaarden toch gelijk te stellen met een Nederlander. Gelet hierop, heeft de Svb de AIO-aanvulling op goede gronden ingetrokken.

Hoger beroep afgewezen, aangevallen uitspraak bevestigd.
CRvB 20/19 PW, 23.2.21
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2021:547