Rb: Afghaanse 1F-er na 20 jr nog wel actuele bedreiging maar geen 3EVRM-risico meer, uitzetting alleen met warme overdracht naar ziekenhuis

De rechtbank is van oordeel dat door verweerder juist is beoordeeld of eisers persoonlijk gedrag een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormt. Zo heeft verweerder overwogen dat eiser geen spijt heeft betuigd, geen verantwoordelijkheid heeft genomen en geen afstand heeft genomen van de gepleegde misdrijven. Ook heeft verweerder in de beoordeling betrokken welke fundamentele belangen van de samenleving door het persoonlijk gedrag van eiser worden bedreigd. Verweerder overweegt onder andere dat eiser in contact zou kunnen komen met in Nederland verblijvende slachtoffers van de door hem gepleegde misdrijven. De beroepsgrond slaagt niet....

De rechtbank is verder van oordeel dat verweerder zich niet ten onrechte op het standpunt stelt dat de door verweerder destijds geconstateerde uitzettingsbeletselen niet meer gelden. Verweerder mag uitgaan van de informatie uit het algemeen ambtsbericht en van de verbeterde veiligheidssituatie zoals door de Afdeling is overwogen in de uitspraak van 18 december 2019. Ook met de verwijzing naar de informatie van VWN heeft eiser niet aannemelijk gemaakt dat zijn terugkeer naar Afghanistan in strijd is met artikel 3 van het EVRM. In het bestreden besluit heeft verweerder aangegeven dat, gelet op de hoge posities die eiser heeft bekleed tijdens het communistisch bewind in Afghanistan, uiterste voorzichtigheid is betracht bij de beoordeling van het risico dat eiser zou lopen in het kader van artikel 3 van het EVRM. Verweerder heeft pas aangenomen dat artikel 3 van het EVRM zich niet langer verzet tegen terugkeer na een zeer geleidelijke en uiteindelijk stabiele verbetering van de positie van (oud) communisten....

Verweerder heeft nader toegelicht dat de medische overdracht wordt geregeld door de Afdeling Bijzonder Vertrek van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Voor de uitzetting zal contact worden gelegd met het ziekenhuis waar, volgens het BMA-advies, de voor eiser benodigde zorg aanwezig is, het Amiri Medical Complex in Kabul. Met dit ziekenhuis worden afspraken gemaakt over de datum en de wijze waarop de medische behandeling wordt overgedragen. DT&V gaat enkel over tot overdracht als de medische overdracht geregeld kan worden. Er bestaat geen aanleiding om op voorhand te concluderen dat eiser na aankomst in Afghanistan niet aan het ziekenhuis zal kunnen worden overgedragen voor continuering van de voor hem noodzakelijke medische behandeling.

De rechtbank is van oordeel dat verweerder met de aanvullende motivering voldoende inzichtelijk heeft gemaakt hoe de fysieke overdracht mogelijk is en dat eiser enkel zal worden overgedragen als de medische overdracht kan worden geregeld. Mocht de medische overdacht niet geregeld kunnen worden, dan zal eiser dus niet worden overgedragen.

Rb Arnhem AWB 19/7802, 23.9.20
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:11109