Rb: stoppen noodopvang is besluit waartegen geprocedeerd kan worden

De voorzieningenrechter is allereerst van oordeel dat de brief van 13 maart 2012 van de Toetsingscommissie NOA gemeente Arnhen onder de verantwoordelijkheid van verweerder valt en daarmee is aan te merken als een besluit van verweerder. Het bezwaarschrift is naar het oordeel van de voorzieningenrechter in zoverre dan ook ontvankelijk.

De voorzieningenrechter acht, mede gelet op de inhoud van het bezwaarschrift, nader onderzoek wenselijk en ziet in de gegeven omstandigheden, waarbij de noodopvang van verzoekster binnen enkele dagen zal eindigen, aanleiding om het besluit van 13 maart 2012 te schorsen, voor zover daarin is bepaald dat de noodopvang voor verzoekster eindigt eindigt per 1 juli 2012, zodat de noodopvang voor verzoekster ook na deze datum dient te worden voortgezet, totdat uitspraak is gedaan op het voorliggende verzoek om voorlopige voorziening.

(Pim Fischer Rb Arnhem AWB 12/3026, 29.6.12)