RvS: COA moet contra-expertise documenten betalen

In de verklaring van onderzoek van 12 augustus 2011 heeft Bureau Documenten, naar aanleiding van een onderzoek naar de echtheid van het door de vreemdeling overgelegde Iraanse verkiezingsdocument, vermeld dat de verschijningsvorm niet correspondeert met intern bekende informatie. Gelet hierop is het document volgens Bureau Documenten waarschijnlijk niet echt en met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet opgemaakt en afgegeven door een daartoe bevoegde instantie. Bureau Documenten heeft niet kunnen vaststellen of het document inhoudelijk juist is.

De Afdeling ziet aanleiding terug te komen van haar eerdere uitspraak van 19 maart 2010 omwille van de rechtseenheid in vreemdelingenzaken waarin een bestuursorgaan een rapport aan een besluit ten grondslag legt dat een deskundige op verzoek van het bestuursorgaan ten behoeve van dat besluit heeft opgesteld. Aangezien de beoordeling of een door een vreemdeling overgelegd document authentiek dan wel vals of vervalst is, een specifieke deskundigheid vereist die de minister, het COa noch de bestuursrechter heeft, zal een vreemdeling de uitkomst van zodanige beoordeling door Bureau Documenten slechts met succes kunnen bestrijden door middel van een andersluidend deskundigenrapport.

Het voorgaande betekent niet dat het COa is gehouden de kosten voor het laten verrichten van een contra-expertise documentenonderzoek zonder meer te vergoeden. Ter beoordeling van de noodzakelijkheid van de te maken kosten kan het COa ingevolge artikel 17, tweede en vierde lid, van de Rva 2005 vereisten stellen. Niettemin heeft het COa in het besluit van 5 december 2011 ondeugdelijk gemotiveerd dat de kosten voor het laten verrichten van een contra-expertise documenten-onderzoek geen noodzakelijke kosten als bedoeld in voormeld tweede lid zijn, door zich op het standpunt te stellen dat de vreemdeling, indien hij van mening is dat de resultaten van het onderzoek dat Bureau Documenten naar het door hem overgelegde verkiezings-document heeft verricht niet juist zijn, dit onderzoek door de bestuursrechter in een asielprocedure kan laten controleren zonder een contra-expertise over te leggen.
Grief 1 faalt. Het hoger beroep is kennelijk ongegrond.

RvS 201204918/1/V1, 19.9.13
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2013:1232