Nieuws

RvS: intrekken voorzieningen asielzoeker mag niet als straf ingezet worden

In de eerste grief betoogt de asielzoeker dat uit het arrest van het Hof van Justitie van 12 november 2019, Haqbin, ECLI:EU:C:2019:956, volgt dat de strafmaatregelen die het COa aan hem heeft opgel

(lees verder)

Rb: schadevergoeding ivm te lange detentie want te weinig uitzettingshandelingen in coronatijd

De vreemdeling heeft tegen het voortduren van de maatregel van bewaring beroep ingesteld en daarbij verzocht om een schadevergoeding.

(lees verder)

RvS: geen toelating buitenhuwelijkse kinderen Ghanees, persoonlijke banden niet aangetoond

De staatssecretaris heeft naar het oordeel van de Afdeling terecht aangevoerd dat de vereisten om gezinsleven aan te nemen cumulatief zijn (vgl.

(lees verder)

Rb: intrekken asielvergunning vanwege onjuiste info terecht, nieuw asielverzoek mogelijk

De staatssecretaris heeft de asielvergunningen van twee vreemdelingen ingetrokken vanwege het verstrekken van onjuiste informatie en tegelijkertijd uitzetting achterwege gelaten vanwege de aannemel

(lees verder)

Stichting LOS

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Agenda

Tous Migrants : grands bivouacs festifs, randonnées commentées, veillées bavardes au coin du feu, 3 juli – 30 aug (div data), grens Frankrijk- Italie

Soyons présents et nombreux tout l'été à la frontière pour que la montagne ne devienne pas une zo

Tentoonstelling Mensen en Papieren, 11 - 30 augustus, Rotterdam

Maak kennis met de verbindende werking van het licht en de diepte van de schaduw in deze indringe

Summer School Odysseus Network 24 August to 4 September 2020, Brussels

The Summer School has been designed to provide participants with a comprehensive understanding of

Odysseus Network : One Year Certificate in European Law on Immigration and Asylum 5sept-12juli, Brussel

The aim of this programme is to provide its participants with an in-depth understanding of the EU