Externe publicaties

Nieuwsbrief 6, 2019

ECRE: Destitution as a tool for immigration control

In a study from last year, ECRE concluded that “the reduction or withdrawal of reception conditions is considered and used as a tool for immigration control”.

In a recent article, Ilker Ataç discusses the use of conditionality in provision of housing in Austria, the Netherlands and Sweden, referring to the wider trend of placing conditions on access to socio-economic rights and the link with the concept of deservingness.  Conditions might be reasonable but where they are not, then destitution results because people chose not to submit to the conditions and therefore cannot access their rights. For example, if accommodation is only provided in detention centres, people may chose not to take it up.

http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/aida_brief_withdrawalconditions.pdf, juli18
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15562948.2018.1530401?src=recsys, 10.2.19


Report ‘FROM PILLAR TO POST - Destitution among people refused asylum in Scotland’

UK Home Office figures suggest there could be as many as 1000 people in Scotland who have been refused asylum and are at risk of destitution. Refused asylum seekers in the UK lose their entitlement to Home Office accommodation and financial support 21 days after their asylum claim is rejected. Some people will still be eligible for some level of support from the Home Office but others are left with nothing.

http://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/assets/0001/8406/From_Pillar_to_Post.pdf, feb19


FRA: Risks of exploitation of foreign workers

These two sub-studies are focusing on the experiences and views of foreign workers in EU Member States, in a rather innovative approach giving the floor to victims, notably undocumented workers

Out of sight: migrant women exploited in domestic work (June 2018)
Protecting migrant workers from exploitation in the EU: boosting workplace inspections (September 2018).


EUROSTAT - Asylum in the EU Member States in 2018

In 2018, 580 800 first-time asylum seekers applied for international protection in the Member States of the European Union (EU), down by 11% compared with 2017 (654 600) and less than half of the number recorded in the peak year 2015 when 1 256 600 first-time asylum applicants were registered. The number of asylum applicants in 2018 is comparable to the level recorded in 2014, before the peaks of 2015 and 2016.

Syrian (80 900 first-time applicants), Afghan (41 000) and Iraqi (39 600) continued to be the main citizenships of people seeking international protection in the EU Member States in 2018, together accounting for almost 30% of all first-time applicants.

Asylum in the EU Member States in 2018 (695.40 ko), 14.3.19


IND Werkinstructie 2019/4: Herkomstonderzoek in asielzaken

Door de IND wordt onderzoek verricht naar de identiteit, herkomst en nationaliteit van asielzoekers. Dit onderzoek wordt gebruikt om te bepalen of een opgegeven nationaliteit, herkomst of etniciteit geloofwaardig is. Vooral bij ongedocumenteerde asielzoekers speelt herkomstonderzoek een belangrijke rol. Echter bij gedocumenteerde asielzoekers kan ook een volledig onderzoek naar identiteit, herkomst en nationaliteit plaatsvinden als hier aanleiding toe bestaat, bijvoorbeeld als uit algemene informatie blijkt dat originele paspoorten eenvoudig op frauduleuze wijze verstrekt kunnen worden.

Deze instructie beschrijft de instrumenten, de algemene uitgangspunten, de werkwijze bij herkomstonderzoek en de beoordeling hiervan. Benadrukt wordt dat dit een algemene instructie is over herkomstonderzoek en dat er ook nadere adviezen kunnen zijn die zien op specifieke landen en waar ook informatie over herkomstonderzoek in is opgenomen.

https://ind.nl/Documents/WI_2019-4.pdf, 11.3.19


EASO : practical guide on the best interests of the child in asylum procedures

EASO has released the latest guidance on the best interests of the child in asylum procedures in a new practical guide. It seeks to support EU Member States, Switzerland, Norway, Iceland and Liechtenstein in establishing child-friendly asylum processes that ensure the protection of the child in line with EU and international law. The document affirms the obligation for States to assess and give primary consideration to the best interests of the child (BIC) in all actions or decisions concerning children.
The guide is divided into four main sections: (1) background information and elements of the best interests of the child; (2) procedural safeguards and the relevant guarantees; (3) guidance on how to assess best interests of the child in practice; (4) vulnerability and risk indicators. The Annexes include (1) a checklist to assist authorities and actors in ensuring the best interests of the child are assessed at each necessary stage and all necessary safeguards are implemented; (2) a compilation of policy and guidance documents relevant to the topic; and (3) an overview of the legal framework including international, European and EU legal instruments.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical-Guide-Best-Interests-Child-EN.pdf


AMBTSBERICHT AFGHANISTAN, 1.3.19


UNICEF Nederland : Child Notice Afghanistan

In de afgelopen jaren zijn veel Afghaanse vluchtelingen vanuit Pakistan en Iran gedwongen teruggekeerd naar hun geboorteland. Families kunnen vaak niet terug naar hun oorspronkelijke woonplaats en zijn dus extra kwetsbaar voor armoede en uitbuiting. Een kwart van de teruggekeerde kinderen gaat niet naar school. Veel kinderen in Afghanistan moeten werken en jongens lopen het risico dat gewapende groepen hen rekruteren als kindsoldaten. Ze zijn ook kwetsbaar voor seksuele uitbuiting. Meisjes kunnen op jonge leeftijd worden uitgehuwelijkt. Weeshuizen zijn onveilige plekken voor kinderen. De Afghaanse jeugdzorg biedt kinderen onvoldoende bescherming tegen deze gevaren.

Kinderen lopen een groot risico om slachtoffer te worden van het gewapende conflict, huiselijk geweld, kindermisbruik of (seksuele) uitbuiting. In 2017 zijn 861 kinderen omgekomen bij het gewapende conflict. Vorig jaar zijn volgens een VN-rapport 927 kinderen gedood. 28 procent van het totale aantal burgerslachtoffers in 2018 waren kinderen. In 2018 heeft de Afghaanse regering extra budget vrijgemaakt voor kinderbeschermingsprogramma’s. Toch kan ze kinderen onvoldoende bescherming bieden tegen geweld en misbruik.

UNICEF dringt bij de Nederlandse autoriteiten erop aan dat zij bij de beoordeling van asielverzoeken van Afghaanse kinderen en hun families rekening houden met de moeilijke leefomstandigheden voor kinderen in Afghanistan. En dat zouden zij ook moeten doen bij eventuele terugkeerprocedures.

https://www.unicef.nl/files/UNC%20Rapport%20Child%20Notice_Afghanistan%20EN%20(2018)%20FINAL.pdf, 6.3.19


EASO : guidance note and common analysis on Nigeria

The Guidance, while not being binding, “aims to assist in the examination of applications for international protection by applicants from Nigeria, and to foster convergence in decision practices across Member States.”

With regards to the qualification for refugee status of persons with particular profiles, for example, the guidance note differentiates between three types of profiles. First, profiles which, in general, lead to a well-founded fear of persecution, including individuals targeted by Boko Haram and LGBT persons. Second, profiles that may lead to a well-founded fear of persecution in relation to certain risk-enhancing circumstances, e.g. human rights activists, Christian and Muslim minorities as well as women and girls. Third, profiles which solely belonging to does, in general, not lead to a well-founded fear of persecution, such as individuals threatened in relation to ritual killings or with severe medical issues.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Nigeria_2019.pdf, feb19


Amnesty: notitie over risico’s bij gedwongen terugkeer naar Sudan

Directe aanleiding voor het onderzoek waren serieuze signalen van ernstige misstanden, waaronder detentie en mishandeling, na de uitzetting van de heer X. eind 2017. Deze zaak staat niet op zichzelf.

Amnesty roept met deze publicatie de Nederlandse overheid op onnodige kwetsbaarheden in de Nederlandse uitzetpraktijk met betrekking tot Sudan te adresseren:

 • Mensen die verdacht worden van 'activiteiten voor de oppositie'; mensen aan wie dergelijke activiteiten worden toegedicht; en mensen afkomstig uit de conflictgebieden Darfur, Blue Nile, Nuba Mountains en Zuid-Kordofan, zouden in geen geval naar Sudan moeten worden teruggestuurd.    
 • Na de asielprocedure is een extra toets of (de wijze van) uitzetting art. 3 EVRM-risico's oplevert nodig.
 • Zorg dat bij de presentatie aan de Sudanese autoriteiten in Nederland een tolk aanwezig is, zodat gemonitord kan worden op de risico's waaraan mensen blootstaan tijdens de voorgeleiding - zoals het gevraagd worden naar dan wel delen van asiel-gerelateerde informatie.
 • Zet mensen 'low profile', dus liefst zonder (onnodig zware) escorte, uit.
 • Stuur mensen niet terug met documenten waaruit eerdere irreguliere migratie kan worden opgemaakt, dit om onnodige problemen met de Sudanese autoriteiten te voorkomen.
 • Maak met Sudan gemaakte afspraken over terugkeer openbaar .

Het is de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid om bij gedwongen terugkeer alle risico's zorgvuldig te wegen teneinde bescherming tegen onmenselijke behandeling te kunnen waarborgen. 


Reports on asylum procedures in different countries:


IND: Analyse Chavez-Vilchez

Aantallen en achtergrond van Chavez-aanvragers:

 • In het jaar na het arrest zijn 2.710 aanvragen voor artikel 20 VwEU ingediend.
 • Het inwilligingspercentage is 94%
 • Het aandeel mannen dat een aanvraag heeft gedaan op basis van artikel 20 VwEU is 38%
 • De meeste aanvragen op basis van Chavez-Vilchez zijn van derdelanders met een Marokkaanse nationaliteit, waarna de Surinaamse, Turkse en Nigeriaanse nationaliteit volgen.
 • In 74% van de gevallen heeft de derdelander ouder eerder een andere eerdere aanvraag ingediend. De eerste aanvraag voorafgaand aan de aanvraag van artikel 20 VwEU is overwegend een reguliere aanvraag geweest (91%) in plaats van asielaanvraag (9%). Binnen de voorafgaande reguliere aanvragen maar bij 11% van de gevallen een eerdere afwijzing op het Zambrano arrest is geweest. Binnen de onderzochte voorafgaande asielaanvragen is dit zelfs 0%.

https://ind.nl/documents/analyse%20chavez-vilchez.pdf, nov18


Mixed Migration Centre Asia: Distant Dreams - Understanding the aspirations of Afghan returnees

This report is based on 56 in-depth interviews with former Afghan migrants and refugees who have returned from Iran, Pakistan and Europe. The research reveals returnees' aspirations and hopes for their future, including psychosocial challenges when reintegrating and how those suffering from more severe psychosocial conditions after return have also considered re-migration as a solution.

The report provides recommendations to humanitarian and development actors, such as prioritising psychosocial assistance in reintegration programming, allowing returnees to function in their environment by restoring a sense of agency, and rethinking categorical approaches to reintegration aid.

The report was commissioned and led by MMC Asia and carried out by Seefar.
http://www.mixedmigration.org/wp-content/uploads/2019/02/061_Distant_Dreams.pdf, 12.3.19


Nieuwsbrief 5, 2019

Artsen Zonder Grenzen: "VLUCHT ZONDER EINDE"

Artsen Zonder Grenzen biedt sinds oktober 2017, samen met andere organisaties, geestelijke gezondheidszorg aan migranten en vluchtelingen in het Maxiliaanpark in Brussel: de humanitaire hub. In juli 2018 bevraagden onderzoekers van Artsen Zonder Grenzen 47 bezoekers van het project aan de hand van semi-gestructureerde vragenlijsten en interviews om te weten wat hun noden zijn, hoe hun traject en hun toekomstplannen eruit zien, wat hun ervaring zijn met geweld en discriminatie en hoe ze de opvang in België en de diensten in de humanitaire hub percipiëren.

De voornaamste bevindingen zijn:

 • Slechts 4  op 47 ondervraagden waren van bij het begin van plan naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. Hun slechte ervaringen eenmaal in Europa aangekomen, doet de ontgoocheling in Europa toenemen en doet hen de zoektocht naar een plaats waar ze veiligheid en rust vinden, gaandeweg bijstellen.
 • Samen met de ontgoocheling in Europa neemt ook hun psychisch lijden toe. 1 op 4 schrijft zijn/haar psychische problemen toe aan ervaringen in Europa (slechte leefomstandigheden, onzekerheid over de procedure, politiegedrag, ..).
 • Artsen Zonder Grenzen pleit samen met andere partners in de hub voor een soepelere toepassing van de Dublin-reguliering en de oprichting van centra voor opvang en oriëntatie voor deze groep van mensen.

Lees het rapport (feb19)


ACVZ: Veranderend ouderschap

In december 2016 heeft de Staatscommissie Herijking ouderschap (hierna: Staatscommissie) het rapport ‘Kind en ouders in de 21ste eeuw’ uitgebracht. Hierin stelt de Staatscommissie regelingen voor het meerouderschap en meerpersoonsgezag van maximaal vier personen voor. De reden hiervoor is dat er in de maatschappij verschillende vormen van sociaal ouderschap bestaan (zoals stiefoudergezinnen en ouderparen van gelijk geslacht), waarop de regelgeving onvoldoende aansluit. Daarnaast doet zij een voorstel voor een draagmoederschapsregeling. Deze regeling heeft als doel te voorkomen dat Nederlandse ouders een draagmoeder zoeken in een land waar de rechten van de draagmoeder en het kind onvoldoende geborgd zijn.

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) adviseert in het advies ‘Veranderend Ouderschap en Migratie’ over de vreemdelingrechtelijke gevolgen van de voorstellen van de Staatscommissie. De ACVZ constateert in haar rapport dat doorvoering van de voorstellen van de Staatscommissie vreemdelingrechtelijke gevolgen met zich zal meebrengen. De ACVZ acht het gewenst dat de wijziging van de definitie ‘gezin’ in het afstammingsrecht ook wordt doorgevoerd in het vreemdelingenrecht en dat de verblijfsrechtelijke positie van mensen in deze nieuwe gezinsvormen wordt opgenomen in regelgeving.

Lees het rapport: Veranderend ouderschap (feb19)


PACE Resolution 2263: Withdrawing nationality as a measure to combat terrorism: A human rights-compatible approach? 

Based on a report by Assembly member and Dutch politician Tineke Strik, the Assembly concluded that nationality deprivation "is a drastic measure which can be extremely socially divisive" and characterized it as a measure which "may be at odds with human rights". The parliamentarians expressed their concern over the fact that several Member States consider nationality a privilege rather than a right. Furthermore, deprivation of nationality laws that allow for deprivation even when it results in statelessness, fail to incorporate adequate procedural safeguards, and discriminate against dual nationals. For those reasons, PACE called on its Member States to repeal any laws that allow for arbitrary deprivation of nationality, and stressed that deprivation should never result in statelessness nor should it discriminate against dual citizens.

report: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=25241&lang=EN, 25.1.19


EASO 2018 asylum trends overview

According to the findings, the number of applications for international protection was 10% lower than in 2017, while the number of repeated applications, which include applications lodged by the same person in different Member States, increased by 11% compared to the previous year. The number of first-instance decisions decreased by 40% compared to 2017, while a considerable proportion of the backlog was found to have also moved to higher instances with roughly the same number of applications pending in appeal or review as in first-instance. Syria remained top country of origin followed by Afghanistan and Iraq with Pakistan, Iran, Nigeria, Turkey, Venezuela, Albania and Georgia completing the top ten countries of origin.

According to the agency’s data, recognition rates for beneficiaries of international protection dropped from 40% in 2017 to 34% in 2018. Syrian, Yemeni and Eritrean nationals had the highest recognition rates, while Georgian, Gambian, Bangladeshi, Senegalese and Algerian nationals remained at the lower end. Moreover, the overview reveals considerable changes in recognition rates for some nationalities in 2018, including higher ones for nationals from China, Libya, Venezuela and Afghanistan and a sharp drop in recognitions for nationals from Iraq, Iran and Somalia. Finally, great variation of recognition rates among states was reported for Afghan (between 6% and 98%) and Iraqi nationals (between 8% and 98%).

https://www.easo.europa.eu/news-events/eu-asylum-figures-2018-applications-return-2014-levels-decreasing-10-over-previous-year, 13.2.19


ECRE Policy Note: No Reason for Returns to Afghanistan

Afghan nationals were the second highest group to seek international protection in Europe in 2018. They face the largest variation in recognition rates in Europe, with the rate varying from 6% to 98%, depending on the country, with no apparent reason for the divergence lying in the nature of the cases.  This persisting divergence and the risk of human rights violations that results has prompted an increasing number of courts to suspend Dublin transfers of asylum seekers to countries where they would be at risk of onward deportation. In 2018, for example, domestic courts – mainly in France – ruled against transfers of Afghan asylum seekers to Germany, Austria, Belgium, Sweden, Finland and Norway.

The Policy Note has a particular focus is the internal protection alternative (IPA). In EASO’s first country guidance note: ‘Country Guidance: Afghanistan’, EASO concluded that Kabul, Herat and Mazar-e Sharif could be considered as a reasonable location for an IPA for single, able-bodied adult men and for married couples of working age with no children. The UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum Seekers from Afghanistan published in the same year, concluded that, after considering the negative trends in the security situation, the overall situation of conflict and human rights violations, and the adverse impact on the broader socio-economic context, an IPA is generally not available in Kabul.

https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2019/02/Policy-Note-17.pdf (feb19)


ECRE : compilation of recent case law on returns to Afghanistan from Austria, Belgium, Finland, France, Germany, The Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland and United Kingdom in 2017-2018.

This compilation includes cases assessing the possibility of return for Afghan nationals in light of their personal circumstances and the security situation in the country. Many decisions refer to either the EASO or the UNHCR guidelines. On the IPA, case law from France and Switzerland includes decisions which place greater weight on protection. In France, a court ruled that subsidiary protection must be granted not only to those coming from a region with a generalised level of violence resulting in a serious threat to one’s life but also to those who would have to cross such an area in order to reach their region of origin.

https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2019/02/Case-Law-on-Return-of-Asylum-Seekers-to-Afghanistan-2017%E2%80%932018.pdf


AIDA 2018 Update: Bulgaria

The updated AIDA Country Report on Bulgaria provides the latest developments and persisting gaps in the asylum procedure, reception conditions, detention and content of protection in Bulgaria.

http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_bg_2018update.pdf


EASO: Richtlijnen voor beoordeling asielverzoeken van Nigerianen

De richtlijnen benoemen risicoprofielen van mensen die in aanmerking zouden kunnen komen voor een vluchtelingenstatus. Daarnaast wordt ingegaan op de toepassing van subsidiaire bescherming op grond van artikel 15 a t/m c van de Kwalificatierichtlijn.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Nigeria_2019.pdf, 27.2.19


Suzanna Jansen: Wael. Het verhaal van een jongen uit Syrië

Dit boek is een aangrijpende monoloog van een zelfbewuste, optimistische twintiger. In korte hoofdstukken vertelt de hoofdpersoon over zijn jeugd. Over hoe hij tijdens de oorlog zo lang mogelijk bleef werken, studeren, plezier maken en verliefd was. Over hoe hij, toen het kantoor van zijn baas was platgebombardeerd, ging helpen bij het Rode Kruis en zich inzette voor inwoners van de kapotgeschoten delen van de stad. Over hoe de fonteinen deden of er niets aan de hand was en gewoon bleven spuiten.

https://www.uitgeverijbalans.nl/boeken/wael/


Nieuwsbrief 4, 2019

WHO: Report on the Health of Displaced People in Europe

Refugees and migrants appear to be less affected than their host populations by many noncommunicable diseases on arrival; however, if they are in conditions of poverty, the duration of their stay in host countries increases their risk for cardiovascular diseases, stroke or cancer. As migrants and refugees are likely to change their lifestyle to engage in less physical activity and consume less healthy food, they are also more prone to risk factors for chronic diseases.

The displacement processes itself can make refugees and migrants more vulnerable to infectious diseases. Yet the report underlines that, for instance, the proportion of refugees and migrants among a host country’s tuberculosis (TB) cases varies broadly depending on the TB prevalence in the host population; and that a significant proportion of migrants and refugees who are HIV positive acquired the infection after they arrived in Europe. Despite the widespread assumption to the contrary, there is only a very low risk of refugees and migrants transmitting communicable diseases to their host population.

A series of guidance documents was also developed.  They focus on the areas of maternal and newborn health, children’s health, health promotion, mental health and healthy ageing.

Report on the health of refugees and migrants in the WHO European Region (23.1.19)
Summary of the Report on the health of refugees and migrants in the WHO European Region


Scriptie Dounia LatracheDe ongelijke rechtspositie van kinderen. Een onderzoek naar de vaststelling van het Nederlanderschap van kinderen die zijn geboren uit polygame huwelijken

In deze scriptie wordt de rechtspositie van kinderen die zijn geboren uit een polygaam huwelijk vergeleken met de rechtspositie van kinderen die zijn geboren uit een buitenechtelijke relatie van een gehuwde man. Na de vergelijking wordt in dit onderzoek antwoord gegeven op de vraag of het onderscheid dat wordt gemaakt tussen kinderen die zijn geboren uit een polygaam huwelijk en kinderen die zijn geboren uit een buitenechtelijke relatie van een gehuwde man objectief kan worden gerechtvaardigd in het licht van het discriminatieverbod uit artikel 14 EVRM. Deze vraag wordt ontkennend beantwoord. Een reden hiervoor is dat voor de handhaving van het polygamieverbod het niet noodzakelijk is erkenning te onthouden aan de familierechtelijke betrekking tussen kinderen die zijn geboren uit een polygaam huwelijk en hun vader. Nog een reden voor dit antwoord is dat rechters geen belangenafweging lijken te maken tussen de openbare orde en de belangen van het kind, terwijl artikel 8 EVRM een dergelijke belangenafweging wel vereist.

https://www.njb.nl/blog/polygame-huwelijken-en-de-rechtspositie-van.30980.lynkx 


CBS: aantal asielzoekers 2018 in NL

In 2018 kwamen 20,5 duizend asielzoekers naar ons land en 6,5 duizend nareizigers. Het aantal eerste asielverzoeken was een kwart hoger dan in 2017, het aantal nareizigers is met de helft afgenomen. 

Sinds 2016 zijn er enkele nieuwe herkomstlanden van asielzoekers: Jemen en Moldavië. In Jemen is al jaren een burgeroorlog aan de gang en is hongersnood. De toename van Moldaviërs heeft mogelijk te maken met de politieke situatie in de regio Transnistrië. Opvallend is de blijvende toename van asielzoekers uit Turkije. Sinds de mislukte staatsgreep in juli 2016 komen meer Turkse asielzoekers naar Nederland. Ook het aantal Nigeriaanse en Iraanse asielzoekers neemt toe. Na een piek in 2016 is het aantal Albanese asielzoekers in 2017 gedaald, maar in 2018 weer licht toegenomen. Vrij stabiel op een hoog niveau blijft het aantal asielzoekers met de Syrische nationaliteit. Afnemend zijn de aantallen asielzoekers uit Irak en Eritrea. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/07/meer-asielzoekers-in-2018-minder-nareizigers, 11.2.19


EU asylum figures 2018

For a third consecutive year, 2018 saw a decrease in applications for international protection in the EU+ following the migration crisis of 2015.  The 634,700 applications lodged were 10% fewer than in 2017, and similar to the level of 2014. The decrease registered in 2018 follows a significant 44% decline in applications in 2017 over the previous year.

Syria remained the top country of origin for applicants, but with 25% fewer applications than in the previous year. Afghanistan and Iraq completed the top three countries of origin in 2018.

Georgian, Turkish and Venezuelan applicants increased for the second year in a row.  Large increases also took place in 2018 for applicants from Colombia, Palestine, and Iran. 

One-in-three decisions made in 2018 was positive, granting either refugee status or subsidiary protection. This compares to a recognition rate of 40% in 2017. Nationals of Syria, Yemen and Eritrea had the highest recognition rates, whereas the lowest shares of positive decisions were for Georgians and Gambians.

Then, the report notes the continued wild divergence in protection rates across the EU+, including for key nationalities. For Afghan nationals, the protection rate varies from 6% to 98% from one Member State to another; for Iraqis it varies from 8% to 98%. Even for Syrians, it ranges from 27% to 100%. There is no evidence that the reason for the divergence lies in differences in the profile of the applicants, such as could happen if people with a particular profile (geographic, political or identity factors, for example) were heading to particular EU+ countries. Instead, similar caseloads are being treated differently from country to country, with the same person having a 6% probability of their protection needs being recognised in one country compared to a 98% probability in another. Inadequate treatment of Afghan cases is leading to courts refusing to transfer Afghans to certain EU+ countries due to the risk of protection needs going unrecognised leading to refoulement.

Klik voor Overview: Link; Key findings: Link; Interactive visualisation: Link (13.2.19)


AIDA : asylum statistics 2018

While the overall recognition rates for international and humanitarian protection remained at steady levels with slight fluctuations in some countries asylum seekers continue to face an “asylum lottery” in Europe as the chances of obtaining a form of protection vary dramatically from one country to another, even for asylum seekers coming from the same country. Recognition rates for Iraqis ranged from 94.2% in Italy to 12% in Bulgaria. In between lies a spectrum covering Sweden (26%), Belgium (31.2%), Norway (43.3%), Germany (45.9%), Finland (53%), Slovenia (60%) and Greece (69.4%). For Afghans recognition rates varied from 98.4% in Italy to 24% in Bulgaria. Slovenia (77.7%), Finland (73.4%) and Greece (70.9%) had considerably high rates, contrasting with 33% in Sweden, 50.6% in Belgium and 52.2% in Germany.

The persisting disparity in national policies on refugee status determination has prompted an increasing number of courts to suspend Dublin transfers of asylum seekers to countries where they would be at risk of onward deportation. In 2018, for example, domestic courts ruled against transfers of Afghan asylum seekers to Germany, Austria, Belgium, Sweden, Finland and Norway, due to human rights risks stemming from their unduly strict policy on granting protection to Afghan claims.

https://www.asylumineurope.org/news/25-01-2019/asylum-statistics-2018-changing-arrivals-same-concerns


WODC: Maatregelen gericht op asielzoekers uit veilige landen

Op basis van de analyse van de beleidslogica kunnen we stellen dat het aannemelijk is dat het maatregelenpakket beperkt heeft bijgedragen aan de vier doelen. Hoewel de asielaanvragen van asielzoekers uit veilige landen sneller worden afgehandeld, adresseren de maatregelen de instroom van deze groep asielzoekers in beperkte mate, dragen de maatregelen niet altijd bij aan het vertrek van vreemdelingen uit veilige landen uit Nederland, en is het niet bekend of het maatregelenpakket zorgt voor minder overlast in – en belasting van – de Nederlandse samenleving.

https://wodc.nl/binaries/2967_Volledige_Tekst_tcm28-371107.pdf (dec18)


EASO two Country of Origin Reports on Iraq (feb19)

The Report on key socio-economic indicators focuses on the cities of Basrah, Erbil, and Baghdad, and highlights aspects of the situation of internally displaced persons in those areas, including women and children. The indicators refer to issues relating to the general economic situation and living conditions of the population, such as food and water security, access to employment, housing, healthcare and education, as well as the role of support networks.

The Internal Mobility report aims to provide a general overview of the mobility situation in Iraq, including internal displacement and voluntary returns. Freedom of movement, travel and accessibility to and within the country is also covered.


European Commission : Investor Citizenship and Residence Schemes in the EU

This report maps the existing practices and identifies certain risks such schemes imply for the EU, in particular, as regards security, money laundering, tax evasion and corruption. A lack of transparency in how the schemes are operated and a lack of cooperation among Member States further exacerbate these risks, the report finds.

Commission report on investor citizenship and residence schemes in the EU (522.09 ko)
COM(2019)12
(23.1.19)


J.J. Mulligan Sepulveda: No Human Is Illegal - Attorney on the Frontlines of the Immigration War

For author Mulligan Sepúlveda, the son and husband of Spanish-speaking immigrants, the battle for immigration reform is personal. Mulligan Sepúlveda writes of visiting border detention centers, defending undocumented immigrants in court, and taking his services to JFK to represent people being turned away at the gates during Trump's infamous travel ban.

Melville House Publishing , 7.2.19


EPIM: Crossing a Red Line: How EU Countries Undermine the Right to Liberty by Expanding the Use of Detention of Asylum Seekers upon Entry. Case Studies on Bulgaria, Greece, Hungary, and Italy (feb19)

Practises of de facto detention- which indicates the deprivation of an individual’s liberty without the requirement of a detention order- are widespread and specific to country context. Hot spots, transit zones, pre- removal centres, border zones at which migrants have been ‘pushed- back’ and boats- including search and rescue vessels- have all become spaces in which people can be detained. In other cases “protective detention” results in unaccompanied children having their freedom of movement restricted. With no procedural guarantees and no opportunity to seek judicial review, the only possibility for release is to leave to another country.

The report states that there is no evidence that the use of detention reduces the rate of arrivals to the countries in questionbut it contributes to secondary movements across Europe and is inevitably is counter- productive to refugee integration.


Timur Vermes : ‘Die Hungrigen und die Satten’

Het is ergens in de niet al te verre toekomst. De Europese grenzen zijn potdicht, in Afrika is een gigantisch kamp vol migranten en vluchtelingen. Een Duitse tv-presentatrice reist voor haar reality-show ‘Engel in de ellende’ naar dat kamp en wordt verliefd op een van de bewoners. Samen organiseren ze een groep die dwars door de woestijn naar Europa gaat. Tijdens de voetreis groeit de stoet aan, duizenden bereiken hun doel. Wat doen de Europese politici, houden ze hun grenzen dicht? Bevelen ze op migranten te schieten?

https://www.bol.com/nl/f/die-hungrigen-und-die-satten/9200000093807700/


Nieuwsbrief 3, 2019

Fit for purpose? The Facilitation Directive and the criminalisation of humanitarian assistance to irregular migrants: 2018 Update

The study uses the notion of 'policing humanitarianism' to describe not only cases of formal prosecution and sentencing in criminal justice procedures, but also wider dynamics of suspicion, intimidation, harassment and disciplining in five selected Member States – Belgium, France, Greece, Hungary and Italy.

Policing humanitarianism negatively affects EU citizens' rights – such as the freedom of assembly, freedom of speech and freedom of conscience. When civil society is effectively (self-)silenced and its accountability role undermined, policies to combat migrant smuggling may be overused and give rise to serious breaches of the EU's founding values, notably the rule of law, democracy and fundamental rights. Moreover, policing humanitarianism negatively affects wider societal trust and diverts the limited resources of law enforcement from investigating more serious crimes."

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/608838/IPOL_STU(2018)608838_EN.pdf, dec18


Europese Commissie: Atlas of Migration 2018

The new Atlas of Migration 2018 is a detailed publication that provides insights on migration for all EU Member States and 44 non-EU countries. With graphs, charts and maps, the Atlas of Migration provides a snapshot of migration in 2017, providing a knowledge base for policy makers, stakeholders, businesses, researchers and the general public.


ICMPD Migration Outlook 2019

This report includes the following topics:

 • General migration situation in 2018 
 • Reforms of EU migration and refugee policy in 2018 
 • Hot spots in 2019 and possible consequences for Europe
 • Formative events in 2019 – European election and Brexit
 • Megatrend 2019: legal migration/labour migration
 • Priorities for 2019 and beyond

https://www.icmpd.org/fileadmin/1_2018/THB/Migration_Outlook_2019_final.pdf


Linda Polman: 'Niemand wil ze hebben. Europa en zijn vluchtelingen' (22feb)

Het verhaal van Linda Polman over het Europese 'vluchtelingenmanagement' begint in de zomer van 1938 in het statige Franse kuuroord Evian, bij de eerste internationale top over de vluchtelingencrisis in Europa. Het aantal Joden dat uit nazi-gebied probeerde te ontkomen was geëxplodeerd: er waren dringend opvangplaatsen nodig. Alle argumenten van West-Europese regeringen om de vluchtelingen níét binnen te laten waren dezelfde als nu: de 'migranten' zouden niet stroken met nationale normen en waarden, banen en huizen willen afpakken en de cohesie in de samenleving bedreigen. Het enige wat de conferentie opleverde was de hoon van nazi-Duitsland: 'Niemand wil ze hebben' kopte een Duitse krant triomfantelijk.
Polman onderzoekt de ontwikkeling van het Europese vluchtelingenbeleid sinds 1938. De reis gaat van Evian, naar de na-oorlogse kampen in West-Europa voor vluchtelingen vanachter het IJzeren Gordijn, via de 'veilige enclaves' op de Balkan in de jaren negentig, naar de megavluchtelingenkampen op het Afrikaanse continent, waar de UNHCR Europa's 'containmentbeleid' implementeert, het 'inkapselen' van het vluchtelingenprobleem. De reis eindigt op het Griekse Lesbos, het epicentrum van de grootste Europese vluchtelingencrisis sinds 1938. 
Wat is er terechtgekomen van de belofte van 'nooit meer' waarop het VN-vluchtelingenverdrag in 1951 was gebaseerd? Tachtig jaar Europees vluchtelingenbeleid en nog steeds wil niemand ze hebben.


Karin Zwaan, Monika Schmid, and Peter Patrick (ed): Language Analysis for the Determination of Origin Europe

When asylum seekers cannot submit documentary proof of their origin, their language can be analysed in order to assess whether their linguistic profile is in accordance with their stated origin.

This book reports on current practices and use of Language Analysis for the Determination of Origin (LADO). Readers will find chapters on how it is done, where it is used, how it is used, and learn about recent developments on the use of LADO reports in judicial practice, and current controversies in the field.


Netherlands International Law Review, special issue on ‘Nationality and International Law’

This 65th volume of the Netherlands International Law Review focusses on nationality and international law and includes articles relevant to the topic of statelessness. For example,  Laura van Waas & Sangita Jaghai’s 'All Citizens are Created Equal, but Some are More Equal Than Others' explores how law and practice on citizenship deprivation is to be evaluated against contemporary standards of international law from the observation that the inequality in citizenship status increases in the spheres of citizenship stripping as a counter-terrorism measure. Kristin Henrard’s ‘The Shifting Parameters of Nationality’ places the discussions on nationality in the broader literature on citizenship, also drawing on social sciences, political theory and moral philosophy, and also provides an overview of the other contributions in the special issue.


Javed Masih: ’Geen vreemdeling meer’

Ineens stond hij aan de andere kant. De man die jarenlang vrijwilligerswerk deed voor vluchtelingen in Pakistan, werd er vijf jaar geleden zelf een. Gevlucht uit Pakistan belandde met zijn vrouw en twee kinderen in het Katwijkse asielzoekerscentrum. Al snel besloten de vier hun ervaringen en observaties in die onzekere jaren te verwerken in een boek, als middel tegen depressiviteit én om een boodschap uit te dragen in hun nieuwe thuisland. De Leidenaar hoopt dat het persoonlijke verhaal over asielprocedures en integratie leidt tot een menselijkere aanpak.


Nieuwsbrief 2, 2019

DCI: Extra beschermd of extra beschadigd?; Onderzoek naar de leefomstandigheden van kinderen met een handicap in asielzoekerscentra in Nederland

Defence for Children constateert dat de medische procedure voor kinderen grote gebreken kent. Er wordt vrijwel nooit een verblijfsvergunning toegekend aan kinderen met een handicap vanwege medische redenen en er is geen speciaal toetsingskader voor kinderen om te bepalen of er voor hen een medische noodtoestand ontstaat bij terugkeer. Het Bureau Medische Advisering (het BMA) acht behandeling in het land van herkomst bijna altijd aanwezig. Er wordt niet gekeken of de zorg daadwerkelijk beschikbaar is voor kinderen. Zo wordt niet gekeken of ouders de zorg of medicijnen kunnen betalen. Er wordt ook niet gekeken of er een sociaal- of familienetwerk in het herkomstland aanwezig is en naar de afstand die het kind moet afleggen om de noodzakelijke medische behandeling te krijgen. Ook wordt het hebben van een handicap niet als reden gezien om een asielvergunning te verlenen. Hierdoor blijven kinderen onnodig lang in een voor hun ontwikkeling schadelijke omgeving zitten en wordt hen een volwaardig leven ontnomen.

https://defenceforchildren.nl/media/3232/leefomstandigheden-gehandicapte-kinderen-in-azcs_web.pdf, dec18


EASO : Guidance on reception conditions for unaccompanied children

The general objective of this Guidance is to support Member States in the implementation of key provisions of the Reception Conditions Directive, in order to ensure an adequate standard of living for UASCs by taking into account their special reception needs. The guidance designates UASCs as a particularly vulnerable group and covers several relevant topics, such as: information, participation and representation of UASCs; identification, assessment and response to special needs and safety risks; day-to-day care; staff and finally education, schooling and vocational training. The standards included in the document reflect commonly agreed practices across Europe, as well as general good practice.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Guidance-on%20reception-%20conditions-%20for-unaccompanied-children.pdf, dec18


IND: Protocol Identificatie en Labeling

Het Protocol Identificatie en Labeling, of kortweg het PIL, beschrijft een gestandaardiseerde werkwijze voor het identificeren, registreren, wijzigen en verifiëren van persoonsgegevens en het vernietigen van biometrische gegevens in de migratieketen. Het werken volgens het protocol waarborgt dat er unieke, eenduidige persoonsgegevens van een optimale kwaliteit beschikbaar zijn in de migratieketen.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/richtlijnen/2019/01/07/protocol-identificatie-en-labeling-pil/Protocol+Identificatie+en+Labeling+9.0+%28Definitief%29.pdf, 7.1.19


SEO: Toegangswaarde: De maatschappelijke kosten en baten van het Schengen-visumbeleid voor Nederland

SEO Economisch Onderzoek heeft in dit rapport uiteengezet hoe het visumbeleid een serieuze toegevoegde waarde heeft voor de Nederlandse economie en hoe andere belangen adequaat geborgd worden. Dit rapport onderzoekt opties om de uitvoering van het visumbeleid verder te optimaliseren om de kansen die gepaard gaan met deze ontwikkeling maximaal te benutten. Nederland heeft er belang bij dat het visumbeleid efficient wordt gerealiseerd, vanuit de rijksoverheid zal daarop gezamenlijk ingezet blijven worden.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-868718.pdf, sept18


ISI, ASKV Refugee Support and ENS: From Syria to Europe

The research focuses on two communities: stateless Kurds from Syria and stateless Palestinians from Syria and examines how lack of nationality affects their experience of the migration process and impacts on their opportunities for protection and durable solutions. The research looked at their country of origin (Syria), a key transit country through which they often travel to get to Europe (Greece), and one of the destination countries (the Netherlands).

http://www.institutesi.org/from_Syria_to_Europe.pdf,


Jessica Schultz: The Internal Protection Alternative in Refugee Law - Treaty Basis and Scope of Application under the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and Its 1967 Protocol

Under what circumstances can a state refuse refugee status to a person whose risk of persecution exists in only part of her country of origin? This book is the first monograph to examine the treaty basis and criteria for the ‘internal protection alternative’ (IPA), an exception to refugee status increasingly invoked by state parties to the 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol. Through a critical analysis of the relationship between refugee law and related fields, Schultz finds that the legal scope for IPA practice is narrower than is commonly claimed. Since persons subject to an IPA analysis have a well-founded fear of persecution within their countries of origin, any limit on their right to refugee status must involve a careful balancing of the impact of continued displacement against the state's interest in preserving its restricted protection resources. She argues that the doctrine of implied limits in human rights law can provide analytic structure to the IPA concept and reduce the risk of overly broad application.

https://brill.com/view/title/36269, 6.12.18


WI 2019/1: verwesterde vrouwen

Op de hoofdregel dat verwestering geen grond is voor vluchtelingschap zijn volgens de Afdeling twee uitzonderingen mogelijk.

De eerste uitzondering op de hoofdregel is de situatie waarin een vrouw aannemelijk maakt dat de westerse gedragingen een uitingsvorm zijn van een godsdienstige of politieke overtuiging. De vervolgingsgronden politieke overtuiging en godsdienstige overtuiging gaan allebei over kenmerken die zo fundamenteel zijn voor de identiteit of morele integriteit van een vreemdeling, dat niet mag worden gevraagd dat zij dit opgeeft. Volgens de Afdeling is een voorbeeld hiervan een vreemdeling die aannemelijk maakt dat zij zich heeft afgewend van haar godsdienst en zich juist daarom westers gedraagt. Indien die westerse gedragingen bepaalde risico’s met zich meebrengen, vallen zij wél onder de bescherming die door het vluchtelingenrecht wordt geboden op basis van de vervolgingsgronden godsdienstige en politieke overtuiging. Als er sprake is van een politieke of religieuze overtuiging, dan mag geen terughoudendheid worden verwacht en zal tegen de achtergrond van de situatie in het land van herkomst moeten worden beoordeeld of dit leidt tot vervolging dan wel een reëel risico op een onmenselijke behandeling.

De tweede uitzondering op de hoofdregel dat verwestering geen grond is voor vluchtelingschap, is de situatie waarin een vreemdelinge aannemelijk maakt dat haar een van de vervolgingsgronden wordt toegedicht door een actor van vervolging in verband met haar persoonlijke uiterst moeilijk of nagenoeg onmogelijk te veranderen kenmerken, of waarin een vreemdeling aannemelijk maakt dat zij daardoor in het land van herkomst een risico loopt op een onmenselijke behandeling.

https://ind.nl/Documents/WI_2019-1.pdf, 7.1.19


UNODC: A multiple systems estimation of the numbers of presumed human trafficking victims in the Netherlands in 2010-2015 by year, age, gender, form of exploitation and nationality

Produced with the multiple systems estimation (MSE) methodology, the publication of this estimate marks a leap forward in trafficking research and will pave the way for further studies in other countries in the years to come.

https://www.unodc.org/documents/research/UNODC-DNR_research_brief.pdf, sept18


Nieuwsbrief 1, 2019

Benedita Menezes Queiroz : Illegally Staying in the EU. An Analysis of Illegality in EU Migration Law

Principally, this book comprises a conceptual analysis of the illegality of a third-country national's stay by examining the boundaries of the overarching concept of illegality at the EU level. Having found that the holistic conceptualisation of illegality, constructed through a combination of sources (both EU and national law) falls short of adequacy, the book moves on to consider situations that fall outside the traditional binary of legal and illegal under EU law. The cases of unlawfully staying EU citizens and of non-removable illegally staying third-country nationals are examples of groups of migrants who are categorised as atypical. By looking at these two examples the book reveals not only the fragmentation of legal statuses in EU migration law but also the more general ill-fitting and unsatisfactory categorisation of migrants. The potential conflation of illegality with criminality as a result of the way EU databases regulate the legal regime of illegality of a migrant's stay is the first trend identified by the book. Subsequently, the book considers the functions of accessing legality (both instrumental and corrective). In doing so it draws out another trend evident in the EU illegality regime: a two-tier regime which discriminates on the basis of wealth and the instrumentalisation of access to legality by Member States for mostly their own purposes. Finally, the book proposes a corrective rationale for the regulation of illegality through access to legality and provides a number of normative suggestions as a way of remedying current deficiencies that arise out of the present supranational framing of illegality.

https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/illegally-staying-in-the-eu-9781509912872/, 22.2.18


Sarah C. Bishop: Undocumented Storytellers - Narrating the Immigrant Rights Movement

This book chronicles the ways young people uncover their lack of legal status experientially - through interactions with parents, in attempts to pursue rites of passage reserved for citizens, and as audiences of political and popular media. She provides both theoretical and pragmatic contextualization as activist narrators recount the experiences that influenced their decisions to cultivate public voices.

Bishop draws from a mixed methodology of in-depth interviews with undocumented immigrants from eighteen unique nations of origin, critical-rhetorical ethnographies of immigrant rights events and protests, and narrative analysis of immigrant-produced digital media to interrogate the power and limitations of narrative activism. Autobiographical immigrant storytelling refutes mainstream discourse on immigration and reveals the determination of individuals who elsewhere have been vilified by stereotype and presupposition. Offering an unparalleled view into the ways immigrants' stories appear online, Bishop illuminates digital narrative strategies by detailing how undocumented storytellers reframe their messages when stories have unintended consequences. The resulting work provides broad insights into the role of strategic framing and autobiographical story-sharing in advocacy and social movements.

https://global.oup.com/academic/product/undocumented-storytellers-9780190917166?cc=us&lang=en&, jan19


CU Amsterdam: Notitie over basisvoorzieningen voor ongedocumenteerde jongeren

Voor bijna alles heb je een identiteitsbewijs nodig: om te reizen, als je verhuist, bij het afsluiten van een zorgverzekering en om lid te worden van een voetbalclub. Dit geldt ook voor de duizenden hier geboren kinderen die ongedocumenteerde ouders hebben. Deze kinderen zijn afgesloten van vele basale voorzieningen die voor andere kinderen vanzelfsprekend zijn. Dit plaatst de ongedocumenteerde kinderen in een geïsoleerde positie en levert een bedreiging op voor hun ontwikkeling en welzijn.

Dit voorstel is gericht op het verbeteren van de positie van dergelijke kinderen en jongeren op grond van humanitaire redenen. Dit initiatief wordt gedreven door de notie dat ook deze kinderen universele mensenrechten bezitten. Het respecteren van die rechten vormt een wezenlijk aspect van ons democratisch bestuur, ongeacht verblijfsstatus. ... De groep (kinderen van) economische migranten krijgt echter weinig of geen aandacht. Ze vallen buiten de doelgroep van de hiervoor bekende organisaties en zijn op zichzelf aangewezen. De gemeente heeft daardoor ook moeite met het lokaliseren en zorg dragen voor deze groep kinderen

Er zijn geen schattingen bekend van het aantal ongedocumenteerde kinderen in Amsterdam. Wel is in 2016 door Kruispost onderzoek gedaan naar de leefomstandigheden van ongedocumenteerde kinderen in regio Amsterdam.

https://amsterdam.christenunie.nl/blog/2018/12/20/ChristenUnie-Basisvoorzieningen-voor-Amsterdamse-ongedocumenteerde-jongeren?originNode=5998, 20.12.18


PICUM: Resources on safe reporting: 

PICUM developed several resources on the “firewall”, including infographics (see here), as well as explainers for police and service providers, and an updated fact sheet on the Istanbul Convention (link). 


UNHCR: Good practices in nationality laws for the prevention and reduction of statelessness

The impact of statelessness on those it affects cannot be overstated. Statelessness typically leaves people unable to enjoy basic rights that most people take for granted, including the ability to go to school, see a doctor, get a job, open a bank account, vote, get married, and pass on nationality to their children. It can lead to desperation making victims vulnerable to extreme forms of exploitation and abuse. Statelessness affecting particular groups within communities can also impair social and economic development and lead to tensions that result in violent conflict and forced displacement.

https://www.refworld.org/docid/5be41d524.html, nov18


Timmerman, Christiane, Maria Lucinda Fonseca, Lore Van Praag and Sonia Pereira (2018), Gender and Migration. A sensitive approach to Migration Dynamics, Leuven: Leuven University Press.

Considering the dynamic and reciprocal relationship between gender relations and migration, the contributions in this book approach migration dynamics from a gender-sensitive perspective. Bringing together insights from various fields of study, it is demonstrated how processes of social change occur differently in distinct life domains, over time, and across countries and/or regions, influencing the relationship between gender and migration. Detailed analysis by regions, countries, and types of migration reveals a strong variation regarding levels and features of female and male migration. This approach enables us to grasp the distinct ways in which gender roles, perceptions, and relations, each embedded in a particular cultural, geographical, and socioeconomic context, affect migration dynamics. Hence, this volume demonstrates that gender matters at each stage of the migration process. In its entirety, Gender and Migration gives evidence of the unequivocal impact of gender and gendered structures, both at a micro and macro level, upon migrant's lives and of migration on gender dynamics.

https://lup.be/products/108252?lang=nl


Nick Gill, Anthony Good:  Asylum Determination in Europe, Ethnographic Perspectives

Drawing on new research material from ten European countries, Asylum Determination in Europe: Ethnographic Perspectives brings together a range of detailed accounts of the legal and bureaucratic processes by which asylum claims are decided.The book includes a legal overview of European asylum determination procedures, followed by sections on the diverse actors involved, the means by which they communicate, and the ways in which they make life and death decisions on a daily basis. It offers a contextually rich account that moves beyond doctrinal law to uncover the gaps and variances between formal policy and legislation, and law as actually practiced.
The contributors employ a variety of disciplinary perspectives – sociological, anthropological, geographical and linguistic – but are united in their use of an ethnographic methodological approach. Through this lens, the book captures the confusion, improvisation, inconsistency, complexity and emotional turmoil inherent to the process of claiming asylum in Europe.

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-94749-5.pdf, jan19


Ambtsbericht Rusland, 21.12.18


Asylos: Kosovo en Armenie

 • Kosovo: Les femmes qui ont des relations sexuelles hors de mariage et leurs enfants (GLO2018-28) - FR
 • Kosovo: Mariage forcé (GLO2018-29) - FR
 • Armenia/Karabakh : Access to medical treatment (CIS2018-08) - ENG

Maak een account op de site van Asylos om de documenten te lezen.


ACVZ - Advies over de aanpassing van de procedure bij behandeling van herhaalde asielaanvragen

Het voorstel is om in het Vb op te nemen dat bij een opvolgend asielverzoek de IND van horen kan afzien, indien de kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen kan worden vergaard zonder nader gehoor.

De ACVZ vindt de motivering van het ontwerpbesluit tekortschieten en heeft daarvoor drie argumenten.
1. Nut en noodzaak van de voorgestelde wijziging is onvoldoende onderbouwd. De ACVZ adviseert informatie over de efficiency van de maatregel en effecten op de rechtsbescherming van de asielzoeker enerzijds en het voorkomen van ongelijke opvolgende asielverzoeken anderzijds.
2. De ACVZ beveelt aan in de toelichting op het besluit tot uitdrukking te laten komen dat bij nieuwe elementen en bevindingen die relevant zijn voor de beoordeling van de aanvraag, de betrokkene altijd wordt gehoord. De ACVZ denkt hierbij m.n. aan zaken waar het een asielverzoek van bekeerlingen of LGBTI betreft, en toetsing aan de Bahaddar-criteria.
3. De ACVZ beveelt aan in de toelichting op het besluit op te nemen dat alleen gebruik gemaakt wordt van het afzien van horen in opvolgende asielprocedures, indien duidelijk is dat er geen nieuwe relevante elementen en bevindingen zijn aangevoerd of aan de orde gekomen. Voorkomen dient te worden dat rechters in kostbare beroepsprocedures onnodig belast worden en het beroep gegrond verklaren, omdat de SvJ&V de vreemdeling onvoldoende gelegenheid heeft gegeven om de relevantie van nieuw aangedragen elementen of bevindingen in een gehoor toe te lichten. Een dergelijke uitwerking van het achterwege laten van gehoor zou ook in strijd zijn met de processystematiek zoals die volgt uit de Pr en is bevestigd door het HvJEU.

https://acvz.org/wp-content/uploads/2018/12/Advies-herhaalde-asielaanvragen-def.pdf, 18.12.18


WI 2018/20: Nader onderzoek in de nareisprocedure

In deze werkinstructie wordt uiteengezet wanneer nader onderzoek, zoals DNAonderzoek of een nader (identificerend) gehoor, kan worden aangeboden in de nareisprocedure. Deze werkinstructie is van toepassing op aanvragen waarin de identiteit van de na te reizen vreemdeling en de familierechtelijke relatie met referent moet worden aangetoond of aannemelijk moet worden gemaakt. Als de nareiziger geen officiële documenten kan overleggen voor het aantonen van de identiteit en/of familierechtelijke relatie, dan moet de reden hiervoor kenbaar worden gemaakt. Daarnaast moet de nareiziger zijn identiteit/familierechtelijke relatie zo veel mogelijk aannemelijk maken met andere, niet-officiële, oftewel indicatieve documenten. Een enkel indicatief document kan niet tot de conclusie leiden dat de identiteit en/of familierechtelijke relatie voldoende is aangetoond. De vraag of er sprake is van bewijsnood, in combinatie met al dan niet overgelegde indicatieve documenten, is van belang voor de beoordeling of nader onderzoek kan worden aangeboden.
Van een aanbod tot nader onderzoek kan worden afgezien als er sprake is van een contra-indicatie, bv. valse of vervalste documenten, tegenstrijdige, vage of onduidelijke verklaringen, ongerijmdheid tussen de inhoud van een document en de geschetste feiten. Bij een contra-indicatie kan de aanvraag worden afgewezen zonder dat de nareiziger en/of referent vooraf in de gelegenheid wordt gesteld om zijn zienswijze hierop te geven. Vormt een rapport van Bureau Documenten de enige contra-indicatie, dan wordt de nareiziger of referent in de gelegenheid gesteld hierop te reageren.
T.a.v. biologische kerngezinnen, biologische gezinnen waarbij één van de biologische ouders net zal nareizen en (huwelijks)partners zonder kinderen gelden aanvullende instructies.
Wat betreft nader onderzoek door een gehoor, kunnen o.m. aan (pleeg)kinderen ouder dan 12 identificerende vragen worden gesteld. Zijn de kinderen jonger dan 12, dan kunnen de identificerende vragen worden gesteld aan de ouder of wettelijke vertegenwoordiger dan wel aan andere oudere gezinsleden.

https://ind.nl/Documents/WI_2018_20.pdf, 21.12.18


WI 2018/21: De toepassing van de glijdende schaal

Met de glijdende schaal wordt een verband gelegd tussen de duur van de onherroepelijk opgelegde straf voor een misdrijf en de duur van het rechtmatig verblijf in Nederland. Kort gezegd komt het erop neer dat hoe langer de vreemdeling rechtmatig in Nederland verblijft, hoe zwaarder de straf moet zijn om tot de afwijzing van de verlengingsaanvraag dan wel tot beëindiging van het rechtmatig verblijf over te kunnen gaan.

In deze werkinstructie lees je hoe de glijdende schaal moet worden toegepast. Voor de belangenafweging van artikel 8 EVRM bij de toepassing van de glijdende schaal (artikel 3.86, lid 17, Vb) wordt verwezen naar de meest actuele werkinstructie met betrekking tot artikel 8 EVRM.

https://ind.nl/Documents/WI_2018-21.pdf, 27.12.18


Aantrekkelijkheid van Nederland voor kennismigranten

Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in wat het vreemdelingenbeleid kan doen om Nederland aantrekkelijk(er) te maken voor kennismigranten en meer in het bijzonder wat de IND en andere betrokken partijen kunnen doen om de dienstverlening richting kennismigranten te verbeteren. Het onderzoek geeft inzicht in de redenen van kennismigranten om voor Nederland te kiezen en hun ervaringen met het Nederlandse toelatingsbeleid en de dienstverlening. Onder kennismigranten verstaan we alle hooggekwalificeerde arbeidsmigranten van buiten de EU/EER die in Nederland aan de slag zijn als kennismigrant. Dit zijn bijvoorbeeld hoogopgeleide managers of ICT-specialisten, maar ook wetenschappelijk personeel zoals aio’s, onderzoekers of docenten rekenen we tot deze groep. Naast inzicht in de keuzes en ervaringen van kennismigranten zijn in dit onderzoek concrete aanknopingspunten geformuleerd voor het verbeteren van de dienstverlening aan kennismigranten, wat uiteindelijk de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigings- en carrièreland ten goede kan komen.

https://wodc.nl/binaries/2877_volledige_tekst_tcm28-363463.pdf, 2.1.19


Kaart: migratie van alleenstaande minderjarigen

Deze kaarten tonen aantallen asielverzoeken van amv’s, waar ze vandaan komen en hoe hun asielverzoeken beoordeeld worden in de landen van de Europese Unie.

https://asile.ch/cartographier-les-migrations/cartographie-la-migration-des-mineurs-non-accompagnes/, dec18


Stierl, Maurice: Migrant Resistance in Contemporary Europe

Over the past few years, increased 'unauthorised' migrations into the territories of Europe have resulted in one of the most severe crises in the history of the European Union. Stierl explores migration and border struggles in contemporary Europe and the ways in which they animate, problematise, and transform the region and its political formation. He follows public protests of migrant activists, less visible attempts of those on the move to 'irregularly' subvert borders, as well as new solidarities and communities that emerge in interwoven struggles for the freedom of movement. Stierl offers a conceptualisation of migrant resistances as forces of animation through which European forms of border governance can be productively explored. As catalysts that set socio-political processes into frictional motion, they are developed as modes of critical investigation, By ethnographically following and being implicated in different migration struggles that contest the ways in which Europe decides over and enacts who does, and does not, belong, the author probes what they reveal about the condition of Europe in the contemporary moment.

https://www.routledge.com/Migrant-Resistance-in-Contemporary-Europe/Stierl/p/book/9781138576230, jan19


WODC: Gebruik van passagiersgegevens voor grenscontrole - Evaluatie van de uitvoering van de API-richtlijn

In de Europese Unie bestaat sinds 2004 een Advance Passenger Information (API)-richtlijn gericht op de verbetering van grenscontroles en de bestrijding van illegale immigratie. Lidstaten mogen volgens de richtlijn (2004/82 EC) bepalingen opnemen in hun nationale wetgeving die het mogelijk maken om luchtvaartmaatschappijen te verplichten om gevalideerde passagiersgegevens voorafgaand aan de vlucht door te geven aan de grensautoriteiten in de betreffende lidstaat. De richtlijn laat het echter aan de lidstaten zelf over om van deze mogelijkheid daadwerkelijk gebruik te maken. Onder andere hierdoor bestaat binnen de EU momenteel een grote variëteit wat betreft het gebruik van API-gegevens.

In Nederland is de API-richtlijn in 2007 geïmplementeerd, met als algemeen beleidsdoel de verbetering van de grenscontrole en de bestrijding van illegale immigratie. Met dit onderzoek is het gebruik van API-gegevens in Nederland geëvalueerd. Het onderzoek is een vervolg op de eerste evaluatie van API in 2014.

https://wodc.nl/binaries/2915_Volledige_Tekst_tcm28-368293.pdf, 21.12.18


M. von Werthern, K. Robjant, Z. Chui, R. Schon, L. Ottisova, C. Mason, C. Katona: The impact of immigration detention on mental health: a systematic review

The literature base reviewed in this paper consistently demonstrated severe mental health consequences amongst detainees across a wide range of settings and jurisdictions. There is a pressing need for the proper consideration of mental health and consequent risk of detention-related harm in decisions surrounding detention as well as for improved care for individuals within detention facilities. Recommendations based on these findings are presented, including increased focus on the identification of vulnerability and on minimising the duration of detention.

https://link.springer.com/article/10.1186/s12888-018-1945-y, 6.12.18


Tjibbe Veldkamp : Katvis

Ate heeft online een vriend: Baptiste. Baptiste is illegaal in België en Ate legaal in Nederland, maar ze houden van dezelfde youtubers en whatsappen elke dag. Wanneer Baptiste op een dag appt dat hij uit geldnood zijn telefoon moet verkopen weet Ate een oplossing: hij gaat hem zijn oude Samsung brengen. Ate neemt stiekem de trein naar Brussel. Voor hij op de afgesproken plek aankomt wordt hij aangesproken door en miejse. Ze beweert dat zij Baptiste is en, alsof dat nog niet erg genoeg is, dat Ate gezocht wordt door Brusselse gangsters. Ze stelt hem een deal voor: als hij haar meeneemt naar Nederland, helpt zij hem weg te komen uit Brussel. Kan hij haar vertrouwen?

https://www.bol.com/nl/f/katvis/9200000092910477/, aug18


Nieuwsbrief 26, 3018

Oded D. Oron : Let my people stay : irregular migrants' struggle for rights and recognition (Israel)

In January 2014, a mass protest of 40,000 African migrants, demanding rights, recognition and a fair asylum process took place in Tel-Aviv. Their demonstration was unprecedented in its nature and magnitude offering a unique and interesting puzzle: how a foreign-born community without resources or familiarity with the country’s authorities, culture, or tolerance for protest, successfully mobilized and why did the high cost of engaging in protest did not deter the participants?

The case of asylum seekers in Israel demonstrates their ability to self-organize as a diasporic group with collective interests as well the cooperation they built with local human-rights NGOs and other aid groups as the basis for their successful collective operation. Their struggle raised important questions about Israel’s migration regime, workforce dependability, and the balance between adherence to democratic norms and securing a Jewish majority, while capturing the attention of global media and international actors. Despite the inability to achieve their stated policy goals, their success is articulated by their own admission in their ability to mobilize and spread the language of rights in their communities. By examining the similarities in collective action practices and discourses adopted by migrant movements in Washington State I discuss the struggle of asylum seekers in Israel in a wider context and offer a comparative perspective on social movements and political engagement of unrecognized members of society.

https://digital.lib.washington.edu/researchworks/bitstream/handle/1773/42078/Oron_washington_0250E_18633.pdf?sequence=1&isAllowed=n


WODC: Migratie in beeld

Er zijn allerlei redenen waarom mensen hun land verlaten. Om een jaar te studeren in het buitenland, voor de liefde of voor het werk. Maar het vertrek kan ook gedwongen zijn, bijvoorbeeld als gevolg van oorlog. Wie zijn de mensen die ons land binnenkwamen, waar komen ze vandaan, waarom kwamen ze naar Nederland? En welke mensen vertrokken er juist?

https://wodc.nl/binaries/2879_Volledige%20tekst%20desktopversie_tcm28-365851.pdf


MvJ&V: Beleidsdoorlichting Toegang, toelating en opvang van vreemdelingen

In deze beleidsdoorlichting gaat het om de effectiviteit (doeltreffendheid) en de efficiëntie (doelmatigheid) van het beleid bij de komst van asielzoekers en reguliere migranten, de opvang van asielzoekers en de behandeling van naturalisatieverzoeken van vreemdelingen in de periode 2013-2016. Zoals te doen gebruikelijk, steunt deze beleidsdoorlichting op bestaande evaluaties en onderzoeken die zich richten op de effectiviteit en efficiëntie van de migratieketen. Waar nodig is deze beleidsdoorlichting aangevuld met cijfers over de uitvoering van het migratiebeleid.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-866031.pdf, 13.12.18


Ambtsbericht Congo 11dec18


Marcelle Reneman (universitair docent Migratierecht VU), & Y. Al Tamimi, Identification of asylum seekers with special reception and procedural needs in the Dutch asylum procedure

Het rapport gaat in op de manier waarop de IND en het COA kwetsbare asielzoekers  herkennen. Er wordt aandacht besteed aan het Medisch Advies Horen en Beslissen (FMMU-advies), het Forensisch Medisch Onderzoek en signaleringsmethoden die de medische dienst (GCA/GZA) gebruikt in de opvangcentra. Klik hier voor het rapport.


Maartje Goudswaard (forensisch arts IMMO), Eeuw van den Heuvel (juridisch adviseur iMMO en Juliet Cohen (head of doctors, Freedom from Torture, UK) : Hidden evidence of torture, Medico-legal reports in the European Union asylum procedure

Dit artikel  is gepubliceerd n.a.v. het Europese AMIF-project dat iMMO in 2016/medio 2017 in samenwerking met ngo's uit Hongarije en Frankrijk heeft uitgevoerd. Hierin wordt de (nieuwe) Europese regelgeving omtrent het forensisch medisch onderzoek (FMO) in de asielprocedure beschreven en de huidige problemen en uitdagingen omtrent het FMO in de EU.

Klik hier voor het artikel.


Werkinstructie 18/19: Leeftjjdsonderzoek

Het komt regelmatig voor dat vreemdelingen zich melden als Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV), maar dat er getwijfeld wordt aan de gestelde minderjarigheid. In deze werkinstructie wordt uiteengezet hoe de leeftijd kan worden bepaald in de asielprocedure.

https://ind.nl/Documents/WI_2018-19.pdf, 13,12,18


Italy: Vulnerable Dublin Returnees at Risk of Destitution

Asylum seekers returned to Italy under the Dublin Regulation face arbitrary access to accommodation, risks of destitution and substandard reception conditions despite Italy’s obligation to provide guarantees of adequate treatment, according to a report published this week.

The report illustrates the arbitrariness underlying Dublin returnees’ reception by the authorities, timely access to accommodation and to the asylum procedure, and quality of reception conditions. Many asylum seekers have had to wait for several hours or even days without any support at airports such as Rome Fuimicino and Milan Malpensa before being received by the Italian police. Some Dublin returnees are denied access to the Italian reception system upon arrival altogether or must wait a long time before they are accommodated in second-line reception facilities (SPRAR). Substandard conditions in first reception centres and temporary reception centres (CAS) are widely reported, falling far below standards for persons with special needs.

https://drc.ngo/media/5015811/mutual-trust.pdf


Tesseltje de Lange and Conny Rijken: Towards a Decent Labour Market for Low-Waged Migrant Workers An Introduction

This book is the final output of a research project –Protecting labour migrants in the Netherlands: past, present and in the futurethat allowed us to collaborate with the selected contributors to this volume. Together, we dive into the position of low-waged migrant workers from within the EU, possibly working under worse labour conditions than nationals, or under the level of their education attainments, as well as third-country nationals, especially those in low-paid jobs such as seasonal workers, asylum seekers or those without legal residence. These migrant workers contribute to the labour market, valued for their work but are vulnerable...

https://www.jstor.org/stable/pdf/j.ctv6hp34j.3.pdf


European Commission - Trafficking in Human Beings - 2nd Progress Report

Trafficking in human beings is a violation of fundamental rights, and is explicitly prohibited under the Charter of Fundamental Rights of the European Union. The EU Anti-trafficking Directive adopted in 2011 put forward a victim-centred, gender-specific and child-sensitive approach to address trafficking in human beings, establishing robust provisions on victims' protection, assistance and support, as well as on prevention and prosecution of the crime. Under the Directive, Member States must report to the EU Anti-Trafficking Coordinator who in turn contributes to the Commission's bi-annual progress report.

On 4 December 2017, the Commission published a Communication outlining its priority actions to address trafficking in human beings. Today's report includes an update on the actions taken under this Communication and its findings will feed into the Communication's further implementation. Today's report also includes an update on the application of EU rules on residence permits for victims of trafficking (Directive 2004/81/EC).

Second Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (423.47 ko)
COM(2018)777
, 4.12.18


Schaderisico bij uitzetting langdurig verblijvende kinderen - Een multidisciplinaire wetenschappelijke onderbouwing

In Nederland verblijven enkele honderden kinderen die meer dan vijf jaar geleden een verblijfsvergunning hebben aangevraagd en nu met uitzetting worden bedreigd. Het betreft een kleine1 , kwetsbare groep kinderen waarbij tal van risicofactoren aanwezig zijn die kunnen zorgen voor (verdere) beschadiging van de psychische en fysieke gezondheid. Zowel de jarenlange dreigende uitzetting als de eventuele feitelijke uitzetting verhoogt het risico op schade bij deze kinderen dermate sterk dat, volgens vereende wetenschappelijke inzichten, de ontwikkeling van deze kinderen beschermd moet worden door ze een verzekerd en positief toekomstperspectief te bieden. Deze schadenota geeft inzicht in de te verwachte schade op de ontwikkeling van kinderen als ze dreigen te worden uitgezet

https://www.rug.nl/news/2018/nieuwsberichten/1206-schadenota-geworteldekinderen-def.pdf, dec18


Rebecca Deruiter promotie: Detention Conditions in a Cosmopolitan Europe

This dissertation provides an empirical analysis of the standard setting and policy-making processes at the Council of Europe (CoE) and the European Union (EU) in the area of detention conditions for prisoners and asylum seekers.

By focusing on the actors involved and the relations between these actors, this provides us with increased insights into the standard setting and policy-making process at the European level and helps explain why this greater unity in Europe regarding the issue of detention conditions occurs.

Despite the limited number of actors involved, a solid block of common norms and values is present, such as the rule of law, the protection of human rights, and solidarity with the involved policy-makers and experts. The priorities and considerations by the member states play an influential role in taking certain initiatives and driving a policy-making or standard setting process forward. The European Courts have an influential role in triggering policy change and give meaning to what is acceptable and what is considered substandard in Europe.

https://biblio.ugent.be/publication/8574344/file/8574355


Nieuwsbrief 25, 2018

WODC : methodenonderzoek 'illegalenschatting'

Dit is vooronderzoek naar de beschikbare data en methoden voor het schatten van het aantal illegalen in Nederland. Doel van de voorstudie is de praktische geschiktheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van aanvullende data en methoden voor het uitvoeren van een illegalenschatting na te gaan.

Het onderzoek is opgedeeld in twee verschillende onderdelen. In het eerste deel ligt de focus op het inventariseren van de beschikbare schattingsmethoden, terwijl het tweede deel is gericht op het in kaart brengen van de potentiële databronnen. De opbrengsten van beide delen zijn in samenhang bezien om tot een overzicht van de meeste kansrijke schattingsmethoden te komen wanneer rekening wordt gehouden met beschikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid van de potentiële databronnen.

https://www.wodc.nl/binaries/2917_Volledige_Tekst_tcm28-356573.pdf, 20.11.18


Holger Wilcke : Illegal und unsichtbar? : papierlose Migrant*innen als politische Subjekte

Der Alltag illegalisierter Migrant*innen ist durch Entrechtungen geprägt. Holger Wilcke zeigt, dass papierlose Migrant*innen dennoch nicht als passive Opfer missverstanden werden sollten, sondern vielmehr über Handlungsmacht verfügen: Sie arbeiten ohne Arbeitserlaubnis, sie organisieren sich Wohnraum, obwohl sie offiziell keinen Mietvertrag unterschreiben können, und sie verschaffen sich ohne Krankenversicherung Zugang zu medizinischer Versorgung. Als politische Subjekte nehmen sie sich – oft unwahrnehmbar – Rechte, die ihnen formal nicht zustehen, und transformieren unentwegt die Gesellschaft, welche ihre Ausschlüsse produziert.

https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4197-4/illegal-und-unsichtbar/?number=978-3-8394-4197-8


Monique Kremer: Migratie en verzorgingsstaat geen tegenpolen

De verzorgingsstaat heeft vier functies: verzekeren, verzorgen, verbinden en verheffen.

Kremer legt vooral de nadruk op het belang van de functies verbinden en verheffen. Die zouden volgens haar centraal moeten staan. “Verheffen is een ideaal waarbij mensen boven zichzelf kunnen uitstijgen. Er zijn nog steeds mensen die niet tot hun recht komen. Die hebben een steuntje nodig om sociaal te stijgen. Dat zien we vaak bij mensen met een migratie-achtergrond. Tegelijkertijd moet er meer aandacht gaan naar het aspect verbinden”, oordeelt Kremer. “Wat mij betreft is het verheffingsideaal nog steeds noodzakelijk om de verzorgingsstaat migratiebestendig te maken. Op het moment dat migranten op de arbeidsmarkt participeren zie je dat de solidariteit met die groep groeit. Als iedereen werkt, is er meer tevredenheid en minder wrijving in de superdiverse verzorgingsstaat”, stelt de Nederlandse hoogleraar.

https://www.tertio.be/magazines/980/artikels/migratie%20en%20verzorgingsstaat%20geen%20tegenpolen


Factsheets over huiselijk geweld en kindermishandeling

Er bestaan veel verschillende typen huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij al deze typen geweld kunnen er specifieke signalen, risicofactoren en doorverwijsoverwegingen spelen.

Deze factsheets bieden praktische tips bij het signaleren van alle typen geweld en bij wat te doen wanneer je als professional signalen tegenkomt. Ook geven de factsheets een aanzet tot handelen voor alle beroepsgroepen die met de meldcode huiselijk geweld en kinder-mishandeling werken, zoals artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici, psychologen, jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers, onderwijzend personeel, kinderopvang-medewerkers, wijkteammedewerkers, en anderen. 

De factsheets staan op de website huiselijkgeweld.nl

 


René de Reuver, Dorottya Nagy e.a.: Van Migrant tot Naaste - plaatsmaken voor jezelf

Weinig onderwerpen zijn zo complex als migratie. Natuurlijk schieten we te hulp als mensen in nood ons land binnenkomen. Maar er lijken ook grenzen te zijn aan wat we aankunnen, zeker als onze eigen identiteit bedreigd wordt. Tijd voor een christelijk perspectief op migratie, dat wegblijft bij het klassieke links-rechtsdenken. René de Reuver en Dorottya Nagy trappen af met relevante vragen rond migratie. Wat zegt de Bijbel over migratie? Welke rol speelt macht? Hoe ben ik geworteld? De antwoorden zijn een spiegel voor de lezer.
Zes interviews met migranten geven het vraagstuk een gezicht. Daarnaast bevat dit boek interviews met deskundigen, waaronder Bernhard Reitsma en Kathleen Ferrier.

https://www.boekencentrum.nl/van-migrant-tot-naaste


UNHCR: 'Good practices in nationality laws for the prevention and reduction of statelessness'

Handbook for parliamentarians, providing practical guidance needed to support law reforms that help solve and prevent statelessness, and protect those who are stateless.


EU: Council Presidency calls for action on "secondary movement" of refugees

The Austrian Council Presidency has circulated a Note to the Strategic Committee on Immigration, Frontiers and Asylum (SCIFA) on: Secondary movements (LIMITE doc no: 13353-18, pdf) which seeks to monitor the movement of refugees from the country of arrival northwards - particularly from Greece and Italy - to other EU Member States.


EASO publishes four COI reports on Nigeria

The European Asylum Support Office (EASO) published four Country of Origin Information (COI) Reports on Nigeria: Security Situation, Actors of Protection, Targeting Individuals, and Key Socio-economic indicators. The reports provide information relevant for the protection status determination of Nigerian asylum seekers.

https://coi.easo.europa.eu/news#66


WerkInstructie 2018/16: Artikel 64 vw

De instructie is een handleiding voor de behandeling van de toets van artikel 64 Vreemdelingenwet 2000 (64 Vw). Deze instructie is geactualiseerd, naar aanleiding van de wijzigingen in het beleid van WBV 2017/8, WBV 2017/14 en WBV 2018/1.

https://ind.nl/Documents/WI%202018-16.pdf, 21.11.18


ReSOMA Discussion Brief : “Crackdown on NGOs assisting refugees and other migrants

NGOs, Search and Rescue operations, and volunteers have often been on the frontline of what has been called the ‘refugee crisis’ in Europe, providing food, shelter and legal advice and monitoring human rights situations faced by refugees and migrants on the ground. But research indicates that attempts to balance legitimate political objectives of countering and preventing organised criminal groups from smuggling migrants for profit, with the right of association and humanitarian assistance, are also provide an obstacle for the functioning of civil society actors.

The Brief discusses in further detail the criminalisation of NGOs and its facilitation by EU law, the harassment and policing of NGOs beyond formal criminalisation, the role of EU funding in this regard, and the potential impacts of the policies that have been adopted.

In a report released earlier, the European Agency for Fundamental Rights (FRA), present the result of an online consultation with its civil society network which looks at the challenges faced by civil society organisations (CSOs) in their day- to- day work, ranging from changes in the legal environment, challenges in finding and accessing resources, to obstacles in accessing policymaking, and threats and attacks. FRA concluded that the results of the consultation “confirm earlier messages and point to the need to provide civil society with the resources and the ‘safe space’ that it needs to flourish and operate”.


Nieuwsbrief 24, 2018

The impact of refugees on the labour market: a big splash in a small pond?

What impact will recently arrived refugees have on the labour markets of receiving European countries? This paper looks at the composition of recent refugee inflows and reviews the relevant characteristics of EU labour markets.

https://www.ceps.eu/publications/impact-refugees-labour-market-big-splash-small-pond, 8.11.18


Benson and Crock : Protecting Migrant Children

With unprecedented numbers of children on the move in search of safety, the editors/authors of Protecting Migrant Children explore the complex legal and human rights issues that arise when children cross borders as migrants. They critically examine the strengths and weaknesses of international and domestic laws with the aim of identifying best practice for migrant children. In their new book, the authors have brought together an interdisciplinary and multinational group of experts to assess the nature and root causes of child migration in different parts of the world, featuring national and comparative case studies in Asia-Pacific, Europe, and North America.

https://www.e-elgar.com/shop/protecting-migrant-children (nov18)


Thomas, Stefan; Sauer, Madeleine und  Zalewski, Ingmar: Unbegleitete minderjährige Geflüchtete - Ihre Lebenssituationen und Perspektiven in Deutschland

Wie sind die Lebenssituationen und Perspektiven unbegleiteter minderjähriger Geflüchteter in Deutschland? Was sind förderliche Organisationskulturen, die eine gelingende Versorgung und Betreuung ermöglichen?
Durch eine dreifache Perspektivübernahme gehen die Autor_innen diesen Fragen nach: Gemeinsam mit geflüchteten Jugendlichen nehmen sie die Subjektperspektive ein und erforschen die Sicht der Jugendlichen auf ihr Leben in Deutschland. Aus der Einrichtungsperspektive evaluieren sie, wie Probleme und Herausforderungen in den Einrichtungen bearbeitet werden. Und mit dem Blick aus der Strukturperspektive untersuchen sie schließlich die sozialräumliche Einbettung und fragen nach Faktoren, die die Teilhabe der jungen Geflüchteten am gesellschaftlichen Leben begünstigen.

https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4384-8/unbegleitete-minderjaehrige-gefluechtete/,  okt18


Werkinstructie 2018/15: Aanmeldgehoor en Eerste gehoor

Deze werkinstructie beoogt inzicht te geven in het doel van het (uitgebreide) aanmeldgehoor en het verificatie eerste gehoor. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de formats van deze gehoren. In de toelichting zal worden ingegaan op de achtergronden van de te behandelen onderdelen van de formats. De nummering in de paragrafen C (format aanmeldgehoor) en E (format (verificatie) eerste gehoor) van deze werkinstructie sluit zo veel mogelijk aan op de nummering van de betreffende onderdelen van de formats.

https://ind.nl/Documents/WI_2018-15.pdf, 15.11.18


Karen Geertsema promotie: Rechterlijke toetsing in het asielrecht - Een juridisch onderzoek naar de intensiteit van de rechterlijke toets in de Nederlandse asielprocedure van 2001-2015

De intensiteit van de rechterlijke toetsing in asielzaken is sinds de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 onderwerp van kritische discussie. De bestuursrechter toetst het bestuurlijk oordeel over de geloofwaardigheid van een asielrelaas terughoudend, zij het dat deze toetsing sinds de implementatie van de herziene Procedurerichtlijn in 2015 minder terughoudend is dan voorheen. In dit boek geeft de auteur de juridische achtergrond weer van de terughoudende rechterlijke toetsing in asielzaken en biedt zij aan de hand van het uitgevoerde jurisprudentieonderzoek een nieuw inzicht in de intensiteit van de rechterlijke toetsing in asielzaken. Dit inzicht is actueel omdat sprake is van een verschil tussen de Nederlandse toetsing, de vereiste Unierechtelijke toetsing en de toetsing van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in asielzaken. Ook verrijkt het verkregen inzicht algemeen bestuursrechtelijke theorie over bestuurlijke beslissingsruimte en rechterlijke toetsing. Een boek voor iedereen die zich bezighoudt met het migratierecht en het algemene bestuursrecht.

https://www.bju.nl/juridisch/catalogus/rechterlijke-toetsing-in-het-asielrecht-1 (nov18)


Human Rights Committee : concluding observations on Bulgaria

According to the Committee reliable reports from multiple sources indicate that persons who may be in need of international protection have been prevented from entering Bulgarian territory or expelled, at times with force, without an opportunity to apply for asylum or an individualised assessment. The Committee recommends that Bulgaria should fully respect the principle of non-refoulement and enhance training for the border police and immigration personnel to ensure full respect for the rights of asylum seekers, refugees and migrants.

With regard to reception conditions, the Committee stressed the need to avoid placing asylum seekers in detention, except as a last resort and for the shortest period, and to improve conditions for those seeking international protection. The Committee also recommended that action is taken to ensure the adequate reception of children seeking international protection, in particular unaccompanied minors.

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/BGR/CCPR_C_BGR_CO_4_32901_E.pdf


Mensenrechtencommissaris RvE: situatie migranten in Griekenland

On 6 November, the Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, Dunja Mijatović, released a report following a visit to Greece that took place in June 2018. The report focuses, inter alia, on the reception and integration of migrants and asylum seekers in Greece.

The Commissioner expressed her concern that living conditions in reception camps present significant risks to people's health, which are exacerbated by very difficult access to primary healthcare services and lack of overall support. The Greek authorities were also encouraged to address all the contributing factors to the widespread issue of sexual and gender-based violence, to provide assistance to victims, and to prevent its recurrence. In addition to this, the situation of most unaccompanied migrant children, including their lack of shelter, access to education and social support, was also characterised by the Commissioner as alarming, drawing special attention to the problematic regime of "protective custody".

Against this background, the Commissioner also urges the authorities to reconsider the geographical restriction which prevents migrants arriving in the islands from reaching mainland facilities, while also expressing her concerns over the length and efficacy of the vulnerability assessment procedure.

Lastly, the Commissioner noted that Greek authorities should design and enforce a more comprehensive and long-term integration policy, to effectively address the high numbers of arrivals that Greece has been facing.

https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-greece-from-25-to-29-june-2018-by-dunja-mijatov/16808ea5bd, 6.11.18


Statewatch: Decriminalising solidarity by promoting the regularisation of migrants

Translation of a speech given by Fulvio Vassallo Paleologo (Osservatorio Solidarieta Carta di Milano) at the session "Decriminalizing Solidarity: an ever more topical challenge", Palermo, 13 October 2018.

http://www.statewatch.org/analyses/no-335-criminalisation-solidarity-italy.pdf


Building walls - Fear and securitization in the European Union

This report reveals that member states of the European Union and Schengen Area have constructed almost 1000 km of walls, the equivalent of more than six times the total length of the Berlin Walls, since the nineties to prevent displaced people migrating into Europe. These physical walls are accompanied by even longer 'maritime walls', naval operations patrolling the Mediterranean, as well as 'virtual walls', border control systems that seek to stop people entering or even traveling within Europe, and control movement of population.

https://www.tni.org/en/publication/building-walls?fbclid=IwAR1QkqBfBeOYDK3nLuNAz3fEkdtVVRnwZfZBeY_lAll1EeDsiLCrIEwrWUI, 9.11.18


Yasha Maccanico, Ben Hayes, Samuel Kenny, Frank Barat: The shrinking space for solidarity with migrants and refugees - How the European Union and Member States target and criminalize defenders of the rights of people on the move

Europe’s “refugee crisis” triggered a wave of solidarity actions by both civil society organisations and ordinary citizens. Their efforts were part of a wave of compassion, as people organised convoys to refugee reception centers, warmly greeted arrivals at train stations and lined highways to provide food and water to those making the journey from Syria and elsewhere. Just a few years later those same activists are treated as criminals and humanitarian search and rescue missions are criminalised.

The current onslaught originated in the intensification of the EU’s restrictive approach to immigration policy from late 2014 and the EU’s treatment of Italy and Greece, front-line states on the EU’s migration routes. Today in Europe, solidarity with migrants and refugees can lead to arrest, legal troubles, or harassment. The actions of national police, judiciaries, political powers and far-right militants have created and compounded hostility to solidarity with refugees and migrants.

This report looks at how EU policy has played out and offers a glimpse into the ways citizens and movements are resisting xenophobic and securitarian policies.

The shrinking space for solidarity with migrants and refugees(pdf, 2.15 MB) , 6.11.18


Nieuwsbrief 23, 2018

Barbara Oomen: Frontier Cities the rise of Local Authorities as an Opportunity for HRL

The growing influence and self-confidence of local authorities count among the most interesting recent phenomena in global governance. While not entirely oblivious, international law as a field has struggled to get ahead of this dynamic, focusing instead on how to integrate local authorities into static conventional frameworks firmly based on the notion of state sovereignty. However, as a discussion of the global state of affairs and a focus on human rights cities shows, local actors increasingly claim and obtain a key role in the realization of international law. Additionally, they hold important potential to address some of the most pressing challenges to international human rights law concerning its efficacy and legitimacy. This article therefore calls for a proactive approach to the study of local authorities that considers local authorities as a ‘new frontier’ in international law generally and in human rights law specifically. It proposes a critical research agenda for this purpose that could produce important new insights into (i) the continued relevance and legitimacy of human rights as a discourse of governance; (ii) the bearing of domestic constitutional arrangements on the implementation of human rights law and (iii) questions of, and possible shifts in, legal sub- jecthood in the contexts of ‘state failure’.

https://www.academia.edu/37317153/Frontier_Cities_The_Rise_of_Local_Authorities_as_an_Opportunity_for_International_Human_Rights_Law


Michel Agier : The Jungle - Calais's Camps and Migrants

For nearly two decades, the area surrounding the French port of Calais has been a temporary staging post for thousands of migrants and refugees hoping to cross the channel to Britain. It achieved global attention when, at the height of the migrant crisis in 2015, all those living there were transferred to a single camp that became known as ‘the Jungle’. Until its dismantling in October 2016, this precarious site, intended to make its inhabitants as invisible as possible, was instead the focal point of international concern about the plight of migrants and refugees.

Anthropologist Michel Agier and his colleagues use theparticular circumstances of the Jungle, localized in space and time, to analyse broaderchanges underway in our societies, both locally and globally. Starting from the camp’s architecture, the authors describe the transformation of its spaces into an embryonic shantytown, encouraging a wider reflection on urbanism in the context of increasingly mobile populations. They investigate how everyday life and routine operated in the Jungle, raising broader questions about how marginalised communities are perceived and represented. Finally, addressing the mixed reactions to the camp - from hostile government policies to movements of solidarity - the authors show our relationship with the Other as part of a wider struggle in the formation of local, national and transnational identities.

http://politybooks.com/bookdetail/?isbn=9781509530601&subject_id=1&tag_id=27 (okt18)


Conny Rijken, Tesseltje de Lange:  Decent Labour Market for Low-Waged Migrant Workers

This book is the f inal output of a research project : Protecting labour migrants in the Netherlands: past, present and in the future. We dive into the position of low-waged migrant workers from within the EU, possibly working under worse labour conditions than nationals, or under the level of their education attainments, as well as third-country nationals, especially those in low-paid jobs such as seasonal workers, asylum seekers or those without legal residence. These migrant workers contribute to the labour market, valued for their work but are vulnerable to abuse. The research aim of this project was to contribute to developing theories and strategies to overcome this vulnerability and window for abuse: to work towards a decent labour market for low-waged migrant workers.

Understanding the fragmented legal framework and its consequences for migrant workers was a first step to achieve this aim. Together with the contributors to this volume, we looked into opportunities to mitigate the negative consequences.

Link: http://www.oapen.org/search?keyword=rijken


CPB en SCP: Verdringing op de arbeidsmarkt, beschrijving en beleving

Op de Nederlandse arbeidsmarkt bestaan voor de meeste groepen geen aanwijzingen voor verdringing: niet tussen ouderen en jongeren, tussen hoog- en laagopgeleiden en vaak ook niet door migranten. Dit betekent niet dat er helemaal nooit sprake is van verdringing. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt kunnen er wel mee te maken hebben. Zijzelf geven ook aan verdringing te ervaren, maar dit niet het meest prangende probleem te vinden.

CPB/SCP-publicatie Verdringing op de arbeidsmarkt, beschrijving en beleving


Marianne Jossen : Undocumented Migrants and Healthcare: Eight Stories from Switzerland

The inclusion of undocumented migrants in healthcare in Switzerland remains partial and precarious. Exclusion is a reality and an ever-present threat, even while both patients and professionals are making every possible effort to achieve inclusion. Undocumented migrants are included in some aspects of healthcare, but only by paying a high price. Their inclusion is partial and they are excluded from some aspects of care, notwithstanding entitlements such as insurance. The health and healthcare of undocumented migrants are therefore deeply affected by their legal status. A discussion about whether this makes sense in political, economic and ethical terms is urgently needed in Switzerland — and beyond.

https://www.jstor.org/stable/j.ctv4w3srn


Masterscriptie : ervaring met hulpverlening en toekomstverwachtingen van AMV’s

In deze masterproef lag de focus op de toekomstverwachtingen en de ervaringen van nietbegeleide minderjarige vluchtelingen omtrent de hulpverlening. Er werd gepoogd enerzijds na te gaan over welke aspecten in de hulpverlening ze tevreden zijn en anderzijds hoe hun toekomstverwachtingen eruit zien en hoe ze hierbij ondersteund en begeleid worden.

Er bestaan heel wat motieven om het land van herkomst te verlaten, maar één iets hebben alle vluchtelingen, begeleid of niet-begeleid, gemeen, namelijk de hoop op een betere toekomst. Uit de resultaten blijkt dat ondanks de soms onzekere positie van de jongeren, zij hoge toekomstverwachtingen hebben en deze durven uitspreken. Het benoemen van wensen en verwachtingen gaat niet voor ieder individu gepaard met het vertrouwen om deze verwachtingen ook effectief in de lossen. Het is belangrijk om hiervoor bij de begeleiding voldoende aandacht aan te besteden en met de nodige zorgvuldigheid het thema ‘toekomst’ aan te brengen. Hierbij moet men steeds vertrekken vanuit de wensen van de jongeren zelf.

https://lib.ugent.be/catalog/rug01:002481971


CBS: aantal immigranten/ emigranten eerste drie kwartalen

In de eerste drie kwartalen van 2018 kwamen er in Nederland 81 duizend inwoners bij. De groei wordt vooral bepaald door buitenlandse migratie. Er schreven zich 69,5 duizend meer mensen vanuit het buitenland in bij een Nederlandse gemeente dan er vertrokken. Daarnaast werden ruim 11 duizend meer kinderen geboren dan er mensen overleden.

Het aantal Aziatische (waaronder Syrische) migranten neemt per saldo af, de migratie uit Afrika, Amerika en vooral Europa neemt toe. Tot nu toe hebben zich 92 duizend immigranten uit Europa gevestigd en vertrokken er 56 duizend. Het aantal migranten met een Aziatische achtergrond nam af. In de eerste drie kwartalen schreven zich ruim 35 duizend immigranten in, ruim 7,5 duizend minder dan vorig jaar. De emigratie bleef vrijwel gelijk. Er kwamen vooral minder immigranten met een Syrische achtergrond.

Er immigreerden en emigreerden minder mensen met een Nederlandse achtergrond.

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/44/aantal-immigranten-en-emigranten-ook-in-2018-hoog, 30.10.18


Study - Sponsorship and International Protection

This study assessed the feasibility and added value of sponsorship schemes as a possible pathway to channels for admission of persons in need of protection in the EU

The study finds that while the concept of private sponsorship is rather ill-defined, the number of different sponsorship schemes has proliferated across the EU and have a wide variety of characteristics in the eligibility criteria of the sponsor and beneficiary, responsibilities of the sponsor, and in the status granted and associated rights.

The study assessed possible options for EU action in the area, by continuing with the status quo, providing for specific soft measures (training, toolkits, peer reviews), financing of sponsorship activities, and legislative action.

The study finds that soft measures and financing are most feasible and have highest added value, whereas legislative action carries certain risks and is considered less feasible.

Study on the feasibility and added value of sponsorship schemes as a possible pathway to safe channels for admission to the EU, including resettlement (2.50 Mo), 24.10.18


EASO: security situation in Pakistan

This report provides a general description of the security situation in Pakistan, including an overview of the recent conflicts in the country and the actors involved, as well as the state's ability to secure order and provide safety to the civilian population.
The report also includes more detailed descriptions of the different regions in Pakistan. In each regional chapter, a short description is given of the region, the background of the violence as well as the actors present in the region, followed by a description of the security trends, and the impact of the violence on the population.

https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-country-origin-information-coi-report-security-situation-pakistan


Europol : report child trafficking

 • One of the most serious aspects of this phenomenon is the role of the family, with Europol receiving regular notifications of children being sold to criminal networks by their families. In some cases they engage directly in the trafficking and exploitation of their own children.
 • Female suspects play a key role in the trafficking and exploitation of minors, much more than in criminal networks which are trafficking adult victims.
 • Most of the cases reported to Europol involve networks escorting non-EU minor victims across the entire route from their country of origin to the place of exploitation, frequently with the involvement of smuggling networks. Smuggling of minor victims through the external borders and across member states usually entails the use of forged travel documents.
 • Criminal profits are mainly redirected to the country of origin of the key suspect, in small amounts via money transfer services and in larger sums using criminal money couriers and mules.
 • Children are trafficked from around the world into the EU. The majority of non-EU networks reported to Europol involved Nigerian organised crime groups which are trafficking young girls to be sexually exploited.
 • Children in migration and unaccompanied minors are at higher risk of trafficking and exploitation. Although the scale of trafficking of unaccompanied minors remains unknown, a future increase is expected.

These are some of the findings of the Situation Report on Criminal networks involved in the Trafficking and Exploitation of Underage Victims in the European Union , which Europol released today on the occasion of the EU Anti-Trafficking Day. (18.10.18)


Freedom of Movements Research Collective : "Stop Killing Us Slowly: A Research Report on the Motivation Enhancement Measures and the Criminalisation of Rejected Asylum Seekers in Denmark," (sept18)

As researchers and observant participants in and of the Danish and European migration control apparatus, we take the call of deportation centre inhabitants to ‘stop killing us slowly’ as an invitation to critically analyse the Danish deportation centres and their ‘surplus’ functions. We understand the Danish deportation centres as one of many instruments of the European deportation regime, designed to punish and expel non-white immigrants at serious human and societal costs. The report addresses asylum-seekers and their support networks, practitioners, and the Danish public, and hopes to contribute to nuance the public debate on the setup and effects of deportation centres.


Impact of punitive immigration policies, parent-child separation and child detention on the mental health and development of children

Detention of children for immigration purposes is known to be practised in over 100 countries worldwide, despite a significant body of research demonstrating the extensive harm of such policies. This review explores and contextualises the key potential impacts of family separation and detention of children for immigration purposes including damaged attachment relationships, traumatisation, toxic stress and wider detrimental impacts on immigrant communities. As such, it is critical for host nation governments to cease the practice of family separation and child detention for immigration control and promote postmigration policies that protect children from further harm, promote resilience and enable recovery.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6173255/, 26.9.18


Chris de Stoop: wanneer het water breekt

Dit is het verhaal van Vietnamese bootvluchtelignen die in 1981 de Vietnam-oorlog ontvluchten en opgepikt worden door een Belgisch schip. Ze bouwen een bestaan op in Wichelen, woren koster, restauranteigenaar, arts, ingenieur of bankier.

https://www.bol.com/nl/f/wanneer-het-water-breekt/9200000092035917/


Nieuwsbrief 22, 2018

Medisch Contact : Help de vluchteling aan werk

De beste manier om gezondheidsproblemen bij vluchtelingen te voorkomen is goede integratie en een zinvolle dagbesteding. Huisartsen kunnen daarbij een actieve rol spelen.

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/help-de-vluchteling-aan-werk.htm (en hier)


FairWork: Strategic Manual for the prevention of labour exploitation and human trafficking.

By using various online tools in a professional manner, we have actively informed migrant workers about their rights in the Netherlands and about available options for support. With the experiences we have gained and the analysis of our results, we have produced a strategic manual, which is available in English and Dutch.

Download the English manual or the Dutch manual.


CBS: migratiecijfers

In 2017 vestigden zich 235 duizend immigranten in Nederland en vertrokken 154 duizend emigranten. Sinds het begin van de officiële migratiestatistieken in 1865 waren beide stromen nog nooit zo groot. Ook het migratiesaldo is met 81 duizend een record. De hoge migratie hangt samen met toegenomen immigratie uit andere EU-lidstaten en met immigratie van asielzoekers en nareizigers. Dit blijkt uit de definitieve migratiecijfers over 2017 van het CBS.

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/42/recordaantal-immigranten-en-emigranten-in-2017


AIDA : Access to protection in Europe: Border controls and entry into the territory

The report provides an analysis of legal frameworks and practice relating to access to the territory for the purpose of seeking asylum. Push backs, through incorrect use of refusal of entry procedures or an avoidance of formal procedures altogether, remain an endemic problem across internal and external borders of the continent. The persisting practice of push backs is closely connected to policy discussions on the Common European Asylum System, and the EU’s discourse shift from the plight of refugees to prevention of “illegal migration” at any cost. It is also driven by misconceptions about the Dublin system and the erroneous view that a person can be turned away at the border without being able to make an asylum claim due to another state being responsible under the Dublin Regulation, as evident in political statements as it is in practice by police officials.

You can access the report here.


AIDA : Access to protection in Europe: The registration of asylum applications

The report analyses the legal and practical aspects of registration of asylum claims, with focus on: responsible authorities and content of information collected; locations of registration; time limits; and documentation. It also discusses interplay of the Dublin procedure (following the Court of Justice of the European Union ruling in Mengesteab) and the specific mechanisms for registration of asylum applications made at the border and in detention centres.

The analysis of national practice illustrates that a single-step registration process ensures simplicity in access to the asylum procedure. Additional layers of procedure are counter-productive as they usually entail more coordination within or between authorities, more types of official acts and documents, and inevitably more time for both asylum seekers and officials to comprehend and to navigate. States should build infrastructural and human capacity to make multiple registration points available across their national territory so as to conduct registration and issue documentation within short time- frames. Phone or online platforms used in some countries can be additional technical support tools for registration purposes but can never substitute administrative capacity. Without it, they are liable to exacerbate backlogs and prolong delays and precariousness rather than speeding up access to protection. The volume of documents issued to applicants for international protection should also be minimised in the interests of legal certainty and cost-efficient use of administrative resources. Documents should also have clear and consistent format so as to be recognisable by all actors coming into contact with asylum seekers, be they border guards, police officers, medical professionals, employment agencies, educational institutions or other.

You can access the report here.


EASO : judicial analysis on the principle of non-refoulement 

The analysis centres around the principle of non-refoulement and asylum procedures, in the context of the Common European Asylum System and Directive 2013/32/EU, as well as including an overview of procedures relating to the determination of Member States responsible for examining an application for international protection under the Dublin III Regulation.
The Directive's basic principles, safeguards and procedural guarantees are analysed in detail, with specific focus on the right to an effective remedy in this context. The analysis also offers an examination of the scope of Directive 2008/115/EC (Returns Directive) and its relevance to asylum procedures.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/asylum-procedures-ja_en.pdf


Amnesty: Afghanistan

Amnesty International calls on European governments to stop forcibly sending people to deadly conditions in Afghanistan. The recent dramatic increase in returns of Afghan asylum-seekers have put thousands of people at a real risk of serious human rights violations in contravention of the binding international legal principle of non-refoulement, which prohibits states from transferring anyone to a place where they are at real risk of serious human rights violations. Despite demonstrably deteriorating security and humanitarian situation in Afghanistan over the past two years and the record number of civilian casualties, European countries have stepped up the deportations of Afghan nationals arguing that areas of the country are “safe” – in stark contrast to the developments on the ground.

https://www.amnesty.nl/content/uploads/2018/10/Update-Afghanistan-and-returns-Sept-2018.pdf?x45368


Council of Europe : Course on Protection of Refugee and Migrant Children

The CoE has a free online course focused on the protection of refugee and migrant children.

Click here to take the course in English.


Save The Children: From Europe to Afghanistan: Experiences of Child Returnees

This report reveals that European states returning thousands of children and adults to Afghanistan are failing to provide appropriate reintegration support. In particular, children are being returned to a dangerous environment where they face threats including violent attacks and recruitment by armed groups.

The report examines the returns processes implemented by EU states, including Norway, Sweden and Germany, over the past five years. The research includes a survey of 53 children returned to Afghanistan, as well as dozens of in-depth interviews with children and their parents or guardians.

In particular, the survey found:

 • Nearly three-quarters of children surveyed said they did not feel safe during the return process, with more than half reporting instances of coercion or violence, including some who reported having returned voluntarily
 • Almost half arrived in Afghanistan alone or accompanied by police
 • Only three children had received a specific reintegration plan
 • Three quarters could not rule out re-migrating the following year
 • Whereas 45 of the 53 children had attended school in Europe, only 16 had since returning to Afghanistan. Three quarters cited education as their greatest need
 • Almost 1 in 5 said someone had tried to recruit them to fight in combat, commit acts of violence or engage with an armed group after returning

From Europe to Afghanistan: Experiences of Child Returnees (16.9.18)


Nationaal Rapporteur Mensenhandel: Slachtoffermonitor 2013-2017

Het zicht op slachtoffers van mensenhandel is in 2017 niet verbeterd. De daling van het aantal slachtoffers dat in beeld is bij CoMensha (coördinatiecentrum tegen mensenhandel) die in 2015 is ingezet, is doorgezet in 2017. 

Het gebruik van de verblijfsregeling Mensenhandelslachtoffer is sinds 2013 fors gedaald, maar vanaf 2016 stabiel. Uit de monitor blijkt dat meer dan een derde van alle slachtoffers die niet verder gebruik maakt van de verblijfsregeling mensenhandel, in plaats daarvan voor een asielprocedure kiest. Dit betekent dus dat zij de bijbehorende specifieke bescherming niet meer ontvangen. Als slachtoffers zelfs uitsluitend voor asiel kiezen loopt de politie daarnaast mogelijk opsporingsinformatie mis die nodig is om mensenhandelaren te vervolgen. De Nationaal Rapporteur heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid daarom aanbevolen verder onderzoek te doen naar de reden dat slachtoffers voor een asielprocedure kiezen.

https://www.nationaalrapporteur.nl/binaries/Slachtoffermonitor%20mensenhandel%202013-2017_tcm23-359693.pdf, 18.10.18


Corporate Watch: The UK Border Regime

Throughout history, human beings have migrated. To escape war, oppression and poverty, to make a better life, to follow their own dreams. But since the start of the 20th century, modern governments have found ever more vicious ways to stop people moving freely.

The UK border regime includes the razor wire fences at Calais, the limbo of the asylum system, and the open violence of raids and deportations. Alongside the Home Office, it includes the companies running databases and detention centres, the media pushing hate speech, and the politicians posturing to win votes. It keeps on escalating, through Tony Blair’s war on refugees to Theresa May’s “hostile environment”, spreading fear and division.

This book describes and analyses the UK’s system of immigration controls. It looks at how it has developed through recent history, the different actors involved, and how people resist. The aim is to help understand the border regime, and ask how we can fight it effectively.

You can read the introduction and summary of the book here: https://corporatewatch.org/the-uk-border-regime-book-introduction-and-summary/
Web link with pictures: https://corporatewatch.org/new-book-the-uk-border-regime/


Evidence that Alternatives to Detention Can Be Effective

The first independent evaluation report on three alternative to detention pilot projects in the European ATD Network is now out. It provides evidence that community-based case management can be effective in helping migrants to work towards resolving their cases in the community. Read the Report and Briefing Paper.


Recast Return Directive

The European Commission President announced a Recast of the Return Directive to “accelerate the return of irregular migrants,” among a series of measures on migration. The proposals broadly reflect the Commission’s approach in its 2017 policy package which seeks to increase the rate of returns through enforcement-based measures.


ECRE : Taking Liberties: Detention and Asylum Law Reform

The European Council on Refugees and Exiles provides analysis of the restrictions on asylum seekers liberty in the reform of the Common European Asylum System. https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2018/09/Policy-Note-14.pdf (sept18)


Nieuwsbrief 21, 2018

DvdW: Barrieres voor ongedocumenteerden in toegang tot anticonceptie en abortus

Onder de groepen migranten, vluchtelingen en ongedocumenteerde migranten zijn meer vrouwen en kinderen aanwezig dan tien jaar geleden. Dit vraagt om een breed palet van zorg waarin ook seksuele en reproductieve rechten goed gewaarborgd zijn. In Nederland is hard gestreden voor het recht op zelfbeschikking van vrouwen. Bovendien is Nederland internationaal actief voorvechter om vrouwenrechten te ondersteunen, bijvoorbeeld via het waardevolle ‘She decides’-initiatief. Vanuit ons internationale werk voelen we ons hierdoor gesteund.

Dokters van de Wereld Nederland ziet in haar spreekuurpraktijk in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam dat vrouwen zonder verblijfspapieren achterblijven in het kunnen maken van eigen keuzes. Anticonceptie kent een te hoge financiële drempel en ook abortus is vrijwel ontoegankelijk. De nota ‘Barrières voor ongedocumenteerden in toegang tot anticonceptie en abortus’ geeft inzicht in de knelpunten die wij in de praktijk zien..

Barrières voor ongedocumenteerden in toegang tot anticonceptie en abortus (sept18)


TNI : The shrinking space for solidarity with migrants and refugees  - How the European Union and Member States target and criminalize defenders of the rights of people on the move (okt18)

Europe’s “refugee crisis” triggered a wave of solidarity actions by both civil society organisations and ordinary citizens. Their efforts were part of a wave of compassion, as people organised convoys to refugee reception centers, warmly greeted arrivals at train stations and lined highways to provide food and water to those making the journey from Syria and elsewhere. Just a few years later those same activists are treated as criminals and humanitarian search and rescue missions are criminalised.

The current onslaught originated in the intensification of the EU’s restrictive approach to immigration policy from late 2014 and the EU’s treatment of Italy and Greece, front-line states on the EU’s migration routes. Today in Europe, solidarity with migrants and refugees can lead to arrest, legal troubles, or harassment. The actions of national police, judiciaries, political powers and far-right militants have created and compounded hostility to solidarity with refugees and migrants.

This report looks at how EU policy has played out and offers a glimpse into the ways citizens and movements are resisting xenophobic and securitarian policies.

The shrinking space for solidarity with migrants and refugees (pdf, 6.14 MB)


Theo Francken: Continent zonder grens (sept18)

Brexit, euroscepticisme, aanslagen, culturele angst voor de islam… Europa beleeft roerige tijden. In 'Continent zonder grens' betoogt de Belgische staatssecretaris Theo Francken overtuigend dat onder meer de massale immigratie daarvoor verantwoordelijk is. In zijn directe stijl bespreekt hij de drijfveren achter de "lange mars op Europa', die honderdduizenden jonge mannen uit Afrika, het Midden-Oosten en Centraal-Azië elk jaar opnieuw ondernemen. Een mars die sinds de migratiecrisis van 2015 helemaal uit de hand is gelopen.
Zonder schroom fileert Theo de passiviteit die het traditionele establishment daartegenover plaatst. Hij neemt u mee naar plekken waar geen camera's draaien. Naar de achterkamerpolitiek van de Europese Raden en de mechanismen van de mensensmokkelindustrie, maar ook naar de getormenteerde geschiedenis van Europa en de morele complexen van onze eigen westerse maatschappij. Tegelijk toont hij ons de weg vooruit: hoe het elders in de wereld wél anders kan, en hoe het moet in Europa.

https://www.bol.com/nl/p/continent-zonder-grens/9200000094419679/


Maarten Bolhuis and Joris van Wijk : ‘Case management, identity controls and screening on national security and 1F exclusion; a comparative study on Syrian asylum seekers in five European countries’

The armed conflict in Syria that erupted in 2011 has produced a vast number of forced migrants since 2014. The sudden and dramatic increase in the number of asylum applications led to exceptional challenges with regard to the identification and screening of asylum seekers from Syria.

This report discusses how five European countries – Belgium, Germany, Norway, the Netherlands and Sweden – have organized the identification, registration and decision-making in relation to asylum applications made by Syrian nationals, as well as the screening of Syrian nationals with regard to possible national security and 1F exclusion aspects. This assessment forms the basis for recommendations on how a situation with a large asylum caseload with similar challenges can be handled best in the future.

Bolhuis, M.P. & Van Wijk, J. (2018). Case management, identity controls and screening on national security and 1F exclusion. Final report of a study commissioned by the Norwegian Directorate of Immigration, UDI.


AIDA: Dublin Update - Figures of 14 EU countries on the Dublin system jan-jun 2018

Germany, which has heavily debated measures to speed up Dublin transfers since the summer, implemented most actual transfers (4,922), ahead of Greece (2,743), Austria (1,408) and the Netherlands (1,080). Yet, compared to 30,305 outgoing requests issued during the same period, the figure indicates that almost 85% of Dublin procedures initiated by the German authorities did not result in a transfer. The transfer rate was higher in Switzerland (23.8%), the Netherlands (27.3%) and Austria (43.9%), which had slightly less outgoing transfers but also dramatically lower numbers of outgoing requests compared to Germany. Greece, which issued Dublin requests primarily for family unity reasons, had a transfer rate of 89%.

http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/aida_2018halfupdate_dublin.pdf, okt18


EPRS: EU asylum, borders and external cooperation on migration - Recent developments

This publication takes stock of recent EU developments in the area of asylum, borders and external cooperation on migration. It presents the major policy and legislative initiatives put forward by the EU in order to respond to on-going migratory challenges, focusing on three major aspects: reforming the common European asylum system (CEAS), strengthening the EU's external borders and reinforcing the EU's external cooperation on migration.

http://www.europeanmigrationlaw.eu/documents/EPRS_EU-Asylum-Borders-ExternalCoop-dev_Sept2018-EN.pdf, sept18


Nieuwsbrief 20, 2018

IOM: veel minder irreguliere migranten naar EU in 2018

Volgens het IOM kwamen sinds het begin van het jaar ongeveer 74.500 migranten Europa binnen via de Middellandse Zee. Dat waren er in dezelfde periode vorig jaar bijna 129.000. 

De drukste landroute voor irreguliere migratie loopt volgens de IOM van Turkije naar Griekenland. De Griekse autoriteiten registreerden sinds het begin van het jaar in totaal 12.166 aankomsten. Vorig jaar waren dat er 'slechts' zo'n 5550. Meer dan 50 procent van degenen die in Griekenland aankomen zijn Syriërs, Irakezen en Afghanen, zegt het VN-agentschap.

https://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-reach-74501-deaths-reach-1586
https://www.iom.int/news/over-one-fifth-irregular-migrants-europe-coming-land-new-iom-report (14.9.18)


IOM : International Migration, Internal Migration, Mobility and Urbanization: Towards More Integrated Approaches

This new publication explores migration as one of the most problematic of the population variables. While reviewing the various instruments to measure international and internal migration, the research questions the tendency to consider the diverse forms of mobility separately from one another. The publication argues that human mobility is best conceived as a system that integrates internal and international migration within a single framework and that gives due account to tourism and its significant linkages with migration.

Available for PDF download


European Implementation Network (EIN) :  Handbook on implementation of ECtHR Judgments

The handbook is intended as a practical tool for legal practitioners who are following up and advocating on the implementation of ECtHR judgments, in the context of the supervisory process of the Council of Europe’s Committee of Ministers.

Handbook


CEPS : Offshoring Asylum and Migration in Australia, Spain, Tunisia and the US

This report examines the feasibility of extra-territorial processing of asylum and migration management for the EU. Based on a comparative account of past and current experiences of extra-territorialisation of asylum processing and migration policies in Australia, Spain, Tunisia, and the US, the Report draws 'lessons learned' and identifies key challenges from the perspective of their effectiveness.

The findings highlight how external processing of asylum applications is politically, legally and operationally unfeasible and ineffective for the EU. It would pose profound challenges to EU and Member States' rule of law and human rights obligations. Past and current policies outsourcing protection obligations to third countries often amount to extra-legal processes as well as violations of the principle of non-refoulement and of the prohibition of arbitrary detention under inhuman and degrading conditions. The research findings show that extraterritorial actions of the EU and its Member States abroad would fall to varying degrees under EU and domestic judicial, administrative and financial accountabilities which present strong potentials for bringing portable justice to potential victims of human rights violations. In this way, this report contributes to and suggests ways forward in creative legal thinking to close any loopholes inherent to ideas on extraterritorial asylum processing and migration management for the EU.
read more (18.9.18)


FRA :   How the Eurosur Regulation affects fundamental rights (sept18)

In November 2017, the European Commission requested FRA’s support in evaluating the impact on fundamental rights of the European Border Surveillance System (Eurosur) Regulation. Further to this request, FRA reviewed the work of the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) and analysed cooperation agreements concluded by EU Member States with third countries which are relevant for the exchange of information for the purposes of Eurosur. This report presents the main findings of such review.


ECRE Policy Note: Taking Liberties: Detention and Asylum Law Reform

This policy Note analyses the changes agreed so far on the reform of the Reception Conditions Directive and the way these reforms will likely lead to an increased use of detention against asylum seekers. As negotiations on the recast Directive reach the final stage, trends towards the restriction and deprivation of liberty for reasons of administrative convenience are emerging in different European countries.

The current form of the proposal equips states with powers to impose general restrictions on asylum seekers’ freedom of movement for reasons of convenience, without taking an individual decision. Restrictions on liberty, imposed for reasons of public order or to prevent individuals from absconding, can in some cases lead to detention if they are not complied with.

Encouraging states to subscribe to general restrictions on asylum seekers’ freedom of movement and to employ the use of punitive detention contravenes standards laid down in human rights law and runs counter to the broader policy objectives of the Common European Asylum System (CEAS) such as to ensure the quality of asylum systems and societal inclusion of refugees.

ECRE recommends amendments to the recast Reception Conditions Directive proposal to ensure that restrictions on individuals’ freedom of movement are based on formal, individual decisions that are amenable to judicial control, and to remove the possibility for states to impose detention as punishment for non-compliance with residence restrictions.

ECRE Policy Note: Taking Liberties: Detention and Asylum Law Reform, September 2018


Report: Alternatives to Detention pilot projects in Bulgaria, Cyprus and Poland

These pilot projects provide holistic case management as engagement-based alternatives to confinement-focused migration control measures such as immigration detention. The evaluation provides evidence that engagement-based case management can be effective in helping migrants to work towards resolving their cases in the community: 

 • 97% of migrants participating in the pilot projects stayed to cooperate with case management, including in countries with high overall rates of secondary movement
 • Holistic case management provided in the pilots had a positive impact towards case resolution in 88% of cases
 • Community-based support led to improved coping and well-being for 100% of clients

The report also provides insight into how, practically, a case management pilot project can be set up, and the challenges faced, which can support further pilots for evidence-building.
Detailed results can be found in the evaluation report and the accompanying briefing paper. (sept18)


Nieuwsbrief 19. 2018

Cor Ofman, Zoektocht naar Gastvrijheid

Onlangs nam Cor Ofman afscheid als consulent van de protestantse diaconie Amsterdam. Ter gelegenheid daarvan heeft hij verschillende van zijn ervaringen met de mensen aan de zelfkant van de maatschappij verzameld. Tegelijk schetst hij zijn eigen ontwikkeling, hoe hij is gegroeid naar een meer open en oecumenische geloofshouding. Tussen de ervaringsverhalen door reflecteert Ofman op het thema gastvrijheid, met behulp van diverse denkers uit verschillende bronnen.

Ondanks de heftige problemen waarmee de mensen kampen die Ofman in zijn loopbaan dagelijks ontmoette, is het toch geen loodzwaar verhaal geworden. Daarvoor staan er genoeg mooie en hoopgevende ervaringen in van wat gastvrijheid en openheid op kan leveren.

Cor Ofman, Zoektocht naar gastvrijheid. Heilige plicht of mensenrecht? 


Recommendations about care for children on the move

The context of the last years in Europe highlighted the need to significantly rethink the objectives and approaches of care offered to children and youth on the move. Therefore a conference 'Beyond the emergency: quality care for children and youth on the move across Europe' was held in november last year. Main topics were how care should be provided and what type of care is appropriate given children's differing needs profiles. During the conference, it was identified that there are concrete opportunities to move beyond a 'crisis mode' and to further the approach of alternative models of care embedded in the communities and supporting inclusion on an individualised level which are widely recognised as the most beneficial for all children.
The following two documents aim to capture the concerns and key insights from both providers and receivers of care which were voiced at the conference:


IFO: The Majority of OECD Countries has gained from Immigration

Immigration affects the native population through labour market competition, firms’ job creation and public finances. The new research examines the overall effects of immigration on low-skilled and high-skilled natives in 20 OECD countries. Their analysis accounts for cross-country differences in natives’ and immigrants’ wages and unemployment rates, unemployment benefits and other public spending. 

Battisti, Michele, Gabriel Felbermayr, Giovanni Peri and Panu Poutvaara, "Immigration, Search, and Redistribution: A Quantitative Assessment of Native Welfare", Journal of the European Economic Association, Oxford University Press, aug 2018, InformationDetails


SCP: Verdeeldheid en verbinding. Terugblik op de rol van de civil society bij de komst van vluchtelingen (6.9.18)

Deze publicatie beschrijft de civil society rondom asielzoekers, mensen met een vluchtelingenstatus en uitgeprocedeerde asielzoekers (voortaan: ‘vluchtelingen’). De civil society bestaat uit initiatieven en organisaties die mensen vrijwillig vormen. De vrijwilligersgroepen vormen een breed spectrum waarvan de meest luidruchtige de boventoon voeren. Ze gaan soms in tegen overheidsbeleid. Hierdoor lijkt het alsof groepen met verschillende opvattingen – ‘voor- en tegenstanders’ van vluchtelingen – in gescheiden werelden leven. In werkelijkheid blijken een constructieve dialoog en praktische oplossingen vaak mogelijk, al is er nog meer werk nodig om het te realiseren. Uiteindelijk kan dit leiden tot wederzijds begrip en polarisatie tegengaan.

Het rapport is gebaseerd op 32 interviews met organisaties die het landelijk asiel- en integratiebeleid beïnvloeden, burgerinitiatieven die de sociale netwerken van vluchtelingen in Utrecht versterken en groepen die zich verzetten tegen de komst van asielopvang in de Utrechtse wijk Overvecht.


UNHCR Report ‘Desperate Journeys’ – the situation of refugees and migrants arriving in Europe

The UN Refugee Agency (UNHCR) has published its updated report on the situation of people trying to reach safety in Europe via the Mediterranean. The Desperate Journeys report finds that the crossing has become even more deadly; the total number of people arriving in Europe has fallen yet the death rate has risen sharply. More than 1600 people have died or gone missing trying to reach Europe this year.

Between January and June 2018, Greece received the most arrivals or refugees, with 22,000 people recorded crossing both land and sea. By July Spain had become the primary entry point to Europe with 27,600 arrivals. In Spain and Greece, the numbers of arrivals have increased in comparison to the same time frame in 2017, however in Italy they have fallen. In total this has meant a 41% decrease in people reaching Europe via these three countries.

While the numbers of crossings have decreased, the death rate of those crossing has increased. One in every 18 persons who tried to reach Europe via the Central Mediterranean route between January and July has died or gone missing. UNHCR report that the high number of deaths is due to the decreased capacity of NGOs to operate search and rescue missions at sea since 2017. Rather rescues and interventions have been carried out primarily by two Libyan Coast Guard Patrol Vessels, further from shore. This has forced refugees and migrants to remain on unsafe vessels for longer periods and cover longer distances with fewer actors to assist in the event of a capsize.

UNHCR: Desperate Journeys; Refugees and migrants arriving in Europe and at Europe’s borders January – August 2018, sept18


UNHCR Guidelines voor uitzettingen naar Afghanistan, sept18


UNHCR: Position on Returns to Libya

It urges all States to suspend forcible returns to Libya until the security and human rights situation has improved sufficiently, and determines that internal flight or relocation should not be considered an alternative while the relevance and reasonableness criteria are not being met.


EASO Country of Origin Information report : Chechens in Russia

The topics include, among others, detailed information on regional demographics, as well as legal requirements and procedures for entry and residence credentials in the respective areas. The report covers the situation of housing, education, work and healthcare, both analysing the general access standards in Russia, and specifically addressing issues of access to each area for Chechens. The report also offers a wide analysis on the specific needs and issues relating to particular social groups, including women, LGBTI+ persons, children, and Chechen returnees.

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Chechens_in_RF.pdf


Expert opinion: legality of revocation of Dutch nationality of dual nationals

This expert opinion concerns cases of revocation of Dutch nationality of dual nationals (allegedly) involved in terrorist organizations. In some of these cases Dutch nationality is revoked on the basis of a final conviction for a terrorism-related crime. Other cases concern the revocation of Dutch nationality of so-called ‘jihadists’ who travelled to Syria, in the interests of national security. These two types of revocation are based on two different provisions in the Dutch Nationality Act. The revocation of Dutch nationality of dual nationals raises important legal questions, which are addressed in this expert opinion.

This expert opinion first explains the concept of nationality and its importance. It will argue that the Dutch legislation, which allows for the revocation of Dutch nationality of dual nationals, leads to unequal treatment of mono- and dual nationals, in particular Dutch-Moroccan nationals. It is contended that there are strong indications that Dutch legislation is directly discriminating on grounds of nationality and that no convincing justification for this has been brought forward by the Dutch Government. Moreover it is argued that the question whether a person’s conduct is seriously prejudicial to the vital interests of the state should be answered on an individual basis. Even if a person’s conduct fulfils this criterion, the proportionality of the revocation of nationality should be assessed.

https://migrationlawclinic.org/2018/09/07/the-legality-of-revocation-of-dutch-nationality-of-dual-nationals-involved-in-terrorist-organizations/, 7.9.18


Werkinstructie 2018/11: toets 8EVRM

De toets aan artikel 8 EVRM is een afweging van alle aangevoerde omstandigheden van het individuele geval. Het individuele geval verschilt van casus tot casus en daarmee ook het gewicht van de aangevoerde omstandigheden nu deze in onderling verband wordt bepaald. Deze werkinstructie is daarom geen beleidsdocument. Het bevat geen harde regels die altijd op dezelfde manier moeten worden toegepast, maar het geeft handvatten voor de invulling van de belangenafweging.

De werkinstructie is niet opgesteld met het doel om alle mogelijke casusposities te ondervangen. Het is een basisdocument dat je helpt om je belangenafweging op te zetten. Hier en daar wordt het begin van een richting gegeven, maar het zal altijd afhankelijk zijn van het concrete geval hoe deze omstandigheden zich tot elkaar verhouden en welk gewicht aan die omstandigheden toekomt.

In deze instructie geldt als algemeen uitgangspunt dat het aan de vreemdeling of zijn familie- en gezinsleden is om op geobjectiveerde wijze aan te tonen dat sprake is van het gestelde gezins- of familieleven en dat aan de voorwaarden voor verblijf op grond van 8 EVRM wordt voldaan.

https://ind.nl/Documents/WI_2018-11.pdf, 24.8.18


EU: Schengen searches to be extended

Persons listed in the Schengen Information System may, inter alia, be observed or searched by the police. The numbers of these Article 36 alerts are increasing rapidly and are now being explained for the first time in detail. A new category "inquiry check" is planned in the new regulation for the police database.


Joost Jan den Otter, Boris Drožđek e.a.: Special Situations: Places of Immigration Detention

The detention of migrants and asylum seekers has become a common practice in both developing and high-economy regions. The fact of detention but also the conditions of detention are the subject of much criticism. They have been shown to frequently violate international human rights standards and to have an adverse impact on the psychological health and, later, the integration of migrants. In this chapter the authors outline standards and risks, based on research data and a case example, but also alternatives to detention as outlined by UNHCR.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-72914-5_12, juli 2018


Khaled Hosseini - Bede aan de zee

Op een maanverlicht strand houdt een vader zijn slapende zoon vast terwijl ze wachten op een boot. Hij vertelt de jongen over de lange zomers van zijn jeugd, hij herinnert zich zijn opa's huis in Syrië, het geritsel van de olijfbomen in de wind, het gemekker van de geit van zijn oma, het gerinkel van haar pannen. En hij herinnert zich de bruisende Oude Stad van Homs, de drukke steegjes, de moskee en de grote soek, de tijd dat de hemel nog geen bommen spuugde en ze moesten vluchten. 
Als de zon opkomt, verzamelen zij en de andere mensen hun spullen en gaan ze een gevaarlijke reis tegemoet, op zoek naar een veilige plek om te leven.

https://www.bol.com/nl/p/bede-aan-de-zee/9200000095471538/ (aug18)


Nieuwsbrief 18. 2018

Jasper Rietman: Exodus (mei18)

Exodus is de verbeelding van een archetypische uittocht van een groepje mensen op de vlucht voor oorlog en vervolging. Een kijkboek op de grens van illustratie en strip waarin actuele thema's op subtiele wijze overgaan in een toekomstvisioen. De zesenveertig naadloos op elkaar aansluitende illustraties vormen samen een grote panoramatekening van bijna veertien meter.
https://www.bol.com/nl/p/exodus/9200000086440725/?country=BE


EMN: jaaroverzichten migratie NL en EU 2017

Deze rapporten geven inzicht in de belangrijkste beleidsontwikkelingen voor migratie en asiel in Nederland en de Europese Unie (EU). Zo pasten in 2017 vrijwel alle lidstaten hun opvangcapaciteit voor asielzoekers aan, stimuleerden lidstaten effectieve terugkeer, werd de kwaliteit van integratie verbeterd en het beleid voor gezinshereniging versoepeld.

Syntheserapport ‘Annual report on Migration and Asylum 2017’: Dit  rapport geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in migratie- en asielbeleid in de EU-lidstaten in 2017.

 ‘Jaaroverzicht 2017 over migratie en asiel in Nederland’: dit jaaroverzicht beschrijft de ontwikkelingen in het Nederlandse migratie- en asielbeleid in 2017. Beschikbaar in Nederlands en Engels.

EMN 10 Year Anniversary Report ‘Understanding Migration in the European Union. Insights from the European Migration Network 2008-2018’: de belangrijkste trends in migratie- en asielbeleid van de afgelopen tien jaar in de EU.


Family Matters: A Study into the Factors Hampering Voluntary Return of Migrants Residing at Family Locations (24.8.18)

Following the Dutch High Court ruling in the Ferreira case in 2012, the Government of the Netherlands organizes the housing of migrant families whose asylum application has been rejected (and consequently obliged to leave the Netherlands) in designated family locations, until the youngest child has reached the age of 18. In that same year, the Government of the Netherlands introduced the Mauro law or Rooting law, followed by a child amnesty provision in 2013, legalizing a group of asylum children (and household) based on the rooting principle. Despite these developments, which intended to make a clear distinction between the right to stay and the obligation to leave, the return figure of migrant families in the family locations is relatively low.

This study provides insight into the decision-making process of migrant families in these family locations, whose legal remedies in most cases have been exhausted, but nevertheless decide not to return.


Ambtsbericht Ethiopie, 2.7.18


ECRE Policy Note: Voluntary Departure and Return: Between a Rock and a Hard Place, 24.8.18

ECRE argues that three pre-requisites must be in place for fair return procedures: fair and consistent asylum systems that properly assess whether a person is entitled to international protection; fair and humane return procedures; and fair and transparent relations with third countries based on international human rights law and standards. ECRE also argues that the effectiveness of return should not be measured only by the numbers of those returned but should also take into account their situation on return. Even with the pressure to increase returns, most stakeholders agree that voluntary return is preferable to forced return. This Policy Note examines expanding practices in the grey area between forced and voluntary return, including “voluntary departure” and “assisted voluntary return” (AVR), which are political priorities for the EU.
Based on the analysis ECRE recommendations include: voluntary departure and supporting assisted return programmes open up to the moment of return, and for as wide a group as possible. Extension of the thirty-day period of voluntary departure, rather than reduction of it. Member States to refrain from setting additional legal requirements which may prevent third country nationals from choosing a more humane form of return. Independent information, counselling and support to potential returnees and their families and dignified alternative solutions in the form of a status that provides basic socio-economic rights for those who cannot return. 


Nieuwsbrief 17, 2018

Lizebeth Melse: ‘I do not know where the wind will blow me’ - A research on the changing lives and survival strategies of aging long-term undocumented migrants in the Netherlands. (juli18)

This thesis explores the most important changes that have taken place in particular areas of life of long-term undocumented migrants in The Netherlands and how these changes interfere with their survival strategies. Further, it elaborates on how these changes influence their ideas about the future. The areas of life that are examined are housing, income, support networks, mental and physical health, the role of criminality and detention and possible future scenarios.

Findings are based on qualitative research; 20 semi-structured in-depth interviews are held with undocumented migrants who are here for more than 15 years and who are 50 years or older and the data are analyzed using an abductive analytical approach. The data show that long-term aging undocumented migrants are facing difficulties in all explored areas of life and that these difficulties have emerged and increased during the course of 15-30 years. People have found multiple ways to make ends meet, but the many years that they constantly had to adapt their survival strategies have taken their toll and there have been periods that people have lived or still live in dire circumstances.

The option to return to their country of origin seems far away, but a majority sees their lives in the Netherlands as hopeless too: they find themselves in a stalemate position.


Glenn Oostveen: Een langdurig ongedocumenteerd bestaan: leven versus beleid

In deze thesis is specifiek aandacht voor de groep ongedocumenteerden die een langere tijd in Nederland verblijft. Middels een analyse van gesprekken met twaalf onrechtmatig in Nederland verblijvende migranten zijn er verklaringen gezocht voor de vraag waarom langdurig ongedocumenteerden, die langer dan zeventien jaar in Nederland verblijven, nog niet zijn gelegaliseerd.

Dit werd gedaan aan de hand van drie hypothesen, namelijk (1) de ongedocumenteerden waren bewust van de legalisatieregeling, maar voldeden niet aan de eisen die door de overheid werden gesteld; (2) de ongedocumenteerden hebben geen gebruik gemaakt van de legalisatieregelingen, omdat zij dit niet noodzakelijk achtten; (3) de ongedocumenteerden zijn niet gelegaliseerd, omdat zij niet of te laat op de hoogte waren van de legalisatieregeling. Daarbij wordt onderzocht wat de consequenties zijn van het langdurig onrechtmatig verblijf in Nederland.

De gesprekken vonden allen plaats bij het Wereldhuis, een project dat zich inzet voor ongedocumenteerden op het gebied van informatie en begeleider, maar het organiseert ook cursussen en culturele activiteiten.

https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/63658.


Bekereeks: Links-extremisme in beeld, Een verkennend onderzoek naar links-extremistische groeperingen in Nederland

Links-extremisme is al langere tijd een aandachtspunt van de Nederlandse overheid. Hoewel het NCTV en de AIVD periodiek rapporteren over dit onderwerp, dateert het laatste wetenschappelijke onderzoek uit 2010. In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar links-extremistische groeperingen in Nederland.

Op basis van uiteenlopende onderzoeksactiviteiten (hoofdzakelijk openbronnenonderzoek, interviews en observaties) wordt een beeld gegeven van de thema’s waarop links-extremistische groeperingen zich momenteel in Nederland profileren, in hoeverre deze de afgelopen jaren buiten de wet hebben geopereerd en wat hun modus operandi zijn.

De onderzoeksbevindingen laten zien dat op een aantal vlakken sprake is van kennislacunes. De resultaten kunnen worden benut voor het vormgeven aan en invullen van toekomstig beleid in relatie tot links-extremisme.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-851338.pdf, juni18


Nieuwsbrief 16, 2018

Dokters van de Wereld: De Deur naar Zorg. Het recht op gezondheid en zorg voor ongedocumenteerde migranten

Het rapport geeft een overzicht van het Nederlandse beleid rond zorg aan ongedocumenteerde mensen en de gevolgen hiervan in de praktijk, zich afspelend in een mondiale context van toenemende migratie en internationale mensenrechtelijke verplichtingen, en in de Nederlandse context van een duurder wordende en soms overbelaste gezondheidszorg en het immigratiedebat. Het is geschreven vanuit een mensenrechtenperspectief, waarbij het recht op gezondheid niet alleen tijdige toegang tot passende gezondheidszorg inhoudt, maar ook recht op de onderliggende determinanten van gezondheid. Aan de hand van de bevindingen en beschouwingen hierover, roept Dokters van de Wereld op tot het waarborgen van een adequate levensstandaard en (financiële) toegang tot medisch noodzakelijke zorg, het beter toerusten van zorgverleners, het verbeteren van informatievoorziening aan ongedocumenteerden, en structurele verandering van het huidige systeem van vreemdelingendetentie.

Het rapport is gebaseerd op data verkregen van cliënten en medewerkers van Dokters van de Wereld, met name in Amsterdam en Den Haag, en in Rotterdam.

https://doktersvandewereld.org/wp-content/uploads/2018/07/Dokter-van-de-Wereld-Hoofdrapport_Zorgrecht-2018.pdf, juli 2018


ECHR: Guide on article 2 - right to life

The European Court of Human Rights has published a new Guide on Article 2 ECHR (right to life), as part of the series of guides aimed at informing legal practitioners about the fundamental judgments and decisions delivered by the ECtHR. The guide includes general considerations on Article 2 ECHR, information on the standards for the protection of life, prohibition of intentional deprivation of life (including the use of force by State agents), and procedural obligations (such as with regard to the investigation of Article 2 ECHR violations).


The Open Society Justice Initiative, Namati and UNHCR : Community-Based Practitioner’s Guide on Documenting Citizenship and Other Forms of Legal Identity. (juni18)

Ensuring that every individual is recognized as belonging and can access the documents to prove their legal status is important and multifaceted work. Governments with political will to do so can end the legal and administrative causes of statelessness and lack of documentation, but positive legislative and policy reform, modernized civil registries, and other high-level initiatives often do not alone improve access to documentation for those who need it. Effective access depends on the education, awareness, and initiative of individuals in navigating legal identity documentation processes and claiming their own rights. Knowledgeable support can make an enormous difference in the lives of individuals. This guide is designed to support community-based efforts that will complement the high-level initiatives described above. Its focus is legal empowerment through a community-based approach. The advice and resources provided will also be relevant for other models of communitybased and grassroots justice services. The guide itself incorporates the experiences of a wide variety of different models of grassroots justice services. (For more, see A Note on the Preparation of this Guide.)


IND-Webinar : zoekjaar naar werk na studievisum

Zie: https://channel.royalcast.com/studyinholland/#!/studyinholland/20180710_1 . Deze staat ook op ind.nl onder study/looking for a job after study. Daar is ook een splinternieuw instructiefilmpje voor de online aanvraag.


Meldpunt Vreemdelingendetentie: Onderzoek naar onuitzetbaarheid en herhaalde detentie

Al decennia lang vindt er bestuursrechtelijke detentie plaats om migranten die onrechtmatig in Nederland verblijven uit te zetten. Hoewel vreemdelingendetentie bedoeld is om ongewenste migranten uit te zetten, blijkt dat niet iedere gedetineerde migrant ook daadwerkelijk uitgezet wordt. Soms wordt een migrant vrijgelaten en later opnieuw weer vastgezet in vreemdelingendetentie. Dit betekent dat de uitzetting bij de eerste detentie niet is gelukt en dat er opnieuw wordt geprobeerd om de migrant uit te zetten bij een volgende detentie. Zo belanden deze migranten in een vicieuze cirkel van detineren en illegaal verblijf. In dit onderzoek wordt belicht hoe migranten die met herhaalde vreemdelingendetentie te maken hebben dit probleem ervaren.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Ruben Timmerman voor zijn master Criminologie aan de Utrecht Universiteit. Het resultaat is een eind scriptie met belangrijke conclusies. Het Meldpunt Vreemdelingendetentie maakt zich grote zorgen om de vreemdelingen die herhaald gedetineerd worden, met name wanneer de cumulatieve duur van 18 maanden overschreden wordt.

Lees de volledige scriptie (in het Engels) hier.


Meldpunt Vreemdelingendetentie: Rapport Straf-  en ordemaatregelen

Afgelopen jaar heeft Poonam Bharatsingh bij het Meldpunt Vreemdelingendetentie een onderzoek gedaan naar straf- en ordemaatregelen die zijn opgelegd in de periode 2012 tot en met juni 2017 in de drie vreemdelingendetentiecentra die Nederland kent. Uit de resultaten van dit onderzoek komt onder andere naar voren dat er vanaf 2012 een stijgende trend is met betrekking tot de kans op straf- en ordemaatregelen in detentiecentrum Rotterdam. In detentiecentrum Zeist vindt er een afname plaats van de kans op straf- en ordemaatregelen. In detentiecentrum Schiphol heeft er sinds 2012 fluctuatie plaatsgevonden in deze kans.

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie maakt zich zorgen over de toename van de kans op straf- en ordemaatregelen en betreurt dat in het wetsvoorstel Terugkeer en Vreemdelingenbewaring een ruime mogelijkheid voor straf- en ordemaatregelen blijft bestaan. Het Meldpunt pleit voor de afschaffing van strafmaatregelen in vreemdelingendetentie en de beperking van ordemaatregelen tot enkel strikt noodzakelijk en voldoende gemotiveerd.
Het rapport vindt u hier.


Nieuwsbrief 15, 2018

UN: tekst Global Compact for Migration vastgesteld

The Global Compact is the culmination of thematic discussions and consultations among Member States and such actors as local officials, civil society representatives and migrants themselves. The agreement now forms a basis to improve governance and international understanding of migration, to address the challenges associated with migration today, and to strengthen the contribution of migrants and migration to sustainable development.

The agreement will be formally adopted by Member States at the Intergovernmental Conference to Adopt the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, which will be held in Marrakesh, Morocco, on 10 and 11 December 2018.

Final Draft Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, 13.7.18


MEDAM : Flexible Solidarity: A comprehensive strategy for asylum and immigration in the EU

The report provides a comprehensive strategy for EU asylum and immigration policies that is both politically feasible and effective, based on the concept of flexible solidarity between EU member states.

Show PDF preview, 15.6.18


Ambtsberichten

Thematisch ambtsbericht Veiligheidssituatie in Syrië van juni 2018, 6.7.18
Algemeen ambtsbericht Nigeria juni 2018, 9.7.18


EASO practical guide: Qualification for international protection, apr18

The purpose of this practical guide is to assist in examining each application for international protection individually, objectively and impartially, and applying the same legal criteria and common standards when determining who qualifies for international protection. It aims to serve as a practical tool accompanying case officers across the European Union and beyond in their daily work.

This guide focuses on who qualifies for international protection, referring to both refugee status and subsidiary protection. The term ‘qualification’ is preferred for consistency with the terminology used in the qualification directive. It is understood as being equivalent to terms such as ‘eligibility’ and ‘inclusion’, used in other relevant European Asylum Support Office (EASO) products.

This Practical Guide is supplemented by a Poster with a flowchart of the qualification process aiming to support the practitioners in their everyday work. 

The document will be translated into 22 EU languages.


AIDA briefing: Withdrawal of reception conditions of asylum seekers

This AIDA-briefing identifies circumstances in which the intention to restrict the possibility of ‘abuse’ of the asylum system can take precedence over the need to ensure an “adequate” or “dignified” standard of living for all applicants throughout the status determination process. The withdrawal of reception conditions as punishment of violations of reception centre house rules remains a contested measure, and one that will likely be clarified by the Court of Justice of the European Union following a recent preliminary reference.

An assessment of the risk that individuals will face destitution should their reception conditions be reduced or withdrawn is not applied in practice across many national systems. The result is a situation in which reception conditions can be withdrawn arbitrarily or as a punitive measure, which in many cases may lead to asylum seekers facing destitution and unable to access the basic requirements that they need to live at subsistence level.
Legal Briefing


EMN-Inform Safe Countries of Origin

Een aantal belangrijke punten die opvallen in de vergelijking van het Nederlandse beleid met de andere EU lidstaten: 

 • Met 32 landen (buiten de EU) heeft Nederland de meeste landen op de nationale lijst staan, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (24 landen) en Oostenrijk (20 landen).
 • Nederland heeft, net als bijna alle andere lidstaten ook, de Westelijke Balkanlanden als veilig aangewezen. Sommige landen die op de Nederlandse lijst staan, zijn echter op weinig lijsten van andere lidstaten te vinden, zoals Algerije, Jamaica, Marokko, Senegal, Tunesië en Oekraïne.
 • Nederland is samen met Finland het enige land dat asielzoekers met een Dublin-indicatie uit bepaalde veilige landen niet aan een andere lidstaat overdraagt, maar de aanvraag in de nationale asielprocedure afhandelt. 
 • Wat betreft terugkeer is Nederland een van de weinige lidstaten die een verkorte vertrektermijn toepast en een strenger beleid voor het opleggen van inreisverboden hanteert bij afgewezen asielzoekers uit veilige landen. 
 • Nederland is de enige lidstaat die heeft gerapporteerd dat in de laatste 2 jaar de terugkeer- en herintegratieondersteuning voor personen uit bepaalde veilige landen is gereduceerd.

Kamerstuk 19637 nr. 2413, 26.6.18
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-2413.html


Monitor inburgering buitenland

Met oa aantallen en slagingspercentages per nationaliteit

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-847748.pdf, 28.3.18


ECAS: Freedom of Movement in the EU: A Look Behind the Curtain

Although freedom of movement in the EU has come a long way and EU citizens generally move and reside freely in the EU, obstacles still remain. EU nationals with non-EU family members often see their family members’ entry rights not being respected. Moreover, EU nationals wishing to settle in another EU country are not always able to obtain a residence document easily. Those without a long term work contract are more likely to face difficulties. Residence documents are still often made a prerequisite to completing administrative formalities and accessing public and private services. More needs to be done at EU and national level in order to achieve true freedom of movement in the EU.

http://ecas.org/wp-content/uploads/2018/03/ECAS-Long-report-final.pdf, 28.3.18


Nieuwsbrief 14, 2018

Cor Ofman: ZOEKTOCHT NAAR GASTVRIJHEID - HEILIGE PLICHT OF MENSENRECHT? 

De geschriften van jodendom, christendom en islam benadrukken de heilige plicht tot het verlenen van gastvrijheid, juist in situaties waarin die door de heersende macht wordt geweigerd. ‘Heb de vreemdeling lief’, is de klemmende oproep als de spanning oploopt.

In dit boek beschrijft Cor Ofman hoe droom en daad soms botsen. Aan de hand van zijn eigen ervaringen als pastor en hulpverlener voor afgewezen asielzoekers en migranten verkent hij de heilige boeken en de opvattingen van theologen, filosofen, sociologen en beleidsmakers. ‘Een vreemdeling is de vriend die je nog niet eerder hebt ontmoet’, noteert hij. Maar als hulpverlener loopt hij ook tegen grenzen aan. Als individu kun je niet iedereen helpen, maar kun je je met anderen wel sterk maken voor universele mensenrechten waaraan overheden gehouden dienen te worden.

http://www.dabarluyten.nl/paginas/boeken-recent-verschenen.html


DCI : “Je ziet me niet, maar ik ben er wel”

In 2017 verdwenen 130 kinderen uit de vrijheidsbeperkende gezinslocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (hierna het COA). De landen van herkomst zijn divers; Afghanistan, Armenië, Nigeria, Irak en Servië voeren de top 5 van herkomstlanden aan. De gezinnen verdwijnen vaak uit angst voor uitzetting naar het land van herkomst of omdat het oudste kind de leeftijd van achttien jaar bereikt. Omdat de kinderen recht hebben op opvang in de vrijheidsbeperkende locatie hebben ze geen recht op opvang in de gemeente. Ook kunnen zij geen gebruik maken van de bed-bad-brood-regeling die er voor volwassenen is ingericht die nog niet zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst.

De Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children vroeg zich af hoe het met de kinderen gaat.

https://www.defenceforchildren.nl/media/2544/20180608_quickscan-_kinderen-in-armoede_a5_web.pdf, 12.6.18


Hippolyte d’Albis, Ekrame Boubtane, and Dramane Coulibaly: Macroeconomic evidence suggests that asylum seekers are not a “burden” for Western European countries

Vluchtelingen verslechteren de economie van een land niet. Vooral de werkloosheid gaat na de toevoer van asielzoekers opvallend omlaag. En als de asielzoekers zich permanent vestigen, wordt hun macro-economische invloed positief, blijkt uit deze studie.

http://advances.sciencemag.org/content/4/6/eaaq0883, 20.6.18


Note European Commission - Managing Migration in all its aspects

This note, presented before the European Council on Migration, provides an overview of the work over the past 3 years on the European Agenda on Migration.

The note also looks forward and points to areas Leaders can focus on to take the very necessary debate on migration forward. The Commission believes there are several areas where the EU and its Member States can make significant progress – areas in which we are far more united than we are divided, and where coordinated European action can make a world of difference.

Commission Note ahead of the June European Council 2018 (2.02 Mo), 20.6.18


Sargentini: Migratie, het eerlijke verhaal

Sinds de start van de migratiecrisis in 2015 is het beleid van de EU om de oorzaken van migratie bij de wortels aan te pakken in de praktijk vooral gericht om migratie richting de EU tegen te gaan, onder andere door grenswachten te versterken. De ontwikkeling van de regio komt hierdoor onder druk, omdat deze activiteiten worden gefinancierd uit ontwikkelingsgeld. 

Goed bestuur en meer democratie spelen een belangrijke rol bij migratie-overwegingen, tegelijk leidt meer economische ontwikkeling tot meer migratie op de korte termijn. Er zijn vormen van reguliere migratie noodzakelijk, constateren Sargentin en Staes. Dit heeft een remmende werking op irreguliere migratie en biedt de EU ook de kans de voordelen van migratie te plukken.

Sargentini wil dat regeringsleiders werken aan het ontwikkelen van partnerlanden, met name ook door beleid coherent te maken en reguliere routes en partnerschapen op het gebied van terugkeer te creëren. 

Rapport: Migratie het eerlijke verhaal, 20.6.18


WRR: Regie over migratie: Naar een strategische agenda

Deze bundel heeft tot doel het beleidsdebat over de regulering van migratie te stimuleren. Het kader ervoor wordt gevormd door het WRR-project ‘Migratiediversiteit’, waarin de WRR onderzoekt hoe (de)centrale overheden kunnen omgaan met de toegenomen migratiediversiteit. In de bijdragen aan deze bundel staat de vraag centraal of het huidige migratiebeleid aanpassing behoeft in het licht van die hedendaagse migratiebewegingen.

Kern van de bundel vormen twee essays waarin prof. dr. Leo Lucassen (UL) en prof. dr. Paul Scheffer (UvA/TiU) op uitnodiging van de WRR elk hun kijk geven op de toekomst van het migratiebeleid. Daarbij bouwen ze voort op hun eigen werk over dit thema. Aan het eind geeft prof. dr. Ernst Hirsch Ballin (WRR en TiU/UvA) een reactie op de twee essays en gaat hij in op de mogelijkheden voor toekomstig nationaal en Europees migratiebeleid

https://www.wrr.nl/binaries/wrr/documenten/publicaties/2018/06/19/regie-over-migratie-naar-een-strategische-agenda/Hollands+Spoor+Debat+2018+Regie+over+migratie.pdf, 19.6.18


Commissie Meijers : brief ter voorbereiding van de Migratietop

Democratie, rechtsstaat en respect voor mensenrechten gelden als kernwaarden van de Europese Unie. Het respect voor deze waarden is naar mening van de Commissie Meijers een conditio sine qua non voor succesvolle samenwerking op het gebied van justitie en veiligheid en het uitbouwen van een Veiligheidsunie. De Commissie Meijers wenst dan ook haar zorg uit te spreken over de uitholling van de rechtsstaat in een aantal lidstaten en de gevolgen die dit met zich meebrengt voor de rechtsbescherming van de Europese burgers, alsmede de samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken.

https://www.commissie-meijers.nl/sites/all/files/cm1808_brief_over_de_jbz_raad_12-13_juli.pdf, 29.6.18


HRW : Towards an Effective and Principled EU Migration Policy

The focus of EU policy over the past three years has been on preventing arrivals, outsourcing responsibility to countries outside the EU, and downgrading refugee protection inside the EU.

These policy responses to migration and asylum pose serious human rights concerns and threaten the integrity of the international refugee protection system. A different approach is possible and necessary. The paper presents Human Rights Watch’s recommendations towards an effective and principled approach that ensures EU global leadership on refugee protection, preserves the right to asylum, more equitably shares responsibility among EU member states, safeguards the rights of all migrants and allows EU governments to control their borders.

Document de HRW sur la politique migratoire de l'UE (PDF en anglais), 18.6.18


CEPS: Flexible Solidarity: A comprehensive strategy for asylum and immigration in the EU

The report provides a comprehensive strategy for EU asylum and immigration policies that is both politically feasible and effective, based on the concept of flexible solidarity between EU member states.

The various challenges faced by the EU are interconnected, requiring a comprehensive approach and the support of all member states. Policy instruments such as agreements with third countries of origin on development assistance, readmission and legal migration opportunities are more effectively negotiated by the European Commission than by individual member state governments. At the same time, however, member states are affected by immigration in very different ways, and the political preferences of policymakers and voters also differ considerably from one member state to another. Yet even countries that now refuse to take in refugees will soon require labour migrants from third countries, if they do not already do so, to sustain their economic growth. They may consider opening up alternative channels for migrants, including refugees, through employment opportunities, student visas and family reunification.

https://www.ceps.eu/publications/flexible-solidarity-comprehensive-strategy-asylum-and-immigration-eu#, 15.6.18


CEPS : We’re in this boat together Time for a Migration Union

In the run-up to the European Council meeting of June 28th and 29th and looking ahead to the EU inter-institutional renewal slated to take place in mid-2019, this Policy Insight puts forward three main courses of action for a common EU policy approach on asylum and search and rescue (SAR) addressing the double gap in solidarity afflicting EU asylum policy. Given the likelihood that many of these issues will remain unresolved, it also constitutes an early contribution towards future reflections on policy priorities on asylum for the new European Commission and the EU inter-institutional setting, which will emerge in mid-2019.

The debate should move from ‘asylum quotas’ towards building an intra-EU institutional solidarity framework covering both asylum and SAR operations. A new EU Asylum Agency should be formed and tasked with implementing a permanent distribution model of asylum responsibility, according to a distribution key and the supervision and support of all EU member states’ reception systems. This initiative should be coupled with a reinforced role for the European Border and Coast Guard (Frontex) on SAR in the Mediterranean.

The practice of ‘offshoring’ asylum and SAR responsibilities to African countries presents deep challenges in terms of its practical feasibility as well as its respect for the rule of law. To return rescued people to unsafe environments, with the risk of arbitrary and inhumane detention, would incur liability for grave human rights violations before international and European instances. Such actions fall far short of securing a stable, long-term asylum policy and they make the EU highly vulnerable to and dependent on third countries.

Any way forward for the EU must be anchored in a solid EU institutional response to asylum and SAR, which would be accompanied by robust financial support from the Multiannual Financial Framework (MFF). The goal should be to establish a common European Border and Asylum Service (EBAS), bringing together under the same roof the responsibilities currently borne by Frontex and the European Asylum Support Office (EASO), thereby creating a fully-fledged EU civil service on asylum.

https://www.ceps.eu/system/files/SCandKL_PI2018_09_MigrationUnion.pdf, 22.6.18


EASO Annual Report on the Situation of Asylum in the European Union

In 2017, there were 728,470 applications for international protection in the EU. This represents a decrease of 44% compared to 2016, when there were almost 1.3 million applications.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Annual-Report-2017-Final.pdf, 18.6.18


UNHCR: Global Trends Survey 2017

The UN Refugee Agency’s annual Global Trends survey found 68.5 million people had been driven from their homes across the world at the end of 2017, more people than the population of Thailand.

Refugees who have fled their countries to escape conflict and persecution accounted for 25.4 million. This is 2.9 million more than in 2016, also the biggest increase UNHCR has ever seen in a single year.

New displacement is also growing, with 16.2 million people displaced during 2017 itself, either for the first time or repeatedly. That is an average of one person displaced every two seconds. And overwhelmingly, it is developing countries that are most affected.

UNHCR - Global Trends - 2017 - Full Report (6.39 Mo)


IND: aantallen behandelde asielverzoeken 2018 (t/m maart)

In 2018 (januari t/m maart) werd ongeveer 39% van de eerste asielaanvragen afgewezen op grond van de Dublinverordening. Van de ongeveer 3.840 behandelde eerste asielaanvragen is ongeveer 2.890 afgewezen. Hiervan zijn ongeveer 1.520 asielaanvragen op grond van Dublin afgewezen. (Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, afgerond op tientallen). Dit betekent dat 41% van de niet-Dublin-beoordelingen een status kreeg.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2018/06/19/kerncijfers-asiel-en-migratie-maart-2018/Kerncijfers+Asiel+en+Migratie+maart+2018.pdf


MvJ&V: Handreiking Uitwisseling medische informatie in de vreemdelingenketen

Vreemdelingen hebben recht op goede medische begeleiding en behandeling. Voor die goede begeleiding en behandeling is het uitwisselen van medische gegevens belangrijk. Die uitwisseling wordt echter begrensd door het medisch beroepsgeheim en de privacywetgeving. Bovendien zijn er bijna altijd meerdere instanties en zorgverleners betrokken bij de medische zorg voor vreemdelingen. Het delen van medische of gezondheidsinformatie is noodzakelijk voor continuïteit van de zorg en voor een veilig en zorgvuldig terugkeerproces van vreemdelingen.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2016/05/01/handreiking-uitwisseling-medische-informatie-in-de-vreemdelingenketen/handreiking-uitwisseling-medische-informatie-mei-2018.pdf, mei18


Eritrea Ambtsbericht, juni18


COC: Trots of Schaamte?

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hanteert vaste criteria om te beoordelen of mensen, die naar Nederland vluchten uit vrees voor vervolging wegens hun seksuele identiteit, LHBTI zijn. Het belangrijkste criterium, zo blijkt uit het dossieronderzoek dat het COC de afgelopen 2 jaar uitvoerde bij de IND, is of de asielzoeker een zogenaamd ‘proces van bewustwording en zelfacceptatie’ van de seksuele identiteit heeft doorgemaakt.

Onderzoeker mr. Sabine Jansen concludeert dat dit een ondeugdelijk stereotype is zonder wetenschappelijke onderbouwing. Veel LHBTI-asielzoekers voldoen niet aan het stereotiepe beeld: ze hebben nooit een ‘proces van bewustwording en zelfacceptatie’ doorgemaakt, begrijpen niet wat er mee bedoeld wordt en/of kunnen er niet gedetailleerd over vertellen.

LHBTI-asielzoekers lopen een fors risico dat hun asielverzoek wordt afgewezen als ze een dergelijk proces niet hebben doorgemaakt en dus niet voldoen aan het criterium, zo blijkt uit het rapport. De IND wijst in totaal ruim een derde (37%) van de onderzochte LHBTI-asielverzoeken af. In bijna alle gevallen (85%) is dat omdat niet geloofd wordt dat ze LHBTI zijn.

In een brief roept het COC staatssecretaris Harbers op om het ‘proces van bewustwording en zelfacceptatie’ te schrappen als belangrijkste criterium bij het beoordelen van LHBTI-asielverzoeken. Zelfidentificatie zou centraal moeten komen te staan: wat zegt de asielzoeker zelf over haar of zijn seksuele identiteit?

http://www.coc.nl/wp-content/uploads/2018/06/Trots-of-Schaamte-rapport-LHBTI-asielbeleid-van-Sabine-Jansen-voor-COC-NL-juni-2018-definitieve-versie.pdf, 23.6.18


Carla van Os: Best Interests of the Child-Assessments for recently arrived refugee children. Behavioural and children’s rights perspectives on decision-making in migration law

Een systematische literatuurstudie naar inhoudelijke aspecten die nodig zijn voor het BIC-Assessment met gevluchte kinderen heeft ertoe geleid dat twee instrumenten aan het bestaande BIC-Assessment worden toegevoegd. Daarmee kunnen stressvolle levensgebeurtenissen en trauma-gerelateerde stressklachten in kaart worden gebracht.

Het delen van hun levensverhaal is lastig door verschillende barrières. Daarover is een tweede systematisch literatuurstudie uitgevoerd. Gevluchte kinderen kunnen worden ondersteund bij het vertellen van hun levensverhaal met een respectvolle en positieve attitude van interviewers, die voldoende tijd uittrekken om vertrouwen op te bouwen.

Naar aanleiding van de literatuurstudies is een conceptversie van het aangepaste BIC-Assessment voorgelegd aan experts: gedragswetenschappers en juristen.. In overleg met gedragswetenschappers is besloten dat de BIC-Assessments niet in de eerste vier weken na aankomst in het gastland kunnen worden uitgevoerd.

In een empirisch onderzoek is het BIC-Assessment afgenomen bij 27 gevluchte kinderen. De BIC-Assessments bleken voldoende informatie te geven die op een betrouwbare wijze wordt verzameld. Deze informatie over het belang van het kind zou de IND mee kunnen wegen in de beslissing over het asielverzoek.

https://www.rug.nl/research/portal/en/publications/best-interests-of-the-childassessments-for-recently-arrived-refugee-children(a96f6564-f7c6-4bba-9486-a85f509d16dc).html, juni18


CPT factsheet on transport of detainees

Whatever the grounds for transferring persons deprived of their liberty from a place of detention to another place (e.g. from a police station to a prison, from a prison to another prison, a courthouse or a hospital, or from a border point of entry to an immigration detention centre), the CPT considers that transportation should always be carried out in a humane, secure and safe manner.

This new factsheet, prepared by the CPT’s Secretariat, presents the CPT’s main standards on this subject which have been developed over several decades.
The factsheet covers: Material conditions, Safety measures, Security measures, Health issues

Read the CPT factsheet on transport of detainees, 22.6.18


IOM: Back and Beyond

In deze Nederlands-Engelse publicatie presenteert IOM zes verschillende portretten van migranten en een interview met een IOM-counselor. Het boekje laat zien waarom het belangrijk is om een migrant die terugkeer overweegt persoonlijke begeleiding te geven.

http://www.iom-nederland.nl/nl/over-iom/publicaties/83-over-iom/811-back-and-beyond


Inspectie: Gedwongen vertrek in beeld Een nadere beschouwing van het gedwongen vertrek uit Nederland van vreemdelingen zonder verblijfsrecht

Het doel van dit onderzoek is om het vertrekproces van vertrekplichtige vreemdelingen in beeld te brengen. De Inspectie beoordeelt hierbij of betrokken organisaties en professionals handelen in overeenstemming met de norm dat het vertrekproces zorgvuldig uitgevoerd moet worden en veilig en humaan moet verlopen. Daarnaast brengt de Inspectie in beeld in welke mate het vertrekproces leidt tot een daadwerkelijk en tijdig vertrek van vreemdelingen zonder verblijfsrecht en welke factoren van invloed zijn op het vertrekproces. In gevallen waarin niet (volledig) aan de norm wordt voldaan benoemt de Inspectie factoren die een belemmering vormen, wat daarvan de oorzaken zijn en welke verbeteringen, in de uitvoering of anderszins, mogelijk zijn. Daarbij besteedt de Inspectie aandacht aan de vooruitgang die geboekt is met betrekking tot verbeterpunten die zij eerder in haar jaarbeelden heeft gesignaleerd. Op die manier draagt de Inspectie bij aan het bevorderen van de effectiviteit en de kwaliteit van de uitvoering van het vertrekproces.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-846785.pdf, april 18


Inspectie: Periodiek beeld Terugkeer 2017

Dit periodieke beeld geeft op hoofdlijnen de bevindingen van de Inspectie weer met betrekking tot de in 2017 geïnspecteerde uitzettingen. Achtereenvolgens worden de volgende processen onder de loep genomen: 

 • Het vervoer van de vreemdeling naar Schiphol;
 • De voorbereidende handelingen van de Koninklijke Marechaussee (hierna KMar) op het vertrekcentrum te Schiphol (het zogenoemde grondproces); 
 • De vlucht naar het bestemmingsland en de overdracht aan de ontvangende autoriteiten.

Ook beoordeelt de Inspectie de uitwisseling van informatie tijdens het gehele terugkeerproces. Tot slot stelt de Inspectie vast wat de kwaliteit van de taakuitvoering is als het gaat om internationale terugkeeroperaties.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-846786.pdf, mei18


Nieuwsbrief 13, 2018

WODC: Onderdak en opvang door Rijk en gemeenten van vertrekplichtige vreemdelingen en de invloed daarvan op hun terugkeer

Dit rapport presenteert de resultaten van het onderzoek naar onderdak en opvang door Rijk en gemeenten van vertrekplichtige vreemdelingen en de invloed daarvan op terugkeer.

Het onderzoek stelt de relatie tussen opvang- en onderdakvoorzieningen geboden door het Rijk en door gemeenten enerzijds en de uitstroom uit die voorzieningen van vreemdelingen met een vertrekplicht anderzijds centraal.

https://www.wodc.nl/binaries/2882_Volledige_Tekst_tcm28-325328.pdf, apr18


Algemene Rekenkamer : Asielketen

Voor de Algemene Rekenkamer vormde de vluchtelingencrisis van 2015 aanleiding om onderzoek te doen naar de feiten en cijfers rond de asielinstroom in die periode. Na jaren van gematigde instroom, steeg in 2015 het aantal asielzoekers flink. De Algemene Rekenkamer concludeert dat betrokken instanties binnen de asielketen veerkracht hebben getoond bij de grote instroom asielzoekers. De gemiddelde duur van asielprocedures nam weliswaar toe tijdens de piek van de asielstroom, maar daalde daarna ook weer snel.

Het onderzoek laat zien dat Dublinafspraken niet goed worden nageleefd. Op basis van dat verdrag kan Nederland asielzoekers overdragen aan de EU-lidstaat waar zij als eerste werden geregistreerd. Onderzoek van de Algemene Rekenkamer toont aan dat slechts 14,8% van de zogenoemde Dublinclaims leiden tot daadwerkelijke overdracht. EU-lidstaten die van Nederland verzoeken krijgen om een asielzoeker over te nemen, zijn daartoe niet in dezelfde mate bereid.

https://www.rekenkamer.nl/binaries/rekenkamer/documenten/rapporten/2018/06/11/asielinstroom/rapport+Asielketen.pdf, 11.6.18


Afghanistan Ambtsbericht, mei18

De veiligheidssituatie in 2017 bleef zorgelijk. AGE’s voerden highprofile aanslagen uit op stedelijke centra en het aantal burgerslachtoffers bleef hoog. Kinderen vormden daarbij bijna een derde van het totale aantal burgerslachtoffers. In 2017 registreerde de VN 23.744 veiligheidsincidenten. Ook in dat jaar vormden gewapende conflicten in 63% van de gevallen de oorzaak. De 950 luchtaanvallen die in 2017 werden geregistreerd betekenden een toename van meer dan 67% vergeleken met 2016. Het aantal zelfmoordaanslagen nam in 2017 met vijftig procent toe. De meeste veiligheidsincidenten, 55% van het totale aantal, vonden plaats in de oostelijke en zuidelijke regio.108 De controle en veiligheid fluctueren en de situatie is in veel opzichten complex en diffuus. Het is dan ook niet altijd mogelijk om aan te geven in welke gebieden de regering danwel de opstandelingen de controle uitoefenen. Ook als een gebied in handen van de regeringstroepen is, kan de Taliban invloed uitoefenen of aanslagen plegen. Beschrijvingen van de veiligheidssituatie zijn dan ook vaak niet meer dan een momentopname.


SEO: De economische waarde van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa voor Nederland

Oost-Europese arbeidsmigranten dragen voor miljarden bij aan de Nederlandse economie en zijn bovendien onmisbaar: ze doen werk waarvoor geen Nederlanders te vinden zijn. Tot deze conclusie komt het Amsterdamse onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek.

http://www.seo.nl/uploads/media/2018-37_De_economische_waarde_van_arbeidsmigranten_uit_Midden-_en_Oost-Europa_voor_Nederland.pdf, apr18


Nieuwsbrief 12, 2018

Algemeen ambtsbericht Irak

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/ambtsberichten/2018/04/01/algemeen-ambtsbericht-irak/Algemeen+ambtsbericht+Irak+april+2018.pdf, 24.5.18


EASO Practical Guide on qualification for international protection 

The purpose of the practical guide is to assist in examining each application for international protection individually, objectively and impartially, and in applying the same legal criteria and common standards when determining who qualifies for international protection.

The starting point for this guide isthe legal provisions of the 1951 Geneva Convention and the qualification directive (Directive 2011/95/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, for a uniform statusfor refugees or for persons eligible forsubsidiary protection, and for the content of the protection granted). The guide goes a step further and translates those legal requirements into guidance for practitioners

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-guide-qualification-for-international-protection-2018.pdf (apr18)


AIDA: Relocation of asylum seekers in Europe- A view from receiving countries

This Legal Briefing analyses the practice of countries receiving asylum seekers from Italy and Greece through the relocation scheme.

The briefing sketches out the treatment of asylum seekers post-relocation in the areas of registration and processing of asylum claims, protection status granted, as well as reception conditions and content of protection provided by destination countries.
The bureaucratic and logistical delays of the procedures in Italy and Greece in the early days of the relocation scheme – triggered by factors such as the lack of sufficient and timely pledges, insufficient administrative capacity and prohibitive preferences with respect to the profiles of relocation candidates – contrast with the relatively smooth operation of the relocation process in the countries of destination. The majority of countries which genuinely engaged in relocation eventually managed to avoid excessive bureaucracy and duplication of efforts, while most countries managed to complete the relocation procedure within the prescribed time limits.

http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/aida_brief_relocation.pdf (mei18)


EASO : Update Afghanistan Country of Origin Information Report

The report is an update of the EASO COI Afghanistan Security Situation Report, published in December 2017. It provides an update of some of the information found to be time-sensitive, while still referring to the December 2017 report for more long-term, contextual information.

https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-country-origin-information-coi-report-security-situation-afghanistan-0, 30.5.18


IND : Werkinstructie over polygamie

Deze werkinstructie is een verzameling van alle verschenen berichten met betrekking tot de toets aan artikel 8 EVRM. In hoofdstuk 1 een overzicht wanneer getoetst moet worden aan artikel 8 EVRM; in hoodfstuk 2 de belangenafweging; in hoofdstuk 3 de belangen van kinderen; in hoofdstuk 4 wordt priveleven uiteengezet; hoofdstuk 5 zet een...

https://ind.nl/Documents/WI_2018-6.pdf, 24.5.18


Eurostat : EU citizens in other EU Member States in 2017

According to Eurostat, 3.8% of European Union (EU) citizens of working age (20-64) were residing in another Member State than that of their citizenship in 2017. This share has increased from 2.5% ten years ago. The situation varies among Member States, ranging from 1.0% for working age citizens of Germany to 19.7% for citizens of Romania.

Of mobile EU citizens 32.4% have tertiary education, while the share for the entire EU population is 30.1%. The employment rate of mobile EU citizens is also higher : 76.1%, compared with the total EU employment rate of 72.1%.

EU citizens in other EU Member States (142.42 ko) Eurostat, 28.5.18


EP: Resolution on the Protection of Children in Migration

The Resolution on the Protection of Children in Migration call upon the EU and its Member States to ensure that childhood statelessness is adequately addressed in national laws in full compliance with Article 7 of the UN Convention on the Rights of the Child. Childhood statelessness comes up in the Resolution as a serious human rights challenge, delaying the process for determining the status of children in the EU and denying children access to basic services and their rights.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0201+0+DOC+PDF+V0//EN, 3.5.18


LIBE Committee : annual report on the functioning of Schengen.

Entrusted to the rapporteur Carlos Coelho, the first report provides an accurate analysis of the progress and shortcomings that accompany or affect the proper functioning of Schengen. Member States are not spared by the MEP

http://www.europeanmigrationlaw.eu/documents/EP-Annual%20report%20on%20the%20functioning%20of%20the%20Schengen%20area.pdf, 3.5.18


Michael Flynn: Actor-Oriented Approaches Explaining the Rise of Immigration Detention

While deportation, detention, and border-control policies are by no means new, there has been a clear surge in emphasis on these policies in recent years. GDP's Executive Director Michael Flynn and Contributing Researcher Matthew Flynn examine the factors that have spurred the global growth of immigration detention. The authors advance an actor-oriented analysis that views detention systems as complex organisations that rely on institutional and legal structures to buttress their existence, count on multiple sources of financing to grow operations, and receive support from a broad range of social actors who have both diverging and overlapping motives for promoting expansion of this tool of social control. https://www.globaldetentionproject.org/critiquing-zones-of-exception-actor-oriented-approaches-explaining-the-rise-of-immigration-detention, 1.5.18


Izabella Majcher : The Effectiveness of the EU Return Policy at All Costs

In February 2017, the European Commission adopted a specific Recommendation to guide EU states in the interpretation of the Returns Directive, which stressed that detention can be essential in enhancing the effectiveness of the return system. However, despite its administrative label, pre-removal detention as interpreted by the commission contains punitive elements.

Researcher Izabella Majcher explored this issue at the "Understanding Causes and Consequences of Criminalization of Migration" conference in Ljubljana. Majcher argued that employing detention as recommended by the commission is a manifestation of the phenomenon of “crimmigration”—or, the convergence of immigration and criminal law.

https://www.globaldetentionproject.org/the-effectiveness-of-the-eu-return-policy-at-all-costs-the-coercive-use-of-administrative-pre-removal-detention, 18.5.18


Nieuwsbrief 11, 2018

PICUM: HOOR ONZE STEM: Kinderen en jongeren zonder papieren delen hun verhaal.

Deze collectie getuigenissen geeft zowel kinderen en jongeren als hun ouders, verzorgers en andere ondersteunende organisaties een stem, om de realiteit van ongedocumenteerde kinderen en jongeren in Europa te tonen. Zie hier


IOM: More Than Numbers: hoe gegevens over migratie reële voordelen kunnen opleveren (jan18)

Informatie is van essentieel belang voor het bereiken van resultaten in de praktijk, zoals het beschermen van migranten in kwetsbare situaties, het opvullen van de tekorten op de arbeidsmarkt en het bevorderen van de integratie, het organiseren van asielprocedures, zorgen voor een humane terugkeer van migranten die niet in aanmerking komen voor asiel of de overmakingsstromen te vergroten.

Het rapport geeft gedetailleerde berekeningen van de voordelen van migratie voor een groot aantal verschillende beleidsdomeinen, zowel voor ontwikkelde landen als ontwikkelingslanden. Veel van de migranten in de Europese Unie hebben bijvoorbeeld vaardigheden die niet in overeenstemming zijn met hun job. Door data te gebruiken kunnen we deze overkwalificaties verminderen en hierdoor zou het inkomen van migranten in de EU met 6 miljard euro kunnen stijgen. Dit zou een enorm voordeel voor de Europese economie kunnen betekenen.


WODC | Pro Facto - Evaluatie van de Wet toelating en uitzetting BES, 1.3.18

Op 10 oktober 2010 zijn Curaçao en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk geworden, zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbare lichamen deel gaan uitmaken van Nederland en is de Wet toelating en uitzetting BES (WTU-BES) in werking getreden. Het functioneren van deze wet is nu geëvalueerd d.m.v. een literatuur- en documentenstudie, interviews met beleidsambtenaren van verschillende ministeries, een analyse van kwantitatieve gegevens en gesprekken met betrokkenen van de uitvoerende diensten op de eilanden, de openbare lichamen en maatschappelijke organisaties. Het vreemdelingenbeleid van de Nederlandse Antillen was van oudsher restrictief en de Europees Nederlandse regering achtte het voortzetten van een dergelijk beleid noodzakelijk vanwege de in sociaal-economisch opzicht zeer beperkte mogelijkheden van de kleine eilanden om grote aantallen mensen op te nemen.

https://www.wodc.nl/binaries/2875_Volledige_Tekst_tcm28-311185.pdf


FRA: Age assessment and fingerprinting of children in asylum procedures - Minimum age requirements concerning children’s rights in the EU 

The methods used to determine the age of an applicant may include “invasive” medical tests which interfere with the rights of the child, including their right to dignity, integrity and privacy. It is often a challenge to find the right balance between protecting children from harm and promoting their participation in these procedures. This report provides important insights and identifies the implications of collecting children’s biometric data and conducting age assessments. The publication can be found here.


EASO: Over 31 000 unaccompanied minors registered in the EU in 2017, most Afghans

In 2017, 31 400 asylum seekers applying for international protection in the Member States of the European Union (EU) were considered to be unaccompanied minors. This was nearly half the number recorded in 2016 (63 200 unaccompanied minors registered) and almost one-third of the peak registered in 2015 (95 200), but over two and a half times higher than the annual average during the period 2008-2013 (around 12 000 per year). In total in the EU, unaccompanied minors accounted for 15% of all asylum applicants aged less than 18.

In 2017, a majority of unaccompanied minors seeking asylum were males (89%). Considering age, over two-thirds were aged 16 to 17 (77%, or about 24 200 persons), while those aged 14 to 15 accounted for 16% (around 5 000 persons) and those aged less than 14 for 6% (almost 2 000 persons). Afghan (17%, or around 5 300 persons) continued to be the main citizenship of asylum applicants considered to be unaccompanied minors in the EU.

Asylum applicants considered to be unaccompanied minors - 2017 (230.79 ko), 17.5.18


European Parliament - Infographic - Migrants flows to the EU in 2017

This infographic aims to present the latest available data on migrant flows to the EU in the year 2017. It covers the detection of illegal crossings on the EU's external borders, numbers of deaths of migrants on those crossings, the number of asylum applications in EU Member States and their decisions on those applications.

Migrant flows to the EU in the year 2017 (2.89 Mo) EPRS - Infographic, 16.5.18


TNI en Stop de Wapenhandel : Expanding the Fortress

De samenwerking van de EU met derde landen om migranten tegen te houden versterkt autoritaire regimes, onttrekt geld aan ontwikkeling en schaadt mensenrechten, terwijl beveiligings- en wapenbedrijven profiteren. Het is zorgelijk dat de Nederlandse regering zegt een voortrekkersrol in dit beleid te willen spelen.

Expanding the Fortress, 14.5.18
Expanding the Fortress: executive summary
Uitbreiding van het Fort: samenvatting (Nederlands)


Nieuwsbrief 10, 2018

UK: Human rights groups publish ‘how-to’ guide to resist the ‘Hostile Environment’

"In addition to forcing undocumented people into exploitation and destitution, the effects of the hostile environment reverberate well beyond its stated targets. By effectively outsourcing immigration control to the public and private sectors, the Government has given a green light to racism and discrimination in all areas of life, by fuelling suspicion of anyone who does not appear sufficiently “British”.
Ultimately, we increasingly live in a society in which we are all conditioned to show ID and have our interactions with the State logged, as the Government’s obsession with monitoring and policing migrants demands surveillance of every one of us.
Written by nine human rights groups, A Guide to the Hostile Environment explains the Government’s toxic vision and the action we can all take to dismantle it."

http://www.righttoremain.org.uk/blog/how-to-guide-resist-hostile-environment/, 9.4.18


AIDA: Boundaries of Liberty: Asylum and de facto detention in Europe

The detention of persons seeking protection is a frequent component of asylum systems, despite well-established evidence of its damaging effects on individuals and limited efficiency in regulating the movement of people. More critically, however, it remains a highly opaque phenomenon. Places of confinement are underpinned by varying and creative terminology from one country to another, while data on the scale of detention remain scarce, complex and in constant need of qualification and explanation.

Practices which allow states to circumvent their international and European Union (EU) law duties stem from ambiguities in legal frameworks, often driven by deliberate policy choices. States may have different reasons for maintaining the obfuscation between reception and detention. They may seek to circumvent the prescriptive standards stemming from refugee and human rights law when depriving those seeking asylum of their liberty to expose them to particularly precarious situations, or for reasons of simple administrative convenience. States may also see an interest in downplaying the scale of coercive measures in their asylum systems through inaccuracy or misrepresentation in statistics.

http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/shadow-reports/boundariesliberty.pdf, 6.4.18


IDC : revised Deliberation 5 on arbitrary detention

The revised text includes a call on States to seek alternatives to detention such as community-based solutions to ensure immigration detention is only used as an exceptional measure of last resort and that detention of migrants in situations of vulnerability never takes place.

It reaffirms the absolute prohibition of arbitrary detention in migration contexts, the exceptionality of any form of administrative detention and the absolute prohibition of detention of migrants in situations of vulnerability. As such, detention must be used only in exceptional circumstances and, when resorted to, must be lawful, justified as reasonable, proportionate and necessary by a judicial authority, and only for the shortest period of time.

With this revised Deliberation No.5 the Working Group consolidates its own jurisprudence on deprivation of liberty of migrants and reflects relevant changes in international law providing a helpful tool not only for States but also for advocates and human rights defenders working to protect migrants from criminalisation practices such as detention and other forms of deprivation of liberty.

Read the Revised Deliberation No. 5 on deprivation of liberty of migrants here.


Nieuwsbrief 9, 2018

KIS: Beleidsverkenning Duldung (apr18)

In Duitsland krijgen uitgeprocedeerden die nog niet uitgezet kunnen worden, een zogeheten Duldung. Dit houdt in dat hun plicht om het land te verlaten tijdelijk is uitgesteld. Deze groep heeft bepaalde rechten wat betreft onderwijs, werk en wonen. KIS verkende het Duitse beleid van Duldung, en doet daar in deze publicatie verslag van.

https://www.kis.nl/publicatie/maatschappelijke-participatie-van-uitgeprocedeerde-asielzoekers


AIDA: Asylum Systems in Europe 2017 (mrt18)

This report provides an overview of developments relating to asylum systems in 23 countries

http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/aida_2017update_countryoverviews.pdf


UNHCR: “Legal considerations regarding access to protection and a connection between the refugee and the third country in the context of return or transfer to safe third countries” (apr18)

UNHCR summarises its position on access to protection and rights in the context of transfer to “first countries of asylum” and “safe third countries”. It comments on the issue of a connection of the applicant with the third country and the precondition that the applicant will have access “to standards of treatment commensurate with the 1951 Refugee Convention, its 1967 Protocol and international human rights standards” there. It affirms that this goes beyond the observance of the principle of non-refoulement and encompasses all corresponding rights of the 1951 Refugee Convention, such as access to the legal right to pursue gainful employment in accordance with Articles 17, 18 and 19 of the 1951 Convention in order to enable the progressive achievement of self-reliance. This may only be effectively and durably guaranteed “when the state is obliged to provide such access under international treaty law, has adopted national laws to implement the relevant treaties and can rely on actual practice indicating consistent compliance by the state with its international legal obligations”.

http://www.refworld.org/pdfid/5acb33ad4.pdf


EASO Practical Guide on Age Assessment (mrt18)

This guide provides updated guidance, key recommendations and tools on the implementation of the best interests of the child when assessing the age of a person from a multidisciplinary and holistic approach. It also provides up-to-date information on the methods conducted by EU+ states and on new methods to be explored. 

Age assessment remains a complex process with potential far-reaching consequences for applicants undergoing the assessment. Age assessment methods and processes differ across EU Member States and reliable multidisciplinary and rights-compliant age assessment processes are not always guaranteed. While this publication addresses age assessment for the specific purpose of international protection procedures, it may also serve as a useful reference in other contexts where age assessment is required (migrant children, minimum age of criminal responsibility, etc.).

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-guide-on-a...


AIDA: 2017 Dublin Update (mrt18)

This update releases figures for 17 European countries revealing an increase in transfers in the aftermath of European Union and domestic political commitments for a stricter enforcement of the Dublin system.

Germany continues to spearhead the Dublin system with a record-high 64,267 outgoing requests to other countries. France issued 41,500 requests, Austria 10,490 and Greece 9,784. With the exception of Greece, the majority of countries make marginal use of the family unity and the humanitarian clause. Most states overwhelmingly rely on the irregular entry criterion and applications previously made by asylum seekers in other countries.
The number of transfers implemented in 2017 was 7,102 for Germany, 4,268 for Greece, 4,201 for Sweden and 3,760 for Austria. While the “transfer rate” of effective outgoing transfers to outgoing requests was 43.6% in Greece and 35.8% in Austria, Germany’s rate was only 11%, thereby indicating that the vast majority of Dublin procedures do not result in a transfer.

Finally, the Dublin Update illustrates the widely disparate approaches taken by European states with regard to the safety of countries such as Hungary, Bulgaria and Greece.

http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/aida_2017update_dublin.pdf


PICUM: Manual Regularisation of children (mrt18)

Het handboek beschrijft regularisatiemechanismen voor kinderen in België, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Spanje en Groot-Brittannië.

Er is geen universeel regularisatie mechanisme of programma. Daarom benadrukt het handboek sleutelaspecten uit verschillende mechanismen en campagnes die effectief zijn gebleken in het verleden, als ook de problemen en uitdagingen. Het handboek is bedoeld als bron van inspiratie en reflectie, om regularisatie te ondersteunen op zowel technisch als beleidsmatig vlak.

De samenvatting en beleidsaanbevelingen zijn beschikbaar in een apart document, om te delen met besluitvormers.

We hebben ook bespreekpunten geformuleerd om organisaties te ondersteunen die spreken met besluitvormers en andere belanghebbenden.


AIDA : Boundaries of liberty: asylum and de facto detention in Europe (mrt18)

This report seeks to clarify the instances and spaces where states resort to deprivation of liberty in the asylum context, whether formally designated as such or occurring de facto. It first demarcates the scope of detention through an analysis of the interpretation of the European Convention on Human Rights (ECHR) and EU law, and examines the permissible reasons for interfering with the right to liberty and the necessary safeguards attached thereto. The report then looks at the ambiguous regimes of detention applied by states in practice, through a comparative analysis of national legal frameworks and practice in the 23 European countries covered by the Asylum Information Database (AIDA). It draws primarily upon European and national case law, AIDA Country Reports containing statistics and information on national legal provisions and practice, as well as other sources including national monitoring bodies.

http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/shadow-reports/boundariesliberty.pdf


Nieuwsbrief 8, 2018

Fairwork: Poolse vrouwen onvoldoende beschermd tegen seksuele intimidatie (apr18)

Poolse vrouwelijke arbeidsmigranten lopen vanwege hun kwetsbare arbeidspositie en culturele achtergrond een verhoogd risico op seksuele intimidatie in hun werkomgeving. Seksuele intimidatie is een van de signalen die kunnen wijzen op slechte arbeidsomstandigheden en/of arbeidsuitbuiting. Werkgevers moeten de vrouwen beter beschermen en slachtoffers moeten hun recht kunnen halen zonder angst voor ontslag.

https://www.fairwork.nu/assets/structured-files/Actueel/Sexual%20harassment%20in%20the%20workplace%20among%20Polish%20migrant%20women%20in%20the%20Netherlands.pdf


VWN & Radboud universiteit Nijmegen: Veilig land van herkomst?

In november 2015 stelde de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een lijst met veilige landen van herkomst vast. Vanaf maart 2016 worden vrijwel alle asielaanvragen van mensen afkomstig uit een zogenaamd veilig land versneld afgewezen. VluchtelingenWerk Nederland wilde weten of de manier waarop dit concept van veilige landen wordt toegepast, voldoende recht doet aan de positie van asielzoekers uit ‘veilige’ landen die mogelijk wél recht hebben op bescherming en heeft de Radboud Universiteit Nijmegen gevraagd hier onderzoek naar te doen. Dit rapport bevat de bevindingen naar aanleiding van het onderzoek. Ook bevat het een aantal aanbevelingen.

https://www.vluchtelingenwerk.nl/actueel/nieuws/publicatie-rapport-%E2%80%98veilig-land-van-herkomst%E2%80%99, mrt18


IND: werkinstructie 2018/4 over EU recht

In deze werkinstructie worden diverse onderwerpen op het gebied van het recht van de Europese Unie behandeld. Zo worden uitgebreid de verblijfsrechten op grond van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden 1 besproken. Er wordt ingegaan op afgeleide verblijfsrechten voor familieleden van Unieburgers en Nederlanders op grond van artikel 21 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Hierbij komt ook de Europa-route aan bod. Daarnaast worden het verblijfsrecht op grond van artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 492/2011 2 en de verblijfsrechten van familieleden van dienstenverrichters besproken.

https://ind.nl/Documents/WI_2018-4.pdf, 20.3.18


Sergio Carrera, Marco Stefan: Complaint Mechanisms in Border Management and Expulsion Operations in Europe: Effective remedies for victims of human rights violations?

Border control, surveillance operations and expulsion of irregular immigrants – particularly through return flights – can pose serious challenges to human rights. Is Europe properly equipped to ensure effective access to remedies for alleged rights violations or possible abuses of force against immigrants and asylum seekers? This book examines whether adequate complaint mechanisms and bodies are in place and to what extent they succeed in monitoring and redressing human rights violations in the context of border management and joint return flights.

The book sets out a number of policy recommendations aimed at ensuring access to effective remedies for violations of the human rights of migrants and asylum seekers that might occur in extraterritorial and dispersed locations (such as in cooperation with or in territories of third countries), and in the context of joint return flights aimed at expelling irregular immigrants. Particular attention is paid to issues with access to justice in the context of activities undertaken by the new European Border and Coast Guard (Frontex).

https://www.ceps.eu/system/files/Complaint%20Mechanisms_A4.pdf, 26.3.18


Verblijfblog: WAV

De Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav) verbiedt werkgevers om vreemdelingen arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. Doet een werkgever dit wel, dan kan de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoge boetes opleggen. Volgens de Wav ben je als particulier of bedrijf al snel een werkgever. Wie is werkgever onder de Wav?

http://verblijfblog.nl/?p=2581, 29.3.18


FRA: European legal and policy framework on immigration detention of children (juni17)

In dit rapport wordt onderzocht wat het recht op vrijheid en veiligheid inhoudt, waarbij het recht van kinderen op bescherming en zorg, zoals dat is vastgelegd in art. 24 EU Handvest centraal staat. Het rapport zet de belangrijkste grondrechtelijke waarborgen uiteen die onrechtmatige en willekeurige detentie moeten voorkomen. Ook worden voorbeelden gegeven uit de praktijk van lidstaten.

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-immigration-detention-children_en.pdf, 22.6.17


Nieuwsbrief 7, 2018

Eurostat - Asylum Applications in the EU in 2017

In 2017, 650 000 first time asylum seekers applied for international protection in the Member States of the European Union (EU). This was just over half the number recorded in 2016, and is comparable to the level recorded in 2014, before the peaks of 2015 and 2016.

Syrian (102 400 first-time applicants), Iraqi (47 500) and Afghan (43 600) continued to be the main citizenships of people seeking international protection in the EU Member States in 2017, together accounting for 30% of all firsttime applicants.

Eurostat - Asylum Applications in the EU in 2017 (480.38 ko), 22.3.18
See also article and infographic on the Eurostat website.


IND Werkinstructie 2018/3 - Grensprocedure

In de grensprocedure wordt beslist op de asielaanvraag van een vreemdeling die aan de Schengenbuitengrens te kennen heeft gegeven een asielaanvraag te willen indienen en die niet voldoet aan de voorwaarden voor toegang tot Nederland.

In deze werkinstructie komt het volgende aan de orde:

 1. Kader
 2. De grensprocedure
 3. Het asielbesluit (toegangsweigering) en de omzetting van de maatregel
 4. Rechtsmiddelen na de beschikking in de asielprocedure

https://ind.nl/Documents/WI_2018-3.pdf, 15.3.18


CAT : Toepassing van artikel 3 Verdrag tegen foltering

Deze General Comment biedt een leidraad aan Staten voor toepassing van artikel 3 Verdrag tegen foltering : Geen enkele Staat die partij is een persoon uitzetten of terugzenden of uitleveren naar een andere Staat wanneer er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat hij het daar gevaar zou lopen te worden onderworpen aan foltering ; en over de wijze waarop het VN-Comité tegen foltering de ontvankelijkheid en de waarde van individuele berichten waarin klachten op grond van dit artikel worden ingediend beoordeelt.

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CAT/CAT-C-GC-4_EN.pdf, 9.2.18


EASO : Practical Guide on Age Assessment, 2nd edition

EASO has published the second edition of its Practical Guide on Age Assessment, providing updated guidance, key recommendations and tools on the implementation of the best interests of the child when assessing age based on a multidisciplinary and holistic approach.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-guide-on-age-assesment-v3-2018.pdf


Methodiek ‘Levensverhalen van LHBT-asielzoekers’

Voor asielzoekers uit landen waar homoseksualiteit strafbaar is, kan het lastig zijn om tijdens de asielprocedure open en gedetailleerd hun verhaal te vertellen. Om hen hierin te ondersteunen ontwikkelde KIS een nieuwe methodiek voor vrijwilligers en (sociaal) professionals. De methodiek ‘Levensverhalen van LHBT-asielzoekers’ is gebaseerd op praktijkgericht onderzoek. Deze publicatie beschrijft hoe de methodiek eruit ziet en wat belangrijke aandachtspunten zijn in de toepassing ervan.

DOWNLOAD (15.3.18)


IND Werkinstructie 2018/4 - Het recht van de EU

In deze werkinstructie worden diverse onderwerpen op het gebied van het recht van de Europese Unie behandeld. Hoofdstukindeling:

 1. Inleiding
 2. Het verblijfsrecht van de Unieburger
 3. Het verblijfsrecht van de familieleden van de Unieburger
 4. Duurzaam verblijfsrecht voor de Unieburger en zijn familielid
 5. Het eindigen en beëindigen van het verblijfsrecht
 6. De rechten van een Nederlander en zijn familieleden
 7. Verzorgende ouders van minderjarige Unieburgers
 8. Vrij verkeer van diensten

https://ind.nl/Documents/WI_2018-4.pdf, 20.3.18


VN-Working Group on arbitrary detention: on deprivation of liberty of migrants

Placing migrants and asylum seekers in detention should be seen as a last resort to be used only in strictly limited circumstances, the UN Working Group on Arbitrary Detention has stated in its position document based on international law and its own jurisprudence.

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/RevisedDeliberation_AdvanceEditedVersion.pdf, 7.2.18


ENN: “Effectiveness of return in EU member states”. (15.2.18)

The report addresses the following questions:

 • What recent changes were reported by Member States in their legal and/or policy framework?
 • Do Member States systematically issue a return decision to irregularly-staying third-country nationals?
 • How is the risk of absconding assessed by Member States?
 • How do Member States effectively enforce return decisions?
 • What are the procedural safeguards and remedies available to third-country nationals during the return process?
 • What specific measures were adopted by Member States to guarantee third-country nationals’ family life and state of health, as well as adequate conditions for children in the return process?
 • How do Member States regulate the period for voluntary departure?
 • What are the grounds and conditions for entry bans in Member States?

This Synthesis Report is based on the National Contributions from the following Member States: Austria, Belgium, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Latvia, Luxembourg, Netherlands, Spain, Sweden, Slovak Republic, Slovenia, United Kingdom.


Nieuwsbrief 6, 2018

Valérie Léon, Groupe URD : Les solidarités face aux flux migratoires : quelles marges de manœuvre en France aujourd’hui ? (jan18)

Cette étude vise à fournir des éclairages sur la manière dont les divers acteurs de la solidarité en France peuvent aujourd’hui apporter une assistance et une protection de base aux migrants dans le respect de leurs mandats et des valeurs qui guident leur action, que celle-ci soit qualifiée d’humanitaire, de sociale ou de militante. L’auteure s’est efforcée de traiter deux questions centrales : quel est le périmètre et la nature de l’espace humanitaire dans le contexte des politiques nationales actuelles ? Quelles solutions et pratiques innovantes pour l’évolution des réponses de l’aide dans un environnement certes plus contraint, mais également source d’initiatives nouvelles ? Pour conclure, cette étude propose quelques pistes d’action pour améliorer l’aide aux migrants.

https://www.urd.org/IMG/pdf/LesSolidaritesFaceFluxMigratoires_GroupeURD_2018_WEB.pdf


PICUM fact sheet on the CoE Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (mrt18)

The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention), is the first comprehensive legal instrument on violence against women. The Convention is a milestone for undocumented women and for women with precarious residence status because it expressly forbids discrimination based on migration status and requires states to make it possible for women whose status is dependent on a violent partner or spouse to obtain an independent residence status.

This fact sheet explains key provisions which can be used to ensure protection and access to counselling services, shelter and other services for undocumented migrant women. It also outlines how civil society can contribute to the monitoring process of the Convention’s implementation in different countries.

To view the fact sheet, click here.


Statelessness & Human Rights: The Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women

The denial of equal nationality rights to women is a rejection of the equal worth and dignity of women as citizens, rights bearers and political agents. It stands in the face of decades of progress in women’s equality movements around the world and undermines gender parity by excluding women – through the denial of citizenship – from education, employment and political participation. The denial of equal nationality rights to women has also left countless children around the world stateless, subjecting them to exclusion and disadvantage, right from the start.

The new ISI essentials booklet provides an overview on how the CEDAW can be used by rights advocates to strengthen every woman’s equal nationality rights through engaging with the CEDAW Committee and other human rights mechanisms. The booklet also identifies the UN Sustainable Development Goals as an important framework through which gender inequality and equal nationality rights for all can be addressed. The booklet notes that change is happening – 15 countries successfully amended their nationality laws in the last 14 years.

Statelessness & Human Rights: The Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women”, 8.3.18


ACVZ: Op weg naar 2030

In deze toekomstverkenning biedt de ACVZ handvatten om met de onzekere toekomst van migratie om te gaan. Onder meer klimaatverandering, conflicten in de landen rond Europa, de bevolkingsgroei in Afrika, de toekomst van de Europese Unie, innovatie en de sociale cohesie in Nederland passeren de revue als relevante factoren voor migratie. De ACVZ schetst op basis daarvan vier verschillende mogelijke ‘toekomsten’ waarin een migratiebeleid ontwikkeld kan worden. 

We zijn het in Nederland echter niet met elkaar eens over de richting van het migratiebeleid. Sommige Nederlanders vinden dat migratiebeleid vooral het economisch belang van Nederland moet dienen, anderen dat migratiebeleid er is om vluchtelingen en migranten te beschermen en weer anderen vinden juist dat migratie een last is voor onze samenleving en daarom zoveel mogelijk moet worden beperkt. De ACVZ heeft daarom drie verschillende beleidsscenario’s geschreven, die ieder één van deze perspectieven als uitgangspunt heeft. Uit de studie komt duidelijk naar voren dat de toekomstbestendigheid van de beleidsscenario’s erg afhankelijk is van de vraag hoe de (onbekende) toekomst eruit komt te zien. Voor een zinvol beleid zal zodoende een voortdurende afstemming van het beleid aan de omgeving noodzakelijk zijn.

U kunt het rapport raadplegen op de website van de ACVZ via deze link: rapport, 5.3.18


EMN : Challenges and practices for establishing the identity of third-country nationals in migration procedures (jan18)

Dit rapport geeft een overzicht van de uitdagingen die Europese lidstaten ervaren bij het vaststellen van de identiteit van derdelanders tijdens verschillende procedures (bijvoorbeeld de asiel- of terugkeerprocedure). Het vaststellen van de identiteit blijkt in de praktijk vaak  lastig door ofwel valse/ongeldige documenten of door het ontbreken van documenten. Daarom maken EU-lidstaten in toenemende mate gebruik van nieuwe en andere methoden, zoals het vergelijken van vingerafdrukken en DNA analyses.

Het syntheserapport vindt u hier: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_eu_synthesis_report_identity_study_final_en_1.pdf


John Borton, Sarah Collinson, Network Paper N° 81, HPN, ODI : Responses to mixed migration in Europe : Implications for the humanitarian sector, (dec17)

The influx of refugees in 2015 presented a humanitarian challenge arguably on a scale Europe had not faced since the immediate aftermath of the Second World War. In many key respects the response to that challenge, by states, regional institutions and the international humanitarian system, failed, and for long periods the basic material and protection needs of many refugees and irregular migrants were not met. For this to have happened in Europe – widely regarded as the birthplace of modern humanitarianism – with its high income and well-developed infrastructure, is both astonishing and shaming.

https://odihpn.org/wp-content/uploads/2017/12/NP-81-web-file.pdf


EASO: Number of asylum decisions surpasses number of applications in EU+ countries

A third of all applications for international protection in the EU+ were submitted by citizens of just five countries: Syria, Iraq, Afghanistan, Nigeria and Pakistan. The number of Syrian applicants reached the lowest monthly number since February 2014, while some other nationalities increased.

Data shows that Georgians became the sixth most common citizenship among all applications in the first instance.  In January 2018 applications more than doubled the number registered four months earlier (from 874 in September 2017 to 1,859 in January 2018). Despite the increased numbers, just 3% of Georgians who applied for asylum in the EU+ were granted either refugee status or subsidiary protection in 2017. 

See: www.easo.europa.eu/latest-asylum-trends, 1.3.18


UN Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment - focus on migration (feb18)

The UN Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment has published a new report focused on migration and recalling the broad range of international legal obligations flowing from the prohibition of torture and ill-treatment, analysing their relation with current migration policies and providing recommendations. The report pays special attention to human rights concerns in relation to migration-related detention, smuggling and trafficking, and non-refoulement obligations.

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/03/2018_report_tortura_onu_A_HRC_37_50_EN.pdf, 26.2.18


Germany: Government report on “deteriorating” security situation in Afghanistan (mrt18)

This German security update on Afghanistan sets out the deteriorating situation since the withdrawal of NATO forces in 2014. The report highlights refugees and deportation as key issues.

According to the report, the situation is characterized by "insufficient effectiveness of state administration and security forces, increased attacks by the Taliban and IS groups, corruption, poverty and unemployment, flight and migration."  Last year the German Embassy in Kabul was destroyed by a truck bomb attack and the Consulate-General in Mazar-i-Sharif was heavily damaged by a Taliban bomb attack in 2016.

The report highlights that Afghanistan is one of the main sources of refugees in the world while at the same time mentioning corruption, economy and population growth as well as security as push factors. 121 people were deported to Afghanistan from Germany in 2017. According to the Federal Government deportations- given the security situation- are limited to criminal offenders, those assessed as a threat and people who fail to provide proper identification. The Federal Government is planning to increase incentives for voluntary returns.

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2018/03/2018-03-07-bundeswehrmandat-fuer-afghanistan-verlaengert.html, 7.3.18


EMN-inform: 'Attracting and retaining foreign startup founders'

De inform laat zien dat er momenteel nog geen EU-breed startup visumbeleid bestaat, maar dat er in verschillende lidstaten steeds meer nationaal beleid ingevoerd wordt om buitenlandse oprichters van startups aan te trekken. Startups spelen een belangrijke rol met betrekking tot de economische groei en innovatie, dus het is van belang voor de EU en de EU-lidstaten om deze aan te trekken en vervolgens te behouden. De inform is een samenvatting van de workshop 'attracting and retaining foreign startup founders', die werd georganiseerd tijdens een EMN-congres in Tallinn over de concurrentiepositie van de EU.

Zie voor de inform: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/inform_startups_2018_final_revised.pdf


UN Working Group on Arbitrary Detention: position document

Placing migrants and asylum seekers in detention should be seen as a last resort to be used only in strictly limited circumstances, the UN Working Group on Arbitrary Detention has stated in its position document based on international law and its own jurisprudence. “The irregular entry and stay in a country by migrants should not be treated as a criminal offence,” it states. 

“The deprivation of liberty of an asylum-seeking, refugee, stateless or migrant child, including unaccompanied or separated children, is prohibited by international law,” the deliberation adds.

People detained in the course of migration proceedings enjoy as a minimum the same rights as those detained in the criminal justice or other contexts, the deliberation notes.

The new document updates a deliberation issued in 1999 to tackle the situation of immigrants and asylum seekers held in prolonged custody without the possibility of administrative or judicial remedy. The new deliberation reflects changes in international law and the Working Group’s jurisprudence since then, as well as concern over the growing use of detention in the context of migration.

Revised Deliberation No. 5, 26.2.18


EMN: Verschillen in het terugkeerbeleid van EU-lidstaten – wat werkt?

Uit onderzoek van het EMN blijkt dat meer dan de helft van de EU-lidstaten sinds 2015 het nationale terugkeerbeleid heeft veranderd. Een grote uitdaging voor lidstaten blijft het risico dat migranten uit derde landen uit het zicht van de autoriteiten raken om terugkeer te voorkomen. Daarnaast  is de weigering van derde landen om migranten terug te nemen een probleem voor EU-lidstaten. Een 'good practice' met betrekking tot effectief terugkeerbeleid is het combineren van een terugkeerbesluit met een besluit tot beëindiging van legaal verblijf. Dit alles blijkt uit het nieuwe EMN-rapport over de effectiviteit van terugkeer dat afgelopen februari werd gepubliceerd. Het EMN voerde dit onderzoek uit omdat effectieve terugkeer één van de pijlers van het Europees asiel- en migratiebeleid is, maar de terugkeer van migranten niet effectiever is geworden sinds de toename van terugkeerbesluiten in 2014. Momenteel bereiden we nog een aanvullende publicatie voor waarin we de belangrijkste bevindingen voor Nederland in perspectief plaatsen met andere EU-lidstaten, de zgn. 'Benchmark NL - EU'. Deze publicatie zal op korte termijn op onze website beschikbaar worden gemaakt.

Zie voor het gehele rapport: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_eu_synthesis_report_return_study_final_light_en.pdf
Voor een samenvatting van de bevindingen, de inform, zie: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_eu_inform_return_study_final_en.pdf


Nieuwsbrief 5, 2018

United Nations High Commissioner for Human Rights : Principles and practical guidance on the protection of the human rights of migrants in vulnerable situations

The present document contains the text of the principles and guidelines, supported by practical guidance, on the human rights protection of migrants in vulnerable situations which have been developed by the Global Migration Group Working Group on Human Rights and Gender Equality under the leadership of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). The principles and guidelines are being submitted to the Council pursuant to Human Rights Council resolution 35/17, in which the United Nations High Commissioner for Human Rights was requested to submit, as co-Chair of the Global Migration Group Working Group on Migration, Human Rights and Gender Equality, principles and practical guidance on the protection of the human rights of migrants in vulnerable situations, on the basis of existing legal norms, and to report thereon to the Council at its thirty-seventh session

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/025/44/PDF/G1802544.pdf?OpenElement, 7.2.18


Algemeen ambtsbericht China, 19.2.18


UN Committee Against Torture: General Comment regarding non-refoulement obligations

The UN Committee Against Torture has recently published its "General Comment No. 4 (2017) on the implementation of Article 3 of the Convention in the context of Article 22", which provides guidance to State Parties on the scope of Article 3 of the UN Convention Against Torture ("No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture") and on how the Committee Against Torture assesses the admissibility and the merits of individual communications raising complaints under that article.

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CAT/CAT-C-GC-4_EN.pdf, 9.2.18


Amnesty: Vreemdelingendetentie: twee rapporten over vreemdelingendetentie

Het opsluiten van vreemdelingen staat op gespannen voet met mensenrechten. Detentie is meestal onnodig, duurt vaak veel te lang en de detentieomstandigheden hebben een strafrechtelijk karakter.

Die conclusie trekt Amnesty International op basis van twee onderzoeksrapporten.


UN Committee on the Rights of the Child : EU-wide ban on child immigration detention

EU law currently stipulates that migrant and asylum-seeking children may be placed in detention, as a last resort, if it is in their best interests. However, the UN body declares that detaining children, whether unaccompanied or on the basis of their or of their parents' immigration status, is never in the best interests of the child and constitutes a violation of the rights of the child.

The Committee on the Rights of the Child further emphasized that irregular entry or stay should not be equated to the commission of crimes. According to the Committee, although the possibility of detaining children as a last resort exists in criminal law, it does not apply to immigration proceedings as that would never be in the best interests of the child. When it is in the best interests of the child to remain with his/her family, the Committee highlighted that the prohibition of detention extends to the child's parents as well. In such cases, non-custodial solutions must be found for the entire family.


UN Working Group on Arbitrary Detention: Revised Deliberation on deprivation of liberty of migrants

The UN Working Group on Arbitrary Detention published its revised Deliberation on deprivation of liberty of migrants. The document lays down standards on topics such as the right to personal liberty and the right of migrants not to be detained arbitrarily, non-criminalisation of migration, the exceptionality of detention in the course of migration proceedings, length of detention, right to an effective remedy and the rights of vulnerable migrants.

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/RevisedDeliberation_AdvanceEditedVersion.pdf, 7.2.18


Nieuwsbrief 4, 2018

ACVZ: verkennend onderzoek BBB (feb18)

De ACVZ heeft eind 2017 knelpunten bij en mogelijke oplossingsrichtingen voor de bed-bad-broodopvang van niet rechthebbende vreemdelingen geïnventariseerd bij gemeenten, opvangorganisaties en het Rijk. Gelet op de huidige toenadering tussen Rijk en gemeenten zal de commissie vooralsnog niet over dit onderwerp adviseren.

Op de website kunt u het verslag van het verkennend onderzoek lezen. (8.2.18)


Out in the cold Homelessness among destitute refugees in London (jan18)

This report by the Jesuits Refugee Service (JRS) documents the dire conditions that destitute refugees and asylum seekers endure in London : 3 out of 5 asylum seekers interviewed had been homeless for at least part of the last year. Half did not have a stable place to sleep at the time of interview. 

“Homelessness,” the report concludes, “rendered most of those surveyed extremely vulnerable, with widespread fear of abuse, a strong sense of physical danger, and the feeling that any mistreatment had to be accepted. This has something in common with homelessness in the general population. However, this needs to be set in the further context of a fear of immigration control, and the chronic, all-encompassing uncertainty with which it frames these refugees’ lives. Fear of one’s housemates, landlord, or abusive partner is exacerbated by fear of detention, and in some cases removal into even greater danger.”

The report further notes: “The destitution of those whose asylum claims have been refused is created by government policy. The Home Office aims to create a ‘hostile environment’ for undocumented migrants. This criminalises many every day activities, such as driving and work, and makes it extremely difficult for undocumented migrants to access vital services, notably healthcare. As criminal convictions and unpaid medical bills count against an applicant in the immigration system, these policies also serve as a further impediment to regularising immigration status.”

http://www.jrsuk.net/wp-content/uploads/2018/01/Out-in-the-Cold_Homelessness-among-destitute-refugees-in-London_A-report-by-JRS-UK_January-2018_FINAL.pdf


WODC: Van Perceptie naar Feit – buurtcriminaliteit (feb18)

Het onderzoek toont aan dat, hoewel het aandeel personen met politiecontacten onder de asielzoekers wat hoger is dan gemiddeld onder de reguliere bevolking, de aanwezigheid van een AZC geen statistisch significant effect heeft op de buurtveiligheid.

Wel is het zo dat het percentage asielmigranten in opvang dat verdacht wordt van criminaliteit in alle onderzochte jaren hoger is dan gemiddeld onder de reguliere bevolking. Het percentage criminaliteitsverdachten onder de asielmigranten was in 2015 naar schatting tussen de 2,5% en 3,7%. Bij de reguliere bevolking was dat 1,1%. Die oververtegenwoordiging blijkt grotendeels te verklaren door de afwijkende samenstelling van de groep asielzoekers naar leeftijd en geslacht: het betreft veelal jonge mannen. Daarnaast speelt de zwakke sociaaleconomische positie van asielzoekers en het feit dat zij relatief vaak buiten gezinsverband wonen mee. De oververtegenwoordiging is geconcentreerd onder groepen met een kleine kans op een verblijfsvergunning die veelal afkomstig zijn uit relatief veilige landen. Uit het onderzoek blijkt dat asielzoekers ongeveer 0.5% van de criminaliteitsverdachten vertegenwoordigen.

Van feit naar perceptie; asielzoekers en buurtcriminaliteit (Cahier, 2017-16) (1.2.18)


EPSC : 10 Trends Shaping Migration (dec17)

Today, about 244 million people live outside their country of birth. That's 3% of humanity. Migration has always been changing, but the ways it intersects with socio-economic, demographic and technological transformations are now reshaping it in unprecedented ways.

What are the 10 trends currently impacting the way people migrate and migration policies?

Download PDF (4.1 MB)


FRA : Migration to the EU: five persistent challenges (jan18)

The EU Agency for Fundamental Rights (FRA) has regularly reported on migration. This report highlights key trends and persistent concerns between October 2016 and December 2017. It focuses on five areas: access to territory, reception conditions, asylum procedures, unaccompanied children and immigration detention.

FRA will continue to report on migration-related fundamental rights concerns in selected EU Member States. The drop in new arrivals has not led to a decrease in fundamental rights concerns, but identified problems appear to persist, often remaining the same throughout several months.

Download  (feb18)


EASO : asielaanvragen 2017 (feb18)

In 2017, EU+ countries recorded 706 913 asylum applications. This is a decrease by 43 % compared to 2016, and the second consecutive year with fewer applications after the unprecedented influx in 2015 and 2016. Still, the 2017 total remained at a slightly higher level than the number of applications lodged in 2014, indicating that the asylum-related inflow in the EU+ remained considerable.

About 55 000 applications, or 8 % of the total, were repeated applications. At least 3.5 % of all applications concerned claimed unaccompanied minors(UAM). 

Syria was the most common country of origin of applicants for the fifth consecutive year, with more than 98 000 applications. Iraqi, Afghan and Nigerian nationals each lodged more than 40 000 applications in 2017.  These four countries of origin together constituted one in three applications throughout the EU+ in 2017. The top ten of countries of origin also included Pakistan, Eritrea, Albania, Bangladesh, Guinea and Iran. Other noteworthy increases were recorded for Venezuelan (+ 158 %), Turkish (+ 45 %), Georgian (+ 35 %) and Ivoirian (+ 24 %) applicants.

https://www.easo.europa.eu/latest-asylum-trends


ACVZ:  ‘Op zoek naar veilige(r)landen’ - Lappendeken van lijsten veilige landen (feb18)

Nederland volgt, net als andere EU lidstaten, zijn eigen koers in het al dan niet aanmerken van een herkomstland als veilig. Het ontbreken van een gemeenschappelijk aanvaarde interpretatie van ‘veilig land’ heeft binnen Europa geleid tot een onoverzichtelijke en moeilijk te verdedigen lappendeken van lijsten met veilige landen. Bovendien zijn er grote verschillen tussen de lidstaten in de behandelduur en uitkomsten van de asielprocedures. Omdat een ‘gelijk speelveld’ in de EU ontbreekt nodigt dat asielzoekers uit een veilig land feitelijk uit tot ‘asielshoppen’ in de EU. Daarom moet volgens de ACVZ ingezet worden op een geharmoniseerde EU definitie van ‘veilig land’ en een uniforme toepassing daarvan.

U kunt het advies raadplegen op de website van de ACVZ via deze link: advies (6.2.18)


OCSE en TRACKS: meer steun nodig voor asielzoekers als slachtoffers van mensenhandel (jan18)

Trafficking victims have specific reception needs and cannot be subjected to the same procedures as regular asylum seekers. These two reports found that identifying and addressing vulnerabilities was difficult because of several cross-cutting factors; such as ability to articulate vulnerabilities, lack of credibility and lack of legal information. Human trafficking victims require specific social and legal support as well as asylum procedures adapted to their particular vulnerabilities.

The TRACKS report further found that human trafficking victims are rarely granted any form of international protection, while the OSCE report found that the traffickers usually exploit the overall chaotic conditions found in many reception systems across Europe.  Additionally, the focus of European countries is on stopping the smuggling rather than the trafficking.

OCSE: From Reception to Recognition: Identifying and Protecting Human Trafficking Victims in Mixed Migration Flows, 18.1.18
TRACKS – identification of TRafficked Asylum seeKers’ Special needs, 25.1.18


EASO COI Report : “Afghanistan: Networks”

This report describes various types of networks in Afghanistan and the significance of these networks for individuals and families, be it during displacement or for reintegration after return from abroad or after internal displacement within the country.

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_Networks.pdf, feb18


ACVZ: De belangenafweging in het vreemdelingrechtelijke openbare-ordebeleid (feb18)

De adviescommissie heeft onderzocht hoe het Nederlandse openbare-ordebeleid, met inachtneming van het Unierecht, op een evenwichtige wijze kan worden ingericht. Zodanig dat enerzijds recht wordt gedaan aan het belang van bescherming van de openbare orde en anderzijds aan de bescherming van rechtmatige belangen van migranten.

Op basis van het gedane onderzoek beveelt de ACVZ het volgende aan:

1. De actuele-bedreigingstoets en de bescherming van de fundamentele belangen van migranten moeten altijd in ogenschouw worden genomen bij toepassing van de glijdende schaal;
2. Herzie de huidige praktijk van intrekking van het verblijfsrecht met terugwerkende kracht;
3. Breng het aantal glijdende schalen terug van drie naar één;
4. Veranker zowel de actuele-bedreigingstoets als de brede belangenafweging in het Vreemdelingenbesluit.

U kunt het advies raadplegen op de website van de ACVZ via deze link: advies (6.2.18)


Nieuwsbrief 3, 2018

Scriptie 'Bed, Bad en Brood: Cities filling the gap? Een bestaansminimum voor vreemdelingen - ongeacht hun status - als sociale minimumnorm en de rol van lokale overheden bij de verwezenlijking hiervan' - A. Stupers (27.11.17)

Vreemdelingen zonder verblijfsstatus blijven vooralsnog verstoken van enig sociaal recht. Stupers beargumenteert dat dit in het licht van de ondeelbaarheid van klassieke en sociale mensenrechten moeilijk te verantwoorden is. Dit illustreert o.m. de Limbuele-zaak van het Verenigd Koninkrijk en in de Duitse constitutie is dit bijvoorbeeld vastgesteld als een 'Existenzminimum': een absolute ondergrens die de menselijke waardigheid van iedere persoon moet verwezenlijken. Benadrukt wordt ook dat voor vreemdeling niet per definitie hetzelfde niveau van sociale rechten geboden hoeft te worden. Het centrale beleid van Nederland, waarin de toegang tot voedsel en onderdak afhankelijk wordt gemaakt van het (aantoonbaar) bereid zijn mee te werken aan vertrek uit Nederland, sluit niet aan bij internationale sociale minimum-normen, die de rechtstheoretische overtuiging van een bestaansminimum als ondergrens weerspiegelen.

Doordat gemeenten het als hun zorgplicht zien om te voorkomen dat vreemdelingen zonder voedsel op straat slapen, lijken zij zich aan te sluiten bij het rechtstheoretische uitgangspunt en de internationaal-juridische norm, dat iedereen een bestaansminimum toekomt. Het 'inspringen' van gemeenten op dit terrein is staatsrechtelijk gezien in beginsel mogelijk.

http://www.njb.nl/Uploads/2018/2/LLM-Staats-en-Bestuursrecht-Masterthesi...


Rekenkamer den Haag 'Van de straat' (18.1.18)

In het onderzoek is de vraag beantwoord in hoeverre de gemeente een adequate ondersteuning aan daklozen en een goede door- en uitstroom uit het traject realiseert. Het onderzoeksrapport bestaat uit een bestuurlijk deel, met conclusies en aanbevelingen, en een feitenrapport, waarin de bevindingen uit het onderzoek zijn opgenomen.


Grootse dromen, uitgekomen? in Mens en maatschappij, Volume 92, Number 4

While many unaccompanied minors deal with their precarious situation by focusing on school success, there is a lack of knowledge about the diversity of factors that hinder and stimulate their life trajectories, including their school career. This article focuses on the long term school trajectories of unaccompanied minors who were highly motivated to have a successful school career when they arrived in the Netherlands. We show that in spite of their eagerness and qualities, institutional factors in education and discursive exclusion are obstacles in their school career. Nonetheless, these ambitious young people are largely able to overcome these obstacles by mobilizing different kinds of social support. However, some of them are confronted with a legal obstacle when they turn eighteen and did not obtain a residence ­permit. This makes them unable to continue their school career for several years. Therefore, the school careers of these highly motivated young people vary greatly: some people were still able to make their dreams partly come true, others got marginalized.

http://www.ingentaconnect.com/contentone/aup/mem/2017/00000092/00000004/art00004


WAVE #Fempower Magazine: Violence against undocumented migrant and refugee women in Europe and their human rights

With articles offering a unique and country-specific insight into the situation of this vulnerable group of migrant women. This topic was also a central focus of the activities undertaken within the frame of our pan-European WAVE Step Up! Campaign in 2017, together with PICUM.

https://www.wave-network.org/resources/fempower-magazine


WODC: Draagvlak migratiebeleid

De hoge instroom van asielzoekers in 2015 heeft het migratievraagstuk op de maatschappelijke agenda geplaatst. Dit onderzoek focust op het draagvlak onder de Nederlandse bevolking voor verschillende aspecten van het Nederlandse migratiebeleid.

De onderzoeksvraag is: Welke factoren beïnvloeden de mate van maatschappelijk draagvlak voor de verschillende aspecten van het migratiebeleid in Nederland, en in hoeverre kunnen die factoren worden ingezet om maatschappelijk draagvlak voor die aspecten te behouden dan wel versterken?

Het onderzoek bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een literatuurstudie waarin is nagegaan welke processen het draagvlak voor migratiebeleid bepalen. Het tweede deel is een enquête naar draagvlak onder een grote steekproef Nederlanders. Het derde deel bestaat uit telefonische interviews onder 80 deelnemers aan de enquête , waarbij het doel was om beter inzicht te krijgen in de redenen waarom men zo over deze beleidsmaatregelen en hun uitvoering denkt.

https://www.wodc.nl/binaries/2807_Volledige_Tekst_tcm28-291259.pdf


VN: Making Migration work for All (11.1.18)

The present report has been prepared pursuant to General Assembly resolution 71/280, in which the Assembly requested the Secretary-General to present a report as an input to the zero draft of the global compact for safe, orderly and regular migration and related intergovernmental negotiations. Written submissions were received from States, intergovernmental organizations and non-governmental organizations in response to a note verbale requesting information.

The report focuses on making migration work for all, emphasizing its links to the 2030 Agenda for Sustainable Development. The report highlights: (a) options for Member States to help migrants fulfil their economic and social potential; (b) steps to promote regular migration; and (c) policies to meet the legitimate security considerations of Member States concerning irregular migration. It also explores the specific challenges arising from large mixed movements of migrants and refugees.

The report offers suggestions for Member States to frame an action-oriented global compact, addressing aspects of migration from the subnational to the global level and a specific strategy for responding to large movements of migrants. The Secretary-General also sets out plans to conduct intensive consultations within the United Nations system to address how the Organization can adapt to provide better support for the global compact and sets out proposals for follow-up to the compact by Member States.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1743962.pdf


Elvis Peeters: Brood (roman)

In Brood verplaatst Elvis Peeters zich in een jongen die niet  anders kan dan zijn door oorlog geteisterde land ontvluchten. Na een barre overlevingstocht begint hij aan zijn leven in een nieuwe samenleving. Maar voor hij het weet loopt het uit de hand.


Rapport Directie Migratiebeleid - Staatloosheid: Een Mondiaal Probleem. Een overzicht van staatloosheid en geboorteregistratie wereldwijd (1.12.16)

In het advies 'Geen land te bekennen: een advies over de verdragsrechtelijke bescherming van staatlozen in Nederland' adviseerde de ACVZ niet alleen dat Nederland een vaststellings-procedure voor staatloosheid nodig heeft, maar ook dat staatloze personen worden vrijgesteld van de plicht om bij de naturalisatie een geboorteakte over te leggen, aangezien zij meestal niet aan die eis kunnen voldoen.

Dit onderzoek geeft allereerst een overzicht van de personen en bevolkingsgroepen wereldwijd die te maken hebben met staatloosheid, en de oorzaken van hun staatloosheid. Ten tweede wordt gekeken naar het niveau van geboorteregistratie wereldwijd, waardoor bepaald kan worden in welke landen en bij welke bevolkingsgroepen problemen bestaan met registratie, en waar een gebrekkige, onvolledige of ontbrekende registratie dus aannemelijk is.

https://ind.nl/Documents/Rapport_MinVenJ_-_Staatloosheid_(30-09-2016).pdf


IMI: Counting Deaths at the border

Migrant deaths in border-zones have become a major social and political issue, especially in the euro-Mediterranean region and in the context of the refugee/migrant crisis. While media, activists and policymakers often mention precise figures regarding the number of deaths, little is known about the production of statistical data on this topic.

This paper explores the politics of counting migrant deaths in Europe. This statistical activity was initiated in the nineties by civil society organizations; the purpose was to shed light on the deadly consequences of ‘Fortress Europe’ and to challenge states’ control-oriented policies. In 2013, the International Organization for Migration also started to count migrants’ deaths, yet with a different political objective: humanitarian and life-saving activities become integrated in border management and the control of borders is expected to both monitor human mobility and save migrants’ lives. IOM thus depoliticises these statistics, while at the same time imitating an activity first associated with political contestation by civil society actors.

The paper explores ways in which statistics on border deaths can be re-politicised to challenge states’ immigration policies in Europe.
https://www.imi-n.org/publications/counting-migrants2019-deaths-at-the-border-from-civil-society-counter-statistics-to-inter-governmental-recuperation


ECtHR Case Factsheets regarding accompanied and unaccompanied minors in detention

The Press Unit of the European Court of Human Rights has released two new case factsheets: “Accompanied migrant minors in detention”, which can be accessed here, and “Unaccompanied migrant minors in detention”, which is available here. These factsheets complement the factsheet on “Migrants in detention”, which was lastly updated by the Press Unit in October 2017, available here.


Nieuwsbrief 2, 2018

Wilcke, Holger : Illegal und unsichtbar? - Papierlose Migrant*innen als politische Subjekte (jan18)

Holger Wilcke zeigt, dass papierlose Migrant*innen nicht als passive Opfer missverstanden werden sollten, sondern vielmehr über Handlungsmacht verfügen: Sie arbeiten ohne Arbeitserlaubnis, sie organisieren sich Wohnraum, obwohl sie offiziell keinen Mietvertrag unterschreiben können, und sie verschaffen sich ohne Krankenversicherung Zugang zu medizinischer Versorgung. Als politische Subjekte nehmen sie sich - oft unwahrnehmbar - Rechte, die ihnen formal nicht zustehen, und transformieren unentwegt die Gesellschaft, welche ihre Ausschlüsse produziert.

http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4197-4/illegal-und-unsichtbar


UNHCR: Ensuring birth registration for the prevention of statelessness (nov17)

Individuals may be at risk of statelessness if they cannot prove that they have links to a State. Possession of a birth certificate helps to establish entitlement to nationality and is often a prerequisite for obtaining documentation that proves nationality.

Migrants in an irregular situation may be unwilling to approach the authorities to register their children for fear of being identified or deported. Minorities are often denied equal access to rights and services, including access to documentation. Refugees and IDPs can be at risk of statelessness when their documents have been lost, left behind or destroyed during flight. The destruction of State archives and civil registries can also make it difficult to confirm their identity, and they may find it difficult to access civil registration in the countries in which they have found safety. Section 4 of this paper discusses in more detail how lack of birth documentation puts different population groups at risk of statelessness and how that risk can be mitigated.

http://www.refworld.org/docid/5a0ac8f94.html, nov17


KIS: asielprocedures en rechten van asielzoekers

Deze factsheet geeft antwoord op vragen als: hebben asielzoekers recht op medische zorg? Is een inburgeringscursus verplicht? En krijgen vluchtelingen met voorrang een woning?

Na een eerste hoofdstuk over het verloop van de asielprocedure, gaat de factsheet in op de rechten en plichten van asielzoekers en vervolgens op die van vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsstatus. Tenslotte leest u de aantallen en sluit de factsheet af met een begrippenlijst. 

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/welke-rechten-plichten-asielzoekers-vluchtelingen-in-nederland.pdf, 18.12.17


ECRE: Making Asylum Numbers Count – Gaps and Reform Needs in the Area of Asylum Statistics

This Policy Note analyses gaps in the collection and provision of asylum statistics in the EU at a time when the Common European Asylum System (CEAS) is debated in an aura of “high politics”. In many cases, civil society tools such as ECRE’s AIDA have filled gaps by collecting and publishing information from national authorities more rapidly than the designated actors at EU level. At the same time, the proliferation of EU actors – including the European Asylum Support Office (EASO), the European Migration Network (EMN) and the Fundamental Rights Agency (FRA) – and other bodies collecting asylum statistics often with overlapping mandates has resulted in additional workload on national administrations.
The Policy Note sets out a number of recommendations, including a thorough assessment of gaps, delays and obstacles to the provision of asylum statistics It also urges civil society to continue engaging in analysis and interpretation of data, which remain crucial to evidence-based policy-making. Insofar as needs persist, civil society should continue to fill data gaps to encourage more active and comprehensive collection from official actors.

https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2018/01/Policy-Note-10.pdf (jan18)


ECRE: ‘EU Migration Policy and Returns: A Case Study on Afghanistan’ (dec17)

ECRE benoemt de prijs van de EUAfghanistan-deal Joint Way Forward uit 2016: een disproportionele focus op het terugsturen van relatief bescheiden aantallen Afghanen vanuit Europa, terwijl Afghanistan al honderdduizenden terugkeerders ontvangt uit omliggende landen en een grote ontheemdenpopulatie heeft. Dit brengt de langetermijn-inspanningen van stabilisering en bescherming van mensenrechten in gevaar. Afnemende en divergerende inwilligingspercentages in Europa en het tegenwerpen van een beschermingsalternatief, terwijl de veiligheidssituatie in Afghanistan verslechtert, brengen een risico op refoulement met zich mee. Verder suggereert het onderzoek dat een meerderheid van de terugkeerders op zoek is naar her-migratie, gezien het gebrek aan veiligheid, ondersteuning en perspectief in Afghanistan.

https://www.ecre.org/ecre-european-return-policies-getting-the-numbers-no-matter-the-cost/


Asylos reports

 • Afghanistan: Travel from Kabul to Qarabagh, Ghazni (AFG2017-15) - ENG
 • Afghanistan: Afghanistan: Armed groups in Mazar-e-Sharif (AFG2017-16) - ENG
 • Angola: Risk of return without ID (AFR2017-32) - ENG
 • Zimbabwe: treatment of LGBT women (AFR2017-34) - ENG
 • Nigeria: return of women victims of trafficking (AFR2017-35) - ENG
 • Somalia: Security situation (AFR2017 - 40) – ENG

Zie https://asylos.eu/


BMA report: 'Locked up, locked out: health and human rights in immigration detention' (nov17)

Detainees in Immigration Detention are entitled to the same range and quality of healthcare services as the general public receives in the community. However, problems with the provision of healthcare in detention persist, particularly in relation to the variability in the range and quality of services and staffing levels between centres. There are many challenges for doctors working in immigration detention settings, who must meet their patients' needs in an environment that militates against good health and wellbeing.

The British Medical Association gives the following recommendations to Government.

 1. Revise detention policies to address the significant health effects indeterminate detention can have on individuals.
 2. Address aspects of the detention environment which affect the health and wellbeing of those detained.
 3. Reconfigure current healthcare provision to better achieve equivalence of care.
 4. Provide training and continued support in health and wellbeing issues for all those working with detained individuals.
 5. Recognise the importance of doctors acting with complete clinical independence and ensure that that principle is enshrined and respected across the immigration detention estate.

Nieuwsbrief 1, 2018

Arnon Grunberg: De eerste boze burger – over de jacht op het paradijs en andere illusies (dec17)

Dit pamflet bevat de tekst van de in april 2017 door Grunberg gehouden Du Perron-lezing. Het is in feite een (verlaat) antwoord op het essay van publicist Paul Scheffer uit 2000, Het multiculturele drama. Aan de hand van dit essay laat Grunberg via Freud, Du Perron, Kierkegaard en het oudtestamentische verhaal van Job zien wat de wezenlijke strijd is tussen nieuwkomer en oorspronkelijke bewoner. Een scherpzinnig pamflet over onverdiende rampspoed, het vooruitgangsgeloof, het juk van de cultuur en ieders jacht op het paradijs.

http://www.mijnedlet.nl/mdnl/?p=3482


Rachlitz, Anna (Autor) : The Political Construction of Irregularity in Germany and South Africa - A Comparison of Access to Legal Residency and Public Health Care (dec17)

Welche Faktoren und Akteure bestimmen in Deutschland und Südafrika den Zugang von Migranten zu legalem Aufenthalt? Und was bedeutet aufenthaltsrechtliche Illegalität für die Zugänglichkeit öffentlicher Gesundheitsversorgung in den beiden Ländern?

Staatliche Souveränität zeigt sich nicht nur im Erlassen von Gesetzen und den darin definierten Rechten von Migranten, sondern ist vor allem auch abhängig von Politikimplementierungsprozessen. Das vorliegende Buch erweitert den bisherigen regionalen Fokus der Migrationsforschung und rückt Südafrika in den Mittelpunkt des Interesses. Der Vergleich zeigt deutlich die Faktoren auf, die maßgeblich die Übereinstimmung von Gesetzen und Policies mit Implementierungsprozessen und letztendlich deren Ergebnisse beeinflussen. Als Beispiele seien die Beschaffenheit gesetzlicher Vorgaben, vorhandene Ressourcen, kommunalpolitisches Engagement und Kooperationsnetzwerke staatlicher und nicht-staatlicher Akteure genannt.


CEDAW: aanbevelingen voor NLs beleid tav. vrouwen (nov16, publieksversie dec17)

In november 2016 heeft het CEDAW Comité conclusies en aanbevelingen uitgebracht voor de Nederlandse regering over de naleving van het VN-vrouwenverdrag. Eén van de aanbevelingen was: Het CEDAW-Comité en het CESCR-Comité (het VN-comité wat rapporteert over de naleving van de sociaal-economische rechten) roepen de regering op om de capaciteit van gemeenten te monitoren, de criteria voor opvang aan te passen aan de behoeften van slachtoffers en ervoor te zorgen dat slachtoffers overal toegang hebben tot kwalitatief goede opvang en hulpverlening (para 33 a en c).

De publieksversie van deze aanbevelingen staat nu online:
https://www.vn-vrouwenverdrag.nl/nederland-moet-vrouwenrechten-beter-waarborgen/


Trade Unions: Organising and Promoting Undocumented Migrant Workers’ Rights (dec17)

On december 18, International Migrants’ Day, the trade union movement reiterates its solidarity with undocumented migrant workers. The European Trade Union Confederation (ETUC) and Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) issue a leaflet to support trade unions in their efforts to speak up for and organise undocumented workers.

Undocumented workers across Europe are performing vital jobs, but are often unable to do so regularly, and are frequently paid below the minimum wage, paid late or subject to wage theft. They are required to work very long hours, without adequate breaks, overtime, holiday or sick leave, or other basic social security. They are often not provided with necessary safety equipment and training, making them at greater risk of injuries, accidents and occupational illnesses, while also having very limited access to health services.

The leaflet is available in English.
ETUC brochure “Defending undocumented workers - means defending all workers


IOM: WORLD MIGRATION REPORT 2018

There is continued recognition of the importance of improving our understanding of the dynamics and complexities of migration, mobility and displacement, and of addressing these issues globally and locally. Against a backdrop of growing interconnections between people and states, making migration safer and better regulated have become key global priorities.

Full report: https://www.iom.int/world-migration-report-2018
Infosheets : https://www.iom.int/wmr/wmr-2018-infosheets


Dempster & Hargrave: Understanding public attitudes towards refugees and migrants (juni17)

Understanding public attitudes towards refugees and migrants within their host communities is an increasingly important task. This working paper is intended as a primer – outlining current global polling data on public attitudes, and analysing what the literature has to say about the drivers influencing these attitudes.

This large evidence base has a number of implications for those working on refugee and migration issues:

 • Engaging effectively with public attitudes towards refugees and migrants requires understanding the real world concerns, emotions and values around which attitudes are formed.
 • These efforts work best when clearly rooted in national and local contexts, and the nuances of public attitudes within them.
 • Traditional approaches to public engagement, such as ‘myth-busting’, may have exacerbated negativity and are unlikely to resonate beyond those who are already supportive. While evidence remains important in influencing policy debates, strategies must acknowledge its limitations as a persuasive tool.
 • Emotive and value-driven arguments may have more traction than facts and evidence. Successful strategies might highlight the manageability of the situation, while emphasising shared values.

Download: Understanding public attitudes towards refugees and migrants


Unicef - Beyond Borders: how to make the global compacts on migration and refugees work for uprooted children (1.12.17)

Unicef vraagt om aandacht voor de belangen van kinderen bij de ontwikkeling van de 'Global Compact on Refugees' en de 'Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration', meer in het bijzonder om inzet voor de Unicef Agenda for Action (zie p. 6 en 7 van het rapport). In het rapport worden diverse case studies gepresenteerd die kunnen helpen om de zes doelen van de Agenda for Action in de praktijk te brengen. De case studies tonen het belang aan van:

 • investeren in solide nationale mechanismen voor bescherming van het kind om ontwortelde kinderen te beschermen tegen uitbuiting en geweld;
 • het beëindigen van vreemdelingenbewaring van kinderen;
 • geboorteregistratie en hereniging om te zorgen dat families bij elkaar blijven en kinderen een juridische status krijgen;
 • uitgebreide zorg en toegang tot diensten die ontwortelde kinderen helpen om naar school te blijven gaan en gezond te blijven;
 • het aanpakken van de oorzaken van gedwongen migratie, zodat migratie een kwestie van keuze wordt en niet langer noodgedwongen plaatsvindt;
 • het bevorderen van integratie en inclusiviteit om ontwortelde kinderen te beschermen tegen discriminatie en xenofobie.

SCP: Multiculturele samenleving en vluchtelingen (dec17)

In het onderzoek Culturele veranderingen (CV) blijken Nederlanders in vergelijking met de jaren negentig iets positiever over immigranten (zie tabel 3.9). Waar in 1994 49% vond dat er te veel mensen van een andere nationaliteit in Nederland wonen, is dat in 2016/’17  31%.

85% wil soepel zijn voor politieke vluchtelingen (was 75% in 1994). Het aandeel dat soepel wil zijn voor huwelijksmigratie of economische vluchtelingen is veel lager (resp. 53% en 45%), maar die minderheid is wel groter dan in 1994.

https://www.scp.nl/dsresource?objectid=1b8b3314-3f94-4ce6-ade4-ad9e8e39117d&type=org


Proefschrift Tina Rahimy 'Politics of Flight. A Philosophical Refuge', Rotterdam (dec17)

Het huidige Europese politieke discours maakt een vanzelfsprekende koppeling tussen de twee woorden vluchteling en crisis, en definieert deze crisis als een vanzelfsprekend kenmerk van de ander, als een toestand die Europa overkomt. De ontkrachting van deze aanname staat centraal in het promotieonderzoek van Tina Rahimy naar een politiek van het vluchten.  Politiek van het vluchten – waarin het ongemak niet vermeden maar aangegaan wordt – tracht een discours voor het ongemak in kaart te brengen. In deze poging wordt het perspectief omgekeerd. Dit is geen analyse van een politiek over vluchtelingen. Het onderzoek vertrekt niet van onze politiek geprivilegieerde bestaanswijze naar daar, maar reflecteert eerder van daar naar hier.  

Free Full Text ( Final Version , 5mb )


EASO Country of Origin Information (COI) report on Bangladesh (dec17)

In the first ten months of 2017, Bangladeshi nationals lodged more than 18,000 applications in the EU+, ranking eighth among the most common citizenships of origin of applicants.  Moreover, the number of Bangladeshi applications awaiting a first-instance decision has increased by 44% in the past 12 months, to close to 18,000 at the end of October 2017.  This constitutes one of the largest decision-making backlogs of all countries of origin at EU+ level, ranking seventh. 

In this ‘Country Overview’ report, EASO aims to provide information on a wide range of topics of particular relevance for international protection status determination (Refugee Status and Subsidiary Protection) for Bangladeshi applicants.

 ‘Bangladesh – Country Overview


EASO Country of Origin Information (COI) report on security situation in Somalia (dec17)

In the first ten months of 2017, nationals from Somalia lodged close to 12,000 applications in the EU+, ranking 14th among the most common citizenships of origin of applicants. While the number of Somali applications awaiting a first-instance decision has decreased by 57% in the past 12 months, from more than 27,000 in October 2016 to close to 11,600 at the end of October 2017, Somalia still represented a significant decision-making backlog and ranked 13th in terms of pending cases at  first-instance in the EU+.

The first part of the report provides a general description of the security situation in the country. 

In the second part, the report describes the security situation in different regions in Somalia, including the capital Mogadishu. The report outlines the actors in each region and the areas of control or influence by each of these actors. The reference period for the security report runs from January 2016 until 31 August 2017.

‘Somalia security situation’.


EASO Country of Origin Information (COI) report on The Gambia (dec17)

The report provides an overview of selected topics on The Gambia, relevant for the determination of international protection status of Gambian applicants. Between January and September 2017, EU+ countries[1] received 10,715 applications from The Gambia.

The EASO COI Country Focus report on The Gambia provides general background information on The Gambia, namely on geography, population, ethnic and religious groups, political and the judicial systems, together with the human rights situation in the country during the administration of Yayah Jammeh. The report also provides input on the latest developments under the new Gambian administration lead by President Adama Barrow, particularly concerning human rights.

 ‘The Gambia – Country Focus


EASO Country of Origin Information (COI) reports on the targeting of individuals in Afghanistan (dec17)

In 2016, Afghanistan ranked second in the top countries of origin in EU+ countries, with more than 175,000 applicants. In the first ten months of 2017, more than 40,000 applications have been lodged in the EU+ by Afghans, ranking third (in the overall applications to date). Afghan applications constitute the largest backlog of all countries of origin. At the end of October 2017, there were more than 64,000 asylum applications from Afghan nationals in the EU+ pending at first instance.

The report ‘Individuals targeted by armed actors in the conflict’ deals with the modus operandi, methods and targeting strategies used by armed actors, both on the side of the insurgents as on the side of the government, in the context of the conflict and the possibilities for individuals to escape such targeting. The report ‘Individuals targeted under societal and legal norms’ is focused on socio-legal structures and actors in society and how such elements treat issues such as crime, gender-based violence, harmful traditional practices, disputes, transgressions of social norms, and the possibility for individuals to avoid targeting. Special attention is paid to the situation of women throughout both reports, and a separate chapter covers certain issues affecting children.

EASO earlier published : Afghanistan – Key socio-economic indicators, state protection, and mobility in Kabul City, Mazar-e Sharif, and Herat City (August 2017). An update of the EASO COI Report Afghanistan – Security Situation (November 2016) is expected shortly.

Afghanistan - Individuals targeted by armed actors in the conflict
Afghanistan - Individuals targeted under societal and legal norms’.


Alix Loubeyre and Maïté Fernandez : Defending migrants’ rights in the context of detention and deportation

Over the past years, political pressure to detain and deport more migrants has led to more case law that challenges the legality of various aspects in the forced removal procedure, including the legality of detention decisions. Civil society has a significant role in facilitating strategic litigation in this area. PICUM’s and the European Migration Law’s legal seminar “Defending migrants’ rights in the context of detention and deportation” in Brussels this year, offered a great opportunity in this direction by facilitating an exchange of information amongst law practitioners and NGOs from across Europe on the legal challenges in defending rights in the context of a strong political pressure to increase returns. For migrants’ rights advocates a reality check in terms of where we are with the case law was much needed.

Defending migrants’ rights in the context of detention and deportation (1.35 Mo)
Alix Loubeyre & Maïté Fernandez
(18.12.17)


Zevulun, D. : Repatriation and the best interests of the child: The rearing environment and wellbeing of migrant children after return to Kosovo and Albania (dec17)

Het doel van dit proefschrift is om inzicht te krijgen in hoe het migrantenen asielzoekerskinderen vergaat na terugkeer in hun land van herkomst, alsmede om risico- en protectieve factoren ten aanzien van de ontwikkeling van teruggekeerde kinderen in kaart te brengen. Met deze kennis kunnen de belangen van kinderen (in lijn met artikel 3 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, IVRK) bij besluitvorming over terugkeer beter afgewogen worden. Daarnaast willen we zicht krijgen op de mogelijkheden die er zijn om migrantenkinderen te ondersteunen bij re-integratie na terugkeer in hun land van herkomst. De data in dit proefschrift zijn verzameld in Kosovo en Albanië, en zijn exemplarisch voor de situatie van kinderen na terugkeer.

https://www.rug.nl/research/portal/en/publications/repatriation-and-the-best-interests-of-the-child(5ce01b75-d9e4-4e37-b06c-8e7ff75d3227).html


Andre Verkaik: Concertina (roman)

Hoofdpersoon Gershon Weening is wachtcommandant in detentiecentrum Zeist en krijgt te maken met de gevolgen van de brand in het cellencomplex Schiphol-Oost in 2005. Daarbij komen elf gedetineerden om en raken vijftien gedetineerden en bewakers gewond. Een aantal van die gedetineerden belandt in kamp Zeist.

Verkaik baseert zijn roman op deze waargebeurde geschiedenis. Weening, die het alter ego van Verkaik lijkt te zijn, krijgt de gedeeltelijke verantwoordelijkheid voor de nieuwbakken gedetineerden in Zeist. Geen sinecure, want bij het personeel in Zeist staan niet alle neuzen dezelfde kant op. Weening moet opboksen tegen onverstandige collega’s, bureaucratische chefs en een wazig beleid. Gevangenen en bewakers worden tegen elkaar uitgespeeld met als slachtoffer de vaak hulpeloze gedetineerden. Het boek leest als aanklacht tegen dat milieu.


Nieuwsbrief 25, 2017

COMPAS, Nicola Delvino : European Cities and Migrants with Irregular Status: Municipal initiatives on the inclusion of irregular migrants in the provision of services (nov17)

The City Initiative is a working group of European cities aiming to share learning, over a period of two years, on policies and practices of European municipalities in relation to the social needs of migrants with irregular immigration status in their area. COMPAS is supporting the working group in building a strong body of evidence on municipal initiatives in this field, and in developing a shared, city perspective on ways in which irregular migrants could be mainstreamed into European Union (EU) policy agendas. This report in particular aims to provide an overview of the findings of the academic and policy literature on practices and policies that European municipalities have implemented to enable individuals with irregular immigration status to access some municipal services.

http://www.compas.ox.ac.uk/2017/european-cities-and-migrants-with-irregular-status/


Kinderombudsman: Nederlandse kinderen groeien op in armoede door verblijfsstatus ouder

Uit het onderzoek blijkt dat er drie belangrijke oorzaken zijn voor de armoede waar veel gezinnen met een ouder zonder verblijfsstatus in terecht komen. Ten eerste mag een ouder zonder verblijfsvergunning niet werken in Nederland en kan hij of zij het gezin dus niet onderhouden. Daarnaast bepaalt de Koppelingswet dat een gezin geen toeslagen en bijstand krijgt van de Nederlandse overheid als een van de ouders niet in Nederland mag wonen. Tot slot is het in Nederland voor kinderen niet mogelijk om zelf geld te krijgen van de overheid. Dit alles leidt ertoe dat veel van deze kinderen opgroeien in armoede. Volgens de Kinderombudsvrouw heeft dit grote gevolgen voor hun ontwikkeling en de plek die ze in de Nederlandse samenleving innemen: 'Deze kinderen voelen dagelijks dat ze er niet echt bij mogen horen.'

Om gemeenten te helpen de situatie van deze kinderen te verbeteren, hebben de  ombudsmannen een handreiking opgesteld waarin staat wat een gemeente nu al kan doen voor gezinnen met een ouder die niet in Nederland mag blijven.

Rapport Nederlandse kinderen ontkoppeld. Als de verblijfsstatus van je ouders je levensstandaard bepaalt, en Handreiking 8.12.17


Geen kind aan de Kant: Verhalen kinderen in Gezinslocaties (nov17)

Met dit boekje willen de schrijvers aandacht vragen voor de kinderen die onder zware condities in Nederland verblijven, hen een stem geven.

http://geenkindaandekant.nl/wp-content/uploads/2017/11/Dit-zijn-de-regels-dit-is-de-wet-je-wordt-op-het-vliegtuig-terug-gezet.compressed.pdf


A.S. Leerkes (Arjen), G.B.M. Engbersen (Godfried), E. Snel (Erik) and J. de Boom (Jan) : Civic stratification and crime. A comparison of asylum migrants with different legal statuses (nov17)

In several European countries, as well as in Australia and the United States, there have been media reports about crime and other forms of assumed deviance among asylum migrants and unauthorized immigrants, which have been used by politicians to argue for more restrictive admission policies. The present analysis shows that an opposite logic could also be followed: it suggests that social exclusion actually contributes to certain crime issues, and that the chances of such issues occurring decrease when asylum migrants are more fully integrated, i.e., given similar rights as citizens, rather than being excluded. This message is especially important in a time when asylum applications are again on the rise in most countries of the Global North. While a certain degree of civic stratification is inevitable, especially in a global order that is marked by considerable international inequality, this does not take away the obligation on the part of states to invest in good and fair asylum procedures (thus reducing the number of asylum seekers who have good reasons to overstay a rejection), and to guarantee certain minimum rights for those at the bottom of the civic hierarchy. Seen in that light, decisions such as by the ECSR seem to represent a welcoming counterforce against civic stratification pushed too far.

https://repub.eur.nl/pub/103024/REPUB_103024-OA.pdf


Sangita Jaghai : Citizenship deprivation, (non) discrimination and statelessness. A case study of the Netherlands (dec17)

This is a reflection on how deprivation of citizenship can create different classes of citizenship and can (symbolically) destabilise social cohesion. The Netherlands is used as a case study to exemplify this. This paper critically analyses three aspects that can contribute to the erosion of equal and unconditional citizenship. First, tensions at state level in the implementation of international law principles of nondiscrimination and the prohibition of statelessness when regulating deprivation of citizenship. Both principles can be violated by national legislation on deprivation of nationality. Withdrawal of nationality can (un)intentionally result in statelessness under specific circumstances, leaving people without any nationality and subject to human rights violations. Other states limit deprivation of nationality to specific groups of citizens, resulting in differential treatment of citizens, which could be discriminatory. Second, challenges inherent to citizenship deprivation measures in the Netherlands in respect of ensuring equal and unconditional citizenship. Third, reflections on how political rhetoric on citizenship revocation, particularly in the case of terrorism, breeds fear in society, disrupts social cohesion and makes people believe that it is acceptable to make a distinction between groups of citizens.

http://www.institutesi.org/WP2017_07.pdf


Course: Migration 101

In this course, we take apart some of the most commonly-held preconceptions about migration with Hein de Haas, one of the field’s leading scholars. After watching his videos, you’ll have a fundamental understanding of realities surrounding today’s debate on migrants and the refugee crisis. http://migrationmatters.me/course/migration-101/


EASO: asielcijfers okt17

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Latest-Asylum-Trends-October-2017.pdf


Myria : Terugkeer, detentie en verwijdering van vreemdelingen in België: tegen welke prijs?

Hoewel elke regering het recht heeft om een migratiebeleid te voeren dat zij wenst, hoe restrictief en ontradend ook, is het ook haar plicht om de Europese en internationale normen na te leven die de grenzen van haar actie afbakenen, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, de internationale conventies van Genève, en het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing. Het is tevens haar plicht om ook de veiligheid en de rechten van de personen die zij verwijdert integraal te eerbiedigen. Dat is de prijs van de werkelijke doeltreffendheid van elk beleid.

De gigantische financiële kosten, die exponentieel blijven toenemen ondanks de budgettaire beperkingen waartoe in andere migratiesectoren werd beslist of het gebrek aan bijkomende investeringen in minder dure oplossingen zoals alternatieven voor detentie, vereisen een strikte evaluatie. Hoeveel kost een verwijdering werkelijk? Hoeveel opgesloten personen worden effectief verwijderd? Hoeveel van hen keren terug? Wat is de prijs die op het gebied van de mensenrechten wordt betaald?

http://docs.vlaamsparlement.be/docs/biblio/opendigibib/monografie/2017/420_terugkeer_en_verwijdering.pdf (9.11.17)


HRW: The Deported - Immigrants Uprooted from the Country They Call Home

This report (with website) documents 43 cases in which immigrants, many of them long-term residents with strong family and other US ties, were deported through proceedings that largely disregard immigrants' fundamental rights and almost never take due consideration of their US homes and families. Teams of Human Rights Watch researchers interviewed the deportees inside Mexico. The report also analyzes US government data on arrests and deportations in the first seven months of the Trump administration

December 5, 2017


Nieuwsbrief 24, 2017

ILLEGAL - Stripboek over Ghanees jongetje dat illegaal naar Europa reist (okt17)

Ebo is alone. His brother, Kwame, has disappeared, and Ebo knows it can only be to attempt the hazardous journey to Europe, and a better life—the same journey their sister set out on months ago.
Ebo refuses to be left behind in Ghana. He sets out after Kwame and joins him on the quest to reach Europe. Ebo's epic journey takes him across the Sahara Desert to the dangerous streets of Tripoli, and finally out to the merciless sea. But with every step he holds on to his hope for a new life, and a reunion with his family.


Comments on rights of children in migration

The Committee on the Rights of the Child (CRC Committee) and the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (CMW Committee) jointly issued authoritative guidance on the need for comprehensive and rights-based policies for all children, regardless of their migration or residence status – across migration and public policies – in countries of origin, transit, and destination/residence.

The Joint General Comments represent guidance for governments on how to meet their obligations under the Convention on the Rights of the Child (ratified by all UN member states except the USA) and, for those governments that have also ratified it, the Migrant Workers’ Convention.

Tekst, oa: 44. The Committees are concerned that policies or practices that deny or restrict basic rights, including labour rights and other social rights, to adult migrants owing to their nationality, statelessness, ethnic origin or migration status may directly or indirectly affect children’s right to life, survival and development. ...Therefore, in line with article 18 of the Convention on the Rights of the Child, States parties should ensure that children’s development, and their best interests, are taken fully into account when it comes to policies and decisions aimed at regulating their parents’ access to social rights, regardless of their migration status. Similarly, children’s right to development, and their best interests, should be taken into consideration when States address, in general or individually, the situation of migrants residing irregularly, including through the implementation of regularization mechanisms as a means to promote integration and prevent exploitation and marginalization of migrant children and their families.

Download two general comments on the human rights of children in situations of international migration. To view the press release of the UN Committees, click here.


Atlas des migrants en Europe : autres approches critiques (films, audio, dossiers, etc.)

Chaque année, des personnes viennent en Europe dans l’espoir d’une vie meilleure. Parmi elles, des candidats à l’exil, fuyant les guerres, la pauvreté et les crises politiques, voyagent souvent au péril de leur vie. Depuis 25 ans, près de 40 000 migrants sont morts ou ont disparu, par noyade ou épuisement, aux frontières européennes, dont plus de 6 000 pour la seule année 2016, la plus meurtrière jamais enregistrée.
L’augmentation des arrivées depuis 2015 a fait souffler un vent de panique au sein des États de l’Union européenne en proie à un véritable « sauve-qui-peut » devant des hommes, des femmes et des enfants : multiplication des murs et barrières pour « réguler les flux », ouverture de nouveaux camps, externalisation de l’accueil, militarisation accrue des frontières... la difficile gestion de la « crise des migrants » vient interroger tout le système européen des frontières, des politiques d’accueil et d’immigration.
Déconstruire les a priori, interroger les frontières, cartographier le contrôle sécuritaire et l’enfermement, enfin, et surtout, donner la parole aux migrants : tels sont les objectifs des textes, cartes, photographies et illustrations réunis dans cet atlas critique des politiques migratoires européennes.

http://www.migreurop.org/article2833.html?lang=fr


Slavoj Zizek: Refugees, Terror and other troubles with the neighbors – Against the double blackmail

Today, hundreds of thousands of people, desperate to escape war, violence and poverty, are crossing the Mediterranean to seek refuge in Europe. Our response, from our protected Western European standpoint, argues Slavoj Zizek, offers two versions of ideological blackmail: either we open our doors as widely as possible; or we try to pull up the drawbridge. Both solutions are bad, states Zizek. They merely prolong the problem, rather than tackling it.
The refugee crisis also presents an opportunity, a unique chance for Europe to redefine itself: but, if we are to do so, we have to start raising unpleasant and difficult questions. We must also acknowledge that large migrations are our future: only then can we commit to a carefully prepared process of change, one founded not on a community that see the excluded as a threat, but one that takes as its basis the shared substance of our social being.
The only way, in other words, to get to the heart of one of the greatest issues confronting Europe today is to insist on the global solidarity of the exploited and oppressed. Maybe such solidarity is a utopia. But, warns Zizek, if we don't engage in it, then we are really lost. And we will deserve to be lost.


Europese Commissie: rapport over behandeling asielzoekers door Bulgarije

This document, written by Laurent Muschel Director of the European Commission’s Directorate-General for Migration and Home Affairs, addresses problems with the asylum policy of Bulgaria. Mr Muschel lists a number of problems with the current conditions for asylum seekers and refugees in Bulgaria, such as: inadequate legal assistance, health and social services for asylum seekers and refugees, including vulnerable groups and unaccompanied minors; shortage of trained staff in the centers for detention and accommodation of asylum seekers that can provide assistance to vulnerable groups and unaccompanied minors; shortage of trained interpreters and reports of inferior quality of interpretation services; inferior living conditions at the accommodation centers; consistent high rate of rejections of asylum seekers from Afghanistan, significantly higher than the EU average, which raises concerns of discrimination and inadequate or insufficient evaluation of their applications; unclear national integration strategy that lacks detail and evidence of implementation.

http://bulgaria.bordermonitoring.eu/wp-content/uploads/sites/6/2017/11/DG-HOME-Letter-to-BG-6-July-2017.pdf, 6.7.17


Inspectie V&J : Tussen handhaven en dienstverlenen. Over het toezicht van de IND op de werkgever als erkend referent

Met de komst van het modern migratiebeleid (momi) in 2013 heeft de IND de taak gekregen om toezicht te houden op de erkend referent. Hiermee is een spanningsveld gecreëerd tussen dienstverlenend en handhavend optreden door de IND.

Het toezicht op referenten wordt zoveel mogelijk vanachter het bureau uitgeoefend, waarbij de nadruk ligt op samenwerking en informatie-uitwisseling met andere overheidsdiensten.

De inspectie constateert oa:

 • De IND heeft formeel dienstverlenende en handhavende taken binnen verschillende teams belegd. A.g.v. een reorganisatie is er onduidelijkheid ontstaan over de precieze taakverdeling, rollen en verantwoordelijkheden. Het team dat verantwoordelijk is voor de behandeling van de erkenningsaanvraag blijkt ook boeterapporten op te stellen.
 • Het risicoprofiel voor erkend referenten dat de IND inzet is kwalitatief nog niet op orde. Er bestaat een reëel risico dat signalen niet worden doorgegeven of niet actief worden opgevolgd. Ook worden er weinig controles op de erkend referent uitgevoerd.
 • De IND heeft in de periode 2014 t/m 2016 de waarschuwing en de bestuurlijke boete nagenoeg niet ingezet voor de werkgever als erkend referent, terwijl er wel overtredingen zijn geconstateerd. Schorsingen hebben niet plaatsgevonden. Het aantal intrekkingen is beperkt en heeft nauwelijks betrekking op bewuste overtreders.
 • De IND past de mogelijkheid om de kosten van de uitzetting op de erkend referent te verhalen niet toe.

Bijlage bij Kamerstuk 19637 nr. 2353, 23.11.17
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-824156.pdf


Nationaal Rapporteur Mensenhandel - Tiende Rapportage Mensenhandel

Uit het rapport blijkt o.m. dat de bescherming van buitenlandse slachtoffers van mensenhandel ontoereikend is. In H3 wordt daartoe het volgende overwogen.

Het proces rondom het verlenen van de bedenktijd is complexer dan uit het beleid blijkt. De politie, KMar en ISZW-DO kennen uiteenlopende werkwijzen om met de informatie uit een melding om te gaan, waarbij steeds sprake is van een vorm van veredeling van de informatie. Eerst als deze informatie is uitgezocht, komt men toe aan de beslissing om met een potentieel slachtoffer een informatief gesprek te voeren, of niet. En pas in dit gesprek buigt men zich over de vraag of de bedenktijd al dan niet moet worden verleend.

Het is de vraag of een beoordeling van de relevante feiten die een rol spelen bij het verlenen van de bedenktijd onnodig lang wordt uitgesteld. Door het samenvallen van het informatief gesprek en de beslissing omtrent het verlenen van de bedenktijd komen bovendien uiteenlopende belangen op hetzelfde moment aan de orde. Het risico bestaat dat het opsporings- en beschermingsbelang te zeer met elkaar op gespannen voet komen te staan.

In de Vc 2000 is opgenomen dat de politie reeds bij de geringste aanwijzing van mensenhandel de bedenktijd dient te verlenen. Vrijwel geen van de beslismedewerkers van de diverse opsporingsinstanties hanteert dit criterium. Rechtsongelijkheid ligt op de loer.

https://www.nationaalrapporteur.nl/Publicaties/Tiende-Rapportage-Mensenhandel/tiende-rapportage-mensenhandel.aspx (9.11.17)


IRR: Humanitarianism: the unacceptable face of solidarity (11nov17)

Drawing on the work of advocacy organisations across Europe, the report provides a sample of twenty-six case studies involving prosecutions of 45 individual humanitarian actors under anti-smuggling or immigration laws since September 2015. The report:

 • charts the ways in which member states have used criminal law to punish and deter those seeking to uphold standards of decency, in conflict with international human rights obligations such as the duty to rescue those in distress at sea, and the preservation of human dignity and physical integrity, and calls on the EC to provide a mandatory exemption from criminalisation for humanitarian aid, to bring the legal framework into line with international instruments;
 • describes a wider political culture of criminalisation whereby volunteers attempting to fill the gaps in state provision are stigmatised and criminalised for providing food, shelter and clean water to migrants in informal encampments or on the streets;
 • criticises Frontex and various EU politicians for their extraordinary attempts to bully and de-legitimise NGO search and rescue missions in the Mediterranean and suggests that, with its repeated slurs against Search and Rescue (SAR) NGOs, Frontex may have boosted far-right provocateurs and extremist politicians;

Nieuwsbrief 23, 2017

M.R. Cowey The relationship between unauthorized migration to Europe and the political representation of the numbers related to the migrants.

Even though the so-called ongoing refugee crisis has been discussed in depth by various scholars there is a lack of research which examines the comparison and correlation of the numbers of migrants arriving in Europe by institutions, such as the IOM, and their political representation. Therefore, this thesis will analyze whether the numbers published by the IOM match the numbers political elites claim entered Europe. Referring to the numbers this thesis will highlight peaks of migration flows of the selected case study and will then analyze political elites´ reactions within that period of time in order to discuss whether the numbers published by the IOM and the political elites´ reactions correlate causally or through circumstances. This thesis concludes that the IOM is considered a ´best estimation´ with regard to measuring unauthorized migration as accurately as possible .

http://scriptiesonline.uba.uva.nl/en/scriptie/635795 (juni17)


Mohammed Umar: The Illegal Immigrant (feb17)

Who is Mustapha, a respected Nigerian journalist and an aspiring filmmaker or an illegal immigrant wanted by the Home Office? Is he even Mustapha, or is he Michael, Kimani, or any one of the other identities he takes on to survive? But this is not just Mustapha’s story. It is a social saga with a glittering array of memorable characters embodying the ethnic and cultural diversity of London. Mohammed Umar’s The Illegal Immigrant not only gives us the African experience of the 1990s, but reveals a society knitted together from a tapestry of multiple brightly coloured strands: Africans from different parts of the continent, West Indians from different Caribbean islands, sub-continental Indians, Europeans, Iranians and many others. What they have in common is their quest for ‘another world, a new dawn and a new dream.’

https://www.bol.com/nl/p/the-illegal-immigrant/9200000073879194/


Masterscriptie Stammeshaus, D.T.: Control and Compassion:The Framing of the Migration-Security Nexus within the Migration Policy of the Netherlands Ministry of Foreign Affairs in the Context of Increased Irregular Migration towards Europe between 2015 and 2017 (juli17)

The aim of this research is to analyze the framing of migration policy at the Netherlands Ministry of Foreign Affairs, in the context of increased irregular migration from Africa and Asia towards Europe in the time period of Summer 2015 until Summer 2017.

I show that the policy framing of the Dutch government hinges on negotiations of actors who are situated in a polarized national force field. The framing reflects a balance between control and compassion in the realm of migration due to diverging political views on the so-called migration-security nexus, which refers to the relation between migration and security. The migration-security nexus is represented in securitizing frames and humanizing frames. These frames are reflections of two theoretical notions of security. The first is securitization. This is a notion in which national security is prioritized. The second is human security. This is a notion in which the individual security of migrants is prioritized. The dominant frame of the Dutch government thus merges plural conceptions of the migration-security nexus.

Lees tekst


WEC: Migration and Cities (okt17)

The World Economic Forum has released a report taking a deep dive on migration and cities, exploring the types, causes and patterns of migration, the most affected corridors and cities, the impact on urban infrastructure and services, the solutions that can be employed and how cities can seek to future proof themselves to address this growing challenge.

The report captures the mitigation stories of 22 of the most affected cities around the world, including from North America (Montreal, Ottawa, Calgary, New York and Boston), Latin America (Sao Paulo and Medellin), Middle East and North Africa (Dubai, Amman, Ramallah), Sub Saharan Africa (Cape Town and Dakar), Asia (Pune, Surat, Guangzhou and Davao City), Europe (Berlin, Athens, Paris, Amsterdam and Rotterdam) and Oceania (Auckland). The report also presents a high level framework to achieve long term migrant integration and in delivering urban infrastructure and services efficiently and effectively to meet the needs of migrants.

Key highlights of the report can be found here (25.10.17)
You can download the entire report here (High resolution) or here (Low resolution).


Jaap van der Winden: Asielrecht - Deel 1: De asielprocedure

Dit boek beoogt inzicht te bieden in de asielprocedure en de mogelijke veranderingen die op stapel staan. Het kan nuttig zijn voor studie en (asiel)praktijk. Materiële onderwerpen als vluchtelingschap, subsidiaire bescherming en geloofwaardigheidsbeoordeling blijven onbesproken en een basisinzicht in die concepten wordt bekend verondersteld. Het boek loopt vooruit op een nieuwe druk van het handboek Asielrecht en zal daarvan deel uitmaken.
https://www.bju.nl/juridisch/catalogus/asielrecht-deel-1-de-asielprocedure-1


Aantallen asielzoekers, september:

EASO: https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Latest-asylum-trends-Sept-2017.pdf
UNHCR: https://data2.unhcr.org/en/documents/download/60384


Thematisch ambtsbericht over de politieke ontwikkelingen en de veiligheidssituatie in de DRC, 31.10.17


ECRE Policy Note: Debunking the ‘safe third country’ myth – ECRE’s concerns about EU proposals for expanded use of the safe third country concept

The note provides an analysis of the safe third country concept and takes a critical view of the recent proposals to redefine or reinterpret the concept under EU law. Finally, the Note puts forward recommendations to EU co-legislators and Member States to refrain from further expanding the scope of the safe third country concept.

https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2017/11/Policy-Note-08.pdf, 2.11.17


EHRM : Guide on Article 8 – right to respect for private and family life

The guide provides a comprehensive overview of the existing case-law regarding the right to respect for private and family life, including the jurisprudence on family reunification, deportation and expulsion decisions and children in detention centres.

http://www.refworld.org/docid/592be3c84.html, 30.4.17


EMN: Behoud van studenten van buiten de Europese Unie

Internationale studenten kunnen een bijdrage leveren aan de Europese economie en het opvangen van de gevolgen van vergrijzing. Het aantal internationale studenten in de EU steeg de laatste jaren. Toch was het aantal afgestudeerden dat in de EU bleef relatief laag.

Uit de EMN-Inform blijkt dat Nederland een van de weinige landen is met zowel een nationale strategie als een nationaal coördinatiemechanisme om afgestudeerde studenten te behouden.

EMN Inform


Papakonstantinou, M. A. Understanding the effects of human capital on economic growth

There is a strong consensus in the literature regarding the importance of education, and therefore human capital, for the economy and society as a whole. The core aim of this thesis is to examine the importance of human capital in facilitating faster growth.

By analyzing the impact of migration on the home country’s human capital. I find that countries with higher emigration rates of skilled workers show faster growth in knowledge-intensive manufacturing industries. This suggests evidence for ‘brain gain’ rather than ‘brain drain’.

http://hdl.handle.net/11370/1a7a3d21-9001-4de3-8d84-788abdda98e7, 2.11.17


OHCHR Report: In Search of Dignity: report on the human rights of migrants at Europe's borders

The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) has published a recent report entitled "In Search of Dignity: report on the human rights of migrants at Europe's borders". The documenting the findings of OHCHR monitoring missions to border locations in Bulgaria, France, Greece, Italy and the former Yugoslav Republic of Macedonia. It also calls on European States to address urgently the need to protect the human rights of migrants in border areas and in transit across Europe.

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/InSearchofDignity-OHCHR_Report_HR_Migrants_at_Europes_Borders.pdf, 2017


EMN: Illegal employment of third-country nationals in the European Union

This Synthesis Report presents the main findings of the EMN Focussed Study on Illegal employment of third-country nationals in the European Union. The Study aims to map national policies and practices to prevent, identify and sanction illegal employment in the Member States.

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_eu_illegal_employment_synthesis_report_final_en_0.pdf (aug17)
Nederland: Illegale arbeid door migranten uit derde landen komt in Nederland weinig voor (EMN Nederland, april 2017)


Matthew Flynn and Michael Flynn: Challenging Immigration Detention: Academics, Activists, and Policy-makers (sept17)

This book stresses the need for global policy-makers to address immigration detention in order to ensure compliance with fundamental human rights and prevent detention abuses. Approaching detention from an interdisciplinary perspective, this volume brings together leading writers and thinkers to provide a greater understanding of why it is such an important social phenomenon and suggest ways to confront it locally and globally. More information about the book is available here.


Post-Deportation Risks: A Country Catalogue of Existing References (okt17)

Dankzij inzet van Anouk Donse (Amnesty) en VluchtelingenWerk is de Country Catalogue, waarin informatie is opgenomen over de bekende risico’s van uitzetting naar diverse herkomstlanden, geupdated. Zie op de site van Stichting LOS hier.


Nieuwsbrief 22, 2017

Algemeen Ambtsbericht Zuid- en Centraal Somalië 2017 (1 oktober 2017)


Ernest van der Kwast : ‘Jouw toekomst is mijn toekomst’

In dit boek komen vier vluchtelingen aan het woord: Omar, Mohamad, Heba en Pouya. Zij studeren met steun van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ernest van der Kwast, zelf zoon van een moeder met een vluchtgeschiedenis, legde de herinneringen, drijfveren en toekomstdromen van de studenten vast. Hij maakt kennis met veerkrachtige mensen die de moed hebben gehad om alles achter te laten en opnieuw te beginnen.


UNHCR: "Left in limbo: UNHCR Study on the Implementation of the Dublin III Regulation"

UNHCR has recently published a new report entitled ""Left in limbo: UNHCR Study on the Implementation of the Dublin III Regulation". The research seeks to assess the extent to which the Dublin III Regulation is implemented as well as the challenges that Member States face in effectively implementing it. It also formulates recommendations to maximise the potential of the Regulation as it currently stands and provide recommendations to feed into ongoing discussions on the proposed reform. UNHCR limited the research to 9 of the 32 Member States that take part in the Dublin system: Denmark, France, Germany, Greece, Italy, Malta, Norway, Poland, and the United Kingdom.


Promotie Eva Hilbrink: Adjudicating the Public Interest in Immigration Law (okt17)

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) stelt in gezinsmigratiezaken, dat het zal beoordelen of, gelet op de omstandigheden van het geval, het individuele belang en het belang van de staat op een eerlijke manier tegen elkaar zijn afgewogen. In werkelijkheid hanteert het Hof in meer dan de helft van dit type zaken een vastomlijnd beslissingsmodel, waarin stelselmatig voorrang wordt gegeven aan het recht van staten om migratie te reguleren. In de rechtspraak van Het Hof van Justitie van de EU (HvJEU) daarentegen, staat niet het recht van staten om migratie te reguleren, maar juist de bevordering van migratie voorop. Lidstaten moeten in elk concreet geval kunnen uitleggen waarom een individu geen recht heeft op toegang of verblijf. Het HvJEU beoordeelt dus steeds of staten wel voldoen aan de verplichting de omstandigheden van het geval inhoudelijk te beoordelen.

Eva Hilbrink trekt deze conclusies in haar proefschrift op basis van een systematische analyse van ruim 200 uitspraken van de twee hoogste Europese rechterlijke instanties op het gebied van het migratierecht: het EHRM en het HvJEU. Zij ging na in hoeverre deze twee hoven zich uitspreken over de redenen die staten ten grondslag leggen aan concrete besluiten tot verblijfsweigering.

Hilbrinks analyse laat zien hoe de beoordeling van ‘de omstandigheden van het geval’ voor beide hoven een verschillend doel dient: het EHRM wil voorkomen dat het staten voor de voeten loopt bij het reguleren van migratie, terwijl het HvJEU juist probeert te voorkomen dat staten de bevordering van vrij verkeer van Unieburgers en het recht op gezinshereniging frustreren.

https://rechten.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2017/okt-dec/27okt_e-hilbrink.aspx


CEPS : Pathways towards legal migration into the EU : reappraising concepts, trajectories and policies (okt17)

Over the past 15 years, the ‘Europeanisation’ of policies dealing with the conditions of entry and residence of third-country nationals has led to the development of a common EU acquis. Yet questions related to policy consistency, legal certainty and fair and non-discriminatory treatment in working and living standards still characterise the EU’s legal framework for cross-border mobility. This book critically explores the extent to which EU legal migration policies and their underlying working notions match the transnational mobility of individuals today. It addresses the main challenges of economic migration policies, both within the EU and in the context of EU cooperation with third countries. Special consideration is given to the compatibility of EU policies with international labour standards along with the fundamental rights and approach to fairness laid down in the EU Treaties. The contributions to this book showcase the various uses and potential of social science and humanities research in assessing, informing and shaping EU migration policies. Leading scholars and experts have brought together the latest knowledge available to reappraise the added value of the EU in this area. Their reflections and findings point to the need to develop a revised set of EU policy priorities in implementing a new generation of legal pathways for migration.

https://www.ceps.eu/system/files/PathwaysLegalMigration.pdf


Domestic Worker Photographer Network: 365 Days of Invisible Work 

This is a compendium of political representations of domestic work collected by an online community of amateur photographers made up of migrant workers, gardeners, dishwashers, artists, teachers, and many more. Organized as a calendar, 365 Days of Invisible Work is dedicated to making visible the myriad labours negated by oppressive capitalist structures by highlighting the daily work of cleaners, mothers, interns, care-givers, and many others!

The network drew name and inspiration from the international worker photography movement of the 1920s and 1930s, the first amateur photographers using cameras to represent the lives and conditions of workers.

In that spirit, 365 Days of Invisible Work collectively re-thinks today’s living and labour conditions, starting from the routines of domestic maintenance and care.

http://casco.art/nl/node/1721


Nieuwsbrief 21, 2017

Onderzoeksrapport ´The 2% Tax for Eritreans in the diaspora´

Voor dit onderzoek werden Eritreeërs uit verschillende Europese landen ondervraagd op basis van interviews en vragenlijsten. Het rapport gaat in op o.a. de volgende aspecten van de diasporabelasting:

 • Vanwege de afwezigheid van een geldige grondwet en een legitieme wetgevende macht in Eritrea is er geen sprake van een duidelijke juridische basis voor de heffing van de diasporabelasting. Hetzelfde geldt voor de sancties bij niet-betaling van de belasting.
 • Onder internationaal recht is het heffen van diasporabelasting in beginsel toegestaan, zolang daar geen dwang of intimidatie aan te pas komt.
 • De Eritrese ambassades zijn verantwoordelijk voor het innen van de belasting en deze vallen hiërarchisch onder de regeringspartij PFDJ. De belastingbetaling wordt onder meer afgedwongen door weigering van consulaire diensten, maar ook door ontnemen van privileges, sociale druk en uitsluiting.
 • De VN Veiligheidsraad heeft Eritrea opgeroepen te stoppen met inning van de diasporabelasting. Als gevolg hiervan is de belastinginning steeds meer onder de rader gaan plaatsvinden. Het voornaamste obstakel bij het aanpakken van de inning is het beperkt aantal aangiftes van Eritreeërs, uit angst voor de mogelijke gevolgen.
 • De inning van de belasting kan ervoor zorgen dat Eritreeërs in Nederland zeer moeilijk los kunnen komen van het land waaruit zij zijn gevlucht. Dit heeft negatieve effecten op de integratie van Eritreeërs in Nederland. De combinatie van de diasporabelasting, de hoge bijstandsafhankelijkheid (50% in 2014), en eventuele overige afdrachten compliceren de toch al moeilijke participatie van Eritreeërs in de Nederlandse samenleving.

http://194.0.234.211/wp-content/uploads/2017/09/the-2-pct-tax-for-eritreans-in-the-diaspora.pdf (1.6.17)


Hoff, A.M.L. (Marlinda) van der, Combatting Irregular Migration from West Africa - A Study on the Effectiveness of the EU Migration Compacts (juni17)

With regard to the effectiveness of the migration compacts, one can conclude that the efforts of the EU in Niger have been most effective in terms of rule adoption and rule application, followed by Mali, whereas the efforts of the EU in Nigeria and Senegal have been the least effective. Looking at the different policy areas, one can conclude that the instruments which the EU has deployed in the fields of socio-economic development, border management and migrant smuggling, have been relatively effective in terms of rule adoption and rule application, whereas no new rules or policies have been adopted or applied on legal migration and on return and readmission. In terms of goal attainment, one should be sceptical toward the conclusion that the outflow of irregular migrants from Niger has been reduced. Moreover, return rates have not increased, and the number of arrivals of irregular migrants from the Central Mediterranean route in Europe (along with the number of deaths in the Mediterranean Sea) has not been reduced.                                        

 http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/650687


Der Lange Sommer der Migration – Grenzregime III (dec16)

Der Band setzt sich mit der anhaltenden Migration nach Europa und den Politiken der Kontrolle und Regulierung auseinander. Die Autor*innen rekonstruieren die Migrationen des Sommers 2015, nehmen die Kämpfe an den Hotspots der Auseinandersetzungen in den Fokus, stellen Unterstützungsinitiativen vor und untersuchen die neuen Tendenzen der europäischen Migrations-, Flüchtlings- und Grenzpolitik anhand unterschiedlicher Länder.

http://www.assoziation-a.de/buch/193


Ambtsbericht documenten in Syrie, 9.10.17


Masterscriptie R. Nagarajah: Veilige landen van herkomst ook veilig voor LHBTI? (okt17)

Nederland hanteert een lijst van veilige landen van herkomst van asielzoekers. Het concept houdt in dat de algemene situatie in het land van herkomst de aanname rechtvaardigt dat de ingezetenen niet in aanmerking komen voor asiel. Indien een asielzoeker afkomstig is uit een als veilig aangemerkt land, geeft dat het vermoeden dat deze geen internationale bescherming nodig heeft. Bij de aanwijzing van veilige landen van herkomst is de positie van minderheden een belangrijke kwestie. In deze scriptie richt ik mij vooral op de vraag in hoeverre het concept rekening houdt met de positie van LHBTI.

Open PDF file


ACVZ : Quickscan buitenschuld

In juli 2013 heeft de ACVZ het advies ‘Waar een wil is maar geen weg’ over de toepassing van het buitenschuldbeleid gepubliceerd. Ook na de beleidsaanpassingen die mede naar aanleiding van dat advies zijn doorgevoerd, bleven gemeenten en maatschappelijke organisaties bij de adviescommissie aandacht vragen voor de (in hun ogen te) strikte toepassing van het buitenschuldbeleid. Om inzicht te verschaffen in de huidige werking van het buitenschuldbeleid heeft de ACVZ een quickscan uitgevoerd. Daarvoor zijn vragen voorgelegd aan de IND, DT&V, IOM en aan de tien voor het advies reeds geïnterviewde advocaten.

 • Er wordt een beperkt aantal aanvragen voor buitenschuldvergunningen ingediend en het inwilligingspercentage schommelt de laatste jaren rond 20%. Sinds het ACVZ-advies van 1 juli 2013 zijn er in buitenschuldzaken drie uitspraken in beroep en zes in hoger beroep (*) gedaan. De beroepschriften zijn alle drie ongegrond verklaard. Van de zes uitspraken in hoger beroep zijn er vijf gepubliceerd en in alle vijf is het door de SvV&J ingediende hoger beroep gegrond verklaard.
 • Sinds de inwerkingtreding van deze beleidswijziging op 1 april 2014 (WBV 2014/12) zijn tussen de één en negen vreemdelingen in het bezit van een buitenschuldvergunning (of een vergunning voor voortgezet verblijf o.g.v. een daarvóór verleende buitenschuldvergunning) op eigen initiatief zijn teruggekeerd. In nog geen enkel geval hebben nieuwe terugkeer-mogelijkheden geleid tot niet verlenging of intrekking van de buitenschuldvergunning.
 • In het advies van 2013 is de aanbeveling gedaan dat DT&V aangeeft welke ondersteunende documenten de vreemdeling nog met hulp van derden zou moeten proberen te verkrijgen. Uit de quickscan blijkt dat de aanbeveling niet is overgenomen. DT&V wijst in algemene zin op de documentatieplicht en kan er in het individuele geval op wijzen welke documenten nog moeten worden overgelegd en hoe de vreemdeling dat kan doen.

Download de quickscan, 9.10.17


Khosravi, Shahram (Herausgegeben von) After Deportation - Ethnographic Perspectives (aug17)

This book focuses on what happens to migrants and failed asylum seekers after deportation. Although there is a growing literature on detention and deportation, academic research on post-deportation is scarce. The book produces knowledge about the consequences of forced removal for deportee's adjustment and reintegration in so-called home country.

This book contributes to a more multifaceted picture of criminalization of migration and adds novel aspects and approaches, theoretically and empirically, to the field of migration research.

https://www.bol.com/nl/p/after-deportation/9200000076059615/?suggestionType=browse


Nieuwsbrief 20, 2017

Institute on Statelessness and Inclusion : "Statelessness Essentials Booklets"

These short and reader-friendly booklets are designed to introduce the reader to key aspects of the phenomenon of statelessness.

The first Statelessness Essentials booklet looks at statelessness under the Universal Periodic Review, a critical human rights mechanism under which all UN member states are subjected to a review of their performance across all human rights. The second introduces statelessness to development actors and looks at how an understanding of statelessness is crucial to delivering on the UN's Sustainable Development Goals.


Website www.statelessnessandhumanrights.org

This site houses not only material relating to promoting the right to a nationality under the Convention on the Rights of the Child, but a much wider range of resources for addressing statelessness through different human rights norms and frameworks. There's also a calendar of upcoming human rights reviews and civil society submission deadlines


UNHCR: Desperate Journeys

During the period of the report UNHCR and partners continued to receive allegations of push-backs by State authorities, including in Bulgaria, Croatia, Greece, Hungary, Romania, Serbia, Spain and the former Yugoslav Republic of Macedonia. There were also reports of access to asylum procedures being denied and allegations of violence in some instances. While some States have taken steps to address such actions, for example through investigating allegations of human rights abuses at borders, the report notes that further measures are required.

Download: Desparate Journeys report (pdf)


Promotie Tanja van Veldhuizen: Where I come from and how I got here: assessing credibility in asylum cases (sept17)

Asielzoekers moeten een geloofwaardig verhaal vertellen over wie zij zijn, waar ze vandaan komen, en waarom ze gevlucht zijn. Asielambtenaren onderzoeken dit verhaal in verschillende interviews. Uit dit proefschrift blijkt dat asielambtenaren veel gesloten vragen stellen die asielzoekers weinig ruimte geven om hun verhaal in eigen woorden te vertellen. De vragen sluiten bovendien vaak niet aan bij wat de meeste mensen over hun thuisomgeving weten.  Zij vormen onvoldoende een toets van de waarheid. Het onderzoek laat ook zien hoe het beter kan: meer open vragen stellen op een manier die aansluit bij de belevingswereld van de asielzoeker.

https://cris.maastrichtuniversity.nl/portal/en/publications/where-i-come-from-and-how-i-got-here(2717ec68-246c-486a-887e-8842c472bfd6).html


Council of Europe Report: Age assessment: Council of Europe member states’ policies, procedures and practices respectful of children’s rights in the context of migration (sept17)

The report raises concern over inaccuracies in age assessment of migrants related to widely different and often inadequate procedures and safe guards across Member States. 

The report highlights inter alia that medical age assessment continues to be used as a common method for ascertaining an individual’s age, despite a wealth of evidence on their dubious accuracy and reliability. Another element of concern remains the application of margins of error to qualify the accuracy of age assessment methods. Particular attention is paid to procedural safeguards applicable in the age assessment context: there are wide disparities across the continent with regard to different safeguards, for instance the right to appeal.
Statistical data on the number of children undergoing age assessment in Europe remain scarce to date. According to AIDA, the number of unaccompanied asylum-seeking children undergoing age assessment in the first half of 2017 was: 6,000 in Sweden, 314 in procedures conducted by the Home Office in the UK, 42 in Greece, 0 in Croatia.

https://rm.coe.int/age-assessment-council-of-europe-member-states-policies-procedures-and/168074b723


Promotie Jessica de Jong: Human trafficking for the purpose of organ removal (okt17)

Het verbod op de handel in menselijke organen en de toenemende vraag naar organen voor transplantatie heeft geleid tot een zeer winstgevende ondergrondse transplantatie-industrie. Op deze zwarte markt worden patiënten en donoren uitgebuit door criminele netwerken en actoren die op zeer goed georganiseerde wijze illegale niertransplantaties faciliteren.

De organisatie van mensenhandel met het oogmerk van orgaanverwijdering is een dynamisch proces dat voortvloeit uit de wisselwerking tussen illegale marktdynamieken, de vaardigheden en netwerken van de daders en strafrechtelijke inspanningen. Als gevolg van lokaal ontoereikende juridische kaders en een gebrek aan kennis en ervaring met deze vorm van mensenhandel, is van handhaving nauwelijks sprake of heeft dit geleid tot verplaatsingseffecten als het gaat om het werkgebied of de modus operandi van de criminele organisaties.

https://www.uu.nl/agenda/promotie-jessica-de-jong-human-trafficking-for-the-purpose-of-organ-removal


Promotie E. Thoonen: Death in State custody. Obligations to prevent premature death of detainees and to investigate deaths of detainees pursuant to the European Convention on Human Rights (okt17)

Welke verplichtingen hebben overheden die zijn gebonden aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens om overlijden van gedetineerden te voorkomen? Wat dienen overheden op grond van dit verdrag te doen om effectief onderzoek te verrichten wanneer een gedetineerde overlijdt? Bevat het Nederlandse juridische kader waarborgen om aan voornoemde verdragsverplichtingen te voldoen?

Specifieke onderwerpen die aan de orde komen zijn zorg in detentie en conflicterende belangen rondom end of life decisions van gedetineerden zoals de weigering van medische behandeling, honger- en dorststaking, suïcide en euthanasie.

Een van de conclusies van Eveline Thoonen is dat het Nederlandse juridische kader met betrekking tot het onderzoek naar overlijdensgevallen in detentie niet op alle vlakken voldoende waarborgen bevat om aan de verdragsverplichtingen te voldoen. Dat geldt onder meer voor de te onderzoeken vragen, het borgen van de onafhankelijkheid van alle betrokken partijen in het onderzoek en het betrekken van nabestaanden in het onderzoek.

http://www.ru.nl/rechten/graduateschool/vm/agenda/automatische-structuurkoppeling/2017/okt/death-state-custody-obligations-to-prevent/


UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Stateless Persons in Detention: A tool for their identification and enhanced protection (juni17)

This tool has been developed for the purpose of identifying persons in the context of detention who may be stateless and to support the achievement of solutions to their predicament.

http://www.refworld.org/docid/598adacd4.html


Michael Flynn and Matthew Flynn (ed): Challenging Immigration Detention: Academics, Activists, and Policy-makers (sept17)

Governments increasingly rely upon detention to control the movement of undocumented migrants and asylum seekers. Approaching detention from an interdisciplinary perspective, this new edited volume brings together leading writers and thinkers to provide a greater understanding of why it is such an important social phenomenon and suggest ways to confront it locally and globally. More information is available here.


Deirdre Conlon, Nancy Hiemstra, and Alison Mountz: Spatial Control: Geographical Approaches to the Study of Immigration Detention (sept17)

This Global Detention Project Working Paper shows how geography’s conceptualization of detention as a form of spatial control offers tools to scholars and activists working to contest this form of immigration control. The authors organize their review around three core themes: im/mobilities, scaled analyses, and borders/bordering. They argue that geographical approaches to the study of detention have helped generate a critical orientation that can disrupt the spread of detention across and within a widening array of places and social groups. Read paper here.


Lars Breuls, Steven De Ridder : Het repatriëren van gedetineerden zonder verblijfsrecht uit België: Het samenspel tussen justitie en vreemdelingenzaken aan de achterdeur van de gevangenis (juni17)

Om repatriëringen van strafrechtelijk gedetineerden te vergemakkelijken, werden in Belgie in 2012 verschillende wetswijzigingen doorgevoerd. Met dit onderzoek werd nagegaan welke factoren een invloed hebben op de repatriëringspraktijk en in het bijzonder welke rol de wetswijzigingen van 2012 hierin gespeeld hebben.

Uit de analyse van de wetswijzigingen komt een toenemende versmelting tussen penitentiair recht en vreemdelingenrecht naar voren: migratiedoelstellingen spelen in toenemende mate reeds een rol tijdens de penale fase. Uit de analyse blijkt dat de beduidende toename van het aantal repatriëringen na 2012 aan deze wetswijzigingen kan worden toegeschreven. De significante invloed van andere factoren (aanwezigheid van documenten, het hebben van een specifieke nationaliteit) op de kans op een effectieve repatriëring blijft doorheen de periode 2008-2014 consistent. De vraag rijst echter of penologische doelstellingen zoals re-integratie voor deze doelgroep niet volledig ondergesneeuwd zijn geraakt.  

https://cris.vub.be/files/32174563/Het_repatri_ren_van_gedetineerden_zonder_verblijfsrecht_uit_Belgi_.pdf


Nieuwsbrief 19, 2017

Ongedocumenteerde jongeren In Maastricht en omgeving (aug17)

In de gemeente Maastricht wordt ondersteuning en opvang geboden aan ongedocumenteerde jongeren door diverse organisaties en particuliere initiatieven. Om de discussie over noodzakelijke of wenselijke omvang en inhoud van deze ondersteuning en opvang zo feitelijk mogelijk te kunnen voeren, heeft de gemeente gevraagd om het in kaart brengen van de groep ongedocumenteerde jongeren in Maastricht en omgeving en van het netwerk dat de ondersteuning en opvang van deze groep verzorgt.

Uit dit onderzoek blijkt dat de opvang van ongedocumenteerde jongeren in Maastricht en omgeving een probleem is – gelukkig geen heel groot probleem, maar wel een reëel probleem. Een probleem dat opgelost kan worden door samen te werken – gemeente, hulporganisaties, formele en informele zorg en articulieren.

Van de gemeente wordt gevraagd pal te gaan staan voor de opvang en ondersteuning aan deze groep jongeren en goede samenwerking tussen de formele en informele organisaties te faciliteren, te stimuleren en zo nodig ten behoeve van die gewenste samenwerking te intermediëren. Kies als gemeente voor een sociaal gezicht door pal te staan voor humanitaire opvang, door integrale en op de toekomst gerichte ondersteuning en opvang te borgen en door te investeren in een leefbaar perspectief voor deze jongeren.


Stammeshaus, DT: Control and Compassion: Framing of the Migration-Security Nexus 2015 - 2017 (juli17)

The aim of this research is to analyze the framing of migration policy at the Netherlands Ministry of Foreign Affairs, in the context of increased irregular migration from Africa and Asia towards Europe in the time period of Summer 2015 until Summer 2017. Framing is considered here as a process ... read more in which actors with different viewpoints create a discursive interpretation of a situation. I will show that the policy framing of the Dutch government hinges on negotiations of actors who are situated in a polarized national force field. The framing reflects a balance between control and compassion in the realm of migration due to diverging political views on the so-called migration-security nexus, which refers to the relation between migration and security. The migration-security nexus is represented in securitizing frames and humanizing frames. These frames are reflections of two theoretical notions of security. The first is securitization. This is a notion in which national security is prioritized. The second is human security. This is a notion in which the individual security of migrants is prioritized. The dominant frame of the Dutch government thus merges plural conceptions of the migration-security nexus. The academic relevance of this research is to demonstrate how policy framing can be ambiguous and therefore can be used to legitimate different political viewpoints. My goal is not to give an analysis of actual policy measures of the Dutch government, nor to give a moral assessment of its practices. Instead, I aim to provide an evaluation of the framing of the policy, and illustrate how an ambiguous policy framing is useful in legitimizing a wide range of policy practices.

Open Access version via Utrecht University Repository


CEPS: Pathways towards Legal Migration into the EU - Reappraising concepts, trajectories and policies (sept17)

This book addresses the main issues and challenges pertaining to legal migration policies in the EU as well as in the context of the EU’s cooperation with third countries. Are EU legal migration policies, and the concepts substantiating their rationale, well suited to capture the social characteristics and changing trajectories of individuals exercising cross-border mobility? The book deals with this overarching question by incorporating and expanding on lessons learned and key findings from previous analysis dealing with the various interdisciplinary components of legal migration governance in Europe and beyond. As such, it also contributes to the open consultation procedure on “the European Union’s (EU) legislation on the legal migration of non-EU citizens” of the Commission. https://www.ceps.eu/system/files/PathwaysLegalMigration.pdf


UNICEF : Harrowing Journeys (sept17)

Kinderen en jongeren op de vlucht naar Europa krijgen onderweg te maken met afschuwelijke mensenrechtenschendingen. 77 procent van de minderjarigen die over Libië en de Middellandse Zee reist meldt ervaringen met misbruik, uitbuiting en mensenhandel-achtige praktijken. Dat stellen UNICEF en IOM, de VN-migratie organisatie, in het rapport ‘Harrowing Journeys’. Het rapport is gebaseerd op interviews met 22.000 migranten en vluchtelingen, waaronder 11.000 kinderen en jongeren.

Het rapport toont aan dat hoewel alle migranten en vluchtelingen grote risico’s lopen, kinderen en jongeren onder de 25 jaar onderweg veel kwetsbaarder zijn om misbruikt en uitgebuit te worden. Via Turkije en Griekenland gebeurt dat bijna twee keer zo vaak, via Libië is het risico 13 procent hoger. Vooral kinderen en jongeren uit Sub Sahara Afrika lopen grote risico’s op uitbuiting en mensenhandel, meer dan kinderen en jongeren uit andere delen van de wereld. Het gaat om 65 procent ten opzichte van 15 procent langs de oostelijke route, en 83 procent vergeleken met 56 procent langs de centrale route over de Middellandse Zee. Doorslaggevende factor is waarschijnlijk racisme.

Verder is het opvallend dat kinderen en jongeren op de vlucht die een laag niveau van onderwijs hebben genoten, kwetsbaarder zijn voor uitbuiting en geweld. Vooral de reis via Libië is gevaarlijk vanwege de wetteloosheid, criminaliteit en militia in het land. Gemiddeld betalen jongeren 1000 tot 5000 dollar voor de reis en ze arriveren vaak in Europa met een schuld, dat leidt tot een groot risico op verdere uitbuiting in Europa.


Paul Collier: Refuge, Transforming a Broken Refugee System, mrt17

Europe is facing its greatest refugee crisis since the Second World War, yet the institutions responding to it remain virtually unchanged from those created in the post-war era. As neighbouring countries continue to bear the brunt of the Syrian catastrophe, European governments have enacted a series of ill-considered gestures, from shutting their borders to welcoming refugees without a plan for their safe passage or integration upon arrival. With a deepening crisis and a xenophobic backlash in Europe, it is time for a new vision for refuge. Going beyond the scenes of desperation which have become all-too-familiar in the past few years, Alexander Betts and Paul Collier show that this crisis offers an opportunity for reform if international policy-makers focus on delivering humane, effective and sustainable outcomes - both for Europe and for countries that border conflict zones. Refugees need more than simply food, tents and blankets, and research demonstrates that they can offer tangible economic benefits to their adopted countries if given the right to work and education. An urgent and necessary work, Refuge sets out an alternative vision that can empower refugees to help themselves, contribute to their host societies, and even rebuild their countries of origin.

https://www.bol.com/nl/f/refuge/9200000065989299/


AIDA, The Dublin system in 2016 Key figures from selected European countries (mrt17)

Figures on the application of the Dublin system are one of the most challenging aspects of data collection in the Common European Asylum System. Despite a clear obligation under the Migration Statistics Regulation for Member States to provide information on requests and transfers every year, Eurostat has never been able to present complete Dublin statistics for all  countries participating in the system. These data gaps prevent researchers, practitioners and policymakers, not least EU institutions, from conducting informed debates on the Dublin system. Even the evaluation of the Dublin III Regulation for the European Commission had to rely on outdated, incomplete information.


AIDA: The concept of vulnerability in European asylum procedures (sept17)

The EU asylum acquis presents a fragmented legal framework for identifying vulnerable categories of asylum seekers, as well as defining the special guarantees necessary to preserve their ability to enjoy their rights and comply with their obligations in the asylum process. Although increased awareness and adaptability of Member States’ asylum systems has been a primary objective of the successive legislative reforms of the Common European Asylum System (CEAS), this has only yielded limited results in practice so far.

The application of EU law standards in Member States’ legal orders and systems faces important protection gaps, which result as much from poor implementation as from the complexity of and limitations inherent in current EU asylum law. Moreover, the terminological and conceptual ambiguity relating to the concept of vulnerability and the varying scopes of the categories of asylum seekers considered “vulnerable” in the recast Asylum Procedures and Reception Conditions Directives has contributed to incoherent approaches to the protection of these asylum seekers in national asylum processes.

http://www.asylumineurope.org/2017-ii, 8.9.17


Asylos: Nigeria: Domestic Violence and FGM (aug17)

 1. Despite some legislation aimed at addressing it domestic violence remains a significant issue in Nigeria with limited protection for victims
 2. FGM is not yet banned in many states in Nigeria and there are reports of continuing high prevalence of FGM in the country.
 3. Little direct information could be found on the situation for single mothers in Nigeria, but there are reports of discrimination and difficulties encountered by single women without family connections.

IOM : Migration Policy Practice on Irregular Migration (sept17)

Most of the articles in this special issue explore how data on irregular migration might be improved and discuss various innovative approaches. The articles tackle a range of different topics and approaches, including on the challenge of gathering data on migrant fatalities, new qualitative approaches to gathering data on irregular migration by the Mixed Migration Monitoring Mechanism Initiative (4Mi), new data methods developed by IOM’s Displacement Tracking Matrix (DTM) system, the use of qualitative methods to explore the issue of migrant smuggling, data collection processes in relation to human trafficking and exploitation on the Mediterranean routes, and key sources of data on irregular migration in Europe used by the European Commission’s Knowledge Centre on Migration and Demography.
Available for PDF download


Nieuwe Sirene Manual over toegang SIS -vingerafdrukkendatabase (sept17)

COMMISSION DECISION (EU) on the SIRENE Manual and other implementing measures for the second generation Schengen Information System (SIS II)

http://www.europeanmigrationlaw.eu/documents/Sirene%20Manual.pdf, 7.9.17


European Law Institute: Detention of Asylum Seekers and Irregular Migrants and the Rule of Law (sept17)

The European Law Institute has published a new study on the detention of asylum seekers and the rule of law. The statement is the result of a project developed over two years and it gathers judicial standards applicable to the assessment of the lawfulness of immigration detention.


Claudia Olivier-Mensah TransREmigration Rückkehr im Kontext von Transnationalität, persönlichen Netzwerken und Sozialer Arbeit (sept17)

Welche transnationalen Muster lassen sich in Rückkehrprozessen aus Sicht der Sozialen Arbeit identifizieren? Anhand einer empirischen Studie, die Lebenswelten von ghanaischen BildungsremigrantInnen aus Deutschland beleuchtet, thematisiert Claudia Olivier-Mensah den konzeptionellen und analytischen Zusammenhang von Rückkehr und Sozialer Arbeit und zeigt: Remigration muss in der Perspektive der Sozialen Arbeit als Teil eines zirkulären Systems verstanden werden – statt unter einem Reintegrationsfokus in den nationalstaatlichen Herkunftskontext als erstrebtes Endziel gefasst zu werden. Die qualitativen Analysen münden in dem Konzept der »TransREmigration« sowie in einer Typologie, mit welcher verdeutlicht werden kann, welche transnationalen Mobilitäts-, Netzwerk-, Wissens- und Zugehörigkeitsmuster in Rückkehrprozessen eine Rolle spielen.

http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3903-2/transremigration


Breuls & De Ridder : Het repatriëren van gedetineerden zonder verblijfsrecht uit België (juni17)

In Belgie vindt sinds 2012 een versmelting tussen penitentiair recht en vreemdelingenrecht plaats: migratiedoelstellingen spelen een steeds grotere rol tijdens de strafrechtelijke fase. De toename van het aantal repatriëringen na 2012 heeft hiermee te maken. De vraag rijst echter of strafrechtelijke doelstellingen zoals re-integratie voor deze doelgroep niet volledig ondergesneeuwd zijn geraakt.

https://cris.vub.be/nl/publications/het-repatrieren-van-gedetineerden-zo...(1c7c0c71-86a6-4889-a976-472c2b4a5a7d).html


Nieuwsbrief 18, 2017

Undocumented migrants and their access to basic social services 

Michelle Levoy, PICUM-Director is talking to GMDAC: https://vimeo.com/230602902


Brigitte Kukovetz: Irreguläre Leben, Handlungspraxen zwischen Abschiebung und Niederlassung

Eine Vielzahl an Menschen lebt ohne Aufenthaltsrecht in Europa. Über ihre Lebensrealität und die Gründe für ihren Status ist häufig wenig bekannt. Auch der staatliche Umgang mit ihnen ist nicht klar definiert – besonders hinsichtlich Abschiebungen. Brigitte Kukovetz zeigt in ihrer empirischen Untersuchung, dass sich Menschen mit irregulärem Aufenthalt in einem Catch-22, einem unlösbaren Dilemma zwischen unterschiedlichen Handlungsalternativen, befinden. Sie untersucht dieses Phänomen, indem sie die Interaktionen zwischen abschiebungsgefährdeten Migrant_innen, deren Unterstützer_innen und staatlichen Behörden analysiert und mögliche politische Handlungsspielräume diskutiert.

http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3959-9/Irregulaere-Leben (sept17)


K.J.A. Åberg : With Law as a Tool - On Political Activities of Irregular Migrants (juli17)

This thesis examines two different aspects of the interplay between human rights law and the political activities of irregular migrants. While the conflict between universalism and particularism within human rights norms has been subjected to extensive discussion, the aim of this thesis is to study this issue in the context of irregular migrants exercising politics as well as adding a constructive perspective on this issue by employing Bonnie Hong’s theory of how this conflict between underlying values and the notion of ‘humanity’ can be a valuable tool for changing the current order.

http://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/14_2593435_0.pdf


The Oxford Handbook of Citizenship (aug17)

This book provides a multidisciplinary, comparative discussion of different dimensions of citizenship: as legal status and political membership; as rights and obligations; as identity and belonging; as civic virtues and practices of engagement; and as a discourse of political and social equality or responsibility for a common good.

Topics include the 'selling' of citizenship, multilevel citizenship, in-between statuses, citizenship laws, post-colonial citizenship, the impact of technological change on citizenship, and other cutting-edge issues. Special emphasis is put on the question of whether inclusive and egalitarian citizenship can provide political legitimacy in a turbulent world of exploding social inequality and resurgent populism.

https://global.oup.com/academic/product/the-oxford-handbook-of-citizensh...


IDWF: Domestic Workers Speak

There are more than 67 million domestic workers across the world, according to estimates from the International Labour Organisation. In the last decade, awareness has greatly increased about their living and working conditions. We now know that abuse and exploitation, child labour, discrimination, starvation, violence, debt bondage, invisibility, and the many crimes held under the umbrella of ‘trafficking’ are disproportionately represented within this traditionally unorganised and invisible sector. Many domestic workers – especially migrant domestic workers – are denied access to labour and human rights. Even in the countries where rights exist on paper, they are extremely difficult to implement, and ‘the mentality of servitude’ still prevails in different forms.

In order to get a better understanding of some of these issues that often remain hidden, we asked domestic workers’ rights activists to tell us about their struggles, their experiences as domestic workers, the reasons for their ongoing exploitation, and the strategies to fight it.

Lees hier: https://drive.google.com/file/d/0B2lN4rGTopsaZ0VLdmZuYnBuc0U/view


EASO Country of Origin Information (COI) report on 'Afghanistan Key socio-economic indicators, state protection, and mobility in Kabul City, Mazar-e Sharif, and Herat City'. (23.8.17)

In 2016, Afghanistan ranked second in the top countries of origin in EU+ countries ([1]), with more than 175,000 applicants. In the first seven months of 2017, more than 28.000 applications have been lodged in the EU+ by Afghans, still ranking second.

The report provides a general description of the socio-economic situation in three cities in Afghanistan – Kabul, Mazar-e Sharif and Herat – covering the following topics: economic growth; employment; poverty; food security; access to education; health care; housing; and coping strategies. The report also looks into actors of protection, focussing both on different branches of the Afghan National Security Forces and the formal justice system. Finally, travel into these three cities is researched by looking into restrictions or requirements on travel in Afghanistan and ways of travelling by domestic air traffic.

Special attention is paid to the fate of women and displaced people – IDPs and returnees – throughout the report and a seperate chapter is dedicated to children.


Angeliki Dimitriadi : Irregular Afghan Migration to Europe: At the Margins, Looking In (juli17)

This book examines the issue of irregular transit migration to the EU by presenting the case of the Afghans. Focusing on the Afghans that arrive in and seek to move through Greece, it highlights the unique problems facing this distinctive migratory movement. Recognising that the migratory journey is a continuous interplay of policies and individuals, how each responds and adapts, the book itself moves between countries, policies, stories of migrants and the author’s own experiences in the field. Drawing on extensive empirical research conducted in both Greece and Turkey, it explores why such transits occur and the decision-making process of the migrants in transit. Through the example of Afghan migration this book contributes to broader debates concerning transit migration, hospitality and asylum (how it is perceived, access to it). This book presents a timely study of the rise of ‘fortress Europe’ and the current discourse around refugees and migrants, amidst the largest refugee flow since WWII in Europe. This book’s interdisciplinary approach will make it a valuable resource for policy makers as well as Sociology and Politics scholars.


Game : Bury Me, My Love (sept17)

Door dit spel beleeft de speler het verhaal van een Syrische vluchteling die Europa in probeert te komen. "Moet ik de boot nemen naar Griekenland of proberen te lopen naar Istanbul?" Het is een appje van je vrouw. Jij blijft in Syrië om voor je ouders te zorgen, zij vlucht naar Europa om een beter leven te krijgen en te ontsnappen aan de oorlog in het land. Je communiceert via WhatsApp en ontvangt naast berichtjes ook foto's, video's en locatiegegevens. Het doel is om ervoor te zorgen dat ze veilig in Europa aankomt.

Bury Me, My Love is beschikbaar voor Android en iOS.


Dr. Violeta Moreno-Lax : Accessing Asylum in Europe ; Extraterritorial Border Controls and Refugee Rights under EU Law (sept17)

 • Provides a timely assessment of the interplay between border and migration controls and the rights of migrants, with particular attention to access to asylum.
 • Exhaustively covers the field providing detailed insights for scholars, practitioners and students.
 • Examines what the current law states, building to points of contention, and then proposes solutions for the future in the application and interpretation of the law.

Hier te koop: https://global.oup.com/academic/product/accessing-asylum-in-europe-97801...


Spitzer, Anna-Lena : Strafbarkeit des Menschenhandels zur Ausbeutung der Arbeitskraft (sept17)

Mit der Untersuchung des Menschenhandels zur Ausbeutung der Arbeitskraft (§§ 232, 232b StGB) greift die Studie einen hochaktuellen und praxisrelevanten Ausschnitt der europäischen Kriminalpolitik auf. Neben den nationalen Strafvorschriften stehen die europarechtlichen Vorgaben zum Menschenhandelsstrafrecht, namentlich Art. 4 Abs. 1 EMRK, Art. 5 GRCh und die strafrechtsrelevanten Vorschriften der RL 2011/36/EU, im Mittelpunkt der Begutachtung. Die Arbeit zeigt den Regelungsgehalt der im Zuge der Umsetzung der Richtlinie 2011/36/EU neugeschaffenen §§ 232, 232b StGB unter gebührender Beachtung der europarechtlichen Vorgaben zum Menschenhandelsstrafrecht auf und untersucht die Kompatibilität der Strafvorschriften mit den europarechtlichen Vorgaben zum Menschenhandelsstrafrecht. Besondere Bedeutung kommt hierbei der Frage zu, ob die strafrechtliche Definition des Sklavereibegriffs, insbesondere in Hinblick auf eine mögliche Inlandsgeltung, entsprechend den unionsrechtlichen Vorgaben zu erweitern ist.


Hoe ziet een dag in een vreemdelingen-detentiecentrum eruit?

https://youtu.be/fSfVTHoZ7Jk


Massocki Ma Massocki: The Pride Of An African Migrant: In Remembrance of Jimmy Mubenga (aug17)

For resisting his deportation in 2010, an African asylum seeker named Jimmy Mubenga was tortured and killed at Heathrow airport by British immigration officers. For having peacefully protested against the killing of Jimmy Mubenga, I was arrested and detained naked in a cold cell. After some time, even the place I was staying at was set on fire in order to kill me.

I interviewed some other African asylum seekers who were victims of grave acts of torture in the UK and I narrate their shocking and unbelievable stories in this book. I call upon the UNHCR and the UNHCHR to defend the rights of these refugees.


Nieuwsbrief 17, 2017

Valeria Luiselli: Vertel me het einde (non-fictie)

In 2015 werkte Valeria Luiselli — woonachtig in New York — als tolk met honderden Latijns-Amerikaanse kinderen die zonder ouders de Amerikaanse grens waren overgestoken. Ze vroeg hun steeds dezelfde veertig, voorgeschreven vragen voor de aanvraag van hun verblijfsvergunning. In het boek wordt pijnlijk duidelijk waar de naïeve realiteit van overheidsinstanties schuurt met de gruwelijke wereld die de kinderen ontvluchten. Er ontvouwt zich een universele aanklacht, een relaas dat net zozeer toepasbaar is op hen die het geweld van Hondurese drugskartels ontvluchten als dat van een Syrische despoot.

https://dasmag.nl/shop/valeria-luiselli-vertel-me-het-einde


Nieuwsbrief 16, 2017

European Asylum Support Office Country of Origin Report : 'Pakistan security situation' (4.8.17)


Asylos: Afghanistan: Situation of young male 'Westernised' returnees (aug17)

Asylos has compiled a COI research report on the situation of young male ‘Westernised’ returnees to Kabul, Afghanistan. These asylum seekers have spent their teenage years in Europe and are denied a new form of protection after turning 18 on the basis that the security situation in Afghanistan has improved and that return to or internal relocation to Kabul will be both reasonable and relevant. Our report serves to counterbalance a general lack of understanding and lack of country information about the relevant issues at stake and contribute with this report to a more informed debate about the situation of young ‘Westernised’ returnees to Afghanistan. It is also intended as a tool to assist legal practitioners and to help ensure that decision-makers consider all relevant material.


APT: Position Paper for the UN Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration.

In view of the increasing use of immigration detention as a deterrent of migration and the toughening of domestic and regional migration policies resulting in human rights violations, including torture and other forms of ill-treatment, the Association for the Prevention of Torture considers that the Global Compact on Migration offers a timely opportunity to raise concerns over these issues.  APT presents seven key advocacy messages that are indispensable to the Compact from a torture prevention perspective.
The key messages are:

 • It is not a crime to migrate. Detention of migrants must remain a measure of last resort.
 • Immigration detention of children must end.
 • If migrants are deprived of liberty as a last resort, authorities should not impose criminal-like conditions of detention.
 • Legal and procedural safeguards must be guaranteed to all migrants deprived of liberty.
 • Forced returns increase the risks of torture and ill-treatment and should be a measure of last resort.
 • Persons in situation of vulnerability should be diverted from detention.
 • All situations of deprivation of liberty of migrants should be regularly monitored by independent bodies.

Read the APT position paper here


European legal and policy framework on immigration detention of children

This report aims to serve as a source of support for practitioners in enacting polices in line existing international and regional norms regarding detention. The report outlines existing safeguards against unlawful and arbitrary detention and highlighting good practices. There is a section on detention of stateless children.


Michael Flynn : Kidnapped, Trafficked, Detained? The Implications of Non-state Actor Involvement in Immigration Detention (Journal on Migration and Human Security, July 2017)

Proposals on how to improve migration management policies like the Global Compact for Migration recognize the need to involve a range of actors. However, observed through the lens of immigration detention many policy trends raise challenging questions, particularly those that involve non-state actors in migration control. Who are these new actors involved in the expansion of immigration detention? How does their involvement influence our understanding of detention? And what steps should the international community take in response? Read.


Roel Janssen: Alles Verloren (roman)

Zeilster Tessa Insinger en fotograaf Mortimer Davies varen naar de Griekse eilanden en langs de Turkse kust voor een reportage over vluchtelingen die er alles voor over hebben Europa te bereiken. Op zee redden ze een drenkeling uit een omgeslagen rubberboot: een Syrisch meisje. Ze is de enige overlevende van de ramp die zich heeft afgespeeld.

Tessa en Mortimer besluiten te achterhalen wat er met het meisje is gebeurd. Daarbij stuiten ze op gewiekste mensensmokkelaars, bevlogen hulpverleners, dubieuze zakenlieden en schimmige Europeanen die een radicale oplossing van het vluchtelingendrama nastreven. Met informatie van het Syrische meisje ontrafelen Tessa en Mortimer een complot dat de Europese vluchtelingencrisis in een schokkend politiek daglicht plaatst.


Nieuwsbrief 15, 2017

Algemeen Ambtsbericht Russische Federatie

14.7.17


René aan de Wiel: BED BAD BROOD - Onderzoek naar besluitvorming rondom de kenmerken van gemeentelijke opvangvoorzieningen voor dakloze irreguliere migranten (juni17)

Na de voorlopige voorziening in december 2014 openden er BBB-voorzieningen in het hele land. Er werden nieuwe opvanglocaties geopend of opvang werd op ad-hoc-basis beschikbaar gesteld. In sommige gemeenten bestond de opvang voor deze groep al, maar zorgde de juridische verplichting voor een extra stimulans voor gemeenten om deze uit te breiden en om de organisaties te financieren. Dankzij de fundamentele onenigheid tussen het Rijk en de gemeenten heeft het Rijk zich redelijk afzijdig gehouden wat de uitvoering van de BBB betreft. Hoe uiteindelijk in de praktijk invulling is gegeven aan de opvangplicht is het resultaat van een samenspel tussen gemeente en de BBB-uitvoerder, oftewel de lokale ngo’s. Het is daarom de moeite waard te belichten hoe ngo’s in deze specifieke casus erin slaagden het gemeentelijk opvangbeleid te beïnvloeden.

http://www.stichtinglos.nl/sites/default/files/los/Wiel%20aan%20de%20R.%20Scriptie%20Bed%20Bad%20Brood.pdf


Tendayi Bloom, Katie Tonkiss and Phillip Cole: Understanding Statelessness (aug17)

The publication is a comprehensive and in-depth examination of statelessness, exploring the theoretical, legal and political concept of statelessness through the work of leading critical thinkers in this area. They offer a critique of the existing framework through detailed and theoretically-based scrutiny of challenging contexts of statelessness in the real world and suggest ways forward.

https://www.routledge.com/Understanding-Statelessness/Bloom-Tonkiss-Cole/p/book/9781138711235


Peter Orner : Underground America: Narratives of Undocumented Lives (Voice of Witness) (aug17)

They arrive from around the world for countless reasons. Many come simply to make a living. Others are fleeing persecution in their native countries. Millions of immigrants risk deportation and imprisonment by living in the U.S. without legal status. They are living underground, with little protection from exploitation at the hands of human smugglers, employers, or law enforcement. Underground America presents the remarkable oral histories of men and women struggling to carve a life for themselves in the U.S.

http://voiceofwitness.org/lesson-plans/underground-america/


Witnessing the Transition: Moments in the Long Summer of Migration (jul17)

The so-called refugee crisis turned out to become, as we now call it, a long summer of migration in 2015. Following earlier movements across European borders, the arrival of a large number of refugees and migrants changed the realities in Berlin, Germany, and Europe in significant ways. Since then, local, national, and European politics in reaction to these movements increasingly polarize between hospitality and hostility.

The e-book project brought together professors and students as citizens and scholars who got involved in everyday personal, empirical, ethnographic encounters with these moving realities. The authors document our common efforts to bear witness of the social, cultural and political transition resulting from these processes in Berlin and beyond.

The E-book is available for download here.


Significant: monitor inburgering buitenland 2016

Met oa aantallen, slagingspercentages per nationaliteit en opleiding, vrijstellingen

Bijlage bij Kamerstuk 32824 nr. 199, 27.3.17
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-813842.pdf


Gabriella Sanchez : Critical Perspectives on Clandestine Migration Facilitation: An Overview of Migrant Smuggling Research (feb17)

This paper provides an overview of contemporary, empirical scholarship on clandestine migration facilitation. It then argues that the processes leading to clandestine or irregular migration are not merely the domain of criminal groups. Rather, they also involve a series of complex mechanisms of protection crafted within migrant and refugee communities as attempts to reduce the vulnerabilities known to be inherent to clandestine journeys. Both criminal and less nefarious efforts are shaped by and in response to enforcement measures worldwide on the part of nation-states to control migration flows.

Strategies to facilitate clandestine or irregular migration constitute a system of human security rooted in generations-long, historical notions of solidarity, tradition, reciprocity, and affect (Khosravi 2010). Yet these strategies have become increasingly stigmatized. This contribution tries to incorporate into current protection dialogues the perceptions of those who rely on criminalized migration mechanisms to fulfill mobility goals, and in so doing, provides solutions towards promoting safe and dignifying journeys for all migrants and asylum seekers in transit.

DOWNLOAD


Louise Boon-Kuo : Policing Undocumented Migrants: Law, Violence and Responsibility (aug17)

Migration policing experiments such as boat turn-backs and offshore refugee processing have been criticised as unlawful and have been characterised as exceptional. Policing Undocumented Migrants explores the extraordinarily routine, powerful, and above all lawful practices engaged in policing status within state territory. This book reveals how the everyday violence of migration law is activated by making people ‘illegal’. It explains how undocumented migrants are marginalised through the broad discretion underpinning existing frameworks of legal responsibility for migration policing.

Drawing on interviews with people with lived experience of undocumented status within Australia, perspectives from advocates, detailed analysis of legislation, case law and policy, this book provides an in-depth account of the experiences and legal regulation of undocumented migrants within Australia. By showing the organised and central role of discretionary legal authority in policing status, this book proposes a new perspective through which responsibility for migration legal practices can be better understood and evaluated.


Vluchtelingen in getallen, vluchtelingenwerk

In 2016 vragen 18.171 mensen asiel aan in Nederland. In 2015 zijn dat er 43.093. Het grootste deel daarvan is afkomstig uit Syrië (2.158 personen) en Albanië (1.664). 11.814 mensen herenigen zich in 2016 als nareiziger met een familielid met een verblijfsvergunning.

Download de publicatie Vluchtelingen in getallen 2017 (pdf)


Handleiding staatlozen in vreemdelingenbewaring

PILP en ASKV hebben voor advocaten een handleiding ontwikkeld met alle argumenten tegen het detineren van staatlozen en ongedocumenteerden met de status 'nationaliteit onbekend'. Lees hier hoe u de handleiding kunt opvragen.


Nanda Roep: Sable (roman) (juni17)

Wat gebeurt er als je een illegale allochtoon je vertrouwen geeft..? Schrijfster Nanda Roep heeft in het verleden, begin jaren negentig, een illegale Tunesiër van papieren voorzien. Op deze periode is haar roman Sable gebaseerd.

Sable is een realistische roman over liefde en achterdocht tussen twee culturen. Het vertelt hoe vooroordelen de liefde in de weg kunnen zitten.
Zodra studente Anna de jonge Tunesiër Sable ontmoet, in Utrecht, is het liefde op het eerste gezicht. Maar als illegale allochtoon heeft hij nogal wat nodig, te beginnen bij onderdak in haar studentenkamer. Is Sable verliefd, of veinst hij het vanwege de papieren? Als hij haar na enkele maanden vraagt om mee te gaan op familiebezoek, een reis die zij geheel moet betalen, is haar omgeving gealarmeerd. Anna weet niet wat te doen, is zij bereid dit risico met haar leven te nemen? De reis is al geboekt...


Shida Bazyar: ’ s Nachts is het stil in Teheran (roman) (mrt17)

1979. De sjah is verdreven en de revolutie in Iran is een feit. Behsad en Nahid zijn idealistisch en willen zich inzetten voor een rechtvaardige samenleving. Maar hun optimisme verdwijnt als de Islamitische Revolutie steeds meer aanhangers krijgt. De repressie neemt toe en omdat de situatie te gevaarlijk wordt, besluiten ze met hun twee kleine kinderen naar Duitsland te vluchten. Daar bouwen ze een nieuw leven op, maar het verlangen naar het moederland blijft. Bovendien neemt de angst om hun kinderen aan het nieuwe land te verliezen toe.

https://www.nieuwamsterdam.nl/boeken/s-nachts-is-het-stil-in-teheran-shida-bazyar-9789046822012


Nieuwsbrief 14, 2017

United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) - Concluding Observations on the sixth periodic report of the Netherlands, 6.7.17

Het VN-Comité inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten publiceert concluding observations in reactie op de zesde periodieke rapportage van Nederland over naleving van het VN-verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. Het Comité doet o.a. de volgende aanbevelingen:

► Domestic and migrant workers. (30) Take immediate action to ensure the effective protection of all workers in the labour market, including domestic workers and migrant workers, in accordance with the Covenant. Reconsider the dual responsibilities entrusted to labour inspectors, with a view to ensuring access to effective remedies for all workers subject to unjust or unfavourable labour conditions.

► Undocumented migrants. (39) The Committee is concerned that restrictive provisions in, inter alia, the Benefit Entitlement Act (Koppelingswet), which links access to housing, education and welfare benefits to legal residency status, have contributed to a precarious situation for undocumented migrants and rejected asylum seekers in the State party. The Committee is further concerned that access to food, water and housing are not guaranteed under the Act. The Committee also notes with concern that the Government has made access to housing for undocumented migrants conditional upon a “demonstrated willingness to return to the country of origin” and that it has threatened to sanction municipalities that continue to provide shelter to undocumented migrants (arts. 2 and 11). (40) Ensure that all persons in its jurisdiction enjoy the minimum essential levels of each of the rights in the Covenant, including the rights to food, housing, health, water and sanitation. The Committee urges the State party to: (a) refrain from making access to food, water and housing conditional on an individual’s willingness to return to his or her country of origin and (b) put in place a comprehensive strategy to ensure that everyone, including undocumented migrants, enjoy the minimum essential levels of all Covenant rights and ensure it is supported by adequate funding. (41) The Committee reminds the State party of its statement on the duties of States towards refugees and migrants under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (E/C.12/2017/1) and its general comment no. 20 (2009) on non-discrimination in economic, social and cultural rights.

► Access to health care for migrants, refugees and asylum seekers. (47) Reconsider the decision not to fund interpreter services in health-care facilities and to ensure that all persons in its territory enjoy access to health services without discrimination. The Committee reminds the State party of its general comment no. 14 (2000) on the right to the highest attainable standard of health.

► Education. (51) Take all necessary measures to reduce segregation and attainment gaps by investing more resources in education for children from ethnic minorities, including increasing the number of qualified teachers and adequate education facilities for those groups.

► Other recommendations. (57) Consider ratifying the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.


Ombudsman: VROUWEN IN DE KNEL Een onderzoek naar knelpunten in de vrouwenopvang

Uit het onderzoek is gebleken dat vrouwen zonder verblijfsvergunning of met een afhankelijke verblijfsvergunning in de praktijk knelpunten ervaren bij de toegang tot de vrouwenopvang. Tijdens het onderzoek is voorts gebleken dat de locaties voor vrouwenopvang in de praktijk, zeker als sprake is van een levensbedreigende situatie, deze vrouwen niet aan hun lot overlaten en dat zij in de opvang worden gedoogd. …

Soms speelt er nog een ander toegangsprobleem. Namelijk bij vrouwen, die na mishandeling in het land van herkomst werden achtergelaten maar weer terugkeren naar Nederland. In zo'n geval is geen sprake meer van directe dreiging met geweld waardoor zij geen toegang krijgen tot de vrouwenopvang. Maar het is voor hen vaak onmogelijk om zelf in huisvesting te voorzien, terwijl de dreiging nog steeds bestaat.

Volgens belangenorganisaties zouden de opvanglocaties niet voldoende zijn uitgerust op (ongedocumenteerde) migratievrouwen. Deze vrouwen hebben vaak geen verblijfsadres in Nederland, waardoor de overheid geen zorgtaak voelt….

Ombudsman 2017/075:, 6.7.17
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/onderzoek/Rapport%202017075%20Vrouwen%20in%20de%20knel.pdf


EASO: Annual Report on the Situation of Asylum in the EU 2016

In 2016, almost 1.3 million applications for international protection were made in the EU+. This was a 7 % decrease compared to 2015 when close to 1.4 million applications were lodged. The highest numbers of asylum applicants recorded were citizens of Syria, Afghanistan, Iraq, Pakistan and Nigeria. The main receiving countries were Germany, Italy, France, Greece and Austria. Syria was the top citizenship of applicants reported with its citizens accounting for 26 % of all applications in the EU+.

In 2016, more than 65 000 unaccompanied minors (UAMs) applied for international protection in the EU+, 37 % less than the previous year. Afghan nationals lodged 37 % of all UAM applications in the EU+.

EASO - Annual Report on the Situation of Asylum in the EU in 2016 (5.63 Mo), 5.7.17


Natascha Zaun : EU Asylum Policies (jan17)

Understanding the way negotiations about asylum work and why the rules they produce may often not be applied is important, in particular for policy makers engaged in the area of asylum in a race for always more legislation at EU level. This book  sheds light on the reasons why the Member States adopt one or another attitude and also their bargaining capacity.

The book suggests that most of the time EU Member States do not want to change their policies through EU law, but try to keep them. Thus, they want to influence EU legislation by uploading their domestic standard to the EU level. While all Member States want to do so, some are generally more successful than others. Strong regulators, i.e. Member States with a long-standing tradition in receiving refugees and asylum-seekers, were much more effective in influencing EU legislation than weak regulators, Member States that could not draw upon this experience during EU negotiations.

The increased inflow of refugees in 2015 has highlighted that Border Member States were not ready to turn into top recipients of asylum-seekers while at the same time having to introduce asylum systems from scratch. Without political will to transfer powers to the EU level, a Common European Asylum System that really deserves this label will not materialise.


Joan Monras, Javier Vázquez-Grenno, Ferran Elias Moreno:  Understanding the Effects of Legalizing Undocumented Immigrants (April 2017)

This paper investigates the consequences of the legalization of around 600,000 immigrants by the unexpectedly elected Spanish government of Zapatero following the terrorist attacks of March 2004 (Garcia-Montalvo (2011)). Using detailed data from payroll-tax revenues, we estimate that each newly legalized immigrant increased social-security revenues by 3,504 Euros on average. This estimate is only 49 percent of what we would have expected from the size of the newly documented immigrants, which suggests that newly legalized immigrants probably earned lower wages than, and maybe affected the labor-market outcomes of, other workers. We estimate that the policy change deteriorated the labor-market outcomes of some low-skilled natives and immigrants and improved the outcomes of high-skilled natives and immigrants. This led some low-skilled immigrants to move away from high-immigrant locations. Correcting for migration and selection, we obtain that each newly legalized immigrant increased payroll-tax revenues by 4,398 Euros or 26 percent more than the raw payroll-tax revenue data estimates. This shows the importance of looking both at public revenue data and the labor market to understand the consequences of amnesty programs fully.

Discussion Paper No. 10687


AI: Uitgezet - Mensenrechten in het kader van gedwongen terugkeer en vertrek (juli17)

In dit rapport beschrijft Amnesty International de Nederlandse wetgeving, het beleid en de praktijk van gedwongen uitzetting en de gevolgen die het heeft voor de mensen zelf. Het uitzetten zelf vindt grotendeels achter gesloten deuren plaats, op plaatsen die niet toegankelijk zijn voor het publiek. Onafhankelijk toezicht is nodig om te controleren of de overheid de mensenrechten in de praktijk respecteert, maar het is de vraag of dit in Nederland goed geregeld is. In de context van uitzettingen speelt daarnaast nog een ander probleem: zodra de overdracht aan de autoriteiten in het land van herkomst heeft plaatsgevonden, stopt het toezicht. De Nederlandse overheid weet niet wat er daarna gebeurt. Erger: ze wil het ook niet weten. Problemen moeten uitgezette mensen in het land van uitzetting zelf maar oplossen.

Wij hopen dat dit rapport bijdraagt aan het inzichtelijk maken van de problemen die gedwongen uitzetting met zich meebrengt en dat het kan fungeren als een ankerpunt in de noodzakelijke discussie rondom dit thema.

https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/07/Rapport-Uitgezet-Mensenrechten-in-het-kader-van-Gedwongen-Terugkeer-en-Vertrek.pdf?x54409


Laura Mcveigh: Het huis met de judasboom (roman)

Samar is vijftien jaar. Samar is Afghaans. En Samar is vluchteling. Samen met haar familie is ze op de vlucht voor de taliban die haar thuisland teisteren met radicale ideeën. Nu zitten ze in Rusland in een trein, die heen en weer rijdt. Ze stappen niet uit, want ze weten niet waar ze heen moeten. Samar neemt je mee naar het begin van haar verhaal, waarin zij laat zien wat de taliban voor invloed hadden op Afghanistan. We zien hoe haar familie langzaam verscheurd wordt door verdeeldheid, verdriet, maar vooral door onderdrukking. Hoewel Samar alles wordt ontnomen wat haar lief is, blijft ze hoop houden. Hoop op een betere wereld.


Nieuwsbrief 13, 2016

Ambtsberichten


Free digital learning opportunities for migrants and refugees - An analysis of current initiatives and recommendations for their further use

This report summarises the efficiency and efficacy of free digital learning (FDL) for the integration, inclusion and further learning of migrants and refugees in Europe and in neighbouring regions in conflict. The report assesses the success factors and limitations of FDL and draws conclusions about how FDL’s efficiency and efficacy could be improved. The report also proposes a categorisation of FDL offers according to their design and purposes. Emphasis is placed on initiatives that take a ‘blended’ (online and face-to-face) and ‘facilitated’ (support services and mentoring) approach, as this was found to be optimal by both users of FDL and providers. General recommendations are provided about how the European Union and other interested actors can invest in this field, enhance synergies and design effective and efficient FDL offers for migrants/refugees in the future

https://publications.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/6b00598c-24cd-11e7-b611-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-30973832, 18.4.17


EMN: Beleidsoverzicht Migratie en asiel in Nederland 2016 (mei17)

Thema’s die aan bod komen zijn: reguliere migratie, integratie, internationale bescherming (asiel), alleenstaande minderjarige vreemdelingen en andere kwetsbare groepen, maatregelen tegen mensenhandel, illegale migratie en grenstoezicht, terugkeer, en migratie en ontwikkeling.

http://www.emnnetherlands.nl/dsresource?type=pdf&objectid=emn:4615&versionid=&subobjectname=


The Asylum Lottery: Recognition Rates Vary Strongly within Germany (juni17)

The Federal Office for Migration and Refugees (BAMF) makes the initial decision about asylum applications in Germany. Surprisingly, one notices considerable differences if one extrapolates the decision to the länd where they are made.

While Saarland and Bremen had with 69% and 55,7 % respectively, the highest recognition rates over the period from 2010 to 2015, Berlin and Saxony could be found at the bottom of the ranking with 24,6% and 26,9%. There are also huge differences between in outcomes for different countries of origin.

http://eumigrationlawblog.eu/the-asylum-lottery-recognition-rates-vary-strongly-within-germany/


EMN : aantallen gezinshereniging en toelatingspercentages 2014-2016 (jun17)

In de afgelopen drie jaar was meer dan een derde van alle aanvragen voor verblijfsvergunningen die bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) werden ingediend, gerelateerd aan gezinsmigratie. Ook het aantal aanvragen voor gezinsmigratie is in de laatste drie jaren gestegen. De grootste toename is te zien bij het aantal nareisaanvragen; hier heeft zich het aantal tussen 2014 en 2016 meer dan verdubbeld (van 14.040 naar 31.840 aanvragen).

http://www.emnnetherlands.nl/Feiten_Cijfers/Het_aantal_aanvragen_voor_nareis_is_tussen_2014_en_2016_meer_dan_verdubbeld


AIDA: The detention of asylum seekers in Europe Constructed on shaky ground?

Despite the entry into force of common standards relating to detention, the deprivation of liberty of asylum seekers as a migration control instrument varies significantly from one country to another. In 2016, detention was applied to a substantial part of the asylum-seeking population in Bulgaria, while its use remained low in Poland or even minimal in Malta.

At the same time, the trend is to increase detention infrastructure across Europe, with notable examples Turkey, Italy, Spain and Greece.
The expansion of detention in Europe is also pursued in legal forms. The permissive and often uneasy interpretation of concepts such as the “risk of absconding” or “public order”, has led to wider use of detention against asylum seekers in contradiction of fundamental rights and safeguards. Similar expansion also transpires in the use of detention of asylum seekers in the context of border control, where Hungary and Poland have created risks of systematic and arbitrary detention through an almost exclusive conduct of asylum procedures at the border.

https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2017/06/AIDA-Brief_Detention-1.pdf, june 2017


Post-deportation risks: a country catalogue of existing references (juni17)

Stichting LOS heeft een landenoverzicht gepubliceerd met een lijst van mogelijke risico’s na uitzetting. De lijst bevat een overzicht, verzameld uit Nederlandse en internationale rapporten, van gedocumenteerde risico’s na uitzetting op korte en langere termijn, ingedeeld per land van herkomst. Zo blijkt dat mensen bij gedwongen terugkeer een boete kunnen krijgen of vastgezet worden vanwege een eerdere illegale uitreis of vanwege vermeend landverraad. Ook moeten terugkeerders soms ambtenaren op het vliegveld omkopen om een veilige toegang te verkrijgen, zelfs wanneer zij in het bezit zijn van een laissez passer. 

De Nederlandse overheid heeft ervoor gekozen niet structureel onderzoek te doen naar risico’s voor mensen direct na aankomst op de luchthaven. Ondanks dit gebrek aan informatie voert de Nederlandse overheid de druk op terugkeer wel op.

http://www.stichtinglos.nl/sites/default/files/los/Country%20Catalogue%20Post%20Deportation%20Risk%20DEF.pdf


Nieuwsbief 12, 2017

Ambtsbericht Iran 29.5.17


EASO :Country of Origin Information (COI) Report : 'Nigeria – Country Focus'.

The report provides an overview of selected topics in Nigeria, relevant for the international protection status determination of Nigerian applicants. In April 2017, Nigeria was the third-ranked country of origin in Europe. A majority of Nigerian applicants for international protection originate from the southern part of the country, and a large part of them from Edo state.

The first chapter of the report provides background information and deals with issues related to Boko Haram, vigilantism, ethnic-religious violence, corruption, and abuse of power by security forces. The second chapter presents the security situation in the country's six regions and thematic security issues such as conflicts between 'indigenes' and 'settlers' and between nomads and farmers. The third chapter covers the judiciary, sources of Nigerian legislation and the functioning of law enforcement. Chapter 4 is devoted to gender-related issues, such as the widespread domestic violence of which mainly women are victims, Female Genital Mutilation (FGM) the prevalence of which is steadily decreasing, and child and forced marriages largely occurring in northern Nigeria. Trafficking of Human Beings (THB) is discussed only briefly as this topic is covered comprehensively in the abovementioned Sex Trafficking of Women report. Chapter 5 is dedicated to the situation of lesbian, gay, bisexual and transsexual (LGBT) persons, and their treatment by society and authorities, and discusses the impact of the recent legislation prohibiting same sex marriages. The sixth chapter gives an overview of the main religions in Nigeria, and highlights several types of violence and conflicts linked to religion. Finally, Chapter 7 focuses on human rights issues related to secret societies (such as the Ogboni), university cults (violence, recruitment and the possible consequences of refusing such a cult), the occurrence of ritual killings, and chieftaincy succession issues.

In October 2014, EASO published a COI report on Sex Trafficking of women.


Scottish Parliament: Destitution, asylum and insecure immigration status in Scotland

Evidence received showed the asylum and immigration system is peppered with points at which the risk of destitution becomes likely. Once destitute, it is much harder for people to re-engage with the asylum process. We believe more work must be undertaken to identify the scale and nature of destitution in Scotland, particularly because in carrying out this inquiry, we found visible homelessness is the tip of the iceberg and destitution is largely hidden in plain sight, with many organisations picking up the pieces. We have asked the Scottish Government (and public authorities) for a number of actions:

 • The creation of a 'Scottish anti-destitution strategy' to inform a national approach to mitigating destitution. (para 51)
 • The creation of a new Scottish Government advocacy service for destitute people with insecure immigration status.(para 190)
 • The creation of a national coordinated practitioners’ network, which would include Scottish Government officials, representatives from health boards, local authorities, non-government organisations, third sector organisations, and legal practitioners. (para 191)

https://sp-bpr-en-prod-cdnep.azureedge.net/published/EHRiC/2017/5/22/Hidden-Lives---New-Beginnings--Destitution--asylum-and-insecure-immigration-status-in-Scotland/3rd%20Report.pdf, 22.5.17


UK: daklozenhulp verklikt ongedocumenteerden aan de vreemdelingendienst

Homelessness charities in the UK are reported to have cooperated with ‘Immigration Compliance and Enforcement’ teams (ICE) through joint patrols and information sharing, which lead to the detention and deportation of foreign rough sleepers. A report of Corporate Watch ‘The Round-Up: rough sleeper immigration raids and charity Collaboration’ reveals this new relationship between care providers and ICE, undermining the duty of homelessness organisations to care for destitute people. This is a result of the ‘hostile environment’ policy of the government.

Read the full report here.(mrt17)


WHO: Undocumented women and access to health services

The World Health Organization’s (WHO) European magazine on sexual and reproductive health Entre Nous published an article on undocumented women’s access to health services in Europe. The article describes the obstacles faced by women with irregular status in getting health care, and the impact on their health, families and communities. It also outlines health professionals’ ethical duty to provide care on a non-discriminatory basis, noting position statements by professional associations, such as by World Medical Association (WMA) and the European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) that take such a stance. The authors recommend that the European Commission, in collaboration with WHO and other relevant partners, establish a working group to develop a European-wide human rights and evidence-based policy for ensuring health care for all migrant women and their families, regardless of migration status.

The full issue available is here


EASO : EU asylum trends march 2017

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Latest-Asylum-Trends-April-2017_final.pdf


European Commission : Communication on protection of children in migration (apr17)

The communication aims to provide a series of coordinated and effective actions to the pressing protection gaps and needs that children face at all stages of migration processes, ranging from their identification, reception, implementation of procedural safeguards, as well as establishment of durable solutions.

The communication underlines how appropriate procedural safeguards must be applied to all children present on the territory of the European Union, including at all stages of the asylum and return procedure, and how a number of key protection measures, notably as regards access to information, legal representation and guardianship, the right to be heard, the right to an effective remedy and multidisciplinary and rights-compliant age assessments, needs to be stepped up. It calls for durable solutions to be found for children, following a best interests determination, and for governments to seek to ensure availability of status determination procedures and resolution of residence status for children who will not be returned, in particular for those who have resided in the country for a certain period of time.

While the communication restates the standard in the EU law that allows detention of migrant children only as a last resort, when strictly necessary, for the shortest time possible, it emphasises how this must be exclusively in exceptional circumstances and how everything possible must be done to ensure that a viable range of alternatives to the administrative detention of children in migration is available and accessible, including through support provided by the EU funds.

The communication is available here. A Commission Staff Working Document: Implementing the Action Plan on Unaccompanied Minors (2010-2014) was published alongside the communication and is available here.


Zwitserse jeugdartsen : botonderzoek geeft geen uitsluitsel over leeftijd

Leur conclusion: "Aucune méthode scientifique ne permet d’établir précisément l’âge d’un jeune qui se situerait entre 15 et 20 ans afin de définir avec certitude s’il est majeur ou mineur.

La Société suisse de pédiatrie, comme l’ont déjà fait plusieurs sociétés et académies internationales de pédiatrie recommande à ses membres et à tout médecin sollicité de ne pas participer à la détermination de l’âge des jeunes requérants d’asile et de prendre position dans ce sens auprès des institutions cantonales en charge de la migration. »

http://www.swiss-paediatrics.org/sites/default/files/3.pdf
Zie ook : https://asile.ch/tag/age-osseux/


City Deal: internationaal ondernemend talent aantrekken (mei17)

De City Deal Warm Welkom Talent is overeengekomen door de steden  Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Groningen, en de ministeries van Economische Zaken, Veiligheid en Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het doel van de City Deal  is om buitenlands ondernemend talent aan te trekken en de ruimte te geven om in Nederland te wonen, te ondernemen en te groeien. De focus ligt bij start-ups, scale-ups (snelle groeiers), en ondernemers in de creatieve sector. Deze groep ondernemers  levert een onmisbare bijdrage aan de economie. Zij verrijken het Nederlandse bedrijfsleven met innovatieve ideeën en waardevolle netwerken.

Het belang om te investeren in de aantrekkingskracht van Nederlandse stedelijke regio’s op internationaal talent wordt inmiddels ook onderschreven door de Stuurgroep internationale handelsbevordering. Zij adviseert een nieuw kabinet brede steun te geven aan de resultaten van de City Deal Warm Welkom Talent, onder andere via hervorming van wet- en regelgeving.

Lees de aanbevelingen in het eindrapport.


Afghanistan Analyst Network: Voluntary and Forced Returns to Afghanistan in 2016/17: Trends, statistics and experiences

While hundreds of thousands of Afghans sought protection in Europe throughout 2015/16, an increasing number have been returning to Afghanistan, both voluntarily and involuntarily. The number of voluntary returnees from Europe picked up significantly throughout 2016, with additional returns in the first four months of 2017, reaching a total figure of over 8,000. By contrast, the number of deportations has been significantly lower, at only around 350 over the same period. AAN’s Jelena Bjelica and Thomas Ruttig examine the trends, policies and practices relevant to those who have returned. They found that services available to those returning – in both categories – are patchy.

https://www.afghanistan-analysts.org/voluntary-and-forced-returns-to-afghanistan-in-201617-trends-statistics-and-experiences/, 19.5.17


Forced Migration Review: Resettlement (feb17)

Resettlement is receiving greater prominence in the context of the recent surge in numbers of refugees. This traditional ‘durable solution’ – the managed movement of refugees to a safe third country – already affects many thousands of refugees every year, the communities they move into, the people they leave behind and the agencies that work with them.

With the prospect that numbers will continue to rise, this is an opportunity both to try new approaches and to re-examine old ones. This issue of FMR looks at some of the modalities and challenges of resettlement in order to shed light on debates such as how – and how well – resettlement is managed, whether it is a good use of the funds and energy it uses, and whether it is a good solution for refugees. Case-studies draw in particular on some of the countries that resettle the largest numbers of refugees.

http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/resettlement.pdf


Ilker Atac, Kim Rygiel, Maurice Stierl : The Contentious Politics of Refugee and Migrant Protest and Solidarity Movements - Remaking Citizenship from the Margins (mei17)

Over the past two years, we have seen the emergence of political struggles for rights to movement and demands for greater social justice, in both the global ‘north’ and ‘south’. Throughout the world, political mobilizations by refugees, irregularized migrants and solidarity activists have emerged, demanding and enacting the right to move and to stay, struggling for citizenship and human rights, and protesting the violence and deadliness of contemporary border regimes.

This collection brings together articles that explore political mobilizations in several countries and (border) regions, including Brazil, Mexico, the United States, Austria, Germany, Greece, Turkey and ‘the Mediterranean’. Many of these political mobilizations can be understood as transnational responses to processes of regionalization and the intensification of restrictive border regimes across the globe, and as illustrative of what might be referred to as a ‘new era of protest’. This volume brings into dialogue social movement literature, and especially the ‘contentious politics’ perspective, with migration struggles. It connects these to current debates underway within Critical Citizenship Studies and the Autonomy of Migration literature around rights making, the constitution of political subjectivities, and re-defining notions of the political and political community.

https://www.routledge.com/The-Contentious-Politics-of-Refugee-and-Migrant-Protest-and-Solidarity/Atac-Rygiel-Stierl/p/book/9781138734920


Mohsin Hamid: Exit west (roman)

Twee jonge mensen ontmoeten elkaar in een stad aan de vooravond van een burgeroorlog. De moderne Nadia wordt verliefd op de aardige en bescheiden Saïd, terwijl de situatie in het land steeds explosiever wordt. Dan horen ze over deuren die je, tegen betaling, naar een veiligere plaats in het Westen leiden. Als Saeed en Nadia geen andere mogelijkheid meer zien, besluiten ze over de drempel te stappen, richting een onbekende wereld.

http://www.debezigebij.nl/boeken/exit-west/


Nieuwsbrief 11, 2017

EHRM: prohibition of collective expulsion of aliens

The ECtHR published its updated case law guide on Article 4 of Protocol No. 4 ECHR (prohibition of collective expulsion of aliens, 17.4.17). The guide looks at the definition of “collective expulsion”, the personal scope of application of the article and gives examples of measures amounting to collective expulsion and the relationship of this article with Article 13 ECHR.


AIDA Briefing: Accelerated, prioritised and fast-track asylum procedures in Europe

An AIDA legal briefing examines the use of special procedures to accelerate, prioritise and fast-track asylum applications in European countries. Practice reveals a wide diversity and complexity of procedural models, tools and concepts across national systems.

Several countries such as the Netherlands, Sweden and Germany have set up specific “track” or “cluster” systems to  manage cases efficiently. The channelling of applications under specific procedures tends to run in parallel to, or even exceed, regular legal frameworks - a trend illustrated in practices of nationality-based differentiation, which often depend on administrative practice and circumvent the framework of the “safe country of origin” concept under the recast Asylum Procedures Directive. Transparency and predictability of the procedures, as well as essential safeguards for the individuals navigating them, are to some extent jeopardised at the altar of efficiency.


UNICEF : A child is a child: Protecting children on the move from violence, abuse and exploitation

Among the millions of children on the move worldwide, many – including hundreds of thousands of unaccompanied children and adolescents – undertake dangerous journeys. This report shows how the lack of safe and legal pathways for refugee and migrant children feeds a booming market for human smuggling and puts them at risk of violence, abuse and exploitation. Besides, it sets out ways that governments can better protect these vulnerable children.

https://www.unicef.org/publications/index_95956.html (mei17)


Fundamental Rights Agency: Report on access to education for migrant children

The Fundamental Rights Agency of the European Union (FRA) recently published a report on access to education for asylum-seeking children based on their monthly data collection on migration in Europe. The report found that access to education is severely limited for asylum-seeking children especially. Evidently, there are practical difficulties to providing formal education to children on the move, which include, inter alia, language barriers, lack of infor­mation, low allowances for asylum applicants to cover expenses, and the treatment and integration of traumatized children. The situation is even more difficult for traumatized asylum-seeking children, as the MS seldom offer psychological support (only three out of fourteen MS), and the education staff rarely receive adequate training allowing them to identify and treat this. Unfortunately, few MS address issues arising from irregular school attendance or disabilities, and diplomas from the different countries of origin are not automatically recognized. One silver lining is that, once an asylum-seeking child enters the formal education system, they have access to the same services as national children, and even sometimes receive additional support (such as language services or financial allowances).


HRW: submission to the 2019 Global Education Monitoring Report on Migration and Education

Human Rights Watch recommends that governments respect their positive obligation to make sure that education responds to the needs of asylum-seeking children; that it includes language courses and addresses the needs of children with disabilities, for instance. This is especially necessary in situations where children are detained for long periods of time.


Migration Policy Centre : Migration and Education - A Web of Mutual Causation (mei17)

After reviewing the various definitions of international migration and refugee situations, the paper proposes a general framework in which to capture the complex two-way relationship between education and migration, and its consequences on both migrants and non-migrants in each of the origin and destination countries. It successively reviews: the over-education of migrants compared to non-migrants and the selection processes at play in origin and destination countries; the debate surrounding highly-educated migration from developing to developed countries and the inconclusive evidence regarding losses and gains for countries and individuals; the different ways in which migration impacts the education of non-migrant children in the origin countries through financial, but also ideational remittances; the school performances of migrant children and the various consequences of diversity in the classrooms for children of both migrant and local origin; the challenge of educating refugee children and avoiding that a whole generation be lost. The paper concludes on the many grey areas in our understanding of a crucial connexion and suggests practical steps to improve knowledge.


UN Women: “Report on the legal rights of women and girl asylum seekers in the EU” (mrt17)

UN Women published a report on the legal rights of women and girls asylum seekers in the EU. It provides background on the applicable legal framework to women and girls seeking international protection, including the 1951 Refugee Convention, the Istanbul Convention, CEDAW and the EU asylum acquis. It also outlines the relevance of gender and gender-based persecution in determining refugee status and the varied practice at EU level as to when women can successfully claim refugee status on this ground. The report concludes with a section on gender sensitive procedures for processing asylum claims and with a series of recommendations to EU policy makers.


EMN bulletin: Ontwikkelingen in Europees migratiebeleid

Er is bijzondere aandacht voor het vernieuwde EU-actieplan voor terugkeer en een aanbeveling aan de lidstaten van de Europese Commissie. Ook een gezamenlijke mededeling van de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de EU voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid over de uitdagingen met betrekking tot migratiemanagement van de centrale mediterrane route staat in het Bulletin. Uit cijfers van Eurostat blijkt dat het aantal asielaanvragen in het vierde kwartaal van 2016 is gedaald met 51% ten opzichte van datzelfde kwartaal in 2015. Maar ook de nationale ontwikkelingen zijn opgenomen.

Lees het bulletin 


EMN: Gezinshereniging van derdelanders in Nederland en de EU (apr-mei17)

Een substantieel deel van de migratie uit derde landen naar Nederland bestaat uit gezinsmigratie. Meer dan een derde van alle aanvragen voor verblijfsvergunningen die de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) ontvangt betreft de afgelopen jaren aanvragen voor gezinshereniging. Daarnaast is gezinshereniging ook een terugkerend onderwerp in de media en het publieke debat in Nederland. Sinds de verhoogde asielinstroom in 2015 en 2016 staat vooral gezinshereniging voor asielstatushouders (ook bekend als ‘nareis’) vaak in de aandacht.

Om in kaart te brengen hoe het beleid ten aanzien van gezinshereniging in de verschillende EU-lidstaten georganiseerd is, heeft het Europees Migratienetwerk (EMN) in 2016 en 2017 een internationaal vergelijkende studie naar gezinshereniging uitgevoerd. De Nederlandse bijdrage aan deze vergelijkende studie wordt in dit rapport voor een breed Nederlands publiek beschikbaar gesteld.

Downloads: Nationaal leesrapport; Syntheserapport; Inform
Rapporten van de andere nationale contactpunten van het EMN


Nieuwsbrief 10, 2017

Eurostat - Asylum applications 2016 - Unaccompanied minors

In 2016, 63 300 asylum seekers applying for international protection in the Member States of the European Union (EU) were considered to be unaccompanied minors, a number down by about a third compared with 2015 (with almost 96 500 unaccompanied minors registered) but still about 5 times higher than the annual average during the period 2008-2013 (around 12 000 per year).

In 2016, a substantial majority of unaccompanied minors were males (89%) and over two-thirds were aged 16 to 17 (68%, or about 43 300 persons), while those aged 14 to 15 accounted for 21% (around 13 500 persons) and those aged less than 14 for 10% (almost 6 300 persons). More than a third (38%) of asylum applicants considered to be unaccompanied minors in the EU in 2016 were Afghans and about a fifth (19%) Syrians.

http://www.europeanmigrationlaw.eu/documents/Asylum%20applicants%20considered%20to%20be%20unaccompanied%20minors.pdf, 11.5.17


Werkinstructie 2017/3: Arbeidsmarktaantekening in verblijfssticker

Met deze werkinstructie wordt duidelijkheid verschaft in welke gevallen een bepaalde arbeidsmarktaantekening aangetekend moet worden op de sticker “Verblijfsaantekening Algemeen”. Deze sticker houdt verband met de aanvraag om verlening of verlenging van de verblijfsvergunning dan wel met de aanvraag om wijziging van de beperking waaronder de verblijfsvergunning eerder was verleend. Daarom zijn in deze instructie ook de arbeidsmarktaantekeningen opgenomen zoals die op de verblijfsdocumenten staan.

https://ind.nl/Documents/WI_2017-3.pdf, 24.3.17


WODC: Vrijwilligers in COA-locaties

De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Wat is de mogelijke meerwaarde en wat zijn de (on)mogelijkheden van de inzet van vrijwilligers voor de activering van bewoners in de locaties voor noodopvang en asielzoekerscentra vanuit het gezichtspunt van vrijwilligers, organisaties uit het maatschappelijk middenveld, bewoners en (medewerkers van) het COA?

Met de resultaten van het onderzoek wil de aanvrager, het COA, inzicht krijgen in de meerwaarde en (on)mogelijkheden van de inzet van vrijwilligers in de genoemde locaties. Daarmee wil het COA een onderbouwd uitvoeringsbeleid formuleren voor de inzet van vrijwilligers, gericht op de activering van bewoners.

https://www.wodc.nl/binaries/2754_Volledige_Tekst_tcm28-259180.pdf


VNG over rechten van nareizende gezinsleden

De vragen in de nieuwste brochure gaan over de procedures in bijzondere situaties: wat zijn de juridische gevolgen als nareizigers niet bij referent (willen of kunnen) wonen, kunnen zij terug naar de centrale opvang, moet de gemeente voor nieuwe huisvesting zorgen, etc.?


Ilker Atac, Kim Rygiel, Maurice Stierl: The Contentious Politics of Refugee and Migrant Protest and Solidarity Movements (Special Issue in Citizenship Studies) (mrt16)

Throughout the world, political mobilizations by refugees, irregularized migrants, and solidarity activists have emerged, demanding and enacting the right to move and to stay, struggling for citizenship and human rights, and protesting the violence and deadliness of contemporary border regimes. These struggles regularly traverse the local and constitute trans-border, trans-categorical, and in fact, social movements. This special issue inquires into their transformative possibilities and offers a collection of articles that explore political mobilizations in several countries and (border) regions, including Brazil, Mexico, the United States, Austria, Germany, Greece, Turkey and ‘the Mediterranean.’ This issue brings into dialog social movement literature, and especially the ‘contentious politics’ perspective, with migration struggles. It connects these to current debates underway within Critical Citizenship Studies and the Autonomy of Migration literatures around rights making, the constitution of political subjectivities, and re-defining notions of the political and political community.


Go home? The politics of immigration controversies (mrt17)

By Hannah Jones, Yasmin Gunaratnam, Gargi Bhattacharyya, William Davies, Sukhwant Dhaliwal, Kirsten Forkert, Emma Jackson and Roiyah Saltus

In July 2013, the UK government arranged for a van to drive through parts of London carrying the message 'In the UK illegally? GO HOME or face arrest.' This book tells the story of what happened next.

The vans were short-lived, but they were part of an ongoing trend in government-sponsored communication designed to demonstrate toughness on immigration. The authors set out to explore the effects of such performances: on policy, on public debate, on pro-migrant and anti-racist activism, and on the everyday lives of people in Britain. This book presents their findings, and provides insights into the practice of conducting research on such a charged and sensitive topic.

http://www.manchesteruniversitypress.co.uk/9781526113221/


IOM : A Comparative Thematic Mapping of Global Migration Initiatives: Lessons learned towards a Global Compact for safe, orderly and regular migration

The objective of this paper is to review issues, themes and recommendations/proposals made by previous global migration initiatives and critically analyse areas of convergence and key tension points over time. With that view, the paper provides a comparative thematic mapping structured along three main thematic clusters common to global migration initiatives:
(a) minimizing the negative aspects of migration by addressing the drivers and consequences of forced and irregular migration, and combating smuggling and trafficking; (b) acknowledging and strengthening the positive effects of migration; and (c) protecting migrants rights and ensuring their well-being.

Tension points on which agreement is not yet achieved are the opening up of more legal avenues for migration, the consideration of low-skilled labour migration outside temporary migration policies and the ratification of the 1990 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.

It concludes on the need for more knowledge-based research on the subject and on the lack of clear objectives and action plans for these initiatives calling for more evidence-based research.
Available for PDF download


Aliens detention around the world

Since the 1980s, all major Western states practice what they call civil or administrative confinement of undocumented immigrants and non-citizens. But this practice of putting undocumented immigrants – as well as asylum seekers – in detention centres does not deter people from seeking sanctuary in the West. Instead, it feeds a growing private prison industry and can portray genuine asylum seekers, who are often deeply scarred by trauma, as criminals who pose a security threat.

https://theconversation.com/how-immigration-detention-compares-around-the-world-76067, 19.4.17


Report Measures to end arbitrary detention of stateless people in Europe

In a report based on an analysis of immigration detention and related laws, policies and practices of six European countries, the European Network on Statelessness (ENS) recommends measures to end severe problems of arbitrary detention of stateless people in Europe.

The report identifies serious gaps in the data on statelessness making it at the same time difficult to address at policy level and easy for authorities to overlook protection needs - not least when it comes to arbitrary detention. In fact as stated in the report: “In many countries, through poor design or misapplication, the systems themselves render the stateless even more vulnerable to long-term detention.”

The research also revealed that all six countries had a lack of procedures to identify statelessness and that some states, such as Bulgaria, the UK and Ukraine, apply a definition of “statelessness” which falls short of the international legal one. The report also points to the fact that immigration detention in Europe has largely developed without regard to the special circumstances of stateless persons, leading in many countries to lengthy periods of detention, as there is no safe country to return them to.

The recommendations of the report include alternatives to detention, determination procedures, protection, integration as well as improved recording and reporting on statelessness. The recommendations are based on a two-year research into statelessness and immigration detention and the law, policy, and practice in Bulgaria, Malta, the Netherlands, Poland, the UK and Ukraine.


Tings Chak: Undocumented (apr17)

Using comics, interviews, and architectural sketches, Undocumented explores a growing industry in an era of militarized borders, state surveillance, and criminalized migration. Focusing on Canadas migrant detention system, where detainees are often held in maximum security prisons without charges for indefinite periods of time, 'Undocumented' draws chilling conclusions about the societies that tolerate these punitive spaces of confinement. Proceeds from the sale of each book go to the End Immigration Detention Network.

https://www.amazon.com/Undocumented-Architecture-Detention-Tings-Chak/dp/9492058006


Nieuwsbrief 9, 2017

Ambtsbericht religieuze minderheden Pakistan, 14.4.17


Eurostat - Asylum decisions in the EU - 2016

The 28 Member States of the European Union (EU) granted protection status to 710 400 asylum seekers in 2016, more than double the number of 2015. In addition to these, the EU Member States received over 14 000 resettled refugees.

The largest group of beneficiaries of protection status in the EU in 2016 remained citizens of Syria (405 600 persons, or 57% of the total number of persons granted protection status in the EU Member States), followed by citizens of Iraq (65 800 or 9%) and Afghanistan (61 800 or 9%).

Of the 405 600 Syrians granted protection status in the EU, more than 70% were recorded in Germany (294 700).

Read more: Asylum decisions in the EU (279.99 ko) Eurostat, 26.4.17


FRA : Report on the situation for LGBTI asylum seekers in the EU

The Fundamental Rights Agency (FRA) has published a new report that reviews how claims based on sexual orientation and gender identity are assessed and analyses the existence of specific reception measures for LGBTI persons.

It is concluded, inter alia, that there are no official statistics on the number of asylum claims based on sexual orientation or gender identity. Moreover, only a few EU Member States have specific national guidelines for interviewing LGBTI persons and according to civil society representatives asylum officers tend to have stereotypical views on sexual orientation and gender identity. Moreover, most EU Member States have no special accommodation facilities for LGBTI persons. The FRA also report that support from civil society has a significant impact on the appropriate handling of asylum cases and applicants' openness towards asylum authorities.

http://fra.europa.eu/en/publication/2017/march-monthly-migration-focus-lgbti, 27.3.17


Huang, Szu Hui: Chinese Undocumented Migrants in The Hague, dec16

This study is about Chinese undocumented migrant workers living in The Hague. The study looks at their living conditions and working situation, and how their ‘illegal’ stay in the country influences their ‘precarity’ and sense of autonomy. The study was based on informal conversations with undocumented migrant workers, most of whom were contacted through Wereldhuis in The Hague. Through the interviews, and secondary literature, the study was able to reconstruct the historical phases of migration from China to The Netherlands.

The key findings were that although undocumented migrants do experience precarity at work, they can help themselves towards greater autonomy through acquiring language skills, and through creating wider social networks. One obstacle they face is that being concentrated in the catering industry, there were few contacts with trade unions for most of the research participants.


B. de Boer: Bed, bad en brood : het Nederlandse terugkeerbeleid tegenover een menswaardig bestaan (2016)

Naar aanleiding van een klacht bij het Europees Comité inzake de Sociale Rechten (verder: ECSR), ingediend door de Conference of European Churches, is het Nederlandse Terugkeer- en Illegalenbeleid behoorlijk onder vuur gekomen. Voldoet dit Nederlandse beleid wel aan de mensenrechten?

Bij de beantwoording hiervan zijn meerdere uitspraken van nationale en internationale instanties onder de loep genomen. Ten eerste wordt het vluchtelingenbeleid uiteengezet. In het tweede hoofdstuk wordt de ingediende klacht van de CEC behandeld. Deze klacht was gebaseerd op artikel 13 en 31 van het Europees Sociaal Handvest (verder: ESH) waarin het recht op huisvesting en sociale bijstand is opgenomen. Het ECSR oordeelde dat Nederland inderdaad in strijd handelt met dit Handvest. De Nederlandse Staat was het hier niet mee eens en beargumenteerde bij het Comité van Ministers van de Raad van Europa dat het ECSR ten onrechte heeft miskend dat illegaal verblijvende vreemdelingen niet onder de reikwijdte vallen van het ESH.

De rechtbank Den Haag heeft in september 2015 geoordeeld dat het ECSR een gezaghebbend orgaan is. Volgens de rechtbank leidt dit ertoe dat de uitspraak van het ECSR mee moet wegen in de beslissing en dat het weigeren van opvang aan uitgeprocedeerde vreemdelingen niet voldoet aan de eisen als gesteld op basis van de internationale mensenrechten. In november 2015 heeft de ABRvS zich verder uitgesproken over deze kwestie. De Raad van State heeft (in tegenstelling tot de rechtbank) overwogen dat het ECSR inderdaad een gezaghebbend orgaan is, maar dat de uitspraken van deze instantie niet bindend zijn voor Nederland. Hetgeen wel bindend is, zijn de uitspraken van het EHRM. Volgens de ABRvS leveren uitspraken van het EHRM inhoudende de artikelen 3 en 8 van het EVRM geen algemene verplichting op om een al dan niet rechtmatig verblijvende meerderjarige vreemdeling opvang te verlenen.


Nieuwsbrief 8, 2017

UNHCR, Palestinian Refugees in Baghdad (Iraq)

According to UNHCR, the majority of Palestinian refugees in Iraq continue to reside in Baghdad, where they are reported to be increasingly subjected to targeted attacks based on nationality and perceived affiliation with ISIS and other Sunni armed groups. They are victims of harassment, threats, arbitrary arrest and prolonged detention under the anti-terrorism law, physical abuse, kidnapping, extortion, killings and house-to-house searches, at the hands of both state and non-state actors. As of March 2017, 47 Palestinians are known to UNHCR to be in detention, mostly in Baghdad, or remain missing. The majority of these Palestinians were detained by the Iraqi Security Forces, mostly on suspicion of terrorist activities.

http://www.refworld.org/docid/58de48104.html, 30.3.17


PICUM: EUROPEAN CITIES FILL HEALTH CARE GAPS FOR MIGRANTS

PICUM highlights in a new report how cities across Europe help provide access to health care for all migrants in their communities who are shut out of the public health system.

Irregular migrants often have limited or no access to health care and fear going to the doctor because they might be reported to authorities. An increasing number of city governments recognise that denying migrants access to health care and other services if they have irregular migration status is detrimental to social policy goals, including social cohesion. Restricting health care access can have negative impacts on public health, and may counteract any progress made in reducing inequalities in health. It also results in higher costs, since migrants are forced to resort to emergency care rather than accessing more preventative care.

http://picum.org/picum.org/uploads/publication/CityOfRights_FINAL_WEB_EN.pdf


PICUM Article: Addressing barriers to access health care for migrant women with irregular status

The article concludes: “International human rights law, well-established principles of public health and sensible financial planning require that no segment of the population be limited to emergency care. Health care professionals have an important role, not only in filling the gap in service created by restrictive laws, but also in speaking out against them as inconsistent with medical ethics and their commitment to do no harm – recognizing that patients’ interests, dignity and health are undercut not only by improper action, but also by failing to act, to treat and to speak up.”

You can find the article in WHO’s magazine Entre Nous here


Stichting Casa Mena: Hoe professioneel om te gaan met immigranten, asielzoekers, vluchtelingen, of gedetineerde vreemdelingen & tips voor integratie in NL

Dit is een practisch boekje, gebaseerd op de ervaring van professionals die met immigranten te maken hadden. In het tweede deel van dit boekje worden de rollen omgedraaid en vinden nieuwkomers practische raad om zich te kunnen integreren in "onze cultuur".

Vraagstukken over wie zich aan wie moet aanpassen, zijn te theoretisch. In elke communicatie gaat het om ik en de ander. Het komt steeds weer neer op communicatie, misverstanden vermijden, conflicten voorkomen en waar nodig oplossen.

http://www.ako.nl/product/9789402161151/hoe-professioneel-om-te-gaan-met-immigranten-asielzoekers-vluchtelingen-of-gedetineerde-vreemdelingenstichting-casa-mena/


European Commission: The protection of children in migration (12.4.17)

This communication highlights the need to protect all refugee and migrant children, regardless of their status, and to give primary consideration to the best interests of the child at all times.


M.A. Verhoeven: Government policies and sex work realities. Human trafficking in the regulated sex industry (dissertatie, apr17)

In the Netherlands selling sexual services for money is accepted by law under certain conditions. Some sex workers, however, are tricked out of their money by people using manipulation, fraud or coercion. This crime, the exploitation of sex workers, constitutes human trafficking.

Several government agencies deal with the prevention and prosecution of human trafficking in the sex industry, and with the protection of victims. However, people who are identified as victims often decline the assistance that is offered to them. How can this be explained? Does it mean that the way in which human trafficking is dealt with fails to meet the needs and problems of sex workers?

This dissertation explores these questions by zooming in on the red-light district in Amsterdam and reveals the relationships between pimps and sex workers, the informal economy and the criminal investigation of human trafficking. It shows that the perspective of sex workers on exploitation and on government policy is relevant for a better understanding of effective anti-trafficking policy.

https://www.wodc.nl/binaries/Verhoeven_dissertation_fulltext_tcm28-255127.pdf


 

Erik-Jan Metselaar: ´The motivation of the Dutch credibility assessment in return decisions and its judicial review in the light of relevant standards in international and EU law´, scriptie 20.1.17

Metselaar komt tot de conclusie dat de nieuwe integrale geloofwaardigheidsbeoordeling grotendeels in overeenstemming is met de normen neergelegd in het Internationaal en Europees Recht, nu de juiste elementen en omstandigheden bij de beoordeling worden betrokken. Dit komt o.m. doordat het leerstuk van de ´positieve overtuigingskracht´ is losgelaten en door de introductie van de vereiste samenhang tussen ongeloofwaardige elementen van het asielrelaas en de kern van het asielverzoek.

Bij terugkeerbesluiten wordt de beslissing vaak niet individueel, objectief en onpartijdig genomen. Er wordt door de SvV&J nl. niet (voldoende) gebruik gemaakt van deskundigen. Verder worden de persoonlijke omstandigheden onvoldoende bij de beoordeling betrokken en niet alle argumenten onderling gewogen. Dit leidt tot schending van de motiveringsplicht. Die wordt gecompenseerd door de procedurele waarborgen in Nederlandse asielprocedures, waaronder de mogelijkheid van hoger beroep.

Met de implementatie van de integrale geloofwaardigheidsbeoordeling is de toetsingsintentisiteit van de rechter toegenomen, omdat de rechter niet langer toetst of de SvV&J zich in redelijkheid op het standpunt kan stellen dat het asielrelaas geloofwaardig was, maar of hij zich niet ten onrechte op dat standpunt heeft gesteld.


Aura Xilonen: De Cowboykampioen (roman)

De 17-jarige Liborio is een tengere en schuchtere jongen die de armoede van zijn Mexicaanse familie ontvlucht. zonder papieren komt hij terecht in een Amerikaans stadje, net aan de andere kant van de grens met Mexico. Hij krijgt een baantje in een boekhandel en leest vrijwel alle boeken in de winkel om zijn taalgebruik te cultiveren en zijn kennis te vergroten. Hij wil namelijk indruk maken op het 19-jarige meisje dat hij heeft gered toen ze op straat werd lastiggevallen. Bij die vechtpartij is hij een bokstrainer opgevallen die hem onder zijn hoede neemt en een professioneel bokser van hem wil maken. Nu zal hij eindelijk iets van zijn leven kunnen maken, verwacht Liborio, maar zo gemakkelijk gaat dat niet.


Nieuwsbrief 7, 2016

 

Ambtsbericht Burundi, 23.3.17


UNHCR: Religious Minorities from Pakistan

Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Members of Religious Minorities from Pakistan: http://www.refworld.org/docid/5857ed0e4.html (jan17)


FRA: "Current migration situation in the EU: Lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex asylum seekers" (mrt17)

The EU Fundamental Rights Agency reviews how asylum claims based on sexual orientation and gender identity are assessed in different Member States and the existence of specific reception measures for LGBTI persons.


Mc Mahon: The Role of the State in Migration Control: The Legitimacy Gap and Moves towards a Regional Model (dec16)

This research questions the seemingly ossified premise that states have an absolute discretion to control international migration. Applying Max Weber’s theories of legitimacy, it determines that while states have certain traditionally legitimate functions, migration control, as distinct from the determination of citizenship, is not one such function. Measures of migration control must thus be justified on a rational-legal basis, that is, on a minimal evidential basis.
Acknowledging the many obstacles states face in carrying out this legitimising exercise, it is suggested that a supranational approach at the regional level is the most sustainable long-term model, with an ultimate aim of achieving inter-regional cooperation on migration management on the basis of equality between regions."


CoE: Thematic Report on migrant and refugee children (mrt17)

The Special Representative of the Secretary General on Migration and Refugees (SRSG) calls for urgent measures to find alternatives to detention of children and guarantee minimum living conditions in camps, such as gender-separate sanitary facilities, better lighting and child-friendly spaces in order to eliminate risks of sexual abuse.


Handbook on Statelessness in the OSCE Area: International Standards and Good Practices (feb17)

The handbook highlights the complex implications of statelessness for individuals, states and societies, with good practices and recommendations aiming to increase engagement and progress in addressing this phenomenon by OSCE participating States. The book was jointly developed by the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), the OSCE High Commissioner on National Minorities (HCNM) and UNHCR.

http://www.osce.org/handbook/statelessness-in-the-OSCE-area?download=true


CPT : factsheet on immigration detention (mrt17)

The CPT has carried out hundreds of visits to places of immigration detention, and has developed a detailed set of standards, including detention as a last resort, and safeguards during detention; adequate material conditions for longer stays (over 24 hours); effective monitoring and complaints mechanisms; health care and care of vulnerable persons (in particular children).


Global Detention Project: Immigration Detention, the Right to Liberty, and Constitutional Law (mrt17)

The right to personal liberty is one of the oldest recognized rights in liberal democracies, which raises fundamental constitutional questions about the use of detention as an immigration measure. Nevertheless, in the United Kingdom and other common law countries, lengthy immigration detention on a large scale has become the norm and is largely regarded as constitutional. Because migration power in these countries is framed as a power to detain pending expulsion, courts have struggled to draw clear boundaries around detention, thereby enabling the expansion of detention systems. Constitutions in continental Europe, on the other hand, have viewed immigration detention as a heterodox exercise of police power requiring greater judicial control and legislative time limits. For those in common law countries seeking to prevent excessive immigration detention, the legislative route appears to offer the most promise. Read paper.


Roel Janssen: Alles verloren (roman)

Zeilster Tessa Insinger en fotograaf Mortimer Davies varen naar de Griekse eilanden en langs de Turkse kust voor een reportage over vluchtelingen die er alles voor over hebben Europa te bereiken. Op zee redden ze een drenkeling uit een omgeslagen rubberboot: een Syrisch meisje. Ze is de enige overlevende van de ramp die zich heeft afgespeeld. 
Tessa en Mortimer besluiten te achterhalen wat er met het meisje is gebeurd. Daarbij stuiten ze op gewiekste mensensmokkelaars, bevlogen hulpverleners, dubieuze zakenlieden en schimmige Europeanen die een radicale oplossing van het vluchtelingendrama nastreven. Met informatie van het Syrische meisje ontrafelen Tessa en Mortimer een complot dat de Europese vluchtelingencrisis in een schokkend politiek daglicht plaatst.


Nieuwsbrief 6, 2017

EASO : Country of Origin Information (COI) report Russian Federation – State Actors of Protection

In 2016, the Russian Federation ranked 9th in the top countries of origin in EU+ countries, with a total of 26,550 applicants. The report provides an overview on aspects related to the state protection functions identified as central from a citizen's perspective – the official institutions that constitute the guarantee for the individual's possibility to exercise his or her rights.

To that purpose, the COI report identifies and provides general information of each actor of protection in the Russian Federation, together with their capacity and integrity in performing their tasks.

Given the specific status of Chechnya, a separate chapter was drafted, containing background information on the republic, its structure and recent developments. State protection available in the republic is described by identifying the individual actors of protection, the impact of traditional and religious law, and protection accessible for women.


Eurostat : aantallen asielzoekers 2016

In 2016, 1 204 300 first time asylum seekers applied for international protection in the Member States of the European Union (EU), a number slightly down compared with 2015 (when 1 257 000 first time applicants were registered) but almost double that of 2014 (562 700)

Syrians (334 800 first time applicants), Afghans (183 000) and Iraqis (127 000) remained the main citizenship of people seeking international protection in the EU Member States in 2016, accounting for slightly more than half of all first time applicants.

Asylum in the EU Member States in 2016 (310.47 ko) Eurostat, 16.3.17


AIDA: statistical update Dublin

This publication shows figures for 12 European countries from 2016 that reveal persisting fundamental dysfunctions in the Dublin system. The inefficiency is illustrated by extremely low transfers compared to procedures. Although Sweden had a 43.2% transfer rate, Germany (by far the main operator of the system) had a rate of 7.1% and Italy only 0.4%.

http://s3.amazonaws.com/ecre/wp-content/uploads/2017/03/16143127/AIDA_2016Update_Dublin.pdf


IND film over de asielprocedure

De VR-film op de website van de IND vertelt het verhaal van de Iraakse asielzoeker Tariq die op gesprek komt bij IND-medewerkster Bo. We zien hoe Tariq en Bo zich voorbereiden op het gesprek, we luisteren met hen mee in de spreekkamer en volgen hen in de spannende periode van de beslissing die daarna volgt. “Met deze film willen we laten zien hoe dat nu eigenlijk in zijn werk gaat, de asielprocedure”, vertelt Anne-Marieke Samson, initiatiefnemer van de film. “De laatste jaren zijn we naar buiten toe getreden over ons werk en de dilemma’s die daar soms bij komen kijken. Dat willen we voortzetten en na twee boeken over dit thema, doen we dat nu met een film in 360 graden VR. Zo kun je meemaken wat het inhoudt om een asielzoeker te zijn, maar ook om een medewerker te zijn bij de IND.”

Nieuwsgierig geworden? Neem dan nu een kijkje achter de schermen. Wilt u een IND VR-bril ontvangen? Stuur dan een mail naar VreemdelingenVisie (zolang de voorraad strekt).


Randstad: People to jobs, jobs to people

IZA Institute for the Study of Labor in Bonn has studied the determinants of worker migration, highlight expected changes in labor supply of targeted migration flows and offer a comprehensive discussion of firms’ (re)location choices to investigate the potential of job flows in response to skill shortages. The research shows that labor migration is important in resolving future labor shortages through which a contribution is made to economic growth and employment. The report comprises three studies:

 1. What moves talent?
 2. Projecting developments in labor supply and demand
 3. Jobs to People? - Assessing firm location choice behavior in the light of skill shortages

Download the full report. (mrt17)


CPT : legal principles for immigration detention

The CPT’s standards build on legal principles originating from international (human rights) instruments, such as the European Convention on Human Rights (ECHR),1 the Committee of Ministers’ Twenty Guidelines on Forced Return,2 relevant United Nations (UN) treaties, and the 2008 European Union (EU) Return Directive.

 • A foreign national may be deprived of his/her liberty following a(n) (alleged) violation of the legislation related to aliens, such as illegal entry, illegal residence, etc. Such ‘immigration detention’ is a form of administrative detention in most Council of Europe member states.
 • Deprivation of liberty of irregular migrants shall be neither arbitrary nor the automatic consequence of an (alleged) violation of aliens legislation. In other words, immigration detention should be exceptional, proportionate and, by consequence, an individual measure necessary in order to prevent unlawful immigration.
 • In line with its administrative nature, immigration detention must not be punitive in character: it is not a sanction or a punishment. Therefore, immigration detainees should be afforded both a regime and material conditions appropriate to their legal situation.

http://www.coe.int/en/web/cpt/-/cpt-factsheet-on-immigration-detention, mrt17


Jonas Hassen Khemiri : Ales wat ik mij niet herinner (roman)

Khemiri voert een schrijver op die mensen interviewt over Samuel (26) die kort daarvoor in een auto-ongeluk is omgekomen. Samuel had een vaste baan bij de immigratiedienst. Zijn vriendin Laide werkt als tolk voor vrouwen zonder verblijfsvergunning die als slachtoffer van geweldsdelicten met Justitie in aanraking komen. Haar ervaringen met deze vrouwen contrasteren met Samuels dromierige ideen over de wereld.


Mohsin Hamid : Exit West (roman)

Dit verhaal gaat over Saeed en Nadia, die uit hun land moeten vluchten. Het eerste deel vertelt over hun oude leven in een land in oorlog, waar de moeder door een bom om het leven komt. In het tweede deel moeten Saeed en Nadia een nieuw leven opbouwen in Londen, waar ze niet worden geaccepteerd.


Viet Thanh Nguyen : The refugees (roman)

Viet Thanh Nguyen gives voice to lives led between two worlds, the adopted homeland and the country of birth. From a young Vietnamese refugee who suffers profound culture shock when he comes to live with two gay men in San Francisco, to a woman whose husband is suffering from dementia and starts to confuse her for a former lover, to a girl living in Ho Chi Minh City whose older half-sister comes back from America having seemingly accomplished everything she never will, the stories are a captivating testament to the dreams and hardships of immigration.


Nieuwsbrief 5, 2017

Anne Ruth de Vries: Onderwijs voor meerderjarige ongedocumenteerden

Van iedereen wordt verwacht dat hij participeert in de samenleving behalve van ongedocumenteerden. Ongedocumenteerden kunnen zich daardoor niet ontwikkelen en hun levens staan ‘stil’. Voor scholen is niet altijd duidelijk hoe men met meerderjarige ongedocumenteerden om behoort te gaan met betrekking tot het volgen van onderwijs. De onderwijswetten zijn echter helder en zeggen dat ze buitengesloten worden van ons sociale voorzieningenstelsel en dus niet mogen werken of studeren.

In dit onderzoek wordt zowel ingegaan op de wetgeving als de praktijk bij onderwijsinstellingen

http://www.stichtinglos.nl/sites/default/files/los/Onderwijs%20Meerderjarige%20Ongedocumenteerden.pdf


European Parliament Research Service: Addressing migration in the European Union (feb17)

Includes: Public expectations and EU policies - The issue of migration, Reform of the Dublin system, European Union Agency for Asylum, Recast Eurodac Regulation, Reception of asylum-seekers - recast directive, Common procedure for asylum, safe countries of origin: Proposed common EU list, European Border and Coast Guard system and Gender aspects of migration and asylum in the EU: An overview.


Asylos: Research under Pressure: Challenges to Researching Country of Origin Information for Asylum Claims

As asylum seekers often lack documents that prove a risk of persecution on return, they rely on information from their countries of origin to illustrate their need for international protection. Specific pieces of information can support their testimonies of why and how they fled their countries; testimonies which are often disbelieved by national authorities in receiving countries. Country of Origin Information is used to substantiate both the likelihood of persecution on return and the credibility of their individual stories.

We know surprisingly little about how NGOs and asylum lawyers conduct research for asylum claims. To close this gap, Asylos interviewed 20 asylum lawyers and NGO staff in Belgium, France, Germany, Greece and the UK to understand the challenges of researching evidence, as well as the opportunities for improving the research process.

Download report (pdf), feb17


'Volg je dromen tot je niet langer kunt leven', retrospectief onderzoek onder ama’s (jan17)

De onderzoekers zijn op zoek gegaan naar alleenstaande jonge vluchtelingen die ze zelf jarenlang hebben begeleid om te zien hoe het met hen gaat. Is het hen gelukt een toekomst op te bouwen? Maken zij hun dromen waar? Voelen zij zich thuis in Nederland? De verhalen gaan over blijdschap, dankbaarheid en ambities. Maar ook over stress, eenzaamheid en onrecht. Het zijn verhalen die nog onvoldoende worden gehoord, aldus de jongeren zelf. Verhalen die verteld moeten worden zodat zij meer zichtbaar worden in de maatschappij: op school, op het werk, op de voetbalclub en in de buurt. Want zichtbaar zijn en gehoord worden is de eerste stap om als volwaardig burger mee te kunnen doen.

http://vriendenvansamah.nl/wp-content/uploads/2017/01/Volg-je-dromen-tot-je-niet-langer-kunt-leven.pdf


GDP: When Is Immigration Detention Lawful? The Monitoring Practices of UN Human Rights Mechanisms (feb17)

This Global Detention Project Working Paper details how the banalisation of immigration detention is contested by international human rights mechanisms. Since the creation of the United Nations, the global human rights regime has provided a framework for the protection of all people, including those living in foreign countries. This paper assesses how national sovereignty and access to territory is mitigated by the universal nature and applicability of human rights and refugee protection standards. The authors comprehensively describe the normative framework governing immigration detention established in core international treaties and discuss how human rights bodies apply this framework when reviewing states policies and practices. Their assessment of the impact and implementation of fundamental norms reveals gaps in the international protection regime and highlights how states’ responses to this regime have shaped contemporary immigration detention systems.

Download: https://www.globaldetentionproject.org/when-is-immigration-detention-lawful-monitoring-practices-of-un-human-rights-mechanisms


Pharos: Bewogen Terugkeer, tweede druk

Dit boek beschrijft de methodische aanpak van psychosociale begeleiding van potentiele terugkeerders en richt zich op het proces van het maken van keuzes ten aanzien van de persoonlijke toekomst. Het is vooral bedoeld voor begeleiders van (afgewezen) asielzoekers en ongedocumenteerden. De methodiek geeft inzicht in het complexe besluitvormings- en voorbereidingsproces waarin (ex)asielzoekers en ongedocumenteerden zich bevinden. Daarnaast geeft de auteur praktische aanwijzingen aan begeleiders hoe ze het onderwerp ‘terugkeer’ bespreekbaar kunnen maken en hoe ze aandacht kunnen geven aan de psychosociale aspecten tijdens de voorbereiding van het vertrek. Praktijkervaringen en beschikbare literatuur over terugkeermigratie zijn vertaald in een aantal werkdocumenten en instrumenten die door organisaties en begeleiders direct toegepast kunnen worden in de dagelijkse praktijk.

In de tweede druk heeft Evert Bloemen, arts bij Pharos, de tekst op een aantal plaatsen aangepast en geactualiseerd. Voor vragen over deze methodiek, de implementatie of trainingen kunt u terecht bij Evert Bloemen, e.bloemen@pharos.nl.


Tommy Wierenga: De dood van Murat Idrissi

Ilham, slim maar schuchter, en de begeerlijke, doortastende 'Toer' hebben een geheim. In de kofferbak van hun gehuurde Audi, onder in de veerboot van Marokko naar Spanje, smokkelen ze een paspoortloze vluchteling mee: Murat, een 19-jarige jongen uit een straatarm Berberdorp 'met volmaakte wenkbrauwen en een geruïneerd gebit'.
Tegen hun zin hebben Ilham en Thouraya ingestemd met de illegale actie. Hun leeftijdgenoot Saleh, een jonge, hondsbrutale hosselaar uit Nederland die Ilham in Rabat tegen het lijf liep, heeft ze moreel onder druk gezet om de kansloze Berberjongen mee te nemen naar Europa: 'Ik zal je dit zeggen. Iedereen is gegaan, mijn ouders, die van jou - jij hebt een goed leven daardoor. Maar hem ga je niet helpen? Wat ben jij voor een persoon?'


Nieuwsbrief 4, 2017

Eritrea Ambtsbericht 7.2.17


Rapport Kinderombudsman: Verhuizen zonder afscheid

Twee kinderen van 5 jaar oud wonen met hun ouders in een azc en horen 's middags uit school komend dat zij de volgende dag moeten verhuizen naar een andere opvanglocatie. De ouders hebben een klacht ingediend over het feit dat het gezin abrupt en zonder voorbereiding moest verhuizen, dat de verhuizing (daardoor) niet in de vakantie plaatsvond en dat de kinderen niet in de gelegenheid zijn gesteld om afscheid te nemen van hun klas en school.

Volgens De Kinderombudsman hadden de volwassenen om de kinderen heen de kinderen moeten informeren en begeleiden. De DT&V en het COA hadden hierbij volgens haar grote verantwoordelijkheid nu zij de uiteindelijke beslissing over het vertrek hadden. De Kinderombudsman vindt de klacht van de ouders dan ook gegrond.

KOM001/2017, 6.2.17


CBS: Aantal EU-burgers

Eind 2015 waren er 855 duizend migranten in Nederland die afkomstig waren uit de (kandidaat-)lidstaten van de Europese Unie. Dat waren er 40 duizend meer dan eind 2013. Hiervan waren er 622 duizend afkomstig uit de Europese lidstaten en 193 duizend uit de kandidaat-lidstaten. Van die laatste groep kwam het grootste deel uit Turkije (191 duizend). Ruim een derde (35 procent) van alle migranten kwam uit de Midden- en Oost-Europese lidstaten. Voor het overgrote deel zijn dat Polen (205 duizend).

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/05/meer-personen-uit-oost-europa-aan-het-werk-in-nederland, feb17

bron Migrantenmonitor: https://public.tableau.com/profile/centraal.bureau.voor.de.statistiek#!/vizhome/DASHBOARDMIGRANTENMONITOR20072015/WELKOM


Safe Future Methodiek inzake Kinderen (feb17)

Kinderen uit gezinnen met verblijfsproblematiek zijn zeer kwetsbaar en er wordt te weinig rekening gehouden met hun belangen als er een besluit wordt genomen over hun toekomst. Dit concludeert Trijntje Kootstra in het rapport ‘Safe Future Methodiek inzake Kinderen’. Het gaat daarbij over kinderen van buitenlandse slachtoffers van mensenhandel of huiselijk geweld, kinderen van ongedocumenteerde vreemdelingen of uitgeprocedeerde asielzoekers.

Het rapport is te downloaden in pdf via deze link.
Het rapport is ook als doorbladerbare pdf te bekijken via deze link.


Clingendael: At the gate: Civil and military protection of Europe's borders (feb17)

The migratory pressures on Europe’s borders present the EU with an enormous challenge to get its act together. While the objectives and mandates of internal and external security actors increasingly overlap, these actors often still live in separated worlds. This Policy Brief analyses how the EU’s border security can be strengthened through a more joined-up approach between internal and external security actors. Furthermore, it looks into how civil-military connectivity in border security can be changed from the existing ad hoc nature to more structural cooperation.

Sharing information is crucial to ensure the complementarity of action and to avoid duplication of efforts. This also requires an increase in civil-military cooperation concerning capablities.


REDIAL Research Report 2016/05 on Judicial Implementation of Chapter IV of the Return Directive concerning Pre-Removal Detention

The third REDIAL European Synthesis Report assesses the domestic judicial implementation of Chapter IV of Directive 2008/115 (hereinafter RD), entitled Detention for the purpose of Removal. It offers a comparative overview of how national courts from the Member States interpreted and applied Chapter IV provisions on: the adoption of pre-removal detention decision(s); legality of pre-removal detention; conditions of detention of irregular third-country nationals (TCNs), including for minors and families; and derogations from detention requirements in emergencies situations (8.2.17)


Nieuwsbrief 3, 2017

WODC: Raising awareness, changing behavior? - Combatting irregular migration through information campaigns

Several migrant receiving countries such as Australia, the U.S. and Switzerland have launched migration information campaigns in migrant sending and transit countries about the risks involved in (irregular) migration. Such campaigns can target different goals: to help to prevent irregular movements by ensuring that people are sufficiently informed about the potential risks; to manage expectations people might have about the opportunities they will have after migration or to outright prevent migration altogether.

This research project will look at several aspects of migration information campaigns: the design, the implementation, the assumptions underlying the campaign and the possible effects of these campaigns.

The use of social media will receive separate attention. How and to what extent migration information campaigns are part of social media platforms used by refugees and migrants and whether or not they influence migration decisions remains unclear though.

https://www.wodc.nl/binaries/Cahier%202016-11_2683_Volledige%20tekst_tcm28-239610.pdf, (nov16)


Mariska de Vries:‘The benefits of frame disputes for immigrant rights movements: the case of Amsterdam’s ‘we are here’ movement’.

Using the ‘We Are Here’ movement as a case study and drawing on theoretical considerations, this study suggests that, under certain conditions, the public use of multiple frames, rather than a single frame, can be strategically beneficial by allowing an immigrant rights movement to construct solidarity among distinct audiences that provide complementary resources. The use of two citizenship rights frames allowed the movement to mobilize solidarity among different audiences that provided resources that were complementary and indispensable to sustained mobilization. Furthermore, the simultaneous use of a third frame, which addressed a short-term goal of ensuring access to basic needs rather than the main goal of the protest, allowed the movement to mobilize solidarity among additional distinct audiences. The findings of this study demonstrate the strong interdependencies among movement participants. In turn, these interdependencies were partly responsible for motivating participants to adopt a pluralistic attitude to framing and offer flexibility in dealing with the frame disputes.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/637566, sept15


EAPN Report: “Nobody left behind: ensuring access for all to affordable, quality housing and public health services”

Undocumented migrants are among the groups which face discrimination and difficulties in finding affordable housing. This report of the European Anti Poverty Network aims to map the reality of access to housing and health services and analyse the impact on people experiencing poverty and social exclusion.

The report recommends, among others, to develop a more sustainable, inclusive housing market at national level and that the EU should pursue a housing rights agenda which should allow the right to housing to be enforced, regardless of residence status of individuals. The report also recommends the establishment of agencies dealing with specific housing issues for key vulnerable groups, including undocumented people, at government level. The report also states that the European Pillar of Social Rights should provide an operational roadmap for implementing these rights at EU and national level.

http://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2017/01/EAPN-2016-12-EAPN-Access-to-Housing-and-Health-Services-963.pdf, dec16


Access to services for undocumented survivors of violence

The opinion raises the issue of limited or no access to services for undocumented women who experienced violence and abuse.
https://www.opendemocracy.net/5050/halliki-voolma/escaping-domestic-violence-according-to-law-you-are-not-here, 30.1.17


EMN : Rights of Rejected Asylum Seekers: Challenges and Good Practices

To encourage voluntary return, several Member States (e.g. BE, CZ, FI, LU, NL, PL, SE, SI, SK, UK) provide accommodation conditional on the third-country national cooperating with the authorities and/or opting for assisted voluntary return once voluntary departure ends. Within the more general framework of Assisted Voluntary Return (and Reintegration) AVR(R) some Member States (e.g. AT, BE, CZ, FI, FR, IT, SE) place emphasis on the provision of counselling early on in the asylum procedure in order to ‘prepare’ potential rejected asylum seekers to return. Overall, however, in most Member States, rights granted to rejected asylum seekers are generally kept to a minimum. Support provided consists mostly of material aid (i.e. accommodation and food) and emergency healthcare. The rationale for keeping rights to a minimum flows directly from the desire to make further stay unattractive and to not undermine the credibility and sustainability of the EU migration and asylum systems.

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/emn-studies-00_synthesis_report_rejected_asylum_seekers_2016.pdf (nov16)


Universiteit Leiden: Bij gebrek aan bewijs; De beoordeling van de geloofwaardigheid

Sinds 1 januari 2015 is de integrale geloofwaardigheidsbeoordeling in werking. De Universiteit Leiden heeft onderzocht hoe deze in de praktijk wordt uitgevoerd. Het onderzoek sluit af met de volgende conclusies en een aantal aanbevelingen:

 • In sommige dossiers waarin een afwijzing plaatsvindt, is de minuut soms uitgebreider dan het besluit. Het inhoudelijk deel van de minuut zou in het besluit moeten worden opgenomen.
 • De beslissingen van de IND gaan wel in op de correcties en aanvullingen en zienswijze van de advocaat, maar dit leidt niet snel tot een ander oordeel.
 • Wanneer gebeurtenissen door de IND als opmerkelijk of bevreemdingwekkend worden beschouwd, wordt dit niet altijd goed gemotiveerd.
 • Het concept van het voordeel van de twijfel wordt nauwelijks toegepast.
 • Waar sprake is van medische aspecten blijkt een zekere terughoudendheid bij de beslisser om nader medisch onderzoek te vragen.

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/45114/BijGebrekaanBewijs_online_Lossepags.pdf?sequence=1, nov16


IND: Don’t Tolk Too Much Vormen van regie op tolkdiensten in het VenJ-domein

Zowel de IND als de tolkenmarkt (tolken én bemiddelaars) is gebaat bij helder en professioneel opdrachtgeverschap. Dit vraagt om het aanbrengen van een aantal heldere hoofdlijnen en het gezamenlijk en krachtig implementeren hiervan in de werkprocessen.

 • Werk toe naar een functionerend kwaliteitsstelsel. Stel een crisismechanisme in dat opschaalt op piekmomenten.
 • Ga vanuit een heldere marktvisie professioneel inkopen. Stel als professioneel opdrachtgever een strategische marktvisie vast.
 • Breng focus aan op efficiënte inzet van tolken. Denk hierbij aan hogere inzet van videoconferencing en telefonisch tolken, betere spreiding van de tolkeninzet over de dag, betere digitale ondersteuning bij plannen en bestellen.
 • Organiseer een krachtige transitie naar het eindbeeld met een looptijd van ongeveer twee jaar. Stel een stevige transitiemanager aan die rechtstreeks rapporteert.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/01/31/tk-don-t-tolk-too-much/tk-don-t-tolk-too-much.pdf, 20.12.16


IND : Rapport Evaluatie Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA)

Op 1 april 2014 is de Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) ingevoerd. Het doel van de GVVA is de procedure voor de vreemdeling en de werkgever efficiënter te maken. In deze evaluatie zijn twee knelpunten gesignaleerd van beleidsmatige aard.

Het eerste knelpunt is dat binnen de Vw een verblijfsvergunning met terugwerkende kracht kan worden verleend, maar dat de Wav het begrip ‘terugwerkende kracht’ niet kent. Dit laatste kan in bepaalde gevallen bij de verlengingsaanvraag van de GVVA arbeids- en verblijfsgaten voor de vreemdeling veroorzaken.

Het tweede knelpunt is dat de vreemdeling pas mag starten met werken als hij in het bezit is van een GVVA inclusief aanvullend document. Dit wordt door werkgevers als vertragend ervaren.

https://ind.nl/documents/rapport%20evaluatie%20gvva%20definitief.pdf, juni16


Worlds Stateless Report

The focus of this edition of The World’s Stateless report has evolved from a largely descriptive critique of the state of statelessness to an exploration of entry points, tools, frameworks, and strategies for improving the lives of stateless persons and reducing the incidence of statelessness.

The first part of the report offers a more general overview of developments in the field of statelessness. In this opening chapter, Melanie Khanna, Chief of the Statelessness Section of UNHCR, reflects on the state of statelessness globally and highlights areas of progress. A short synopsis of developments in respect of the Global Campaign for Equal Nationality Rights, aimed at eliminating gender discrimination in nationality law, is then provided by the Campaign’s manager, Catherine Harrington. A broader stock-taking and analysis of developments since 2014, compiled by the Institute in consultation with civil society partners around the world, is presented in the subsequent chapters of Part One. In Part Two of this report, we will turn our attention to the situation of stateless children and what can be learned from efforts around the world to more effectively promote the right of every child to a nationality.

http://children.worldsstateless.org/assets/files/worlds-stateless-full-report.pdf (jan17)


Laura Van Waas and Melanie Khanna : Solving Statelessness (dec16)

In this book a new discussion about statelessness gets started: a discussion that goes from explaining the problem and considering its causes and consequences towards looking for solutions. The first part of the book has a thematic focus, exploring perspectives, tools and techniques for solving statelessness which are relevant across different countries and regions. The second part has a regional focus, exploring regionspecific challenges, developments and innovations set against the backdrop of the broader context of a global campaign to solve statelessness.


GDP working paper: Challenges to Providing Mental Health Care in Immigration Detention

The harmful psychological effects of immigration detention create challenges for providing mental health care. Institutional responses to a person’s emotional experiences are often inappropriate or inconsistent. Signs of emotional distress are often ignored or responded to negatively with increasingly harsh responses that fail to address the cause of the distress.

Reports have shown that many newly arrived migrants and refugees in Europe suffer from mental health issues including post-traumatic stress disorder (PTSD) and anxiety which are often not sufficiently addressed. The working paper includes a table with factors which care providers need to consider for mental health care provision in immigration detention.

https://www.globaldetentionproject.org/wp-content/uploads/2016/12/Brooker-et-al-GDP-paper-2016.pdf, dec16


UNHCR: the detention of refugee and migrant children in the migration context (jan17)

UNHCR's position is that children should not be detained for immigration related purposes, irrespective of their legal or migratory status or that of their parents. The principles of minimal intervention and the best interest of the child should govern any measures taken by States and detention is never in the best interests of children. UNHCR pleads for appropriate care arrangements and community-based programmes to ensure adequate reception of children and their families. Thus, alternatives to detention should be explored, preferably through family-based alternative care options or other suitable alternative care arrangements as determined by the competent childcare authorities.

http://www.refworld.org/docid/5885c2434.html


Council of Europe: High time for states to invest in alternatives to migrant detention (jan17)

The use of migrant detention across Europe, whether for the purpose of stopping asylum seekers and other migrants entering a country or for removing them, has long been a serious human rights concern. I have repeatedly spoken out against the pan-European trend of criminalisation of asylum seekers and migrants, of which detention is a key part. Detention is a far-reaching interference with migrants’ right to liberty. Experts have confirmed its very harmful effects on the mental health of migrants, especially children, who often experience detention as shocking, and even traumatising.

For this reason, it is imperative that states work towards the abolition of migrant detention. This does not mean giving up on managing one’s borders, including decisions over who enters a country and who can stay. It means investing in alternative measures to manage migration effectively, which are not as far-reaching and harmful as detention. Thanks to the important work of civil society organisations, national human rights structures, the EU Fundamental Rights Agency, the UN and the Council of Europe, the past few years have seen an upsurge in discussions about alternatives to immigration detention.

http://www.coe.int/en/web/commissioner/-/high-time-for-states-to-invest-...


DCI: Leefsituatie gewortelde kinderen in Armenie (jan17)

Het afgelopen jaar zijn twintig kinderen, die langdurig in Nederland hebben gewoond, gedwongen uitgezet naar Armenië. Zij kwamen ondanks hun lange verblijf in Nederland niet in aanmerking voor het Kinderpardon. Hun leefomstandigheden in Armenië zijn slecht.

Defence for Children en de Universiteit Groningen bevelen aan dat de overheid voor ieder gezin dat wordt uitgezet, een vertrekplan maakt. Hierin moet minimaal aangegeven zijn waar het gezin kan wonen na terugkeer, hoe het gezin voor minimaal een jaar in levensonderhoud kan voorzien, hoe kinderen passend (taal)onderwijs kunnen volgen, hoe de toegang tot gezondheidszorg en psychologische zorg is geregeld en hoe dat onderwijs en die zorg voor de desbetreffende gezinsleden gefinancierd wordt.

'Ik wil terug naar Nederland. Monitoring van teruggekeerde gewortelde kinderen in Armenië'


Nieuwsbrief 2, 2017

EMN Inform Staatloosheid in de EU

Staatloosheid houdt in dat geen enkel land volgens zijn wetgeving de staatloze persoon als zijn onderdaan beschouwt. Als gevolg hiervan ervaren staatlozen in veel landen ernstige problemen, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van reisdocumenten, het aannemen van werk, het afsluiten van een ziektekostverzekering, het verkrijgen van een uitkering of het kopen van een huis.

 De Inform brengt in kaart wat de belangrijkste oorzaken van staatloosheid zijn, wat de procedures in de verschillende EU-lidstaten zijn voor vaststelling van staatloosheid en welke regelingen getroffen zijn voor erkende staatloze personen in de lidstaten.

Meer informatie is hier beschikbaar. De Inform kan hier gedownload worden.


CPT: reports on monitoring of returns by air

The Council of Europe's Committee for the Prevention of Torture and Inhuman and Degrading Treatment or Punishment (CPT) has published reports on two return flights it has monitored: one report on the return flight from Italy to Nigeria on 17 December 2015 and another report on the return flight from Spain to Colombia and Dominican Republic on 18 February 2016. The responses of the Italian and Spanish authorities to the reports are also published.

In its report on Italy, the CPT concludes that some detainees were returned to Nigeria while court appeals in relation to their asylum requests were still pending. In order to avoid violations of the principle of non-refoulement, the CPT recommends Italy to ensure that foreign nationals are not removed when a court has suspended their removal, when their request for suspension of removal is still pending before a court, or when a request for suspension of their removal is legally possible. In its conclusions on Spain, the CPT concludes that access to a lawyer should be ensured for all returnees and the returnees should have the possibility to make at least one phone call to relatives before being returned. In both reports The CPT also highlights inadequate advance notification of the removals and emphasizes the importance of a medical examination of every returnee before removal. The Committee also advises Frontex to develop more precise common rules on the use of means of restraint, as there was evidence of different approaches by national escort staff. It also recommends to further strengthen the newly established complaints mechanism.


IDC Position Paper on LGBTI People in Immigration Detention

The IDC has published its Position Paper on LGBTI Persons in Immigration Detention, stating that vulnerable individuals should never be placed in immigration detention.. Read More


Data on Immigration Detention and Alternatives from 12 Countries

The United Nations High Commissioner for Refugees has released landmark data on the use of immigration detention and alternatives in 12 countries as part of the Global Strategy: Beyond Detention... Read More


Nieuwsbrief 1, 2017

Ambtsbericht dienstplicht in Syrië , 23.12.16


Werkinstructie IND ‘ Horen in bezwaarfase reguliere aanvraag’

https://ind.nl/Documents/WI%202016-10%20Horen%20in%20bezwaar.pdf, 23.12.16


Factsheet verdrag van Istanbul voor gemeenten

Op 1 maart 2016 is het Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (‘Istanbul verdrag’ ) voor NL in werking getreden. Met dit factsheet worden gemeenten geinformeerd over dit verdrag en wat dit betekent voor het gemeentelijk beleid.

VNG-factsheet Verdrag van Istanbul, 23.12.16


ETUC: “Defending Undocumented Migrants” (dec16)

This document emphasises all workers’ rights, regardless of residence status. The report explains the situation of undocumented workers and the need for a ‘firewall’, a clear separation between immigration law enforcement and public services. The report, among others, proposes to establish more regular channels for migrant workers; to ensure migrant workers’ right to change their employer and complaint mechanisms for all workers to enforce their labour rights.

To download the report in English and French, click here.


DSP-groep: Niets is wat het lijkt (Eritrese organisaties in NL)

Er leven zorgen over de integratie van personen met een Eritrese achtergrond in Nederland. Met name over de financiële bijdrage van Nederland aan Eritrea, de diasporabelasting, de rol van de Eritrese ambassade in Den Haag bij oneigenlijke druk, de vertegenwoordiging van het regime in Nederland en de achterblijvende integratie van Eritreeërs in Nederland. Daarom heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd om onderzoek onder Eritreeërs in NL.

http://publicaties.dsp-groep.nl/getFile.cfm?file=/16pverit_Niets_is_wat_het_lijkt-DSP_2016.pdf&dir=rapport (dec16)


KOK eV: Trafficking for labour exploitation and severe exploitation of women (dec16)

The German organisation against human trafficking has published this study analysing trafficking for labour exploitation and severe exploitation of women.

The study finds that few cases of trafficking and severe labour exploitation of women are brought to court due to many women’s irregular status. The study discovers that there is a perception that men are victims of labour exploitation and women of trafficking for sexual exploitation. Thus, there is much less public awareness of women who are exploited at work. Several sectors such as domestic work and agricultural work are often hard to access for organisations who aim to help victims of labour exploitation. The study also concludes that women’s possibilities to engage in labour unions or access justice vary greatly due to status and the situation of the work place. Read here.


Comensha : Kinderen van slachtoffers mensenhandel januari 2014 t/m juni 2016

Deze rapportage wil inzichtelijk maken wat de omvang is van het aantal kinderen dat een ouder heeft die slachtoffer van mensenhandel is geworden en richt zich dus niet op minderjarigen die als slachtoffer zijn aangemeld.

In de periode van januari 2014 t/m juni 2016 zijn in totaal 377 ouders bij CoMensha aangemeld. Zij vormen circa 11% van alle aangemelde slachtoffers. Samen hebben zij in ieder geval 560 kinderen. Dit komt uit op ca 1,5 kinderen per ouder. Deze kinderen verblijven meestal bij hun ouder(s) in Nederland of zonder hun ouder(s) in het land van herkomst. Een kleiner aantal verblijft elders in Nederland (en dus niet bij de aangemelde ouder). Meer dan de helft van de kinderen waarvan het geboortejaar bekend is, heeft een leeftijd van onder de 8 jaar.

Het aantal kinderen dat een ouder heeft die slachtoffer van mensenhandel is geworden, mag dus aanzienlijk genoemd worden. Meer aandacht en verder onderzoek naar deze kinderen en hun ouders lijkt daarom gelegitimeerd. Download hier het rapport (dec16)


Comensha : Nationaliteiten van slachtoffers mensenhandel in de periode 1984 t/m 2015

Gedurende de afgelopen 32 jaar zijn er verschuivingen geweest in de nationaliteiten van (mogelijke) slachtoffers die bij CoMensha zijn aangemeld. In de beginjaren bestond het grootste deel van de aanmeldingen uit slachtoffers uit Azië en Noord-Amerika; vanaf 1992 wijzigt dit naar slachtoffers met een Europese nationaliteit. Begin jaren ’90 neemt het aandeel Noord-Amerikaanse slachtoffers sterk af; het aandeel Aziatische slachtoffers blijft onder de 25% schommelen. Vanaf 1996 neemt het aandeel aangemelde slachtoffers met een Afrikaanse nationaliteit toe. Het aandeel van slachtoffers met deze nationaliteit neemt vanaf 1998 t/m 2014 de tweede positie in, op nummer één staan slachtoffers met een Europese nationaliteit.

Download hier het rapport (nov16)


POST-DEPORTATION RISKS (nov16)

This policy brief analyses risks following deportations. The policy brief divides these risks into three groups: economic and psychosocial risks, insecurities in the hands of state agents and inhumane and degrading treatment. The brief provides an overview of what risks frequently occur in countries to which migrants are deported. The policy brief recommends that there must be effective monitoring of deportations; complaint mechanisms and legal aid for out-of-country appeals should be put in place; agreements which include readmission clauses should be negotiated with the participation of parliamentarians and civil society and be made publicly available; cooperation with countries of origin should strengthen local judicial systems. Read here


Nieuwsbrief 2016, 26

KIS: verkiezingsprogramma's over immigratie, integratie, discriminatie en tegengaan van radicalisering

Deze interactieve publicatie geeft een overzicht van de politieke partijen die volgens de huidige peilingen een kans op één of meerdere zetels in de Tweede Kamer maken. Dat zijn: VVD, PVV, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, SP, 50PLUS, ChristenUnie, Partij voor de Dieren (PvdD), SGP, VoorNederland (VNL) en DENK.

Het overzicht is gemaakt aan de hand van de (concept-)verkiezingsprogramma’s van deze partijen die in lengte variëren van 1 pagina (PVV) tot 150 pagina’s (D66). In enkele gevallen gaat het om het definitieve verkiezingsprogramma, maar voor de meeste partijen geldt dat de leden de komende weken nog de mogelijkheid krijgen de programma’s op onderdelen te wijzigen.

Download


Promotie Erik Teunissen: Involving migrants in shaping their primary care

Teunissen beschrijft dat migranten zonder verblijfsvergunning pas in een laat stadium een huisarts raadplegen voor psychische problemen, en de huisarts vaak beschouwen als laatste redmiddel. Wanneer contact heeft plaatsgevonden met de huisarts, is de meerderheid van de migranten erg tevreden over de geleverde zorg. Zowel huisartsen als migranten noemen het tot stand brengen van een vertrouwensrelatie als belangrijkste oplossing om psychische zorg te kunnen verlenen. Door migranten actief te betrekken bij de selectie, invoering en evaluatie van richtlijnen en trainingsprogramma’s gericht op het verbeteren van de communicatie tussen migrant en huisarts, kunnen de richtlijnen beter geïmplementeerd worden in de dagelijkse praktijk.

http://www.ru.nl/buitenpromovendi/vm/promoties/@1049373/involving-migrants-shaping-their-primary-care/


Put women’s safety and rights ahead of immigration enforcement - report

Safety should be the priority in working with migrant women with insecure immigration status, says a new project report from Manchester-based Safety 4 Sisters. This includes the need for access to emergency safe accommodation away from gender based violence regardless of immigration status and prior to any further action.

Safe specialist refuge accommodation should be provided to house migrant women regardless of eligibility to welfare benefits and practitioners involved in women’s cases should advocate this. An empathetic and women-centred approach should be fostered to increase trust with migrant communities and so that women will be more likely to report violence and abuse.

Zie hier.


Ryan Edwards and Francesc Ortega : How deporting all undocumented workers would hurt the U.S. economy

The authors pursue the following thought experiment: what would happen if all unauthorized workers would suddenly be removed from the U.S. labor market (ignoring the obvious obstacles and costs related to such a large-scale deportation)? Edwards and Ortega estimate this economic share at approximately 3% of private-sector GDP annually. The authors estimate that legalization would significantly increase the productivity of undocumented workers by about 20%, to 3.6% of private-sector GDP.

The contribution differs between sectors : unauthorized workers may be responsible for 8-9% of the value-added in agriculture, construction, and leisure and hospitality.

Download: The Economic Contribution of Unauthorized Workers: An Industry Analysis


Perspectives on Global Development 2017: International Migration in a Shifting World, dec16

The report shows that while the share of global migrants originating from developing countries has remained fairly stable at around 80% over the last 20 years, the share of developing country migrants heading to high-income countries has jumped from 36% to 51% of the world total. The report documents the impact of migration on developing countries and discusses policies that can help maximise gains from it and foster development.
The share of the world population living outside their country of birth has risen from 2.7% in 1995 to 3.3% in 2015, an increase of about 85 million people in two decades to roughly a total of 245 million international migrants.


Eurostat : aantallen asielzoekers EU

During the third quarter of 2016 (from July to September), 358 300 first time asylum seekers applied for international protection in the Member States of the European Union (EU), up by 17% compared with the second quarter of 2016 (when 305 700 first time applicants were registered). From January to September 2016, more than 950 000 first time asylum seekers were registered in the EU Member States.

http://www.europeanmigrationlaw.eu/en/articles/news/eurostat-asylum-in-the-eu-member-states-third-quarter-2016, 15.12.16


UNHCR PAPERS: Better Protecting Refugees in the EU and Globally

World leaders recognized the need for a humane, considered and comprehensive approach to tackling the realities of displacement in their adoption of the New York Declaration on Refugees and Migrants on 19 September 2016. It is timely, then, for the EU to build on this Declaration, and revitalize its engagement, not only among EU Member States, but also with countries of origin, refuge and transit. A principled, pragmatic and common approach to responding to refugees and migrants is possible and achievable within the framework of the EU. UNHCR, the UN Refugee Agency, sets out in this paper a vision for achieving this through a comprehensive EU asylum and refugee policy of the future, both in its internal and external dimensions. The proposals made here can facilitate the development, over the longer term, of coherent EU-wide arrangements to address and respond to movements effectively. There is strong precedent for this kind of creative and forward thinking in Europe – no more evident than in the formation of the EU itself, which was founded on principles of respect for fundamental rights, responsibility, solidarity and trust.

Better Protecting Refugees in the EU and Globally (637.24 ko), 5.12.16
UNHCR’s proposals to rebuild trust through better management, partnership and solidarity


UNHCR: Guidelines on International Protection related to situations of armed conflict and violence under Article 1A(2) of the 1951 Refugee Convention (dec16)


UK: Proving Torture, Demanding the impossible

Het rapport analyseert aan de hand van 50 zaken hoe beslisambtenaren van de immigratiedienst in het Verenigd Koninkrijk omgaan met medisch steunbewijs bij beslissingen op asiel. Uit de studie wordt duidelijk hoe niet-medici stelselmatig medische bevindingen op geheel eigen wijze beoordelen en daarmee medisch steunbewijs ontkennen of negeren.

Klik hier voor het rapport (nov16)


EASO : Country of Origin Information (COI) report on national service and illegal exit in Eritrea

The report is an update of the 2015 EASO COI Report Eritrea Country Focus. It provides an overview on aspects related to national service and illegal exit in Eritrea relevant to international protection status determination of Eritrean applicants.

Draft evasion, desertion and illegal exit represent major asylum motives for Eritrean applicants for international protection. The report provides a description of the legal context and practices of national service (covering both the military and civilian branch), including the treatment by the Eritrean authorities of draft evaders and deserters. The report also looks into the legal position and treatment in practice of Eritreans who return to their country after having left it illegally, without an exit visa. New information is available regarding the duration of compulsory service and the salary paid while performing national service. In recent years, the Eritrean government has announced comprehensive reforms in these two areas and some changes can be noted, as presented in the last chapter of the report.

'Eritrea – National service and illegal exit'.


Oproep Ik Blijf Hier

Hevien, Mina, Alisa, Margarita en Akhrat hebben allemaal moeten strijden voor hun kinderrechten. Uiteindelijk kregen zij na jarenlange onzekerheid een verblijfsvergunning. Zij komen nu als ambassadeurs van de Ik Blijf Hier groep op voor kinderen die nog steeds in onzekerheid zitten.

Download hier de publicatie met oproep aan de Tweede Kamer-leden.


IOM ; Retour et réintégration de personnes vulnérables Un Guide pratique (ook in Duits)

Ce Guide doit être  considéré comme un outil et un accompagnement au travail des conseillères et conseillers en vue du retour ainsi que d‘autres institutions intéressées. Ce guide est divisé en plusieurs chapitres traitant de différents groupes de personnes vulnérables - par exemple les personnes avec des problèmes physiques et/ou psychiques, les personnes âgées, les familles monoparentales, les victimes de traite d’êtres humains ou encore les mineurs non-accompagnés. En plus d’articles analysant la situation juridique et/ou sociale de ces différents groupes de personnes, le « Guide pratique » contient en priorité des indications et renseignements sur l’organisation concrète des voyages de retour ainsi que sur les préparatifs indispensables pour la réintégration dans le pays de retour. 

Available for PDF download (also available in German)


Stephen Brooker, Steve Albert, Peter Young, and Zachary Steel: Challenges to Providing Mental Health Care in Immigration Detention

The authors employ lessons learned from their professional experiences in Australia, findings in specialized literature, and testimony from health workers and detainees to argue that immigration detention exhibits the qualities of an invalidating environment, wherein responses to a person’s emotional experiences are often inappropriate or inconsistent. In such settings the communication of emotional distress is generally ignored or responded to negatively with increasingly harsh responses that fail to address the cause of the distress. An invalidating environment promotes emotional and behavioural dysregulation, which is consistent with the experiences of many people held in immigration detention. Work by mental health professionals provides an important framework for understanding the corrosive nature of immigration detention and suggests a range of clinical approaches that may be adapted to assist detainees in developing resilience to such settings. Read paper.


Nieuwsbrief 25, 2016

Oxfam Novib: vluchtelingenbeleid in programma’s van de politieke partijen

http://www.humanitychecker.nl 


Migrant Destitution Toolkit

The Migrant Destitution Toolkit offers practical support to improve pathways out of destitution for destitute migrants. 

Resources for supporting migrants who become destitute

Practical downloads to support you in helping destitute migrants in England. This includes introductions to working with destitute migrants, legal analysis, models of accommodation and more.


HRW: EU Policies Put Refugees At Risk - An Agenda to Restore Protection

To date in 2016, over 343,000 migrants have managed to reach European shores by sea, while at least 4,646 have died or gone missing . A substantial proportion of those arriving come from refugee producing countries such as Syria, Afghanistan and Iraq. Such people are fleeing generalized violence, war, and serious human rights abuses. Many others are seeking to escape economic deprivation and may not qualify for asylum.

The numbers of arrivals are down from 2015, when over one million migrants and asylum seekers survived the dangerous journey to the EU. But 2016 is proving even deadlier than 2015, when at least 3,671 died or went missing in the attempt. Border closures and a deeply flawed deal with Turkey contributed to reducing the numbers of those crossing from Turkey to Greece, while crossings from North Africa, particularly Libya, have kept pace with previous years.

In November 2015, Human Rights Watch urged the EU and its member states to take concrete actions to reduce the need for dangerous journeys, address the crisis at Europe’s borders, fix the EU’s broken asylum system, and ensure that EU cooperation with other countries improves refugee protection and respect for human rights. This document, one year later, shows that the EU has gone in the opposite direction.

https://www.hrw.org/news/2016/11/23/eu-policies-put-refugees-risk


N. De Genova : Detention, Deportation, and Waiting: Toward a Theory of Migrant Detainability

The global expansion of deportation regimes has spurred an analogous expansion of migrant detention. This GDP Working Paper situates the analysis of immigration detention in the framework of contemporary critical theory, interrogating the economy of different conditionalities that undergird the distinct categories of migrants who are subjected to detention power.


Claudia Munoz & Michael P. Young : Is Infiltrating Migrant Prisons the Most Effective Way to Challenge Detention Regimes? The Case of the National Immigrant Youth Alliance (okt16)

Since 2011, members of the National Immigrant Youth Alliance have repeatedly “infiltrated” immigration detention centers in the United States. This paper describes these infiltrations by undocumented immigrants and what we can learn from them. The stories, told from the perspective of the infiltrators, reveal details that non-profit organizations and activist scholars have struggled to illuminate, something that only the detained and liberated can show: the lived experience of detention. The authors argue that these stories demonstrate that civil disobedience, a strategy often ignored by allies and advocates of undocumented immigrants, can be an effective tool to counter growing detention and deportation systems. Read here.

Global Detention Project Working Paper No. 17


Nieuwsbrief 24, 2016

Ambtsberichten

Algemeen Ambtsbericht Afghanistan | 15-11-2016
Algemeen Ambtsbericht over Irak | 14-11-2016


UNHCR published position paper on returns to Iraq (14.11.16)

UNHCR urges States to refrain from forcibly returning any Iraqis who originate from areas of Iraq that are affected by military action, remain fragile and insecure after having been retaken from ISIS, or remain under control of ISIS. Such persons, including persons whose claims for international protection have been rejected, should not be returned either to their home areas, or to other parts of the country. Many Iraqis from these areas are likely to meet the criteria of the 1951 Convention for refugee status. In the current circumstances, UNHCR does not consider it appropriate for States to deny persons from Iraq international protection on the basis of the applicability of an internal flight or relocation alternative. An internal flight or relocation alternative would only be available in the exceptional circumstances.


EASO: Country of Origin Information Report on the security situation in Afghanistan (nov16)

Whereas there continues to be important differences in the security situation in various regions of Afghanistan, in recent years, Afghanistan witnessed a broadening geographical spreading of violence. For instance, the International Military Forces' withdrawal by the end of 2014 left a greatly reduced contingent of foreign troops to support Afghan National Security Forces and the government in the fight against the insurgents. More importantly, even though the Islamic State has recently lost support and terrain, it still maintains its main base in a few districts of Nangarhar province and is known for its cruelty against the local population.


EASO Country of Origin Information Reports on Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia and Turkey

All seven reports were co-drafted and reviewed by EASO and researchers from a number of national asylum authorities (from Finland, Lithuania, Romania, Germany, Greece, the Netherlands, France, Hungary). Country information from a wide variety of sources is provided, while refraining from making any assessments or policy conclusions. Thus, the reports aim to support the ongoing negotiations on the EU List of Safe Countries of Origin by offering a factual knowledge base for more informed policy discussions.

The Country Focus reports at hand cover the most important topics for safe country of origin designation, namely: state structure (Constitution, Executive branch, Legislative Branch, Administration), socio-political landscape (Political parties, Elections, Civil society, Media), rule of law and state protection (Law enforcement, Judiciary), security situation and human rights situation (Legal context, Freedom of expression/religion/assembly, Detention, Situation of specific groups – ethnic or religious minorities, journalists, human rights activists, women, children, LGBTI persons, victims of trafficking, returnees).


PICUM: collection of testimonies Irregular Children

These testimonies highlight the challenges faced by children and young people considered irregular or undocumented migrants and the strength it takes to overcome them day by day.

As states continue to adopt ever more restrictive policies, the direct consequences will be felt by children. We can also expect to see an increase in the number of undocumented children in Europe. A significant proportion of those who have arrived in recent months and years will have their applications refused, but not all will return or be forcibly removed, regardless of the current political will to do so. Regular ways to come to Europe, such as family reunification, remain limited. The increasing barriers to access protection will push more children, young people and families into precarious and irregular residence. Their rights as a child and best interests are very rarely considered, and they are not heard in immigration and asylum proceedings. If children are irregular or undocumented migrants, they can be prevented from accessing essential services, including education and health care. They also face arrest, detention and deportation.


Nexus 73 (december): Maar er was geen plaats in de herberg

Van Dante tot Descartes en van Joseph Roth tot Hannah Arendt: door de eeuwen heen zijn grote schrijvers en intellectuelen gedwongen hun thuis te verlaten, op de vlucht voor religieus geweld, totalitarisme of oorlog. Ook vluchtelingen in onze tijd, uit de Balkan, Irak of Syrië reflecteren op en schrijven over hun vlucht of ballingschap, wat een rijk corpus aangrijpende literatuur oplevert. Speciaal voor Nexus 73, ‘Maar er was geen plaats in de herberg’ schreven hedendaagse vluchtelingen over hun persoonlijke ervaringen. Samen met de klassieke essays van Hannah Arendt en Jean Améry, en een prachtig verhaal van Joseph Roth, zetten zij aan tot reflectie en bezinning in het actuele vluchtelingendebat.

https://www.nexus-instituut.nl/nexus-publicaties/tijdschrift-nexus/73


Pronk ​en Hedy d' Ancona ​over migratiebeleid

​​Pronk en Hedy d’Ancona publiceren de notitie Partij Kiezen. Daarmee beogen zij ‘een politieke vertaling’ van het vluchtelingen- en migratievraagstuk in een samenhangend en geïntegreerd internationaal beleid voor vluchtelingenopvang en preventie van de grondoorzaken van migratie. Vice Versa interviewde Jan Pronk over de notitie. ‘De mentaliteit van de Nederlandse leiding is veranderd, maar de bevolking is solidair.’

http://hetnieuwe.viceversaonline.nl/wp-content/uploads/sites/5/2016/10/partijkiezen.pdf (okt16)


Migration Policy Centre: A democratic dividend from emigration?

The recent political economy literature suggests that migrants can affect the institutional evolution of their home countries through political remittances, that is, the transfer of political norms and attitudes (e.g., for democracy, corruption) via social networks from host to home countries. The main result from both cross-country comparisons and from country case-studies is that there is a democratic dividend from emigration, something that destination countries may want to (and occasionally do) take into account when setting their immigration policies.


ACVZ-advies: Profileren en selecteren: advies over het gebruik van profilering in de uitvoering van het vreemdelingenbeleid (nov16)

Het gebruik van profielen in de vreemdelingenketen staat nog in de kinderschoenen. Veel instanties bevinden zich in een verkennende en testende fase. De ACVZ verwacht echter dat technologische ontwikkelingen op het gebied van dataverzameling en data-analyse met zich mee zullen brengen dat profilering in het vreemdelingenbeleid in toenemende mate op big data technieken zal zijn gebaseerd. Daarom is het van essentieel belang dat een helder en toekomstgericht kader wordt ontwikkeld dat de inzet van profielen in het vreemdelingenbeleid met voldoende waarborgen omkleedt.

De ACVZ heeft in het onderzoek een aantal gebreken in het testen van de profielen, het terugkoppelen van resultaten en de monitoring en evaluatie aangetroffen. Hierdoor is het vaak niet mogelijk om te beoordelen of een profiel bijdraagt aan het verbeteren van de efficiency en effectiviteit van de organisatie, waarmee ook de juridisch vereiste noodzaak voor het gebruik van het profiel niet kan worden aangetoond. Daarnaast heeft de ACVZ geconstateerd dat een wettelijke grondslag voor grootschalige gegevensuitwisseling in het kader van profilering ontbreekt. Lees meer


ECPAT UK: Heading back to harm: A study on trafficked and unaccompanied children going missing from care in the UK (nov16)

Through this year-long study, ECPAT UK and Missing People have discovered that an alarmingly high number of both unaccompanied asylumseeking children and children who may have been trafficked go missing from care. Many have not been found. Local authorities with responsibility for the care of these children are frequently not able to report how many unaccompanied and trafficked children are in their care, and many failed to identify any child trafficking victims.

Heading back to harm reveals that, from September 2014 to September 2015, 28% of trafficked children (167 children) in care and 13% of unaccompanied children (593 children) in care went missing at least once. Of these, 207 missing trafficked or unaccompanied children had not been found.


EU Law Analysis : Human & humanitarian smugglers: Europe’s scapegoat in the ‘refugee crisis’

In the current crisis, human smugglers – and all individuals deemed as such – have become Europe’s scapegoat. Targeting human smugglers worthy of criminalisation and those ‘humanitarian smugglers’ worthy of praise is Europe’s Band-Aid solution to a problem that can only be solved through safe and legal pathways for refugees to reach Europe.

These five observations offer entry points into the moral complexities of human smuggling and the legal imperative of decriminalising humanitarian acts of the facilitation of irregular entry. Ultimately, if the EC intends to provide recommendations to amend the Facilitation Directive that reflect the need to avoid criminalising humanitarian assistance to irregular migrants, it will first need to more narrowly and clearly define acts of the facilitation of irregular entry worthy of criminalisation. The EC’s challenge lies with the fact that the primary purpose of the Facilitation Directive is to deter irregular migration and a narrower directive would ultimately undermine this objective.


Lydie Arbogast: Migrant detention in the European Union: a thriving business

Migrant detention at the borders and within the EU plays an important role in the markets developed in response to political programmes to stem migration flows. Since the 1990s, migrant detention has developed constantly to become the preferred method of migrant population management in Europe and beyond. Emblematic of the exclusion of populations seen to be undesirable, migrant detention facilities offer fertile ground for violations of basic human rights. By presenting the various facets of privatisation of migrant detention in the EU, this report aims to provide a tool to understand the issues around this type of “outsourcing”, both in terms of living conditions and treatment of detained migrants and in terms of the symbolic and political consequences of these choices.

http://www.migreurop.org/IMG/pdf/migrant-detention-eu-en.pdf (juli 2016)


EMN: Approaches to rejected asylum seekers in Germany (4nov16)

With the increasing number of asylum applications, the discrepancy between the obligation to leave the country and the actual departure has gained political importance. Against this background, the present study sets out the obstacles for return with which the authorities of the Federal Republic of Germany have to deal and it will describe which measures they have taken so far in order to enforce the obligation to leave the country in spite of the major challenges in this field.

In this context, it can be stated that although the asylum procedure itself and – as a consequence – the conditions for the fact that the obligation to leave the country becomes effective, are regulated on the federal level, however, the measures for promoting the return and the return policies have not. The enforcement of the obligation to leave the country is in principle a duty of the federal German states (the Länder) which in most cases delegate this task to the local Foreigners Authorities, but will increasingly be centralised. One of these tasks is in particular the procurement of passports and travel documents in lieu of passport; in part these tasks also include the execution of the return measure itself.


Nieuwsbrief 23, 2016

UNHCR: International Protection Considerations with regard to people fleeing northeastern Nigeria and the surrounding areas

As the situation in northeastern Nigeria, particularly in Adamawa, Borno, and Yobe States, remains fluid and uncertain, UNHCR calls on neighbouring countries to keep their borders open and to allow access to both their territory and asylum procedures for persons fleeing the crisis in search of safety. In addition, many persons fleeing northeastern Nigeria may meet the 1951 Convention criteria for refugee status. UNHCR further calls upon states to suspend forcible returns of nationals or habitual residents to this part of Nigeria, including those who have had their asylum claim rejected, until the security and human rights situation has improved considerably. Any proposed returns in the context of the application of an internal flight or relocation alternative would need to be assessed carefully, taking into account the individual circumstances of the case. Depending on the profile of the individual case, exclusion considerations may need to be looked into.


UNICEF: Afghan children cannot wait

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/afghan-children-cannot-wait-case-investing-their-future-now (okt16)


IMF: 'Impact Of Migration on Income Levels in Advanced Economies’

Alle migratie heeft economische voordelen, zegt het IMF in dit rapport. Hoogopgeleide migranten bregen nieuwe talenten en expertise en lager opgeleiden zorgen ervoor dat de economie blijft draaien.

Volgens het IMF is in de meeste westerse landen al 15 tot 20% van de beroepsbevolking uit andere landen afkomstig. In Australië en Nieuw-Zeeland is dat zelfs 30%. Tussen 1990 en 2015 waren immigranten verantwoordelijk voor de helft van de groei van de beroepsbevolking in ontwikkelde landen. Nieuwkomers zorgen niet alleen voor een jongere beroepsbevolking, maar ook voor een stijging van de arbeidsproductiviteit. Het gemiddelde inkomen per persoon stijgt op lange termijn met 2%.

'Alleen als er moeite gestoken wordt in het integreren van deze nieuwkomers op de arbeidsmarkt kunnen er economische voordelen behaald worden.', zegt het IMF. Het gaat niet alleen om taaltraining, ondersteuning bij het solliciteren en opleidingen, maar ook om het verlagen van de barrières om te ondernemen. Tegelijkertijd moet er geïnvesteerd worden in het verbeteren van de kwaliteiten van de autochtone beroepsbevolking.

Het volledige rapport is te lezen op de website van IMF.


Caroline Brothers: Achterland

In Achterland vertelt de Australische journaliste Brothers het verhaal van twee Afghaanse broers, Aryan (14) en Kabir (8) die uit Kaboel wegvluchten nadat bij verschillende aanslagen hun oudere broer en vervolgens hun beide ouders zijn gedood. In nachtmerrieachtige flashbacks wordt duidelijk wat de broers op hun reis naar Griekenland hebben meegemaakt. Onderweg naar Calais krijgen ze zowel te maken met uitbuiting en sexueel misbruik, als ook hulpvaardige burgers.


EESC Opinion paper on ‘the rights of live-in care workers’ (sept16)

The European Economic and Social Committee (EESC) is a consultative body of the European Union. With this Opinion Paper the EESC calls on the European Union to coordinate supply and mobility of live-in care workers as part of an approach to improve the overall capacity of the sector to deliver quality care. Specific measures should include: improving safeguards in the Employers’ Sanctions Directive (2009/52/EC) to protect labour rights of undocumented workers in order to tackle irregular employment. Also the Victims’ Rights Directive (2012/29/EU) must be rigorously applied to provide effective support for live-in care workers who are victims of exploitation, regardless of their migration status.

http://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2016-00941-00-00-ac-tra-nl.docx


Anti-torture Committee: report on Hungary regarding immigration detention

The CPT has published its report on their visit to Hungary from 21 to 27 October 2015. The report examines the treatment and conditions of detention for foreign nationals deprived of their liberty as well as the legal safeguards offered to them. The delegation visited several detention centres for foreigners, police detention facilities and a prison, as well as two so-called "transit zones" located at the border with Serbia.

Foreign nationals in immigration and asylum detention were not provided with adequate information on their legal situation, on the future steps in their respective proceedings and the length of their detention. The CPT further expresses doubts, in view of the relevant legislative framework and its practical operation, whether border asylum procedures are in practice accompanied by appropriate safeguards, whether they provide a real opportunity for foreign nationals to present their case and whether they involve an individual assessment of the risk of ill-treatment in the case of removal.

Read the report  and the response of the Hungarian government


GDP Working Paper #16: Economy Reveals about the Growth of Detention Systems

Political economy offers unique tools and perspectives for analyzing the growth of immigration detention systems. This approach highlights changing economic structures, the winners and losers of policy changes, and the motives of social actors involved in affecting political decisions. Ultimately, assessments of the political economy of detention point to a key challenge that is common to countries across the globe: how economic insecurities of host populations translate into xenophobia and ethno-nationalist demands for more deportations, detentions, and walls. On the other hand, similar factors that have undermined the rationale for private prisons may also empower efforts to limit the growth of immigration detention—namely, the high cost in both monetary and social capital of locking up people who could otherwise be productive members of society.

Download paper.


Nieuwsbrief 22, 2016

Leo Lucassen & Henk van Houtum: Voorbij Fort Europa – een nieuwe visie op migratie (okt16)

Henk van Houtum en Leo Lucassen, twee vooraanstaande migratie-experts, ontvouwen hun visie op het Europese migratiebeleid. Er is een Fort Europa ontstaan, met desastreuze gevolgen. De mensensmokkel floreert, er worden dubieuze deals gesloten met autocratische regimes en er vallen duizenden doden. De EU verliest steeds meer grip op haar eigen beleid.

Van Houtum en Lucassen plaatsen de migratie naar Europa in een breder historisch en geografisch perspectief en leggen de tegenstrijdigheden en averechtse effecten van het huidige systeem bloot. In een tienpuntenplan presenteren ze concrete alternatieven voor een duurzaam en rechtvaardig migratiebeleid, voorbij Fort Europa.


Pronk over migratiebeleid

Oud-ministers Jan Pronk en Hedy d’Ancona publiceren de notitie Partij Kiezen. Daarmee beogen zij ‘een politieke vertaling’ van het vluchtelingen- en migratievraagstuk in een samenhangend en geïntegreerd internationaal beleid voor vluchtelingenopvang en preventie van de grondoorzaken van migratie. Vice Versa interviewde Jan Pronk over de notitie. ‘De mentaliteit van de Nederlandse leiding is veranderd, maar de bevolking is solidair.’


Reece Jones : Violent Borders: Refugees and the Right to Move (okt16)

Forty thousand people died trying to cross international borders in the past decade, with the high-profile deaths along the shores of Europe only accounting for half of the grisly total.

Reece Jones argues that these deaths are not exceptional, but rather the result of state attempts to contain populations and control access to resources and opportunities. “We may live in an era of globalization,” he writes, “but much of the world is increasingly focused on limiting the free movement of people.”

In Violent Borders, Jones crosses the migrant trails of the world, documenting the billions of dollars spent on border security projects and their dire consequences for countless millions. While the poor are restricted by the lottery of birth to slum dwellings in the aftershocks of decolonization, the wealthy travel without constraint, exploiting pools of cheap labor and lax environmental regulations. With the growth of borders and resource enclosures, the deaths of migrants in search of a better life are intimately connected to climate change, environmental degradation, and the growth of global wealth inequality.

https://www.versobooks.com/books/2231-violent-borders


Migration Policy Practice: Afghan displacement (sept16)

This special issue examines some of the key underlying Afghan displacement factors; current displacement data holdings; movements to Central Asia; Afghan integration in neighbouring Iran; decision-making in transit, return and reintegration to Afghanistan; and identity and sense of belonging of Afghan settlers.

Available for PDF download


WODC: Syrische asielmigranten in NL en het gebruik van social media bij migratiebesluitvorming

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in het sociale mediagebruik van asielmigranten uit Syrië in relatie tot hun migratiebesluitvorming. Migratiebesluitvorming betreft de keuze om te migreren, naar welke bestemming en langs welke route. Deze studie omvat het sociale mediagebruik van Syrische asielmigranten voorafgaand aan, tijdens en na migratie naar Nederland.

https://www.wodc.nl/images/2682-volledige-tekst_tcm44-650446.pdf


PACE report Harmonising the protection of unaccompanied minors in Europe (okt16)

The present migration and refugee crisis in Europe has exacerbated the challenges regarding reception and assistance of children on the move, and has generated new problems of child protection, in particular in view of the large numbers of unaccompanied children who go missing.

The gravity of the situation has revealed shortcomings in national policies which relate to the treatment of all unaccompanied children – guardianship issues, the way children’s rights and aspirations are taken into account, child-friendly age-assessment procedures, as well as the rights to social and medical services and education and the avoidance of detention at all costs.

The many relevant existing international standards are unevenly transposed into national regulatory frameworks, and there is consequently an urgent need to harmonise procedures involving unaccompanied migrant children from their arrival in Europe to their integration or return, and to step up international co-operation at all levels.

This report proposes concrete measures for improving procedures and co-operation aimed at helping these children fleeing their homes to find the better lives they seek.


European Commission : Evaluation of the Visa Information System

The Commission has adopted an Evaluation Report on the implementation of the Visa Information System (VIS), analysing the use of fingerprints at the EU's external borders and the use of biometrics in the visa application procedure. The evaluation found that the VIS meets its objectives and functions well but would need to be further developed to respond to new challenges in visa, border and migration policy. VIS remains one of the most advanced systems of its kind, with close to 23 million visa applications and 18.8 million fingerprints registered by the end of March 2016. Based on the evaluation carried out, the Commission recommends that the VIS is further developed to improve its interconnectivity with other systems, including the proposed Entry-Exit System (EES) and the EU Travel Information and Authorisation System (ETIAS) which the Commission will put on the table later this year.

- 14.10.2016 - European Commission - Visa Information System - Evaluation report
- VIS Evaluation Report - Executive summary


Magazine Mensenhandel

Al eeuwenlang worden mannen, vrouwen en kinderen gedwongen om tegen veel te lage lonen en in mensonterende omstandigheden te werken. Helaas komt dit nog steeds voor. Ook in Nederland. Door middel van een speciaal magazine over mensenhandel vragen vijf Nederlandse organisaties aandacht voor deze problematiek.

Het doel: slachtoffers van mensenhandel zichtbaar maken en lezers inspireren om een steentje bij te dragen aan de strijd tegen mensenhandel.
Feiten en cijfers, persoonlijke verhalen, interviews en achtergrondinformatie geven een goed beeld van de rol die mensenhandel op dit moment in onze maatschappij speelt.

http://mensenhandel.nl/files/box/Magazine_Mensenhandel_2016.pdf


Fairwork: Kwetsbaarheid van vrouwelijke Poolse arbeidsmigranten voor seksuele intimidatie

FairWork heeft een kwalitatief onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van vrouwelijke Poolse arbeidsmigranten met seksuele intimidatie op de werk(gerelateerde)plek.

Poolse vrouwelijke migranten hebben te maken met sexuele intimidatie in de vorm van fysieke aanranding, uitschelden, non-verbale seksueel getinte bewegingen of gebaren, dreigementen en/of ongepaste voorstellen. Zij worstelen vaak met schaamtegevoelens en met de schuldvraag. Een aantal met elkaar vervlochten factoren liggen ten grondslag aan zowel het ontstaan als het in stand houden van seksuele intimidatie van migrantenvrouwen in Nederland: specifieke werk/leefomstandigheden (bijvoorbeeld door het uitzendbureau of de baas geregelde woonruimte), sterk gevoel van afhankelijkheid van het werk, sterke hiërarchie binnen de werkomgeving, de vrouwenonvriendelijke ‘cultuur’ binnen de werkomgeving en het gebrek aan officieel beleid voor het voorkomen van en omgang met seksuele intimidatie. Deze factoren beschrijven tevens een situatie die een voedingsbodem is voor het ontstaan van andere problemen: het kan deze vrouwen ook kwetsbaar maken voor arbeidsuitbuiting.

Lees het rapport (okt16)


Rapport Demand in the context of trafficking in human beings in the domestic work sector in the Netherlands (aug16)

In dit rapport beschrijft onderzoeker Eefje de Volder van Tilburg University de huishoudelijke sector als een van de belangrijkere sectoren waar arbeidsuitbuiting voorkomt. Slachtoffers van misstanden in de huishoudelijke sector lijken grotendeels buiten beeld te blijven, doordat de misstanden zich in de privésfeer afspelen, zijn onttrokken aan het zicht en achter deuren plaatsvinden waar de Inspectie SZW slechts beperkte bevoegdheden heeft. Deze onzichtbaarheid maakt de betreffende werknemers kwetsbaar voor misstanden, hetgeen kan leiden tot uitbuiting. Slachtoffers zoeken vaak geen hulp omdat ze hun rechten niet kennen en zich gevangen voelen in de situatie. Het doel van het onderzoek is het vaststellen van bepaalde situaties in de huishoudelijke sector die gepaard gaan met extreme vormen van uitbuiting en mensenhandel, onderzoek naar de achterliggende motieven en factoren en aangeven op welke punten de wet en het huidige beleid op dit gebied tekortschiet.

In de aanbevelingen wordt onder andere gesteld dat de zichtbaarheid van deze groep werknemers kan worden vergroot door de Inspectie SZW meer bevoegdheden toe te kennen.


GRETA : good practices on the implementation of the CoE Convention against Trafficking in Human Beings

The Council of Europe's Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA) has published a compendium of good practices on the implementation of the Council of European Convention on Action against Trafficking in Human Beings. The guidebook for national authorities includes, inter alia, good practices in relation to prevention, protection of victims' rights, prosecution and partnerships. Examples of good practices have been gathered from countries of origin, countries of transit and countries of destination for victims of trafficking.


Nieuwsbrief 21, 2016

Afstudeerscriptie Otmani, Jihad el:  Bed, bad en brood

Een onderzoek naar de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen en de spanningen die dit veroorzaakt tussen de Rijksoverheid en gemeenten.

http://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/14_1662627_0.pdf


Kinderboek Anne-Marieke Samson: Ik ben Miran

Hoe is het om als kind je huis, familie en vriendjes te verlaten om in een vreemd land terecht te komen? En hoe is het om in een nieuwe klas te komen waar je de juf en de andere kinderen niet kunt verstaan? IND-medewerker Anne-Marieke Samson schreef er in opdracht van IND, COA en DT&V het kinderboek ‘Ik ben Miran’ over.

ISBN 978 90 216 7631 9; €12,99


UNHCR and IDC: Vulnerability Screening tool for asylum and migration systems

UNHCR and the International Detention Coalition (IDC) have published a Vulnerability Screening tool on identifying and addressing situations of vulnerability in the context of asylum and migration procedures and systems.

The tool is intended to help guide and inform frontline workers and decision makers on the relevance of vulnerability factors to detention decisions, referrals to alternatives to detention, open reception facilities, community-based placement and support options.

http://www.refworld.org/pdfid/57f21f6b4.pdf (okt16)


MLC over toepasbaarheid van het EU-openbare orde criterium bij 1F-ers

In de Nederlandse (rechts)praktijk wordt aangenomen dat de persoon aan wie art. 1(F) Vluchtelingenverdrag is tegengeworpen ook automatisch een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde in de zin van art. 27 van de EU-Richtlijn 2004/38 over vrij verkeer van werknemers (oa. gebruikt bij de ‘ Belgie-route’ ). Onder begeleiding van Pieter Boeles en Hemme Battjes onderzoeken de auteurs of deze praktijk in overeenstemming is met het EU recht.

https://migrationlawclinic.org/2016/07/20/once-a-criminal-always-a-threat/, 20.7.16


GRETA: restrictief migratiebeleid belemmert de identificatie van mensenhandelslachtoffers

GRETA is the monitoring body of the Istanbul Convention, the Council of Europe standards for the protection of women. The report on GRETA’s activities in 2015 includes country-specific findings and recommendations to improve the mechanisms for identification of victims of trafficking with an irregular migration status, including at borders, in decisions around expulsion orders, and in detention. The report highlights that irregular migrants are vulnerable to trafficking, as they are unable to work regularly due to restrictive immigration laws, and may risk prosecution due to the criminalisation of irregular entry and stay.

GRETA’s monitoring has found that law enforcement efforts to combat irregular migration are too often disconnected from the legal obligation to identify victims of trafficking, with negative consequences for the protection of victims and the prosecution of traffickers. The Convention also recognises the importance for states to enable migration to take place regularly.

The report is available here


Gerard van Leeuwen: Staatloos

Wereldwijd zijn zo'n 10 miljoen mensen staatloos. Door gebrek aan een geboorteakte hoort Kamal daartoe. Mei 1945, hij vlucht met zijn ouders uit Kroatië. Het lukt het gezin om een nieuw leven op te bouwen, maar telkens komt het moment waarop ze moeten vluchten. Na de dood van zijn ouders keert Kamal terug naar Joegoslavië. De gevolgen van het leven zonder papieren worden nu echt voelbaar. Hij kan geen bankrekening openen, geen huis kopen, niet trouwen. Na de dood van zijn grote liefde worden zijn kinderen hem ontnomen. Kamal voelt zich een gevangene in zijn vaderland en eindigt als bedelaar in Sarajevo. 

https://www.bol.com/nl/p/staatloos/9200000059438685/ (juni16)


Detention Action: community-based alternatives to detention of asylum seekers and migrants

Detention Action has published a report outlining opportunities for community-based alternatives to detention of migrants and asylum seekers in the UK. The report stresses that for alternatives to work, civil society, migrant communities and experts-by-experience need to be involved in developing and implementing them.

Alternatives to detention should take into account the International Detention Coalition’s Community Assessment and Placement (CAP) model, the report suggests. The model is based on extensive good practice by countries around the world and not widely implemented in Europe. It involves a holistic approach, using screening and assessment, and outlines the key processes necessary for cost effective, reliable, and humane alternatives to detention.

http://detentionaction.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/Without-Detention.pdf, sept16


Galina Cornelisse: The Constitutionalisation of Immigration Detention: Between EU Law and the European Convention on Human Rights, in : Global Detention Project Working Paper No. 15, oktober 2016

This GDP Working Paper argues that the increasing regulation of immigration detention in European Union law has led to more constitutional protection for immigration detainees. This constitutionalisation has resulted in part from the dynamics between EU law and European human rights law. The complementary relationship between the two legal orders may also contribute to higher standards of protection for immigration detainees. However, denser regulation on the transnational level has at times also resulted in inconsistency, with negative implications for the rights of immigration detainees in Europe. The author concludes that the path towards constitutionalisation is not an inevitable one. It will require constant vigilance and can be encouraged by effective litigation. Read here. 


Intimate Economies of Immigration Detention (Routledge 2016), ed by Deirdre Conlon and Nancy Hiemstra

This book offers a scrutiny of the ideologies, policies and practices that enable the troubling, unparalleled and seemingly unbridled growth of immigration detention around the world. Different scholars provide new insights into immigration detention recounting at close range how detention’s effects ricochet from personal and everyday experiences to broader political-economic, social and cultural spheres. Contributors scrutinise the increasingly tangled relations associated with detention operation and migration management. The book serves at better understanding the forces behind and broader implications of the seemingly uncontested rise of immigration detention.
https://www.routledge.com/Intimate-Economies-of-Immigration-Detention-Critical-perspectives/Conlon-Hiemstra/p/book/9781138900660


Nieuwsbrief 20, 2016

EASO : Country of Origin Information (COI) Report 'Afghanistan – Recruitment by armed groups'.

This report  by the European Asylum Support Office is an update of a previous report published in 2012 and provides an overview of recruitment practices of armed groups in Afghanistan, providing information relevant for protection status determination of Afghan asylum applicants. In the first seven months of 2016, Afghanistan ranked 2nd in the top countries of origin in EU+ countries, with a total of almost 110 239 applicants. (19.9.16)


Eurostat: statistics regarding asylum applicants in the second quarter of 2016 in the EU

In the second quarter of 2016, 305.700 asylum seekers applied for international protection in the EU Member States. Syrians remained the main citizenship of people seeking international protection in the EU Member States, with nearly 90.500 first time applicants between April and June 2016. There were 50.300 first time applicants with Afghan citizenship and 34.300 first time applicants with Iraqi citizenship. Six in ten of all the applicants applied for asylum in Germany.

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7662180/3-22092016-AP-EN.pdf, 22.9.16


John Cosgrave, Karen Hargrave,Marta Foresti and Isabella Massa,: Europe’s refugees and migrants: hidden flows, tightened borders and spiralling costs

Since 2014, at least €17 billion has been spent by the EU on deterring refugees and migrants through tighter border controls and bilateral agreements, such as the EU-Turkey deal. These measures have been effective in reducing flows – as few as 330,000 refugees and migrants are likely to arrive in Europe this year via the Mediterranean through ‘overt’ routes. However, Europe will still see 890,000 asylum applications in 2016. This discrepancy between overt arrivals and asylum applications shows that there are many people whose journeys to Europe we know little about. Border controls have, in many cases, simply rerouted refugees and migrants towards alternative, ‘covert’ routes.

As a result of the analysis in this report, we conclude that Europe needs a new approach. It needs to shift from an emphasis on controlling and deterring migration, towards a pragmatic and effective approach to manage it better.

Download Europe's refugees and migrants & Europe's refugees and migrants: Executive summary, sept16


ECRE-AIDA: Admissibility, responsibility and safety in European asylum procedures (pdf)

A report by the Asylum Information Database (AIDA) documents the limited and fragmented application of admissibility and safe country concepts in 20 European countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Germany, Spain, France, Greece, Croatia, Hungary, Ireland, Italy, Malta, Netherlands, Poland, Sweden, United Kingdom, Switzerland, Serbia and Turkey.


M. van San: Gedeelde zorgen, Gebrekkige samenwerking. Diasporaorganisaties, de Nederlandse overheid en de migratiepraktijk

In verschillende landen delen overheidsorganisaties een belangrijke rol toe aan diasporaorganisaties en nemen zij maatregelen om hun engagement te faciliteren. Ook in Nederland worden diasporaorganisaties al jaren als belangrijke actoren gezien bij de migratiepraktijk. In dit rapport wordt in eerste instantie ingegaan op de rol die diasporaorganisaties spelen bij de migratiepraktijk in Nederland – in termen van het bevorderen van integratie, het voorkomen van irreguliere immigratie en het stimuleren van vrijwillige terugkeer – op welke wijze zij dat doen en hoe dat door Nederlandse overheidsmedewerkers wordt geëvalueerd. Vervolgens wordt ingegaan op de barrières enerzijds en kansen anderzijds in de samenwerking tussen diasporaorganisaties en de Nederlandse overheid 1bij de uitvoering van de migratiepraktijk.

https://www.wodc.nl/images/2614-volledige-tekst_tcm44-646871.pdf, 13.9.16


Nieuwsbrief 19, 2016

VluchtelingenWerk Nederland  ‘Vluchtelingen in getallen’ 

De publicatie geeft een uitgebreid overzicht van de meest actuele cijfers uit openbare bronnen over vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, Europa en wereldwijd.


Kinderombudsman over opvang voor moeder met NLse kinderen in Gezinslocatie

De klacht richt zich op het aanbieden van verblijf in een gezinslocatie door de DT&V. Het aanbieden, dan wel weigeren van opvang in een gezinslocatie wordt volgens de RvS gelijkgesteld met een beschikking en is daarmee vatbaar voor bezwaar en beroep. De Kinderombudsman onthoudt zich gezien deze mogelijkheid van een oordeel over de klacht.

Rapportbrief d.d. 23 augustus 2016
Brief aan afvocaat   en bijlage


OESO : Recruiting Immigrant Workers: The Netherlands 2016

The Dutch labour migration system has undergone substantive changes in recent years. To induce a transition to more high-skilled migration, a programme based on salary thresholds has grown in volume while a programme based on work permits after a labour market test has shrunk. New programmes target international graduates either of Dutch educational institutions or of selected institutions abroad. Changes to immigration procedures have shifted responsibility to migrants' employers and have greatly reduced processing times. This review first examines the composition of labour migration to the Netherlands, in the context of present and expected demand in the Dutch labour market.

Following a discussion of various programmes and procedures, the review assesses how labour migration contributes to the strategic development of sectors and to employment in regions. It then explores the determinants for the retention of high-skilled migrants and for the integration of international graduates into the Dutch labour market.

Read online , 6.9.16


Viergever, R. F.: Adapting to survive: facilitating recovery after human trafficking

Human trafficking is a crime that can result in both acute and chronic physical and mental health problems for victims. Additionally, victims are often faced with various social challenges. In recent years, many countries have recognized victims of human trafficking as a target population for their social and health services. In the Netherlands, the number of victims of human trafficking that seek shelter has more than doubled in the last decade and 3% of placements in shelters for victims of violence are now for victims of human trafficking. Despite the increasing relevance of victims of human trafficking for the Dutch social and health services, there is a dearth of evidence on how to best facilitate recovery for this population, both in the Netherlands and internationally. This thesis makes a contribution to redressing this knowledge deficit and explores the Dutch post-trafficking social and health services from the viewpoints of service users and service providers. By analysing their experiences with post-trafficking service provision and by building on theories of both service needs and system development, the thesis provides insight into these services from different empirical and theoretical perspectives

http://researchonline.lshtm.ac.uk/2572320/, 23.5.16


WODC : Schijn bedriegt

Hoewel er verschillende maatregelen zijn (voor)genomen om schijnhuwelijken en relaties te voorkomen en bestrijden, is er weinig zicht op de mate waarin dit type relatie in Nederland voorkomt en wat de verschijningsvormen zijn. Dit onderzoek evalueert de situatie in Nederland ten aanzien van schijnhuwelijken. Het geschatte percentage schijnrelaties onder alle migratierelaties die tot stand kwamen in de periode 1999 tot en met 2008 en die minimaal drie jaar standhielden is 2,1%. Per onderzochte subgroep lopen die percentages uiteen van 1,2% bij relaties tussen Zuidoost-Aziatische vrouwen en autochtone mannen, 2,2% bij Turkse migratierelaties respectievelijk 3,1% bij Marokkaanse migratierelaties, tot 4,8% bij relaties tussen mannen uit Sub-Sahara-Afrika en autochtone vrouwen.

https://www.wodc.nl/images/cahier-2016-6-volledige-tekst-nw_tcm44-646166.pdf


Stichting LOS, Amnesty International en Dokters van de Wereld : Rapport brand DC Rotterdam

Afgelopen mei was er brand in het vreemdelingendetentiecentrum in Rotterdam. Het optreden tegen die brand en de nazorg voor de gevangenen vertoonden ernstige gebreken, zo blijkt uit dit rapport. Mensen zijn later dan nodig uit hun cel bevrijd, in ieder geval vijf mensen werden naar aanleiding van de brand voor straf in een isoleercel opgesloten, geweldsgebruik door personeel is niet onderzocht, meerdere mensen werden ontkleed en gevisiteerd en er is waarschijnlijk onvoldoende rekening gehouden met de kwetsbaarheid van degene die de brand heeft veroorzaakt.

Amnesty International, Stichting LOS en Dokters van de Wereld  concluderen dat Nederland nauwelijks lessen heeft geleerd van de dodelijke Schipholbrand van elf jaar geleden.

http://meldpuntvreemdelingendetentie.nl/nieuws/


EHRM: "Guide on Art 4 of Protocol No. 4 – Prohibition of collective expulsion of aliens" (apr16)

This Guide analyses and sums up the case-law on Article 4 of Protocol No. 4 to the European Convention on Human Rights. The core purpose of the Article is to prevent States from being able to remove certain aliens without examining their personal circumstances and, consequently, without enabling them to put forward their arguments against the measure taken by the relevant authority

http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_4_Protocol_4_ENG.pdf


Nieuwsbrief 18, 2016

Ambtsberichten

Ambtsbericht mensenrechten en justitie in Rwanda 18-8-2016
Ambtsbericht Tibetanen in China 15-8-2016


Pro Asyl: Afghanistan: Kein Sicheres Land für Flüchtlinge

Der Bundesinnenminister will afghanische Flüchtlinge im Asylverfahren vermehrt ablehnen und möglichst abschieben. Die hier zusammengetragenen Erkenntnisse geben Hinweise für Berater*innen und zeigen:  Die katastrophale Sicherheitssituation in Afghanistan sowie die desolate politische und ökonomische Lage gebieten es, afghanischen Flüchtlingen in Deutschland dauerhaft Schutz zu gewähren.


IOM: Migration Flows from Iraq to Europe: Reasons Behind Migration

In this report, IOM examines the migration flows between Iraq and Europe and the reasons behind it. The findings reveal that the main reasons cited for emigration from Iraq were lack of security, perceived lack of equality and social justice and political instability. Economic stability was considered secondary to security concerns. Many of the participants selected a country of destination based on the presence of friends or relatives, or the ease of obtaining residency permits. However, many migrants report that life in Europe had been idealized and that the reality was more difficult. Lees hier


CRM: brief over opvang kwetsbaren in Ter Apel

De Staatssecretaris en gemeentes onderhandelen al enige tijd over een bestuursakkoord Bed, Bad en Brood. Hierin komen de afspraken die zij maken over verantwoordelijkheden en de wijze waarop zij vorm geven aan de opvang voor ongedocumenteerden vreemdelingen. Met het bestuursakkoord kan ook het probleem dat nu is ontstaan worden opgelost. Gezien het feit dat er nog altijd geen zicht is op een bestuursakkoord dreigt een steeds grotere groep ongedocumenteerden hier het slachtoffer van te worden. Het College doet een dringend beroep op de centrale en lokale overheid om ervoor te zorgen dat ongedocumenteerden niet op straat komen te staan.

Brief aan staatssecretaris V&J over opvang ongedocumenteerden.pdf, 5.7.16


EMN: Beleidsoverzicht 2015

Het Beleidsoverzicht 2015 geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het Nederlandse migratie- en asielbeleid in 2015.

Naast het nationale rapport wordt op Europees niveau ook een syntheserapport opgesteld dat de informatie uit de nationale rapporten van de verschillende lidstaten samenvat. Uit het syntheserapport blijkt dat, net als in Nederland, ook in veel andere Europese landen de verhoogde asielinstroom aanleiding was voor publieke discussie en talrijke beleidswijzigingen. Verschillende landen hebben hun opvangcapaciteiten uitgebreid en meer medewerkers in dienst genomen. Daarnaast hebben een aantal landen een versnelde procedure voor bepaalde groepen asielzoekers ingevoerd om te voorkomen dat de achterstand in het afhandelen van aanvragen verder toeneemt.

Een te downloaden versie van het Beleidsoverzicht 2015 vindt u hier. Meer informatie over het Nederlands rapport en het syntheserapport vindt u hier.


EMN: syntheserapport:Changes in immigration status and purpose of stay: an overview of EU Member States’ approaches.

Dit syntheserapport biedt een overzicht van de mogelijkheden die derdelanders hebben om hun verblijf voort te zetten indien zij niet meer voldoen aan de verblijfsvoorwaarden van hun oorspronkelijke verblijfsdoel. Ook kan het gaan om een vrijwillige keuze van derdelanders voor een ander verblijfsdoel of type verblijfsvergunning omdat dit bijvoorbeeld sterkere verblijfsrechten met zich meebrengt. Daarnaast gaat het rapport in op de mogelijkheden die bestaan voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers om in aanmerking te komen voor een regulier verblijfsdoel. Het rapport is gebaseerd op de bijdragen van 24 lidstaten.

De belangrijkste bevindingen uit het syntheserapport:

 1. Lidstaten zien de mogelijkheid voor migranten om van verblijfsdoel te wijzigen vooral als een beleidsinstrument om economisch gewenste migratie te stimuleren.
 2. Mogelijkheden voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers om voor een regulier verblijfsdoel in aanmerking te komen zijn zeer beperkt. Alleen Zweden kent een wettelijke basis voor afgewezen asielzoekers om, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking te komen voor ‘werkgerelateerde’ status
 3. Ook de door lidstaten genoemde good practices zijn vaak verbonden aan de mogelijkheden om de verblijfsstatus of het verblijfsdoel te wijzigen, om bv afgestudeerden langer te binden.

In de bijbehorende inform worden de belangrijkste bevindingen uit het syntheserapport samengevat. 


UN Women Guidance Document: framework for measuring access to justice for women

This guidance document, commissioned by UN Women in partnership with the Council of Europe,  aims to address the lack of data on measuring women’s access to justice and documenting the specificity of women’s experience of law and justice – both as users and providers. This publication maps existing data collection efforts and measurement tools and proposes a set of indicators that governments, civil society and international organisations may adopt to assess the degree to which justice systems are accessible to all, with particular attention to the barriers  faced by women.


Naber, Pauline Naber & Adimka Uzozie, Match voor de toekomst? Een verkennend onderzoek naar de bijdrage van maatjesprojecten aan de maatschappelijke participatie van jonge alleenstaande asielzoekers. Amsterdam: Hogeschool Inholland/Stichting Alexander. Juli 2016.

Volledige tekst: http://kenniskringjeugd.nl/wordpress/wp-content/uploads/2016/07/Rapportage-AMA-13juli2016.pdf


Flegar, V., Dalli, M. & Toebes, B. 2016 In : Laws. 5, 1, 9: Access to Preventive Health Care for Undocumented Migrants: A Comparative Study of Germany, the Netherlands and Spain

The present study analyzes the preventive health care provisions for nationals and undocumented migrants in Germany, the Netherlands and Spain in light of four indicators derived from the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights’ General Comment 14 (GC 14). These indicators are (i) immunization; (ii) education and information; (iii) regular screening programs; and (iv) the promotion of the underlying determinants of health.

The study reveals that the access to preventive health care for undocumented migrants is largely insufficient in all three countries but most extensive in the Netherlands and least extensive in Germany. The paper concludes that a human rights-based approach to health law and policy can help to refine and concretize the individual rights and state obligations for the preventive health care of undocumented migrants.

http://hdl.handle.net/11370/b5609d43-4015-4000-9614-096706e2e53d


MSF: “Neglected Trauma”, 15 July 2016

This report addresses the issue of mental health assistance to migrants and asylum seekers detained in Italy’s Emergency Reception Centres (CAS). The report calls on Italian and EU authorities to address mental health issues in the reception system and focuses on the effect that national reception policies and facilities have on the mental health of new arrivals.

Data collected by MSF between July 2015 and February 2016 in different reception centres in Rome, Trapani and Milan, show that 87% of asylum seekers reported that they experienced psychological problems encountered during the reception phase. In that regard, the complexity of Italian bureaucracy can also contribute to post-traumatic stress disorder (PTSD), anxiety or depressive episodes. The report also found that there is often no active screening available to assess the need for mental health support and refers to scientific findings which show an increased risk and a higherincidence of mental disorders among migrants, specifically higher rates of psychosis, depression, PTSD, mood disorders, and anxiety disorders.

Read the MSF report here


Eurochild: “Turning the tide for children on the move”.

The publication offers a snapshot of the situation of migrant and refugee children in different parts of Europe in both transit and destination countries. It is built on interviews with professionals working with and for children and families in Greece, Italy, Serbia, Hungary, Austria, Germany and France. Nine child rights professionals share the challenges they face on the ground and make recommendations to national governments and EU institutions for the protection of the rights of children and to ensure their access to services. To view the publication, click here.


French NGOs 6th Detention Centre report, 28 June 2016

The report gathers and analyses data and testimonies concerning the conditions in 24 detention centres in France. According to the report, between 2011 and 2015 over 230,000 people were detained in France and 48,000 in 2015 alone. These figures include a significant increase in the number of families with children being detained in detention centres in mainland France, from 24 families with 45 children in 2014 to 52 families with 105 children, as well as 11 children detained in other places of detention in mainland France, and 4 706 children detained in Mayotte. A lack of legal certainty leads to many persons with disabilities, pregnant women, children and victims of torture being placed in detention facilities with little regard for their vulnerabilities. The report also criticises the placement in detention of large groups of migrants as a result of the increase in the number of migrants in Calais. As a result of this, in certain detention centres some groups of migrants were managed collectively rather than each person individually, leading to violations of their rights. To view the report, click here


United Nations High Commissioner for Refugees: Data on Child Detention

The data reveals that important progress is taking place in the 12 countries involved in working towards ending child detention. The progress report shows an overall decrease of 14 per cent in the total number of children detained across the 12 countries at the end 2015, in comparison to 2014. By the end of 2015, two countries had stopped detaining children seeking asylum - in both cases a result of court cases brought by civil society.

http://www.unhcr.org/en-us/protection/detention/57b579e47/unhcr-global-strategy-beyond-detention-progress-report.html


Nieuwsbrief 17, 2016

UNHCR: Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Honduras

The recent increase of asylum seekers from Honduras is directly related to the structures and patterns of organised violence in the country, including violence related to gangs, drug smuggling, and state and private security forces. Honduras has seen an unprecedented increase in their homicide rates, drug trafficking and corruption scandals. Thus far, the country’s government has been unable and, in some instances, unwilling to provide adequate protection to its citizens and residents. This is mainly related to the strong (corruption) link between these criminal structures and government officials.


Sans-papiers in der Schweiz 2015

Basierend auf Gesprächen und Auswertungen von Geburten- und Sterberaten kann davon ausgegangen werden, dass die Zahl der SansPapiers zwischen 58‘000 und 105‘000 liegt. 76‘000 wird von den Fachpersonen als wahrscheinlichste Zahl erachtet. Beinahe zwei Drittel der Sans-Papiers reisten als Clandestins oder Touristen ein, der Rest stellte entweder einen Asylantrag, der abschlägig beantwortet wurde, oder ist nach einer Nichterneuerung einer Bewilligung in der Schweiz geblieben. Ein Grossteil der Sans-Papiers hält sich schon seit mehreren Jahren in der Sans-Papiers in der Schweiz auf. Gemäss den Expertenaussagen arbeiten rund neun von zehn erwachsenen Sans-Papiers; rund die Hälfte in Privathaushalten. 2014 wurde der Aufenthalt von 391 Sans-Papiers im Rahmen der Härtefallregelung regularisiert (2013: 428). Viele dieser Sans-Papiers sind beruflich und sozial so integriert, dass sie sich in der Folge gut zurecht finden. Über steile Karrieren dieser Menschen, meist schon im mittleren Alter, wird ebenso selten berichtet wie über schwerwiegende Probleme.

https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/illegale-migration...


C.M. Kunnen: The "non-returnable irregular migrants": a distinct category of migrants - Could their lack of immigration status constitute a discriminatory treatment?

The research question is whether and how these particular irregular migrants could form a distinct category amongst irregular migrants. They can be considered “less-irregular” than other irregular migrants since they are tolerated into the territory.

The study deals with questions like: Is their situation taken into account by international or European law? Do they benefit from special protection or right to a specific immigration status? Could their lack of immigration status be seen as discriminatory in comparison with other irregular migrants? Open PDF file, Juli 2016


Noten, Thomas: Providing hospitality to undocumented migrants in the city of Nijmegen

In this research I engaged in ethnography and studied a community of undocumented migrants living in the bed, bath and bread facility of Nijmegen. I wanted to increase understanding of how the conditionality of hospitality plays out at the local level in order to contribute to societal and theoretical debates on the ‘welcoming’ of ‘strangers’. More specific, I aim to develop practical recommendations to the policy framework and decision-making processes that surround the bbb-treaty. And, asked the research question: How is hospitality produced, conditioned and negotiated in the framework of the welcoming of undocumented migrants in the bed, bath and bread facility of Nijmegen? View/Open


International Detention Coalition: Engaging Governments on Alternatives to Immigration Detention

Through an examination of the tensions at play between human rights standards, political and public opinion, and the pragmatics of operationalizing entry and exit systems, this chapter highlights advocacy strategies that have proved effective in promoting “alternatives to immigration detention”.


Nieuwsbrief 16, 2016

EASO: Country Report on the Security situation in Pakistan

The European Asylum Support Office published a Country of Origin Information (COI) Report entitled ‘Pakistan security situation’. The report provides information relevant for the protection status determination of Pakistani asylum seekers. In 2015, Pakistan ranked 5th in the top countries of origin in the EU+ countries, with a total number of almost 48,000 applicants. Throughout 2016, the country maintained this ranking in the top countries of origin.
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0416539ENN.pdf, 27.7.16


Expert-opinion Migration Law Clinic over Nederlands 1F-beleid

According to Dutch policy and case law the fact that there are ‘serious reasons for considering’ a person guilty of crimes defined in Article 1F Refugee Convention implies that his personal conduct is deemed forever to constitute a ‘genuine, present and sufficiently serious threat affecting one of the fundamental interests of society’ in the meaning of the Citizenship Directive. This conclusion is usually reached without any individual assessment of the nature of his or her present conduct, since it is assumed that the exclusion under Article 1(F) conveys in itself a presumption of the individual constituting a direct threat to the Dutch public order and security, which are interests protected by Article 27 Citizenship Directive. This leads the Dutch authorities to not only deny to the applicant the international protection provided by the Refugee Convention, but also any other type of residence permit. This applies even to EU citizens and their family members who want to make use of their freedom of movement and residence. This expert opinion concludes that this Dutch policy and case law are not in conformity with EU law.
https://migrationlawclinic.org/2016/07/20/once-a-criminal-always-a-threat/


UNHCR: Establishing Statelessness Determination Procedures to Protect Stateless Persons

The Good Practices Papers are designed in order to help States achieve the goals of its Campaign to End Statelessness within 10 years. These goals are to (i) resolve the major situations of statelessness that exists today, (ii) prevent the emergence of new cases of statelessness, and (iii) improve the identification and protection of stateless populations.

Action 6 of the Global Action Plan calls on States to grant protection status to stateless migrants through the establishment of statelessness determination procedures (SDP), and facilitate their naturalisation. It presents a brief overview of the procedural guarantees relevant to SDPs, such as the institutional location of statelessness determination procedures, access to procedures, evidentiary considerations, and the rights granted to recognised stateless persons.  The Paper illustrates these key elements with good practices from selected countries that are among a small pool that have established such procedures to date (e.g. France, Hungary, Mexico, the Republic of Moldova).
Download.


UK EU-Committee report on unaccompanied migrant children in the EU

This report addresses the problems currently faced by unaccompanied migrant children in the EU, the practical consequences of those problems, and provides a number of recommendations with regards to the appropriate response at national and EU levels.

The report concludes that, collectively, EU Member States are fundamentally failing to comply with their obligations under EU and international law to receive and protect children in a manner that recognises their specific vulnerability. It highlights that unaccompanied migrant children have become increasingly vulnerable to smugglers and traffickers. The EU Committee also states that in most instances, unaccompanied migrant children are treated with suspicion, which often results in age disputes and as a result, these children distrust the authorities and resort to drastic measures to avoid cooperation. It also reiterates the lack of adequate legal aid and information as well as reception conditions suitable for children. The Committee urges the EU to develop durable solutions adhering to the best interest of the child and a system of independent guardians, who will be appointed as soon as possible to act in the child's best interest.
Children in crisis: unaccompanied migrant children in the EU, 26.7.16


Nieuwsbrief 15, 2016

Ambtsbericht Jemen 7.7.16


NIVEL: Noodzaak en omvang van de inzet van professionele tolken in de zorg

De gegevens wijzen uit dat een professionele tolk bij één op de drie gevallen waarin dat volgens zorgverleners noodzakelijk is, daadwerkelijk wordt ingezet. Deze verhouding komt overeen met de inschatting van het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN) dat in 2015 ten opzichte van 2011 (voor de afschaffing van de tolkenvergoeding) nog maar 30% van de tolkdiensten wordt afgenomen in de gezondheidszorg. We weten van ander onderzoek dat niet alleen de financiering een rol speelt, maar dat het ook vaak te maken heeft met de omstandigheden en de betrokken personen (gebrek aan tijd, verkeerde inschatting van zorgverleners, patiëntvoorkeuren) en met de toegankelijkheid van tolkvoorzieningen.

Nivel, mei 2016; https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-777766.pdf


ZonMW: ‘Veerkracht en vertrouwen

Het aanbod van psychosociale hulpverlening in de noodopvang, asielzoekerscentra en gemeenten is versnipperd en verschilt per locatie. De hulpverlening varieert van vrijwilligerswerk voor sociale contacten, programma’s voor informatievoorziening, dagbesteding, het versterken van weerbaarheid, preventieve programma’s, screenings instrumenten en doorgeleiding naar professionele psychosociale behandeling.

Dit rapport biedt betrokken partijen, zoals zorgverleners, gemeenten en vrijwilligersorganisaties, een overzicht van het aanbod van psychosociale hulp. Op basis hiervan kunnen zij makkelijker naar elkaar verwijzen en weten ze wie wat doet en welke instrumenten beschikbaar zijn


EXPH Opinion: Access to health services in the European Union

The European Commission Expert Panel on Effective Ways of Investing in Health (EXPH) underscores member states’ obligations to ensure equal access to high-quality health services for everyone living within their territory. The report calls for improved data collection to ensure accessible, resilient and accountable health systems. This includes undocumented migrants, for whom the expert panel recommends guaranteeing their entitlement and safe access to health services in a manner that protects privacy.

The report is intended to guide the design and evaluation of health care reforms in EU member states to ensure that they maximise desired health system goals – including universality, access to high-quality services, equity and solidarity. It notes that all member states have committed to certain values and principles, including universality, access to high-quality services, equity and solidarity, which have not been met, as a result of various factors including austerity measures.

The EXPH report on Access is available here.


Study Dr. Francesco Maiani, "The Reform of the Dublin III Regulation"

The report examines the performance of Dublin and of relocation schemes, and assesses the Commission's "Dublin IV" Proposal in this light. It argues that by retaining the Dublin philosophy and betting on more coercion, Dublin IV is unlikely to achieve its objectives while raising human rights concerns. The report proposes that the EU responsibility allocation schemes should focus on the quick access to asylum procedures. This requires taking protection seekers' preferences seriously and de-bureaucratising the process. Such a reform would need to be accompanied by (a) stepping up the enforcement of refugee rights across the EU, (b) moving solidarity schemes from a logic of capacity-building to one of compensation, and (c) granting protected persons real mobility rights.


PhD-study Dr. Bahtiyar-Yakut (Tilburg Universiteit), 1F beleid Nederland en Groot Brittannie

Asielzoekers die in Nederland worden aangemerkt als vermeend oorlogsmisdadiger mogen hier niet blijven. Maar teruggaan naar hun thuisland kan ook niet altijd, daar is het vaak nog te gevaarlijk. Wat volgt is een onzekere periode in de illegaliteit, een situatie die soms wel jaren duurt. De Nederlandse overheid biedt alleen geen hulp aan de vreemdelingen die hier vast zitten in de hoop dat ze toch nog vrijwillig vertrekken.

Dit kan zo niet langer, vindt Dr. Zarif Bahtiyar-Yakut van de Universiteit van Tilburg. De recent gepromoveerde doctor vergelijkt in haar onderzoek het Nederlandse 1F-beleid met het Britse. Bahtiyar vraagt de regering: "Geef deze mensen perspectief op leven."

Proefschrift: https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/researchmasters-en-promoveren/event-promotie-z-bahtiyar/


MRCI : Ireland is Home 2016: A survey of 1008 undocumented migrants

The Migrant Rights Centre Ireland (MRCI) has published findings from a survey of 1,008 undocumented migrants in Ireland. The organisation found that 84% had lived in the country for over five years and 21% for over 10 years. Furthermore, in highlighting the contribution of the undocumented to the economy, it found that 31% of the participants worked in the same job for over five years. MRCI states that the failure to regularise them costs the state €41 million annually in lost direct tax alone and that a regularisation scheme would generate 12 times what it would cost to implement. To view the full findings of the survey, click here


IDC Position Paper on LGBTI Persons in Immigration Detention

It is the position of the IDC that vulnerable individuals should never be placed in immigration detention. Immigration detention is particularly harmful to individuals who are already at a heightened risk of discrimination, abuse and exploitation, including lesbian, gay, bisexual, transgender or intersex (LGBTI) persons.

This Position Paper provides an overview of the serious impacts of detention on LGBTI persons.It analyses the international human rights framework applicable to LGBTI migrants at risk of immigration detention. Finally, this paper examines a number of positive alternative to detention practices, which may be employed to address the specific needs of LGBTI persons. It ends by making a number of recommendations for State policy makers and those working to end the unnecessary immigration detention of LGBTI persons or to implement LGBTI-sensitive alternatives.

Read the report


Inspectierapport uitzettingen

De Inspectie concludeert in het algemeen dat de uitzettingen op zorgvuldige wijze zijn uitgevoerd. Het gebruik van hulpmiddelen is proportioneel geweest.

Wel concludeert de Inspectie dat het voorbereiden van het gedwongen vertrek door de Dienst Terugkeer en Vertrek verbetering behoeft als het gaat om de informatievoorziening voorafgaand aan de uitzetting. Zo is in 73% van de gevallen de informatie over bagage van een vreemdeling (35%), zijn fysieke kenmerken (30%) en/of zijn medische gesteldheid (in 28% van de gevallen geen dossier) incorrect en/of onvolledig.

Bij 15 van de 158 geïnspecteerde uitzettingen is waargenomen dat tijdens de uitzetting gebruik is gemaakt van body-cuffs en andere vrijheidsbeperkende hulpmiddelen. In 19 van de geinspecteerde uitzettingen was medische overdracht nodig, deze overdracht verliep niet altijd naar een arts of medisch deskundige.

Ook komt het voor dat de vreemdelingen kort voor vertrek van de vlucht op Schiphol worden overgedragen aan medewerkers van de Koninklijke Marechaussee, omdat de auto van de Dienst Vervoer en Ondersteuning de luchthaven niet op mag. Dit betreft vooral het Extra Beveiligd Vervoer, wat toegepast wordt bij tegenstribbelende vreemdelingen.


Vluchtverhaal: Nooit meer bang zijn

Met dit boek geeft Karen de Becker een stem aan de Syrische jongen Yazan (1993) die in 2012 met zijn broer het oorlogsgeweld ontvluchtte. Het is het verhaal van een gewone jongen die opgroeit in het levendige Aleppo met westerse films en een vader die Engelse verhalen voorleest.

Zijn vluchtroute gaat via Turkije, Griekenland, Italie, Duitsland, Denemarken en Zweden, om in Brussel te eindigen. De mensensmokkelaars, die weten dat zij de enige hoop van de broers zijn, staan in schril contrast met de warmte en offers van zijn familie. Yazan ontmoet maar één man die niet met zijn portefeuille maar met zijn hart helpt. Yazan's antwoord op 'Waarom Belgie?' is universeel: 'Zo onlogisch is het toch niet om te willen leven in een stad of land waar je familie of vrienden hebt?'.


Annelies D'Hulster: Nooit meer thuis

Een halfjaar lang trok de Belgische Annelies D'Hulster op met West-Afrikaanse migranten die proberen Europa te bereiken. Ze reisde met hen van Gambia tot diep in Niger en tekende de verhalen op van migranten en achterblijvers.


Nieuwsbrief 14, 2016

UNHCR Global Trends report

UNHCR has revealed that 65,3 million individuals were forcibly displaced by the end of 2015, a significant increase compared with the number of displaced in 2014 - 59,5 million people. From them, 40,8 million people were internally displaced (compared to 38,2 million people in 2014).
Similarly to 2014, most refugees come from Syria (4,9 million), followed by Afghanistan (2,7 million) and Somalia (1,1 million). As to the receiving countries, the report notes that in 2015, developing regions or countries hosted 86% of refugees. In relation to the national population, Lebanon continues to have the largest proportion with 183 refugees per 1,000 inhabitants; while for the second consecutive year Turkey hosted the largest number of refugees worldwide, with 2,5 million people.


CEPS asylum statistics 2015

On 17 June, the Centre for European Policy Studies (CEPS), published an article on the distribution of asylum seekers across the European Union, based on Eurostat statistics. It outlines the total amount of applications, the main countries of origin and destination, but also the recognition rate and the number of relocated asylum seekers within the EU.
CEPS also points to the fact that Syrians had a recognition rate of 98%, followed by Eritreans at 93% and Iraqis at 80%. In general, of all asylum applications made in the fourth quarter of 2015, over 50% of applicants were granted international protection.
The article also heighted that by mid-May of this year, only 1,500 relocations were successfully completed. This illustrates just how difficult it will be to relocate 160,000 people from Italy and Greece to other Member States.


Hein de Haas: doorbreken van migratiemythen

Migratie is een spektakelstuk geworden waarbij  zowel de positieve als negatieve aspecten van migratie sterk worden overdreven. Met als gevolg een migratiehysterie. Hoog tijd voor het doorbreken van een aantal migratie mythen, een betere koppeling tussen migratiebeleid en wetenschap én een erkenning dat migratiebeleid maar beperkt effectief is, zo stelt Prof. Hein de Haas (Universiteit van Amsterdam) in zijn oratie, afgelopen woensdag 22 juni.

https://www.oneworld.nl/research/wereldwijde-vraagstukken/zes-migratiemythes-doorgeprikt


Victims of torture are falling through the cracks of asylum systems, IRCT says

regional report released this week by the International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT)  documents the difficulties faced by torture victims in effectively engaging with the asylum procedures in Austria, Finland, France, Germany, Hungary, Italy, the Netherlands and Sweden. IRCT examines the implementation of the EU Asylum Procedures Directive and the Reception Conditions Directive in those Member States and documents how the countries receive, process and support torture victims. The report shows that these Member States do not have a procedure to systematically identify victims of torture, who consequently risk not having access to rehabilitation programmes, being placed in immigration detention or not having a fair determination of their asylum claim. As a consequence of this lack of identification procedures, crucial physical and psychological evidence of torture to support the asylum claim is often not collected and victims go through inflexible processes not suitable for their particular situation.

The IRCT recommends that Member States refrain from detaining victims, and rather grant them access to adequately funded rehabilitation services, and to a full medico-legal examination of their torture allegations free of  charge (in accordance with the Istanbul Protocol). Moreover, any vulnerability and possible psychological traumatisation should be taken into account when developing the refugee status determination process, for instance by considering that torture victims suffering from post-traumatic stress syndrome are often unable to accurately recount their experiences in a consistent way over time.


Institute on Statelessness and Inclusion: Addressing the Right to a Nationality through the Convention on the Rights of the Child: A Toolkit for Civil Society

This toolkit is for NGOs who make submissions to the Committee on the Rights of the Child on the right to a nationality for children, but also for further understanding on how to engage with the Committee or to more generally get a deeper understanding of the issue of childhood statelessness. There is also a website where the elements of the toolkit can be freely explored.


EMN: Wijzigingen in verblijfsstatus en verblijfsdoel

Dit rapport biedt een overzicht van de mogelijkheden die derdelanders hebben binnen de Nederlandse vreemdelingenwet- en regelgeving  om hun reguliere verblijf voort te zetten indien zij niet meer voldoen aan de verblijfsvoorwaarden van hun oorspronkelijke verblijfsdoel. Het betrachten van flexibiliteit ten aanzien van (voortgezet) rechtmatig verblijf kan een economisch doel dienen (beter benutten van het arbeidspotentieel), ook zou het kunnen bijdragen aan het terugdringen van illegaal verblijf.

Voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers biedt de Nederlandse vreemdelingenwetgeving weinig tot geen mogelijkheden om hun (oorspronkelijke) verblijfsdoel te wijzigen. Zij worden geacht terug te keren nadat zij zijn uitgeprocedeerd. Om stapeling van procedures te voorkomen heeft het Nederlandse systeem met de zogenaamde ‘ambtshalve toets’ de mogelijkheid gecreëerd om eventuele reguliere humanitaire verblijfsdoelen mee te wegen in de lopende asielprocedure.

Het rapport is hier te vinden.


Navid Kermani: Overvallen door de werkelijkheid

De Duitse schrijver en hoogleraar Oosterse studies Navid Kermani reisde mee met de vluchtelingen die naar Duitsland reisden. Hij stelde vragen aan mensen die net uit zee waren gered, confronteerde mensensmokkelaars en imams, en krijgt als antwoord dat ze de uitnodiging van Merkel gehoord hebben.De schrijver komt tussen alle ellende voorbeelden van beschaving tegen, en spreekt de hoop uit dat Europa in staat zal zijn een nieuwe start te maken.


Lammert Voos: Abdou en de anderen

In dit boek beschrijft Voos zijn herinneringen aan de vluchtelingencrisis van de jaren ’90, toen hij betrokken was bij vluchtelingenhulp. Hoe zeer hij zich ook door menselijkheid wilde laten leiden in plaats van door dossiers: de werkelijkheid is weerbarstig, de mensen zijn onbetrouwbaar en beschadigd en de machteloosheid blijft.


Nieuwsbrief 13, 2016

Eurostat: minder asielzoekers in EU

During the first quarter of 2016 (January - March 2016), 287 100 first time asylum seekers applied for international protection in the Member States of the European Union, down by 33% compared with the fourth quarter of 2015 (when 426 000 first time applicants were registered).

16.06.2016 - EUROSTAT - Asylum applications in the EU member states - First quarter 2016


Patrick Kingsley, De nieuwe Odyssee – het verhaal van de Europese vluchtelingencrisis

Patrick Kingsley bezocht Europa, Azie en Noord-Afrika om inzicht te krijgen in de grootste migratiegolf sinds de Tweede Wereldooorlog. Hij portretteert grenswachten, mensensmokkelaars en vrijwilligers die hulp bieden.


Nieuwsbrief 12, 2016

UNHCR Position on Returns to Southern and Central Somalia (Update I)

http://www.refworld.org/docid/573de9fe4.html, mei 2016


Physician denounces policies denying migrants their right to health care

The British Medical Journal published an article on 12 April 2016, by a medical doctor criticising fear-based policy-making. The author notes frequent media reports promoting the unfounded view that broadly accessible health systems draw migrants who compete with nationals for limited health resources, and national level initiatives across the EU that attempt to dissuade migrants by restricting their access to state support. The author calls on EU member states to create policies that honour their humanitarian obligations to provide care to those with the greatest need, rather than crafting policies fuelled by fear. Read: BMJ, 12.4.16


FRA: Annual Report focuses on Asylum and Migration

On May 2016 the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) published its annual Fundamental Rights Report with a specific 'focus' chapter on asylum and migration into the EU in 2015. The report looks at the risks that refugees and migrants face to reach safety, new challenges with regard to non-refoulement and the prohibition of collective expulsion. It describes selected developments and possible solutions in the field of asylum as well as fundamental rights issues in the context of returns of migrants in an irregular situation. The report makes several recommendations to the EU for a further development of a Common European Asylum System with more respect for fundamental rights.

Finally FRA suggests that a single EU asylum space, where applicants are treated in a comparable manner and have the same chances to receive the same level of protection, would be a solution to a number of challenges faced by MS.


GRETA: guidance on identifying asylum-seekers, refugees and migrants who have been trafficked

The Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA) released its 5th general report, covering the period from 10 October 2014 to 31 December 2015. GRETA is the body tasked with monitoring application of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings. The report identifies several actors with an important role in combating trafficking, including non-governmental organisations, judicial authorities, legal professionals as well as labour inspectors, medical staff, media, the business sector, and national coordinators, and sets out a number of recommendations and good practices.

The report is available here.


Ralf Roßkopf: Unaccompanied Minors in International, European and National Law

Worldwide, 59.5 million people were displaced in 2014, 51 % of which were children under the age of 18. Officially, 34,400 asylum applications were submitted by unaccompanied minors. Due to their particular vulnerability, they pose a particular challenge for their host societies.
The study describes the phenomenon of unaccompanied minors and compares the international, European and national standards of protection with the current situation and the legal practice in Austria, Canada, Hungary, Germany, Italy, Poland and the United States.
In addition to the overall situation, the following topics are analysed: the application of the Convention on the Rights of the Child, special treatment as a minor, age determination, guardianship, residences status, asylum procedure, accommodation, youth services, livelihood support benefits, medical treatment, schooling, work permit and changes in the protection status when coming of age. Recent developments are identified, and conclusions are drawn regarding further improvements.


Parliamentary brief on arbitrary immigration-related detention of women and children

The European Parliamentary Research Service (EPRS) notes that immigration-related detention has become routine in many countries, despite international law stating that it should be used only exceptionally. This is generally the case for asylum-seekers whose applications have been denied, and migrants in an irregular situation. The paper notes that human rights are guaranteed for all persons, including migrants, whatever their administrative status, and calls for gender-sensitive policies and more specialised care in detention facilities. 

The paper also refers to a European Parliament study noting the “pathogenic nature of confinement in detention centres” and its harmful consequences on the psychological state of foreign nationals, and the particular challenges confronting migrant women and children.
Source: European Parliamentary Research Service, March 2016.


Lawrence Hill: Zonder land

Zonder land gaat over de droom van een vluchteling. Keita's passie is hardlopen. Als kind wilde hij al de beste hardloper van Zantoroland worden, maar hij moet vluchten als zijn vader, een kritische journalist, door het regime wordt vermoord. De beste kans op succes voor Keita ligt in het rijke Freedom State. Zijn coach heeft echter andere plannen met hem. Al snel zit de immigratiedienst hem op de hielen. Hulp komt uit onverwachte hoek. Lees meer.


Nieuwsbrief 11, 2016

Ambtsberichten

Algemeen ambtsbericht Democratisch Republiek Congo - 2016-05-19
Libië - 2016-05-20 Ambtsbericht


Humanity in Action 'Films of Freedom'

Al deze films zijn voortgekomen uit persoonlijke verhalen van Humanity in Action Fellows. Er is ook een filmpje over ongedocumenteerden: https://vimeo.com/album/3930860


Dissertation Andreas Hoogen: Didaktische Rekonstruktion des Themas Illegale Migration - argumentationsanalytische Untersuchung von Schüler*innenvorstellungen, Keulen 2015

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, ausgehend von Schüler*innenvorstellungen evidenzbasierte Leitlinien für den Unterricht zu diesem Themenfeld zu entwickeln.
Die Ergebnisse der Interviewstudie waren unter anderem, dass die Befragten über wenig ausdifferenzierte Vorstellungen verfügen. Dabei können jedoch die vorhandenen Vorstellungen (zu Migrationsgründen, Bedrohung durch Abschiebung) geeignete Ausgangspunkte für den Unterricht bilden. Darüber hinaus konnte eine Reihe von verkürzten oder stereotypen Vorstellungen herausgearbeitet werden (statisches Verständnis von Staaten und Märkten, polarisierende Vorstellungen von Ziel- und Herkunftsländern, die Verknüpfung illegaler Migration mit Kriminalität). Die betreffenden Konzepte müssen im Unterricht aufgegriffen, reflektiert und erweitert werden.

http://pdf-books.online/kostenlose/downloaden.php?asin=3956457536


Philippe Legrain : Refugees work: a humanitarian investment that yields economic dividends

Philippe Legrain claims that welcoming refugees is not just a moral and legal obligation, but also an economic opportunity for the EU. With a suitable upfront investment, coupled with progressive integration policies, welcoming refugees can result in substantial economic dividends. His calculations are based on IMF estimates of the economic impact of asylum seekers and refugees in the European Union.
The report claims that refugees can contribute to the economy in various ways, either as workers, entrepreneurs, innovators, taxpayers, consumers or investors. The returns on investing in welcoming refugees tend to grow over time, as refugees settle down and progress in their new home country and even greater investments can be gotten from the children of refugees.

Lees hier


Webdocumentaire De Asielzoekmachine online

We proberen het asielbeleid op zo'n complete mogelijke en inzichtelijke manier uit te leggen. De Asielzoekmachine toont ook de dilemma's van de uitvoering van het asielbeleid. Wie is een 'echte' vluchteling? Laat je een asielzoeker werken of niet? Hoe ga je om met mensen die terug moeten, maar niet willen? Hoe gaat de IND om met de grote toestroom van vluchtelingen? In korte videofragmenten worden verschillende perspectieven op de dilemma’s uiteengezet. Ze helpen de kijker om zijn eigen mening of standpunt te vormen, aan te scherpen of bij te stellen. Om vervolgens te antwoord te kunnen geven op de vraag: Wat vind jij hier zelf eigenlijk van? Bezoekers kunnen ook ideeën kwijt voor hoe het anders zou kunnen.

Bekijk het hier: www.asielzoekmachine.nl


Inspectie: De Identificatie van Asielzoekers in Nederland

Het belang van een zorgvuldige identificatie is voor een ieder duidelijk. Dit rapport maakt inzichtelijk dat het onderzochte deel van het identificatieproces nog te veel kwetsbaarheden kent. Verschillende toegezegde maatregelen zijn nog niet of niet volledig doorgevoerd, en de kwaliteit van medewerkers, apparatuur en processen is – op onderdelen – nog onvoldoende. Deze tekortkomingen dienen met urgentie opgepakt te worden, willen de vreemdelingenketen in het algemeen en de nationale politie en de Koninklijke Marechaussee in het bijzonder aan de doelstellingen van het identificatieproces kunnen voldoen.

Lees hier


ACVZ: De geloofwaardigheid gewogen

Sinds 1 januari 2015 wordt de geloofwaardigheid van het asielverhaal getoetst met de ‘integrale geloofwaardigheidsbeoordeling’. Hierin worden alle elementen van de geloofwaardigheid werken integraal afgewogen. Voor 1 januari 2015 gold het leerstuk van de positieve overtuigingskracht waarbijde nadruk lag op negatieve elementen.

De ACVZ concludeert in dit onderzoek dat de IND er sinds 2015 in is geslaagd de geloofwaardigheids-beoordeling te verbeteren. Vooral de motivering van haar beslissingen is verbeterd, waardoor de rechter beter in staat is om de rechtmatigheid daarvan te beoordelen. De ACVZ ziet verbeterpunten in de registratie van de asielzoeker, de voorlichting aan de asielzoeker, de gesprekken die de IND voert met de asielzoeker en de opleiding van de IND-medewerker:

U kunt de publicatie hier downloaden op de website van de ACVZ.


EC Report on progress in the fight against trafficking in human beings

The European Commission report presents trends and challenges in addressing trafficking in human beings, examines progress made and highlights key challenges that the EU and its Member States need to address as a priority. Despite progress made, EU Member States need to step up efforts to fight effectively against trafficking in human beings.

19.05.2016 - European Commission - Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings


Redial Reports: Analyse interpretatie Terugkeerrichtlijn in diverse EU-landen

The REDIAL Project intends to enhance the effective implementation of the Return Directive (2008/115/EC) through judicial cooperation among courts from all EU Member States.
The first REDIAL Report offers an analysis of the legal provisions of the Return Directive, CJEU relevant judgments and case law of Member States. Lees hier
The first edition of the Electronic Journal reports on European and national case law, as well as judicial interaction in the area of returns. It provides a concise summary of the relevant preliminary rulings delivered by the Court of Justice of the European Union (CJEU) and follow-up national judgments, a comparative presentation of landmark national judgments originating from 19 Member States illustrating the essential role of national courts for the clarification of the scope and meaning of Articles 7-11 of the Return Directive, and an analysis of the various modes of judicial interactions that have developed between the European and national judges and between national judges from different Member States. Lees hier


GDP: Can Inspection Produce Meaningful Change in Immigration Detention?

The author argues that in liberal-democratic societies there are two broad approaches to promoting human rights reforms and challenging abuses: working from the inside to achieve progress with the risk that principles may be compromised and good intentions confounded; or promoting change from the outside, which is more uncompromising but less influential, at least in the short-term. This is a dilemma that confronts human rights based inspection of immigration detention in the UK. The main focus of Inspection in Immigration Detention is on improving the treatment of detainees and conditions in detention, not challenging the system of detention, even if immigration detention policy arguably lacks legitimacy in a way that criminal imprisonment does not. The author explores the “effectiveness” of detention inspection and whether inspection can be said to have promoted meaningful change.
Read the Working Paper here


Nieuwsbrief 10, 2016

Ambtsbericht Armenië - 2016-04-25


Roberto G. Gonzales: Lives in Limbo - Undocumented and Coming of Age in America

Over two million of the nation’s eleven million undocumented immigrants have lived in the United States since childhood. Due to a broken immigration system, they grow up to uncertain futures. Roberto G. Gonzales introduces us to two groups: the college-goers, like Ricardo, who had good grades and a strong network of community support that propelled him to college and DREAM Act organizing but still landed in a factory job a few short years after graduation, and the early-exiters, like Gabriel, who failed to make meaningful connections in high school and started navigating dead-end jobs, immigration checkpoints, and a world narrowly circumscribed by legal limitations. This vivid ethnography explores why highly educated undocumented youth share similar work and life outcomes with their less-educated peers, despite the fact that higher education is touted as the path to integration and success in America. Mining the results of an extraordinary twelve-year study that followed 150 undocumented young adults in Los Angeles, Lives in Limbo exposes the failures of a system that integrates children into K-12 schools but ultimately denies them the rewards of their labor. Lees meer


Pharos rapporten gezondheid vluchtelingen

Pharos heeft in opdracht van VWS twee rapporten opgeleverd over de gezondheid van vluchtelingen. Deze rapporten maken voor gemeenten inzichtelijk waar de gezondheidsrisico’s liggen van de verschillende groepen en wat ze kunnen oppakken om preventie en zorg goed in te richten. De centrale vraag bij beide rapporten was: wat betekent de komst van deze nieuwe vluchtelingen en hun gezondheid voor de zorg, preventie en ondersteuning?

Het eerste rapport: 'Kennissynthese gezondheid van nieuwkomende vluchtelingen en indicaties voor zorg, preventie en ondersteuning' gaat met name over wat risico's dan wel beschermende factoren zijn ten aanzien van de gezondheid van de verschillende vluchtelingen die in Nederland zijn aangekomen. Download

Het tweede rapport: 'Zorg, ondersteuning en preventie voor nieuwkomende vluchtelingen:Wat is er nodig?' gaat met name over welke bouwstenen er zijn om in te zetten op de juiste preventie, zorg en ondersteuning. Download


ITUC Action Guide - Decent work, decent life for domestic workers

Domestic workers are almost always women, often migrants and children. Despite the fact that it is one of the oldest and most important occupations for millions of women around the world, domestic work is undervalued and in many countries falls outside the scope of labour legislation. Too often, domestic workers have no guarantee of a minimum wage or social protection and their rights to form and join a trade union and to bargain in a collective way are violated. As a result many of them are overworked, underpaid, and cases of maltreatment and abuse, especially of live-in and migrant domestic workers, are countless.

This ITUC Action Guide aims to provide you with useful information on how trade unions can work for and with domestic workers toward the ILC 2011 and beyond. Implicitly, this Guide requests you to take action in order to restore domestic workers’ rights and dignity. I know you will hear this plea. Time has come for a decent work and decent life for domestic workers!

Download: http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ITUC_dwd_AnglaisWEB.pdf


IOM factsheet ‘Global Migration Trends 2015’

Deze factsheet geeft een overzicht van de wereldwijde migratietrends in 2015 en is gebaseerd op migratiestatistieken. De factsheet behandelt verscheidene vormen en elementen van migratie. Aan bod komen onder andere internationale migratie, interne migratie, asielmigratie, geldverzendingen en wereldwijde opinies over migratie.

Een uitgebreide samenvatting van de bevindingen is hier te vinden. De factsheet vindt u hier


Zicht op kwetsbaarheid, een verkennend onderzoek naar de kwetsbaarheid van kinderen voor mensenhandel

In deze verkenning heb ik gekeken naar het misbruik van de kwetsbaarheid van kinderen. Van de vele kinderen die wegvluchten van de brandhaarden die onze wereld kent, van kinderen die in arme delen van de wereld opgroeien en op jonge leeftijd werken aan producten voor onze markt en van de kinderen die toevallig behoren tot een minderheidsgroep en zich door hun gemarginaliseerde positie nauwelijks kunnen verweren tegen misbruikers. Hoewel deze kinderen lang niet allemaal slachtoffer worden van mensenhandel, is de vraag welke factoren de een kwetsbaarder maken dan de ander urgenter dan ooit. Mensenhandel maakt immers niet alleen directe slachtoffers; die slachtoffers hebben ook ouders, familie en vrienden.
https://www.nationaalrapporteur.nl/Images/nationaalrapporteurzichtopkwetsbaarheidinteractief_tcm63-625685.pdf, 26.4.16


WODC Aan de grenzen van het meetbare - De methodologische kwaliteit van internationale studies naar de omvang van aan prostitutie gerelateerde mensenhandel met nadruk op Noordwest Europa

De aanleiding voor deze literatuurstudie was een motie van Segers/van der Staaij, waarin gevraagd werd om een wetenschappelijke vergelijking te maken van het prostitutiebeleid tussen landen in Noordwest-Europa en het effect van dat beleid op de omvang van mensenhandel in de betreffende landen. 
Om een zo goed mogelijk inzicht in bovengenoemde relatie(s) te krijgen, is dit onderzoek specifiek gericht op landen in Noordwest-Europa: Nederland, België, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Duitsland en Groot Brittannië. Deze landen dekken samen de belangrijkste, voor vergelijkend onderzoek relevante, vormen van prostitutiebeleid, en hebben een infrastructuur die in principe het best mogelijke onderzoek naar de omvang van mensenhandel mogelijk maakt.

https://www.wodc.nl/images/2667-volledige-tekst_tcm44-624082.pdf


Immigration Detention, Risk and Human Rights - Studies on Immigration and Crime

This book offers an in-depth perspective on the immigration framework, together with the evolution of European and international political decisions on the management of immigration. Readers will be introduced to new international decisions on the protection of human rights, together with international measures concerning the detention of immigrants.

In recent years, International Law and European Law have converged to develop measures for combatting irregular immigration. Some of them include the criminalization of illegally entering a member state or illegally remaining there after legally entering. Though migration has become a great challenge for policymakers, legislators and society as a whole, we must never forget that migrants should enjoy the same human rights and legal protection as everyone else.

Meer info hier


Chafik Chnachi: Alarmbellen

Alarmbellen vertelt het indrukwekkende verhaal van de in Marokko geboren Chafik Chnachi. Getekend door de Schipholbrand, een brand op Schiphol-Oost waarbij elf celbewoners, in afwachting van hun uitzetting, om het leven kwamen. Een ramp met grote politieke en maatschappelijke gevolgen. 
Chafik overleefde de ramp ternauwernood.

Nu, elf jaar later, vertelt Chafik zijn aangrijpende verhaal. Een verhaal over zijn jeugd in ons land en Marokko, de verschrikkingen tijdens en na de brand, het gebrek aan adequate nazorg en de traumatische gevolgen. Tegelijk is Alarmbellen een boek over hoop, opstaan en weer doorgaan na de zoveelste tegenslag. Meer dan indrukwekkend en boeiend tot de laatste letter.

https://www.bol.com/nl/p/alarmbellen/9200000058289311/ (mei16)


Jan Kees Helms: Fotoboek en CD ‘Deportatie’

“Deportatie” is een muzikale, fotografische en filmische reflectie op deportaties van Joden, zigeuners, homoseksuelen en politieke tegenstanders van de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog. De live presentatie bestaat uit field-recordings die zijn gemaakt in Auschwitz en in Oswiecim in Polen, aangevuld door meditatieve gitaardrones en melancholische pianopartijen. De muziek wordt ondersteund met vertraagde film opnames van het voormalige kamp Auschwitz-Birkenau. 

“Europa” verbeeldt de vlucht van asielzoekers, het lange wachten en de effecten van Fort Europa op de vluchteling. Dit stuk is eveneens een mengeling van field-recordings en gitaardrones.

Naast de live presentatie wordt er CD  met een fotoboek samengesteld met foto’s van het doorgangskamp Amersfoort, concentratiekamp Auschwitz, detentiecentrum Kamp Zeist en acties rondom het Europese vluchtelingenbeleid. De begeleidende tekst is geschreven door Peter Storm. Het boek is vormgegeven door Kees van Pagee. 

Info: http://deportatie.tumblr.com/info


Maartje van der Woude: 'Beslissen in Grensgebieden'

Maartje van der Woude heeft in de periode november 2013 – maart 2015 meer dan 800 uur geobserveerd, tientallen marechaussees geïnterviewd, en meer dan 160 gecontroleerde burgers gesproken. Het onderzoek laat onder meer zien dat er bij marechaussees uiteenlopende beelden bestaan over het doel exacte doel van het MTV en daarmee ook de doelgroepen die in het kader van het MTV interessant zijn. Ook onder gecontroleerde burgers bestaat er onduidelijkheid over het MTV. Hoewel men zich over het algemeen goed behandeld voelt, heeft een deel van de burgers vraagtekens over de reden van hun selectie. Het onderzoek toont voorts aan dat hoewel er binnen de KMar wordt gewerkt aan een omslag richting meer informatiegestuurd optreden, deze ontwikkeling ten tijde van het onderzoek nog niet de gewenste uitwerking leek te hebben.


NO: Rapport Verlies Nederlanderschap

De Nationale ombudsman concludeert op basis van het onderzoek dat het te vaak gebeurt dat mensen het Nederlanderschap verliezen zonder het te weten en te willen. De Nationale ombudsman constateert dat mensen die in het buitenland gaan wonen op geen enkel moment nadrukkelijk worden gewezen op het mogelijke verlies van het Nederlanderschap tijdens dit verblijf. Dit gebeurt niet bij uitschrijving uit de gemeente, noch tijdens contact met de ambassade in het land van vestiging. Voor zover er informatie via internet beschikbaar is, is deze algemeen van aard en bereikt deze niet altijd de doelgroep.

Dat de Nederlandse nationaliteit onbewust wordt verloren, is naar het oordeel van de Nationale ombudsman altijd ongewenst en moet worden voorkomen. De Nationale ombudsman ziet een belangrijke taak voor de overheid in het goed en adequaat informeren van haar burgers over de nationaliteitswetgeving. Niet kan worden volstaan met de mededeling dat iedere Nederlander geacht wordt de wet te kennen.

De Nationale ombudsman vindt dat burgers van de overheid mogen verwachten dat zij actief, adequaat en daarmee tijdig worden geïnformeerd over de mogelijkheid van het verlies van de Nederlandse nationaliteit. Alleen dan kunnen zij zich voorbereiden en een weloverwogen keuze maken om de Nederlandse nationaliteit te behouden of niet. De Nationale ombudsman is van oordeel dat de overheid in die zin tekort is geschoten.

Nationale Ombudsman, 2016/145, 10.5.16
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/onderzoek/Rapport%20Verli...


Nieuwsbrief 9, 2016

UNHCR: eligibility guidelines on Afghanistan

UNHCR sets out a non-exhaustive number of risk profiles related to the ongoing armed conflict in Afghanistan, or on the basis of serious human rights violations not directly related to the conflict, or a combination of both. It reiterates the need to undertake an individual assessment of risk in each specific case, as well as a need for careful assessment in the light of evidence presented by the applicant and other reliable information, given the fluid nature of the conflict in Afghanistan. Guidance is also provided on the application of internal protection alternative in Afghanistan, as well as exclusion.


Migration Law Clinic (VU): 'Forced to leave but nowhere to return to: Rights of non‐returnable stateless Palestinians in the Netherlands'.

Onder begeleiding van Lieneke Slingenberg en Najuan Daadleh onderzochten de auteurs of terugkeer van staatloze Palestijnen naar Libanon, Jordanië en de Palestijnse gebieden wel kan. Voorts is uiteengezet welke (sociaal-economische) rechten staatloze Palestijnen in Nederland kunnen inroepen wanneer terugkeer feitelijk onmogelijk is.


EMN : Onderzoek beleid tav afgewezen asielzoekers

Het EMN start met een Europese vergelijkende studie met de werktitel Hoe om te gaan met afgewezen asielzoekers. De verwachting is dat het NLse rapport voor de zomer zal worden afgerond. Een EU-wijd syntheserapport zal in september van dit jaar verschijnen. 


Caritas Europa : Migrants and refugees have rights! Impact of EU policies on accessing protection

The report looks at different aspects of migration, including access to international protection, non-refoulement, family reunification, labour migration and irregular migration. It highlights the challenges migrants face when seeking protection in Europe, such as bureaucratic hurdles, denial of protection and inconsistent reception standards across Europe. The report also points to the challenges facing non-EU nationals including irregular migrants, to access the EU labour market and ensure their employment rights.

The report argues that common legislation and policy addressing labour migration into the EU is lacking particularly with regards to low-skilled and medium-skilled workers, leaving a huge gap in the EU’s ability to deal with a significant part of migration into Europe, for which the need for rights protection, regulation and cooperation is substantially greater than for high-skilled migration. The report calls on the EU to open more safe and regular paths to Europe and to develop the EU labour migration framework to ensure regular channels for low-skilled workers.

The report also urges the EU to ensure full implementation of the right to family reunification, to respect the principle of non-refoulement and to guarantee the right to asylum.


Migratiecoalitie Belgie: Migratiemythes: factcheck

Het huidige vluchtelingen- en migratiebeleid is te veel gebaseerd op veronderstellingen die weinig tot niet gefundeerd zijn. De coalitie onderzocht drie vaak gebruikte migratiestellingen: De migratiestroom zal opdrogen als we (1) voldoende geld geven aan ontwikkelingslanden, (2) de grenzen beter afsluiten of (3) onze sociale zekerheid beter afschermen. Geen van deze stellingen houdt stand in internationaal onderzoek. De migratiecoalitie vraagt dan ook een beleid dat meer op feiten en minder op veronderstellingen gebaseerd is.

Het volledige rapport vindt u hier.


Mannen na sekuele uitbuiting

FairWork onderzocht eind 2014 de problemen en hulpbehoeften van mannelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting, met als doel de hulpverlening te verbeteren. Een aantal tips uit ons project:

 • mannelijke slachtoffers hebben te maken met complexe traumaproblematiek, die niet altijd onderkend lijkt te worden. 
 • Het taboe op uitbuiting en slachtofferschap onder de mannelijke groep is groot.
 • Verschillende deelnemers zeiden veel gehad te hebben aan ‘informele steun’, binnen een maatjesproject, kerkgemeenschap of bij het COC.
 • Mannen vragen na uitbuiting vooral om praktische ondersteuning, en minder om psychosociale hulp. 

Lees het volledige bericht en/of download de folder.


Survey : abuse of domestic workers

A survey of soon-to-be, current, or returned domestic workers interviewed in the Philippines, Indonesia, Singapore and Hong Kong found high levels of forced labour and abuse. Many domestic workers from the Philippines and Indonesia reported abuse even before they had migrated, with recruiters confiscating their documents, and abusing them verbally, physically and sexually. Many also reported receiving false information about their future work, their wages and living conditions and were informed that they had built up debts between $1,600-$1,800 (€1,400 – 1,600) to acquire a job. According to the study, between two and five million migrant domestic workers from Indonesia and the Philippines are working abroad at any given time, with many returning and re-migrating on an ongoing basis.
Source: Thomson Reuters Foundation, 25 February 2016


T. de Lange: Wezenlijk Nederlands Belang. De toelating tot Nederland van ondernemers

Derdelanders worden toegelaten voor arbeid als zelfstandige als daarmee een wezenlijk Nederlands belang is gediend. De Lange bespreekt het in 2008 ingevoerde puntenstelsel om het belang te bepalen. In de praktijk blijkt dat veel ondernemers niet goed weten hoe het puntenstelsel werkt.

Er worden punten gegeven voor persoonlijke ervaring, het ondernemingsplan en toegevoegde waarde. Ervaring als ondernemer blijkt van groot belang. Het belangrijkste is echter de onderbouwing van de financiële prognose in het ondernemingsplan.

In de 124 onderzochte dossiers werd 26 keer een vergunning verleend. Onder producenten, een minderheid, was het inwilligingspercentage het hoogst (53%). Van de handelaren kreeg 13% en van de dienstverleners, veelal beginnende zzp'ers, slechts 5% een positief advies.


Joanne vd Leun: Juridisch Loket in Detentiecentrum Zeist

In Detentiecentrum Zeist, many of the detainees were not aware of the Legal Services Counter (Juridisch Loket). When individuals arrive at the centre they are informed about its services, but detainees are often confused by the situation. In this state of mind it is difficult for them to distinguish between the different professionals and volunteers they meet. And some of them seem to have lost good faith altogether.

I noticed, given the remote places where detention facilities are usually located, that these detainees are no longer visible. Dreams are scattered in nowhere land. Besides trying to improve access to law, it is time to put more serious effort into exploring alternatives to detention. 
Download: http://www.rvr.org/nieuws/2016/april/onderzoek-rol-juridisch-loket-voor-vreemdelingen-in-bewaring.html (feb16)


Nieuwsbrief 8, 2016

Algemeen Ambtsbericht Zuid- en Centraal Somalië

Download "Somalië- 2016-03-31"


EASO : asielaanvragen in EU, jan-feb 2016

In February 2016, EU+ countries registered 108 490 asylum applications, an 11 % increase compared to January and 49 % higher than in February 2015.

Syria remained, for the tenth consecutive month, the top citizenship with 38 190 applications registered in the EU+. Iraq came in second place (13 368) displacing Afghanistan which fell to third place (12 625). The top three citizenships, Syria, Iraq and Afghanistan together accounted for almost 60 % of all applications in the EU+. After six consecutive months of decrease, the number of applications from nationals Western Balkan (WB) countries rose slightly to 5 862 in February. As a group, applicants from WB countries remained in fourth position. Further to a sharp increase compared to January, Algeria joined the list of top ten citizenships in February which was also comprised of Pakistan, Iran, Nigeria, Eritrea and the Russian Federation.

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Newsletter-March-2016.pdf


FRA: Opinion on EU common list of safe countries of origin

The EU Fundamental Rights Agency has issued an opinion concerning the European Commission proposal to establish an EU common list of safe countries of origin. It considers that this may be an effective tool to process applications for international protection that are likely to be unfounded, provided that all relevant safeguards, including those set out in therecast Asylum Procedures Directive are in place to ensure that the fundamental rights of those concerned are respected. The Opinion focuses in particular on the right to asylum, non-refoulement, the principle of non-discrimination, the rights of the child, the right to good administration including the right to be heard, and the right to an effective remedy.
FRA considers that the EU common list of safe countries of origin cannot establish an irrefutable presumption of safety. As such applicants must be given an effective opportunity to rebut the presumption of safety in their case, which requires that they are afforded sufficient time to present their case and legal assistance. A personal eligibility interview with trained personnel must be conducted prior to the decision to respect the right to be heard. Unsafe countries should be excluded from the common list, with assessment of a wide range of sources when considering the safety of conditions in countries of origin proposed for the list. There must also be flexibility to react quickly to suspend countries from the list if there are relevant changes in the circumstances. Furthermore, appeals against rejections based on the common list of safe countries of origin should have automatic suspensive effect and applicants should have access to legal assistance.


ACVZ: briefadvies weigeren asielvergunning na plegen van ernstig misdrijf

In dit briefadvies oordeelt de ACVZ dat het onduidelijk is of het Nederlandse beleid niet onder het beschermingsniveau van de Definitierichtlijn duikt. Het Unierecht staat naar het oordeel van de ACVZ de automatische toepassing van de glijdende schaal niet toe. In elk individueel geval dient aan de hand van de individuele omstandigheden van het geval te worden vastgesteld of de vreemdeling een gevaar vormt voor de openbare orde.

In de loop van 2016 zal een beleidsadvies verschijnen waarin wordt ingegaan op het openbare orde beleid in brede zin en de glijdende schaal.

Het advies is gepubliceerd op de website van de ACVZ: advies


PICUM: “The Sexual and Reproductive Health Rights of Undocumented Migrants: Narrowing the Gap Between Their Rights and The Reality in the EU

This report calls attention to the gulf between restrictive national laws and policies limiting access to services for undocumented migrants on the one hand, and governments’ clear obligations and commitments to provide those services, on the other. 

Restricting access to health care violates individuals’ human right to health care, is economically unsound and contrary to national and international medical standards of care. In short, it’s not only wrong, it’s bad policy. Achieving more inclusive access advances undocumented migrants’ human rights, improves individual and public health outcomes, and saves health systems unnecessary costs. Recent research suggests that providing access to preventive health care for migrants in an irregular situation, including prenatal care, would be cost-saving for health care systems. 


IGZ: rapport over medische zorg aan asielzoekers in 2015

De Inspectie constateert dat de zorg aan asielzoekers onder druk staat, maar de ketenpartners gezamenlijk de grootste risico's beperken. GC A (Gezondheidscentrum asielzoekers) had op elke nieuwe opvanglocatie een huisartsenteam georganiseerd, aldus de Inspectie. MCA (Menzis COA Administratie) had de andere eerstelijnszorg geregeld, zoals apothekers, tandartsen en verloskundigen. Het lukte de organisaties echter niet om aan alle normen te voldoen, zoals de medische intake, het tbc-onderzoek, de vaccinaties voor kinderen. Ook was de GC A praktijklijn voor de huisartsenzorg slechter te bereiken.

Ondanks verbeteringen zijn er nog steeds tekortkomingen. De IGZ adviseert de organisaties op landelijk niveau om gezondheidsklachten van asielzoekers beter te volgen. Verder adviseert de inspectie om de voorlichting aan asielzoekers over de NLse gezondheidszorg te verbeteren.

Medische zorg aan asielzoekers onder druk maar ketenpartners beperken gezamenlijk grootste risico’s


Refugee Support Network: Young Afghans forcibly returned from UK face bleak situation in Kabul

new report  documents the experiences of 25 young people who were forced to return to Kabul after spending their formative years in the UK. When returning to Afghanistan, they faced various issues such as insecurity, mental health difficulties, lack of or weak personal networks and struggled to continue their education or find sustainable work.


Nieuwsbrief 7, 2016

Ambtsbericht Oeigoeren in China

In dit thematisch ambtsbericht wordt de situatie van de Oeigoeren in China beschreven voor zover die van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken en besluitvorming over de terugkeer van personen die afkomstig zijn uit Xinjiang.

Download "Oeigoeren in China - 2016-03-03"


UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from El Salvador,

available at: http://www.refworld.org/docid/56e706e94.html, 15.3.16


Tijdschrift AGORA On/welkom

Het eerste AGORA nummer van 2016, getiteld On/Welkom!, geeft inzicht in de leefwereld van migranten die door de staat als onwelkom worden bestempeld (ongedocumenteerde migranten / uitgeprocedeerde asielzoekers). Het achterliggende doel is om de ruimtelijke dimensie van het verwelkomen en niet-verwelkomen te belichten, teneinde de grenzen van gastvrijheid en de daarbij horende alledaagse sociaal-ruimtelijke gevolgen te bespreken.

Met deze focus richten we ons op de volgende vragen: Waar en wanneer voelen ongedocumenteerde migranten zich welkom of juist onwelkom in de Nederlandse en Belgische samenleving? Wat gebeurt er achter de gesloten deuren van de onwelkome ontvangstruimtes? Welke lokale initiatieven bestaan er om onwelkome migranten alsnog welkom te heten, en hoe gastvrij zijn deze initiatieven eigenlijk?”

Bestel dit nummer nu hier.


ACVZ: Sharing responsibility, A proposal for a European Asylum System based on solidarity

The Dutch State Secretary for Security and Justice asked the Advisory Committee on Migration Affairs (ACVZ) for advice on how the Common European Asylum System (CEAS) could be transformed into a system based on solidarity, in which the responsibili­ties of the member states vis-à-vis asylum seekers and permit holders can be shared fairly among them. In this advice the ACVZ proposes a permanent mechanism for responsibility sharing and formulates the necessary conditions for such a mechanism to function. These conditions are:

 1. Further harmonization of the Common European Asylum System
 2. Creation of future prospects for asylum seekers, and
 3. Continuing work on the external dimension of EU asylum policy.

A link to the report can be found here: advice


Mathias Czaika, Mogens Hobolth : Do restrictive asylum and visa policies increase irregular migration into Europe? 

This article investigates the extent to which restrictive asylum and visa policies trigger an unintended behavioural response of potential and rejected asylum seekers. Based on our analysis of bilateral asylum and visa policies on migrant flows to 29 European states in the 2000s, we find evidence of a significant deflection into irregularity at work. Our estimates suggest that a 10% increase in asylum rejections raises the number of irregular migrants by on average 2% to 4%, and similarly, a 10% increase in short-stay visa rejections leads to a 4% to 7% increase in irregular border entries. We identify significant nuances in the impact of restrictive asylum and visa policies on the number of apprehensions ‘at the border’ versus ‘on territory’.

More information


GRETA: 5th General Report with focus on identification of victims of trafficking among asylum seekers, refugees and migrants

The Council of Europe Group of Experts on anti-trafficking (GRETA) has published a report on its activities from October 2014 to December 2015, with a thematic section focusing on the identification of victims of trafficking among asylum seekers, refugees and migrants in a number of countries.

GRETA has urged 36 out of 40 evaluated countries to improve the identification of child victims of trafficking who are particularly vulnerable and at risk, and their assistance and support in line with States legal obligations. The report also analyses access to asylum and the obligation of non-refoulement for victims of trafficking.


Nieuwsbrief 6, 2016

Inspecties: Kwaliteit beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De Inspecties hebben geconstateerd dat de jongeren die extra bescherming nodig hebben deze onvoldoende krijgen. Daarnaast vinden de Inspecties het zorgelijk dat (specifieke groepen) jongeren uit de beschermde opvang verdwijnen. De Inspecties beoordelen de beschermde opvang voor amv’s maar op 6 van de 18 in het toetsingskader gestelde criteria als voldoende.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-698799.pdf


Film: Undocumented children in the UK

There are an estimated 120,000 undocumented children living in the UK. This film aims to raise awareness of the challenges they face as a result of their irregular immigration status and uncertain future. We are encouraging all professionals working with children to recognise when a child is undocumented and support them in resolving their immigration status as early as possible. https://www.youtube.com/watch?v=l_CsVBp33Hc


Fairwork rapport 'Zien en Gezien Worden'

In dit rapport heeft FairWork ervaringen van zowel cliënten als professionals opgetekend met proactieve signalering en ondersteuning van slachtoffers van arbeidsuitbuiting.
Het onderzoeksrapport is gebaseerd op gesprekken met 20 slachtoffers en 19 professionals van 14 organisaties. Het rapport geeft weer wat in de gesprekken opviel, en wat FairWork vanuit het perspectief van slachtoffers belangrijk vindt om te bespreken met andere organisaties en instellingen die betrokken zijn bij de aanpak van arbeidsuitbuiting.


Robert F. Barsky: Undocumented Immigrants in an Era of Arbitrary Law: The Flight and the Plight of People Deemed 'Illegal'

This book describes the experiences of undocumented migrants, all around the world, bringing to life the challenges they face from the moment they consider leaving their country of origin, until the time they are deported back to it. Drawing on a broad array of academic studies, including law, interpretation and translation studies, border studies, human rights, communication, critical discourse analysis and sociology, Robert Barsky argues that the arrays of actions that are taken against undocumented migrants are often arbitrary, and exercised by an array of officials who can and do exercise considerable discretion, both positive and negative

http://www.amazon.com/Undocumented-Immigrants-Era-Arbitrary-Law/dp/1138849480


UNHCR, IOM, MHPPS: Mental Health and Psychosocial Support for Migrants in Europe

The purpose of the guidance note is to provide advice on protection and support for the mental health and psychosocial well-being of refugees, asylum-seekers and migrants in Europe. Uncertainty about one’s immigration status is among the factors that affects mental health and psychosocial well-being.

Read here


EASO : Country of Origin Report Somalie

The report is an update of the security chapter of the EASO COI report on South and Central Somalia, published in August 2014, and has been extended to Somaliland, Puntland, and the disputed areas between these administrations (Sool, Sanaag, Khatumo). Amongst other things, the report reveals that armed insurgent groups, in particular Al-Shabaab, have increasingly conducted large-scale and complex attacks in South and Central Somalia against the Somali National Army (SNA) and the African Union Mission in Somalia (AMISOM).

Country of Origin Information (COI) Report entitled 'Somalia security situation'.


Eurostat: over 1.2 million first time asylum seekers registered in 2015

In 2015, 1 255 600 first time asylum seekers applied for international protection in the Member States of the European Union (EU), a number more than double that of the previous year.

- 04.03.2016 - Eurostat - Asylum applications in the EU 2015 - Press release


AIV Briefadvies: de toekomst van Schengen

De werking van het Schengenstelsel wordt op dit moment zowel geschaad door de gebrekkige controle van bepaalde buitengrenzen als door te grote interne verschillen bij de behandeling van asielverzoeken en de opvang.  Volgens de AIV zal nauwere samenwerking van een zo groot mogelijk aantal lidstaten van de Europese Unie moeten komen, wat een volledig werkend gezamenlijk asielsysteem moet omvatten, met inbegrip van vergelijkbare vormen van opvang en integratie, aanvaarding van verdeelsleutels, uitwisseling van gegevens over misbruik teneinde daartegen te kunnen optreden, afstemming met de UNHCR inzake hervestiging en akkoorden met veilige landen buiten de EU over terugkeer. Lees het briefadvies


ODI: Journeys to Europe – the role of policy in migrant decision making

The report is based on interviews with over 50 migrants, refugees and asylum seekers who recently arrived in Europe. Of all respondents, only half had a clear idea of their final destination at the point of departure. Awareness about risks during the journey and regulations of destination countries is in most cases unlikely to have much of an effect on peoples’ decision to migrate, particularly for people from war zones. Trajectories appear to be influenced more by policies that incentivise movement and facilitate entry than those which deter.

Among others, the report recommends that European governments need to reduce the human, economic and political cost of migration. They  should expand regular channels, implement humanitarian visas and ensure improved search and rescue. Download here.


EP : Fit for Purpose ? Strafbaarheid hulp ongedocumenteerde migranten

This study assesses existing EU legislation to counter people smuggling – the 2002 Facilitators’ Package – and how it deals with those providing humanitarian assistance to irregular migrants. The EU Facilitation Directive says that member states ‘may decide not to impose sanctions’ on those aiming to provide humanitarian assistance. The study maps EU legislation against the international legal framework and explores the effects – both direct and indirect – of the law and policy practice in selected member states. It finds significant inconsistencies, divergences and grey areas, such that humanitarian actors are often deterred from providing assistance. The study calls for a review of the legislative framework, greater legal certainty and improved data collection on the effects of the legislation.

Read study


Nieuwsbrief 5, 2016

Afghanistan is not a safe country: number of civilian casualties reaches record high in 2015

UNAMA figures show the highest number of casualties on record since 2009. It documented over 3,500 deaths - of which one quarter were children and over 7,000 injured persons. The majority of the casualties were caused by anti-government elements that have increasingly targeted civilians through either deliberate killings or through suicide attacks and improvised explosive devices (IEDs). However, the report also documented a rise in civilian casualties caused by pro-government forces, including during ground engagement and aerial operations.

The findings of this report further call into question the policy instated or called for by some EU Member States - such as Germany - to increase deportations to the country and to consider Afghans as ‘economic migrants’. Lees hier


Film documentary Dispereert Niet 

Deze film over Indonesische ongedocumenteerde domestic workers in NL is te vinden via: DISPEREERT NIET (Dokumenter pekerja migran Indonesia di Belanda)


Gewoon Getrouwd - Een onderzoek naar kindhuwelijken en religieuze huwelijken in Nederland'

Maatschappelijke onrust en daaruit voortkomende Kamervragen vormden de aanleiding voor een onderzoek naar informele religieuze huwelijken en kindhuwelijken in Nederland.

De indruk die op basis van de onderzoeksbevindingen ontstaat, is genuanceerd: situaties van informele (kind) huwelijken die problematisch waren of tot problemen hadden geleid waren bij respondenten en deelnemers wel bekend, maar voerden niet de boventoon. In de meeste informele huwelijken waarover werd gesproken werden weinig grote problemen genoemd die deelnemers of respondenten konden terugkoppelen aan de informele vorm van het huwelijk zelf; of men was zich niet bewust dat deze huwelijken negatieve gevolgen konden hebben, en men was er nog niet tegenaan gelopen. De meeste deelnemers en een deel van de respondenten beschouwden het informele huwelijk dan ook niet als problematisch.

Suggesties voor interventies die werden gedaan, waren daarom ook veeleer gericht op goede voorlichting en bespreekbaar maken van het onderwerp. Of, waar het religieuze huwelijken betrof, op manieren waarop je aan het religieuze huwelijk een burgerlijke status zou kunnen geven, en dus niet zozeer op maatregelen voor het tegengaan en bestrijden van dergelijke huwelijken. Voor kindhuwelijken werd een dergelijke ‘normalisering’ overigens niet of minder waargenomen, zeker niet waar het huwelijken op heel jonge leeftijd betrof.

lees hier


Inspectie V&J: Onderzoek naar het overlijden van een asielzoeker in het DC Rotterdam

In dit rapport gaat de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) in op het overlijden van de Zuid-Afrikaans staatsburger K. in het Detentiecentrum Rotterdam.

Mijn Inspectie heeft geconstateerd dat de betrokken functionarissen – naar redelijke maatstaven gemeten – hun taak goed hebben uitgevoerd. Wel dienen de betrokken uitvoeringsorganisaties zowel intern als onderling het gesprek te blijven voeren over het zorgvuldig vastleggen en delen van eventueel relevante informatie

Bijlage bij Kamerstuk 19637 nr. 2149
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-687219.pdf


Nieuwsbrief 2016, 4

WODC: How (un)restrictive are we? 'Adjusted' and 'expected' asylum recognition rates in Europe

This study applies statistical techniques to improve the comparability of countries’ overall recognition rates. Firstly, it presents adjusted recognition rates for 2014. Secondly, it presents expected recognition rates for 2014. The expected recognition rate gives the percentage of positive decisions in a country if each asylum applicant in that country would have had exactly that probability of a positive decision that he or she had on average in 2014 in the EU/EFTA area.
Finally, it was examined whether international differences in the probability of a positive first-instance decision are annulled at later stages of asylum procedures due to appeals, and whether countries with high recognition rates tend to receive relatively few asylum seekers. 

https://www.wodc.nl/binaries/cahier-2015-10-full-text-nw_tcm28-74139.pdf


Kuschminder, Katie & Melissa Siegel, Rejected Afghan asylum seekers in the Netherlands - Migration experiences, current situations and future aspirations

Maastricht Graduate School of Governance (MGSoG). Working Paper 2016-007. 23 p.
http://www.merit.unu.edu/publications/wppdf/2016/wp2016-007.pdf


Unicef - Mondiale statistieken vrouwenbesnijdenis (FGM)

In dit korte Engelstalig rapport “Female Genital Mutilation/Cutting: A Global Concern” (5.2.16) presenteert Unicef zijn nieuwste mondiale statistieken van genitale verminking van vrouwen en meisjes (FGM). Nu Indonesië wordt meegenomen komt de schatting op ruim 200 miljoen meisjes en vrouwen. Van de Indonesische meisjes tot 14 jaar is 49 procent besneden. Alleen in Gambia (56 procent) en Mauritanië (54 procent) zijn meer meisjes besneden.

Het aantal besneden meisjes daalt wereldwijd percentueel, maar het absolute cijfer stijgt door de bevolkingsgroei.


Manual for experts on multidisciplinary cooperation against trafficking in human beings for labour exploitation

The manual is aimed at experts and intended to help inspire and strengthen the policy and practice to address trafficking in human beings (THB) for labour exploitation of all organisations that could come across it. More specifically, it aims to stimulate multidisciplinary and cross-border cooperation and a comprehensive approach against this phenomenon. Expertise and ideas from experts from all Member States were collected as input for the manual. It contains knowledge and expertise on THB for labour exploitation from all over the European Union.

http://english.eu2016.nl/documents/publications/2016/01/18/manual-for-experts-on-multidisciplinary-cooperation-against-trafficking-in-human-beings-for-labour-exploitation

 


 

De rol van het Juridisch Loket voor Vreemdelingen in Bewaring (feb16)

Uit dit rapport blijkt dat ingesloten vreemdelingen lang niet altijd de weg naar het Juridisch Loket weten te vinden en dat zij ook niet altijd tevreden zijn als ze daar wel in slagen. Er zijn verschillende factoren die hier mogelijk een rol in spelen bij deze onbekendheid en ontevredenheid. In het begin van de detentie maken vreemdelingen nauwelijks onderscheid tussen verschillende instanties en functionarissen waar ze mee te maken krijgen en begrijpen de rol van het Juridisch Loket niet. Soms spelen ook taalbarrières en een gebrek aan vertrouwen een rol. Als het Juridisch Loket wel bekend is en vreemdelingen hebben zich ertoe gericht, zijn ze soms toch teleurgesteld. Dit lijkt met name samen te hangen met de (hoge) verwachtingen.

De medewerkers Vreemdelingenzaken, de medewerkers van het Juridisch Loket en de advocatuur zien het nut van het aanbod van het Juridisch Loket. Deze partijen benadrukken dat de precieze afstemming van wie waarvoor verantwoordelijk is nog beter zou kunnen. Ze benadrukken ook dat er nog winst is te behalen als het Juridisch Loket meer als tussenschakel zou optreden tussen vreemdelingen en hun advocaten.

De rol van het Juridisch Loket voor vreemdelingen in bewaring


Nieuwsbrief 3, 2016

EASO: Country of Origin Information report Afghanistan

in Afghanistan, armed insurgent groups, such as the Taliban and Hezb-e Islami Afghanistan, have increasingly conducted large-scale attacks on the Afghan National Security Forces. This trend culminated in the events at the end of September 2015, when the northern city of Kunduz fell to the Taliban. In these events, the civilian population was severely affected.

Country of Origin Information (COI) report


British Red Cross: Poor health, no wealth, no home: a case study of destitution

The British Red Cross, has found that more than 9,000 asylum seekers in the UK are destitute, without adequate access to food, accommodation and healthcare. In South Yorkshire, a quarter of people are going hungry every day, more than half have no fixed address and more than half have faced deteriorating health. Those who have been granted protection are also destitute, due to a very short time period of 28 days to move from asylum support to mainstream benefits.

The British Red Cross makes a number of recommendations including to give free health care to all asylum seekers irrespective of their status. It also recommends that support is given to all individuals in need up until they are recognised as refugees or able to return to their home country. In addition, refused asylum seekers who have genuine obstacles to returning through no fault of their own should be granted limited leave to remain, rather than allowing them to ‘fall between the cracks’.

British Red Cross, Record number of UK asylum seekers destitute, 13 January 2016
British Red Cross, Poor health, no wealth, no home: a case study of destitution, 13 January 2016


CCME and the World Council of Churches : Mapping Migration

Migration in Europe contributes to a more diverse religious presence and affects the mission of the churches, the book argues. “Migration provides opportunity to welcome the stranger and uphold the dignity of every human being,” remarked CEC General Secretary Fr Heikki Huttunen.

The study is released in advance of a WCC/UN high level conference on the refugee crisis in Europe, in Geneva on 18-19 January. With accessible theological reflection, user-friendly infographics, and compelling first-hand accounts, Mapping Migration is essential reading for anyone interested in the intersection of the life of the churches with trends in migration.

Mapping Migration is available for download from the CCME website. Print copies are available from Amazon France, Amazon Germany, and Amazon UK and other online retailers.


ECRE: Case law factsheet: Prevention of Dublin transfers to Hungary 

ECRE has published a factsheet on jurisprudence from EU Member States preventing transfers to Hungary under the Dublin III Regulation. It covers cases from 2015; describing the reasoning used by various courts which have led to a finding that transfer to Hungary would risk violating international or European law. The factsheet focuses in particular on arguments relating to lack of access to protection, detention and reception conditions in Hungary. 


Asylum Aid: Double standards facing women seeking asylum in Europe

Asylum Aid has published a policy briefing on the double standards facing women seeking asylum in Europe. It finds that international standards relating to the rights and protection of female victims of crime and sexual violence that are settled in Europe, such as in the Istanbul Convention and the EU Victims’ Directive, are not applied to asylum seeking women who are in a comparable situation. This has a significant effect on credibility assessments, which is a particularly fundamental component of decision making on women’s asylum claims in the UK.

Asylum  Aid recommends that women seeking asylum are provided with relevant information; female interviewers, decision makers and interpreters trained on issues relating to sexual violence and trauma and childcare and counselling; double standards are replaced by comparable standards; and that  a culture of disbelief is replaced by an assumption of belief and a culture of protection.


PICUM Case Law Tool

To monitor how legislation is applied to ensure undocumented migrants’ rights, PICUM launched its “Case Law Tool”. The tool compiles relevant case-law and jurisprudence at national, European and international level concerning undocumented migrants’ fundamental rights. It provides brief overviews of procedures and rulings as well as links to the full judgements of the cases.

To view and download the case law tool, click here.


EASO: tool for identification of persons with special needs 

The European Asylum Support Office have launched a practical support tool to assist officials involved in the asylum procedure to identify persons with special needs in a timely manner. It is designed to support Member States to meet their obligations under the recast Reception Conditions Directive (2013/33EU) and Asylum Procedures Directive (2013/32/EU).

It contains a variety of indicators of special needs and lists 14 categories of applicants who may have special procedural and/or reception needs, which reflects Article 21 of the recast RCD as well as LGBTI applicants and those with gender related special needs. It then includes guidance material on how to address identified special needs at different stages of the asylum procedure.

More information about the development of the tool can be found here, and information on how to use the tool is available here.


Nieuwsbrief 2, 2016

WODC: Als ik bezig ben, denk ik niet zoveel

In deze rapportage staat de pilot Activeren bewoners gezinslocaties op de gezins-locaties Burgum, Den Helder en Gilze centraal. Hoofddoel is het bevorderen van zelfstandige terugkeer. Daarnaast zou activering het welzijn van de bewoners op een positieve manier beïnvloeden, waardoor het beroep op medische voorzieningen zou moeten afnemen.

Het WODC concludeert dat COA en DT&V de bewoners van de pilotlocaties hebben weten te bereiken; iets meer dan de helft van de bewoners nam deel aan een pilotactiviteit. De deelnemerspercentages verschilden per pilotlocatie. Ook verschilden de pilotactiviteiten in populariteit. Zo waren met name de beroepscursussen populair, was de belangstelling voor de recreatieve activiteiten wisselend en werden de terugkeerruimtes beperkt gebruikt. Belangrijkste redenen voor deelname aan de activiteiten waren het zoeken naar afleiding en de behoefte om actief te zijn.

https://www.wodc.nl/images/cahier-2015-6-volledige-tekst_tcm44-616361.pdf


ODI : Why people move - understanding the drivers and trends of migration to Europe

The evidence is clear that the reasons why asylum-seekers and economic migrants choose to make the dangerous journey to Europe are often similar and a person may fit both of these categories at the same time. At the centre of this is the need for secure livelihood opportunities. Measures to allow entry to asylum-seekers, while restricting the entry of economic migrants, overlook the reasons why a person migrates, and are likely to result in increased irregular migration as migrants seek alternative – and often more dangerous – entry channels.

The data show clear patterns in the routes and nationalities of people entering Europe by irregular means. However, an individual’s trajectory is difficult to predict, and a person’s motivations and intentions may change frequently throughout their often long and convoluted journey to Europe. As a culture of migration from a particular country grows, local and international networks strengthen, encouraging further migration and providing vital sources of information and resources for the journey. This is seen in many countries, such as Senegal, Morocco, and within ethnic communities. Policies which do not recognise the complex and changing nature of irregular migration are therefore unlikely to effectively address the difficulties which both migrants and governments are experiencing in the current crisis.

http://www.odi.org/publications/10217-understanding-drivers-migration-rea, dec15


AIDA Legal Briefing on Age Assessment

AIDA has published its fifth legal briefing on age assessment. Examining the core principles governing the treatment of children in the asylum process, namely the “best interests of the child” and the “benefit of the doubt”, which together underpin all actions affecting children and requires public authorities to treat asylum seekers as children when in doubt as to their minority or majority.

An overview of practices in European countries in this briefing identifies areas where these principles are at risk of being sidestepped by asylum authorities when conducting age assessments. The over-reliance of States on medical methods of age determination exposes children too readily to intrusive examinations of dubious accuracy, which are often immune from legal challenge. At the same time, in some cases, States are treating self-declared minors as adults until their age has been confirmed, thereby exposing them to detention and deportation, as well as preventing them from accessing the safeguards that are in place for children in the asylum procedure.

Legal Briefing: Detriment of the Doubt: Age Assessment of Unaccompanied Asylum-Seeking Children, December 2015 


Nieuwsbrief 1, 2016

EMN-syntheserapport - Arbeidsmarkttekorten en migratie

Wordt arbeidsmigratie van derdelanders in de lidstaten gebruikt als beleidsinstrument om structurele tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen? Dat is de centrale vraag van dit EU-brede onderzoek. Uit het onderzoek is gebleken dat dit in Nederland in beginsel niet het geval is.

Het syntheserapport is gebaseerd op de bijdragen van 25 lidstaten en brengt onder meer de volgende punten naar voren:

 • Europa’s toekomstige arbeidsmarkt wordt met een aantal belangrijke uitdagingen geconfronteerd: een vergrijzende samenleving waardoor de beroepsbevolking effectiever gebruikt moet worden, snelle technologische veranderingen en ontwikkelingen, toenemende vraag naar hoogopgeleide arbeidskrachten en onzekerheid over de toekomstige groei van de Europese economieën.
 • In dit verband is het essentieel om tekorten op de arbeidsmarkt, die van invloed kunnen zijn op de arbeidsproductiviteit te identificeren en aan te pakken. De vraag rijst dan ook of en hoe Europa de vraag naar arbeid op kan lossen. In het syntheserapport wordt duidelijk dat de lidstaten gebruik maken van verschillende methoden om arbeidsmarkttekorten te identificeren.
 • In Nederland wordt veel aandacht besteed aan het analyseren van tekorten op de arbeidsmarkt. Toch wordt arbeidsmigratie van derdelanders als beleidsinstrument in Nederland in het algemeen niet ingezet om dit soort geïdentificeerde tekorten aan te pakken. De maatregelen voor het oplossen van de tekorten zien vooral op betere benutting van het nationaal aanbod en aanbod uit de EU/EER door bijvoorbeeld omscholing en arbeidsbemiddeling.

Meer informatie is in het volledige syntheserapport (beschikbaar in het Engels) en het persberichtvan de Europese Commissie te vinden. De bevindingen worden in het EMN inform samen gevat. (28.12.15)


ENNHRI: Mensenrechten moeten uitgangspunt zijn bij de aanpak van mensenhandel 

Mensenhandel is nog steeds een wereldwijd probleem. Mensenhandelaren en georganiseerde criminaliteit verdienen er jaarlijks naar schatting 25 miljard euro aan. Alleen al in Europa leven zo’n 880.000 mensen -mannen, vrouwen en kinderen- feitelijk als slaaf. Zij worden seksueel uitgebuit of onder erbarmelijke omstandigheden te werk gesteld. Mensenhandel is een ernstig misdrijf en is een grove schending van mensenrechten.

lees verder ▸


Nieuwsbrief 25, 2015

PICUM : Making Social Inclusion a Reality for all Migrants in Europe

The EU has set itself social targets through the Europe2020 Strategy including investment in employment and education, improved social inclusion and substantial reduction of poverty. Migrants, and particularly undocumented migrants, face an increased and disproportionate risk of poverty and social exclusion but in practice, these concerns have not yet been sufficiently addressed in the implementation of the Strategy’s social targets.

Based on the realities faced by undocumented migrants and migrant workers in precarious situations - those with short term residence permits in insecure employment situations - this position paper aims at informing the debates on poverty and social inclusion, education and on labour migration. The paper develops links with the three social targets of the Europe 2020 Strategy – poverty, employment, and education - offering insight to how the targets could positively impact undocumented migrants and how the inclusion of this group could help achieve the objectives of the Strategy.

Download: “Undocumented Migrants and the Europe 2020 Strategy: Making Social Inclusion a Reality for all Migrants in Europe”.


Eurostat: aantal asielzoekers derde kwartaal 2015

During the third quarter of 2015 (from July to September 2015), 413 800 first time asylum seekers applied for international protection in the EU-Member States, almost double that of the second quarter of 2015. Syrians, Afghanis and Iraqis were the top three citizenships of asylum seekers, lodging around 138,000, 56,700 and 44,400 applications respectively. 98,000 more Syrians applied for asylum compared to the third quarter of 2014.
Main destination countries remain Germany and Hungary, both with slightly over 108,000 applicants, followed by Sweden (42,500), Italy (28,400) and Austria (27,600). These five Member States together account for more than 75% of all first time applicants in the EU-28.

EU Member States made 135,200 first instance decisions during this period. Almost half resulted in protection status. Syrians have received by far the highest number of protection statuses in the EU (32,400 positive first instance decisions, or 98% rate of recognition), followed by Eritreans (5,900, or 87%), Iraqis (5,100, or 88%) and Afghanis (2,700, or 70%).

10.12.2015 - EUROSTAT - More than 410 000 first time asylum seekers registered in the third quarter of 2015- Press release


Casusboekje Stimulansz: Vluchtelingen in Nederland

In dit ‘casusboekje’ staan voorbeelden van wat er wél mogelijk is in sociale rechten voor vluchtelingen. Het is bedoeld voor iedereen die professioneel met vluchtelingen te maken heeft.

Casus 2 besluit met: De uitspraken van deze hoogste rechters scheppen juridische duidelijkheid, maar lossen het probleem van rondzwervende asielzoekers zonder status niet op. In feite is de oplossing afhankelijk van de vraag of de gemeente buitenwettelijk beleid voor dit soort situaties wil gaan hanteren. Direct na de uitspraken op 26 november heeft het college van B&W van de gemeente Utrecht aangegeven dat “niemand onder een brug hoeft te slapen”. In die gemeente zal men dus doorgaan met het aanbieden van ‘bed, bad, brood’, ook al is dit juridisch niet noodzakelijk. Wellicht zullen meer gemeenten volgen en komt er ook nog een vervolg op de (nationale of Europese) jurisprudentie.

http://www.sociaalweb.nl/bolt/files/2015-12/gratis_vluchtelingenboekje.pdf


Yvonne ten Kate: Oost west, thuis best? over de herijking van het amv-beleid

In internationaal en Europees verband worden veel eisen gesteld aan het terugkeerbeleid van a.m.v.’s. Het Nederlandse a.m.v.-beleid voldoet hier niet aan. Zo is onvoldoende gewaarborgd dat het belang van de a.m.v. een eerste overweging is. Het belang van de staat bij immigratie-controle wordt vaak benadrukt en de terugkeer van de minderjarige staat centraal.

Een ‘individuele ‘assessment’ van de belangen van de minderjarige zou vast onderdeel moeten zijn van de terugkeerbeslissing. De belangenafweging van de IND zou idealiter inhoudelijk moeten worden getoetst door de rechter.

In de Nederlandse praktijk wordt door de IND geen aandacht besteed aan het traceren van de familie. Dat is in zijn belang, bij terugkeer maar ook als hij in Nederland zal blijven. De motivering van de IND voor het bestaan van adequate opvang in het herkomstland is in veel gevallen summier, terwijl de a.m.v. zeer consistent en uitgebreid aannemelijk dient te maken dat de opvang dat niet zou zijn. Ook in het nieuwe bijzondere buitenschuld-beleid zal de bewijslastverdeling hoogstwaarschijnlijk niet voldoende in evenwicht zijn. Met name voor a.m.v.’s die ouder dan veertien zijn bij de eerste aanvraag, is de mogelijkheid tot vergunning-verlening nagenoeg nihil, mede door deze zware bewijslast en strenge motiveringseisen.

http://www.defenceforchildren.nl/images/68/4114.pdf


DCI: Families Constrained: An analysis of the best interest of the child in family migration policies

It is estimated that approximately ten thousands of children remain or become separated from their parents by governments due to the current family migration policies. In this study the following question has been answered on the basis of desk research and a case law analysis: In what way should the concept ‘primary consideration’ from Article 3 CRC be construed in the family migration policy? The question is answered based on the establishment of the ‘best interests of the child’ in the CRC, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR) and the law of the European Union. An analysis of the situation in The Netherlands is provided at the end of every chapter as illustration of challenges encountered in giving the best interests of the child a prominent place in family migration policy.

http://www.childrenslegalcentre.com/userfiles/Defence-for-Children-Famil...


Fairwork: behoeften slachtoffers mensenhandel

FairWork heeft een onderzoek uitgevoerd om te achterhalen wat slachtoffers van mensenhandel zélf vinden van de begeleiding die zij krijgen van hulporganisaties.

Begeleiding richting scholing en werk is één van de belangrijkste behoeften van slachtoffers en cruciaal voor hun herstel. Economische zelfstandigheid is niet alleen van belang om simpelweg te overleven, maar ook voor acceptatie door familie en omgeving in het land van herkomst. De boodschap van de deelnemers aan het onderzoek was: wees als hulporganisatie alert om geen scholing aan te bieden als ‘bezigheidstherapie’ voor beschadigde mensen. Zorg dat trainingen passen bij de persoon én een reële kans op werk geven. Wél waardevol vinden slachtoffers het leren van de lokale taal, wat voor de meeste banen noodzakelijk is.

Lees meer over economische participatie hier, en verder over emotionele steun hier


Post-Deportation risks: criminalized departure and risks for returnees in countries of origin

We hope that some organizations and activists could use the country catalogue and its references/sources to raise awareness about specific risks that people will face if authorities want to return them to the country of origin.
See: Rights in Exile Programme - International Refugee Rights Initiative


Nieuwsbrief 24, 2015

UNHCR: update Syria

UNHCR's latest update on Syria, published on 27 November 2015 provides recent information on the conflict and security situation, human rights situation and humanitarian situation in Syria.


UNHCR: Policy on detention monitoring

UNHCR has issued guidance for UNHCR Offices on strengthening capacity to monitor places where asylum seekers, refugees and stateless persons are deprived of their liberty.


Amnesty International: Report on people from the North Caucasus seeking protection

Amnesty International has published a report (in French) relating to people originating from Chechnya and the North Caucasus region seeking international protection. It finds that while there have been improvements in the security situation in this region, there has not been a significant improvement in the human rights situation, with regular reports of extrajudicial executions, enforced disappearances, torture which is often accompanied by sexual violence, ill-treatment, arbitrary prosecutions and illegal detention particularly for those suspected of being a member of an illegal armed group.


Van den Durpel, Anja: Criminalisering van migratie

Kwalitatief onderzoek naar het verband tussen het verbieden van hulp aan mensen zonder wettig verblijf en racisme in zes Europese steden.

Universiteit Gent. Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. 2015. 109 blz.
Full text http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/217/717/RUG01-002217717_2015_0001_AC.pdf


FRA: Handbook children’s rights in Europe

The Fundamental Rights Agency of the EU illustrates the provisions that cover children in a range of migration situations, and the conventions that support migrant, refugee, and asylum-seeking children’s rights to family reunification, access to justice, and ongoing residence in the host state.
It restates that states are required to identify and accommodate any special provision that asylumseeking children might need when entering a host state, including immigration detention.

FRA: Handbook on European law relating to the rights of the child, November 2015


Nieuwsbrief 23, 2015

Unicef: ambtsberichten voor kinderen

Een land dat veilig is voor volwassenen, hoeft dat niet te zijn voor kinderen. Kinderen kunnen voor hen schadelijke tradities zijn ontvlucht, zoals gedwongen huwelijken of meisjesbesnijdenis. Daarom brengt UNICEF een nieuw soort landenbericht uit over de kinderrechtensituatie. Defence for Children roept juristen op om hiervan gebruik te maken bij de beoordeling van asielaanvragen van kinderen.

Lees hier meer.


Amnesty : Mensenrechten op Straat

In deze notitie kijkt Amnesty hoe Nederland een jaar na de uitspraak de opvang van migranten zonder verblijfsvergunning heeft geregeld en of daarmee hun menselijke waardigheid en mensenrechten worden gerespecteerd.

http://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/amn_15_14_notitie_bbb.pdf


UK: Reforming Support for Failed Asylum Seekers and Other Illegal Migrants - Response to Consultation

In de UK bestaat steun voor uitgeprocedeerde asielzoekers, vooral als er kinderen zijn. De overheid wil dit afbouwen.

At 31 March 2015, we were providing support to around an estimated 15,000 failed asylum seekers, their dependants and others. In 2014-15, such support cost an estimated £73 million.

The new Immigration Bill published on 17 September 2015 contains measures to reform the support provided to failed asylum seekers and other illegal migrants. The measures will ensure that asylum seekers who would otherwise be destitute continue to receive adequate support while their claim is considered, but we will rebalance the support system so that it does not incentivise failed asylum seekers and other illegal migrants to remain in the UK where they have no lawful basis for doing so.

Failed asylumseekers with children will cease to be eligible for support as asylumseeker. Support will only be available to failed asylum seekers and any dependent children if they would otherwise be destitute and there is a genuine obstacle that prevents them from leaving the UK.

A central/local government working group is continuing to assess and discuss the framing and implementation of the support measures. The focus of the working group is on ensuring that those measures have the optimum impact in managing families without immigration status, maintain appropriate safeguards, reduce costs to the public purse and facilitate the departure from the UK of more families without a lawful basis to remain here.

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/473284/Response_to_Consultation.pdf


PICUM Toolkit Victims' Directive

The Victim’s Directive guarantees dignity and respect, as well as access to minimum services, protection and support, for all victims of crime, irrespective of their residence status. As from Monday, 16 November 2015, the Directive is valid in all countries of the EU except for Denmark.

PICUM has created a toolkit with resources for members and partners, to inform and to inspire action to advance the rights of undocumented victims of crime. The toolkit includes the following resources in English, French and Spanish:


EC: A Study on smuggling of migrants: characteristics, responses and cooperation with third countries

The study concludes that policies and operational measures only targeting human smugglers, such as law enforcement activities on border management and migration control, could perversely result in higher risks for migrants and increased costs to them. For instance, when migrants run out of money at any point along the route, they can easily become victims of human trafficking, including abuses, extortions and kidnappings. Therefore, stricter enforcement policies might only result in diverting the routes, as migrants are relatively unresponsive to the price paid for the crossing or the risks they might face along the journey.

The study also shows that most of the EU Member States do not clarify whether a person who assists migrants in crossing the border irregularly for humanitarian reasons should be sanctioned or not, according to the EU Directive. Civil society has raised concerns about the criminalisation of migrants and the criminalisation of humanitarian assistance to migrants in relation to the Facilitators Package legislation, which is now under review.

Read the Final Report and Executive Summary, September 2015


EMN:Dissemination of information on Voluntary Return: how to reach irregular migrant not in contact with the authorities

Het EU-brede rapport biedt een overzicht van de aanpak van 24 lidstaten en Noorwegen op het gebied van de verspreiding van informatie over vrijwillige terugkeer. Het beschrijft nationale campagnes en methodes om vreemdelingen te bereiken die niet (meer) in contact staan met de autoriteiten.

Een belangrijke bevinding is dat vreemdelingen die illegaal op het grondgebied verblijven eerder vertrouwen op informatie die zij op informele wijze verkrijgen via vrienden, familie of lotgenoten dan op informatie verkregen via de officiële kanalen. Dit wordt als problematisch gezien omdat een dergelijke bron mogelijk onjuiste informatie verstrekt.

Andere belangrijke constateringen:

 • Een scala aan maatschappelijke organisaties is actief op het terrein van verspreiding van informatie over vrijwillige terugkeer;
 • Wantrouwen ten opzichte van autoriteiten en andere instituties die vrijwillige terugkeer promoten vormt een barrière om tot effectieve communicatie te komen;
 • Een aantal lidstaten maakt melding van een toename van het aantal aangehouden vreemdelingen dat illegaal op hun grondgebied verblijft;
 • IOM speelt in de meeste lidstaten een belangrijke rol bij het promoten van programma’s op het gebied van gefaciliteerde terugkeer.

Lees het rapport  of een beknopte weergave op EMN-Inform.
De Nederlandse versie is in april 2016 verschenen, zie hier


Nieuwsbrief 22, 2015

Ambtsbericht: Ogaden- 2015-10-09
EASO Country of Origin Information report on Nigeria – Sex Trafficking of women


Zorginstituut : monitor zorg onverzekerbare vreemdelingen

De zorgkosten voor onverzekerbare vreemdelingen zijn in 2014 ongever 30mln. In dit jaarverslag staat ook een uitsplitsing van apotheekzorg per leeftijdsgroep, sexe, nationaliteit en stad waar zorg is gedeclareerd. In totaal hebben ruim 7.000 vreemdelingen medicijnkosten gedeclareerd.

Per 1 januari 2016 worden nieuwe contracten met zorgverleners afgesloten.
Ook per 1 januari 2016 gaat de dienstverlening van het Zorginstituut naar het CAK.
Lees : hier


FRA: Fundamental rights implications of the obligation to provide fingerprints for Eurodac

The European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) has published a focus paper which looks at measures authorities can take to enforce the obligation of newly arrived asylum seekers and migrants in an irregular situation to provide fingerprints.
It concludes that compliance with this obligation should primarily be secured through effective information and counselling and refusal to provide fingerprints does not affect Member States’ duty to respect the principle of non-refoulement. In addition, deprivation of liberty to pressure persons to give their fingerprints must be an exceptional measure which should not be used against vulnerable people. Finally, it notes that it is difficult to imagine a situation where using physical or psychological force to obtain fingerprints for Eurodac would be justified. FRA also compiled a checklist assist authorities and officers assigned to take fingerprints on how to do so in compliance with fundamental rights.
Also see ECRE’s Comments on European Commission Staff Working Document on Implementation of the Eurodac Regulation as regards the obligation to take fingerprints.


ECRE/ELENA information note on the Tarakhel judgement (Dublin-Italie)

In the Tarakhel judgment, the Court prevented the transfer of an asylum-seeking family from Switzerland to Italy, as there were no guarantees that they would be treated in a manner that respected their human rights, given the poor reception conditions there and their vulnerability. The ruling was particularly important as it called into question the viability of the Dublin system. In its aftermath many legal challenges have been mounted against Dublin transfers across Europe. Download : information note


ECRE : legal briefing on Asylumprocedures in detention

This brief intends to analyse the effects of detention on asylum procedures and on the determination of a claim. Given the individual rights at stake within an asylum process, such as the right to be heard and the right to an effective remedy, the complexity of the procedure, language barriers and the numerous amount of tasks which the asylum seeker must undertake as a consequence of a detention order, refugee status determination procedures and appeals carried out in detention often cannot guarantee basic procedural rights.
The brief concludes that detention can be unlawful as the detention conditions are difficult to reconcile with the safeguards required by an asylum procedure.


Rapport: Settling in: Experiences on Spousal Visas in the UK

Dit rapport beschrijft de ervaringen van in het buitenland geboren vrouwen van Britse staatsburgers. De studie behandelt o.a. de bijzondere kwetsbaarheid van vrouwen, die qua verblijfsstatus sterk afhankelijk zijn van een man, die hen controleert of mishandelt; de dubbele discriminatie die ze als arbeidskracht zowel door hun verblijfsstatus alsook hun geslacht ervaren; het gemak waarmee ze zich “vestigen” of “aanpassen” aan het leven in het VK; en de strenge voorwaarden om een permanente verblijfsvergunning te krijgen.
Het rapport komt tot de conclusie dat vrouwen met partnervisa vaak een opleiding hebben en graag willen werken, maar dat ze worden ondergewaardeerd.
Lees: “Settling in: Experiences on Spousal Visas in the UK


EP: Exploring New Avenues for Legislation for Labour Migration to the European Union

In dit rapport onderzoekt het Europees Parlement mogelijkheden om nieuwe wetgeving tot stand te brengen gericht op arbeidsmigratie naar de Europese Unie. Vanuit een uitgebreid arbeidsmarktperspectief worden de beschikbare beleidsopties en de haalbaarheid daarvan weergegeven. Het rapport biedt verder een overzicht van de relevante EU-wetgeving.
Gelet op de naderende demografische problemen in Europa wijst het rapport op de noodzaak van internationale arbeidsmigratie. Het rapport noemt het één van de belangrijkste strategische vraagstukken voor Europa. Het volledige rapport vindt u hier.


Gabriella Lazaridis, Khursheed Wadia: The Securitisation of Migration in the EU: Debates since 9/11

The book brings together chapters examining the phenomenon of securitisation from various standpoints, including the perspective of European migration policies; perceptions of threat and management of risk; the 'Migration-crime-terrorist' nexus after 9/11; women and immigration detention in Europe; and the securitisation of State Relations with British Muslim Communities. For more on how to order the book in hardcover of ebook formats, CLICK HERE


Karel Hendriks, ENS: Bescherming van Staatlozen tegen arbitraire detentie

Nederland telt bijna 2,000 staatlozen en ruim 80,000 mensen van “onbekende nationaliteit”. Wanneer ze illegaal in Nederland verblijven is hun uitzetting nagenoeg onmogelijk. Daarom zou vreemdelingendetentie niet mogen worden toegepast, maar recent onderzoek wijst uit dat staatloosheid niet meeweegt in het besluit om detentie op te leggen. Herhaalde detentie komt veelvuldig voor, tot een rechter vrijlating gelast omdat het doel van detentie (verwijdering) niet kan worden behaald. Zonder verblijfsrecht én zonder mogelijkheid terug te keren zijn mensen veroordeeld tot een bestaan in de marge.
Al in september 2014 kondigde de regering een procedure aan om staatloosheid formeel vast te stellen. Deze belofte is helaas nog altijd niet gestand gedaan.
Het volledige rapport is terug te vinden op www.statelessness.eu en www.askv.nl


EMN:Dissemination of information on Voluntary Return: how to reach irregular migrant not in contact with the authorities

Het EU-brede rapport biedt een overzicht van de aanpak van 24 lidstaten en Noorwegen op het gebied van de verspreiding van informatie over vrijwillige terugkeer. Een belangrijke bevinding is dat vreemdelingen die illegaal op het grondgebied verblijven eerder vertrouwen op informatie die zij op informele wijze verkrijgen via vrienden, familie of lotgenoten dan op informatie verkregen via de officiële kanalen.
Lees het rapport Information on Voluntary Return of de beknopte weergave via de EMN-Inform.


'Verbrande levens' van Claudia Biegel

In dit boek staan 11 'flitsromans' die geënt zijn op het geslacht en de nationaliteit van de 11 slachtoffers van de brand die in 2005 woedde in het detentiecentrum op Schiphol.
http://www.letterrijn.nl/Webshop/tabid/244/ProdID/3592/CatID/296/Verbrande_levens_2015__Claudia_Biegel.aspx


Nieuwsbrief 21, 2015

Ambtsbericht Irak 13.10.15
UNHCR Position on Returns to Libya - Update I, 22.10.15


Werkinstructies IND

WI 2015/9: Horen en beslissen in zaken waarin LHBT-gerichtheid als asielmotief wordt aangevoerd.

WI 2015/8: Instructie ‘bijzondere procedurele waarborgen’

WI 2015/6: Rol contactpersonen mensenhandel en Gendergerelateerde zaken regulier


EUROSTAT: aantallen statussen 2014

In 2014, 2.3 million first residence permits were issued in the European Union (EU) to non-EU citizens, a number slightly lower than in 2013 (-2.2%) and down by 9.0% compared with 2008. The decrease recorded from 2008 is mainly due to a fall in the number of first permits issued for employment reasons (from 0.8 million in 2008 to nearly 0.6 million last year). In 2014, almost a third (29.5%) of first residence permits were issued in the EU for family reasons, a quarter each for employment (24.8%) and other reasons (25.0%) and a fifth (20.7%) for education.

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7038745/3-20102015-BP-EN.pdf/70063124-c3f2-4dfa-96d5-aa5044b927a6


Report : Destitute and asylum-seeking women in the West Midlands, Sarah Taal

The report offers an important window and an insight into the work done with women in Birmingham and the difficulties they experience in seeking legal representation, the impact of Home Office policy and practice on their physical and mental health.

The report sets out criticisms of the Home Office’s "‘disbelieving’, unorganised and punitive systems lead to higher rates of destitution amongst migrant communities."  It sees these as falling particularly harshy on women asylum seekers, who 'felt controlled and reliant on the advice of others. They found many ways to survive but often suffered health problems. Many found strength in solidarity groups and were highly dependent on charities, churches and others in their wider community.'

It concludes by setting ut a seres of recmmendations for further action whch are addressed to the Home Office, charities working with asylum, and women themselves.

To access the report CLICK HERE


Hugh Eakin ea.: Flight From Syria: Refugee Stories Kindle Edition

Flight from Syria: Refugee Stories features the writing and photography of nine Pulitzer Center grantees– journalists who reported on Syrian refugees between 2012 and 2015. Their travels took them from Syria to Sweden, and from crowded camps to cramped apartments in city suburbs. These stories tell of an abandoned homeland, an indifferent world, and an uncertain future. They trace the history of one of the biggest displacements of modern times– providing a testament to the suffering and courage of those who fled.

http://pulitzercenter.org/reporting/flight-from-syria-refugee-stories-ebook, okt15


EC: Return Handbook

The objective of this Return Handbook is to provide guidance relating to the performance of duties of national authorities competent for carrying out return related tasks, including police, border guards, migration authorities, staff of detention facilities and monitoring bodies. The content of this handbook deals essentially with standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals and is based on EU legal instruments regulating this issue (in particular the Return Directive 2008/115/EC). When reference is made in this handbook to other types of procedures (asylum procedures, border control procedures, procedures leading to a right to enter, stay or reside) the relevant Union and national legislation will apply to such types of procedures. In any case, Member States should always ensure a close cooperation between the different authorities involved in these procedures.

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/return_handbook_en.pdf


FRA : paper on alternatives to detention

FRA published a new paper on "Alternatives to detention for asylum seekers and people in return procedures". The paper discusses a number of such alternatives to detention and presents the general human rights, EU legal framework and relevant case law.

Making use of alternatives to detention is of advantage both to the hosting state and migrants, as on the one hand, they are more cost-effective and on the other, they are less intrusive and more respectful of fundamental rights.

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2015-alternatives-to-detention-compilation-key-materials-1_en.pdf


Nieuwsbrief 20, 2015

Landeninformatie

Ambtsbericht Nigeria 8-10-2015
UNHCR : guidelines on the prima facie recognition of refugees, on the legal basis and procedural and evidentiary aspects of applying such an approach. 


Scriptie F. Lauriks: Conflicting government responses to rejected asylum seekers : two levels of government, two competing logics of appropriateness

At various times, city administrations have decided to assist the group of rejected asylum seekers, eventually offering municipal (basic) shelter for all rejected asylum seekers in the form of bed, bath, and bread facilities and additional care facilities and services.

This research aims at revealing patterns in the decision-making processes of the municipalities as administrative organisations. Subsequently, these patterns are compared to patterns in the parliamentarian debates and decisions of the national government, which are analyse to see if they have developed their own logic of appropriateness and to what extent this is influenced by the organisational environment.

http://dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=606187


CBS: Asielzoekers en nareizigers

In dit CBS overzicht staan ontwikkelingen in aantallen en herkomstlanden van asielzoekers in NL

Totaal-eerste-asielverzoeken-en-nareizigers-naar-nationaliteit-15-09-24

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/home/default.htm


Migration Law Clinic: expert opinions on medical reports in subsequent asylum applications in the Netherlands

The Migration Law Clinic of the VU University of Amsterdam has published two expert opinions on Dutch law on medical reports in subsequent asylum applications, which means that they may not be considered as new facts. The first expert opinion addresses whether this is in compliance with international law, with reference to ECtHR case law, the views of the Committee against Torture and the Human Rights Committee.  The second expert opinion considers the Dutch legal framework and practice with regard to EU law, in particular the recast Asylum Procedures Directive


Meijers Comité: Note on an EU list of safe countries of origin

As part of the response to the unfolding refugee crisis in Europe, the European Commission recently proposed a Regulation establishing a common EU list of safe countries of origin. In a note published today, the Meijers Committee submits a number of observations and recommendations to the Union legislator. The Meijers Committee

 • welcomes the Commission’s decision to opt for legislation rather than intergovernmental cooperation;
 • expresses doubts whether a common list of safe countries of origin will have the desired effect of arriving at common procedural practices;
 • advises that designations of countries as safe should take into account the position of vulnerable minority groups within the country;
 • recommends to apply the concept of safe country of origin only after an individual examination involving a personal interview and legal assistance;
 • recommends to obtain external expert advice before adopting or amending the list, for example from UNHCR;
 • advises to codify the automatic suspensive effect of appeals against negative decisions on the basis of the proposed regulation, as guaranteed by the EU Charter on Fundamental Rights and the ECHR.

Please access the full note, including draft amendments here


International Detention Coalition: revised version report There are alternatives

Over the past five years, the IDC has undertaken a program of research to identify and describe a number of positive alternatives to immigration detention (‘alternatives’) that respect fundamental rights, are less expensive and are equally or more effective than traditional border controls.The IDC has identified over 250 examples of alternatives from 60 countries.

This research, entitled There are alternatives, provides readers with the guidance needed to successfully avoid unnecessary detention and to ensure community options are as effective as possible. Read the report


Rianne Dekker en Peter Scholten: Tsunami of tragedie

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, dat wilde weten wanneer asielkwesties media-aandacht krijgen, wat dat doet met de politiek, wat de toon is van de berichtgeving en wie in de media het woord krijgen. Het framen van een asielkwestie speelt een belangrijke rol in het onderzoek. Dekker kwam vier frames tegen: het bedreigingsframe, het humaninterest-frame, het bestuurlijke frame en het economische frame. Vooral het tweede en derde frame komen veel voor. Daarin staat het bestuurlijke verhaal vaak tegenover het menselijke verhaal. Een individuele asielzoeker of groep asielzoekers laat de menselijke consequenties van het immigratie- en asielbeleid zien.’

Hoewel deze personificatie van een abstract beleid het meeste voorkomt, heeft het niet meteen impact. Daarvoor is politieke aandacht, liefst met Kamervragen, belangrijker. Een zaak wordt pas echt groot als verschillende meningen tegenover elkaar staan.

Wil media-aandacht een beleidswijziging forceren, dan is het belangrijk dat het geluid in de media haaks staat op de toon van het beleid. Als voorbeeld geeft Dekker een wetswijziging rond au pairs. De wetswijziging werd gepresenteerd als een voordeel, maar de reactie was tegengesteld. De wijziging werd ingetrokken.’

Het onderzoeksrapport en samenvatting (ook in het engels) zijn beschikbaar via deze link.


Verhalenbundel 'Een uit duizenden'

De verhalenbundel bevat elf verhalen van medewerkers uit de vreemdelingenketen, die elk vanuit hun eigen rol met vreemdelingen te maken hebben. De verhalen vertellen dilemma’s, lastige en mooie momenten van het werk.

De bundels zijn hieronder te downloaden, ook als e-book. Een papieren exemplaar ontvangen voor u of uw organisatie? Stuur een e-mail naarinfo@dtv.minvenj.nl.


Regioplan: Terugkeer van vertrekplichtige vreemdelingen

Het voorliggende onderzoek bevat de resultaten van de verkenning van de mogelijkheden om inzichten over gedragsbeïnvloeding toe te passen in de begeleiding van vertrekplichtige vreemdelingen bij zelfstandige terugkeer. In dit onderzoek zijn de belangrijkste belemmeringen voor terugkeer geïnventariseerd, zijn zes gedragsinterventies uit andere beleidsterreinen dan de vreemdelingenketen nader bestudeerd en is de mogelijke bruikbaarheid van nudging voor het stimuleren van terugkeer in kaart gebracht.

https://www.wodc.nl/images/2492-volledige-tekst_tcm44-601154.pdf


Vluchtelingenwerk Vlaanderen: ‘Er zijn geen paarden in Brussel’

Ze heten Svetlana, Teliwel, Nozizwe, Zaki, Abdulkarim en Mohamed. Ze komen van Zimbabwe, Afghanistan en Somalië, maar evengoed van Rusland. Ze ontvluchtten hun land voor oorlog, vervolging en geweld. Ze zoeken een nieuw leven in België. Men noemt hen vluchtelingen maar het zijn net mensen. Schrijvers Rodaan Al Galidi, Rachida Lamrabet, Bart Demyttenaere, Pat Van Beirs, Do Van Ranst en Michael De Cock geven hen een stem en een gezicht.

Bestel het boek voor 9 euro plus verzendkosten. Of mail gudrun@vluchtelingenwerk.be


Nieuwsbrief 19, 2015

Nieuwe UNHCR-guidelines

International Protection Considerations Related to the Developments in Ukraine – Update III”, 24.9.15
UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Colombia”, 22.9.15


ENS: No child should be stateless

The report offers a synthesis of research studies conducted by ENS members in eight European countries as well as analysis of nationality laws in all 47 Council of Europe states. It explains why many thousands of children continue to grow up stateless due to gaps in European nationality laws or obstacles preventing birth registration.

No child chooses to be stateless but for those affected this can mean growing up without access to rights and services, denied opportunities, unfulfilled potential and a sense of never quite belonging. It brings hardship and anguish to children and their parents alike. Yet it is a problem that is entirely solvable, and the report concludes with a series of recommendations designed to guide action to more effectively address – and ultimately end – childhood statelessness in Europe. You can download the report here and the accompanying press release here


Rapport 'Schattingen illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen 2012 - 2013', 25.9.15

Volgens dit rapport is de populatie illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen in de periode van 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013 35.530, met een 95% betrouwbaarheidsinterval lopend van 22.881 tot 48.179. Voor het jaar 2009 is de oude schatting van 97.145, met een 95% betrouwbaarheidsinterval lopend van 60.667 tot 133.624 vervangen door een nieuwe schatting van 41.835, met een 95% betrouwbaarheidsinterval van 20.654 tot 63.015.

 

2009

%

2013

%

totaal

41.835

 

35.530

 

geslacht

man

31.812

76

25.089

71

vrouw

10.023

24

10.441

29

leeftijd

12-18jr

 

 

1.828

5

> 40jr

6.625

16

7.677

22

stad

Amsterdam

3.610

9

3.979

11

Rotterdam

7.547

18

7.775

22

Den Haag

3.188

8

3.873

11

Utrecht

9.071

22

1.352

4

nationaliteit

Turks

6.786

16

2.472

7

Surinaams

3.179

8

708

2

Afghaans

 

 

1.767

5

Chinees

 

 

1.563

4

Braziliaans

 

 

1.180

3

Irakees

 

 

1.060

3

Somalisch

 

 

876

2

criminele antecedenten

17.273

41

10.821

30

 


Eurostat: 2e kwartaal meer dan 210 000 eerste asielaanvragen in de EU, ⅓ uit Syrie+Afghanistan

During the second quarter of 2015 (from April to June 2015), 213 200 first time asylum seekers applied for protection in the European Union (EU), up by 15% compared with the first quarter of 2015 and by 85% compared with the second quarter of 2014. In particular, the number of Syrians and Afghans rose considerably to reach almost 44 000 and 27 000 respectively. They represent the two main citizenships of first time asylum applicants in the EU over the second quarter 2015, accounting for a third of all first time applicants.

More than one out of three applied for asylum in Germany, or 80,900 first time applicants, followed by Hungary (32,700, or 15%), Austria (17,400, or 8%), Italy (14,900, or 7%), France (14,700, or 7%) and Sweden (14,300, or 7%). Compared with the previous quarter, the number of first time asylum applicants in the second quarter 2015 notably jumped in the Netherlands (+159%), Latvia (+123%), Austria (+79%), Finland (+67%) and Denmark (+66%).

18.09.2015 - EUROSTAT - Over 210 000 first time asylum seekers in the EU in the 2nd quarter of 2015 - Press relase


Human Rights Education for Legal Professionals (HELP): New e-learning courses EVRM

The European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals (the HELP Programme) which supports Council of Europe member states in implementing the ECHR at the national level, has released three new e-learning courses for self-completion, available for free upon registration. The courses relate to ‘Admissibility criteria in applications submitted before the ECtHR’, ‘Asylum and the ECHR’, developed with UNHCR, and an ‘Introduction to ECHR’.


LIBE: Exploring New Avenues for Legislation for Labour Migration to the European Union

The Study is a contribution to the discussion over the European Agenda on Migration and has been commissioned in the context of the ongoing LIBE Committee work on the Strategic own-initiative report on the situation in the Mediterranean and the need for a holistic EU approach to migration. It reviews the social and economic context of EU international labour migration policy, including labour needs in Europe, the status of relevant EU legislation and the available policy options from a comprehensive labour market perspective.


Commissie Meijers over het pakket Slimme Grenzen

Het pakket Slimme Grenzen maakt inmiddels deel uit van de Europese migratieagenda en het vorige week gepresenteerde "EU Action Plan on Returns." De Europese Commissie verwacht begin 2016 met herziene voorstellen te komen naar aanleiding van een technische studie. De Commissie Meijers formuleert de volgende aandachtspunten:

 • Voordat nieuwe wetgeving op het gebied van ‘Slimme Grenzen’ wordt aangenomen, dient detoepassing en effecten van het gebruik van bestaande systemen, zowel ten behoeve van immigratiecontrole, als de bestrijding van terrorisme en ernstige strafbare feiten te wordengeëvalueerd.
 • Bij de keuze van biometrie in voorgestelde systemen, dient de betrouwbaarheid, veiligheid en effectiviteit van het gebruik ervan in de huidige systemen zoals Eurodac en VIS te worden geëvalueerd.
 • De invoering van nieuwe systemen dient hand in hand te gaan met evenredige versterking van onafhankelijk toezicht: dit betekent uitbreiding van middelen en bevoegdheden.
 • Besluitvorming over de toegankelijkheid van EES voor opsporingsinstanties dient pas plaats te vinden na onafhankelijke en systematische evaluatie van de effectiviteit van huidige systemen die in de EU al voor rechtshandhaving worden gebruikt, zoals Europol, VIS, SIS II en Eurodac.
 • In toekomstige voorstellen dienen effectieve rechtsmiddelen te worden geboden bij onjuiste registratie of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens, niet naleving van de voorgeschreven bewaartermijn, maar ook indien aan een persoon de status van geregistreerde reiziger (RTP) wordt geweigerd.

De volledige notitie is hier te vinden.


Meijers Committee: military misson against human smugglers EUNAVFOR Med

This note discusses legal questions arising from this operation concerning refugee law, international human rights law, the law of the sea, and international rules on the use of force. The Committee has made a number of findings and formulated recommendations to the Council:

 • There are no indications that combating migrant smuggling contributes to the restoration of international peace and security or to ending the ongoing humanitarian crises;
 • Without express consent from third states or authorization from the UN Security Council, the EU lacks jurisdiction over vessels or assets in third-country territorial waters;
 • Without express consent from third-country coastal states or authorization from the UN Security Council, there is no clear legal basis for coercive measures against vessels or assets on the high seas;
 • Despite the unclear legal framework covering interdiction on the high seas, international human rights law does apply;
 • Should a legal basis for action on the high seas and in territorial waters be provided, clear rules of engagement and proper safeguards should be in place to prevent indiscriminate destruction of civilian property; any undue loss should be compensated;
 • An unambiguous legal basis for the arrest and detention of suspected smugglers is needed, and also for the seizure and destruction of any personal property. Suspects should either be prosecuted, extradited or released, the last action having due regard to the right to asylum and the prohibition of refoulement;
 • Clear attribution rules and accountability mechanisms for human rights violations committed by EUNAVFOR assets should be in place;
 • The right to apply for asylum, access to asylum procedures on land with proper language and legal assistance, and the prohibition of refoulement should be respected and subject to judicial oversight;
 • Outsourcing migration control to third countries, even though outside Member State jurisdiction, should take place with assurances and safeguards against human rights violations.

The note can be accessed here.


Janne Grote : Irreguläre Migration und freiwillige Rückkehr

Jüngsten Schätzungen zufolge lebten 2014 zwischen 180.000 und 520.000 irregulär aufhältige Migranten in Deutschland. Sie sind grundsätzlich ausreisepflichtig. Seit Ende 2014 ist unter anderem die Bund-Länder-Koordinierungsstelle "Integriertes Rückkehrmanagement" damit beauftragt, Konzepte zu erarbeiten, um einzelne Maßnahmen im Bereich der Rückkehr (freiwillige Rückkehr, Reintegration und zwangsweise Rückführung) stärker miteinander zu verbinden sowie einheitliche Standards und Handlungsanleitungen insbesondere für die freiwillige Rückkehr und Reintegration zu entwerfen.

Die Akteure nennen neben einer dauerhaften finanziellen Unsicherheit vieler Rückkehr-beratungsstellen als weitere Herausforderungen die ungleiche regionale Dichte an staatlichen und nicht-staatlichen Rückkehrberatungsstellen in Deutschland und die Kürze der Ausreisefrist. Weiterhin spielen Aspekte wie die Kooperationsbereitschaft der am Rückkehrprozess beteiligten Akteure und die oftmals nur eingeschränkte Freiwilligkeit der Rückkehr bei den Betroffenen eine Rolle. Download: hier


Nieuwsbrief 18, 2015

Raad van Europa: verplichting van staten mbt behandeling van asielzoekers en migranten

The Council of Europe has issued guidance to its 47 Member States of the Council of Europe on the treatment of migrants and asylum seekers, in compliance with fundamental rights.

It sets out relevant legal obligations which derive from the European Convention of Human Rights with reference to the ECtHR case law, the European Social Charter and relevant standards of the Committee for the Prevention of Torture. The guidance relates to access to territory, reception conditions, detention, living conditions, access to asylum procedures, additional safeguards for vulnerable groups and forced return. 

Lees: guidance


UN: Human rights of migrants in the post-2015 development agenda

The introduction to the Agenda sets out that it will work to ensure that human rights and fundamental freedoms are enjoyed by all regardless of their status. International migration is recognised as a multi-dimensional phenomenon of major relevance for the development of countries of origin, transit and destination, and there is also recognition of the need to cooperate internationally to ensure safe, orderly and regular migration involving full respect for human rights and the humane treatment of migrants, refugees and displaced persons.

Explicit references to migration are made in Target 8.8, (labor rights of all workers, including migrant workers); Target 10.7 (facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people); and in Goal 17 (availability of high-quality, timely, reliable and disaggregated data).

Read the document ‘Transforming our World: The 2030 Agenda for Global Action’ and the Addis Ababa Action Agenda.


Marc R. Rosenblum and Ariel G. Ruiz Soto: An Analysis of Unauthorized Immigrants in the United States

This report describes trends in the origins of the unauthorized population since 1990, offering estimates for top states and counties of residence by country or region of origin. During the 1990s, the unauthorized population rose substantially, doubling from 3.5 million to 7 million. It continued to increase during the 2000s, reaching a peak of 12.2 million in 2007, then fell to 11 million during and after the recession. While Mexicans comprised a majority of unauthorized immigrants throughout these years, between 2007 and 2013 the population declined by about 1 million. In contrast, unauthorized populations from Central America, Asia, and Africa grew rapidly after 2000—with the numbers from Central America and Asia tripling and from Africa doubling. Countries significantly represented in these increases include China, Ethiopia, Ghana, Guatemala, Honduras, India, and South Korea.

An accompanying interactive map allows users to determine where unauthorized immigrants from select countries and regions settle, by top state and county locations, as well as population size and eligibility to apply for  relief from deportation via one of two deferred action programs launched by the Obama administration. Lees hier


FRA: Earlier treatment of migrants would cut spending on healthcare

FRA compares the costs of providing regular access to healthcare for irregular migrants with emergency treatment only. FRA used economic analysis to assess the cost of regular access to medical treatment for hypertension and prenatal care in Germany, Greece and Sweden.

With regards to hypertension, the research showed that regular use of preventive healthcare, would result in cost-savings of around 9% over one year, 12-13% over a period of five years and 16% over a lifetime. Providing access to prenatal care could generate savings of up to 48% in Germany and Greece and up to 69% in Sweden over the course of two years. Providing prenatal care was proven to be cost-effective taking into account the costs of managing additional cases of low birth weight babies associated with the non-provision of prenatal care.

Lees report


FRA: Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union. States’ obligations and victims’ rights

The report explores various criminal forms of labour exploitation in the EU affecting migrant workers moving within or into the EU. The findings show that criminal labour exploitation is extensive in a number of industries, particularly agriculture, construction, hotel and catering, domestic work, and manufacturing, and also that perpetrators are at little risk of prosecution or of having to compensate victims. The findings show that migrant workers abstain from reporting labour exploitation to authorities out of fear that they will have to leave the country; due to not being informed about support services and their rights or they fear that the situation will get worse if they can no longer work. Findings are based on interviews with practitioners and experts as well as case studies.

The report is available here.


CBS: Migratie, 2014

Zowel de immigratie als de emigratie waren in 2014 hoger dan ooit. Er werden 183 duizend immigranten bijgeschreven in het bevolkingsregister, en bijna 148 duizend emigranten verlieten ons land. Per saldo nam de bevolking in 2014 door migratie met 35 duizend personen toe.

In 2014 vormden terugkerende NLers 16 procent van de immigratie. Daarnaast kwam 13 procent uit Polen. Immigranten uit Syrië, Duitsland en de voormalige Sovjet-Unie vormden elk 4 tot 5 procent van het totaal in 2014. De grootste stijging in het aantal immigranten kwam op naam van de Syriërs. Hun aantal steeg van 2 duizend in 2013 naar bijna 9 duizend in 2014.

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/arch..., 8.9.15


Routledge Handbook of Immigration and Refugee Studies

The Routledge Handbook of Immigration and Refugee Studies offers a comprehensive study of the multi-disciplinary field of international migration and asylum studies. Utilising contemporary information and analysis, this innovative Handbook provides an in depth examination of legal migration management in the labour market and its affect upon families in relation to wider issues of migrant integration and citizenship.

https://www.routledge.com/products/9781138794313 (okt14)


NCDO onderzoek meningen Nederlanders over asielmigratie

Het probleembesef van de Nederlanders rondom het thema migratie lijkt toe te nemen. Maar wat betekent dit? Vinden zij dat het beleid strenger of juist soepeler moet? En ondersteunen Nederlanders de Nederlandse inzet om het probleem te helpen oplossen, of willen ze juist dat Nederland zich liever afzijdig houdt? Dit rapport probeert aan de hand van representatief onderzoek onder 1019 Nederlanders deze vragen te beantwoorden.

Lees hier


ACVZ over External Processing van asielaanvragen

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) onderzocht eerder de mogelijkheid van behandeling van asielaanvragen buiten het grondgebied van de Europese Unie. De uitkomsten zijn nog steeds actueel. Enkele belangrijke conclusies uit het rapport zijn:

 • Een wettelijke basis in het EU-recht ontbreekt
 • De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de EU-lidstaten en andere actoren is onduidelijk
 • Verdergaande harmonisatie van de normen voor kwalificatie is vereist
 • De procedure en opvang in de regio moeten voldoen aan de EU-normen
 • Er moet duidelijkheid zijn over hoe om te gaan met afgewezen asielzoekers

Als locatie voor het aanvraagcentrum zal een land moeten worden gevonden dat materieel en maatschappelijk in staat en bereid is om het centrum te huisvesten. De EU zal rekening moeten houden met een groter aantal vluchtelingen dat asiel zal aanvragen. Overigens betekent het openen van een aanvraagcentrum in de regio niet per definitie dat er geen asielzoekers meer naar Europa komen om daar asiel aan te vragen.

U kunt het rapport hier lezen.


AIDA: Annual Report on state of Asylum in Europe

The report from AIDA has provided a comprehensive analysis of the state of the Union’s asylum policy, finding it lacking in solidarity and consistency. It appeals made for real responsibility-sharing across Europe, and critiques the European system that has turned its back on refugees, or erected fences or other impediments to a humane reception.

AIDA annual report , 10.9.15


Significant: monitor inburgeringsexamen buitenland

Uit dit onderzoek blijkt dat de slagingskans voor het Inburgeringsexamen Buitenland vrijwel gelijk is gebleven tov. vorig jaar, nl 80%. Er zijn in 2014 ongeveer 2.500 examens afgelegd, waarbij 110 keer om ontheffing is gevraagd waarvan de helft is gehonoreerd.

Er wordt apart ingegaan op de achtergrond van de grootste groepen gezinsmigranten, uit Marokko, de Filippijnen, China, Thailand en Rusland. Daarvan is ¾ vrouw.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-575607.pdf, 3.9.15


UNHCR : Options for governments on open reception and alternatives to detention

This report analyses alternatives to detention (ATD) around the world. These include legislation, policies and  practices that allow asylum-seekers to reside in the community subject to a number of conditions or restrictions on their freedom of movement. Alternatives to detention must not become alternative forms of detention. They should respect the principle of minimum intervention and pay close attention to the specific situation of particular vulnerable groups. The liberty and freedom of movement for asylum-seekers is always the first option

http://www.unhcr.org/553f58719.html


Nationale Ombudsman: rapport uitzettingsvluchten

Er wordt veel gedaan om de uitvoering van uitzettingsvluchten zorgvuldig te laten verlopen, maar op een aantal punten zijn verbeteringen mogelijk, constateert de Nationale ombudsman na onderzoek. Over medische zorg, toegankelijkheid van klachtbehandeling en gegevens-overdracht doet hij aanbevelingen aan de staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie. Verder pleit de ombudsman voor multidisciplinair toezicht op uitzettingen van vreemdelingen, en voor standaard onderzoek na incidenten. De Nationale ombudsman heeft gekeken naar de uitvoering en het toezicht op uitzettingsvluchten van uitgeprocedeerde vreemdelingen en hoe de mensenrechten bij die vluchten worden gewaarborgd. De aanleiding voor het onderzoek is een vraag van de Europese ombudsman om informatie over de Nederlandse situatie.

Rapport 2015/ 126, 1.9.15
Rapport - Onderzoek naar uitzettingsvluchten (pdf, 1.21 MB)
Infographic - Uitzettingsvluchten (pdf, 672.47 KB)


Nieuwsbrief 17, 2015

Ambtsberichten

Ne bis in idem-beginsel en erkenning buitenlandse vonnissen in Ethiopië, 24.8.15
EASO: Country of Origin Information (COI) report on Pakistan, 28.8.15


Nieuwsbrief 16, 2015

Ambtsberichten

Russische Federatie, 12.8.15


EASO : The Implementation of Article 15(c) Qualification Directive in EU Member States

Vergelijkend rapport waarin EASO trends analyseert in het beleid en de uitvoeringspraktijk van de EU-lidstaten bij de toepassing van de kernelementen van artikel 15c Definitierichtlijn. Verder wordt specifiek voor Afghanistan, Irak, Somalië en Syrië de toepassing van deze bepaling in de diverse lidstaten vergeleken

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO_The-Implementation-of-Art...


Nieuwsbrief 15, 2015

Ambtsbericht

Eritrea 2015-07-30
Sudan - 2015-07-23


Justitiele Verkenningen: Vluchtelingen in Europa

Inhoudsopgave:

Hele tekst: http://www.wodc.nl/images/jv1503-volledige-tekst_tcm44-600572.pdf


Enhancing the Common European Asylum System and Alternatives to Dublin

Upon request by the LIBE committee, this study examines the reasons why the Dublin system of allocation of responsibility for asylum seekers does not work effectively from the viewpoint of Member States or asylum-seekers. It argues that as long as it is based on the use of coercion against asylum seekers, it cannot serve as an effective tool to address existing imbalances in the allocation of responsibilities among Member States.
It argues that Dublin should be replaced with a non-coercive, solidarity-based, fundamental rightscompliant system of responsibility allocation for asylum claims. In addition, irrespective of whether Dublin is maintained or replaced, a system of mutual recognition of positive asylum decisions should be adopted. This would open up free movement rights, allowing beneficiaries of international protection to join family and support networks or accept job offers that maximise opportunities for integration. At the same time, if maintained, Dublin should be applied in line with already existing obligations, guaranteeing fundamental rights and minimising coercion.

16.07.2015 - European Parliament - Study - Enhancing the Common European Asylum Sustem and Alternatives to Dublin


UK: Models of accommodation and support for migrants with no recourse to public funds (NRPF)

There are projects around the UK which accommodate and support migrants with no recourse to public funds (NRPF). These provide services with few resources but great commitment and invention. This resource gathers information about their work in order that people can learn about the issues and what people are doing to respond to them.

http://www.migrantsrights.org.uk/files/news/Models_of_Accommodation_and_Support_for_Destitute_Migrants_with_NRPF.PDF


Nieuwsbrief 14, 2015

'Vluchtelingen in getallen', cijferpublicatie van VluchtelingenWerk Nederland.

Nooit eerder waren er zo veel mensen op de vlucht voor oorlog en geweld als in 2014. UNHCR becijferde dat eind 2014 bijna 60 miljoen mensen op de vlucht waren, 8,3 miljoen meer dan vorig jaar.

http://www.vluchtelingenwerk.nl/actueel/nieuws/vluchtelingen-getallen-trieste-records


EASO Annual Report on the Situation of Asylum in the EU

The report aims to provide a comprehensive overview of the situation of asylum in the EU+ (EU Member States plus Norway and Switzerland) by examining requests for international protection to the EU, analysing application and decision data, and focusing on some of the most important countries of origin of applicants for international protection.

- 08.07.2015 - European Asylum Support Office (EASO) - Annual report - The situation of Asylum in the EU in 2014
- EASO - Annual report - Main findings
- EASO - Annual report - Press release


Enhancing the Common European Asylum System and Alternatives to Dublin

Upon request by the LIBE committee, this study examines the reasons why the Dublin system of allocation of responsibility for asylum seekers does not work effectively from the viewpoint of Member States or asylum-seekers. It argues that as long as it is based on the use of coercion against asylum seekers, it cannot serve as an effective tool to address existing imbalances in the allocation of responsibilities among Member States.

The EU is faced with two substantial challenges:

 1. first, how to prevent unsafe journeys and risks to the lives of people seeking international protection in the EU; and
 2. secondly, how to organise the distribution of related responsibilities and costs among the Member States.

This study addresses these issues with recommendations aimed at resolving current practical, legal and policy problems.

16.07.2015 - European Parliament - Study - Enhancing the Common European Asylum Sustem and Alternatives to Dublin


EMN-rapport Arbeidsmarkttekorten en migratie

Wordt arbeidsmigratie van derdelanders in de lidstaten gebruikt als beleidsinstrument om structurele tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen? Dat is de centrale vraag van dit EU-brede onderzoek. Uit het onderzoek is gebleken dat dit in Nederland in beginsel niet het geval is.

In Nederland wordt veel aandacht besteed aan het analyseren van tekorten op de arbeidsmarkt. Uit deze analyse blijkt dat de krapte zich op dit moment vooral concentreert in techniek en ICT. Toch wordt arbeidsmigratie van derdelanders als beleidsinstrument in Nederland in het algemeen niet ingezet om dit soort geïdentificeerde tekorten aan te pakken.

Uit het rapport blijkt dat Nederland een vrijwel uitsluitend vraaggestuurd migratiebeleid voor derdelanders kent. Een uitzondering daarop vormt de top van de arbeidsmarkt. Het Nederlandse arbeidsmigratiebeleid is namelijk gericht op het versterken van de kenniseconomie en het aantrekken van hoogopgeleiden. Voor de top van de arbeidsmarkt is het arbeidsmigratiebeleid uitnodigend. 

Het volledige Nederlandse rapport kun je hier lezen. 


Kuschminder, K., Bresser, J. de, Siegel, M.: Irreguliere migratieroutes naar Europa en de factoren die van invloed zijn op de bestemmingskeuze van migranten

Het aantal vreemdelingen dat, veelal met gevaar voor eigen leven, probeert naar Europa te komen lijkt de laatste jaren sterk toegenomen. Een verklaring is dat meerdere landen in Afrika en het Midden-Oosten te maken hebben met veranderende regimes en instabiele- of oorlogssituaties. Een groot aantal van de vreemdelingen arriveert in Europese landen aan de Middellandse Zee. Recentelijk is, vooral door het grotere aantal immigranten in Italië, de discussie ontstaan in hoeverre de spreiding van recent aangekomen vreemdelingen evenwichtig over Europa is gespreid en welk land verantwoordelijk zou moeten zijn voor het behandelen van asielverzoeken. Italië heeft onlangs deze kwestie benoemd tot topprioriteit voor zijn EU-voorzitterschap.

De primaire onderzoeksvragen van deze literatuuranalyse zijn:

 • Wat zijn de belangrijkste migratieroutes naar en binnen Europa, en specifiek naar Nederland?
 • Welke factoren beïnvloeden de bestemmingskeuzes van irreguliere migranten, en specifiek naar Nederland?

http://www.wodc.nl/images/2553-volledige-tekst_tcm44-596571.pdf


ACHILLI, Luigi : The smuggler : hero or felon?

The general public and the media have had fun fantasising about the motives and interests that push migrants to embark on dangerous journeys across the sea. Smuggling is often understood through a simplification of both the clandestine traveller and the smuggler: a process of abstraction that overlooks any ambiguities and nuances. While researchers have abundantly studied the profile of the migrant, they had been less interested in the other key actor of the clandestine migration: the smuggler. Who is the smuggler? How does s/he operate? Why do migrants place their lives in the smuggler’s hands? The goal of this paper is to attend to the complexity of the phenomenon by looking at human smuggling across the Adriatic Sea. In light of the need to elaborate an adequate policy response to this phenomenon, a better understanding of smuggling is pivotal in ensuring the security of the receiving state and that of the migrant. With this task in mind, this paper problematizes the figure of the smugglers beyond overly simplistic generalizations and representations. In so doing, this paper argues that a truly effective answer to human smuggling would require the EU and its state members to concentrate on reducing “demand” rather than curbing “supply.”

Migration Policy Centre; Policy Brief; 2015/10. Lees: http://hdl.handle.net/1814/36296
External link: http://www.migrationpolicycentre.eu/


The Politicisation of Migration. Redactie: Didier Ruedin  

The Politicisation of Migration examines the differences between seven Western European countries by developing a conceptual framework to empirically explain patterns of politicisation and de-politicisation. The analyses show that over the past decade immigration has been increasingly defined in socio-cultural terms and that it has been receiving less political attention since the economic crisis started in 2007. This book also looks at the role of mainstream parties and political actors in the process of politicisation, and demonstrates how the role of ‘challengers’ is more limited than often assumed.


Nieuwsbrief 13, 2015

Algemeen ambtsbericht Syrië - 2015-06-22


EMN: jaarrapport migratie in Europa 2014

The European Migration Network (EMN) have released their annual report on immigration and asylum for 2014, providing an overview on the main legal and policy developments in the area of migration and asylum taking place at EU level and within EU Member States and Norway.

The document observed that political instability, and on-going crises in Europe’s neighbouring regions, have resulted in a sharp increase in asylum applications to EU Member States. In 2014 the 627,710 applications constituted a 30% increase from 2013. This has brought a number of associated challenges to various Member States, such as managing reception capacity and pressures on asylum application systems. These, in turn, have led to prolonged procedures, delays in decision making and long periods of detention for asylum seekers. To combat this, the report notes that many Member States have increased their reception capacity and made improvements in order to provide more dignified and decent conditions. This has been allied with improved processes for examining asylum claims through improved staff training, better access to information for applicants, better legal counselling and greater access to interpretation services.

Jaaroverzicht NL: http://www.emnnetherlands.nl/dsresource?objectid=2825&type=org


EMN: Alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de EU

Onlangs is het syntheserapport Policies, practices and data on unaccompanied minors in the EU Member States and Norway gepubliceerd. Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van de stand van zaken in de lidstaten bij de toelating, opvang, en terugkeer van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Daarbij is ook aandacht voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen die geen asiel aanvragen. Het rapport borduurt voort op het EMN-onderzoek uit 2008.


UNHCR: Manual met caselaw voor het beoordelen van asielverzoeken

UNHCR has published a manual which summarises and analyses key case law from the CJEU and ECtHR of relevance to refugees, asylum-seekers and stateless persons.  


P. Mutsaers: A public anthropology of policing: Law enforcement and migrants in the Netherlands

This book discusses the virtues of a public and engaged anthropology of law enforcement. It takes as its case the sometimes exclusionary dealings of law enforcers with (post)migrants. These include street encounters during patrol as well as interactions within the Dutch police organization where officers with various ethnic backgrounds come together and try to make a living. The ethnographic materials presented come from a long-term field study (2008–2013) in which officers were joined ‘on the beat’ and in which several hundreds of talks and interviews took place.

https://pure.uvt.nl/portal/files/6872568/Mutsaers_Public_12_06_2015.pdf


Vreemdelingenbewaring in getal 2010-2014

Publicatie met aantallen vreemdelingen in bewaring, uitgesplitst naar nationaliteit, leeftijd, geslacht. Aantallen gezinnen en AMV’s in detentie. Ook incidenten (suicide, ontvluchting).

https://www.dji.nl/Images/vreemdelingenbewaring-in-getal-2010-2014_tcm93-595970.pdf


ACVZ: strategische landenbenadering

De commissie ACVZ constateert dat het terugkeerbeleid niet geintegreerd is in het buitenlands beleid. Zij adviseert de regering om een meer samenhangend beleid te ontwikkelen én te investeren in landen-specifiek beleid. Bied landen die meewerken aan gedwongen terugkeer extra mogelijkheden in de vorm van ‘maatwerk’, ook op het gebied van kennis-, arbeids- en studiemigratie en sociale zekerheidsrechten van migranten. Schroef daarnaast voor landen die niet meewerken aan gedwongen terugkeer de inzet van operationele capaciteit tijdelijk tot een minimumniveau terug en investeer gelijktijdig extra op hoog diplomatiek niveau om die landen tot medewerking te bewegen. Ten slotte beveelt de ACVZ de regering aan meer te investeren in de lange termijn relatie met landen van herkomst, voorzichtig te zijn met het toepassen van sancties en vooral in EU-verband te blijven inzetten om resultaten te boeken.

Bij dit advies hoort een voorstudie die mede de basis vormt voor het advies. U kunt advies en voorstudie raadplegen op de website: http://www.acvz.org/nl/home/854-de-strategische-landenbenadering-migratie


Matthew Flynn : Bureaucratic Capitalism and the Immigration Detention Complex

The work of post-structuralist political philosopher Giorgio Agamben (1998, 2005) has had a major influence on the study of immigration detention in Europe and elsewhere. In particular, his concepts homo sacer (“bare life”) and “zones of exemption” depict the growth of immigration detention practices as an expression of sovereign power through inclusive exclusion. In other words, states demonstrate their power to confer rights upon their citizens by denying those rights to others. This paper argues that post-structuralist approaches to the study of immigration detention present a number of theoretical and conceptual problems.

In contrast to post-structural accounts, the notion of “bureaucratic capitalism” developed by sociologist Gideon Sjoberg (1999) provides an analytical framework that is both critical and non-deterministic in explaining the motives of many actors involved in detention regimes. Specifically, immigration detention can be explained by employing conceptual frameworks used to assess the corporate-state nexus; human agency; rationalization processes like specialization and division of labour; hierarchy, responsibility, and blameability; and secrecy systems. Sjoberg’s meso-level theory provides critical insights into detention regimes in the United States and Europe as well as the role of private- and public-sector interests seeking rents. Moreover, focusing on the organization of detention helps reveal the causes of human rights violations as well as their possible redress. DOWNLOAD PAPER


Leanne Weber : Rethinking Border Control for a Globalizing World, A Preferred Future

This book provides a point of departure for thinking critically and creatively about international borders and the perceived need to defend them, adopting an innovative ‘preferred future’ methodology.

The authors critically examine a range of ‘border domains’ including law, citizenship, governance, morality, security, economy, culture and civil society, which provide the means and justification for contemporary border controls, and identify early signs that the dynamics of sovereignty and borders are being fundamentally transformed under conditions of neoliberal globalization. The goal is to locate potential pathways towards the preferred future of relaxed borders, and provide a foundation for a progressive politics dedicated to moving beyond mere critique of the harm and inequity of border controls and capable of envisaging a differently bordered world.

http://www.routledge.com/books/details/9780415708333/


Roman 'Bitterzoete Thee', Zahed Nurin

Door de burgeroorlog en het schrikbewind van de Taliban maken zowel het land Afghanistan als de hoofdrolspelers in het boek, Jamiel en Jalil, een vrije val. Zij komen voor onmogelijke keuzes te staan. Beiden kijken de dood in de ogen, slechts een van hen overleeft het regime en vindt een veilige haven in Nederland. Daar zet hij alles op alles om ook zijn vrouw en jongste zoon in veiligheid te brengen.


Nieuwsbrief 12, 2015

EASO: Country of Origin Report Eritrea, 12.6.15


European Migration Network: ad-hoc query on asylum proceedings and returns to Somalia 

The European Migration Network has compiled responses from 17 EU countries which provide information on current national policies with regard to asylum seekers from Somalia. This covers the application of the concept of internal flight alternative, forced returns, language analysis tests and numbers of Somalian asylum applicants over the past 12 months. 


EUROSTAT: 185.000 asielzoekers EU eerste kwartaal 2015, mn Kosovaren, Syriers en Afghanen

During the first three months of 2015, 185 000 first time asylum seekers applied for protection in the European Union (EU), almost stable compared with the last quarter of 2014 but up by 86% compared with the first quarter of 2014. In particular, the number of Kosovars rose considerably to reach almost 50 000. They represent the main citizenship of first time asylum applicants in the EU over the first quarter 2015, ahead of Syrians and Afghans.

18.06.2015 - EUROSTAT - Asylum applications first quarter 2015


UNHCR: aantallen vluchtelingen wereldwijd

The UNHCR Global Trends annual report has revealed that worldwide displacement is at the highest level ever recorded since detailed record-keeping began. War, conflict, persecution, and human rights violations have forced people to leave their homes, with over 59.5 million people exiled by the end of 2014. In particular, UNHCR registered 19.5 million refugees in 2014 (marking an increase from 16.7 million in 2013), 38.2 million internally displaced persons (compared with 33.3 million in 2013) and 1.8 million people awaiting the outcome of claims for asylum over the past year (against 1.2 million in 2013).


Defence for Children: Gezinnen in de Knel

In Nederland leven naar schatting vele duizenden kinderen zonder beide ouders, omdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) onterecht verzoeken tot gezinshereniging afwijst. Volgens Defence for Children houdt Nederland bij het beoordelen van verzoeken tot gezinshereniging onvoldoende rekening met de belangen van kinderen. Zij vindt dat staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie de Nederlandse wetten snel in overeenstemming moet brengen met de Europese regels en met het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.

Lees hier het rapport 'Gezinnen in de Knel'.


Jan & Leo Lucassen: Winnaars en verliezers - Een Nuchtere Balans van 500jr Immigratie

In dit boek gaan Leo en Jan Lucassen systematisch na hoe de immigratie in verschillende periodes moet worden verklaard en wat de effecten ervan zijn op de korte en de lange termijn. Zij doen dit aan de hand van de begrippen winst en verlies, zowel 'berekend' voor de migranten zelf als voor de ontvangende samenleving. Op die manier ontstaat een evenwichtiger oordeel over de betekenis van immigratie voor de Nederlandse samenleving in heden en verleden.


Regioplan: casemanagement in de vreemdelingenketen, perspectieven uit het buitenland

Regioplan heeft in opdracht van de staatssecretaris onderzoek gedaan naar casemanagement in de begeleiding van asielzoekers. Twee elementen die bij elke casus terugkwamen zijn de functie van casemanagers als ‘spin in het web’ en het bieden van ‘volledige en transparante informatie’. De overige criteria zagen we bij sommige besproken voorbeelden wel terug, maar bij andere voorbeelden weer niet. Onderzocht zijn voorbeelden uit Zweden en het Verenigd Koninkrijk, de Terugkeerwoningen in België en het ASAS-programma in Australië.

Lees hier: https://www.wodc.nl/images/2491-volledige-tekst_tcm44-588359.pdf


Online: Wegwijzer Mensenhandel

Op 18 juni 2015 is deze website online beschikbaar gesteld via wegwijzermensenhandel.nl.

De Wegwijzer heeft als belangrijkste doelgroep de professionals die met slachtoffers van mensenhandel in aanraking komen en behoefte hebben aan informatie. Bijvoorbeeld over de aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij deze slachtoffers, over welke rechten en voorzieningen er zijn en over welke instanties een rol spelen bij de ondersteuning. Naast professionals kunnen ook (mogelijke) slachtoffers en bezorgde burgers op de wegwijzer terecht.

De Wegwijzer wordt beheerd door een gezamenlijke redactiecommissie met Slachtofferhulp Nederland en CoMensha.


Nieuwsbrief 11, 2015

R. Staring in Justitiele verkenningen: Niemand slaapt bij ons op straat?

Over de noodopvang van onrechtmatig verblijvende vreemdelingen en het steekspel tussen centrale overheid en gemeenten

De rijksoverheid verwijst vaak naar de aanzuigende werking die van een te royaal vreemdelingenbeleid uit zou kunnen gaan. Tegelijkertijd stellen onderzoekers als Rusinovic e.a. (2002) en Winter (2011) dat de vermeende aanzuigende werking die zou uitgaan van de maatschappelijke en kerkelijke opvang moet worden gerelativeerd in het licht van de beperkte en begrensde steun die zij bieden aan een kleine groep vreemdelingen.

Lees het artikel: http://www.wodc.nl/images/jv1502-volledige-tekst_tcm44-594237.pdf


Rapport: Effecten van ongedocumenteerde ouders voor (legale) kinderen

A new report shows that the fear and uncertainty caused by having a parent with an irregular residence status cause difficulties for children (the majority of whom are US citizens or regular residents, while some are undocumented themselves) evident from early childhood through adolescence and emerging adulthood. The authors, R. Suro, M.M. Suárez-Orozco & S.L. Canizales, assess more than 50 research studies of the children of undocumented migrants in the United States, conducted independently by scholars in a variety of fields.

There are four major findings consistent across the studies assessed.

 1. children of undocumented parents had lower cognitive skills than comparable children in households where migration status is not an issue.
 2. children show heightened symptoms of anxiety and depression that are particularly evident in adolescence, and persist even among young adults who have made it to college.
 3. there is reduced access to health care and greater levels of food insecurity
 4. the negative effects can be reversed if the parents are regularised, particularly if the regularisation takes place when the child is still young.

Underlining that there were an estimated 4.5 million US-born (citizen) children living in the United States with at least one parent in an irregular situation as of 2012, the report concludes by supporting President Obama’s executive action that would grant temporary deportation relief to parents of US citizen children and regular permanent residents as providing potentially life-altering benefits for millions of American children.

Read an opinion piece by the authors in the New York Times here and download the report here.


PICUM : Analysing the impacts of the European Union Employers’ Sanctions Directive

This position paper analyses the practical impacts of the European Union Employers’ Sanctions Directive (DIRECTIVE 2009/52/EC). The position paper examines how the Directive has been applied in Belgium, Czech Republic, Italy and the Netherlands, finding that in these four countries, the new legislation on employers’ sanctions has not improved and in some cases has even degraded the situation of undocumented workers.

Among others, the paper recommends the establishment of a ‘firewall’ between immigration law enforcement and labour inspections, who should not be required to report undocumented migrants to immigration authorities to ensure reporting of exploitation and access to justice.

To view the position paper, click here.


IDC: Detention ineffective at reducing irregular migration

The International Detention Coalition (IDC) published the Briefing Paper entitled “Does Detention Deter?” in April 2015. The brief argues that detention is not only ineffective at reducing irregular migration to desired levels, but also weakens other migration management outcomes such as case resolution, integration for approved cases and departure for refused cases. The brief shows policy development and targeted resource allocation are needed to improve the prospects of migrants by increasing avenues for migration through regular pathways and improving life chances in countries of origin and/or transit.

To download the briefing paper, click here.


CBS Bevolkingsprognose 2014-2060: Veronderstellingen migratie

Uit dit rapport Bevolkingsprognose 2014-2060 van het CBS blijkt dat de tot 2060 voorziene aantallen buitenlandse migranten hoger zijn dan in de vorige prognose, uit 2012. Voor de korte termijn wordt een aanmerkelijk hoger vestigingsoverschot verwacht, voor de lange termijn een iets lager overschot. Gemiddeld wordt over de hele periode tot 2060 een vestigingsoverschot van 20 duizend migranten voorzien, duizend hoger dan volgens de vorige prognose.

De bevolkingsprognose geeft een gedetailleerd overzicht van de bevolking met buitenlandse wortels. De immigratieprognose maakt ook een onderverdeling naar ‘immigranten met en zonder de Nederlandse nationaliteit’, en onderscheidt deze laatste groep naar vijf migratie-motieven: arbeid, asiel, studie, gezin en overig. Zo kan beter rekening worden gehouden met factoren die de omvang van de migratiestromen beïnvloeden.

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/4B03A8B3-20C1-490E-A1F9-659266102CA2/0/2014bevolkingsprognose20142060groeidoormigratieart.pdf


Rapport inspectie Veiligheid en Justitie

De Inspectie Veiligheid en Justitie houdt vanaf 2014 toezicht op het terugkeerproces. Zij heeft 74 uitzettingen gemonitord, waarvan 20 fysiek. In een-derde van de gevallen was onvoldoende informatie over de vreemdeling beschikbaar. In 11 gevallen waren er problemen met de bagage.

Lees het rapport hier: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-523382.pdf


UNHCR publishes papers outlining alternatives to detention for asylum seekers

UNHCR has published two papers outlining practices adopted in countries across the globe, including some EU Member States, to reduce detention of asylum seekers.

The papers stress that asylum-seeking, refugee and migrant children should not be detained in principle, their detention should be a measure of last resort, for the shortest possible period of time, and that the best interest of the child should always be taken into account. In addition, UNHCR emphasises that there is no evidence showing that detention deters irregular movement. At the same time, detaining asylum seekers and migrants is more expensive than implementing alternatives to detention (ATD). Other positive outcomes resulting from the use of sound ATD are the asylum seekers’ increased cooperation with procedures, a reduced risk to long-term psychological and physical harm, and enhanced trust.

UNHCR, Options for governments on open reception and alternatives to detention, April 2015
UNHCR, Options for governments on care arrangements and alternatives to detention for children and families, April 2015


Nieuwsbrief 10. 2015

Movisie: opvang uitgeprocedeerde asielzoekers

Movisie voerde in februari en maart 2015 een inventarisatie uit in negen gemeenten die een vorm van noodopvang bieden. Hierbij is een selectie gemaakt van twee kleine gemeenten, vier middelgrote gemeenten en drie van de G4-gemeenten.
Lees: Opvang Uitgeprocedeerde Asielzoekers


Johannes Wier Stichting: e-cursus zorg voor ongedocumenteerden

In de praktijk ervaren ongedocumenteerden vaak drempels in de toegang tot de zorg. Daarnaast blijkt het begrip ‘medisch noodzakelijke zorg’  veelal te beperkt ingevuld te worden.  Om die reden heeft de Johannes Wier Stichting voor Gezondheidszorg en Mensenrechten een e-cursus laten ontwikkelen over de gezondheidszorg voor ongedocumenteerden. De cursus bestaat uit 2 modules van gemiddeld 60 minuten, wordt afgesloten met een eindtoets en is geaccrediteerd.
De e-cursus  is hier te vinden.


Dokters van de Wereld : ‘European Observatory Report’ & ‘Vrouwen op de Vlucht’

Dit onderzoek, gehouden onder 22.171 personen uit negen Europese landen, wijst uit dat bijna alle geconsulteerde patiënten (91%) beneden de armoede grens leven, terwijl 94% van hen langer dan zes jaar in Europa verblijft. Acht op de tien respondenten (84%) is slachtoffer van minimaal 1 geweldservaring, waarvan 1 op de 10 personen in Europa

In Nederland hebben 123 ongedocumenteerde migranten aan het onderzoek deelgenomen en ook hun antwoorden illustreren een slecht perspectief; slechts 23% heeft een stabiele verblijfplaats en één op de vijf beoordeelt de eigen gezondheid als slecht of zelfs als zeer slecht.

Van de geinterviewde vrouwen had bijna de helft geen toegang tot verloskundige zorg. Meer dan de helft van de ondervraagde kinderen die op consult kwamen, 66%, was niet gevaccineerd tegen de bof, mazelen en rode hond.

Download het volledige European Observatory Report
Download het boek Vrouwen op de Vlucht


Eurostat: aantallen asielzoekers en erkenningen in Europa

In 2014, 185,000 asylum seekers received international protection in the EU. Syrians were the largest group, with 68,400 people granted protection status (37%). Most of them were recognised in Germany and Sweden (together up to 60% of Syrian refugees in the EU).

In addition, through resettlement programmes, in 2014 almost 6,500 refugees came safely into Europe from non-EU countries and received a durable residence permit. Most of them were welcomed by Sweden (2,045 refugees), Finland (1,090) and the Netherlands (790); however, almost half of Member States does not offer any place for resettled refugees.

According to Eurostat, after Syrian nationals, people recognised in need for international protection in 2014, came from Eritrea (14,600) and Afghanistan (14,100). Most refugees were granted protection status in Germany (47,600 people) and Sweden (33,000); followed by France and Italy, which recognised 20,600 refugees each. Download: Eurostat report


Modern slavery – a comparative study of the definition of trafficking in persons, Dominika Borg Jansson

The author explains why, despite international anti-trafficking efforts, there are so few trafficking convictions worldwide and international legal harmonization has been difficult. Experiences from Sweden, Poland and Russia offer insights into country-specific challenges and obstacles. Jansson also addresses the effectiveness of criminalization of trafficking and offers suggestions on how future trafficking legislation might be framed.


Nounir Tallou: 'De illegaal'

Hoe is het om als illegaal in Nederland te leven? Mounir Tallou geeft in zijn boek ‘De illegaal’ antwoord op die vraag. Hij vertelt zijn eigen verhaal. Een verhaal over teleurstellingen en tegenslagen, maar vooral over de zoektocht naar een beter leven, naar een beetje geluk.

Tallou beschrijft hoe hij als jonge student in Marokko woont. In eerste instantie lijkt zijn toekomst veelbelovend, maar uiteindelijk moet hij de moeilijke beslissing nemen zijn geluk te zoeken in een ander land.

Dit gaat echter niet zoals hij dat in eerste instantie had gedacht. Hij komt in Nederland in de illegaliteit terecht en moet daar zien te overleven. Door hard te werken en te blijven zoeken naar mogelijkheden weet hij zich staande te houden in een maatschappij die hem niet echt op lijkt te willen nemen. Toch zit het geluk soms in de kleine dingen.

Mounir Tallou woont inmiddels 16 jaar in Nederland.


Joseph Carens : The Ethics of Immigration (Oxford Political Theory)– May 1, 2015

Carens begins by focusing on current immigration controversies in North America and Europe about access to citizenship, the integration of immigrants, temporary workers, irregular migrants and the admission of family members and refugees. In the last part of the book he moves beyond the currently feasible and argues that democratic values of freedom and equality ultimately entail a commitment to open borders.


Nieuwsbrief 9, 2015

Ambtsbericht christenen en LHTB's in Iran, 7.5.15


Europees Parlement: Irregular immigration in the EU: Facts and Figures, april 2015

In dit document staan de aantallen aangetroffen immigranten zonder verblijfsrecht, aan de grens en in het binnenland per EU-land bijelkaar. Met gegevens over herkomstland, leeftijd, terugkeer.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/554202/EPRS_BRI%282015%29554202_EN.pdf


PICUM: Position Paper on the EU Return Directive

In this paper, PICUM argues that policies should be focused on ensuring migrants’ fundamental rights through independent and systematic monitoring of return procedures. It also calls for viable alternatives to detaining migrants. Children should never be detained and migrants who cannot be returned to their country of origin should be granted leave to remain.


EASO-Newsletter, met oa laatste cijfers over asielzoekers in EU

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Newsletter-April.pdf


CBS: aantallen asielzoekers EU en NL

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/veiligheid-recht/publicaties/artikelen/archief/2015/ruim-40-procent-meer-asielzoekers-in-eu.htm, 9.5.15


Nieuwsbrief 8, 2015

Ambtsbericht Irak, 16.4.15


UNHCR: “UNHCR Position on Returns to South Sudan - Update I,”

http://www.refworld.org/docid/552bc6794.html, 14.4.15


Smit, C., VNG: Gemeenten en de opvang van en zorg voor slachtoffers van mensenhandel

Rapport van de commissie ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Federatie Opvang onder voorzitterschap van dhr. H. Lenferink.

http://www.vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2014/20150409-gemeenten-en-opvang-slachtoffers-mensenhandel-commissie-lenferink_0.pdf


 

EMN: toelating voor zakelijke doeleinden

Het EMN geeft met dit nationale rapport een overzicht van het nationale kader voor toelating van derdelanders voor zakelijke doeleinden. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de regelingen voor buitenlandse investeerders, de regelingen voor ondernemers uit derde landen en de regelingen voor zakenmensen die in het kader van het internationaal handelsverkeer naar Nederland komen. Er is aandacht voor het Nederlands beleid met betrekking tot onjuist gebruik en misbruik van de regelgeving en voor de evaluatie van het beleid. Hierbij wordt ook ingegaan op uitdagingen en hindernissen. 

Op basis van dit rapport en soortgelijke rapporten uitgebracht door de overige EU-lidstaten brengt het Europees Migratienetwerk binnenkort een syntheserapport uit. Het belang van het faciliteren van de toelating voor zakelijke doeleinden word in een aantal EU-documenten benadrukt, zoals het Stockholm Programma en het Actieplan Ondernemerschap 2020. Het beleid voor het toelaten van derdelanders voor zakelijke doeleinden is echter niet Europees geharmoniseerd. Doel van het syntheserapport voor de CIE is een overzicht geven van de verschillende beleidskaders in de Lidstaten en van lessons learned en best practices.

Het volledige rapport kun je hier lezen.


Book collects testimonies of undocumented migrants living in Brussels

The Belgian organisation ‘SOS Migrants published and presented a book called ‘Visages humains’ (human faces), which collects the testimonies of 23 undocumented migrants who live in Brussels. Two of the migrants have since been regularised. The organisation is planning additional meetings to promote the book, including meetings with the regional, federal and European parliaments. A video about the release and content of the book is available here (in French). More information is also available on the Facebook page of SOS Migrants.


Nieuwsbrief 7, 2015

IND: Jaarresultaat 2014

Een opvallende gebeurtenis in 2014 was de plotselinge toename van asielzoekers uit Eritrea. Was tot dan toe het aantal Eritreërs dat in Nederland asiel aanvroeg relatief klein, in april werden we in Nederland verrast: alleen al in die maand meldden zich meer dan duizend Eritrese asielzoekers. Naast de toename van het aantal asielzoekers was er in 2014 ook veel aandacht voor het kinderpardon.


EASO’s report on the Security Situation in Afghanistan:

http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Afghanistan-security-situation.pdf


Asylum in the EU: Facts and Figures

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551332/EPRS_BRI%282015%29551332_EN.pdf


UNHCR: Assessing Credibility when Children Apply for Asylum in the European Union 

The UNHCR has released guidance for practitioners on how to assess the credibility of children’s asylum claims. The paper focuses in on a number of European Union Member States where many unaccompanied children apply for international protection (Austria, Italy, the Netherlands, and Sweden.)
The publication details factors pertinent to credibility assessment in asylum cases for unaccompanied asylum seeking children (UASC) and highlights the importance of considering a panoply of factors, such as the child’s stage of development, memory capacity and barriers to disclosure before making judgements about credibility. Moreover, attention is paid to the duty to gather information that is material to the claim with the UNHCR surmising that the authority should provide guidance and information to the child to enable him or her to participate in the procedure in a meaningful way. Indeed, questions to the child should be appropriate, tailored to their maturity and cognitive development. Child psychologists, guardians and other professionals could help the determining authority assess the child’s mental health and cognitive ability.


Rapport Ranov en afgewezen naturalisatieverzoeken

Het doel van het onderzoek is na te gaan op welke grond de naturalisatieverzoeken van Ranov-ers zijn afgewezen. De top 4 afwijzingsgronden zijn: identiteit en/of nationaliteit niet vastgesteld (61%); medeverlening van een minderjarige afgewezen (17%); openbare orde aspecten (16%); niet voldoende lang toelating en rechtmatig verblijf (11%). Als het verzoek is afgewezen op het ontbreken van een geldig paspoort en/of gelegaliseerde geboorteakte, is door middel van dossieronderzoek nagegaan welke acties de afgewezen Ranov-er heeft ondernomen om aan de benodigde documenten te komen.


Nieuwsbrief 6, 2015

VNG: factsheet Bed-Bad-Brood

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie gaat een vergoeding gaan bieden voor de kosten die gemeenten maken voor de opvang van vreemdelingen die geen recht hebben op rijksopvang. Vanaf 17 december 2014 zijn centrumgemeenten, als gevolg van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (zaaknummer: 14-5507 WMO-VV) verplicht om desgevraagd sobere opvang te bieden. Omdat opvang van onrechtmatig verblijvende vreemdelingen een taak van het Rijk is, zal de staatssecretaris deze kosten tijdelijk vergoeden

https://www.vng.nl/files/vng/20150326-factsheet-bed-bad-brood.pdf


PICUM: ‘Protecting undocumented children: Promising policies and practices from governments’

Despite a legal framework establishing that all children must enjoy equal protection, regardless of their or their parent’s administrative status, undocumented children are subject to daily and systematic rights violations. Throughout Europe, children are being apprehended, detained and deported, and denied basic services, protection and justice in the name of migration control. Within this general context, the situation is more complex; there are numerous examples of local, regional and national governments developing legislation and implementing measures to meet their legal obligations to children, and policy objectives in relation to education, health, rule of law, justice, development, social inclusion and social cohesion.

By highlighting several promising laws, policies and practice, as well as tools at EU level, this report seeks to disseminate such policies, and support governments, and stakeholders working with them, to enact positive reforms to promote the well-being and development of every child residing in the European Union.


EUROSTAT: aantal asielzoekers in EU

The number of asylum applicants in the EU jumped to more than 625 000 in 2014

Over a year, the number of asylum applicants registered in the European Union (EU) has increased by 191 000 (+44%) to reach a peak of 626 000 in 2014. In particular, the number of Syrians rose by 72 000, from 50 000 in 2013 to almost 123 000 in 2014. 

- 20.03.2015 - EUROSTAT - Asylum application 2014 - Press release   


UNHCR: Asylum Trends 2014

The report highlights that within the 28 Member States of the EU 570,800 asylum claims in 2014  were registered, which signifies a 44% increase compared to 2013 (396,700). EU States together accounted for 80% of all new asylum claims submitted in Europe, with Germany and Sweden accounting for 30% and 13% of asylum claims in the EU, respectively. Indeed, amongst the five Nordic countries an overall increase of 36% in annual asylum levels was reported with large increases within Sweden and Denmark. In Southern Europe the number of newly registered asylum seekers went up sharply by over 95%, with Turkey and Italy receiving the highest numbers of asylum applicants in the region (87,800 and 63,700, respectively).

The report goes on to note that the Syrian Arab Republic, Iraq, Afghanistan, Serbia and Kosovo and Eritrea were the five top source countries of asylum-seekers in the 44 industrialized countries included in the report in 2014. In this regard Germany continued to be the largest single recipient of new asylum claims with 58% increase from the previous year. This is attributed to the threefold increase of Syrian applications and four fold increase from applicants fleeing Eritrea.  Conversely, France saw a 2% decrease in asylum applications whilst Hungary experienced a more than doubling of asylum applications.

Lastly, the report details the numbers of sea arrival in 2014, with more than 218,000 refugees and migrants having crossed the Mediterranean Sea– almost three times the previous known high during the 'Arab Spring'. Almost half of these arrivals were people coming from the Syrian Arab Republic and Eritrea. Information suggests that more than 3,500 women, men and children have been reported dead or missing in the Mediterranean Sea in 2014.

Lees UNHCR -rapport


European Asylum Support Office (EASO): Judicial analysis of Article 15(c) Qualification Directive 

Published with the judiciary in mind, the analysis first examines the constituent elements of Article 15(c), secondly how the provision is to be applied in practice and thirdly the questions courts and tribunals need to ask when applying Article 15(c). In this regard, then, and noting that a meta-teleological or holistic approach must be pursued when interpreting Article 15(c), the publication highlights that courts and tribunals must take into account a number of elements; armed conflict; civilian's life or person; serious and individual threat; indiscriminate violence; threshold of the violence; geographical scope and the internal protection alternative.

Importantly, the guidance states that within the notion of real risk of serious harm the types of harm may overlap with acts of persecution defined in Article 9 of the QD and, thus, the granting of refugee status is the priority. The publication also provides a non-exhaustive list of possible indicators to assess the level of violence in a country of origin. This approach must be qualitative as well as quantitative and, amongst others, must take into account the methods of warfare, the geographical location, socio--economic conditions and the cumulative effects of long lasting armed conflicts.

Lees EASO-rapport


NO : IND moet kritischer omgaan met BMA-adviezen

De Nationale Ombudsman is van oordeel dat - om te komen tot een kwalitatief goed advies - het BMA een kritischer houding dient aan te nemen ten opzichte van de informatie van vertrouwensartsen en International SOS en dat de IND zich op zijn beurt kritischer dient op te stellen ten opzichte van BMA-adviezen. Deze kritische houding kan alleen inhoud worden gegeven als het BMA en de IND over meer informatie beschikken voordat een advies wordt opgesteld of een besluit op de aanvraag wordt genomen. Dit zou kunnen leiden tot een afname van het aantal bezwaaren beroepsprocedures

Rapport 2015/053, 19.3.15 Download dit rapport (pdf, 1.41 MB)


Migration Policy Institute (MPI) Europe report: The Fading Promise of Europe’s Dublin System 

The report provides evidence that the twin goals of the Dublin system, discouragement of “asylum shopping” and provision of quick protection to persons in need, are not being achieved. Asylum procedures have not been streamlined, access to protection is lengthy, effective transfer rates are low whereas secondary movements remain high, transfers are often unnecessary as Member States are exchanging similar numbers of cases and delays are breaching both International human rights law as well as European law.

The report goes on to analyse the effect on asylum seekers regarding possible Dublin transfers, notably a misapplication of the Dublin III criteria which leads to a disruption of family unity as well as the risks presented to vulnerable persons. Worryingly only 1.8% of all requests in 2013 related to take charge requests for family reasons and evidence shows that certain asylum case officers are not aware of the Dublin hierarchy, as shown in Germany. Noting furthermore the lack of information provided to a receiving state concerning particular vulnerabilities of an individual, the publication states that applicants subject to take charge procedures may have to wait up until a year before their asylum claims are considered. This exposes them to insufficient reception conditions and the potential of being refouled to their country of origin upon arrival to the receiving State.

With its conclusion the report notes that the Dublin III Regulation has not touched upon the problem at the heart of the Dublin system: the variation in Member States’ capacity for receiving, processing and integrating asylum applicants. The report calls for more research to be undertaken into the implementation of Dublin procedures in practice, Dublin’s costs, impact of transfers on successful applicant’s integration prospects and Member States’ views on Dublin. 

Lees MPI report.


DT&V: nieuwe Leidraad Terugkeer en Vertrek

De DT&V heeft met zijn partners, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, de Afdeling Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensensmokkel, en de Internationale Organisatie voor Migratie, de afgelopen maanden gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe editie van de Leidraad Terugkeer en Vertrek. In dit proces zijn tevens vertegenwoordigers van de Dienst Justitiële Inrichtingen, Stichting Nidos, de Klankbordgroep Gemeenten, de Koninklijke Marechaussee en VluchtelingenWerk Nederland geconsulteerd.

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn verbetermaatregelen doorgevoerd in de vreemdelingenketen. De verbetermaatregelen die betrekking hebben op de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners in het vertrektraject staan nu in de Leidraad beschreven. Het gaat dan bijvoorbeeld om de oprichting van het Ketenbrede Calamiteitenteam (KCT), en de ingebruikname van het Tijdelijk Informatiesysteem Overdracht Vreemdelingen (TISOV).

Meer informatie: Leidraad Terugkeer en Vertrek


Nieuw boek "Migratierecht in de praktijk"

Dit boek is met name geschikt voor studenten die zich in de bachelorfase bevinden van de hbo-opleidingen Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening. Het boek bevat niet alleen verwijzingen naar de wetgeving, maar ook naar andere juridische bronnen, zoals Kamerstukken, beleidsnota’s en jaarverslagen.


Standpunt JWS inzake isolatie in vreemdelingendetentie

In aansluiting op en ter ondersteuning van de recent gepubliceerde notitie over isolatie in vreemdelingendetentie van de werkgroep gezondheid en zorg in vreemdelingendetentie  heeft de Johannes Wier Stichting op 18 maart jl. haar standpunt daarover verstuurd naar leden van de Tweede Kamer Commissie voor immigratie en asiel.

Lees verder in: Standpunt JWS inzake isolatie in vreemdelingendetentie


Nieuwsbrief 5, 2014

Isolatie in Vreemdelingendetentie

Gemiddeld 8 vreemdelingen zitten elke dag in isolatie, als straf of als orde-maatregel. Isolatie kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Amnesty International, Dokters van de Wereld en Stichting LOS pleitten voor afschaffing. Lees het rapport en dehandout.

Tijdens het Algemeen Overleg op 5 maart gaf de staatssecretaris aan in te willen zetten op de vermindering van het percentage vreemdelingen dat in isolatie verblijft. Hij beloofde binnen 4 weken een schriftelijke reactie te geven op het rapport.


FRA: Toolbox for legal entry of persons in need of international protection

This FRA focus presents a toolbox of possible schemes EU Member States could use to enable more persons in need of international protection to reach the European Union (EU) without resorting to smugglers. It does so by presenting different refugee-specific schemes – including resettlement, humanitarian admissions, the issuance of humanitarian visas (either under Schengen or national law), the lifting of visa requirements and temporary protection – as well as regular mobility schemes, such as those available to family members of persons residing in the EU, students, migrant workers and other categories of persons, which could be made more accessible to refugees staying in third countries.

Legal entry channels to the EU for persons in need of international protection: a toolbox


ACVZ: Advies intrekken Nederlanderschap in belang nationale veiligheid

Het wetsvoorstel richt zich op intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid wegens deelname aan een terroristische organisatie zonder dat daarvoor een strafrechtelijke veroordeling vereist is. Daarnaast wordt in het wetsvoorstel het verlies van rechtswege bij deelname aan een vreemde krijgsdienst gewijzigd in een verliesgrond van het Nederlanderschap.

De ACVZ heeft op zich begrip voor de beweegredenen achter de voorgestelde maatregel in het belang van de nationale veiligheid, maar heeft er op juridische en praktische gronden wel bedenkingen bij (o.a. het aanwezigheidsrecht, de effectiviteit van het voorstel in relatie tot personen met alleen de Nederlandse of een andere EU-nationaliteit). De commissie vindt de intrekking van het Nederlanderschap alleen proportioneel indien de betrokken persoon persoonlijk en daadwerkelijk een gevaar voor de nationale veiligheid vormt. Daarnaast is de commissie van mening dat de rechtsbescherming onvoldoende geregeld is.

Het advies is gepubliceerd op de website van de ACVZ: advies


European Commission : European Agenda on Migration

The College of Commissioner held a first orientation debate on possible key actions to ensure a comprehensive approach to coping with migration into the EU. For the first time in the history of the European Union, managing migration better is an explicit priority of the European Commission, as presented in the political guidelines of President Juncker, A new start for Europe. Migration is a cross-cutting issue, involving different policy areas different actors, both inside and outside the EU. The new structure and working methods of the European Commission are a first step at addressing the challenges and opportunities of migration in a truly holistic way.

04.03.2015 - Commission makes progress on a European Agenda on Migration - Press release


Migration Policy Centre : Towards a pro-active European labour migration policy

Today, Europe is confronted with a remarkable paradox on its labour market. While many are out of work, there is also a serious need for labour. In addressing labour needs, the first priority for the EU and the Member States will be to reinforce policies directed at getting unemployment down. But given demographic characteristics and labour market realities, attracting skills and talents from outside the EU needs, at all costs, to be part of the policy response. This paper aims to identify a number of concrete measures that could be considered when constructing a pro-active European labour migration policy. The ideas and suggestions presented also aim to contribute to the implementation of the Commission’s work programme 2015 and to the new agenda for migration which the European Commission is to present shortly. View/Open


Nieuwsbrief 4, 2015

ECRE : Immigration detention and its impact on integration – a European approach

This paper argues that a large number of third country nationals who are detained for immigration purposes in fact remain on EU territory. As a consequence, a significant proportion of individuals that have been detained also come under the scope of EU integration policies. There is therefore a need to connect these two migration-related policy areas.

While taking a multidisciplinary approach, the author brings evidence to the fact that detention – and its immediate and long-term negative impact on people’s mental health – also impacts the integration of migrants and refugees and has consequences on societies. The paper considers the effect of detention on the different key areas of integration identified at EU level: social inclusion, health, employment, education, family life and the two-way process of mutual accommodation by all immigrants and residents of EU Member States.

It concludes that the experience of confinement damages people’s view of themselves and of others and affects the individual’s ability to interact and engage with the host society. It thus has a range of consequences on all areas that are considered key for successful integration in the EU. Moreover, the paper points out that a hostile environment towards migrants can lead to unintended consequences such as damaging the feeling of belonging of settled ethnic communities and “second-third generation” migrants.

http://king.ismu.org/wp-content/uploads/EU-Policy-Paper-n-2-rev.pdf


UNICEF:  Report on Undocumented Children’s Rights in Return Policy and Practice in Europe

Noting that between 2011-2013 over 12,000 unaccompanied and separated children each year entered the EU seeking asylum, a large amount originating from Afghanistan, the report submits that relevant policy approaches within the EU remain fragmented and do not address all relevant aspects of the return of unaccompanied and separated children. In this regard UNICEF highlights that “Best Interests Determinations are not undertaken systematically; relevant best interests considerations are not routinely accounted for in the documentation of decision making processes; family tracing may be undertaken without proper regard for potential risks or best interests considerations; and the practice of returns to institutional reception facilities remains insufficiently sensitive to the potential risks entailed for concerned children, including through the children’s possible disappearance from facilities.”
Against this practical background UNICEF provides recommendations to States when returning unaccompanied children, notably that an assessment of the security situation specifically with regards to the child must be undertaken thoroughly, that the child rights-based procedures for tracing and contacting families must be developed and used as well as the return of children to institutional reception only where recommended safeguards are in place.

Lees hier

Nieuwsbrief 3, 2015

EASO: Country of Origin Information report on security situation in Afghanistan

This report provides a comprehensive overview of the security situation in Afghanistan, and provides information relevant for the protection status determination of Afghan asylum seekers. Amongst other things, the report reveals that armed insurgent groups, such as the Taliban and Hezb-e Islami Afghanistan, have increasingly conducted large scale attacks on the Afghan National Security Forces (ANSF). The insurgents have been increasingly succesful in conquering and holding territory, but the ANSF generally still manage to control large city centres and towns in most of the country.

- 13.02.2015 - European Asylum Suppot Office - Country of Origin Information Report - Afghanistan


Mr. E.M. Kampstra: Hoofdzaken Vreemdelingenrecht

Dit boek is een inleiding in het Nederlandse vreemdelingenrecht, waaronder begrepen de toelating en het verblijf van vreemdelingen in Nederland.


Arjen Leerkes ‘What Drives Soft Deportation? Understanding the Rise in Assisted Voluntary Return Among Rejected Asylum seekers in the Netherlands'

Governments, including the Dutch government, experience significant difficulties in realising the return of rejected asylum seekers. In the period 2005-20011 there has nonetheless been a notable increase in deportation and assisted voluntary return (AVR) among asylum seekers rejected in the Netherlands. This paper asks what caused the latter increase, investigating both 'non-policy' and 'policy' factors. Furthermore, both macro level factors (societal conditions in countries of origin and characteristics of the Dutch deportation regime) and individual-level factors (applicants' demographic characteristics and variation in status determination time) are taken into consideration.

Part of the increase in AVR, perhaps ten percent, turns out to be related to the improved standard of living in countries of origin. A larger part, perhaps forty percent, seems to be related to changes in the deportation regime: (1) an increased availability of 'native counsellors', (2) increased deportation risks and (3) increased 'reintegration support'.

Zie bij Leerkes onder: http://www.imi.ox.ac.uk/projects/demig/2014-conference/abstracts#L


Amnesty: filmpjes over het gebruik van isoleercellen in Vreemdelingendetentie

http://www.amnesty.nl/charles


Nieuwsbrief 2, 2015

OHCHR: The Economic, Social and Cultural Rights of Migrants in an Irregular Situation

Through a specific focus on economic, social and cultural rights, the report seeks to challenge common assumptions about the entitlement of irregular migrants to fundamental human rights such as the right to health care, to education, to an adequate standard of living, to social security and to fair working conditions. The report also defines legal and practical barriers which prevent irregular migrants from enjoying their rights in each of these areas and stresses the importance of not labelling undocumented migrants as ‘illegals’ due to their migration status. The report serves as a resource for policymakers, human rights institutions, civil society, lawyers, judges and migrants themselves to understand the scope and content of the human rights of undocumented migrants.

To download the report please click here.


EU Fundamental Rights Agency: victim support

In dit document adviseert de Mensenrechten-organisatie van de Europese Unie over de slachtofferrichtlijn. Onder andere adviseert zij om ‘irregular migrants’ ook toegang tot slachtofferhulp te geven, onafhankelijk van aangifte. Dit is belangrijk om uitbuiting te voorkomen.

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/victims-crime-eu-extent-and-nature-support-victims


UNHCR: International Protection Considerations Related to the Developments in Ukraine – Update II

http://www.refworld.org/docid/54c639474.html


Susanne van der Kleij: IND-tolken doen meer dan alleen vertalen - Interaction in Dutch asylum interviews. A corpus study of interpreter-mediated institutional discourse

Susanne van der Kleij onderzocht de interactie tussen asielzoeker, IND-ambtenaar en tolk. Uit het onderzoek blijkt een discrepantie tussen de rol van de tolk zoals verwacht op basis van de gedragscode en zijn rol in de praktijk bij de IND. Tolken richten zich in grote mate op het efficiënter maken en verduidelijken van de uitingen van asielzoeker en ambtenaar, waardoor de vertalingen vaak afwijken van wat daadwerkelijk gezegd is. Deze uitkomst roept de vraag op of tolken soms niet te veel op de stoel van de IND-ambtenaar gaan zitten.

http://www.ru.nl/letteren/actueel/promoties_en_oraties/@968267/interaction-dutch/


Kruispunt, Belgie: Toekomstoriëntering. Met precaire verblijvers werken aan een zinvol toekomstperspectief

The brochure introduces a new methodology and vision offering advice and assistance to undocumented migrants and migrants with a precarious residence status. Belgian organisations working on integration and social wellbeing have developed this methodology to guide undocumented migrants as they define future opportunities. This methodology was developed to address the difficulties faced by counsellors of undocumented migrants as they often feel powerless and confined to providing emergency help without the ability to offer long-term solutions. To read the brochure (in Dutch), click here.


Nieuwsbrief 1, 2015

Libie: Ambtsbericht | 19-12-2014

Bij dit ambtsbericht horen 5 Engelstalige rapporten:


A.v.Kalmthout: Veilige Aangifte in Eindhoven

Vluchtelingen zijn bang zelf aangehouden te worden als ze zich op het politiebureau melden. "Dat betekent dat iemand die illegaal hier is, niet makkelijk naar de politie stapt bij een inbraak of een mishandeling", zegt Monike Walraven van Vluchtelingen in de Knel. "Wij maken dat een paar keer per jaar mee. Daarom hebben we hiernaar onderzoek laten doen."

Wethouder Scholten gaat met gemeenteraad en politie opnemen dat aangifte per volmacht, zoals van Kalmthout adviseert, een goed alternatief is.

Rapport aangifte doen voor ongedocumenteerden


H. Nikray: Een onderzoek naar de grenzen van bestraffing van illegaal verblijvende vreemdelingen in Nederland

Steeds meer regelgeving werkt vanuit de Europese Unie door in ons nationale strafrecht. De toenemende verwevenheid tussen het Europees recht en ons nationale recht zorgt vaak voor spanning. Een goed voorbeeld van zo een spanningsveld is de bestraffing van illegaliteit en de Terugkeerrichtlijn. Open PDF file


T.W. Veenendaal: De schone schijn van de Terugkeerrichtlijn

Over de (on)verenigbaarheid van de Nederlandse strafvervolging en strafoplegging wegens illegaal verblijf met de Terugkeerrichtlijn. Lees hier


Izabella Majcher, Clément de Senarclens: Discipline and Punish? Analysis of the Purposes of Immigration Detention in Europe

Pre-removal detention is usually considered an administrative measure aimed at the facilitation of the removal of irregular migrants by preventing them from absconding during removal proceedings. The administrative nature of immigration detention implies that persons subject to this measure do not have access to the fair trial guarantees that criminal detainees are entitled to. However, the assessment of pre-removal detention under European Union and Swiss legislation demonstrates the penal nature of such detention despite its formal administrative classification.

The discrepancy between the administrative label of immigration detention and its punitive nature should be remedied. Arguably, the use of pre-removal detention should be limited to a truly administrative purpose, i.e. for very short periods of time allowing the state to prevent concrete risks of absconding once removal is about to be enforced. Alternatively, if the existing legal framework fails to prevent the use of immigration detention according to disciplinary or punitive functions, immigration detainees should be afforded guarantees comparable to those applied in criminal proceedings.

Full Text: PDF .


Vertrekcijfers IOM 2008-2014

Download in excel of zie het cirkeldiagram


WODC: Evaluatie nieuwe asielprocedure (die van 2010)

Op 1 juli 2010 is onder de noemer PIVA (Programma Invoering Verbeterde Asielprocedure) een groot aantal maatregelen ingevoerd om de asielprocedure te verbeteren..

Uit de verkregen kwantitatieve gegevens kan worden geconcludeerd dat het eerste doel van PIVA, verkorting van de asielprocedure, is bereikt en dat dit grotendeels aan PIVA is toe te schrijven. De doorlooptijden van asielverzoeken bij de IND zijn duidelijk verkort. Het percentage asielverzoeken waarop in de AA is beslist, is sterk gestegen.

Het doel van een grotere zorgvuldigheid van de procedure in het aanmeldcentrum was minder goed te kwantificeren en te vertalen in objectief meetbare indicatoren dan de andere doelen van PIVA. Het instandhoudingspercentage van AA-beslissingen in beroep (in vergelijking met het instandhoudingspercentage van AC-beslissingen onder de oude procedure) werd door beleidsambtenaren als belangrijkste kwantitatieve indicator voor de zorgvuldigheid van de AA gezien. Blijkens de beschikbare (onvolledige) cijfers over deze indicator, is de procedure niet onzorgvuldiger geworden.

Het derde doel van PIVA, het terugdringen van het aantal vervolgaanvragen, is blijkens de verkregen kwantitatieve gegevens niet gerealiseerd. Het aantal tweede en volgende asielaanvragen nam gedurende de eerste twee jaar van de herziene asielprocedure juist toe. Deze toename is deels terug te voeren op wijzigingen in het landgebonden asielbeleid en enkele andere niet aan PIVA gerelateerde ontwikkelingen.

Met betrekking tot het vierde doel, bewerkstelligen dat meer afgewezen asielzoekers daadwerkelijk uit Nederland vertrekken, blijkt uit de verkregen kwantitatieve gegevens dat het aantal aantoonbare vertrekken gedurende de eerste twee jaar van de herziene procedure toenam. In welke mate deze toename aan PIVA is toe te schrijven (en hoeveel groter de daarna ingezette afname zou zijn geweest zonder PIVA), was niet goed vast te stellen.

Met betrekking tot het vijfde doel, zoveel mogelijk voorkomen dat afgewezen asielzoekers (met rechtmatig verblijf) op straat belanden, bleek uit de beschikbare kwantitatieve gegevens in combinatie met informatie uit de interviews dat het beoogde effect tot op zekere mate is gerealiseerd, maar dat dit slechts in beperkte mate aan PIVA-maatregelen te danken is.

Download: http://www.wodc.nl/images/2347-volledige-tekst_tcm44-566309.pdf


Film: Dringend Gesucht – Anerkenningn nicht Vorgesehen

The German documentary ‘Dringend gesucht – Annerkennung nicht vorgesehen’ (Urgently wanted – no recognition provided) shares the personal stories and the struggle for the rights of several migrant domestic workers in Germany and the Netherlands who experienced exploitation by their employers. The documentary aims to shed light on the lack of labour rights of domestic workers and looks at the first initiatives to organise themselves and join labour unions. The documentary, made by Mónica Orjeda and Anne Frisius, is in German. The next public screening is scheduled for 28 January 2015 in Berlin. For more information on the film or to order a DVD, click here.


The International Migration Outlook analyses recent developments in migration movements and policies in OECD countries and selected non-OECD countries.

This edition also contains a chapter on managing labour migration. To view the International Migration Outlook 2014, click here.


Nieuwsbrief 26, 2014

Ambtsberichten

Ambtsbericht Congo RDC 9-12-2014
Ambtsbericht Somalie 18-12-2014


UNHCR: “Considerations on the Impact of Measures Relating to Ebola Virus Disease, on Persons Who Are or May Be in Need of International Protection”

Read: http://www.refworld.org/docid/548014ce4.html, 5.12.14


Evaluatie herziene asielprocedure:

In deze evaluatie wordt ook uitgebreid ingegaan op erkenningspercentages, opvang in VBL/ GL en het aanbod en de behoefte aan noodopvang. Daar waar begin 2011 nog noodopvang werd geboden (vooral in grotere gemeenten), was de omvang beperkt (zie tabel).

Uitkomsten van de WODC-enquête onder gemeenten (N = 258)

 

25 mei 2007

1 januari 2010

1 januari 2011

Gemeenten zonder noodopvang

67%

83%

87%

Gemeenten met noodopvang

30%

14%

9%

Gemiddelde omvang noodopvang

4,6 personen

1,2 personen

0,5 personen

Maximum omvang noodopvang

120 personen

40 personen

32 personen

Bron: Wijkhuis e.a. 2011, p. 149

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/12/11/tk-bijlage-evaluatie-van-de-herziene-asielprocedure/lp-v-j-0000007117.pdf


The World’s Stateless

The World’s Stateless report explores currently available statistical data and discusses the challenges involved in accurately mapping or quantifying statelessness. From this analysis, the report distils recommendations to states, UNHCR and civil society on how to improve data collection and reporting on statelessness.

link: www.InstituteSI.org/worldsstateless.pdf.


Reportage Afrikaanse voetballers

http://www.onderzoeksredactie.nl/artikel/dromen-van-camp-nou-de-handel-jonge-afrikaanse-voetballers/


Nieuwsbrief 25, 2014

Ambtsbericht

Ambtsbericht Christenen en Ahmadi's in Pakistan, 20-11-2014


ACVZ: Advies implementatie Procedure- en Opvangrichtlijn

Op 19 november 2014 is het voorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000) ter implementatie van de herziene Procedure- en Opvangrichtlijn aangeboden aan de Staten-Generaal. Daarmee wordt het ACVZ-advies over de implementatiewetgeving ook openbaar.

Download: http://www.acvz.org/publicaties/wetsadvies-ProcedureOpvangrichtlijn.pdf


Linda Terpstra, Anke van Dijke, Ellen de Ruiter: Mensenhandelaren - Verhalen en vonnissen

In dit boek vertellen vijftien veroordeelde mensenhandelaren over hun eigen leven. Ze laten zien: achter elk mens, achter elke daad, schuilt een verhaal, een geschiedenis.

Neem het verhaal van Jamie S. Zijn vader is pooier en Jamie leert al op heel jonge leeftijd hoe met de handel in vrouwen geld te verdienen valt. ‘Voor mij was het de normaalste zaak van de wereld wat mijn vader deed, ik wist niet beter.’ Ondanks het feit dat Jamie en zijn moeder zwaar worden mishandeld door zijn vader, wil Jamie op hem lijken. ‘Mijn vader was een bloedzuiger, maar hij is de man naar wie ik altijd opkeek. Hij was groot, breed, sterk. Ik wilde zijn als hij.’
Naast de persoonlijke verhalen wordt in dit boek aandacht besteed aan het juridische kader van de afzonderlijke zaken en aan een analyse van mensenhandelzaken van de afgelopen jaren.

ISBN: 9789088505164, € 19,90


ICRC: New report on children in detention

Detention can be stressful and dangerous. It entails physical, emotional and intellectual deprivation, and even resilient adults find it hard to cope with. For children therefore, detention is likely to have a particularly severe and lasting effect. That is why they should be detained only as a last resort and for the shortest possible time. This booklet explains the hardships that children face when they or their relatives are held in detention. It also covers what we do to help and protect children at such times.

Link: https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4201.pdf


Nieuwsbrief 24, 2014

UNHCR Position on returns to Libya

The UNHCR urges Member States not to carry out forcible returns to Libya until the security and human rights situation has improved considerably. The UNHCR submits that any proposed returns in the context of the application of an internal flight or relocation alternative would need to be assessed carefully, taking into account the individual circumstances of the case and concludes that in most cases the relevance and reasonableness criteria for an IFA to be relevant are unlikely to be met. The level of insecurity is high particularly in Benghazi where persistent fighting since May 2014 has left parts of the city inaccessible and entire neighbourhoods devastated by shelling, including 33 hospitals.

Read : http://www.refworld.org/docid/54646a494.html


EP: New approaches, alternative avenues and means of access to asylum procedures for persons seeking international protection

Study commissioned by the LIBE Committee of the European Parliament examines the relevance and utility of joint processing and distribution of asylum applicants amongst EU Member States in the Common European Asylum System (CEAS).
The study highlights that greater compliance with EU and international legal standards in the reception and treatment of asylum seekers is essential to ensuring access to protection. In this manner, arrangements for redistribution of asylum seekers run the risk of diverting resources and attention from the central task of improving the operation of national systems. The authors submit that instead the Dublin system should acknowledge the practical realities of movements across borders within the Schengen area, and thus be applied in a way that avoids the use of coercion, taking into account the needs and preferences of asylum seekers.
In addition, joint processing arrangements are proposed as a means to enhance the operation of national asylum systems, fostering cooperation among Member States with a view to enhancing efficiency and compliance with legal standards.
Finally, mutual recognition of positive decisions is proposed as a step towards the establishment of a uniform status of asylum that could also facilitate free movement of refugees.


ACVZ : advies aanscherping glijdende schaal

De belangrijkste bevindingen van de commissie zijn:

 • De noodzakelijkheid van de voorliggende maatregelen is niet onderbouwd;
 • De feitelijke afschaffing van iedere vorm van een glijdende schaal gedurende de eerste vijf jaren is onverenigbaar met het proportionaliteitsbeginsel. Ook valt niet in te zien dat bij een legaal verblijf van iets minder dan vijf jaar één dag gevangenisstraf volstaat om het verblijf te beëindigen, en bij iets meer dan vijf jaar ten minste vijftien maanden gevangenisstraf hiertoe pas volstaat.
 • De term ‘veelpleger’ is niet langer op zijn plaats. ‘Twee’ kan bezwaarlijk worden aangemerkt als ‘veel’. De commissie acht het juister om de term ‘recidivist’ te hanteren.

Download: http://www.acvz.org/nl/publicaties-2013/104-2013-wetsadviezen/844-advies-aanscherping-glijdende-schaal


European Commission reviews migrant detention policies in the EU member states

This report surveys the circumstances in which migrants are detained in the 24 members states that provided data. It sets out statistics collected for 2009-2013 which show that on average across the states that provided data, the total number of third-country nationals in detention has decreased by some 5% per annum – from 116,401 in 2009 to 92,575 in 2013.

Statistics on the total number of third-country nationals granted alternatives to detention, such a reporting procedures, for the period were available in 13 of the member states. The largest number of third-country nationals provided with an alternative to detention was in France (1,258), followed by Austria (771), Belgium (590) and Sweden (405).

The average length of detention for 2013 across the state providing data was around 40 days. The highest average detention period in 2013 was recorded in Malta (180 days) and Estonia (58 days). The lowest average number of days was observed in Sweden (5 days) and Finland (11.8 days) and in France (11.9 days).

The most common reasons given for detaining individuals was ‘risk of absconding’, followed by ‘establishing the identity’ of the individual.
In total 128 detention facilities for migrants exist across the participating 26 (Member) States. Ireland has no special facilities but permits detention in regular prisons.

Download http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migrat...


IOM: 'Challenges in the reintegration of return migrants with chronic medical conditions'

This report provides insight into the lived reality of voluntary returnees with chronic medical conditions who returned to Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Ghana, UNSC resolution 1244-administered Kosovo, Mongolia and Morocco. Twenty-eight migrants who returned from various EU countries were interviewed about their reintegration experiences.
The high cost of medication is one of the biggest stress factors for the returnees. Medication is not always available in free public health care, but only in private health care. Another factor causing stress among migrants is that generics may be available through free public care but are not trusted; thus, returnees have to buy brand medication from private pharmacies. As a result of the inability to provide for themselves and the stress caused by not being able to buy medication, most interviewed returnees feel they are a burden to their families and do not have a positive outlook on the future.

Most interviewed returnees feel a strong sense of failure. The inability to share the reason for return with the social network is very stressful. 
The report recommends the implementation of psychological support and counselling for returnees, starting in the host country. It also stresses the importance of taking the household as the basic unit of support and advises IOM to strengthen its local network in countries of origin.

http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=41_7&products_id=1406


Nieuwsbrief 23, 2014

UNCHR urges states not to forcibly return people to Iraq due to widespread violence

UNHCR has urged States not to forcibly return persons arriving from Iraq until the security and human rights situation has tangibly improved. As the armed conflict persists, UNHCR affirms that international human rights and humanitarian law are systematically violated by both the Iraqi Security Forces (ISF) and the group ‘Islamic State of Iraq and Al-Sham' (ISIS). Both ISIS and ISF have reportedly carried out widespread attacks against civilians that may amount to war crimes. In view of the situation, UNHCR maintains that many persons fleeing Iraq are likely to meet the 1951 Convention criteria for refugee status and that complementary forms of international protection should be granted to those not qualifying for refugee status.

http://www.refworld.org/docid/544e4b3c4.html


UNHCR: “International Protection Considerations with regard to people fleeing northeastern Nigeria (the states of Borno, Yobe and Adamawa) and surrounding region – Update I,”

http://www.refworld.org/docid/5448e0ad4.html   


New practitioners’ tool on how Charter of Fundamental Rights can be applied to asylum procedural law

ECRE and the Dutch Council for Refugees have just published a booklet on the application of the Charter of Fundamental Rights of the EU to asylum procedural law.

The booklet seeks to provide an overview of secondary legislation relevant in the context of the asylum procedure which is then assessed in light of the Charter and other relevant fundamental rights and principles as well as the case law of both the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR).


ACVZ-advies ‘Na de vlucht herenigd’

Dit advies gaat over het gezinsherenigingsbeleid voor vluchtelingen (het nareisbeleid).

Op grond van het uitgevoerde onderzoek kan de commissie niet bevestigen dat de aanscherpingen die in de periode 2007-2012 in het nareisbeleid zijn doorgevoerd, noodzakelijk waren in verband met fraudebestrijding. De meeste aanscherpingen pasten wel binnen het internationale en Europese recht. De aanscherpingen waarvoor dit niet gold, zijn inmiddels teruggedraaid. De commissie vindt het niet nodig om alle nareisaanvragen die sinds 2008 zijn afgewezen ambtshalve opnieuw te beoordelen, omdat tweederde van het aantal aanvragen inmiddels is ingewilligd en alle zaken waarin na de versoepeling van het beleid een nieuwe aanvraag is ingediend, zijn beoordeeld op grond van het versoepelde beleid. De commissie ziet wel verbeterpunten voor de uitvoering van het beleid, met name waar het de motivering van afwijzende besluiten betreft.

Lees op http://www.acvz.org/nl/home/842-na-de-vlucht-herenigd


CSP: Huwelijksmigratie in Nederland - Achtergronden en leefsituatie van huwelijksmigranten

Als een in Nederland gevestigde man of vrouw een relatie aangaat met een partner van over de grens en het paar besluit samen in Nederland een bestaan op te bouwen, noemen we dat huwelijksmigratie. De buitenlandse partner die voor een duurzame relatie naar Nederland verhuist, is dan de huwelijksmigrant. In deze publicatie brengen we huwelijksmigranten cijfermatig in beeld, maar laten we bovenal henzelf en hun partners aan het woord. We   besteden daarbij ook aandacht aan de donkere kanten: het verhoogde risico in aanraking te komen met huiselijk en eer gerelateerd geweld, verlating en huwelijkse gevangenschap.

http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2014/Huwelijksmigratie_in_Nederland


Regioplan: Evaluatie Wet Inburgering Buitenland

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-404490.pdf, sept 2014


MLC: Nederland moet ingangsdatum rechtmatig verblijf partner EU-burger vaststellen

In deze expert opinion van de Migration Law Clinic (MLC)  wordt geconcludeerd dat Richtlijn 2004/38/EG lidstaten verplicht om de ingangsdatum van rechtmatig verblijf van de ongehuwde partner vast te stellen. Naast een grondige analyse van Richtlijn 2004/38/EG, bespreekt deze expert opinion de situatie in Nederland waar de ingangsdatum van rechtmatig verblijf ontleend aan de richtlijn niet wordt vastgesteld.

Lees: Assessment and evidence of the starting date of lawful residence 24 Oct 2014


Sixth periodic report of the Kingdom of the Netherlands concerning the implementation of the international convention on the elimination of all forms of discrimination against women (2008-2013)

In dit rapport wordt onder andere ingegaan op vrouwelijke asielzoekers en toelatingscriteria voor huwelijksmigranten, zoals de inburgerings- en inkomenstoets.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-401014.pdf


Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen in Gezinslocaties

Kinderen die samen met hun ouder(s) in locaties wonen voor uitgeprocedeerde gezinnen, noemen de situatie er ziekmakend. De kinderen worden geïsoleerd, uitgesloten van de Nederlandse samenleving en voelen zich gevangen en angstig. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de werkgroep Kind in AZC.

In Nederland zijn acht gezinslocaties, waar uitgeprocedeerde gezinnen worden opgevangen. Er groeien ruim 1.100 kinderen op. Er heerst veel stress en spanning. Uit eerder onderzoek van de Werkgroep Kind in azc bleek ook al dat een gezinslocatie geen geschikte plek is voor kinderen.

Lees het onderzoek: ‘Het is hier in één woord gewoon… stom


Undocumented: The Architecture of Migrant Detention

This book illustrates through drawings and photographs the role of architectural design in the control and management of migrants. Using the example of migrant detention in Canada, the book provides a new perspective on migrant detention centres and aims to make visible the sites and stories of detention, to bring them into conversations about our built environment, and to highlight migrant detention as an architectural problem.

The book is available in Northern America here and in Europe here.
For more information on the book, click here.


Open Access Now releases booklet on detention of migrants

This publication responds to the evaluation report of the ‘Return Directive’ published by the European Commission on 28 March 2014 and aims to underline the gaps between the realities of migrants’ lives in detentioncentres and the principles that the Directive claims to defend regarding respect for human rights. The publication underlines that the lack of transparency and insufficient access to the centres makes it difficult to gather data and obtain reliable sources of information on the living conditions of migrants in detention centres. The booklet is available in English and in French . Open Access Now’s press release is available in English and in French.


Ethnographic study of irregular migration towards Europe

Anthropologist Ruben Andersson relates his investigation into migration routes from Senegal and Mali to the Spanish North African enclaves of Ceuta and Melilla in his book ‘Illegality, Inc’. Along his journey, the author met migrants from different backgrounds but always with the same goal: reaching Europe. Ruben Andersson explores how the increasingly strict European border regime impacts on the migrants and examines the general dynamics around the subterranean flows from Africa to Europe.

For more information on the book, click here. The book can be purchased here.


Nieuwsbrief 2014, 22

Amnesty: No Place Like Home: Returns and Relocations of Somalia’s Displaced’

Amnesty International heeft vorig jaar al opgeroepen om niet naar Somalië uit te zetten, omdat dit een schending van het internationaal recht zou zijn. Desondanks blijft Nederland Somalische asielzoekers afwijzen en hen te dwingen te vertrekken. Somaliërs die dit niet op eigen gelegenheid doen komen op straat terecht, of in geïmproviseerde opvanglocaties zoals de Vluchtgarage.

In nieuw Amnesty-rapport wordt opnieuw de veiligheidssituatie in Somalië belicht. Daarnaast wordt speciaal aandacht gegeven aan het standpunt van Nederland dat onder bepaalde omstandigheden terugkeer naar Al Shabaab-gebied aan de orde kan zijn. Volgens Amnesty is sprake van grootschalige mensenrechtenschendingen in die gebieden, die er toe leiden dat iedereen die daar naartoe terug moet keren groot gevaar loopt. Amnesty roept de Nederlandse regering dan ook op om geen Somalische asielzoekers af te wijzen op basis van dit gebrekkige standpunt. 

Amnesty heeft ook Denemarken, Zweden, Groot-Brittannië, Noorwegen en Saudi-Arabië opgeroepen om hun beleid aan te passen en geen Somaliërs meer uit te zetten naar het zuiden en midden van Somalië.

Lees hier


Scriptie Monique Watchman: ‘Het Zambrano-criterium. Een kritische analyse van de toepassing van het Zambrano-criterium door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State'

In het Zambrano arrest oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof) dat ontzegging van het effectieve genot van de belangrijkste Unieburgerschapsrechten in strijd is met art. 20 VWEU en dat daarvan sprake is indien de derdelander ouder die jonge (minderjarige) Unieburger kinderen ten laste heeft een verblijfsvergunning en arbeidsvergunning wordt ontzegd. Met dit arrest leek de verzorgende derdelander ouder van een minderjarig Nederlands kind verzekerd van een afgeleid verblijfsrecht.

In de rechtspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) wordt het arrest echter ristrictief geïnterpreteerd ten aanzien van derdelander ouders wanneer er ook sprake is van een Unieburger ouder. In deze scriptie werd onderzocht in hoeverre de interpretatie, die door de Afdeling aan de door het Zambrano-criterium vereiste afhankelijkheidsverhouding wordt gegeven in de situatie waarin er sprake is van een Unieburger ouder en een derdelander ouder, in overeenstemming is met het Unierecht.

Lees hier


Meijers Committee: proposal for the treatment of stateless persons in EU Member States.

The development of common rules for the treatment of stateless persons in EU Member States would improve the vulnerable position of stateless persons, one of Europe’s major human rights issues. Common criteria should be developed in three areas:

 1. a fair procedure for determining whether a person is stateless;
 2. the standard of treatment to be accorded to stateless persons; and
 3. the conditions of residence for stateless persons.

Such rules can be based on Chapter 2, Title V TFEU, which equates stateless individuals with third-country nationals, on which the EU has legislated extensively. The Meijers Committee proposal fills the existing gap in EU law on the position of stateless persons without compromising nationality laws of Member States.

Moreover, the proposal curbs secondary migration, while increasing the legal protection of stateless individuals. Action on these issues sits comfortably with both existing EU legislation and the policy aims of the European Council in the Area of Freedom, Justice and Security.

The full proposal, in which the Meijers Committee details the necessity, existing framework and EU actions, subsidiarity and proportionality, legal basis and legal elements, may be read here.


Mensenrechtencommissaris bezorgd over basisrechten en vreemdelingendetentie

Particularly concerning is the extensive use of administrative detention of asylum seekers and immigrants, a practice at variance with international standards which only allow it as a measure of last resort, for the shortest possible period of time and when no effective alternative is applicable. Addressing specifically the systematic detention of asylum seekers arriving at international (air)ports from non-Schengen countries, the Commissioner notes that unaccompanied minors are exempted from its application and that families with children are to be detained only in exceptional circumstances. However, he urges the Dutch government to “stop detaining all children seeking asylum and all asylum seekers in particularly vulnerable situations”.

Another issue of concern to the Commissioner is the legal limbo in which irregular immigrants live. "A number of irregular immigrants end up in destitution on the streets or in camps as they do not manage to access existing emergency shelters. This situation must be dealt with urgently, because anyone, regardless of the residence status, has the right to an adequate standard of living, including food, clothing and shelter".

Lees het rapport: http://www.coe.int/en/web/commissioner/-/migrants-and-children-s-rights-...
en de reactie van de NLse overheid: https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.Cm...


Masja van Meeteren: "Irregular Migrants in Belgium and the Netherlands"

This book surveys the many different ways in which irregular migrants settle and make a living in Belgium and the Netherlands. Offering an empirically grounded theoretical critique of the dominant research’s focus on survival strategies, overreliance on comparisons of migrant communities, and overemphasis on structural explanations, Masja van Meeteren instead takes the aspirations of irregular migrants as her starting point, which opens up fascinating new questions about their lives and roles in their new home nations.


Thomas Spijkerboer: De Nederlandse rechter in het vreemdelingenrecht, Den Haag: Sdu, 2014

Spijkerboer onderzocht ruim 600 rechtszaken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uit 2010 en 2011. Hij komt tot de conclusie dat de Raad van State, hoogste bestuursrechter van Nederland, zich “beteugeld activistisch” in het voordeel van de staat opstelt in het vreemdelingenrecht. In het rapport:

Als belangrijk voorbeeld van zulk activisme beschrijft Spijkerboer in zijn onderzoek hoe de Raad van State vooral de staatssecretaris laat bepalen of het vluchtverhaal van de vreemdeling geloofwaardig is. Volgens hem toetst de rechter cruciale informatie voor dat vluchtverhaal, bijvoorbeeld ambtsberichten, medische rapportages of taalanalyses, maar marginaal. In zijn onderzoek schrijft Spijkerboer: “De bewijsmiddelen die de staatssecretaris gebruikt, worden voor waar gehouden zolang de vreemdeling die niet vérgaand heeft ondergraven.”


Eurostat : Residence permits delivered in EU-countries in 2013

In 2013, 2.36 million first residence permits were issued in the EU28 to non-EU citizens, up by 12.5% compared with 2012 but down by 7.0% compared with 2008. The decrease recorded from 2008 is mainly due to the fall in the number of first permits issued for employment reasons (from 0.8 million in 2008 to 0.5 million in 2013). In 2013, 28.5% of first residence permits were issued for family reasons, 19.7% for education, 22.7% for employment reasons and 29.1% for other reasons.

These administrative data on residence permits in the EU28 are published in a report issued by Eurostat, the statistical office of the European Union.

EUROSTAT - Residence permits delivered in 2013 for EU28


EU: evaluatie beleid mensenhandel

To mark the 8th EU Anti-trafficking day on 18 October 2014, the Commission is today taking stock of all coordinated efforts which have been made during the 2010-2014 European Commission mandate towards the goal of eradicating human trafficking. With the adoption of the EU Anti-trafficking Directive in 2011, courts all over Europe are now judging crimes relating to human trafficking as equally severe, with common prison sentences, and EU countries are obliged to provide proper support to victims. Also, in the EU 2012-2016 Strategy on Trafficking in human beings, the EU has set out 40 concrete and practical measures against trafficking in human beings, putting the protection and rights of the victims at the forefront.
Commissioner for Home Affairs, Cecilia Malmström, said: "When I took office as Commissioner in charge of Home Affairs almost five years ago, one of my main priorities was to work towards the eradication of trafficking in human beings. Back then, eradicating trafficking was not high on the political agenda and there was a lax attitude towards the crime in many countries. Today, we can be proud over what has been achieved to prevent this slave trade of our time. We have moved from words to real action. We must continue our work tirelessly, in Europe and beyond our borders. We owe it to the women, men, girls and boys who, as we speak, are being kept against their will and exploited in appalling conditions. Every victim of human trafficking is a victim too many."

- 17.10.2014 - Mid-term report on the implementation of the EU strategy towards the eradication of trafficking in human beings
- 17.10.2014 - Trafficking in human beings - Statistical report - Eurostat


OHCHR: Guidelines on Human Rights at International Borders

In its Recommended Principles and Guidelines on Human Rights at International Borders, the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) emphasises that irregular border crossing is an administrative issue and should be managed as such. The Guidelines stress the importance of terminology and that migrants should not be referred to as illegal in practice, policy or legislation, as in so doing actors go against international human rights standards.
The Guidelines were published alongside a report by the UN Secretary General, which was submitted at the request of the UN General Assembly. Their intended purpose is to support States in upholding their human rights obligations whilst effectively governing their borders.


Nieuwsbrief 2014. 21

Ambtsbericht

Sri Lanka 2-10-2014


EASO publiceert landenrapport over Somalië

Op 3 oktober 2014 heeft EASO een landenrapport uitgebracht over Centraal- en Zuid-Somalië. Dit 152 pagina's tellende rapport is het eerste algemene landenrapport dat onder de vlag van EASO (European Asylum Support Office) wordt uitgebracht, geschreven door landenexperts van de immigratiediensten van verschillende lidstaten. Dit rapport vervangt het Nederlandse ambtsbericht niet, al is dat op termijn wel de bedoeling.

See the press release. See the report.


EASO publishes Country of Origin Information report on Chechnya

The European Asylum Support Office (EASO) has published a Country of Origin Information (COI) Report entitled 'Chechnya Women - Marriage, Divorce and Child Custody'. The report gives an account of the situation of women in Chechnya and of how their situation has changed since Ramzan Kadyrov became President in 2007.

See the Press release. See the Report.


ECRE : Onderzoek criteria binnenlands vluchtalternatief in EU-landen

The application of the concepts of internal protection alternative (IPA) and actors of protection is still not harmonised among Member States and still gives rise to concerns with regard to its compatibility with human rights, a comparative report by ECRE shows. ECRE examined how these two concepts are applied both at the administrative and judicial level in 11 Member States: Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, the Netherlands, Poland, Spain, Sweden and the UK.

The research found that in many instances, a Member State’s decision to rely upon the IPA was not fully reasoned, lacking a proper identification of the region of relocation or a full assessment of the possibility for the applicant to safely and legally travel to the region. This lack of proper assessment of the IPA can lead in practice to the burden of proof being transferred to the applicant, for instance by requiring the applicant to prove that no IPA exists anywhere in his/her country of origin.

In addition to the comparative report, 11 national reports provide a detailed assessment of the use of the IPA and actors of protection in each of the countries covered in the research.

Download:, APAIPA, Actors of Protection and the Application of the Internal Protection Alternative, European Comparative Report


ILGA-Europe: Publications on LGBTI issues and asylum in the EU 

ILGA Europe has published two documents on the correct transposition of the Reception and Procedure Directives with regards to LGBTI claims and a second paper on good practices in the EU relating to LGBTI asylum seekers.

The first publication explores how the recast Directives could be used to ensure the rights of LGBTI applicants and the obligations of national authorities in the implementation of the CEAS. In noting specific Recitals from the Directives and Articles relating to applicants in need of special procedural and reception guarantees, the publication specifies that Member States must adopt national policies to appropriately identify applicants in need of special guarantees and to provide them with adequate support. As a consequence, these national policies should address the situation of applicants with claims based on sexual orientation and/or gender identity. Moreover, the issue of concepts of safe country of origin are tackled in the report with ILGA advising that a thorough examination of an individual application, including sexual orientation or gender identity and its consequences on the nature or risk of persecution, should always be taken into account.

As an accompaniment to the above, the second publication lists good policies and practices within Member States for LGBTI asylum applicants, with a specific focus on Member State practice towards asylum applicants whose country of origin criminalises same-sex relations. The guidance also covers matters concerning credibility, discretion, late disclosure and LGBTI sensitive trainings and expertise. 


EMN: Ad-Hoc Query on detention in Dublin III cases (Regulation EU No 604/2013)

In the course of the development of the Common European Asylum System, a regulation covering imprisonment during Dublin-procedures came into force for the first time in the form of Article 28, section 2 of the EU-regulation 604/2013 (Dublin-III-Regulation). A prerequisite for imprisonment is, among other things, that “a significant risk of absconding” prevails. Article 2, letter n), of the Dublin-III-regulation defines “the risk of absconding”.

The German Federal Government is in the process of transposing the aforementioned into national legislation and is planning new legal provisions regarding imprisonment during a Dublin transfer.

Document, 8.9.14


Nieuwe kerncijfers mensenhandel

Verdachten van mensenhandel zijn in 2012 en 2013 vaker veroordeeld dan in de jaren daarvoor. Sinds 2010 legt de rechter bovendien steeds zwaardere straffen op. In 2013 werden 1.437 mogelijke slachtoffers van mensenhandel geregistreerd. Daarvan is bijna een derde Nederlands. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen op basis van cijfers van het Openbaar Ministerie en CoMensha over 2009-2013.

Nationaal Rapporteur. Mensenhandel in en uit beeld II. Update cijfers mogelijke slachtoffers 2009-2013Rapport | 23-09-2014 | pdf-document, 0.96 MB

Nationaal Rapporteur. Mensenhandel in en uit beeld II. Update cijfers vervolging en berechting 2009-2013Rapport | 23-09-2014 | pdf-document, 0.60 MB

Nationaal Rapporteur. Infographics mogelijke slachtoffers 2009-2013Folder | 24-09-2014 | pdf-document, 0.10 MB

Mensenhandel in en uit beeld II


PICUM: Housing and Homelessness of Undocumented Migrants in Europe

This  report describes the strategies and good practices to overcome barriers for undocumented migrants to access housing and shelter. There is a gap between legal entitlements and actual policies in most countries. Restrictive policies at national level and discrimination prevent undocumented migrants from their right to adequate housing.

Undocumented migrants have often no opportunity to access justice and file a complaint against abusive landlords. If they become homeless, they face significant difficulties to access emergency shelter. In some EU countries, policies require shelters to report undocumented and state funds do not cover costs for undocumented migrants staying in shelters. The situation of undocumented women escaping violence is of particular concern. When turned away from emergency women shelters, they are faced with the stark choice of returning to an abusive situation or living on the street, where they risk further violence

To read the press release online, click here.


ICJ: Practitioners Guide on Migration and International Human Rights Law

The ICJ has published their updated guide which gives practitioners an overview of established law and principles relating to migrants and their human rights. It focuses principally on human rights issues and standards that have the most relevance to the migration process. In this manner the guide gives information on expulsion, detention, and economic and social rights for migrants.


Gallagher & David: The International Law of Migrant Smuggling

Whether forced into relocation by fear of persecution, civil war, or humanitarian crisis, or pulled toward the prospect of better economic opportunities, more people are on the move than ever before. Opportunities for lawful entry into preferred destinations are decreasing rapidly, creating demand that is increasingly being met by migrant smugglers. This companion volume to the award-winning The International Law of Human Trafficking, presents the first-ever comprehensive, in-depth analysis into the subject. The authors call on their experience of working with the UN to chart the development of new international laws and to link these specialist rules to other relevant areas of international law, including law of the sea, human rights law, and international refugee law. Through this analysis, the authors explain the major legal obligations of States with respect to migrant smuggling, including those related to criminalization, interdiction and rescue at sea, protection, prevention, detention, and return.


Verweij-Jonker Instituut: Zo zijn we niet getrouwd, Een onderzoek naar omvang en aard van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap

Het Verwey-Jonker Instituut heeft, samen met de Universiteit Maastricht en Femmes for Freedom, een omvangschatting gemaakt van het aantal gevallen van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap in Nederland over het jaar 2011 en 2012. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In het rapport ‘Zo zijn we niet getrouwd’ valt te lezen dat de minimale ondergrens (gebaseerd op feitelijke registraties) achtereenvolgend voor huwelijksdwang op 181 zaken ligt, voor achterlating op 178 zaken en voor huwelijkse gevangenschap ligt de ondergrens op 140 zaken. Betrokken professionals maakten vervolgens een geschatte boven- en ondergrens van de totale omvang, dus ook de gevallen die niet bij instanties zijn geregistreerd. Voor huwelijksdwang bedroeg deze schatting tussen de 674 en 1914 gevallen, voor achterlating wordt er een schatting gemaakt van tussen de 364 en 1631 gevallen en voor huwelijkse gevangenschap ligt de marge tussen de 447 en 1687 gevallen. Het valt niet uit te sluiten dat de daadwerkelijke aantallen hoger liggen.

Download: http://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/7414_Zo%20zijn%20we%20niet%20...


"Haft ohne Straftat". Fakten und Argumente gegen Abschiebungshaft

Der vorliegende Reader informiert umfassend über das System der Abschiebungshaft: über die Häufigkeit ihrer Anordnung und die typischen Wege in die Haft, über deren Wirkung auf die Betroffenen und die Situation in den Einrichtungen, über die europäischen wie nationalen rechtlichen Rahmenbedingungen für die Abschiebungshaft und die Schwierigkeiten des Rechtsschutzes.

Neben dem dokumentarischen Anspruch versteht sich dieser Reader auch als Beitrag zur politischen Debatte um die Notwendigkeit, Zulässigkeit und Angemessenheit der Abschiebungshaft. Im abschließenden Teil zeigen die HerausgeberInnen, was Abgeordnete wie zuständige MitarbeiterInnen tun können, um die Haft weitgehend zu vermeiden oder zu ihrer Abschaffung beizutragen.

download


PACE: resolution and recommendation on banning immigrationdetention of children

Following on from PACE’s Migration Committee report published on the 9th of September, the Council of Europe Member States have adopted a resolution which calls on States to introduce the prohibition of the detention of children for immigration reasons into legislation and ensure its full implementation in practice.

The resolution further requests that Member States refrain from placing unaccompanied or separated children in administrative detention; that States develop child-friendly age-assessment procedures for migrant children; adopt alternatives to detention that fulfill the best interests of the child; raise the awareness of all public officials, including the police and migration prosecutors and judges, on international human rights standards, with a certain focus on the rights of children and alternatives to detention; and share best practices on alternatives to the detention of migrant children across the Member States.

Adopting the previous recommendation from the Migration Committee, the Assemblyalso requested the Committee of Ministers to launch a study with the aim of collecting data on child immigration detention and alternatives along with the drafting of guidelines for conducting child-friendly age-assessment procedures for migrant children.

Elena weekly update 10.10.14


Nieuwsbrief 20, 2014

Ambtsberichten

Ambtsbericht Irak veiligheidssituatie 19-9-2014
Ambtsbericht Afghanistan 17-9-2014


Begroting justitie

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-VI-2.html


Vreemdelingenbewarig in getal 2009-2013

http://www.dji.nl/actueel/kerncijfers-dji-2009-2013-verschenen.aspx


UNHCR: vluchtelingenstromen eerste helft 2014

The report records an increase of 330,700 asylum applications during this period. This represents an increase of 24% over the 266,300 who sought refugee during the first half of 2013

The 38 countries in Europe received 264,000 apllication during the six month period, with 216,300 of these being recorded in the 28 member states of the European Union. This represents a 23% increase over the corresponding period in 2013. Amongst the European countries the largest recorded increase was in southern Europe, which received 60,800 fresh applications - a 73% against the first half of 2013. 

Germany received the largest number of new applications with 65,700 in the six month period.  The United States followed with 52,8000; France third with 29,000; Sweden fourth with 28,500; and Turkey fifth with 27,000.  Together these countries accounted for 62% of all new applications.

The top five refugee sending countries were the Syrian Arab Republic, followed by Iraq, Afghanistan, Eritrea and Serbia.

http://www.unhcr.org/5423f9699.html


Lineke Slingenberg: "The Reception of Asylum Seekers under International Law"

This book describes how European states use policy on the reception of asylum seekers as an instrument for migration control.


Marcelle Reneman: "EU Asylum Procedures and the Right to an Effective Remedy"

This book describes the meaning of the EU right to an effective remedy in terms of the legality and interpretation of the Procedures Directive in regard to several key aspects of asylum procedure.


WODC: Bejegening van getraumatiseerde slachtoffers van mensenhandel ten behoeve van coherente of consistente getuigenverklaringen

Eén van de omstandigheden die waarheidsvinding bij rechtszaken in verband met mensenhandel in de weg kan staan is dat er sprake is van geheugenproblemen. De vraag is of de bewijskracht van getuigenverklaringen van slachtoffers van mensenhandel kan worden verbeterd. Hiertoe wordt nagegaan in welke situaties en bij welke personen zich een vergelijkbare problematiek voordoet en hoe daar – ten behoeve van een succesvolle rechtsgang - mee wordt omgegaan. Dit biedt mogelijk aanknopingspunten voor de (strafrechtelijke) aanpak van mensenhandel.

Het algemene doel van dit onderzoek is 'Inzicht bieden in de wijze waarop (mogelijke) de bewijskracht van getuigenverklaringen van slachtoffers van mensenhandel met een psychotrauma kan worden verbeterd, teneinde de opsporing en vervolging van mensenhandel te verbeteren.'

Het onderzoek bestaat voornamelijk uit interviews met vertegenwoordigers van groepen experts (politie, officieren van justitie en hulpverleners in Nederland, België en Engeland) en een korte literatuurreview.

http://www.wodc.nl/images/2296-volledige-tekst_tcm44-556015.pdf


WODC: Aanscherpingen glijdende schaal - Geschatte resultaten van recente en voorgenomen aanscherpingen

Ter beoordeling van de vraag of de verblijfsvergunning van een vreemdeling, aansluitend op strafrechtelijke maatregelen bij misdrijven, moet worden ingetrokken is een ‘glijdende schaal’ (GS) opgesteld. Deze schaal relateert de hoogte van de opgelegde straf aan de duur van het rechtmatige verblijf in Nederland (tot het moment van het plegen of de aanvang van het misdrijf). Indien het onvoorwaardelijke strafdeel langer is dan de GS ‘toelaat’ is intrekking van de verblijfsvergunning mogelijk. De toepassing van de GS maakt deel uit van het vreemdelingenrechtelijk openbare ordebeleid (Staatsblad 2000, 497, 23 november 2000 en 2002, 371, 5 juli 2002).

In verband met het ontbreken van voldoende inzicht in de resultaten van de eerdere aanscherpingen van de GS, beoogt dit onderzoek een cijfermatige bijdrage te leveren aan het beleidsproces ten aanzien van de beslissing over het wel of niet verder aanscherpen van de GS. De volgende onderzoeksvraag staat centraal:

Wat zijn de geschatte resultaten van de aanscherpingen van de GS in het vreemdelingenbeleid in de jaren 2010 en 2012, en de voorgenomen aanscherping in 2013 in termen van het aantal verblijfsbeëindigingen?

http://www.wodc.nl/images/2410-volledige-tekst_tcm44-563991.pdf


EMN Beleidsoverzicht 2013 - Migratie en asiel in Nederland

In het kader van het in oktober 2008 aangenomen Europees pact inzake immigratie en asiel zijn de lidstaten van de EU verplicht om jaarlijks informatie over de voortgang te verstrekken aan de Europese Commissie ten behoeve van bespreking in de Europese Raad. Bovendien moeten de lidstaten rapporteren over de engagementen die zijn aangegaan in het kader van het op 11 december 2009 aangenomen Programma van Stockholm. In december 2013 hebben de opstellers van het onderhavige rapport een opsomming van alle Nederlandse wets- en beleidswijzigingen, concrete acties en overheidsplannen in het kader van deze engagementen bij de Europese Commissie ingediend.

Dit Beleidsoverzicht beziet de ontwikkelingen op het gebied van reguliere immigratie en mobiliteit, illegale immigratie en terugkeer, asiel, alleenstaande minderjarige vreemdelingen, maatregelen tegen mensenhandel en migratie en ontwikkeling ook in nationaal perspectief. Ten slotte wordt de implementatie van de Europese regelgeving in 2013 in beeld gebracht.


City-Level Responses to Migrant Families with Restricted Access to Welfare Benefits

This pilot study describes the situation in two cities, Berlin and Madrid. The findings show that in both cities substantial numbers of people remain outside the safety net, including migrants without legal documentation, people who do not meet the qualifying period for contributory benefits, and job-seeking EU nationals.

In both Berlin and Madrid this has led to the emergence of shanty-town developments as a response of the excluded to their predicament.  In the German capital this had led to the creation of a camp on the Oranienplatz, which is intended as an explicit protest against the plight they find themselves.  In Madrid, the migrant neighbourhood of La Cañada Real is acquiring the permanence of a barrio providing for the needs of the new ‘precariat’ and the excluded.

The report concludes with a list of nine recommendations on measures which might alleviate a range of fast-developing problems.  This includes action at European level to “strengthen the legal basis for minimum standards of existence for migrant families; and to explore ways to ensure the realisation of the fundamental economic and social rights protected by the existing European legal instruments.”

link: http://www.compas.ox.ac.uk/fileadmin/files/Publications/Reports/Exec-sum_City_level_responses_Eng.pdf
http://www.compas.ox.ac.uk/research/welfare/nrpf


PACE report on the detention of migrant children 

The Parliamentary Assembly Council of Europe's Migration Committee has published a report calling for Member States to introduce and enforce laws banning the detention of children for immigration reasons.

The report, published by the Committee on the 9th September, is accompanied by a draft resolution and recommendation, which stresses that States engaging in the immigration detention of children contravene the principle of the best interests of the child and commit a child rights violation. The Migration Committee has also called on the Committee of Ministers to launch a study to collect qualitative and quantitative data on child immigration detention and the use of non-custodial, community-based alternatives to detention for children and families, and to promote the sharing of these practices across Europe. Along with this, the Committee has recommended the Committee of Ministers to establish guidelines for conducting child-friendly age-assessment procedures for migrant children. The report is due to be debated by the full Assembly on 3 October.


European Commission Handbook Marriages of Convienience with EU-citizens

The European Commission published a handbook to help EU Member States take action against marriages of convenience between EU citizens and non-EU nationals in the context of EU law on free movement. The Commission prepared the handbook in close cooperation with Member States following requests by a number of EU countries for support in dealing with the phenomenon. "The right to free movement is a fundamental right, at the heart of EU citizenship. It is non-negotiable and this handbook will help strengthen and safeguard it," said Martine Reicherts, the EU's Justice Commissioner. "Member States need to be well equipped to intervene when marriage is misused to facilitate irregular immigration."

26.09.2014 - Commission Communication and handbook on marriages of convenience between EU citizens and non-EU nationals in the context of EU law on free movement (provisional version)


European Parliament: Report on Humanitarian Visas

A study, drawn up by the Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs, analyses existing EU legislation and practice on the issuing of humanitarian visas. With the aim of providing the LIBE Committee with an assessment of the possibility to issue humanitarian visas as provided for in Articles 19 and 25 of the Visa Code, the Study examines whether this possibility has been used in the past and whether Member States should be encouraged to make use of these provisions.

The study underlines that although Member States have implemented a variety of humanitarian visa schemes, they are reluctant to support EU initiatives to develop common guidelines and procedures for the issuing of humanitarian visas as a way to provide safe and legal access to the territory.  The study concludes that EU Member States have an obligation to make use of the existing provisions on humanitarian visas in the Visa Code. The study recommends that the European Parliament call for more consistent provisions on humanitarian visas as well as an independent formal procedure for the lodging and processing of applications for humanitarian Schengen visas.


BCHV: Trauma, bewijs en geloofwaardigheid in de asielprocedure

Het BCHV (Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen) analyseert in een opmerkelijke nieuwe studie de bijzondere kwetsbaarheid van de getraumatiseerde asielzoeker, en de mate waarin de asielinstanties die kwetsbaarheid in overweging nemen tijdens de procedure.
Wat is de mogelijke impact van psychologische problemen op de weergave van het asielrelaas? En welke bewijskracht kennen de asielinstanties toe aan psychologische attesten en medische getuigschriften in de asielprocedure? Het wettelijk en juridisch kader komt in dit kader uitvoerig ter sprake.

Download het rapport ‘Trauma, bewijs en geloofwaardigheid in de asielprocedure’


Nieuwsbrief 19, 2014

IMWU: Basisrechten Ongedocumenteerden in het Indonesisch

IMWU vertaalde de informatie Basisrechten voor Ongedocumenteerden, en maakte een prachtige layout. Lees op de site van IMWU:
Book 1 on the rights on access to health care: http://www.imwu-nl.com/informasi/Buku_1.pdf
Book 2 on the rights on access to education: http://www.imwu-nl.com/informasi/Buku_2.pdf
Book 3 on the legal rights: http://www.imwu-nl.com/informasi/Buku_3.pdf


ZorgInstituut: Monitor ‘Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen’

Het ZINL constateert dat er over de eerste 5 maanden van 2014 meer declaraties voor receptregels zijn binnengekomen dan in de eerste periode van 2013. Hieruit volgt volgens het ZINL dat de eigen bijdrage van € 5,- geen hoge drempel opwerpt. Deze drempel kan volgens het ZINL wel hinderend zijn voor een beperkte groep ‘kwetsbare’ vreemdelingen (20%). Maar zij kunnen een beroep doen op derden, hoewel ook geconstateerd wordt dat dit beroep niet voor iedereen toegankelijk is (in sommige gemeente is dat niet structureel mogelijk). Ook de apothekers hebben aan het ZINL een aantal duidelijke problemen rondom de maatregel doorgegeven. Dat apothekers de maatregel niet prettig vinden, blijkt ook wel uit het lage aantal contracten dat er sinds 1 jan. 2014 is gesloten ten opzichte van het voorgaande jaar. Ondanks dit alles blijft het ZINL bij haar conclusie dat de € 5,- maatregel gehandhaafd moet blijven. Er zijn verzachtingen doorgevoerd middels de 3 maanden uitgiften en de baxterverpakking. De enige andere oplossing zou zijn het afschaffen, maar daarvoor voelt zij niet gezien het feit dat er anderzijds geen sprake is van een afname van het aantal receptregels.

In de zorgmonitor staan verder cijfers over het aantal ongedocumenteerden waarvoor medicijnen vergoed zijn (bijna 7.500) en hun nationaliteiten (met aan top de Ghanezen, Nigerianen en Surinamers), en belangrijkste steden (met Amsterdam Zuid-Oost aan top).

Lees Achtste Monitor Regeling Onverzekerbare Vreemdelingen


College voor de Rechten van de Mens: Gezinnen gezien? Onderzoek naar Nederlandse regelgeving en uitvoeringspraktijk in het licht van de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn

Nederland past het recht op gezinshereniging te streng toe concludeert het College voor de Rechten van de Mens in het onderzoek 'Gezinnen gezien?'. Mensen die hun gezinsleden naar Nederland willen halen lopen te vaak tegen onnodige barrières op. Zo is onder meer de inkomenseis niet in lijn met de EU richtlijn, omdat deze te streng wordt toegepast. In 2012 werden er bijna 20.000 aanvragen voor gezinshereniging gedaan waarvan in eerste instantie de helft werd afgewezen. Het College roept de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op maatregelen te nemen zodat ook deze gezinnen hun mensenrechten kunnen realiseren.

Download de samenvatting van het rapport (pdf) of het volledige rapport (pdf)


UNHCR position on returns to North Kivu, South Kivu and adjacent areas in the Democratic Republic of Congo affected by on-going conflict and violence in the region - Update I

Available at: http://www.refworld.org/docid/5400755a4.html.  


ECRE/ AIDA: Mind the Gap: An NGO Perspective on Challenges to Accessing Protection in the Common European Asylum System

With restricted access to the EU territory for people fleeing war and persecution, and asylum seekers ending up destitute or detained in some European countries, the EU remains an elusive safe haven for refugees. The report illustrates the persistent gaps between the theory of a Common European Asylum System (CEAS), where people fleeing similar situations are treated alike, and the harsh realities facing asylum seekers in 15 EU Member States of the European Union: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Germany, France, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Malta, the Netherlands, Poland, Sweden and the United Kingdom.

http://www.asylumineurope.org/files/shadow-reports/aida_annual_report_2013-2014_0.pdf


FRA: Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration

This handbook is jointly produced by the European Court of Human Rights and the FRA. It examines the relevant law in the field of asylum, borders and immigration stemming from both European systems: the European Union and the Council of Europe. It provides an accessible guide to the various European standards relevant to asylum, borders and immigration.

Download: http://fra.europa.eu/sites/default/files/handbook-law-asylum-migration-borders-2nded_en.pdf


Master Thesis D van der Velden: Between narcissism and solidarity: How performativity of undocumented refugees’ protest initiatives in the Netherlands communicates a moral appeal

The objective is this thesis is twofold; the main objective is to identify patterns and relationships by looking into how contentious claim making regarding undocumented refugees takes place from society’s margins, and, in so doing, providing a theoretical contribution to the theory of the humanitarian imaginary. This thesis will use the humanitarian imaginary to illustrate how an audience is invited to act on suffering of an ‘other’ that is very close; and how this proximity is used as a strategy of moralization.

Lees hier


Alice Bloch, Nando Sigona, Roger Zette : Sans Papiers, The Social and Economic Lives of Young Undocumented Migrants

Undocumented migration is a huge global phenomenon, yet little is known about the reality of life for those involved.Sans Papiers combines a contemporary account of the theoretical and policy debates with an in-depth exploration of the lived experiences of undocumented migrants in the UK from Zimbabwe, China, Brazil, Ukraine and Turkish Kurdistan. 
Built around their voices, the book provides a unique understanding of migratory processes, gendered experiences and migrant aspirations. Moving between the uniqueness of individual experience and the search for commonalities, the book explores the ambiguities and contradictions of being an undocumented migrant. 

Buy: http://www.plutobooks.com/display.asp?K=9780745332611


Svantesson, Monica: Threat Construction inside Bureaucracy: A Bourdieusian Study of the European Commission and the Framing of Irregular Immigration 1974-2009

The dissertation studies the European Commission and the issue of irregular immigration. The empirical result reveals that the Commission mostly defines irregular immigrants as victims, yet simultaneously favors policy solutions that mainly seek to avert immigration. The Commission thus contributes to threat construction primarily through its policy solutions. Studying the inner logic of the Commission field highlights how informal routines and tacit power relations between Commission departments authorize certain frames over others. Importantly, the analysis shows how the naming of irregular immigrants as victims tends not to cost the officials anything in terms of symbolic capital, whereas the suggesting of less restrictive solutions tends to do so. Definitions and policy solutions thus follow different bureaucratic logics, which enables a mismatch between them. Moreover, the threat construction appears not because Commission officials believe that restrictive measures are the only way to solve problems linked to irregular immigration. On the contrary, officials believe that a multitude of solutions are needed. Instead, the threat construction is an unintended consequence of the logic of the field.

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:691635/FULLTEXT01.pdf


IOM: Seventeen Return Stories

This booklet presents a small collection of stories selected out of the many return cases that IOM has assisted in recent years. Men and women and their children; young and not so young; from Africa, South America, Asia, the Caucasus or Eastern Europe; people with different skills and life plans. Each individual featured here has a story to tell: about achievements, but also about personal disappointments and concerns; about reuniting with family and friends; about adjusting and starting life anew. Yet all these stories have something in common: they are as much about the present as they are about the envisaged future.

Going back is not as easy or simple as it may seem. Often it means starting all over again. The stories show the different ways in which these people have used IOM’s support to re-build their lives, securing an income by setting up a business or finding an employer, providing for the education of their young and taking care of their health. IOM would like to thank them all for sharing their personal story and wishes them the very best for their future!

http://www.iom-nederland.nl/images/Nieuws/2014/FINAL.pdf


Nieuwsbrief 18, 2014

Ambtsbericht Syrie 29.8.14


Nota SP, GL, CU:  menswaardige opvang

SP, ChristenUnie en GroenLinks presenteerden op 28 augustus een gezamenlijk initiatief om het proces van opvang en terugkeer van uitgeprocedeerde vluchtelingen te verbeteren. De initiatiefnemers willen voorkomen dat meer asielzoekers in de illegaliteit verdwijnen. Onder andere door het verzorgen van goede opvang voor mensen zonder verblijfsrecht die ook niet terug kunnen keren naar het land van herkomst.

Volgens de drie partijen is het in alle opzichten beter om mensen op te vangen. Aan verandering van de situatie kan beter worden gewerkt vanuit de opvang dan vanaf de straat, aldus de initiatiefnemers. Zelfs als het om werken aan terugkeer gaat. Zij voelen zich in hun standpunt gesterkt door de voorlopige uitspraak van het Europees Comité van de Sociale Rechten dat eerder bepaalde dat Nederland wel een zorgplicht heeft waar het gaat om uitgeprocedeerde vreemdelingen die niet uitgezet kunnen worden.


Meijers Comité: Fundamental Rights Aspects of certain Justice and Home Affairs Files

the Meijers Comittee prepared an overview of key Justice and Home Affairs legislation which the European Parliament and the Council are expected to negotiate on in the near future. In this overview, the Meijers Committee discusses the state of play of some of the most important legislative files and identifies the critical fundamental rights aspects of them.

Oa komen aan de orde onder het kopje Home Affairs:

 • The Task Force Mediterranean
 • Smart Borders Package
 • Recast of the Researchers and Students Directives
 • Recast of the  Visa Code

Lees de brief: hier


Belkhir, Naomy, Illegale vreemdelingen, criminelen?

Een onderzoek naar de wenselijkheid van de strafbaarstelling van illegaliteit en de insluiting van vreemdelingen in detentiecentra.
Volledige tekst: http://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/14_2064855_1.pdf


Francis Moespot: Het regime van vreemdelingenbewaring historisch en normatief beschouwd

Welke ontwikkeling heeft vreemdelingenbewaring, in het bijzonder het regime daarvan, historisch en normatief gezien doorgemaakt en maakt de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring het regime daadwerkelijk bestuursrechtelijk?

In deze scriptie komt aan de orde welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan met betrekking tot vreemdelingenbewaring vanaf 1965 tot aan het huidige wetsvoorstel. Ter afbakening van mijn scriptie beperk ik mij in hoofdstuk twee tot bespreking van het regime en de rechtsbescherming van vreemdelingenbewaring.

In hoofdstuk drie zal ik ingaan op een aantal klachten over het regime van vreemdelingenbewaring die zijn gesignaleerd door verschillende gezaghebbende organisaties. Hierbij gaat het om de vergaande bevoegdheden van de directeur in de instelling waar de bewaring ten uitvoer wordt gelegd, met name afzondering en visitatie. In hoofdstuk vier bespreek ik of de kans op normschendingen uit hoofdstuk drie worden verkleind met de in het wetsvoorstel opgenomen aanpassingen aan het regime. Hoofdstuk vijf is de conclusie.

Download: document/530807


Jennifer Allsopp, Nando Sigona and Jenny Phillimore : Poverty among refugees and asylum seekers in the UK - An evidence and policy review

This Working Paper reviews evidence on the relationship between poverty and refugees and asylum seekers in the UK. It focuses on i) the experiences of poverty among refugees, asylum seekers and refused asylum seekers; ii) how experiences of poverty change over time and differ across the UK; and iii) strategies to prevent and reduce poverty among forced migrants. The Working Paper demonstrates that the pathways into poverty faced by this marginalised group are many and often intersectional.

Yet, for many, the asylum system itself is a source of vulnerability to poverty and destitution. This is especially demonstrable at points of transition. The review finds that reducing the incidence of poverty would i) improve the quality and fairness of the asylum process and ii) lead to improved refugee health, wellbeing and integration.

Download: document


ILLEGALITY, INC.: Clandestine migration and the business of bordering Europe by Ruben Andersson (London School of Economics and Political Science)

Based on mobile fieldwork, this book gives a rare ethnographic account of Europe's border control landscape, showing how the "fight against illegal migration" has created absurd incentives and devastating consequences. At the continent's southern frontiers, an "illegality industry" has in recent years emerged to halt the migrant boats, involving a large number of sectors: European and African border forces, defence conglomerates and intelligence agencies, international and humanitarian organisations, research institutes and media outlets. When another tragedy occurs, when another boat sinks, the industry grows yet again. But the illegality industry is not the "solution" to the crisis at the borders, the book argues - it is a fundamental part of the problem.

University of California Press. Info: http://www.ucpress.edu/book.php?isbn=9780520282520


Nieuwsbrief 17, 2014

Jaarverslag Inspectie Veiligheid en Justitie

Dit is het eerste jaarverslag van de inspectie Veiligheid en Justitie, waarin ook vreemdelingenzaken aan de orde komt.


Het lot van het inreisverbod. Een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk en gepercipieerde effecten van de Terugkeerrichtlijn in Nederland

In verband met de implementatie van de Europese terugkeerrichtlijn (nr. 2008/115/EG) heeft Nederland eind 2011 het zogeheten inreisverbod ingevoerd. Het inreisverbod is bedoeld om uitzetbare migranten in grotere mate zelfstandig te laten terugkeren naar het land van herkomst. De voormalige Minister van Immigratie en Asiel heeft in 2011 aan de Eerste Kamer toegezegd om drie jaar na de invoering van het zogeheten inreisverbod onderzoek te doen naar de uitvoeringspraktijk en werking van de maatregel (Handelingen Eerste Kamer, Vergaderjaar 2011-2012, 32420, nr. 10, p. 78-98).

In dit onderzoek staat ten eerste de vraag centraal hoe relevante partijen in de Vreemdelingenketen (IND, vreemdelingenpolitie, Koninklijke Marechaussee) en Strafrechtsketen (CJIB, OM en strafrechters) gebruik maken van de mogelijkheid om terugkeerbesluiten uit te vaardigen, inreisverboden op te leggen en de eventuele overtreding van inreisverboden te bestraffe n. Ten tweede is nagegaan wat volgens de sleutelinformanten de effecten zijn van de Terugkeerrichtlijn en met name het inreisverbod.

http://wodc.nl/onderzoeksdatabase/2414-uitvoeringspraktijk-en-werking-van-het-inreisverbod.aspx?cp=44&cs=6796  


A.C. Kokee: Strafbaarstelling overtreding inreisverbod in EU-rechtelijk perspectief

In deze scriptie is onderzocht in hoeverre de Nederlandse strafbaarstellingen van illegaal verblijf in weerwil van een inreisverbod in overeenstemming zijn met de het Unierecht, in het bijzonder de jurisprudentie van het Hof van Justitie in relatie tot de Terugkeerrichtlijn.

Op basis van jurisprudentieonderzoek kom ik tot de conclusie dat de Nederlandse strafbaar-stellingen onvoldoende rekening houden met de voorwaarden die het Hof van Justitie aan strafbaarstelling van illegaal verblijf gesteld. In de strafbepalingen is geen rekening gehouden met de omstandigheid of de terugkeerprocedure is toegepast en of er een geldige reden is voor het verblijf op het grondgebied. Daarnaast is noch door de hoogste bestuursrechter, noch door de hoogste rechter op het gebied van strafzaken hier iets over gezegd. Ook biedt het nationale strafrecht niet de garantie dat de tenuitvoerlegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf of een vervangende hechtenis wordt beëindigd wanneer de vreemdeling kan vertrekken. Inreisverboden kunnen in beginsel voor onbepaalde tijd worden gehandhaafd omdat de duur van de looptijd van het inreisverbod pas volgens de Nederlandse rechter pas aanvang neemt op het moment van vertrek. Deze onduidelijkheid leidt tot divergerende nationale jurisprudentie, en gebleken is dat dit ten koste gaat van de rechtsbescherming van de vreemdeling.

Open PDF file


Nieuwsbrief 16, 2014

Ines Keygnaert:  ‘Sexual Violence and Sexual Health in Refugees, Asylum Seekers and Undocumented Migrants in Europe and the European Neighbourhood: Determinants and Desirable Prevention’

Dit doctoraatsonderzoek toont aan dat vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf meer dan anderen slachtoffer zijn van seksueel geweld. Het onderzoek is uitgevoerd in 8 Europese landen (België, Nederland, Ierland, Hongarije, Portugal, Spanje, Griekenland en Malta) en in Marokko. Uit de resultaten blijkt dat de onderzoekspopulatie zowel in Europa als in Marokko in vergelijking met de autochtone bevolking, erg veel met seksueel geweld wordt geconfronteerd, en dat dit ook vaak gepaard gaat met fysiek, emotioneel-psychisch en/of socio-economisch geweld. Seksueel geweld wordt in deze groep mensen ook gekenmerkt door meervoudige en groepsverkrachtingen. Professionele hulpverleners zijn sterk vertegenwoordigd onder de plegers. Het overheersende beeld dat vrouwen a priori slachtoffers zijn en mannen a priori plegers, blijkt niet van toepassing te zijn op de onderzochte groep.

Ines Keygnaert concludeert dat het noodzakelijk is om de mensenrechten zonder uitzondering of voorwaarden toe te passen. Legale status en migratie moeten daarom als een specifieke gezondheids-beïnvloedende factor beschouwd worden. Ook moet er meer aandacht komen voor mannelijke slachtoffers en vrouwelijke daders.


EMN rapport over opvang uitgeprocedeerde asielzoekers in de EU

Engelstalig document van het Europees Migratie Netwerk (EMN) met een uitgebreide toelichting op het opvangbeleid van uitgeprocedeerde asielzoekers in andere landen van Europa.
Download "EMN European Migration Network"


mr. A. Pahladsingh & mr. J.R.K.A.M. Waasdorp: Het inreisverbod. Op het snijvlak van het vreemdelingenrecht en het strafrecht.

Sinds de inwerkingtreding van de Terugkeerrichtlijn op 13 januari 2009 heeft de Nederlandse rechtsorde te maken met het inreisverbod.
Het uitvaardigen van het inreisverbod tegen een illegale onderdaan van een derde land in Nederland betekent voor het vreemdelingenrecht dat die onderdaan in beginsel geen rechtmatig verblijf hier te lande kan hebben. Strafrechtelijk gezien heeft het uitvaardigen van het inreisverbod tot gevolg dat het verblijf van die onderdaan in Nederland strafbaar wordt gesteld met een vrijheidsstraf of een geldboete.
Dit boek behandelt in de eerste plaats de totstandkoming van de Terugkeerrichtlijn. Vervolgens analyseren wij het inreisverbod en de implementatie daarvan in de Nederlandse vreemdelingenwet- en regelgeving en strafwetgeving. In de derde plaats bekijken wij de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het inreisverbod. Daaropvolgend laten wij zien welke formele en materiële eisen in het Nederlandse vreemdelingenrecht aan het inreisverbod worden gesteld. De bevoegdheidsverdeling tussen de vreemdelingenrechter en de strafrechter maakt daarvan een onderdeel uit. Ten slotte laten wij zien dat de introductie van het inreisverbod voor de beoordeling van een strafzaak met name gevolgen heeft voor strafvervolging en -oplegging wegens overtreding van de ongewenstverklaring.
Door de opzet van het boek is het allereerst geschikt voor de Nederlandse rechtspraktijk die met het inreisverbod te maken heeft. Daarnaast kan dit boek nuttig zijn voor het onderwijs.


Aysegul Avci en Niels Koene: Wet arbeid vreemdelingen: alert anno 2014

De Wet arbeid vreemdelingen (WAV) is bij werkgevers niet altijd even goed bekend, terwijl de boete bij tewerkstelling van een vreemdeling zonder tewerkstellingsvergunning fors kan zijn. Aangezien de WAV per 1 januari 2014 op verschillende onderdelen strikter is geworden, verwachten de auteurs dat het aantal boeteopleggingen toeneemt. Mede aan de hand van de rechtspraak schetsen zij de essentiële aandachtspunten. 
Wet arbeid vreemdelingen: alert anno 2014 (Aysegül Avci en Niels Koene, CMS)


MPC Report on Migration Stereotypes

The European Commissioner for Home Affairs Cecilia Malmström and Prof. Philippe Fargues, the Director of the Migration Policy Centre (MPC), presented to the press the MPC Report “Is What We Hear About Migration Really True? Questioning Eight Migration Stereotypes” in Brussels on 11 July. In this report, which is accompanied by a summary booklet of core messages, MPC’s experts re-think eight migration stereotypes in the light of MPC’s research and broader academic scholarship. These include: 1) We do not need migrants; 2) Migrants steal our jobs; 3) We do not need low-skilled immigrants in the EU; 4) Migrants undermine our welfare systems; 5) Migration hampers our capacity to innovate; 6) Our southern coastline is flooded with asylum seekers; 7) Economic migrants are trying to cheat our asylum system; 8) Our children suffer from having immigrants in class.


M. Mylius: Health Care for Undocumented Migrants – A Quantitative Study on the Role of Local Health Authorities in Germany

Aims of this study were recording, counselling, diagnosis and out-patient treatment of migrants without legal residence status under the German Protection against Infection Act in the public health care system. Contacts to migrants without legal residence status are more frequent in cities with more than 100 000 inhabitants than in ismaller cities (p<0.05). 22.6% of all local health authorities make an effort to reach undocumented migrants for counseling and diagnosis. 25 of the local health authorities (18.4%) indicated the capability to provide treatment in accordance with § 19 IfSG. A majority of these local health authorities also have contacts to undocumented migrants (75%). 16 local health authorities (13.3%) provide out-patient treatment for diseases not listed in Protection against Infection Act. 56 authorities (46.7%) refer patients to aid organisations or to resident doctors.Only a small number of local health authorities have contacts to migrants without health insurance. The option­al out-patient treatment is provided by few local health authorities especially in cases of sexual transmitted diseases except for HIV/AIDS. In most cases undocumented migrants are only one group among others. The large number of cases in cities with more than 500 000 inhabitants shows the massive requirements.


Macdonald, R.S.K.: Rethinking the Professional: The Role of Dutch Anti-Trafficking NGO Workers in the Representation and Empowerment of Trafficked Women

This study is concerned with how Dutch anti-trafficking NGO workers represent and empower trafficked women. It critiques the popular image of the innocent, naïve trafficking victim in need of ‘saving’ and argues that NGO workers present a more complex image of their clients. It asserts that NGO workers’ position has given them a nuanced understanding of trafficking and trafficked women, where the line between woman-as-agent and woman-as-victim is not so easily drawn, and trafficked women are seen to be a highly heterogeneous group with diverse experiences and needs. This complex understanding of trafficked women means that NGO workers have a more effective method of empowerment that takes into account the abilities, strengths and knowledge base of their clients and rejects the traditional hierarchical client-professional divide. At the same time, NGO workers can be constricted by their institutional position as a professional, and show that it can be difficult to challenge hegemonic power relations. The empowerment process is also frustrated by wider cultural notions of trafficking and legal frameworks that restrict choices for formerly trafficked women. Ultimately, I argue that anti-trafficking NGOs provide valuable insight into the representation and empowerment of trafficked people and that further research needs to made into how to further harness their knowledge in anti-trafficking policy and discourse.
Lees [Full text]


US Department of State: Religious Freedom Report 2013

Het U.S. Department of State heeft op 28 juli 2014 het jaarrapport over religieuze vrijheid uitgebracht. Dit International Religious Freedom Report over 2013 beschrijft per land de geloofsovertuigingen die voorkomen, de vrijheid van religie, schendingen door de overheid en schendingen door de bevolking van deze vrijheid.
Lees: http://www.uscirf.gov/reports-briefs/annual-report/2013-annual-report


Nieuwsbrief 15, 2014

Ambtsberichten

Ambtsbericht Syriers in Egypte, 14-7-14
Ambtsbericht Russische Federatie, 10-7-14


EASO Annual Report on the Situation of Asylum in the European Union in 2013 and Latest Asylum Trends in Europe
7.7.14


WODC: migratiekaart 2013

De migratiekaart is bedoeld om onderzoekers, beleidsmakers en andere belangstellenden te voorzien van empirische achtergrondinformatie over recente migratiestromen. In deze update, waarin de nadruk ligt op de periode vanaf 2000 en die deels reikt tot 2013 en deels tot 2012, is voor de belangrijkste migratietypen een overzicht gemaakt van de omvang, de verdeling over de herkomst- en bestemmingslanden en de demografische samenstelling. 
Elk van de hoofdstukken behandelt een bepaald migratietype. Het gaat hierbij om: arbeids-, gezins-, studie-, asiel- en intra-EU-migratie.
Lees hier: https://www.wodc.nl/images/cahier2014-8-volledige-tekst_tcm44-553586.pdf


UNHCR: Handbook on Protection of Stateless Persons

UNHCR has published its Handbook on Protection of Stateless Persons, which supersedes the previous 2012 Guidelines concerned with the definition of a stateless person, procedures for determining statelessness and the status of stateless persons under national law. The aim of the handbook is to provide government officials, judges and practitioners, as well as UNHCR staff and other actors involved in addressing statelessness with a resource for statelessness determination and the development and implementation of law and policies relating to the protection of stateless persons.
UNHCR has also launched its first public online course on statelessness.
Read the UNHCR Handbook.


Masja van Meeteren: Irregular Migrants in Belgium and the Netherlands: Past Developments, Current Status and Future Potentials

This book surveys the many different ways in which irregular migrants settle and make a living in Belgium and the Netherlands. Offering an empirically grounded theoretical critique of the dominant research’s focus on survival strategies, overreliance on comparisons of migrant communities, and overemphasis on structural explanations, Masja van Meeteren instead takes the aspirations of irregular migrants as her starting point, which opens up fascinating new questions about their lives and roles in their new home nations.
ISBN 9789089646439


Dissertation Ruth Steuerwald: Irregular Migration in Germany; “Assistance to Return” as Expression of New Rationalities of Government

Starting from Michel Foucault’s theory of governmentality, this thesis analyses practices of “fostering return of irregular migrants” in Germany as a neoliberal technique of governing global “flows of migration”. I conclude that exercising influence on migrants subjectivized as irregular becomes relevant within a neoliberal rationality of government, because they endanger the free flow of “regular” migrants. A regulated, free flow of regular migrants in turn is important in a world conceptualized as a global space, because it represents a necessary global market of human capital. Furthermore, current programs of fostering “voluntary return” can be interpreted as neoliberal techniques of government, which are spreading into the discursive field of migration. This does not, however, mean that sovereign techniques such as deportation are being replaced. Rather, a discursive field of “governing return” is opened up, in which neoliberal and sovereign techniques are logically connected and depend on each other.
Read the dissertation: http://edoc.hu-berlin.de/series/getmaseries/2014-6/PDF/6.pdf


Nieuwsbrief 14, 2014

UNHCR: nternational Protection Considerations Related to the Developments in Ukraine – Update I

available at: http://www.refworld.org/docid/53b29ad44.html


ACVZ- advies ‘Sporen uit het verleden’

Dit advies gaat over de vraag hoe de implementatie van artikel 18 van de herziene EU-Procedurerichtlijn betreffende medisch onderzoek kan worden vormgegeven in regelgeving en in de asielprocedure. De nieuwe Procedurerichtlijn wordt van toepassing op 20 juli 2015.

Artikel 18 van de herziene Procedurerichtlijn bevat de verplichting voor de beslissingsautoriteit om medisch onderzoek betreffende aanwijzingen van vroegere vervolging of ernstige schade in te stellen in het geval dit relevant wordt geacht voor de beoordeling van een asielverzoek. Daarnaast is in dit artikel bepaald dat de asielzoeker zich op eigen initiatief kan laten onderzoeken. Het resultaat van het onderzoek moet in beide gevallen worden betrokken in de beoordeling van het asielverzoek.

Het advies is te raadplegen op de ACVZ-website www.acvz.org


IND: Monitor Kennismigranten, kwalitatieve analyse

Uit de monitor blijkt dat de toelatingsregelingen voor kennismigranten over het algemeen als positief wordt ervaren. Het grootste deel van de respondenten geeft via web enquêtes aan dat de toelating makkelijker is geworden. Respondenten vinden de snelle beslistermijn en dat geen aparte TWV nodig is belangrijke voordelen. Vergeleken met 2008 is het aantal toegelaten kennismigranten en wetenschappelijk onderzoekers in 2013 toegenomen.

De toelatingsprocedures spelen echter geen grote rol bij de keuze van kennismigranten en wetenschappelijk onderzoekers om zich te vestigen in een bepaald land. Factoren als economische conjunctuur, het leefklimaat en individuele carrièreperspectieven zijn van groter belang. 

Uit de kwalitatieve analyse komen verbeterpunten naar voren op het gebied van beleid, uitvoering en het aantrekken en behouden van kennismigranten.
Lees: Monitor kennismigranten, kwalitatieve analyse


College voor de Rechten van de Mens: Mensenrechten in Nederland 2013

Het College ziet onder andere de volgende ontwikkelingen die meer aandacht nodig hebben:

 • Vreemdelingen blijven een kwetsbare groep. Vreemdelingendetentie en grensdetentie wordt nog steeds niet als uiterst middel ingezet. Aanpassing van de wet is hiervoor nodig.
 • Voor vreemdelingen in nood moeten basale levensbehoeften beschikbaar zijn.
 • Een buitenschuldvergunning moet verleend worden als de ambassade na 1 jaar nog niet antwoordde.
 • De feitelijke beschikbaarheid van medische zorg in het herkomstland moet telkens meegewogen worden bij aanvragen voor een medische vergunning.
 • Om huishoudelijke werkers ook toegang te geven tot sociale zekerheid is spoedige bekrachtiging en uitvoering van de International Labour Organisation (ILO) Verdrag 189 nodig.

Voor alle aanbevelingen zie www.mensenrechten.nl of download de jaarrapportage hier.


Medicins du Monde: Toegang tot zorg voor kwetsbare groepen in Europa – focus zwangere vrouwen en kinderen’

Zwangere vrouwen die illegaal in Nederland verblijven hebben een slechte toegang tot de gezondheidszorg. ‘Voor veel zwangere vrouwen die illegaal in Nederland verblijven, is de weg naar de verloskundige moeilijk te vinden. Zij komen vervolgens laat in zorg, wat vaak aanleiding geeft om de verdere zwangerschapscontrole bij de gynaecoloog te laten plaatsvinden’, licht Annette Hoogerbrugge, coördinator zorgcentra Dokters van de Wereld toe. Omdat zwangere vrouwen die illegaal in het land verblijven geen ziektekostenverzekering hebben zijn de kosten van de begeleiding tijdens de zwangerschap en bevalling een probleem. Hoogerbrugge: ‘Door omstandigheden kunnen de vrouwen vaak niet thuis bevallen en een poliklinische bevalling kunnen ze niet betalen. Daarom wordt er een medische indicatie afgegeven – en worden de kosten gedragen door het ziekenhuis. Dit zijn onnodig hoge kosten.’

Dokters van de Wereld sprak met 84 zwangere vrouwen in Amsterdam en Den Haag. Zij kwamen vooral uit Nigeria, Ghana, en Suriname en wonen al lang (7jaar) in Nederland.

https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/41659/documents/22600-630bda80-8a10-43b7-bcf7-a61c7259e527-MdM_25202014_2520EU_2520report_2520access_2520to_2520care.pdf, mei14


GAVE: In Goede Aarde, brochure over dopen van asielzoekers

Vele kerken krijgen een doopverzoek van asielzoekers. Dat is complex omdat de bekering een grond kan zijn voor een verblijfstatus. Wil deze vluchteling zich laten dopen omdat hij oprecht christen is geworden of speelt (ook) het verkrijgen van een verblijfstatus een rol? Gave ziet dat kerken heel divers omgaan met deze situaties. Er zijn kerken waar te snel wordt gedoopt.

Met de brochure ‘In goede aarde’ wil Gave kerken een duidelijke handreiking geven over het dopen van asielzoekers. De brochure geeft ook advies voor het proces naar de doop en een goede nazorg na de doop. Ook is er informatie over de asielprocedure; hierbij gaat de brochure o.a. in op de verklaringen die kerken kunnen geven als ondersteuning van de procedure.

Bestel hier de brochure (€ 2,50) of een gratis download.  


FRA en EHRM: Updated guide to European law on asylum, borders and immigration

It is the first comprehensive guide to European law in the areas of asylum, borders and immigration, taking into account both the case-law of the ECtHR and that of the Court of Justice of the European Union (CJEU). It also contains the relevant EU Regulations and Directives, as well as references to the European Social Charter (ESC) and other Council of Europe instruments.

The manual focuses on law covering the situation of third-country nationals in Europe and covers a broad range of topics, including access to asylum procedures, procedural safeguards and legal support in asylum and return cases, detention and restrictions to freedom of movement, forced returns, and economic and social rights.

Download: http://fra.europa.eu/en/publication/2013/handbook-european-law-relating-asylum-borders-and-immigration


The Hague Institute for Global Justice: Policy brief on Irregular Migration and Global Justice

This policy brief provides policy recommendations to government officials and relevant NGOs as to what fair and effective irregular migration governance might entail, and how a balance can be struck between national security concerns and respecting irregular migrants rights while taking into account the economic contributions these migrants bring. We use a global justice framework as a guide for developing a comprehensive approach to irregular migration.

After outlining the multifarious aspects of irregular migration, the brief proposes four concrete policy recommendations. The first reassesses the concept of irregular migration and how it can be adapted to promote comprehensive migration policies. The second addresses security concerns. The third and fourth discuss how stakeholders could use in-depth dialogues and partnerships in developing and adopting migration governance reforms. The recommendations are geared toward the needs of contemporary migration stakeholders as well as to the “usual suspects” of international migration governance

http://thehagueinstituteforglobaljustice.org/cp/uploads/publications/Policypaper_10_1400592159.pdf


Raad van Europa: The “left-to-die boat”: actions and reactions, 9.6.14

The report stresses that while important efforts by member States, Italy in particular, have been engaged towards saving more lives at sea, a number of concerns remain and lessons still need to be learnt and acted upon. European synergies should work towards a zero-tolerance approach to lives lost at sea by filling the gaps in the legal framework, policies and practices of rescue at sea and disembarkation.

The report identifies a number of concrete measures which should be taken by member States in order to prevent communication and responsibility gaps in rescue operations at sea in the future. Furthermore, the report encourages the creation of safe legal channels for migration and sharing the responsibility for asylum seekers within Europe.

Rapport: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=20940&lang=en


Nieuwsbrief 13, 2014

VN-commissaris mensenrechten voor migranten François Crépeau over migratie.

Waarom worden rechten van migranten weinig beschermd? http://youtu.be/gKLR_YvXnE0
Is migratie een misdaad? http://youtu.be/-0xjU4oH25E
Is migratie normaal? http://youtu.be/GDrJp2Owttw
(via CSP in Geneve, 19.6.14)


Eurostat: aantallen asielzoekers en erkenningen in EU in 2013

The EU28 Member States granted protection to 135 700 asylum seekers in 2013, compared with 116 200 in 2012. Over the last five years, more than 570 000 asylum seekers were granted protection status in the EU.

Download: 19.06.2014 - Eurostat - Asylum decisions in the EU28 in 2013


UNHCR: 51,2 miljoen vluchtelingen in 2013

In 2013, an average of 32,200 persons per day -or one person every four seconds- were forced to leave their homes due to persecution, conflict, or human rights violations.

These record-breaking numbers are attributed mainly to crises in Syria, the Central African Republic and the Democratic Republic of the Congo. In a dramatic and troubling turn-around Syria has gone from being the world’s second largest refugee-hosting country to being its second largest refugee-producing country – within a span of just five years. In August 2013, the one millionth Syrian refugee child was registered by UNHCR. A few weeks later, the total number of Syrian refugees had passed two million.

Of the more than 50 million total displaced globally, approximately 16.7 million are refugees, 1.1 million are asylum seekers, and 33.3 million are internally displaced persons (IDPs). Children made up half of the refugee population last year.

Developing countries took responsibility of hosting 86 per cent of the world’s refugees last year, while the Least Developed Countries alone provided asylum to 24 per cent of the global total.

UNHCR,  UNHCR’s annual Global Trends+ World Refugee Day: Global forced displacement tops 50 million for first time in post-World War II era, 20 June 2014


UNHCR Position on Returns to Southern and Central Somalia

http://www.refworld.org/docid/53a04d044.html.


Jaarverslag IND

Download het jaarverslag 2013


Documentaire 'Outlawed' 

In de documentaire wordt de situatie van uitgeprocedeerde vluchtelingen door verschillende partijen beschreven, waaronder vluchtelingen van Wij Zijn Hier, mr. Annemarie Busser - woordvoerster van Amnesty International, mr. Stans Goudsmit - woordvoerster van het College van de Rechten van de Mens, Simon Bontekoning - adviseur vreemdelingenzaken en discriminatie van de Gemeente Amsterdam en vreemdelingenrecht advocaat mr. Pieter Bogaers.

De documentaire is via de volgende link te bekijken: 
https://www.youtube.com/watch?v=jbiaUVvC7V0

Een link naar de trailer van de documentaire: 
https://vimeo.com/94456824

En tot slot een link naar onze Facebook-pagina:
www.facebook.com/outlaweddocumentaire


Ploegmakers, Inge Maria Johanna (Inge), Grensdetentie van minderjarige asielzoekers

De Nederlandse wetgeving en praktijk inzake de grensdetentie van minderjarige asielzoekers getoetst aan Europees en internationaal recht

Volledige tekst: http://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/14_16455601.pdf


UNHCR Global Strategy - Beyond Detention 2014-2019

The main objectives of the Global Strategy are: to eliminate the detention of children, to ensure alternatives to detention are available in law and in practice, and—where, according to UNHCR, detention is necessary and unavoidable—to ensure detention conditions meet international standards.

Beginning in over 10 countries during the initial roll-out period spanning June 2014 – June 2016, UNHCR offices will implement plans of action at national or regional levels in conjunction with partners such as NGOs, national human rights commissions, academics, and State authorities. These plans may incorporate advocacy interventions; awareness raising and campaigning; promoting information sharing, data collection, and reporting; and securing access to and monitoring of detention sites, among other measures.

It is envisaged that more countries will be included in the Global Strategy following the roll-out period, however all countries “where detention is a protection challenge are to be guided by and to follow the Global Strategy and adapt it to their country context.”

Download: http://www.refworld.org/docid/536b564d4.html


Report about companies involved in immigration detention

A big report on direct action campaigns against companies profiting from migrants detention and deportation has been realized. It includes a collection of direct actions and campaigns in different countries, reflections and figures from different sources showing the negative economic impact of being a target of such campaigns.

The report is also meant to be spread in the business sector which are often involved in border system (construction, security, airlines..) The report was already sent by mail to a large number of targeted companies' employees, shareholders and customers, and published to some investors forum.

Here is the external link:https://reportdetentionsector.wordpress.com/


Alice Bloch, Nando Sigona, Roger Zetter: Sans Papiers - The Social and Economic Lives of Young Undocumented Migrants

Sans Papiers combines a contemporary account of the theoretical and policy debates with an in-depth exploration of the lived experiences of undocumented migrants in the UK from Zimbabwe, China, Brazil, Ukraine and Turkish Kurdistan. Built around their voices, the book provides a unique understanding of migratory processes, gendered experiences and migrant aspirations. Moving between the uniqueness of individual experience and the search for commonalities, the book explores the ambiguities and contradictions of being an undocumented migrant.

http://www.plutobooks.com/display.asp?K=9780745333908


Nieuwsbrief 12, 2014

Ambtsbericht Eritrea 5-6-2014


Evaluatie Vluchthaven

Op zaterdag 31 mei eindigde de maatschappelijke opvang van 127 bewoners van de voormalige  gevangenis aan de Havenstraat. In De Vluchthaven, zoals de opvang genoemd werd, bood de gemeente  Amsterdam zes maanden lang basisvoorzieningen aan een groep onuitzetbare asielzoekers in samenwerking met maatschappelijke organisaties en vrijwilligers. Die vrijwilligers schrijven vandaag

in een evaluatie dat de opvang een succes is, maar dat de gemeente ten onrechte spreekt van ‘te weinig terugkeer’ van asielzoekers.

Voor het volledige evaluatierapport:
zie https://drive.google.com/file/d/0Bw6o_WJZs5F2SmFQbnN2MlpXeHc/edit?usp=sharing


GL & SP: nota Rechtvaardig Kinderpardon

In deze nota pleiten GroenLinks en de SP voor uitbreiding an het kinderpardon met drie groepen: kinderen waarvan de ouders een andere vergunning dan een asielvergunning vroegen, kinderen die onder gemeente-toezicht stonden in plaats van rijkstoezicht, en jongeren die ouder dan 21 waren maar wel voor hun 13de in NL kwamen.

Kamerstuk 33953 nr. 2, 4.6.14
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33953-2.html


CITT jaarverslag 2013

De Commissie Integraal Toezicht Terugkeer inspecteert het terugkeerproces. De Commissie is in 2014 opgeheven, de taken zijn overgegaan naar de Inspectie Veiligheid en Justitie. Dit is het laatste jaarverslag, waarin onder andere aandacht voor samenwerking in de vreemdelingen-keten, gevolgen van alternatieven voor vreemdelingendetentie voor terugkeer, vliegtuigtrap-asielverzoeken en het uitzetproces van de Guineeer Bah.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/rian/Mijn%20documenten/Downloads/j-23888-jv-2013-commissie-integraal-toezicht-terugkeer_tcm96-551742.pdf


ICMPD: Feasibility Study on the Labour Market Trajectories of Regularised Immigrants within the European Union

On 28 March 2014 the International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) released its final report for a study on the impact regularisation had on employment opportunities for migrants who were in an irregular situation in seven EU countries. The report, entitled "Feasibility Study on the Labour Market Trajectories of Regularised Immigrants within the European Union (REGANE I)", was funded by the European Commission’s DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities (DG EMPL) and was carried out from October 2012 to December 2013.

The study, which was based on explorative qualitative research, provides insight on how the regularisation process affects migrants' success in the labour market. It concludes that opportunities to escape the informal labour market are shaped by a variety of factors, including the recognition of qualifications, access to (vocational) training, the length of residence (until regularisation), gender, the welfare system, the labour market structure and, finally, the migration regime. Over the past two decades, at least 3.5 million persons have been regularised in the EU as whole through time-limited regularisation programmes and several hundred thousand persons have received regular residence status through permanent regularisation mechanisms.

To view the full report, please click here.


Evaluatie Employers Sanctions Direcive

On 22nd May 2014, the Commission published a Communication regarding the implementation of the Employer Sanctions Directive .The Communication focuses on the application of the Directive and provides an assessment on how the rules have been enforced throughout the EU.

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/immigr...


Nieuwsbrief 11, 2014

Grensdetentie van asielzoekers niet langer houdbaar

Nederland negeert de mensenrechten van asielzoekers door hen altijd direct gevangen te zetten als zij via een lucht- of zeehaven het land inkomen. Dat stelt het College voor de Rechten van de Mens. Het College onderzocht de werkwijze rond grensdetentie en concludeert dat gevangenschap van asielzoekers niet altijd noodzakelijk is en bovendien schadelijk, zeker voor kinderen. Het College verwacht dan ook dat staatssecretaris Teeven maatregelen neemt zodat asielzoekers hun asielprocedure in vrijheid kunnen doorlopen. Omringende landen zoals Zweden maken gebruik van uitstekende alternatieven zoals een meldplicht.

Het College concludeert dat de huidige praktijk niet overeenkomt met de mensenrechten. Er vindt nu geen individuele belangenafweging plaats en de argumenten van de staatssecretaris zijn niet overtuigend om de noodzaak van detentie in alle gevallen te onderbouwen. Nederland is niet verplicht om asielzoekers gevangen te zetten om de Europese grenzen te bewaken. Andere Europese landen zoals Zweden en Polen die aan dezelfde regels gebonden zijn als Nederland kennen geen automatische grensdetentie. Deze landen detineren asielzoekers alleen als er twijfels zijn over hun identiteit om misbruik van de asielprocedure te voorkomen of wanneer de veiligheid in het geding is.

Bovendien laten cijfers uit 2013 zien dat grensdetentie lang niet altijd nodig is. De meeste asielzoekers – 600 van de 780 – aan wie op Schiphol de toegang tot Nederland is geweigerd mogen uiteindelijk toch Nederland in. Ook om financiële claims ten aanzien vervoerders te realiseren, is het detineren van asielzoekers niet noodzakelijk. Hiermee vervalt de veronderstelling dat grensdetentie altijd noodzakelijk is. De noodzaak bestaat alleen als er gevaar dreigt voor de openbare orde of nationale veiligheid.

Lees het volledige advies (pdf)


Rapport Monitor Vreemdelingenketen

Ruim een jaar geleden verscheen het inspectierapport over het overlijden van Alexander Dolmatov. Naar aanleiding van de bevindingen en conclusies is een fors aantal verbetermaatregelen in gang gezet. De Inspectie Veiligheid en Justitie is verzocht om de voortgang van de implementatie van deze maatregelen periodiek te monitoren.

In het rapport dat voor u ligt concludeert de Inspectie VenJ dat er het afgelopen jaar forse stappen zijn gezet. Een aantal verbetermaatregelen is succesvol geïmplementeerd of volgens planning in gang gezet. Een aantal andere maatregelen vraagt echter om een extra inspanning. Dit geldt met name voor de informatieoverdracht binnen de keten.

Net als in de onderzoeken naar het overlijden van Alexander Dolmatov en de uitzetting van het Georgische meisje Renata, blijkt dat de wijze waarop de overdracht van medische informatie momenteel is georganiseerd, kwetsbaar is. In het oog springt de onduidelijkheid die zowel zorgprofessionals als andere functionarissen ervaren over de reikwijdte van de bevoegdheden om deze informatie te delen. Oplossingen hiervoor kunnen uitsluitend effectief zijn als functionarissen uit het vreemdelingendomein én vertegenwoordigers van de zorgprofessionals worden betrokken.

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/05/24/rapport-monitor-vreemdelingenketen/lp-v-j-0000005649.pdf


Mensenhandel in en uit beeld II, Cijfermatige rapportage 2008-2012

Het rapport bevat nieuwe informatie over slachtoffers en hun bescherming, daders en hun werkwijzen, en over de opsporing, vervolging en berechting. Veel cijfers zijn al beschikbaar, en maken het mogelijk om informatiegestuurd op te treden. De nieuwe cijfers reiken organisaties handvatten aan om kritisch te kijken naar hun eigen inspanningen – en deze waar mogelijk te verbeteren.

De MvJ wordt aanbevolen om:

 • In het te ontwikkelen nationaal verwijsmechanisme op te nemen dat alle bij instanties bekende mogelijke slachtoffers moeten worden gemeld aan CoMensha.
 • Bij de inrichting van het nationaal verwijsmechanisme extra aandacht te besteden aan de bescherming van buitenlandse slachtoffers, waarbij in het bijzonder aandacht uit moet gaan naar de bescherming van AMV’s na vertrek uit de opvang, de aansluiting van het tijdelijk verblijfsrecht mensenhandel op de behoeften van slachtoffers; de versnelling van doorlooptijden binnen de verblijfsregeling mensenhandel en de nazorg van slachtoffers.
 • Politieregistraties zodanig in te richten dat op landelijk niveau in ieder geval inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel mensenhandelsituaties de politie in beeld heeft en om wat voor mensenhandelvormen het gaat.

Het OM wordt aanbevolen om:

 • Te registreren met wat voor soort mensenhandelzaken zij te maken krijgt.
 • Aangiften, waarin vrijwel onmiddellijk wordt geseponeerd en waaraan geen parketnummer wordt toegekend, op structurele en eenduidige wijze te registreren.

Rapport Nationaal Rapporteur. Mensenhandel in en uit beeld II. 2014
Factsheet Nationaal Rapporteur. Factsheet bij Mensenhandel in en uit beeld II. 2014


Gender related asylum claims in Europe

A comparative analysis of law, policies and practice focusing on women in nine EU Member States : France, Belgium, Hungary, Italy, Malta, Romania, Spain, Sweden and the United Kingdom

This research considers the law, policies and practice for gender-related asylum claims in nine EU Member States. The resulting comparative analysis demonstrates the many disparities in the way EU Member States handle such claims. The report concludes that women are not guaranteed consistent gender-sensitive treatment when they seek protection in Europe. It identifies a number of recommendations for a range of institutions in order to achieve a gender-sensitive asylum system across Europe

Download hier


Mini-Magazine Vluchtelingen Nieuwe Liefde

Op 7 mei is een speciale mini-uitgave van Nieuwe Liefde magazine verschenen, dat als thema Vluchtelingen draagt. Met actuele, ongekend grote ontheemdenstromen die onder meer het gevolg zijn van de oorlog in Syrië, heeft dit minimagazine als doel extra aandacht te vragen voor de positie van vluchtelingen. Deze uitgave (16 pagina’s op A6 formaat) verschijnt in een oplage van 46.000 en is onder meer verkrijgbaar via De Nieuwe Liefde.

Ernst Hirsch Ballin: Citizens' Rights and the Right to Be a Citizen

Ernst Hirsch Ballin discusses the significance of citizens’ rights against the backdrop of ongoing migration and urbanization in the beginning of the 21st century. The traditional view that each state has the sovereign power to give or withhold citizenship, puts the full enjoyment of human rights at risk whenever exclusion is based on differences in nationality. Citizens’ rights are the essential connecting link between human rights and life in a democratic society. Citizens have an individual right, as a citizen, to take part in the democratic process and in the structures of solidarity of the state where they are effectively at home. By recognizing everyone’s right to the citizenship of the state in which they can make these rights a reality, citizens’ rights can bridge the gap between the universality of human rights and the changing political and social settings of people’s lives. Limits on dual citizenship are counterproductive, European citizenship paves the way for transnational citizenship.


38 leading organisations urge European Council to protect migrant children's rights

As the European Union is developing its strategic guidelines on the future of Justice and Home Affairs policies, 38 leading organisations in the fields of human rights, health, education and social inclusion, including the UN Committee on the Rights of the Child, UNICEF, OHCHR and the European Network for Ombudspersons, are calling on the European Council to use the opportunity to advance on its achievements and commitments to every child, including migrant children in vulnerable situations, by making children’s rights a strategic and actionable priority for Home Affairs policy in the coming years.

To view the joint letter, please click HERE.


Proefschrift Simone Goosen: 'A safe and healthy future?'

Asielzoekers en vluchtelingen met een verblijfsvergunning hebben een hoger risico op ongunstige zwangerschapsuitkomsten, bepaalde chronische ziekten en psychische problemen dan andere inwoners van Nederland. De verhoogde risico’s hebben te maken met hun achtergrond en omstandigheden in het gastland. Dat blijkt uit het proefschrift van Simone Goosen van de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC en GGD GHOR Nederland. Hierin doet zij aanbevelingen om de gezondheid van asielzoekers en vluchtelingen te verbeteren.

Proefschrift A safe and healthy future - Simone Goosen.pdf (24 MB)


EU Commission Report on the implementation of the Employers Sanctions Directive

This Communication responds to the Commission’s obligation to report to the European Parliament and the Council on the application of the Employer