MvJ&V: verbetering gegevens ouder in geboorteakte moet via rechtbank

Kennelijke schrijf- of spelfouten en kennelijke misslagen kunnen ambtshalve door de ambtenaar van de burgerlijke stand worden verbeterd. ... De term “kennelijke misslag” is niet ongelimiteerd. De Commissie stelt vast dat een vergaande akteverbetering niet ambtshalve kan worden uitgevoerd, ook niet wanneer deze rechtstreeks kenbaar is uit de stukken. De Commissie heeft daarbij met name het oog op de volledige wijziging van de identiteit van de ouder in een geboorteakte. Ook wanneer die identiteit in de Basisregistratie Personen al is aangepast, is de Commissie van mening dat dit op zich onvoldoende grond is om die aanpassingen ook ambtshalve in de geboorteakte door te voeren. ...De verbetering van de identiteit van een ouder in een geboorteakte blijft daarmee voorbehouden aan de rechtbank. De Commissie raadt aan in dergelijke gevallen de akte niet ambtshalve te verbeteren, maar de rechtbank te verzoeken om een last tot verbetering van de akte op grond van artikel 24 Boek 1 BW.

staatscourant Nr. 27682 16.5.19
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-27682.html