MvSZW: aanpassingen toelating hooggeschoolden nav SER-advies

  1. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal een nieuwe regeling invoeren voor de toelating van werknemers die in het kader van internationale handelscontacten naar Nederland komen. Hiermee worden de administratieve lasten verlaagd, de procedures versneld en weet de werkgever van te voren waar hij aan toe is.
  2. Het kabinet wil nog voor de zomer van 2015 een voorstel doen om de regeling Hoogopgeleiden en de Regeling zoekjaar volledig te fuseren. Hiermee vervalt voor de hoogopgeleiden de eis van de tewerkstellingsvergunning. Het volledig samenvoegen van de beide regelingen heeft daarnaast als belangrijk voordeel dat het zoekjaar meer wervend kan worden gepromoot. De nieuwe regeling wordt na drie jaar geëvalueerd.
  3. Om er beter in te slagen talent van buiten de EU blijvend aan Nederland te binden, wil het kabinet zelfstandigen toestaan ook als kennismigrant te gaan werken. Om hybride ondernemerschap te stimuleren wil het kabinet ook andersom toestaan dat kennismigranten en wetenschappelijk onderzoekers naast hun baan een eigen onderneming kunnen starten. Ook wil het kabinet studenten van buiten de EU de mogelijkheid geven om naast hun studie activiteiten als ondernemer te ontplooien.

kamerstuk 29861-38, 16.6.15

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29861-38

SER advies 14/09, dec14

https://www.ser.nl/~/media/db_adviezen/2010_2019/2014/arbeidsmigratie.ashx