Rb: vrijlating want psychische problemen (veldzicht) ondanks niet-meewerken

Beroep gegrond. De staatssecretaris heeft aan de vreemdeling de maatregel van bewaring op grond van artikel 59 lid 1 onder a Vw opgelegd. ... Op basis van de specifieke psychische omstandigheden van de vreemdeling oordeelt de rechtbank dat het voortduren van de maatregel in redelijkheid niet gerechtvaardigd is. De vreemdeling is vanwege zijn psychische toestand overgeplaatst naar Veldzicht, het Centrum voor Transculturele Psychiatrie. Door de psychische toestand is de vreemdeling niet in staat de terugkeergesprekken met DT&V te voeren en kan dus niet aan de uitzetting worden gewerkt, terwijl de vreemdeling al vijf maanden in bewaring zit. Dit leidt de rechtbank tot het oordeel dat het belang van vreemdeling om in vrijheid te worden gesteld prevaleert boven het belang van de staatssecretaris om de maatregel te laten voortduren. 

Rb Rotterdam, NL20.12045, 18.6.20