RvS: technisch onderzoek naar e-mails als nova mogelijk

De rechtbank heeft overwogen: ‘De vraag die hier aan de orde is, is of de e-mailwisseling de stelling van eiser onderbouwt dat de Sri Lankaanse autoriteiten op de hoogte zijn van de samenwerking tussen eiser en [satellietzender]. De rechtbank is van oordeel dat verweerder zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat van de inhoud van de e-mail niet kan worden uitgegaan, omdat de authenticiteit daarvan niet kan worden vastgesteld. Dat het hier een kopie betreft, is niet voldoende om te concluderen dat onderzoek naar de inhoud of herkomst van de e-mail niet mogelijk is. Elke overgelegde e-mail in een procedure als deze is immers een kopie. Naar het oordeel van de rechtbank laat dit onverlet de mogelijkheid om de inhoud van het bericht of de afzender daarvan te controleren. Hoewel het in deze opvolgende aanvraag, volgens vaste jurisprudentie, in eerste instantie aan eiser is om de authenticiteit van nieuwe stukken aannemelijk te maken, is de rechtbank van oordeel dat in het kader van de samenwerkingsplicht van verweerder verwacht mag worden dat hij eiser daarin tegemoet komt, net zoals verweerder dit doet indien originele documenten worden overgelegd. In dit kader acht de rechtbank van belang dat eiser met het overleggen van een screenshot van zijn e-mailaccount een begin van bewijs heeft geleverd om de authenticiteit van het e-mailbericht te onderbouwen. Tevens acht de rechtbank van belang dat eiser ter zitting heeft aangegeven zijn medewerking te zullen verlenen aan een eventueel technisch onderzoek.

In de aangevallen uitspraken heeft de rechtbank terecht overwogen dat de strekking van deze overweging is dat de staatssecretaris een technisch onderzoek moest doen naar de authenticiteit van de e-mails, en dat hij niet kan volstaan met het standpunt dat aan de inhoud ervan niet de door de vreemdeling gewenste waarde toekomt.

Deze grief faalt. Het hoger beroep is kennelijk ongegrond.
RvS 201810324/1/V2, 31.10.19
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:3677