RvS: tegen verwijdering uit Gezinslocatie staat bezwaar open, geen beroep

De brief van COa over beëindiging opvang is een namens de staatssecretaris door het COa verrichte rechtens relevante handeling als bedoeld in artikel 72, derde lid, van de Vreemdelingenwet 2000. Dit betekent dat daartegen bezwaar openstond. Dit heeft de rechtbank door de brief van 9 mei 2018 aan te merken als een door het COa genomen besluit als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Awb, waartegen ingevolge artikel 5 van de Wet COa direct beroep openstaat, niet onderkend.

Het hoger beroep is kennelijk gegrond. De Afdeling zal het beroepschrift doorzenden naar het COa om het namens de staatssecretaris als bezwaarschrift in behandeling te nemen.

RvS 201810401/1/V1, 12.9.19
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:3142