SvJ&V: ook KMar mag mensen in bewaring stellen (vgl DT&V regeling)

Met deze wijziging wordt de kring van beambten werkzaam voor de Koninklijke Marechaussee die bevoegd zijn tot het in bewaring stellen van vreemdelingen uitgebreid, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de relevante kwalificaties die bij de betreffende ambtenaar aanwezig moeten zijn.

Er wordt aansluiting gezocht bij de regeling voor de medewerkers van de Dienst Terugkeer en Vertrek en de Vreemdelingenpolitie waarmee – eveneens bij ministeriële regeling – een gecontroleerd aantal personen bevoegd is gemaakt tot deze handelingen met betrekking tot de inbewaringstelling in de Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 juli 2014, nummer 539766, tot wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdnegenentwintigste wijziging) (Stcrt. 2014, 20666).

Middels deze regeling kan nog beter worden gewaarborgd dat de oplegging van de maatregel van vreemdelingenbewaring met voldoende waarborgen is omgeven.

De aangewezen ambtenaren zullen op een lijst worden geplaatst welke onder beheer van de Commandant der Koninklijke Marechaussee zal vallen.

Regeling nummer 2707238, 25.9.19 in staatscourant 53386, 30.9.19
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-53386.html