WBV 2018/5: afschaffing kennisgevingsprocedure regulier

De wijzigingen zijn het gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 maart 2016, die concludeerde dat de wettelijke grondslag voor de kennisgevingsprocedure ontbrak. Het Vreemdelingenbesluit 2000 zal hierop worden aangepast (Besluit tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000, houdende afschaffing van het kennisgevingsvereiste, …). Vooruitlopend op de inwerkingtreding van deze algemene maatregel van bestuur wordt de Vreemdelingencirculaire 2000 op relevante punten aangepast.

WBV 2018/5, 19.7.18 in staatsourant Nr. 42459, 23.7.18
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-42459.html