WMO: vrouwenopvang voor ongedocumenteerde slachtoffers huiselijk geweld in procedure

Wanneer een slachtoffer van huiselijk of (dreigend) eergerelateerd geweld zich bij de opvang meldt, zal opvanginstelling beoordelen of de veiligheidssituatie van het slachtoffer noopt tot toegang tot de opvang. Vervolgens beslist het College van B&W hierover middels een beschikking. Zo snel mogelijk daarna zal een verblijfsvergunning op humanitaire gronden worden aangevraagd in verband met dat geweld.

Met het zeker stellen van een financiële compensatie voor de kosten van opvang vervalt voor gemeenten een belangrijke prikkel voor het weigeren van slachtoffers zonder verblijfsvergunning.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035733/2020-01-01