Acties

Gelukkig zijn er veel mensen in Nederland die zich sterk maken voor migranten zonder verblijfsvergunning. Regelmatig zijn er acties om individuen of groepen te legaliseren, of om wetsvoorstellen aan te passen.

Stichting LOS zette zich, met andere organisaties, in voor:

Dutch Dreamers

Het gaat hierbij om jonge ongedocumenteerden die grotendeels in Nederland zijn opgegroeid en na hun 18de verder willen met hun leven, en door willen studeren. Samen met Startfoundation zetten we ons in voor een betere toekomst voor hen!

Voorlopig bieden we steun bij het aanvragen van een studieverblijfsvergunning. Zie hier.

Terugkeer Discretionaire Bevoegdheid

Samen met ASKV en VluchtelingenWerk organiseerden we een expertmeeting en schreven een lobby-document voor de verkiezingen van 2021. Een overzicht van de standpunten van de politieke partijen vindt u op: www.kiesvoorongedocumenteerden.nl.

Betere opvang ongedocumenteerden

Sinds 2014 (uitspraak Europees Comité voor Sociale Rechten over het universele recht op voedsel, kleding en onderdak), hebben gemeenten in Nederland opvangvoorzieningen voor ongedocumenteerden ingericht. Het Rijk is in onderhandeling met gemeenten over het aanbod. Stichting LOS houdt de ontwikkelingen op dit terrein bij.

Samen met Amnesty deed Stichting LOS onderzoek naar het opvang-aanbod en de ervaringen van bewoners in 2016. Lees hier. Zie ook de resultaten van noodopvangen in 2013-2019 en het uitgebreide verslag over 2013.

In 2020 schreef Stichting LOS een Tussenevaluatie van de LVV.

Manifest: Recht op zinvolle dagbesteding

Een leven in afhankelijkheid, zonder grip op de eigen toekomst, zonder van betekenis te kunnen zijn voor anderen is ziekmakend. In Nederland is er een maatschappelijke werkelijkheid van mensen zonder (verblijfs-)status wiens leven vast komt te zitten omdat ze niet terug kunnen en omdat ze hier niets mogen. De wetgeving die deze mensen uitsluit is gebaseerd op het idee dat zij daardoor wel vertrekken. Maar dat blijkt vaak niet het geval, integendeel, mensen worden afhankelijk en apathisch.

Betrokkenen bij de ondersteuning van mensen zonder status denken dat het tijd is om deze werkelijkheid onder ogen te zien en aan oplossingen te werken. Wegkijken lost niets op.

Teken het manifest op: www.iedereen-aandeslag.nl

Stop uitzettingen naar Afghanistan

Samen met andere mensenrechten- en kinderrechten organisaties roept Stichting LOS op om uitzettingen naar Afghanistan te stoppen. De politieke situatie verslechtert voortdurend en het is er extreem onveilig. Bommen, zelfmoordaanvallen, vervolging van religieuze, etnische en seksuele minderheden, gedwongen ronseling van kinderen, en marteling zijn een dagelijkse realiteit.

In maart 2018 vroegen we gemeenten om deze oproep te steunen, zie hier. Samen met andere organisaties herinneren we parlementariërs regelmatig aan de situatie in Afghanistan, met name voor terugkeerders.

Toegang tot de vrouwenopvang voor vrouwen zonder verblijfsvergunning

As part of the Step Up! Campaign, PICUM and WAVE are coming together to improve access to services for undocumented women and women who have precarious immigration status.

Our goal is to make support services for gender-based violence accessible for all women, whatever their migration status. We will join forces with key women’s rights and migrant’ rights organisations in various European countries. 

In Nederland pleit Stichting LOS samen met Valente voor aanpassing van de WMO zodat de toegang van vrouwen zonder verblijfsvergunning tot de vrouwenopvang wettelijk verankerd wordt.

Veilige aangifte bij de politie

Ongedocumenteerde vreemdelingen durven niet altijd aangifte te doen als ze slachtoffer of getuige zijn van een strafbaar feit. Zij hebben angst voor de politie of voor vreemdelingrechtelijke sancties. Terwijl juist zij vaak doelwit zijn van criminele bendes. Het gaat dan bijvoorbeeld om afpersing, beroving, overvallen en mensenhandel. Ook seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes komt veel voor.

Aandacht voor deze kwetsbare groep slachtoffers is belangrijk. De politie geeft hen daarom de kans om aangifte te doen, zonder vreemdelingenrechtelijke gevolgen. Ook hebben zij recht op beschermingsmaatregelen, passende hulpverlening en mogelijke schadevergoeding.

Zie de factsheet van de politie en de werkinstructie.

 

Oudere acties:

Strafbaarstelling illegaal verblijf

In 2011 startte Stichting LOS samen met veel andere organisaties een campagne tegen de strafbaarstelling van illegaal verblijf. Stichting LOS en de coalitiepartners beschouwen strafbaarstelling als een onnodige vorm van criminalisering van deze groep migranten. Naast het wetsvoorstel 'strafbaarstelling illegaal verblijf', vallen ook het inreisverbod en de wet 'eens illegaal - altijd illegaal' onder deze campagne. Achtergrond informatie vindt u op de website www.geenstrafbaarstelling.nl

Staatssecretaris Teeven heeft het wetsvoorstel 'strafbaarstelling illegaal verblijf' in januari 2013 gepresenteerd. Na publiek verzet, vooral binnen de PvdA, werd het wetsvoorstel in april 2014 ingetrokken.

Illegaal verblijf is inmiddels sinds 2012 wel strafbaar voor ongedocumenteerden die een inreisverbod hebben gekregen. Dat krijgt elke ongedocumenteerde die zich niet heeft gemeld, of die is gebleven na afloop van de termijn voor vrijwillige terugkeer. Stichting LOS beschouwt het inreisverbod als een vorm van strafbaarstelling van illegaal verblijf, en zet zich in voor het afschaffen ervan.

Ook is de wet 'eens illegaal - altijd illegaal' sinds april 2013 van kracht. Deze wet maakt het verkrijgen van een verblijfsvergunning onmogelijk voor migranten die eerder illegaal in Nederland verbleven. Er zijn uitzonderingen voor verblijfsvergunningen om humanitaire redenen.

Kinderpardon

Ongeveer 600 kinderen vallen onterecht buiten het Kinderpardon. Daarom voeren VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children, Kerk in Actie, Stichting LOS en Stichting INLIA sinds mei 2014 campagne voor een Eerlijk Kinderpardon. We willen dat kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn een verblijfsvergunning krijgen. De regels van het Kinderpardon zijn oneerlijk en niet uit te leggen. Samen met vele burgemeesters strijden we voor een Kinderpardon voor alle gewortelde kinderen in Nederland.

Teken de petitie op: http://eerlijkkinderpardon.nu/

Recht op voedsel, kleding en onderdak voor ongedocumenteerden

Stichting LOS vindt dat ook migranten zonder verblijfsvergunning recht hebben op basisvoorzieningen zoals voedsel, kleding en onderdak. Stichting LOS ondersteunt dan ook de klacht van de CEC en PKN (nr 90/2013) bij het Europees Comité voor Sociale Rechten.

In Nederland procedeert advocatenkantoor Fischer voor het recht op basisvoorzieningen voor migranten zonder verblijfsvergunning. Op 24 februari 2014 sprak de Raad van State uit dat aanvragen voor basisvoorzieningen aan de staatssecretaris van justitie gericht moeten worden. Stichting LOS roept organisaties op om deze aanvragen in te dienen en heeft daarvoor een format ontwikkeld, in samenspraak met advocatenkantoor Fischer.