Stichting LOS

Doelstelling

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Stichting LOS zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning en de mogelijkheden daar gebruik van te maken. Daarmee wil Stichting LOS de marginalisering van ongedocumenteerden in Nederland tegengaan. Stichting LOS baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfsvergunning en hun kinderen[1]. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak.

Kernactiviteiten en taken

De belangrijkste taken van Stichting LOS zijn:

 • informatie en servicecentrum;
 • netwerk- en relatiemakelaar;
 • collectieve belangenbehartiger.

De werkzaamheden van Stichting LOS richten zich op Nederland.

De belangrijkste activiteiten die daaruit volgen zijn:

 1. informatie en advies aan de primaire doelgroep; te weten reguliere en particuliere hulpverleningsorganisaties die volwassenen en kinderen zonder verblijfsvergunning ondersteunen). Hiertoe beheert Stichting LOS een telefonische helpdesk voor professionals en particuliere hulpverleners. Informatie wordt verspreid via de website www.ilegalevrouw.nl. Er wordt een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief uitgegeven gericht op het netwerk van Stichting LOS. De landelijke krant [buiten de]Boot is gericht op een algemener publiek. Ook geeft Stichting LOS voorlichting over de elementaire mensenrechten van migranten zonder verblijfsvergunning aan reguliere organisaties en migrantenzelforganisaties.
 2. netwerkontwikkeling en bevordering van de samenwerking tussen individuen en organisaties die zich bezig houden met hulpverlening aan migranten zonder verblijfsvergunning, zodat ze gebruik kunnen maken van elkaar kwaliteiten en mogelijkheden. Stichting LOS beschikt hiertoe over een groot netwerk met maatschappelijke organisaties die zijn samengebracht in een digitale database.
 3. kennisvergroting, onder andere door onderzoek;
 4. bijdragen aan beleidsontwikkeling ten aanzien van ongedocumenteerden.

Doelgroep

Tot de doelgroep van Stichting LOS behoren de reguliere en particuliere hulpverleningsorganisaties en migrantenzelforganisaties, die volwassenen en kinderen zonder verblijfsvergunning ondersteunen.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2020 en financieel jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018 en financieel jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017 en financieel jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015 (kort) en financieel jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012 en financieel jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011 en financieel jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2009

Beleidsplan

Werkplan 2021
Meerjarenplan 2020-2023
Werkplan 2020
Werkplan 2019
Werkplan 2018
Werkplan 2017
Werkplan 2016
Project Impact Verbeteren 2014

Bestuur

 • Vacature (voorzitter)
 • Simone Kennedy-Doornbos (penningmeester)
 • Joelle de Poorte (secretaris)
 • Annelies de Maar (lid)
 • Ariëtte Reijersen van Buuren (lid)

Medewerkers

 • Rian Ederveen (coördinator)
 • Revijara Oosterhuis (Meldpunt Vreemdelingendetentie)

Beloningsbeleid

Personeel: CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
Bestuur: onbezoldigd

Stichting LOS heeft een ANBI-status, zie hier.


[1] Dit artikel luidt: Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.

Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.