Projecten

Om bepaalde aspecten van haar werk nader uit te diepen, werkt Stichting LOS projectmatig.

 

Stichting LOS werkt aan de volgende thema’s:

Algemene taken

Stichting LOS voorziet op landelijk niveau in de steeds groeiende behoefte aan informatie, service en netwerken. We maken twee-wekelijks nieuwsbrieven en zijn telefonisch en per mail bereikbaar voor hulpvragen. Voor lobby en belangenbehartiging wordt samengewerkt met ons netwerk van betrokken organisaties.

 

Projecten:

- Monitoring gemeentelijk beleid opvang ongedocumenteerden, ism ASKV/ SV Amsterdam

Met dit project proberen we de knelpunten in de lokale opvang van ongedocumenteerden in enkele gemeenten in beeld te brengen. Om te beginnen in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven.

- Aan de Slag, activering ongedocumenteerden

In dit project werken we samen met organisaties in Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Den Haag. Doel is om ongedocumenteerden meer recht te geven op zinvolle dagbesteding. We denken daarbij in eerste instantie aan professionele (vak)opleidingen, stages en vrijwilligerswerk. Zinvolle dagbesteding is belangrijk om ongedocumenteerden vitaal te houden en hun leven weer in eigen hand te nemen. Zie voor achtergrondsinformatie: www.iedereen-aandeslag.nl

In het kader van AandeSlag zijn de volgende scripties geschreven:
Kansen creëren op verboden terrein, onderzoek naar sociale activering van ongedocumenteerde migranten. Marterscriptie Lieke van der Meulen, juli 2015
De jongvolwassen uitgeprocedeerde asielzoeker binnen de gezinslocatie Gilze die onderwijs wil volgen in Nederland. Scriptie Ralph van Heerbeek, juni 2016
Onderwijs meerderjarige ongedocumenteerden, scriptie Anne-Ruth de Vries, januari 2017

 

Meldpunt Vreemdelingendetentie

Het  “Meldpunt Vreemdelingendetentie” is ingesteld in 2010 om klachten over de misstanden in de vreemdelingendetentie systematisch in kaart te brengen en hierover te rapporteren. Het Meldpunt schrijft klachten voor vreemdelingen in detentie en onderzoekt de detentieomstandigheden. Op grond van deze rapportages en analyse wordt een substantiële bijdrage geleverd aan maatschappelijke en politieke lobby. Hiermee willen we structurele verbeteringen in de omstandigheden in de detentiecentra teweeg te brengen, zodat deze niet meer  op gespannen voet staan met verschillende mensenrechtenverdragen.

Voor het Meldpunt Vreemdelingendetentie heeft Stichting LOS een aparte website: www.meldpuntvreemdelingendetentie.nl.

 

De volgende projecten zijn afgerond:

Basic Rights, website in drie talen met informatie over de rechten van ongedocumenteerden

Op deze website staat informatie over de rechten van mensen zonder verblijfsvergunning, en de adresgegevens van organisaties die kunnen helpen om deze rechten te realiseren. Op dit moment is de informatie beschikbaar in drie talen, en voor zeven gemeenten: Amsterdam – Rotterdam – Den Haag – Utrecht – Eindhoven – Leiden – Almere. Zie de website: www.basicrights.nl
 

BBB, landelijk overzicht

In samenwerking met Amnesty International onderzochten we in 2016-2017 de opvang van ongedocumenteerden in heel Nederland. Stichting LOS droeg de informatie over de aantallen opgevangen personen en de diversiteit aanopvangvormen en opvang-motieven aan. Met Amnesty International onderzochten we welke effecten de verschillende opvangvormen hebben voor het welbevinden van de doelgroep.

Valse hoop of bittere noodzaak - opvang van mensen zonder verblijfsrecht, Amnesty International en Stichting LOS, mei 2017
 

Onzichtbare kinderen in Utrecht

Stichting LOS doet in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening en Defence for Children onderzoek naar het aantal en de situatie van kinderen zonder verblijfsvergunning in de stad Utrecht. Doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in de omvang, achtergrond en ontwikkelingssituatie van kinderen zonder verblijfsvergunning in de stad Utrecht. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt voor beleidsbeïnvloeding. Tevens wordt de  onderzoeksmethode als blauwdruk beschikbaar gesteld aan vijf andere grote steden in Nederland.

Lees het onderzoeksrapport Kinderen buiten Beeld
 

Verbinden en Versterken van de Hulpverlening aan ongedocumenteerde Vrouwen

Het project Verbinden en Versterken van de Hulpverlening aan ongedocumenteerde Vrouwen liep van eind 2010 tot begin 2012 en had als doel de kwaliteit van hulpverlening aan ongedocumenteerde vrouwen te verbeteren. In het kader van dit project is een lijst van ruim 100 hulpverleners aan ongedocumenteerde vrouwen samengesteld, en zijn contacten tussen deze hulpverleners opgebouwd. Deze hulpverleners worden sinds januari 2011 geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen wat betreft de juridische positie van ongedocumenteerde vrouwen via een twee-wekelijkse korte nieuwsbrief die in twee talen wordt verspreid.

Stichting LOS heeft bovendien de informatie over de rechtspositie van vrouwen zonder verblijfsvergunning toegankelijk gemaakt via de website www.iLegalevrouw.nl.

Lees de verantwoording van het project Verbinden en Versterken van de Hulpverlening aan ongedocumenteerde vrouwen
 

Migrantengroepen en ongedocumenteerde hulpvragers

Het project Migrantengroepen en ongedocumenteerde hulpvragers liep van februari 2010 tot eind 2012. Het project had als doel de hulpverlening aan mensen zonder verblijfsvergunning te versterken, mede door de Nederlandse hulpverleningsorganisaties en de migrantengroepen met elkaar te verbinden. Voor dit project is contact gelegd met ruim 100 migrantenzelforganisaties. Door verdiepend onderzoek naar de hulpverlening onder Marokkaanse en West/Afrikaanse hulpverleners is meer inzicht verkregen in deze vorm van hulpverlening. Er zijn bovendien drie bijeenkomsten georganiseerd waarin migrantenzelforganisaties en Nederlandse hulpverleners elkaar beter leerden kennen.

In het kader van dit project heeft Angelique Pronk een afstudeeronderzoek verricht naar hulpverlening binnen de Marokkaanse gemeenschap. Lees dit onderzoek hier.

Ook de migrantenzelforganisaties ontvangen de tweewekelijkse korte nieuwsbrief van Stichting LOS.

Lees de Verantwoording van het project Migrantengroepen en ongedocumenteerde hulpvragers