Disclaimer

Op deze site is informatie te vinden die van belang is voor hulpverleners aan ongedocumenteerde migranten.

Stichting LOS betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site. Zij geeft echter nadrukkelijk geen enkele garantie af betreffende onder meer de beschikbaarheid, compleetheid, actualiteit, of de betrouwbaarheid van de inhoud van de site. Noch garandeert Stichting LOS dat de site ononderbroken, op tijd, veilig of foutvrij is of dat softwarefouten gecorrigeerd worden.

Stichting LOS is niet aansprakelijk voor enige door u of door iemand anders geleden schade die het resultaat is van het gebruik van deze site, veroorzaakt in het geheel of gedeeltelijk door verwaarlozing buiten haar schuld om in het interpreteren, rapporteren of het afleveren van de service en enige inhoud via de service.

In geen enkel geval zal Stichting LOS aansprakelijk zijn voor schade geleden door u of iemand anders, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze site, en is niet aansprakelijk voor enige geleden schade die een direct, speciaal, incidenteel of indirect gevolg zijn van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de site.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Stichting LOS geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

De informatie die op de site staat, mag vrij verspreid worden, mits voor niet-commerciële doeleinden.