Externe publicaties

Nieuwsbrief 2, 2022

Procedures


Landeninformatie:


Asylos

 • Ghana: Accessibility of Dialysis (AFR2020-27
 • Nigeria: Mental Health Treatment (AFR2021-09)
 • Somalia: Situation of 'Westernised' Returnees (AFR2021-16)
 • Afghanistan: Treatment of Family Members of Human Rights Activists and Former Government Supporters after the Taliban Take-over (ASI2021-13)
 • Afghanistan: Availability of Psychiatric Treatment for Returnees with Mental Health Conditions and Treatment of Returnees with Mental Health Conditions by the Taliban (ASI2021-12)
 • Egypt: Opposing Female Genital Mutilation (FGM), Social Impact, and Availability of State Protection (MEN2021-18
 • Egypt: Christians in Egypt & Obtention of Citizenship (MEN2021-17

IND-werkinstructie 2021/21 - Inburgering in het buitenland

De volgende onderwerpen komen in deze werkinstructie aan bod:

 1. Wie moet het basisexamen inburgering doen?
 2. Vrijstellingen
 3. Geldigheidsduur examenuitslag
 4. Bezwaar-, klachten- en restitutieprocedure basisexamen inburgering

Deze werkinstructie vervangt Wi 2020/3 .
https://ind.nl/Documents/WI_2021-21.pdf


Niet eerder gepubliceerde IND Werkinstructies

 • WI 2021/7, 15.6.21 - Middelen van bestaan
 • WI 2021/6, 20.4.21 - Uniform opvoeren en afsluiten van een intrekkingsprocedure
 • WI 2021/2, 8.3.21 - Afdoening schadezaken
 • WI 2021/1, 27.1.21 - Alertheid op en beoordelen van documenten op documentfraude
 • WI 2020/18, 11.12.20 - Onderzoek schijnhuwelijken en schijnrelaties
 • WI 2020/11, 23.3.20 - Werkinstructie Turks associatierecht
 • WI 2020/4, 18.3.20 - Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
 • WI 2020/2, 1.1.22 - Handhaving studie
 • WI 2019/2, 1.1.22 - Openbare orde in relatie tot het Unierechtelijk openbare orde criterium
 • WI 2017/10, 11.12.17 - Handvatten adviesrol ILO's t.a.v. luchtvaartmaatschappijen
 • WI 2017/8, 9.10.17 - Onderzoek IND naar gebruik (blanco) gestolen paspoorten na ontvangst informatie AIVD/Politie)
 • WI 2017/2, 10.3.17 - Tabel producten en beslistermijnen
 • WI 2013/12, 18.6.13 - Kostenverhaal referent
 • WI 2013/4, 29.5.13 - Werkwijze geestelijke bedienaren

https://ind.nl/over-ind/Cijfers-publicaties/Paginas/Werkinstructies.aspx


CKM: ‘Discretie te allen tijde’ - Een onderzoek naar jongensslachtoffers binnen de prostitutie in Nederland

Er is een groot verschil in het aantal jongensslachtoffers dat bij officiële instanties in beeld is en het werkelijke aantal jongensslachtoffers binnen de prostitutie. Jongens doen bijna nooit aangifte en komen ook zelden in contact met hulpverlening. Met dit onderzoek is het toch gelukt om met hen in contact te komen. De resultaten in dit rapport onderbouwen het vermoeden dat een aanzienlijke groep slachtoffers op jonge leeftijd gedwongen worden tot seks tegen betaling. Zij zijn gemiddeld 15 jaar en wonen vaak nog thuis wanneer ze in zo’n uitbuitingssituatie terechtkomen. Velen van hen geven aan langer dan een jaar te zijn uitgebuit en meerdere seksafspraken per week of zelfs per dag te hebben gehad, waarbij zij de verdiensten of een deel daarvan moesten afstaan.

https://expertisecentrum-mensenhandel-jeugdprostitutie.nl/wp-content/uploads/2021/12/Discretie-te-allen-tijde.-Jongensslachtoffers-in-de-prostitutie-in-Nederland.pdf, dec21


CKM: Het misdrijf voorbij - Een verkenning naar criminele uitbuiting in Rotterdam

In Nederland worden veel meer personen crimineel uitgebuit dan de officiële cijfers laten zien. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) in opdracht van de gemeente Rotterdam. Slachtoffers worden vooral gedwongen om financiële- of drugsdelicten te plegen. Vaak gaat het om kwetsbare mensen, zoals minderjarigen of personen met een licht verstandelijke beperking of schulden.

https://www.hetckm.nl/mediadepot/199107e16369/CKM(2021)Hetmisdrijfvoorbij.pdf, dec21


Nieuwsbrief 1, 2022

Giles Merritt: People Power - Why We Need More Migrants

Migration is one of the fundamental driving forces of change in the modern world. As regions such as the Middle East continue to experience instability, climate change is driving migration from Africa and Central Asia - these 'push factors' lead to increased migration throughout Europe. Yet despite being one of the fundamental issues of the modern age, the impact of migration on Western developed economies is dangerously misunderstood. Here, economics and migration expert Giles Merritt seeks to explode the ten most common myths about European migration. He shows how the west's aging population needs migrants, and demonstrates in clear and accessible writing how governments must adapt to increase migration to solve the challenges of the modern world. The result is a clear-eyed assessment of the issues, and a way forward for the west which preserves our political democracies by rejecting the politics of the right.

https://www.bol.com/nl/nl/f/people-power/9300000007132800/, juni21


Handbook on the Governance and Politics of Migration

This Handbook sets out a conceptual and analytical framework for the critical appraisal of migration governance. The chapters are organised across six key themes: conceptual debates; categorisations of migration; governance regimes; processes; spaces of migration governance; and mobilisations around it.

International contributors critically assess categorisations and conceptualisations of migration to address theoretical concerns including transnationalism and de-colonisation, climate change, development, humanitarianism, bordering, technologies and the role of time. They closely examine practices of migration governance and politics, and their effects, across diverse spaces, processes and forms of mobilisation. They draw on up-to-date examples from across the globe in order to examine how migrants, whether forced or voluntary, are governed. Reviewing the latest developments in migration governance research through empirically rich and conceptually concise appraisals, the Handbook problematises orthodox perspectives and discusses how a critical reading can add to our understanding of the governance and politics of migration.

https://www.e-elgar.com/shop/gbp/handbook-on-the-governance-and-politics-of-migration-9781788117227.html, apr21


Sociaal Bestek: Ongedocumenteerden in onze steden

Corona heeft ook impact op het leven van mensen zonder verblijfsvergunning, de ongedocumenteerden. Zij hebben diverse achtergronden. Een deel van hen werd zichtbaarder in coronatijd, anderen juist onzichtbaar. Contacten werden voor iedereen moeilijker, hulpverlening was slecht toegankelijk en trajecten verliepen trager. De overheid had weinig oog voor deze groep.

https://sociaalbestekpremium.nl/sociaal-bestek-2021-editie-6/ongedocumenteerden-in-onze-steden-stand-van-zaken/, dec21


Landeninfo:


Janna Wessels: The Concealment Controversy - Sexual Orientation, Discretion Reasoning and the Scope of Refugee Protection

The idea that a claim for international protection can be rejected on the basis that the claimant behave 'discreetly' in their country of origin has remained resilient in asylum claims based on sexual orientation, but also other grounds of claim. This is significant because requiring an asylum-seeker to forgo the reason for which they are persecuted questions the very rationale of refugee protection. This book represents the first principled examination of concealment in refugee law. Janna Wessels connects the different strands of the long-standing debate in both common and civil law jurisdictions and scholarship concerning the question of whether and under which circumstances a claimant must conceal to avoid persecution. In so doing, Wessels uncovers a fundamental tension at the core of the refugee concept. By using sexuality as a lens, this study breaks new ground regarding sexual orientation claims and wider issues surrounding the refugee definition.

https://www.cambridge.org/core/books/concealment-controversy/03FD4F97EB93A90A66173E2B10650B95, juli21


ACVZ-advies : gebruik van biometrie bij automatische grenscontroles

Het wetsvoorstel voorziet in de toevoeging van een artikel in de Vreemdelingenwet 2000 voor het gebruik van biometrische gegevens bij automatische grenscontroles (e-gates).
De ACVZ acht het niet aannemelijk dat een zwaarwegend belang het verwerken en de opslag van biometrische gegevens in e-gates noodzakelijk maakt. De openbare veiligheid bij grensdoorlating is geen afzonderlijk zwaarwegend belang omdat dit gewaarborgd is met manuele controles aan balies. Een snelle en efficiënte grenscontrole op de luchthaven Schiphol dient met name een commercieel belang, dat is naar het oordeel van de ACVZ geen zwaarwegend belang dat een grote inbreuk op de privacy van reizigers, zoals beschermd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), rechtvaardigt.
https://www.adviescommissievoorvreemdelingenzaken.nl/binaries/adviescommissievoorvreemdelingenzaken/documenten/publicaties/2021/12/17/wetsadvies-over-wijziging-van-de-vreemdelingenwet-2000-voor-het-gebruik-van-biometrie-bij-automatische-grenscontrole/20211217+Wetsadvies+wijziging+VW+2000+gebruik+biometrie+automatische+grenscontrole.pdf, 17.12.21


Nieuwsbrief 26, 2021

Jan & Leo Lucassen Migratie als DNA van Amsterdam

Migratie is diep verankerd in het DNA van Amsterdam. Al sinds de zestiende eeuw vestigen zich er jaarlijks duizenden nieuwkomers, zowel van het Nederlandse platteland als van ver daarbuiten. Tegelijkertijd verlaten velen de stad, soms nadat ze er generaties lang gewoond hebben. Dat voortdurend in- en uitademen leidt, zowel vroeger als nu, ook tot spanningen of zelfs tot uitsluiting, zoals onder andere de geschiedenis van joodse, Surinaamse en Marokkaanse Amsterdammers laat zien. Tegelijkertijd vormt die continue migratie de motor van de enorme diversiteit die de stad aan het IJ kenmerkt. En van de typerende economische en culturele dynamiek, die de stad zijn wereldfaam heeft bezorgd en voor zo veel mensen aantrekkelijk maakt.

Jan en Leo Lucassen laten zien hoe al die ingezetenen en buitenstaanders door de eeuwen heen met elkaar omgingen: hoe zij zich tot elkaar verhielden en hoe zij Amsterdam maakten tot de stad die het vandaag de dag is.

https://www.atlascontact.nl/boek/migratie-als-dna-van-amsterdam/, dec21


Website : women and migration

Women and Migration is a collaborative storytelling project about the journeys migrant women take, and what happens once they reach their destination. The website has collected testimonies from more than 100 women worldwide to shed light on how gender affects migration, and to highlight the resilience of those who seek a new life far from home.

https://womenandmigration.com/


FEPS: From debunking to prebunking: How to get ahead of disinformation on migration in the EU

Despite increasing efforts to address disinformation, EU institutions, national governments and civil society still struggle to overcome one fundamental challenge. Disinformation actors can spread lies quickly and widely by adapting their messages to the news cycle and appealing to their readers’ emotions, concerns and value systems. In doing so, they set the tone and content of the conversation ahead of everyone else. This is demonstrated by recent events in Afghanistan and Belarus, where disinformation campaigns quickly sprang up online, aiming to feed public anxieties and reinforce the belief that Europe is facing a repeat of the 2015 ‘migration crisis’.

In this context, debunking efforts – fact-checking individual false claims after they have been published – usually fail to effectively counter the lies they are meant to counteract. Nor do they prevent disinformation actors from exploiting attention-grabbing events to manipulate public perception and steer social divisions. In contrast with debunking, this Issue Paper argues that disinformation should be pre-empted by taking strategic action before it begins to circulate. The guiding principle of this approach is that of ‘prebunking’.

Prebunking relies on two pillars, each linked to a specific timescale. In the short to medium term, efforts should be devoted to identifying false stories as early as possible, or even anticipating future narratives. In the longer term, citizens should be provided with the critical skills to distinguish facts from falsehoods and filter out manipulative content.

https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/211129%20policy%20study%20disinformation%20%20migration%202021_final_single.pdf, 29.11.21


Landeninfo:


Mona van den Berg en Rodaan Al Galidi: Wachten

Opnieuw wachten duizenden vluchtelingen langdurig op de behandeling van hun asielaanvraag. Fotograaf Mona van den Berg voelde de noodzaak om dit fotoboek te maken. Geen abstracte cijfers over vluchtelingen, maar gezichten, mensen zoals u en ik. Om zichtbaar te maken wat wachten en het jarenlang in onzekerheid verkeren met een mens doet. Want mensen in azc’s worden veelal zo ver mogelijk weggestopt van de bewoonde wereld.
De foto’s in dit boek worden afgewisseld met gedichten van Rodaan Al Galidi, en treffende passages uit zijn romans Hoe ik talent voor het leven kreeg en Holland. Want wie kan beter het verhaal van Wachten in woorden vangen dan onze Asielzoeker des Vaderlands.

https://www.bruna.nl/boeken/wachten-9789491921957, 21.12.21


Globalcit : dataset on acquisition and loss of citizenship around the world

The Dataset includes information on the different ways in which citizenship can be acquired and lost, and covers information on laws in force on 1 January 2020 in 190 states. The Dataset is organized around a comprehensive typology of modes of acquisition and loss of citizenship, which outlines, in a systematic way, 28 ways in which citizenship can be acquired and 15 ways in which citizenship can be lost.

https://globalcit.eu/databases/globalcit-citizenship-law-dataset/, 2.12.21


FRA: Forced return monitoring systems - 2021 update

Since 2014, FRA has been publishing an annual update of the forced return monitoring systems EU Member States have set up under Article 8 (6) of the EU’s Return Directive. This overview describes different indicators for an effective forced return monitoring system. It includes the organisation responsible for monitoring forced return, the number of operations monitored in 2020, the phases of monitored return operations, the number of staff trained and working as monitors, and whether the monitoring body issued public reports about their monitoring.

https://fra.europa.eu/en/publication/2021/forced-return-monitoring-systems-2021-update, 13.12.21


CEPS: Between politics and inconvenient evidence - Assessing the Renewed EU Action Plan against migrant smuggling

The EU’s counter-smuggling policies equate irregular migration to a crime, while disregarding that safe, orderly and regular pathways for refugees and other migrants are hard to access. The Renewed EU Action Plan Against Migrant Smuggling (2021-2025) exacerbates the risks that refugees and other migrants face by penalising those who assist them. Civil society actors, family members and communities that act out of compassion or provide basic services in transit and destination countries continue to be investigated and prosecuted as ‘migrant smugglers’.

We call for more nuanced policy responses to migrant smuggling that are compliant with human rights and backed by empirical research. We recommend that the European Commission conducts a thorough human rights impact assessment of this Renewed EU Action Plan Against Migrant Smuggling and related Anti-Smuggling Operational Partnerships with third countries. The EU must narrow down its criminal definition of ‘facilitation of irregular migration’ to conform with the UN Migrant Smuggling protocol’s protection of family members, humanitarians and other bona fide actors by including an ‘unjust enrichment’ motive. We reiterate that all smuggled refugees and other migrants, regardless of how they reach their destination, must be exempt from criminalisation. We stress that returns, entry-bans and pushbacks should never be seen as counter-smuggling measures as they only increase the demand for migrant smuggling. Thus, we call on EU policy makers to create and enhance safe, orderly and regular pathways in light of the commitments under the UN Global Compacts for Migration and on Refugees.

https://www.ceps.eu/download/publication/?id=34850&pdf=CEPS-PB2021-01_Between-politics-and-inconvenient-evidence.pdf, 10.12.21


L. van Heugten, A. Bicker Caarten & O. Merkle : Giving up your body to enter fortress Europe: Understanding the gendered  experiences of sextortion of Nigerians migrating to the Netherlands

Corruption is a frequent companion of irregular migrants along their journey, however, as they often have little financial resources available or deplete them quickly along the difficult route, paying for monetary bribes can be difficult. Therefore, this paper analyses the occurrence of a non-financial form of corruption, i.e. sextortion. Sextortion is a largely unexplored form of corruption in which sexual favours function as means of payment. To establish a better understanding of the occurrence of sextortion, this paper explores the gendered experiences of this form of corruption for Nigerians migrating to the Netherlands.

https://www.merit.unu.edu/publications/wppdf/2021/wp2021-050.pdf


Nieuwsbrief 25, 2021

Migration Policy Institute (MPI) Data profiles of unauthorized immigrants in the United States

The profiles offer 2019 data for areas ranging from population size, countries of origin and years of U.S. residence to educational enrollment and attainment, home ownership, top industries of employment, health insurance coverage and poverty levels. The profiles also include estimates on age, gender, parental and marital status, top languages spoken and labor force participation for the nation’s estimated 11 million unauthorized immigrants.

related interactive map shows the top U.S. destinations for unauthorized immigrants by top country and region of origin.

About 1.3 million unauthorized immigrants were married to U.S. citizens and another 654,000 were married to lawful permanent residents (LPRs) in 2019. At the same time, 4.7 million U.S.-citizen children had at least one unauthorized immigrant parent, as did 61,000 LPR or nonimmigrant children.

The Build Back Better Act could provide work authorization and protection from deportation to nearly 7.2 million unauthorized immigrants who have been in the United States since January 1, 2011, among them 2.6 million DREAMers—people who entered the United States before age 18.

https://www.migrationpolicy.org/news/latest-data-profiles-unauthorized-immigrants-reconciliation-estimates


Rebecca Hamlin: Crossing - How We Label and React to People on the Move

Today, the concept of "the refugee" as distinct from other migrants looms large. Immigration laws have developed to reinforce a dichotomy between those viewed as voluntary, often economically motivated, migrants who can be legitimately excluded by potential host states, and those viewed as forced, often politically motivated, refugees who should be let in. In Crossing, Rebecca Hamlin argues against advocacy positions that cling to this distinction. Everything we know about people who decide to move suggests that border crossing is far more complicated than any binary, or even a continuum, can encompass. Drawing on cases of various "border crises" across Europe, North America, South America, and the Middle East, Hamlin outlines major inconsistencies and faulty assumptions on which the binary relies. The migrant/refugee binary is not just an innocuous shorthand—indeed, its power stems from the way in which it is painted as apolitical. In truth, the binary is a dangerous legal fiction, politically constructed with the ultimate goal of making harsh border control measures more ethically palatable to the public. This book is a challenge to all those invested in the rights and study of migrants to move toward more equitable advocacy for all border crossers.

https://www.sup.org/books/title/?id=31446, mei21


Landeninfo:


RPW: “I have not known the taste of safety for ten years.”

Syrian refugees who return to Syria often find that life is harder, poorer, and more dangerous than they expected, a new report has shown that 70 percent fear that they themselves, a member of their family, or someone they know will be conscripted into the Damascus government’s Syrian Arab Army. Sixty percent of women are afraid to leave home after dark. Meanwhile, Syrians unable to find a dignified life in Lebanon or Syria are pushed toward irregular migration to Europe, sometimes leading to violent pushbacks by border guards.

http://refugeeprotectionwatch.org/wp-content/uploads/2021/11/RPW-REPORT-FINAL-20211117.pdf, 17.11.21


Willemijn van Kempen en Alejandra Ortiz: ‘Transcript from the margins: Looking into the way circumstances and experiences of transgender persons coming from the Latin American Caribbean region are represented and considered in Dutch asy lum procedures’  

The research focuses on the circumstances and experiences of transgender persons, which contribute to the danger and impossibility of living in countries of origin in the Latin America and the Caribbean (hereafter LAC) region that lead to an asylum application. The research question is whether and how these experiences and circumstances are seen, questioned and considered in Dutch asylum procedures? To answer it, an exploratory case study was designed and conducted. It analysed the Dutch asylum procedures of eight transgender (hereafter, trans) women from the LAC region whose countries of origin do not directly criminalise LGBTI identities

https://www.transgendernetwerk.nl/wp-content/uploads/Transcrift-from-the-Margins-Opmaak-V6.2.pdf, 2021


WODC: Schatting slachtoffers van mensenhandel in Nederland

In dit onderzoek is de tienjarige ontwikkeling van het geschatte slachtofferschap van mensenhandel in beeld gebracht. Vanaf 2010 tot 2012 vindt er een aanmerkelijke stijging plaats in de geschatte aantallen slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Daarna geven de schattingen tot en met 2017 een flinke daling te zien en vanaf 2017 stijgen de slachtofferschattingen weer. Voor 2019 ligt de schatting van het totale aantal vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel met ongeveer 5.000 weer op het niveau van 2010.

De daling van de geschatte aantallen na 2012 berust voornamelijk op geringere aantallen gevallen van seksuele uitbuiting. Over de periode van tien jaar bereiken de geschatte aantallen van slachtoffers van seksuele uitbuiting in 2012 een piek van meer dan 6.500, waarna er vanaf 2016 de geschatte aantallen van seksuele uitbuiting dalen tot ongeveer 2.000 per jaar.

Deze daling ging gepaard met een stijging van de geschatte aantallen slachtoffers van arbeidsuitbuiting, met name in 2018 en 2019. Als gevolg hiervan zijn gevallen van seksuele en niet-seksuele uitbuiting nu ongeveer gelijk verdeeld. Ook de man-vrouw verdeling in het geschatte slachtofferschap van mensenhandel is nu ongeveer in evenwicht.

In de jaren 2018 en 2019 werden ongeveer 1.300 slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha gemeld door onder meer de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Koninklijke Marechaussee, opvanginstellingen en de politie. De geschatte aantallen vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel liggen dus drie à vier keer hoger dan de aantallen die bij CoMensha zijn gemeld.

Lees het volledige rapport, 19.11.21


Kader Abdolah: op zoek naar Ramona

Pieter Rademaker is een succesvolle Amsterdamse schilder die zijn dochter Ramona in liefde en vrijheid heeft opgevoed. Dat weerhoudt Ramona er echter niet van om ervandoor te gaan met een Marokkaanse man van dubieuze komaf. Als zij op een dag van de aardbodem verdwenen lijkt, weet Pieter dat hij maar één ding kan doen: op zoek gaan naar Ramona. Zijn zoektocht brengt hem in contact met een ander Amsterdam, een ander Nederland dan dat hij kende. Hij komt terecht in soennitische moskeeën, in doorrookte kamertjes van drugshandelaren en op de Wallen.

Tijdens zijn zoektocht ontmoet hij een Afrikaanse illegaal die hem de andere kanten van het leven laat zien, en een jonge Turkse vrouw die andere deuren van de liefde voor hem opent. Pieter Rademaker zit nog half in de wereld van Van Gogh en Rembrandt als hij erachter komt dat de huidige realiteit van zijn stad zijn verbeelding overstijgt. Door zijn zoektocht naar Ramona wordt Pieter geconfronteerd met zichzelf, en tot zijn eigen schrik realiseert hij zich dat hij eigenlijk niet naar Ramona zoekt, maar naar nieuwe ideeën voor zijn schilderijen.

https://www.scheltema.nl/boek/?authortitle=kader-abdolah/op-zoek-naar-ramona--9789044648768, 30.11.21


Goran Baba Ali: The Glass Wall 

After a perilous quest through an unforgiving desert, a nineteen-year-old refugee arrives at a colossal glass wall guarded by an old man. In order to be granted entry to the city, he is told he must recount the story of who he is, where he has come from, and why he should be granted asylum. Having barely survived his journey to the wall, the young man doesn’t welcome having to relive the pain of his past. But then, desperate for another chance, he starts recounting tales from his childhood, encompassing the history of his family and his country, and the prospect of a new life seems closer than ever.

But will his story be convincing enough to guarantee his safety?

The book is a clear-eyed, emotionally honest account of displaced people and the very human desire for survival at all costs. A speculative novel; a fusion of dystopian and magical realism, set against a historical background of war and colonialism. With hints of absurdism. A story of struggle and persecution but abundant in hope, sarcasm and laughter.

https://www.waterstones.com/book/the-glass-wall/goran-baba-ali/9781739982409


Bernadette Heiligers: Van zo ver gekomen

Van zo ver gekomen verhaalt in tien hoofdstukken de geschiedenis van het tien jaar jonge Dominicaanse meisje Dini op Curaçao, waar haar moeder Ariana met hulp van haar familie een huishoudelijke dienstbetrekking krijgt bij doña Lillian: “Doña Lillian wilde een Dominicaanse. Iemand die voor een prikje zou werken zolang ze geen papieren heeft.”

Het jonge meisje is gewend zichzelf te redden en neemt het werk van haar moeder over, zonder daarvoor betaald te worden.

Naast deze thematiek rond de relatie tussen Curaçao en Santo Domingo, met hun grote sociaaleconomische tegenstellingen maar familiale verwantschappen, weeft Bernadette Heiligers een tweede migratie-draad: de relatie van het nieuwe Bonaire na 10-10-10 met Nederland, weergegeven als traditie tegenover moderniteit, koloniale arrogantie tegenover misplaatste minderwaardigheidsgevoelens.

https://libris.nl/boek?authortitle=bernadette-heiligers/van-zo-ver-gekomen--9789493214491, 1.12.21


Nieuwsbrief 24, 2021

ILO: Extending Social Protection to Migrant Workers, Refugees, and their Families: Guide for Policymakers and Practitioners

Enabling migrant workers to enjoy and maintain social security rights across borders is an important challenge for developing and industrialized countries alike, yet it is also an opportunity to facilitate labour mobility, return and reintegration. Access to adequate social protection in countries of origin, transit and destination can allow workers to migrate by choice, not out of necessity. It is also key to attracting skilled workers, facilitating migrant women’s integration into the workforce, and thus improving the functioning of labour markets.

The idea of adapting social protection policies and schemes to make them more inclusive of migrant workers is gaining momentum at the global level. This Guide seeks to provide policymakers, practitioners, migration specialists, social protection specialists and other stakeholders with practical guidance on how to extend social protection to migrant workers, refugees and their families.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_826684.pdf, nov21


OBS: A study on the patterns of criminalisation of solidarity through the voices of migrants’rights defenders

This report describes and analyses the strategies European States and institutions are using to attack humanitarian and solidarity acts. Adopting an approach that is close to the reality experienced on the ground, the report features the life stories of individuals and histories of organisations who have been persecuted in Europe for defending the rights of migrants.

https://www.omct.org/site-resources/legacy/Europe-Open-Season-on-Solidarity_2021-11-15-150546_kuut.pdf, 15.11.21


Landeninformatie:


EASO: Research guide on LGBTIQ

As people from various countries lodge applications for international protection based on their sexual orientation, gender identity, gender expression and/or sex characteristics, there is a growing need for information on the situation of LGBTIQ persons in their respective countries of origin. In its resolution of 14 February 2019, the EP stressed the need ‘to carry out research concerning intersex people, taking a sociological and human rights perspective rather than a medical one.

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_11_EASO_COI_Research_Guide_on_LGBTIQ.pdf, 12.11.21


Heinrich-Böll-Stiftung:  The shortcomings of the EU Pact on Migration and Asylum from an intersectional perspective

While it is mentioned in the New Pact on Asylum and Migration that vulnerable groups have to be especially protected, the question whether an intersectional approach is actually taken into consideration has not yet been intensively discussed. It was against this background that the Heinrich-Böll-Stiftung European Union commissioned this study. What is the definition of vulnerable groups applied in the Pact? Does this definition include an intersectional dimension? Which impacts could the measures suggested by the proposal have on vulnerable groups, with consideration to intersectional aspects? These are just a few of the questions addressed in this study.

https://eu.boell.org/sites/default/files/2021-11/Intersectionality%20and%20refugee%20women_FINAL_1.pdf, nov21


Tesseltje de Lange ea: Money Matters in Migration- Policy, Participation, and Citizenship

Migration, participation, and citizenship, are central political and social concerns, are deeply affected by money. The role of money - tangible, intangible, conceptual, and as a policy tool - is understudied, overlooked, and analytically underdeveloped. For sending and receiving societies, migrants, their families, employers, NGOs, or private institutions, money defines the border, inclusion or exclusion, opportunity structures, and equality or the lack thereof.

Through the analytical lens of money, the chapters in this book expose hidden and sometimes contradictory policy objectives, unwanted consequences, and inconsistent regulatory structures. The authors from a range of fields provide multiple perspectives on how money shapes decisions from all actors in migration trajectories, from micro to macro level. Taking an interdisciplinary approach, the book draws on case studies from Europe, the Americas, Asia, and Africa. This comprehensive overview brings to light the deep global impacts money has on migration and citizenship.

https://www.cambridge.org/ir/academic/subjects/law/human-rights/money-matters-migration-policy-participation-and-citizenship?format=HB, nov21


FRA: Effective access to legal aid: key safeguard for migrants in return proceedings

Effective access to competent legal assistance is a key safeguard to enable people in return proceedings to exercise their rights to an effective remedy and access to justice, finds a new report from the EU Agency for Fundamental Rights (FRA). It identifies current practices and issues, and suggests how national authorities could improve effective access to competent legal aid.

https://fra.europa.eu/en/publication/2021/legal-aid-returned-detainees, nov21


Human Rights Watch: International Alternatives to Detaining Immigrants

The report focuses on the situation in Bulgaria, Cyprus, Spain, the UK, Canada and the USA. It covers topics such as alternatives to detention and the prohibition on arbitrary detention and unlawful interference with privacy and provides recommendations to the governments of the countries mentioned, in addition to the European Commission and all EU Member States.

https://www.hrw.org/report/2021/11/03/dismantling-detention/international-alternatives-detaining-immigrants, 3nov21


Nieuwsbrief 23, 2021

Verslag Expertmeeting: Impact van de LVV op de openbare orde en veiligheid

Op 13 september organiseerden VWN, ASKV en Stichting LOS een expertmeeting over het belang van de LVV voor de openbare orde en veiligheid. Aanwezig waren oa de landelijke ketenpartners, lokale en landelijke bestuurders en onderzoekers.

De deelnemers waren het er over eens dat dankzij de LVV de samenwerking is toegenomen, de doelgroep zichtbaarder is geworden en de openbare orde is verbeterd. Zoals Theo Weterings, voorzitter van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid, stelt: “Laat in het nieuwe regeerakkoord optekenen dat het noodzakelijk is de LVV’s voort te zetten en uit te bouwen tot een landelijk dekkend netwerk dat dusdanig effectief is dat gemeenten aparte bed-, bad- en broodvoorzieningen niet meer nodig achten. We moeten samen blijven werken aan toekomstgerichte, menswaardige en realistische oplossingen.”

https://www.stichtinglos.nl/sites/default/files/los/Impact%20van%20de%20landelijke%20vreemdelingenvoorzieningen%20%28LVV%29%20op%20de%20openbare%20orde%20en%20veiligheid%20-%20DEF.pdf, okt21


FRA: Migranten in irregulier verblijf beschermen tegen economische uitbuiting

Regardless of their status, workers have human rights. They should not be exposed to violence and abuse, they should not be forced to work in inhumane or dangerous conditions and they should get paid for their work. This report shows what needs change to ensure workers’ rights are respected. From improving the complaint systems, to providing more information and ensuring irregular workers get compensated for their work, EU countries can do a lot more to protect workers from exploitative employers. It can start with small steps, for example by requiring labour inspections to focus on labour conditions and not on reporting workers’ status to immigration authorities.

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-employers-sanctions-directive-report_en.pdf, aug21


Mai Kaneko-Iwase: Avoiding Statelessness Among Children of Unknown Parents Under International Nationality Law

This book focuses on foundlings and the prevention of statelessness in line with Article 2 of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. It specifically defines who foundlings are and the procedural challenges they face to acquire a nationality. The author compares 193 national laws on foundlings and their right to have a nationality together with what international human rights law norms state.

https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-16-3005-7?mc_cid=01d664d9f2&mc_eid=8ef687d56a, okt21


Landeninformatie:

Libië - Algemeen ambtsbericht, 30.9.21

Asylos

 • Afghanistan: Security Situation in Kapisa Province (ASI2021-09)
 • Ethiopia: The Treatment of Somali Minors in Jijiga (MEN2021-15)
 • Ethiopia: Child Forced Labor and Exploitation (MEN2021-12)
 • Lebanon: The Situation for LGBTQ+ Palestinian Refugees (MEN2021-16)
 • Morocco: Albinism (MEN2021-14)

UN Human Rights Council : Report of the Independent Fact-Finding Mission on Libya [A/HRC/48/83]

UNHCR: Position on returns to Yemen, okt21

NANSEN,


ICJ: Training materials on access to justice for migrants, 29sept21

The ICJ has published a set of training materials on access to justice for migrants that should serve as a support and background information for judges and lawyers when taking decisions on or defending the rights of migrants and refugees.


Onderzoeksrapport mensenhandel en religie:‘A Question of Faith’

Dit rapport laat zien dat kennis over religie en spiritualiteit essentieel is in de omgang met migranten van West-Afrikaanse afkomst die mogelijk het slachtoffer zijn van mensenhandel.

Het CKM organiseert naar aanleiding van het rapport een kennisdeelsessie. Heeft u interesse om dit bij te wonen? Neem dan contact op met Sabine Leermakers: sleermakers@hetckm.nl

Onderzoeksrapport, sept21
Nederlandse oplegger


Inspectie J&V - Plan van aanpak verantwoord vertrek van vreemdelingen uit Nederland

De Inspectie heeft op basis van signalen uit het veld een oriënterend onderzoek uitgevoerd om te bezien waar zich mogelijke aandachtspunten of risico's bevinden in het voorbereiden van de terugkeer van vreemdelingen. De Inspectie ziet op grond van de uitgevoerde oriëntatie mogelijke risico's als het gaat om de gesprekstechnieken die regievoerders hanteren tijdens de vertrekgesprekken met vreemdelingen.
De centrale vraag bij dit onderzoek luidt: In welke mate houdt de DT&V, binnen de wettelijke kaders, rekening met het belang van de vreemdeling bij het realiseren van verantwoord vertrek uit Nederland?

https://www.inspectie-jenv.nl/binaries/inspectie-venj/documenten/plannen-van-aanpak/2021/10/14/plan-van-aanpak-verantwoord-vertrek-van-vreemdelingen-uit-nederland/Plan+van+aanpak+Verantwoord+vertrek+van+vreemdelingen+uit+Nederland.pdf, 14.10.21


Ahmad Ahmadyar : Ik ben Ahmad

“Ik was nog net geen negen toen mijn vader me meenam en we de handelswaar van smokkelaars werden. Het kind dat ik was, liet ik voor altijd achter. Tien jaar later, net nadat ik in België mijn diploma secundair onderwijs had behaald, besloot ik mijn herinneringen aan deze bikkelharde tocht op te schrijven. (..) Mensen gaven ons hoop, anderen namen ons die weer af. (..) De twee jaren onderweg staan gekerfd in mijn ziel. Ze vullen een enorme rugzak, die ik niet aan mijn schouders hang, maar waar ik op ga staan en die me groter maakt.”

Het verhaal over de barre reis van Afghanistan naar België is aangrijpende lectuur. De glasheldere herinneringen zijn - zoals in het nawoord terecht wordt aangeduid, geen slachtofferverhaal. “Het is een overleversverhaal. Of beter: een verhaal over leven.”

https://ikbenahmad.be/, Augustus 2021. 147 blz.