Externe publicaties

Nieuwsbrief 08, 2024

VN-rapporteur: versterk de bescherming van het recht op huisvesting voor iedereen

In Rotterdam, the Special Rapporteur visited Pauluskerk... Different interlocutors attested that undocumented migrants in homelessness, particularly undocumented families with children, mostly hide and avoid contact with institutions as they fear being detained or deported. The Special Rapporteur heard that ambulances release sick people at the church doorstep because health workers know they would otherwise get much worse on the street. This tacit recognition of the threat to life and irreparable harm is a clear testament to the acute need to ensure that all emergency housing is open to everyone, all times during the day, irrespectively of weather conditions including for undocumented migrants.

Aanbevelingen:

 • Regulate rents in the private rental sector and authorize disputes to be heard by rental tribunals including those brought by undocumented residents;
 • Ensure that parental custody is never taken away solely due to the family being at risk of homeless, including for undocumented migrants, and instead ensure with priority that all families with children are adequately housed;

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session55/advance-versions/A_HRC_55_53_Add1_AdvanceUneditedVersion.docx, 28.2.24


Beslisboom ongedocumenteerde jongeren en onderwijs

Wat zijn de opties voor mensen zonder verblijfsvergunning om te starten met een opleiding in het mbo of hoger onderwijs? Bij het ASKV zien we dat het antwoord op deze vraag best ingewikkeld is. Met de beslisboom Recht op Onderwijs zetten we alle informatie voor je op een rij. Aan de hand van een aantal vragen geven we inzicht in de verschillende mogelijkheden. Want er is vaak meer mogelijk dan we denken. 

https://www.askv.nl/wp-content/uploads/2024/03/Beslisboom-Recht-op-Onder...


CSP: Koersen op kwaliteit van de samenleving. Sociale en Culturele Ontwikkelingen 2024

Het rapport schetst allereerst hoe het met Nederland en haar inwoners gaat. Naast deze ‘stand van het land’ geeft het rapport inzicht in de gevolgen van politieke keuzes rond vier grote uitdagingen waar we in Nederland voor staan: duurzaamheid, asiel en migratie, zorg en bestaanszekerheid. Hoe pakken deze keuzes uit voor Nederlanders, afhankelijk van hun persoonlijke situatie?

https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2024/03/27/sociale-en-culturele-ontwikkelingen-2024, 27.3.24


EMN Inform: ‘Digitalisation of identity documents and residence permits issued to third-country nationals’

Nederland verstrekt, net als de meeste EU-lidstaten en waarnemende landen van het EMN, op dit moment geen digital-only (uitsluitend digitaal uitgegeven) verblijfsvergunningen en identiteitsdocumenten aan migranten van buiten de EU. Italië, Litouwen en Polen zijn een uitzondering: zij maken selectief gebruik van digital-only documenten. Vrijwel geen enkel land heeft concrete plannen om in de nabije toekomst digital-only verblijfsvergunningen en identiteitsdocumenten te verstrekken aan migranten van buiten de EU. Alleen Duitsland, Finland en Oekraïne experimenteren momenteel met vormen van digitalisering.

https://www.emnnetherlands.nl/onderzoeken/inform-digitalisation-identity..., 28.3.24


Landeninfo:


ECRE Policy Note: Seeking Protection: Afghan Asylum Applicants in the EU 

This Policy Note analyses developments in policies and practices affecting Afghans seeking international protection in Europe. It provides a brief update on the current situation in Afghanistan and on the situation of Afghan refugees in both Iran and Pakistan. It also analyses the treatment of international protection applications from Afghan nationals in EU member states (MS), taking into account recent policy developments.

ECRE asserts that Afghan nationals who are denied protection cannot currently be returned to Afghanistan due to the country’s situation and the principle of non-refoulement, which should be considered when applying Article 5 of the recast Return Directive. The suspension of return and deportation should continue until security and stability are established. Before deciding to issue a return decision, the authorities must assess whether returning rejected applicants would comply with fundamental rights, including those outlined in Article 3 of the European Convention on Human Rights and in Article 19 of the EU Charter of Fundamental Rights.

https://ecre.org/ecre-policy-note-seeking-protection-afghan-asylum-applicants-in-the-eu/, 29.3.24


Asylos: Thematic COI Sources Toolkit

You can access our free comprehensive Thematic Sources toolkit for Country of Origin Information (COI) researchers. The toolkit contains a wealth of relevant COI sources, organised by topic and is a helpful starting point when choosing the sources you wish to consult.

https://www.asylos.eu/coi-sources-toolkit


IND: Invoeringstoets 3 wijzigingen Nareis: Integrale beoordeling, horen in bezwaar en belangenafweging 8 EVRM

De ABRvS heeft op 26 januari 2022 een uitspraak gedaan waardoor een meer integrale beoordeling van de identiteit en feitelijke gezinsband in nareiszaken is gekomen. Op 6 juli 2022 deed de ABRvS een uitspraak die stelt dat de IND vaker een hoorzitting moet aanbieden wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen een negatief besluit. Kort daarna volgde een uitspraak (d.d. 13 juli) die stelt dat in 8 EVRM-zaken altijd een belangenafweging moet volgen, ook wanneer er geen sprake is van beschermenswaardig gezinsleven. Steeds is de Vreemdelingencirculaire aangepast.

De DG IND heeft verzocht om een invoeringstoets uit te voeren naar deze drie wijzigingen. Daarnaast is verzocht om de uitvoering te bevragen op ideeën om het nareisproces te verbeteren en versnellen.  

https://ind.nl/nl/documenten/04-2024/rapport-invoeringstoets-nareis-integrale-beoordeling-horen-en-8-evrm-maart-2024.pdf ,mrt24


Chris Keulemans: Verzet

De Senegalees die twee broers verloor op weg naar Europa staat bieten te schillen in een Poolse gaarkeuken. De graatmagere Amerikaanse organiseert een vredesmars als het hele land oorlog wil. Samia van twaalf herinnert het Museumplein eraan dat we allemaal een hart hebben. In Tunis beweegt de massa zich als één ondeelbaar lichaam over de avenue. Net als in Minsk. In het dorp demonstreren dertig mensen in de motregen. Chris Keulemans schrijft over de strijders, de denkers, de slachtoffers en de leiders die hij ontmoet. Overal ziet hij mensen in verzet komen. Het onrecht valt ze van alle kanten aan. Van een betere toekomst durven ze niet eens te dromen. Maar ze komen overeind. Eerst zelf. Dan met z’n allen. Grimmig, roekeloos protest. Gedoemd te mislukken. Onmogelijk te weerstaan. 'Met evenveel scherpte als mededogen schrijft Chris Keulemans over de strijdbaarheid van mensen in verdrukking. Zijn warmbloedige engagement spat van iedere zin en maakt zijn verhalen stuk voor stuk kwetsbaar en invoelbaar. Verzet herinnert ons eraan om niet op te geven. Een herinnering die we meer dan ooit kunnen gebruiken.'

https://www.athenaeum.nl/boek?authortitle=chris-keulemans/verzet--9789083344188, 15.3.24


Nieuwsbrief 07, 2024

José Miguel De La Maza Díaz, Arjen Leerkes: No heaven but no longer hell? Tales of criminal victimization and shelter among irregular migrant men

We argue that irregular status, interacting with other relevant factors such as social capital, co-determines the men’s criminal victimization risks, and fear of crime. In addition, we show how access to shelter changed the meaning and therefore the consequences of irregular status, resulting in both ‘de-marginalization’ and ‘re-marginalization’: victimization risks were generally reported to be lower in the shelter than in the streets, but sheltering also introduced new risks, which were mostly attributed to the co-presence of other sheltered groups, especially marginalized European Union (EU) citizens with a stronger immigration status. Paying attention to immigration statuses, and how they are socially constructed, thus helps to shed light on contemporary criminal victimization risks.

https://www.researchgate.net/publication/379027384_No_heaven_but_no_long..., mrt24


SEO: Ruimere werkmogelijkheden asielzoekers

Wanneer het cohort asielzoekers dat in 2023 voor het eerst asiel aanvroeg in Nederland, inclusief hun nareizigers, dezelfde werkmogelijkheden zouden krijgen als de huidige groep Oekraïense vluchtelingen, dus de mogelijkheid om vanaf de eerste dag in Nederland te werken zonder tewerkstellingsvergunning en zonder 24-weken-eis, dan zou dat de Nederlandse samenleving over een periode van tien jaar in totaal bijna € 2 miljard aan extra welvaart opleveren. De belangrijkste maatschappelijke baten zitten in een hogere toegevoegde waarde die als loon, consumptie en belasting terechtkomt bij verschillende partijen in de samenleving. Bovendien dragen asielzoekers die werken meer bij aan de kosten van hun opvang en doen zij later als statushouders minder vaak een beroep op de bijstand. Daarnaast zijn er nog extra niet-gekwantificeerde baten, omdat werkende asielzoekers gezonder en gelukkiger zijn, sneller integreren en ook op andere manieren dan via werk een grotere bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving.

https://www.seo.nl/publicaties/ruimere-werkmogelijkheden-asielzoekers/, 21.3.24


Adviesrapport 'Geen derderangsburgers. De risico’s voor gedetacheerde arbeidsmigranten en de Nederlandse samenleving'

Een groeiend aantal arbeidsmigranten dat in Nederland werkt, komt hier via een omweg terecht. Door detachering vanuit een bedrijf in een ander EU-land. In een kwart van de gevallen gaat het om mensen van buiten de Europese Unie.

Gedetacheerde arbeidsmigranten lopen een groot risico om hier als derderangsburger behandeld te worden en niet het loon, de arbeidsvoorwaarden of de sociale zekerheid te krijgen waarop zij recht hebben. Dit komt omdat werkgevers handig gebruik maken van ondoorzichtige situaties die ontstaan doordat regelgeving in het zendende land, anders is dan in Nederland.

Deze ‘concurrentiedetachering’ heeft naast risico’s voor de arbeidsmigranten, ook risico’s voor de Nederlandse samenleving.

https://www.adviesraadmigratie.nl/publicaties/publicaties/2024/03/13/adviesrapport-geen-derderangsburgers.-de-risicos-voor-gedetacheerde-arbeidsmigranten-en-de-nederlandse-samenleving, 13.3.24


WODC: Nederlands beleid veilige landen van herkomst asielzoekers transparanter dan beleid van andere EU-landen

Een asielprocedure kan sneller worden afgehandeld als de asielzoeker uit een zogenoemd veilig land van herkomst komt. Net als verschillende andere EU-lidstaten heeft Nederland een eigen lijst met landen die als veilig worden aangemerkt. De manier waarop deze lijst in Nederland tot stand komt, lijkt transparanter dan in een aantal omliggende EU-landen. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van RAND Europe, in opdracht van het WODC.

https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2024/03/19/nederlands-beleid-veilige-landen-van-herkomst-asielzoekers-transparanter-dan-beleid-van-andere-eu-landen, 19.3.24


Landeninformatie:


EMN: Verblijfsvergunning vereist voor werk of onderwijs in meeste EU-lidstaten

Migranten zonder geldige verblijfsdocumenten mogen in de meeste Europese landen niet werken en geen onderwijs volgen. In sommige landen kunnen deze migranten wel hoger onderwijs volgen, of een verblijfsvergunning krijgen voor een studie. Duitsland en Zweden zijn de enige landen waar ongedocumenteerden onder bepaalde voorwaarden mogen werken.    

Dit blijkt uit het ad-hoconderzoek* van EMN Nederland over de toegang tot werk en onderwijs voor ongedocumenteerden. Het onderzoek gaat over toegang tot vervolgonderwijs (beroepsonderwijs of hoger onderwijs) en de arbeidsmarkt voor volwassenen. Minderjarige ongedocumenteerden hebben in alle deelnemende landen recht op onderwijs en vallen buiten deze ad-hocvraag.   

Alleen in Zweden en Duitsland mogen migranten zonder geldige verblijfsdocumenten onder bepaalde voorwaarden werken. In Zweden geldt dat ongedocumenteerden met een terugkeerbesluit, en die hun vertrek voorbereiden, mogen werken als ze dit al deden tijdens de asielprocedure. In Duitsland mogen migranten zonder verblijfsvergunning betaald werk doen als terugkeer tijdelijk niet mogelijk is. Ook is daarvoor toestemming nodig van de Duitse vreemdelingendienst. 

https://www.emnnetherlands.nl/actueel/verblijfsvergunning-vereist-voor-werk-onderwijs-meeste-eu-lidstaten, 18.3.24


Lancering e-module Herkenning mensenhandel in Nederlands en Engels

In Nederland zijn er naar schatting tussen de 5.000 en 20.000 mensen het slachtoffer van mensenhandel. Veel van deze slachtoffers blijven onzichtbaar. Jaarlijks komen ongeveer duizend slachtoffers in Nederland in beeld. Migranten en jongeren lopen het grootste risico om slachtoffer te worden van mensenhandel. Zij worden uitgebuit in bijvoorbeeld de seksindustrie, de horeca of de tuinbouw. Of ze worden gedwongen om criminele klusjes te doen.

Mensenhandel is een ernstige schending van de mensenrechten en heeft een enorme impact op het leven van slachtoffers. Slachtoffers durven of kunnen vaak geen hulp vragen voor hun situatie. Het is daarom des te belangrijker om hulpverleners die met migranten werken bekend te maken met de signalen van mensenhandel die zij kunnen opmerken.

Wil jij ook meer weten over mensenhandel, de signalen, en hoe je kunt handelen? Maak dan nu de e-learning! De e-learning is in het Nederlands en Engels beschikbaar. De Engelse e-learning is mede mogelijk gemaakt door het AMIF fonds.


ECRE: Study: Pathways to Protection: Mapping visa schemes and other practices enabling people in need of international protection to reach Europe safely

The study provides a comprehensive and comparative analysis of both the available mechanisms for providing safe routes to Europe for those in need of international protection, and of current developments and policy debates in this context. Mechanisms covered include visa schemes, sponsorship schemes, extended family reunification (not including family reunification as per the Family Reunification Directive or resettlement), humanitarian corridors programmes, protection-related scholarship schemes and hybrids that allow people to arrive regularly and be granted at least an initial right to reside (either while an asylum process is carried out or on another basis). It covers all EU Member States plus Norway, Switzerland and the UK, and sets out key findings and recommendations on expanding and improving safe pathways to Europe targeted toward specific stakeholders.

https://ecre.org/ecre-study-pathways-to-protection-mapping-visa-schemes-and-other-practices-enabling-people-in-need-of-international-protection-to-reach-europe-safely/, 22.3.24


Ismaîl Mamo: Mam, ik ben geen crisis

Dit is het verhaal van Ismaîl Mamo. Hij ontvluchtte Koerdistan vanwege het oorlogsgeweld en zag onderweg waar mensen op hun best en op hun slechtst toe in staat zijn. Acht jaar geleden kwam hij aan in Ter Apel en besloot: ik ga de taal leren en iedereen vertellen waarom ik hier ben en waarom ik blijf.

https://dasmag.nl/product/mam-ik-ben-geen-crisis/


Nieuwsbrief 06, 2024

CoE Human Rights Commissioner: Protecting the Defenders - Ending repression of human rights defenders assisting refugees, asylum seekers and migrants in Europe

In the context of repressive, securitised and militarised asylum and migration policies, states increasingly disregard their obligations to ensure that human rights defenders can work in a safe and enabling environment. As a result, human rights defenders engaged in sea rescue, humanitarian or legal assistance, border monitoring, media reporting, advocacy and litigation, as well as other activities assisting refugees, asylum seekers and migrants in Europe, are subjected to multiple forms of repression.

To reverse this repressive trend, the Commissioner calls for urgent action, including:

 • Reforming laws, policies and practices unduly interfering with the activities of human rights defenders;
 • Ensuring that smuggling laws do not criminalise any form of human rights or humanitarian work with refugees, asylum seekers and migrants;
 • Lifting restrictions on access to places and information;
 • Ending stigmatising and derogatory rhetoric;
 • Establishing effective safety procedures for defenders faced with violence and threats and effectively investigating such incidents.

https://www.coe.int/nl/web/commissioner/-/europe-must-end-repression-of-human-rights-defenders-assisting-refugees-asylum-seekers-and-migrants, feb24


Clare Fox-Ruhs, Joakim Palme, Martin Ruhs: Institutional contexts of the conditions of irregular migrants in Europe : a theoretical analysis

This paper provides a theoretical framework for an institutional approach to understanding the conditions of irregular migrants in Europe. Our starting point is that, in determining policy responses to irregular migration, European liberal democracies are conflicted between the goals of immigration control and fundamental rights protection for all people. These goals conflict at the level of both values and interests.

Despite the urgency and high political salience of the issue in many European countries, however, there has been little analysis of how European governments manage this goal conflict in their policies vis-à-vis irregular migrants, of the national differences in responses, and of the consequences for migrants. This paper argues and explains why the particular nature of this goal conflict and how it is managed in government policy responses can be expected to vary across European countries with different institutional contexts, with important consequences for the conditions of irregular migrants. We first theorise the links between institutions and the conditions of irregular migrants, and then use this framework to discuss why and how the ‘settings’ of key national institutions – legal institutions, political institutions, labour market institutions, and welfare state institutions – can ‘weigh’ in by favouring different sides of the goal conflict and thereby shape host country policies and outcomes for irregular migrants.

https://cadmus.eui.eu/handle/1814/76635, feb24


VNG: Bescherming van kwetsbare arbeidsmigranten

Een door de VNG opgesteld document volgt de route van kwetsbare arbeidsmigranten die naar Nederland komen om te werken, en de barrières die gemeenten kunnen opwerpen om hen te beschermen tegen benadeling en uitbuiting. Het beschrijft in 6 stappen de route van ‘de arbeidsmigrant’ van de komst naar Nederland tot de terugkeer naar een herkomstland. De stappen zijn: werving en entree, huisvesting, registratie, arbeid, verblijf in Nederland, terugkeer naar land van herkomst. Het document beoogt kwetsbare arbeidsmigranten te beschermen tegen onwenselijke situaties en malafide praktijken. 

https://vng.nl/nieuws/barrieremodel-over-bescherming-kwetsbare-arbeidsmigranten, 23.1.24


EMN Inform : Access to autonomous housing in the context of international protection

This EMN Inform maps the challenges faced by applicants and beneficiaries of international protection in accessing autonomous housing and provides a comprehensive overview of how EMN Member and Observer Countries organise such support for these two groups. It includes an overview of national and regional/local policies and measures supporting the transition, and access, to autonomous housing, as well as some examples of EU-funded initiatives. It also includes some national good practices which have been evaluated at national level.

https://emn.ie/publications/autonomous-housing-in-international-protection-context/,  26.2.24


Henk van Houtum: Free the map - From Atlas to Hermes: a New Cartography of Borders and Migration

A map is a visual story of the world. It feeds our imagination and shapes our view of the world. A standard atlas, however, predominantly tells only one story, that of the nation-state. It depicts a world in which people are uniformly packed into national containers, enclosed by borders, and in which migration is often represented as threatening invasion arrows.
Free the Map goes beyond this narrow, state-centric cartography. The book argues for a new cartographic story: a Hermes – the grandson of Atlas and the god of mobility and human connections. To this end, it discusses several visually compelling, alternative cartographic representations of borders and migration. Free the Map ends with a call to action.

https://www.nai010.com/en/publicaties/free-the-map/246126, jan24


Landeninfo


ECRE: The Rights of Refugees and Asylum Applicants with Disabilities

The note focuses on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), which has been ratified by all EU Member States and the EU itself, in order to identify relevant guarantees for asylum applicants and refugees with disabilities, and in connection with the content of Article 26 CFREU. Also, it examines the relevant guarantees against discrimination as identified by the CRPD Committee in its interpretation of Article 5 CRPD and provides an overview of the applicability of Article 21 CFREU in situations involving unequal access to rights for refugees and asylum applicants.

The note concludes that litigation advancing the rights of asylum applicants and refugees with disabilities is necessary to ensure compliance with existing standards, to challenge discriminatory perceptions, policies, and practices and to promote specialised protection. The note indicates that, while refugees and asylum applicants’ experience is often discussed in respect of their vulnerability, rights-based litigation can shift that perception to focus on their dignity.

https://ecre.org/ecre-legal-note-the-rights-of-refugees-and-asylum-applicants-with-disabilities/, 1.3.24


CPB: Krappe arbeidsmarkt vraagt om keuzes

Migratie kan arbeidstekorten tijdelijk verminderen als er specialisten worden geworven van wie er in Nederland te weinig worden opgeleid. Voor de ene sector is dit kansrijker dan voor de andere. Arbeidsmigranten voor de klas zetten in het primair en voortgezet onderwijs is lastig, omdat een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift daar essentieel is. In mindere mate geldt dat ook voor de zorg. Technici en ict’ers uit andere landen kunnen bijvoorbeeld wel makkelijker aan het werk in Nederland. Maar op langere termijn helpt migratie niet om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Meer arbeidsaanbod zorgt namelijk voor meer economische activiteit, wat weer leidt tot meer arbeidsvraag.

https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Beschouwing-Centraal-Economisch-Plan-2024.pdf, feb24


JRS België: Scheiding van gezinnen in detentie

Onze cijfers zijn gebaseerd op de opvolging van 93 personen met een onzeker migratiestatuut die we in detentie hebben ontmoet terwijl ze buiten een koppel vormden of kinderen hadden. Hun gezinsleden zijn Belgisch, Europees of woonden op zijn minst in België met een langdurige verblijfsvergunning.

Dit rapport roept op tot het beter in acht nemen en eerbiedigen van het fundamentele recht op een gezinsleven. 

https://www.jrsbelgium.org/Nieuw-rapport-de-scheiding-van-gezinnen-door-migrantendetentie, feb24


Nieuwsbrief 05, 2024

Amnesty: Primer - Defending the rights of refugees and migrants in the digital age

This is an introduction to the pervasive and rapid deployment of digital technologies in asylum and migration management systems across the globe including the United States, United Kingdom and the European Union. Defending the rights of refugees and migrants in the digital age, highlights some of the key digital technology developments in asylum and migration management systems, in particular systems that process large quantities of data, and the human rights issues arising from their use. This introductory briefing aims to build our collective understanding of these emerging technologies and hopes to add to wider advocacy efforts to stem their harmful effects.

https://www.amnesty.org/en/documents/pol40/7654/2024/en/, 5.2.24


Martin Bak Jørgensen & Carl-Ulrik Schierup (ed): Contending Global Apartheid: Transversal Solidarities and Politics of Solidarity

The volume offers a collection of critical essays on human rights movements, sanctuary spaces, and the emplacement of antiracist conviviality in cities across North and South America, Europe, and Africa. Each intervention proceeds from the idea that cities may accommodate both a humanistic sensibility and a radical potential for social transformation. The figure of the 'migrant' is pivotal. It expounds the prospect of transversal solidarity to capture a plurality of commonalities and to abjure dichotomies between in-group and out-group, the national and the international, or society

https://www.haymarketbooks.org/books/2134-contending-global-apartheid, okt23


Leandros Fischer (ed): The Crisis-Mobility Nexus

Situated at the intersections of anthropology, migration, citizenship, and social movement studies, this volume theorises a crisis-mobility nexus by focusing on empirical case studies. These concern migration struggles; the entanglements of crisis, social mobility, and citizenship; as well as the impact of COVID-19 (im)mobility on social movements. By highlighting examples from these streams, the book illuminates entanglements between them, while emphasising the role of solidarity as well as de-solidarisation in creating, shaping, or resisting various regimes of mobility. 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-44671-9 , jan24


Asli Salihoglu and Carlos Vargas-Silva: Irregular migrants in the informal economy: conceptual issues and measurement

The authors review alternative approaches to informality and pin down working definitions for the informal (formal) economy, unregistered (registered) firms, and the category of irregular (regular) migrant workers. Furthermore, they discuss pathways into economic informality at the micro- and macro-levels for employers and workers alike. The authors also survey methodological approaches to measuring the size of the informal economy to help inform the construction of novel methodologies.

https://zenodo.org/records/10569403, 30.1.24


ECRE Policy Paper 12: The Right to Work for Asylum Applicants in the EU

This policy paper identifies various challenges faced by asylum seekers in accessing the right to work, shares good practices, and provides recommendations to EU member states (MS) and the European Commission (EC) to promote this right. The Policy Paper is based on an analysis of 19 country reports in the Asylum Information Database, as well as additional desk research.

https://ecre.org/wp-content/uploads/2024/01/ECRE-Policy-Paper-12_The-Right-to-Work-for-Asylum-Applicants-in-the-EU.pdf, 5.2.24


IND-onderzoek: beslissen op asielaanvraag

Het is voor medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in de afgelopen twaalf jaar complexer geworden om een asielbesluit te nemen. Dat wordt mede veroorzaakt door veranderende kaders vanuit internationale en Nederlandse wet- en regelgeving. En door veranderingen in beleid, in de uitvoering en door rechterlijke uitspraken. Er zijn meer taken bijgekomen en er moet steeds meer informatie worden meegewogen, terwijl medewerkers gemiddeld minder ervaren zijn dan twaalf jaar geleden.

Dit blijkt uit onderzoek van de IND over de jaren 2010 tot en met 2022. De onderzoekers voerden gesprekken met IND’ers en samenwerkingspartners, en combineerden dit met data- en andere analyses.

https://ind.nl/nl/documenten/02-2024/rapport-complexiteit-bij-het-nemen-van-een-asielbesluit.pdf, 14.2.24


Landeninfo


Save the Children, Hope and Harm: Children’s Experiences of Seeking Safety in Europe

The children on the move and their caregivers who participated in this research face significant challenges to their mental health and wellbeing. Of the child respondents to Save the Children’s questionnaire, 38% report feeling less happy since leaving their home country, and over three-quarters describe experiencing difficult emotions and challenges. Common difficulties include worry about the future (45%), restlessness (32%), and difficulty sleeping (31%). Interviews and focus group discussions further illustrate the emotional challenges faced by children seeking safety in Europe.

https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/Hope-and-Harm_children-on-move_Europe_designed.pdf/, jan24


Nieuwsbrief 04, 2024

ASKV: ‘Staatloosheid in Nederland’

Leven zonder nationaliteit. Wist je dat dit voor minstens 6.000 mensen in Nederland de realiteit is?

Zij zijn staatloos en worden door geen enkel land als staatsburger erkend. Daarnaast zijn er nog zo’n 22000 mensen met een ‘nationaliteit onbekend’ die tegen dezelfde problematiek oplopen. Een bezoekje naar de dokter, gaan en staan waar je wil of het volgen van een opleiding is voor hen niet vanzelfsprekend.
https://www.askv.nl/wp-content/uploads/2024/02/Publicatie-Staatloosheid-in-Nederland.pdf

Begin 2024 hebben we ook de website www.staatloosheid.nl gelanceerd. Dit is een verzamelplek waar je alle beschikbare informatie kan vinden over staatloosheid in Nederland. De komende periode blijven we deze website aanvullen met relevante informatie over staatloosheid in Nederland. Zo wordt het een informatiehub voor iedereen die meer wil weten over het thema. In de toekomst kunnen ook staatlozen zelf op de website praktische informatie vinden.


Promotie Mieke Kox: Unravelling unauthorized migrants’ legal consciousness processes

Een overheid hoort op juridisch en moreel juiste wijze gebruik te maken van het recht. Het zou niet langer geaccepteerd mogen worden dat getracht wordt onrechtmatig verblijf tegen te gaan door migranten zonder verblijfsrecht opzettelijk en langdurig leed te bezorgen, vooral niet omdat de overheid verplicht is universele mensenrechten van migranten zonder verblijfsrecht te respecteren en zorg te dragen voor die migranten die ze niet kan uitzetten. Bovendien vormt de beperkte instrumentele effectiviteit van het recht nog een extra argument om het recht in het vreemdelingendomein te herzien. In de conclusie van dit proefschrift pleit ik daarom voor een op mensenrechten gebaseerde, empirisch legitieme en gedifferentieerde inzet van het recht die ondersteund wordt door wetenschappelijke inzichten.

https://pure.eur.nl/en/publications/unravelling-unauthorized-migrants-legal-consciousness-processes, 9.2.24


IOM: Compendium of good practices in enabling access to legal identity for undocumented migrants

This tool is developed to guide Member States in establishing legal identity to uphold the rights of migrants and of their children, without putting them at risk. Besides case studies, the Compendium provides users with the synthesis of good practices identified as a result of the extensive research.

The Compendium highlights key legal, political, operational and logistical challenges, good practices employed at national and local levels, as well as inclusive and gender-sensitive recommendations. It also includes a section dedicated to the non-replication and non-legitimization of marginalizing actions or practices against certain population groups, which is often considered a challenge in promoting legal identity for all.

https://publications.iom.int/books/compendium-good-practices-enabling-ac...


Salihoğlu, Asli, Vargas-Silva, Carlos: Irregular Migrants in the Informal Economy: Conceptual Issues and its Measurement

This paper provides a framework for discussing the participation of irregular migrants in the informal economy. Conceptual ambiguities surrounding both informality and irregularity have undermined academic and public discussions of this topic. We review alternative approaches to informality and pin down working definitions for the informal (formal) economy, unregistered (registered) firms, and the category of irregular (regular) migrant workers. Furthermore, we present a discussion of pathways into economic informality at the micro- and macro-levels for employers and workers alike. In particular, we elaborate on the additional and unique incentives and constraints that both regular and irregular migrants face in the labor market. We end with a survey of methodological approaches to measuring the size of the informal economy, with the goal of informing the construction of novel methodologies that generate standalone estimates of the participation of irregular migrants in the informal economy. 

https://zenodo.org/records/10569403, 30.1.24


DignityFirm: Dignity for (irregular) migrants employed in Farm to Fork Sectors

Migrant workers, including those with irregular status, are essential to the European Union’s (EU) economies, particularly to food sectors and industries. Yet, irregular migrant workers face structural obstacles in accessing decent working conditions and essential services. The DignityFIRM project focuses on identifying vulnerabilities and improving working conditions and access to services by exploring and throwing light on dynamics of irregularity in upstream (agriculture and food processing) and downstream (hospitality and food delivery) aspects of Farm to Fork (F2F) supply chains. Avoiding policy siloes and disciplinary boundaries, this Working Paper maps EU-level legislative and policy frameworks across four crucial domains: migration management, the European Pillar of Social Rights – with a focus on public health policies – the EU’s F2F strategy, and corporate social responsibility. It is our presumption that these policies collectively shape the conditions and vulnerabilities of irregular migrant workers. This will be empirically tested in other DignityFIRM research activities.

https://www.dignityfirm.eu/portfolio_page/dignity-for-irregular-migrants-employed-in-farm-to-forksectors-a-regulatory-infrastructure-approach-to-eu-legal-andpolicy-frameworks/, 9.2.24


Pieter van Winden: Arbeidsparticipatie diverse groepen migranten

In de afgelopen decennia is migratie in Nederland grofweg verdubbeld van 100.000 naar 200.000 mensen per jaar. Migranten vertegenwoordigen inmiddels veertien procent van de bevolking en twaalf procent van de werkgelegenheid, vergeleken met respectievelijk tien en acht procent in 2010. Migratie is daarmee een onmisbaar onderdeel geworden van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Wat betreft de toekomst wordt het aantal migranten in de Nederlandse beroepsbevolking niet alleen gestuurd door hun instroom, maar ook door hun verblijfsduur en arbeidsdeelname. Arbeids- en studiemigranten verblijven over het algemeen kort in Nederland, maar zijn in die tijd wel actief op de arbeidsmarkt. Voor asiel- en gezinsmigranten van buiten Europa geldt het tegenovergestelde; zij blijven doorgaans langer in Nederland, maar hun arbeidsdeelname blijft achter.

Arbeidsmarktbeleid gericht op het vergroten van het arbeidsaanbod zou daarmee kunnen kijken naar het beter benutten van het arbeidspotentieel onder asiel- en gezinsmigranten. Ook kan er gekeken worden naar het verlengen van de verblijfsduur van arbeids- en studiemigranten.

https://esb.nu/migranten-verschillen-sterk-qua-arbeidsparticipatie/, 6.2.24


Robert Warren: After a Decade of Decline, the US Undocumented Population Increased by 650,000 in 2022

The report finds that the undocumented population grew from 10.3 million in 2021 to 10.9 million in 2022, an increase of 650,000. The increase reverses more than a decade of gradual decline. The largest population gains in 2022 were for Central America (205,000), South America (200,000), and Asia (140,000). From 2015 to 2022, the undocumented population from Mexico declined by 1.3 million; in the same period, the combined population from Central and South America increased by 1.2 million.

The rapid increase in annual apprehensions and expulsions of migrants along the U.S.-Mexico border that began in 2019 has dominated media attention on migration for the past four years. That, in turn, has focused attention on the prospect of large annual increases in the undocumented population.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/23315024241226624, 28.1.24


Landeninfo:


Luigi Achilli : Global Human Smuggling: Buying Freedom in a Retreating World

Human smuggling is a complex concept that is often clouded by simplistic narratives and common misconceptions. Professor Luigi Achilli exploes the intricate web of historical roots and complex global dynamics surrounding human smuggling.

Focused on bridging the gap between academia and public discourse, the contributors aim to offer a clear-eyed view of human smuggling. 

The book underscores the multifaceted nature of human smuggling, acknowledging risks while highlighting its role in facilitating global mobility. The authors advocate for a balanced understanding, viewing human smuggling not solely as a criminal act but as a response to global inequalities and restrictive migration policies.

https://www.press.jhu.edu/books/title/12223/global-human-smuggling, 5.12.23


Tom Kemp : Activism and the Detention of Migrants - The Law and Politics of Immigration Detention

Focusing on the constitutive tensions and political generativity within the activist practices of the anti-detention movement, this book examines the distinction between representational and post-representational political sensibilities. Representational politics centres on representing the interests of disenfranchised people to the state and public and operates primarily within the regime of immigration law. Post-representational politics focuses on working collaboratively with those in detention, to resist and challenge the deportation system. Since representational politics is the predominant political imaginary of migrant rights campaigning, the book focuses on illustrating and evaluating the role of post-representational politics.

The book argues that the concept of post-representational politics is important for understanding and participating in radical opposition to state racism. This argument rests on the expanded possibilities it motivates of engaging with and resisting institutions that are poised to co-opt resistance; the attention it fosters to the situated power dynamics of political activities that collaborate with imprisoned people; and its sensitivity to the politically and conceptually generative capacities of everyday, embodied practices of resistance. To make this argument, this book employs innovative methodology to illuminate and engage with the practice-based thinking of activist movements about the concepts of solidarity, hospitality, witnessing and accountability.

https://www.routledge.com/Activism-and-the-Detention-of-Migrants-The-Law-and-Politics-of-Immigration/Kemp/p/book/9781032029276, 5.12.23


Nieuwsbrief 03, 2024

VNG: barrièremodel voor de bescherming van kwetsbare arbeidsmigranten  

In Nederland werken zo’n 600.000 tot 800.000 arbeidsmigranten. Het barrièremodel volgt de route van kwetsbare arbeidsmigranten die naar Nederland komen om te werken, en laat daarbij zien welke barrières gemeenten kunnen opwerpen om hen te beschermen tegen benadeling en uitbuiting. In het model staan ook allerlei voorbeelden uit de gemeentelijke praktijk.  

Na een situatieschets van arbeidsmigranten in Nederland gaat het model in op de problematiek van kwetsbare arbeidsmigranten. Het model geeft gelegenheden en signalen van ongewenste en/of strafbare activiteiten, een lijst van partijen die bewust of onbewust benadeling of uitbuiting door (malafide) ondernemers faciliteren en algemene barrières waar gemeenten een rol spelen.  

Vervolgens wordt in 6 stappen de route van ‘de arbeidsmigrant’ beschreven van de komst naar Nederland tot de terugkeer naar het land van herkomst. Ieder onderdeel heeft specifieke gelegenheden, signalen en barrières. De stappen zijn: werving en entree, huisvesting, registratie, arbeid, verblijf in Nederland, terugkeer naar land van herkomst. Niet iedere arbeidsmigrant legt dezelfde route af en de volgorde van de stappen kan ook verschillen. Daarom zijn deze onderdelen los van elkaar te lezen en in willekeurige volgorde. 

https://vng.nl/kennisbank-naleving/bescherming-kwetsbare-arbeidsmigranten-een-barrieremodel


Landeninfo:


Tesseltje de Lange, Mariella Falkenhain: Precarity prevented or reinforced? Migrants' right to change employers in the recast of the EU Single Permit Directive.

Building on scholarly discussions on employer dependency and bureaucratic complexity as general sources of migrant precarity, as well as on international and EU law on the rights of migrant workers, this article presents three policy variations of the right to change employers currently in place in the European context. Thereby we fill a gap in the literature on labor migration, labor market regulation, and migrant workers' rights. To illustrate the mixed ambitions of EU institutions to reduce migrant precarity the article then presents and critically discusses the high-level negotiations over the recast of the EU Single Permit Directive 2011/98 that were centered around the right to change employers.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsoc.2023.1267235/full, 11.1.24


PICUM labour migration policies case study series: Canada

The case study analyses the following aspects and pathways of the labour migration system in Canada: the open work permit for vulnerable workers (OWP-V) and the Home Child Care Provider Pilot and Home Support Worker Pilot. It also explains the key elements of the procedures and permits provided, and compares these to our recommendations for policies that promote decent work and social inclusion.

These aspects are particularly relevant for comparison and learning in Europe, given policy debates around specific protections needed for migrant workers who experience labour rights violations, as well as care migration.

https://picum.org/wp-content/uploads/2023/10/Labour-Migration-Policies-Case-Study-Series-Canada-EN.pdf, okt23
Earlier PICUM published case studies on Germany, Ireland, Finland, Poland, and Portugal. https://picum.org/our-publications/?_categories=work&_languages=english


Filip Savatic, Hélène Thiollet: How Migration Data Create “Fake Illegals”

Sudden rises in migration across the borders of the Global North have persistently attracted substantial media attention and fueled hostility toward “irregular migrants” and “bogus refugees.” We estimate that between 2009 and 2021 most border crossers labeled as “irregular/illegal” (55.4%) were actually “likely refugees,” a proportion we estimate to be 75.5% at the peak of arrivals in 2015. Thus, we find that sudden and large increases in border crossings concentrated in space likely concern forced rather than irregular migrants. Altogether, our constructivist approach reveals how migration data and categories both influence and are influenced by securitized border policies and that, in this respect, borders start with numbers.

https://journals.sagepub.com/eprint/ICTGZKGYUMX5AEH6P9XF/full, 9.1.24


PICUM: Working together to end immigration detention: a collection of noteworthy practices

This briefing presents noteworthy practices at the national and EU level related to safeguarding the rights of people in immigration detention and ultimately ending detention for migration purposes, by focusing on a wide range of actors spanning from civil society to national governments. It focuses on three advocacy objectives:

 1. raising the visibility of detention and its harms,
 2. ending the detention of children in the context of migration, and
 3. implementing community-based solutions that can support undocumented migrants to access a residence permit.

https://picum.org/wp-content/uploads/2024/01/Working-together-to-end-immigration-detention_A-collection-of-noteworthy-practices.pdf, 22.1.24


Omar N. Cham and Prof. Dr. Ilke Adam: Justifying opposition and support to EU-Africa cooperation on deportation in West Africa

Migration, in general, is not a salient political issue in West Africa. However, one migration aspect that remains highly controversial and unpopular is cooperation on the deportation of undocumented emigrants with the EU and its member states. In this paper, we set out a typology of justification frames for studying how political actors in West Africa might frame their support or opposition to cooperation on deportation. We distinguished three types of justifications: identity-related, moral, and utilitarian. While the moral (human rights) and utilitarian (political, economic, securitarian, labor) frames are rather classic justifications in migration politics and governance, our analysis shows that identity-related (‘neo-colonial resistance’ and ‘neo-colonial compliance’) justification frames highlight how historical path dependencies matter in understanding the drivers of (migration) politics and governance in West Africa. This is particularly evident when the images of cuffed and shackled deportees from Europe evoke memories of dark historical pasts.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gove.12846, dec23


Nieuwsbrief 02, 2024

PICUM animation video on regularisation

We have launched an animation video highlighting the human impact of regularisation
The video is in English, but also exists with FrenchSpanish and Greek subtitles.


EC: Nieuwe Richtsnoeren vrij verkeer EU-burgers (2004/38)

Gelet op recente ontwikkelingen worden ook enkele richtsnoeren opgenomen inzake specifieke toepassingen van de artikelen 20 en 21 VWEU. Waar relevant zijn ook richtsnoeren en verwijzingen naar de relevante instrumenten van de Europese Commissie op het gebied van het vrije verkeer van werknemers, zelfstandigen en dienstverleners opgenomen. De Commissie herinnert de lidstaten ook aan de grondrechten in onder meer de EVRM, in het bijzonder het recht op eerbiediging van het privé-, familie- en gezinsleven, de rechten van het kind en het verbod op discriminatie op grond van seksuele gerichtheid van lhbtiq-burgers. De mededeling is uitsluitend bedoeld als leidraad.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=OJ:C_202301392, 22.12.23


RSJ: Medisch klacht- en beroepsrecht in detentie

In het artikel wordt dieper ingegaan op de medische (beroeps)procedure, waarbij wetgeving en recente rechtsontwikkelingen worden geduid en geanalyseerd. Het artikel geeft antwoord op regelmatig terugkomende vragen die samenhangen met de medische (beroeps)procedure. 

https://www.rsj.nl/binaries/rsj/documenten/publicaties/2023/12/15/het-medisch-klacht--en-beroepsrecht-bij-de-raad-voor-strafrechtstoepassing-en-jeugdbescherming-rsj-uitgelegd/TvGR_0165-0874_2023_047_006_003.pdf, 15.12.23


FRA en Council of Europe: Children in migration: fundamental rights at European borders

This note aims to recall the legal safeguards established by EU and CoE law applicable to minor children in the context of migration at the European Union's external borders. The authors highlighted that minor children are extremely vulnerable in the context of migration and, as a result, have specific needs and are entitled to special protection.

https://edoc.coe.int/fr/droits-des-enfants/11766-children-in-migration-fundamental-rights-at-european-borders.html, 18.12.23


Nieuwsbrief 01, 2024

PICUM: Migration status: A key structural social determinant of health inequalities for undocumented migrants

In this briefing, PICUM takes a broad perspective to exploring the link between social determinants of health, migration policies and a person’s migration status in Europe. This briefing does not intend to be an extensive review of the literature but rather aims to illustrate how irregular migration status affects the health of undocumented migrants.

https://picum.org/wp-content/uploads/2023/12/Migration-status_A-key-structural-social-determinant-of-health-inequalities-for-undocumented-migrants_EN.pdf, dec23


WODC: Verschillende redenen waarom minderjarige vluchtelingen naar Nederland komen

Op dit moment vraagt een groot aantal minderjarige vluchtelingen in Nederland asiel aan. De vraag is wat de reden is van die piek. En waarom deze jongeren in Nederland terechtkomen. De onderzoekers van het WODC laten met dit korte onderzoek zien dat de jongeren vaak zonder vooropgezet plan hun land uitvluchten. Er zijn verschillende redenen dat zij uiteindelijk naar Nederland komen, maar die keuze wordt meestal pas onderweg gemaakt. En soms is het ook gewoon toeval.

https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3330, 21.7.23


Landeninfo:


PICUM: Non-refoulement in the context of the EU Pact on Migration and Asylum

The EU Pact on Migration and Asylum is built on the assumption that all people who arrive or reside in the EU irregularly and whose asylum applications are unsuccessful should immediately return or be deported. This aligns with the EU’s ongoing effort to boost the rate of returns via EU migration policies. In reality, people may have other grounds for residence than international protection, including on compelling human rights grounds that do not allow for any derogation, exception or limitation, such as the principle of non-refoulement. Yet, the proposed recast Return Directive and EU Pact on Migration and Asylum would practically close or heavily restrict pathways through which people who cannot be deported could access a residence status, in line with non-refoulement and other human rights considerations.

https://picum.org/wp-content/uploads/2023/12/FAQ-Non-refoulement.pdf, dec23


CDCJ: Guide for practitioners on the administrative detention of migrants and asylum seekers

The European Committee on Legal Co-operation (CDCJ) published this Guide which aims to promote the application of existing international and European standards in this area. 

https://rm.coe.int/administrative-detention-of-migrants-and-asylum-seekers-guide-for-prac/1680ad4c43, nov23


Javier Zomora: Solito

Autobiografie over de tocht die Javier Zomora als 9 jarige alleen maakte vanuit El Salvador via Guatemala en Mexico naar Amerika voor een hereniging met zijn vier jaar eerder gevluchte moeder en zijn vader, die hij zich amper kan herinneren.

Solito is een aangrijpend en prachtig geschreven verslag van een bijna onmogelijke reis naar het land van de Big Macs en grote dromen. Bovendien is het een verhaal over medemenselijkheid, hoop en liefde die zich op de onverwachtste momenten toont. Het is het verhaal van Javier en tegelijkertijd dat van miljoenen vluchtelingen die geen andere keus hadden dan huis en haard achter te laten.

https://www.bruna.nl/boeken/solito-9789026363887, aug23


Nieuwsbrief 26, 2023

Stimulansz: Handreiking Migranten en bijstand

Stimulansz heeft in opdracht van het ministerie van SZW de handreiking migranten en bijstand uit 2017 geactualiseerd. Deze handreiking bevat informatie over het verblijfsrecht en recht op bijstand van:

 • Statushouders
 • EU-onderdanen
 • Derdelanders

De handreiking dient als informatiebron en ondersteunt gemeenten bij het beoordelen van het recht op bijstand van vreemdelingen. De manier van een melding aan de IND doen is ook gewijzigd en opgenomen in de handreiking.

Download de handreiking Migranten en bijstand, dec23


Karen Geertsema, Carolus Grütters, Tesseltje de Lange, Sandra Mantu, Paul Minderhoud, Ricky van Oers, Tineke Strik, Ashley Terlouw & Karin Zwaan: Migratiemaatregelen: voer voor de formatie

Tijdens de formatie wordt ongetwijfeld besproken welke mogelijkheden er zijn om migratie te reguleren. In deze bijdrage worden 53 ambtelijke stukken geanalyseerd die laten zien dat de mogelijkheid van regulering door het vorige kabinet serieus is genomen. De stukken laten echter ook zien hoe weinig marges Nederland heeft om een eigen nationaal migratiebeleid te voeren. Zowel reguliere migratie als asielmigratie worden vrijwel geheel door Europese regelgeving bepaald. Dat (de omvang van) migratie door een substantieel deel van de Nederlandse bevolking als probleem wordt ervaren, betekent wel dat de Nederlandse bevolking beter moet worden voorgelicht over de werkelijke omvang en invloed van migratie op de Nederlandse samenleving en zich ervan bewust wordt dat veel van de ervaren problemen juist niet primair met migratie te maken hebben. Auteurs benadrukken het belang van een kabinet dat de fundamentele rechten in acht neemt en de verleiding zal weten te weerstaan om ficties tot uitgangspunt van beleid te nemen.

https://www.njb.nl/media/104ji2e3/njb40_migratiemaatregelen-voer-voor-de-formatie.pdf, 15.12.23


EU-Council: The Dublin Roadmap in action Enhancing the effectiveness of the Dublin III Regulation: identifying good practices in the Member States

The correct and effective implementation of the Dublin III Regulation is central to the Common European Asylum System (‘CEAS’) and is a precondition for its well-functioning. The establishment of well-structured Dublin units and the development of efficient work processes are of paramount importance to ensure an effective determination of the Member State responsible for examining an application for international protection and a rapid access to the procedure for granting international protection. A well-functioning Dublin system is also key to reduce incentives for unauthorised movements within the EU.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15973-2023-INIT/en/pdf, 24.11.23


Ferreira, Nuno: Better Late Than Never? SOGI Asylum Claims and 'Late Disclosure' through a Foucauldian Lens

Members of sexual orientation and gender identity (SOGI) minorities escaping persecution may apply for asylum or bring up their SOGI in asylum procedures later than expected by authorities for a variety of reasons, including fear, shame, and ignorance. Using a Foucauldian lens—in particular the notions of power and confession—this Article assesses how such instances of so-called late disclosure are regulated and treated by statutes, policy guidance, and case law, with a focus on the European context. The Article also considers in detail claimants’ experiences with late disclosures, and the views of both claimants and several other actors in the asylum system on this matter. The analysis concentrates on an extensive body of secondary data (including international, European, and domestic case law, policy documents, NGO reports, case files, etc.) as well as of primary data collected in Germany, Italy, and the United Kingdom (UK) at European Union (EU) and Council of Europe levels. The primary data was collected through semi-structured interviews and online surveys with a range of stakeholders, focus groups with SOGI asylum claimants and refugees, observations of asylum appeals, and Freedom of Information requests. The Article thus offers an empirically and theoretically informed critique of late disclosures in SOGI asylum claims in Europe and puts forward recommendations to ameliorate the fear and injustice experienced by SOGI refugees while navigating an asylum system that is stacked against them in so many respects.

https://escholarship.org/uc/item/3kd5b8p7#metrics, nov23


Landeninfo:


Adviesraad: Verkenning Arbeidsmigratie: Oplossing voor economie en demografie?

De Adviesraad Migratie heeft een verkenning uitgevoerd naar de bijdrage die arbeidsmigratie kan leveren om toekomstige demografische uitdagingen te verlichten. Daarbij is de optie van meer arbeidsmigratie afgezet tegen andere opties om de beroepsbevolking te vergroten zoals verdere verhoging van de AOW-leeftijd en een hogere arbeidsparticipatie. Toegevoegd expert Paul de Beer schreef de verkenning.

De personeelstekorten, die mede ontstaan door vergrijzing, kunnen in bepaalde sectoren worden verminderd door selectieve arbeidsmigratie. In ieder geval in de periode 2030-2040, wanneer de vergrijzing haar hoogtepunt bereikt. De stijging van de ‘grijze druk’ (de verhouding tussen gepensioneerden en werkenden) zet de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat onder druk. Meer arbeidsmigratie kan dit temperen, maar zeker niet oplossen.
De voorziene verhoging van de AOW-leeftijd naar 69 jaar rond 2050 zou een vergelijkbaar effect hebben op de grijze druk als de jaarlijkse komst van 50.000 extra arbeidsmigranten.

https://www.adviesraadmigratie.nl/publicaties/publicaties/2023/12/11/verkenning-arbeidsmigratie-oplossing-voor-economie-en-demografie, 11.12.23


Nieuwsbrief 25, 2023

Norbert Cyrus: Ethische kwesties bij onderzoek naar irreguliere migratie

Dit werkdocument van Norbert Cyrus gaat in op de belangrijkste ethische aspecten bij het meten van irreguliere migratie en het identificeren van regularisatiemogelijkheden. Het werkdocument schetst wettelijke voorschriften en sectorale ethische gedragscodes die wetenschappelijke integriteit definiëren en stelt een systematische ethische benchmarking voor die kan worden gebruikt bij het ontwikkelen van aanbevelingen met betrekking tot regularisatie en gegevens en schattingen over irreguliere migratie.
Werkdocument Ethical benchmarking in irregular migration research
Beleidsnota Ethical Benchmarking for the Measurement of Irregular Migration


Jetske van Heemstra: Mental Health in Relation to Psychotrauma and Postmigration Stress among Forced Migrants

Er is een toenemend aantal mensen dat wordt gedwongen om hun thuisland te ontvluchten op zoek naar veiligheid. Deze gedwongen migranten lopen een relatief hoog risico op het ontwikkelen van psychopathologie, zoals een post-traumatische stressstoornis (PTSS). Veel voorkomende risicofactoren voor psychopathologie in deze groep zijn traumatische ervaringen en dagelijkse stressoren na migratie.

In haar proefschrift suggereert de promovendus dat de rol van psychologische hulpbronnen, zoals posttraumatische cognities, coping-stijlen en zelfeffectiviteit, voor de geestelijke gezondheid van gedwongen migranten contextspecifiek zijn. Want hoewel al deze factoren van invloed zijn op het welzijn van gedwongen migranten, varieert hun impact. Een hogere zelfeffectiviteit en gunstige coping-stijlen zijn niet altijd relevant voor klachtreductie, terwijl cognities over schuld de PTSS-symptomen onder stressvolle levensomstandigheden mogelijk kunnen verzwakken. Ondertussen hoeft de ervaren dagelijkse stress niet noodzakelijkerwijs het herstel van PTSS te ondermijnen. 

https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/432941


Landeninformatie:


ICMPD: Communication on irregular migration

Policymakers have increasingly turned toward public communication to reduce irregularity. Pagogna and Sakdapolra note that, between 2015 and 2019, the European Commission funded 104 such campaigns by member states and 25 by EU institutions, and that the line between helping potential victims of trafficking and simply reducing irregular migration is ‘fairly thin’. They state that ‘due to general concerns about states’ perceived inability to control migration … [they] have externalized measures of migration management [… including …] dissuasion and deterrence strategies in sending countries.

However, how public communications should be used and is being used regarding irregular migration remains remarkably understudied, despite its growing importance to matters of the utmost gravity. ... Aside from practical importance, scientifically testing the exact effects of a wide variety of forms of public communication contributes to broader theoretical, scientific questions regarding why humans think and act as they do, not least given the relative lack of robust studies so far.

https://www.icmpd.org/file/download/60165/file/Persuasive%2520communication.pdf, okt23


Nieuwsbrief 24, 2023

Gratis vertaalboekjes Arabisch, Syrisch Arabisch en Oekraìens.

Een initiatief van Liesbeth Kromhout uit Rijswijk. Mail kromhoutliesbeth@gmail.com


VNG en Pharos: Handreiking zorg en welzijn EU-arbeidsmigranten

In Nederland verblijven op dit moment jaarlijks zo’n 800.000 arbeidsmigranten uit een van de EU-lidstaten, en dit aantal groeit. De positie waarin zij zich bevinden is meer dan eens kwetsbaar te noemen. 

Het doel van de handreiking is het verminderen van de kwetsbare positie van EU-arbeidsmigranten door het versterken van de hun positie. Dit sluit aan op de aanbeveling van het Aanjaagteam arbeidsmigranten (onder leiding van Emile Roemer) waarin zij stellen dat arbeidsmigranten moeten kunnen rekenen op goede gezondheidszorg tijdens hun verblijf in Nederland. Deze zorg mag niet een manier zijn waarop arbeidsmigranten afhankelijk worden van hun werkgever.

Om de doelstelling te kunnen bereiken heeft de VNG, samen met Pharos, gemeenten Den Haag, Moerdijk en Aalsmeer, Barka, Leger des Heils en de GGD 3 instrumenten ontwikkeld, die ingaan op vragen zoals: Wat speelt er rond het thema? Wat is de rol van gemeenten? En op welke manier kunnen gemeenten in beleid en uitvoering zorg en welzijn (meer) meenemen?


Pharos: Infographic eerstelijnszorg –versie voor arbeidsmigranten

Nieuw in Nederland en ziek, waar ga je dan naartoe? Om zorgprofessionals én arbeidsmigranten te ondersteunen ontwikkelden we een infographic over de eerstelijns gezondheidszorg.

https://www.pharos.nl/kennisbank/infographic-eerstelijnszorg-versie-voor-arbeidsmigranten-nederlands/


GISTI France: ‘Accompagner les étudiantes et étudiantes étranger avec ou sans papier’

The aim of the guide is to provide higher education staff with information on the diversity of profiles of people (with and without documents) wishing to enter the French university system, and on the steps to be taken in this process. It also aims to identify obstacles to resuming studies, and to help organize collective actions to overcome them.

Accompagner les étudiantes et étudiantes étranger avec ou sans papier 


Nicoletta Policek: Stateless as a Site of Fear - Stateless Women's Experiences of Interpersonal Violence

The subject of statelessness has received scarce attention from both scholars and monitoring bodies. There is relatively little comparative research on the causes, patterns, and consequences of statelessness. Even less is known about the nexus between statelessness and fear from the perspectives of stateless women and young girls who are victims of violence and abuse. Violence is not limited to acts of physical and sexual violence but also includes a continuum of specific behaviours that embraces threats, isolation, coercive control, and intimidation. Set in different cultural and linguistic settings, Policek's study highlights the difficulties in the reporting of violence to law enforcement agencies and social and health care practitioners, thus leaving the victims to bear the consequences of abuse.

https://cup.columbia.edu/book/stateless-as-a-site-of-fear/9783838216348, nov23


Asylos: Training Handbook Statelessness

The training handbook contains information about definitions of statelessness, the legal context, as well as key tips on research strategy for anyone researching COI for stateless individuals. Develop your research skills by browsing this research handbook. 

https://www.asylos.eu/Handlers/Download.ashx?IDMF=b85a38a9-0cd0-4d73-a03a-4cbd23e6191d, 2023


Landeninfo:


IND: Kenniswerkers en zoekjaarders in Nederland   Een cohortstudie naar verblijf van kenniswerkers en zoekjaarders in Nederland

Nederland wil een dynamische kenniseconomie zijn en zijn positie als internationale kenniseconomie versterken. Daarom bestaan er specifieke verblijfsregelingen om migranten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan te trekken die de Nederlandse (kennis)economie versterken. Dit gaat zowel om arbeidsmigranten die direct in de kenniseconomie gaan werken (‘kenniswerkers’) als om hoogopgeleide migranten die onder bepaalde voorwaarden een jaar in Nederland mogen verblijven om er (als kenniswerker) werk te vinden (‘zoekjaarders’). Er is weinig inzicht in hoe het kenniswerkers en zoekjaarders vergaat zodra ze in Nederland zijn en voor welke periode ze blijven. Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen hoe het kenniswerkers en zoekjaarders na een aantal jaren in Nederland vergaat en hen een aantal jaren na hun aankomst in Nederland te volgen.

Zie het onderzoek hier: https://ind.nl/nl/documenten/11-2023/rapport-kenniswerkers-en-zoekjaarders-in-nederlandoktober-2023.pdf, okt23
En de infographic hier: https://ind.nl/nl/documenten/11-2023/infographic-kenniswerkers-en-zoekjaarders-in-nederlanddefopenbaar.pdf-0


Nieuwsbrief 23, 2023

Elaine Chase, Nando Sigona and Dawn Chatty : Becoming Adult on the Move: Migration Journeys, Encounters and Life Transitions

This edited collection situates the migration of children and young people into Europe within a global framework of analysis and provides a holistic perspective that encompasses cultural media, ethnographic research and policy analysis. Drawing on a unique study of young unaccompanied migrants who subsequently became ‘adult’ within the UK and Italy, it examines their different trajectories and how they were impacted by their ability to secure legal status. Divided into three interlinked sections, it begins by examining the cultural repertoires about migration and adulthood to which migrants are sensitized in their countries of origin from a young age. This forms the contexts within which their direct experiences of turning 18 in a different country are explored. These combined insights are framed by an analysis of related policies which bureaucratically and institutionally shape these migratory experiences. This interdisciplinary volume will appeal to scholars and students in the fields of migration studies, international development, geography, sociology, anthropology, youth studies, law, education, health and wellbeing, social care and cultural studies.

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-26534-1, 2.8.23


Landeninformatie:


Anne-Line Rodriguez: Endurance Lost and Found: Unwanted Return and the Suspension of Time

This essay explores the temporal sensibilities of male migrants who had to return to Senegal. European states define African migration as conditional on development and left to the distant future. This is particularly apparent in policies of return where European states and the IOM’s expectations are for migration to end and for returnees to ‘reintegrate’.

European states’ temporal power on migrants also involves a ‘politics of exhaustion’, that is ‘the stretching over time of a combination of fractured mobility, daily violence and fundamental uncertainty’. This comprises the maintenance of migrants in temporal limbo and prolonged waiting. This paper thus asks: What are migrants’ temporalities after homecoming? Does return represent a ‘return’ to the local present and to ‘reintegration’ as European states and the IOM would wish or, in contrast, the beginning of a new period of waiting to catch up on lost time? Does the temporal power of European states ‘exhaust’ returnees or is it being resisted by them?

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14650045.2023.2260085, 11.10.23


VPRO Podcast: Zwermelingen

Sander Schattefor stuit tijdens zijn wandelingen door een groot bos in Venlo regelmatig op verlaten slaapplaatsen en achtergelaten spullen van dakloze arbeidsmigranten. Op een dag vindt hij een pakketje met een bijbel, verregende pasfoto's en een dagboek van een vrouw.

Samen met podcastmaakster Naomi Steijger gaat hij op zoek naar de schrijfster van het dagboek. Wat is er met haar gebeurd? Ze doen navraag bij de jongerenkerk, waar warme soep wordt uitgedeeld aan dakloze arbeidsmigranten. En in het voormalige klooster van Bethanië. Daar spreken ze de Poolse ‘Martin Myway’, die net zijn kamer uitruimt en inpakt om de bus naar Polen te halen, nadat hij zijn baan is verloren. Boa’s Christiaan en Karlijn vertellen hoe zíj omgaan met de bewoners van het bos. Als ze die tenminste vinden, want sommigen hebben zich enorm goed verstopt.

https://www.vpro.nl/programmas/zwermelingen.html


Nieuwsbrief 22, 2023

NBG: Migration Bible

De Migration Bible is een Engelstalige Bijbel die de volledige Good News Translation bevat, aangevuld met meer dan 250 pagina’s extra content rond migratie. De extra content, geschreven door migranten en niet-migranten uit verschillende werelddelen en culturen en begeleid door een internationale redactie van theologen, bestaat uit 22 leesplannen, 17 artikelen en 15 hedendaagse portretten.

Migration Bible - Bijbelgenootschap


Landeninformatie:


Nieuwsbrief 21, 2023

Plan Together JRS België: toekomst voor gezinnen zonder wettig verblijf met minderjarige kinderen

De afgelopen drie jaar bouwde JRS Belgium met het project Plan Together expertise op in thuisbegeleiding richting duurzaam toekomstperspectief voor gezinnen zonder wettig verblijf met minderjarige kinderen. Ondertussen hebben een heel aantal gezinnen een duurzame oplossing gevonden. JRS gaat nog twee jaar verder met het project.

https://jrsbelgium.org/IMG/pdf/jrs-rapport_plan_together-nl-def.pdf, feb23


EMN: Grote verschillen in recht op werk voor asielzoekers in de EU

Asielzoekers die een beslissing afwachten mogen na uiterlijk 9 maanden werken. De wachttijden en voorwaarden om daadwerkelijk aan de slag te kunnen verschillen per land. Zweden kent geen wachttijd, Cyprus een wachttijd van één maand, in Hongarije en Slovenië is dat 9 maanden. In Nederland geldt een termijn van 6 maanden, net als in Tsjechië, Estland, Griekenland, Spanje, Finland (voor asielzoekers zonder reisdocument), Frankrijk, Ierland, Letland, Luxemburg, Nederland, Polen en Slowakije.

Zeven landen (België, Estland, Spanje, Finland, Italië, Slovenië, Slowakije) geven asielzoekers direct na het verstrijken van de wachttijd toegang tot de arbeidsmarkt. In Nederland en 7 andere landen is een werkvergunning vereist. Deze moet worden aangevraagd door de werkgever (Oostenrijk, Cyprus, Frankrijk, Hongarije, Nederland), een asielzoeker zelf (Duitsland, Luxemburg), of allebei (Tsjechië). Verder past een aantal landen een arbeidsmarkttoets toe (Cyprus, Frankrijk, Hongarije, Luxemburg, Oostenrijk). Nederland hanteert geen arbeidsmarkttoets. Cyprus, Finland, Frankrijk en Ierland sluiten asielzoekers uit van specifieke beroepen.

Nederland stelt als enige land in de EU een maximum aan het aantal weken dat een asielzoeker per jaar mag werken: 24 weken.

https://www.emnnetherlands.nl/nl/onderzoeken/onderzoek-integration-applicants-international-protection-labour-market, 5.10.23


Landeninfo:


JRS: Detention Centres for Migrants in Belgium 2022

This report looks at what happened in immigration detention in Belgium in 2022. It is divided into two parts: the first one contains general analyses of detention. The second deals with the figures and facts that have marked the different centres that JRS visits.

https://jrsbelgium.org/IMG/pdf/2023_rapport_monitoring_eng.pdf, sept23


Nieuwsbrief 20. 2023

Landeninformatie:


UN: Report on the protection of the labour and human rights of migrant workers

The Rapporteur highlights the human rights challenges faced by migrant workers by providing an analysis of how labour migration can put migrants in increased positions of precarity and vulnerability to human rights violations. He discusses how to address situations of vulnerability of migrants by creating and strengthening migrant labour protection mechanisms. The Rapporteur identifies promising practices, ongoing efforts and existing challenges and provides a set of recommendations aimed at strengthening labour migration governance mechanisms and human rights protection programmes.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N23/207/02/PDF/N2320702.pdf?OpenElement, 14.7.23


Radar Advies: Een menswaardige aanpak voor vertrekplichtige vreemdelingen

De Nederlandse aanpak van vertrekplichtige vreemdelingen is ontworpen om zelfstandige terugkeer te bevorderen, maar de realiteit is complex. We moeten streven naar een persoonsgerichte aanpak die recht doet aan de unieke omstandigheden van elk individu. Het is de hoogste tijd voor een meer inclusieve, doelgerichte en menselijke benadering om het beleid vorm te geven waarbij een zichtbaar effectieve wisselwerking met de uitvoering is. En: laten we zorgen voor een landelijk meldpunt.

https://www.radaradvies.nl/een-menswaardige-aanpak-voor-vertrekplichtige-vreemdelingen/ 21.9.23


Nieuwsbrief 19, 2023

PICUM: Access to Early Childhood Education and Care for Undocumented Children and Families

In this report we look at whether and to what extent undocumented children and their parents can access ECEC in Finland, France, Greece, the Netherlands and Portugal.

We find that many cannot access it - for many reasons: gaps in national laws, requirements to present inaccessible documents, difficult administrative procedures, unaffordable fees, language barriers, not knowing about ECEC services, insecure housing, discrimination and racism, and fears of becoming visible to authorities. 

The report also highlights promising policies and initiatives across these five countries and includes recommendations on how to ease access to ECEC for undocumented children.

https://picum.org/wp-content/uploads/2023/08/Access-to-Early-Childhood-Education-and-Care-for-Undocumented-Children-and-Families.pdf, 31.8.23


WODC: Beeld over Noord-Afrikaanse alleenstaande minderjarige vreemdelingen is te eenzijdig

 Er is een groep alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) die rondreist door Europa en met allerlei problemen kampt. Deze groep komt vooral uit Noord-Afrika en komt meestal niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning na een asielaanvraag. Onderdeel van hun multiproblematiek is probleemgedrag binnen en buiten de opvangcentra. Daardoor bestaat in de maatschappij een negatief beeld van deze groep, terwijl het ook kwetsbare kinderen zijn met veelal een problematische jeugd. Om te overleven in Europa en geld te verdienen, raken ze vaak betrokken bij criminele activiteiten waarbij ze mogelijk worden uitgebuit. Deze rondreizende jongeren kunnen dus niet alleen als daders worden gezien maar ook als slachtoffers, concluderen onderzoekers van het WODC.

https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3288, 7.9.23


Hein de Haas: Hoe migratie echt werkt

Op basis van 30 jaar onderzoek maakt hoogleraar sociologie Hein de Haas korte metten met 22 hardnekkige linkse én rechtse migratiemythes en voorziet hij de lezer van essentiële kennis die ons confronteert met ontnuchterende lessen over migratie.

Het boek toont onmiskenbaar aan dat:
• wereldwijde migratie niet op een historisch hoogtepunt is;
• migratie geen oplossing voor vergrijzing is;
• klimaatverandering niet leidt tot massamigratie;
• grensrestricties vaak tot meer migratie leiden.

Boekpresentatie op 21 september om 18.00 in Boekhandel de Vries van Stockum, Den Haag
https://www.devriesvanstockum.nl/nl/boeken/9789000386857/hoe-migratie-echt-werkt-hein-de-haas, 21.9.23


Landeninformatie:


Verweij-Jonker: Geen bewijs dat asielbeleid aanzuigende werking heeft op asielzoekers

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat migranten en vluchtelingen vanwege het Nederlandse asielbeleid hierheen komen. Eerder bleek al uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht dat het asielbeleid maar een beperkte rol speelt voor asielzoekers en hun keuze voor een bestemming. Asielzoekers kunnen maar in beperkte mate een keuze maken voor het land waar ze asiel aanvragen.

Veiligheid heeft de grootste invloed op de keuzes van asielzoekers, zo blijkt uit het onderzoek. Voor vluchtelingen en migranten zijn onder meer oorlog, politieke onveiligheid en natuurrampen de belangrijkste redenen om hun land te verlaten. Vervolgens speelt ook de veiligheid in de landen waar ze doorheen reizen een grote rol. Onder meer een gebrekkig toekomstperspectief en de onmenselijke situatie in opvangkampen maken dat asielzoekers verder willen reizen.

Waar een persoon uiteindelijk asiel aanvraagt, heeft te maken met netwerk, infrastructuur en financiële middelen. Tijdens de migratie kan het land van bestemming nog veranderen, bijvoorbeeld door een toevallige ontmoeting met een persoon die hulp aanbiedt.

Als een asielzoeker eenmaal in Europa is aangekomen, is de aanwezigheid van familie of vrienden de belangrijkste reden om door te willen reizen naar Nederland. Daarnaast wordt de aantrekkelijkheid van Nederland bepaald door "de algemene veiligheidssituatie, de welvaart en de economische situatie", aldus het onderzoek. Dit staat los van het asielbeleid.

Wel kunnen criteria voor het toekennen van asiel of regels voor familiehereniging "enige invloed" hebben op de keuze om vanuit een ander EU-land door te reizen. Maar de verschillen in regelgeving tussen EU-landen zijn op dit vlak relatief klein, en het beleid is minder bepalend dan veiligheid en sociale netwerken.

https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2023/09/04/geen-bewijs-dat-asielbeleid-aanzuigende-werking-heeft-op-instroom-asielzoekers, 4.9.23


Dhr. S. Nasiri : Rethinking Freedom from the Perspective of Refugees: Lived Experiences of (Un)freedom in Europe’s Border Zones

In mainstream political discourse, refugeehood is increasingly being associated with victimhood, powerlessness, and abnormality, and political crises. On the one hand, refugees are, often, viewed as voiceless victims who should be offered protection and assistance on humanitarian grounds under exceptional circumstances. On the other hand, they are, increasingly, being portrayed as enemy-like strangers who pose a threat to the borders, stability of receiving states, and the well-being of their citizens. This prevailing framework fundamentally disregards refugees’ political subjectivity and ignores emancipatory phenomena and practices of freedom, which are embedded and expressed in refugees’ migratory movements.
This philosophical investigation aims to contribute to our understanding of the dynamic relationship of freedom and unfreedom from the perspective of refugees. Moreover, it challenges the prevalent conceptual distinctions between citizens versus non-citizens, hosts (nationals) versus guests (migrants), genuine refugees versus economic migrants, and the included (right-holders) versus the excluded (the rightless).

https://dare.uva.nl/search?identifier=2678ec30-3ef9-476c-901c-eab6ddd6e18c, 13.9.23


Pro Facto: Werklast politie afgenomen, maar geen verbeterde bestrijding mensenhandel door wijziging beleid

Asielzoekers voor wie volgens Europese afspraken een ander EU-land verantwoordelijk is (Dublinclaimanten), krijgen in Nederland niet meer direct een tijdelijke verblijfsvergunning als zij aangifte doen van mensenhandel. Deze regel werd in augustus 2019 ingevoerd, nadat de zogenoemde Dublinclaimanten plots veel vaker aangifte deden van mensenhandel. Sinds de beleidswijziging zijn het aantal aangiften en daarmee de werklast voor onder andere de politie inderdaad afgenomen. Maar dit heeft niet zichtbaar geleid tot een verbeterde bestrijding van mensenhandel. En er bestaat zelfs het risico dat slachtoffers van mensenhandel minder bescherming krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Pro Facto, in opdracht van het WODC.

https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3285, 4.9.23


GB:  Alternative to Detention Pilot leidt tot 80% statusverlening

The pilot was developed by King’s Arms Project in partnership with the Home Office and UNHCR. The pilot supported people without immigration status living in Bedfordshire, Luton, Milton Keynes and Northampton. The service provided free, high quality legal advice for people without immigration status who were referred by the Home Office. It was the second in the Community Engagement pilot series. The first, Action Access, was conducted by Action Foundation in Newcastle.

During the pilot, 80% of participants were presented with a viable option to regularise their status bringing them a big step closer to ending years of uncertainty and destitution.

Without the legal advice provided during the pilot, many would still be living in limbo, at risk of being detained. It is incredibly rewarding that we continue to hear from clients who have regularised their status as a result of the support and advice they received during the pilot.

https://kingsarmsproject.org/research-demonstrates-pilot-service-is-a-cost-effective-and-humane-alternative-to-detention/, 24.8.23


Janna Wessels: Gaps in Human Rights Law? Detention and Area-Based Restrictions in the Proposed Border Procedures in the EU

With the legislative proposals presented as the New Pact on Migration and Asylum on 23 September 2020, the European Commission sought to overcome the political impasse in reform efforts of the Common European Asylum System. A key element of this legislative package is the broader use of border procedures. The rationale is that by ‘keeping’ certain asylum seekers at the borders or in transit zones, return policies would become more effective. This paper undertakes a legal assessment of the proposed border procedures in light of legal obligations arising from the Human Rights to liberty and freedom movement. It argues that the qualification of asylum seekers’ entry as unauthorised seemingly pushes into a gap in human rights law, allowing for detention and area-based restrictions. However, a reconstruction of the applicable human rights standards shows that the blanket use of such measures is in fact unlawful, such that the proposal will have to be amended in that regard.

https://brill.com/view/journals/emil/25/3/article-p275_2.xml, 30.8.23


CPT: Reports on Frontex-supported return operation from Belgium and Cyprus to the DRC

Regarding Belgium, the CPT held, amongst other things, that procedural safeguards against refoulement, including the legal remedies against the removal order, need to be further strengthened. With regard to Cyprus, the CPT highlighted the need for clear guidelines on the flight preparations and the boarding procedure, including on health-related issues. The Committee also became aware of allegations of ill-treatment after aborted removal attempts requiring the Cypriot authorities to take a proactive approach as regards the detection and prevention of ill-treatment. It also made recommendations aimed at improving safeguards in the context of the preparation for removal (e.g., access to a lawyer).

Belgie: https://rm.coe.int/1680abeddd, 13.7.23
Cyprus: https://rm.coe.int/1680abeddb, 13.7.23


Julien Ignacio: Goudjakhals

Dit boek laat met een ketting van migrantenverhalen de vele gezichten zien die schuilgaan achter de ‘migrantenstroom’. Het boek gaat van de fonkelnieuwe grachten van Amsterdam in de Gouden Eeuw en de zonnige, dansende eilanden Aruba en Curaçao naar de kapotgeschoten straten van Beirut en Aleppo en de erbarmelijke omstandigheden in een opvangkamp op Lesbos. Ignacio schrijft over liefde en familie, maar ook over de eenzaamheid van een Palestijn met een gebroken hart en een Iraanse Koerd die in onmogelijke omstandigheden vriendschap sluit met een Kunstmatige Intelligentie (AI). Goudjakhals, dat de late zeventiende eeuw tot de nabije toekomst omspant, behandelt politieke en sociale tegenstellingen, het kafkaëske lot van de illegaal en de bootvluchteling, maar vooral ook de zachte krachten die, volgens Henriette Roland Holst, uiteindelijk zullen overwinnen. Noem het een mozaïekvertelling, een hybride roman of een book of voicesGoudjakhals is één verhaal met vele gezichten, één lied uit vele kelen die, dwars door tijd en ruimte heen, hun gebroken stem laten zingen.

https://www.vanoorschot.nl/oorshop/goudjakhals/, 8.9.23


Nieuwsbrief 18, 2023

IOM: Lost Hope, Lost Lives: Insights into Lebanese Irregular Migration

Amid a deteriorating situation, an increasing number of Lebanese nationals are seeking to leave the country irregularly, often relying on migrant smugglers to secure passage by sea to Europe. The International Organization for Migration conducted an in-depth research study to explore the intentions, factors, and decision-making processes driving irregular migration among Lebanese individuals, with a focus on high-risk areas in Tripoli and Akkar.

The findings of this research have been published in the report “Lost Hope, Lost Lives: Insights into Lebanese Irregular Migration” which provides timely insights and recommendations to address the drivers of irregular migration from Lebanon and support safe and legal alternatives, such as labour mobility pathways. 

https://publications.iom.int/books/lost-hope-lost-lives-insights-lebanese-irregular-migration, 10.8.23


Sally Hayden: En de vierde keer zonken we

Sally Hayden is thuis in Londen als ze op een avond een Facebook Messengerbericht ontvangt: ‘Hi sister Sally, we need your help.’ De afzender blijkt een Eritrese vluchteling, die samen met honderden anderen al maandenlang vastzit in een Libisch detentiecentrum. Ze kunnen geen kant uit. Het is het beginpunt van Haydens schokkende onderzoek naar de vluchtelingcrisis in Noord-Afrika. 

Het boek is een indrukwekkende aanklacht tegen de nalatigheid van Europa, de corruptie binnen de Verenigde Naties en de 21e-eeuwse slavenhandelseconomie. Maar bovenal is het een ode aan de veerkracht van de mens: hoe we zelfs onder de meest erbarmelijke omstandigheden de hoop niet opgeven en overleven.

https://nieuwamsterdam.nl/product/9447/, 29.8.23


Landeninformatie:


Nieuwsbrief 17, 2023

Housing Rights Watch : The European and International Contribution to the Right to Housing: Standards, Litigation and Advocacy

The book covers topics like housing rights, EU legislation, social and environmental rights, strategic litigation, as well as the requirement of “proportionality” in evictions, rent control, housing standards, social housing and fuel poverty.

https://housingrightswatch.org/resource/european-and-international-contribution-right-housing-standards-litigation-and-advocacy, 16.5.23


Apostolos Andrikopoulos: Argonauts of West Africa: Unauthorized Migration and Kinship Dynamics in a Changing Europe

Through unusually close ethnographic work in West African migrant communities in Amsterdam, Apostolos Andrikopoulos reveals the unseen dynamics of kinship through shared papers, the tensions of race and gender that develop in mutually beneficial marriages, and the vast, informal networks of people, information, and documentation on which migrants rely. Throughout the book, the author demonstrates how inequality, exclusionary practices, and the changing policies of an often-violent state demand innovative ways of doing kinship to successfully navigate complex migration routes.

https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/A/bo194245652.html, mei23


Landeninfo


DJI: Solitary confinement: Iso: Perspectives on prison isolation (solitary confinement) in the Netherlands

This is a comprehensive study of the use of solitary confinement, or ‘iso’ (short for ‘isolation’), in the Netherlands, focusing on ‘regular’ isolation units where people are isolated as punishment or as a protective measure. The study seeks to explore: a) What prison isolation entails in terms of material conditions and the daily regime in isolation, and b) How the different stakeholders: prisoners, frontline prison staff, prison managers and mental health professionals perceive its use. 
https://www.solitaryconfinement.org/netherlands, juni23


Nieuwsbrief 16, 2023

NIESR UK: The Economic and Social Impacts of Lifting Work Restrictions on People Seeking Asylum

The UK only allows asylum seekers to work after 12 months and then only in specified shortage occupations.

The UK's National Institute of Economic and Social Research (NIESR) considered the impacts of current restrictions on asylum seeker working on the UK economy, Government spending and on the individuals themselves. The report found that allowing people seeking asylum the right to work would:

 • increase tax revenue by £1.3 billion,
 • reduce Government expenditure by £6.7 billion,
 • increase GDP by £1.6 billion, and
 • improve the wellbeing of those individual asylum seekers

https://www.niesr.ac.uk/wp-content/uploads/2023/06/DP549.pdf, juni23


NACCOM UK: Refused? Experiences following a negative asylum decision

New research shows that people who are refused asylum in the UK, in many cases unjustly, can face extreme hardship, including destitution, homelessness and declining physical and mental health, following a negative decision on their asylum claim.

The research report draws on 27 in-depth interviews with service users in the NACCOM network and contains powerful qualitative findings that explore the devastating personal impact and trauma that can follow a negative asylum decision. The report also outlines the systemic and practical barriers that people face, which can prevent them from going on to resolve their immigration status after an initial refusal. It provides a vital insight into the human impact of poor and ineffective asylum decision-making and processes at a time when the Government is facing mounting pressure and scrutiny about its handling of the asylum system.

https://naccom.org.uk/new-report-refused-experiences-following-a-negative-asylum-decision/, 17.7.23


Stephen Phillips: Enhanced Vulnerability of Asylum Seekers in Times of Crisis

This article examines the impact of law and policy changes enacted in times of crisis on asylum seekers, and considers the extent to which considerations of vulnerability have played a part in the various approaches of governments. What emerges is a shift towards further exclusion, and a widening divide between how states approach citizens versus others. The result is enhanced vulnerability, and an environment in which the utility of the vulnerability concept to provide the necessary levels of support and protection is tested. By looking at how vulnerability is used by states, and contrasting this use with how the concept is often used by other community actors, the article asks what role the concept of vulnerability might play in the effects of crises on vulnerable groups and the priorities and actions of states.

https://link.springer.com/article/10.1007/s12142-023-00690-8, 12.6.23


Landeninfo:


ICMPD Policy Brief: Germany’s Western Balkans Regulation: Inspiration for facilitating refugee labour mobility?

Complementary pathways provide an avenue for refugees to take up a job in another country, enabling them to use their skills to forge a sustainable future and helping to meet employer and labour market needs in countries of destination. Germany’s Western Balkans Regulation provides a model for the expansion of refugee labour mobility in Germany and other EU countries. Developed with an annual cap and a particular scope, such as a geographic focus on one or more third countries or on specific labour market sectors, an expansion of this approach would ease mobility requirements for people in need of protection who have secured a job offer. The possible expansion of the Regulation’s model to reach people in need of protection has the potential to introduce fresh ideas and positive change to EU migration and asylum policy more broadly.

https://www.icmpd.org/file/download/59868/file/Germany_Western_Balkans_Regulation_Refugee_Labour_Mobility.pdf, july23


IND: Evaluatie loketverplichting EDT Regulier

Uit deze evaluatie van de loketverplichting bij de Eendagstoets Regulier (EDT) blijkt dat betrokken medewerkers de loketverplichting in de huidige vorm als onvoldoende effectief ervaren. Enkel één van de zes beleidsdoelen die bij de invoering van EDT werden opgesteld wordt bereikt, namelijk het identificeren en registreren van de aanvragers. Bovendien wordt geconcludeerd dat de huidige loketverplichting onvoldoende benut wordt. Zo geven betrokkenen aan dat de EDT-afspraak meer zou kunnen bijdragen aan persoonlijk contact met de aanvrager wanneer de afspraak uitgebreid zou worden (bijv. 60 minuten i.p.v. de huidige 30 minuten). Op die manier is er meer tijd voor het ophelderen van onduidelijkheden bij de aanvraag en voor het herkennen van eventuele signalen van misbruik. Daarnaast zou extra tijd bij de EDT-afspraak gebruikt kunnen worden voor vroegtijdige voorlichting door DT&V en het opstarten van het proces van (vrijwillige) terugkeer. Betrokkenen geven dan ook aan meer voordeel te zien in het uitbreiden en/of aanpassen van de huidige loketverplichting dan in het afschaffen hiervan.

https://ind.nl/nl/documenten/07-2023/evaluatie-loketverplichting-eendagstoets-regulier-juli-2023.pdf, juli23


Inspectie Jaarverslag 2022

Vorig jaar zijn in 469 gevallen vreemdelingen begeleid bij hun vrijwillig of gedwongen vertrek uit Nederland. Per geval kan het om één vreemdeling gaan of om een gezin. De Inspectie JenV heeft vorig jaar 20 keer (een deel van) het vertrekproces geïnspecteerd. 

Bij vrijwillig vertrek of uitzetting zijn diverse organisaties betrokken. Bij vrijwillig vertrek kan de DT&V de vreemdelingen begeleiden, bij uitzettingen is dat de Koninklijke Marechaussee (KMar). De Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) regelt het vervoer van de vreemdelingen vanuit hun verblijfslocatie tot aan Schiphol. Het onderling delen van informatie over de gezondheid en de bagage van vreemdelingen is vorig jaar verbeterd, vergeleken met 2021. Maar kan nog beter vindt de Inspectie JenV. Als er bijvoorbeeld een medisch noodgeval ontstaat, kunnen begeleiders mogelijk niet correct handelen omdat essentiële informatie ontbreekt. 

DV&O heeft vorig jaar minder vaak gebruik gemaakt van hulpmiddelen zoals handboeien; in 24 procent van de 469 gevallen. In 2021 zijn 260 keer vreemdelingen uitgezet en gebruikte DV&O in 60 procent van de gevallen hulpmiddelen. De KMar gebruikte hulpmiddelen vorig jaar juist vaker; in 15 procent van de gevallen tegen 5 procent in 2021.

https://www.inspectie-jenv.nl/actueel/nieuws/2023/07/27/begeleide-terugkeer-vreemdelingen-verloopt-doorgaans-goed, 27.7.23


Strijbosch, K., Mazzucato, V. and Brunotte, U. (2023).  Performing return: victims, criminals or heroes? Senegalese male returnees engaging with the stigma of deportation. Gender, Place and Culture. 

https://doi.org/10.1080/0966369X.2023.2229056  


Nieuwsbrief 15, 2023

DCI: Termenchecker over kinderen en migratie

Defence for Children heeft een online  termenchecker over kinderen en taal in het kader van migratie gepubliceerd. De gids kwam tot stand na gesprekken met kinderen en jongeren met en zonder verblijfsrecht. We willen er discriminatie en polarisatie mee aanpakken. 

https://defenceforchildren.nl/actueel/nieuws/migratie/2023/nieuw-taalgids-voor-kinderen-in-migratie/, 13.7.23


Pharos: begrijpelijke informatie over kraamzorg

Bepaalde groepen vrouwen maken te weinig gebruik van kraamzorg. Bijvoorbeeld alleenstaande moeders en gezinnen met een laag opleidingsniveau of een migratieachtergrond. Toch hebben juist gezinnen in kwetsbare situaties extra zorg nodig in het jaar na de bevalling. Geen of weinig kraamzorg heeft invloed op de gezondheid van moeder en kind.

https://www.pharos.nl/nieuws/nieuw-begrijpelijke-informatie-over-kraamzorg/


PACE: urgent need for regularisation and access to social rights for ‘invisible workers’ in EU

According to the Assembly, Europe is home to around 4-5 million undocumented persons, including many ‘invisible workers’. They participate in the labour market without legal recognition but remain “fragile socio-economically – with poor or no access to socio-economic rights and at high risk of abuse, exploitation or even forced labour”.

In a resolution, based on a report by Ada Marra (Switzerland, SOC), the Assembly said that “by accepting the marginalisation of undocumented workers, member States tolerate inequality of treatment, discrimination and vulnerability which carry the potential for abuse and exploitation of persons”.

Recognising the urgent need to address this issue, PACE proposes a set of good practices for member States to adopt in regularising the status of undocumented workers and facilitating their integration.

Some of these include providing multilingual information on official procedures, ensuring that changes in employment do not affect residence status, enabling direct applications by undocumented workers themselves and streamlining admissibility criteria, granting residence and work permits to those who cooperate with authorities in reporting abuses, considering family situations in admissibility criteria, and ensuring access to healthcare for all undocumented workers.

The Assembly also highlighted the importance of access to justice for undocumented or irregular workers, emphasising the need to separate courts from migration authorities to enable workers to exercise their rights without fear of deportation.

https://pace.coe.int/en/news/9158/-invisible-workers-in-europe-addressing-the-urgent-need-for-regularisation-and-access-to-social-rights, 21.6.23


D.N. Jolivet : Revisiting the role of welfare in migration. The case of Moroccan migration towards Europe

This thesis revisits how we understand the role of welfare in migration, taking the initial meaning of welfare, faring well, as starting point. Through a mixed-methods, multi-sited case study of Moroccan migration to Europe from the late 1990s to 2020, the thesis inquires how people born in Morocco understand and experience welfare regimes in Morocco, Spain and Norway, and how their understandings and experiences shape their migration aspirations and decisions. The thesis reveals that continued migration from Morocco to Europe during this period stems from people’s unfulfilled aspirations and expectations around material security and subjective well-being, which earlier migration has partly shaped. The thesis demonstrates that welfare can be an intrinsic part of aspired lifestyles. It illustrates that while informal arrangements in welfare regimes can be a source of insecurities, they also can represent a resource and a safety net when other opportunities are not available. How people understand and experience material security and subjective well-being depends on their position in labour markets (welfare regimes are segmented, just like labour markets) but also on their imaginations, expectations, aspirations and social comparisons. The thesis integrates welfare theories with migration theories and presents a new, comprehensive welfare and migration framework. It contributes to how we understand welfare’s role in migration in three new ways: by considering welfare’s structural aspects from the perspective of individuals; by focusing on welfare’s subjectivities; and by examining people’s subsequent reactions in terms of aspirations and their decisions to migrate or stay put.

https://dare.uva.nl/search?identifier=88fb20d7-c5d0-49fa-9593-88ca00639bdc , 3.7.23


Landeninformatie:

 • EUAA: Query FGM Somalia, 21.4.23
 • EUAA: Country Guidance Somalia, juni23
 • Asylos Congo (Republic of the): Situation of perceived political opponents coming from the southern part of the country (AFR2023-12)
 • Asylos République Démocratique du Congo : Situation des Banyamulenge (Tutsi or Banyarwanda) à Kinshasa (AFR2023-02)
 • Asylos Morocco: Treatment of people engaging in extramarital sexual relationships (MEN2023-05)

WODC: Waarom gaan bestuursorganen in hoger beroep?

Vertrouwen van de burger in de overheid wordt onder andere beïnvloed door het procedeergedrag van de overheid. Het is daarom wenselijk dat bestuursorganen minder vaak een hoger beroep instellen. Het WODC onderzocht waarom zij in hoger beroep gaan en hoe burgers tijdens die procedure worden benaderd. Het blijkt dat de overheid onder andere een hoger beroep instelt om juridische zekerheid te krijgen of om negatieve gevolgen van een uitspraak af te wenden. Verder blijkt dat bestuursorganen al steeds vaker zorgvuldig afwegen of het gewenste effect ook anders dan via een hoger beroepsprocedure kan worden bereikt.

https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2023/07/03/waarom-gaan-bestuursorganen-in-hoger-beroep, 3.7.23


EuroMed Rights & Statewatch: Europe’s Techno Borders

T he use of new technologies is fundamental to the EU’s system of border control and migration management. This report explores their development and deployment over the last three decades, during which time an extensive infrastructure of surveillance systems, databases, biometric identification techniques and information networks has been put in place to provide state authorities with knowledge of – and thus control over – foreign nationals seeking to enter EU or staying in Schengen territory. Digital technologies underpin invasions of privacy, brutal violations of human rights, and make the border ‘mobile’, for example through the increased use of mobile biometric identification technologies, such as handheld fingerprint scanners used by police and border authorities.

https://www.statewatch.org/media/3964/europe-techno-borders-sw-emr-7-23.pdf, july23


Nieuwsbrief 14, 2023

Rapport DCI: Dweilen Met De Kraan Open

Gezinslocaties zijn geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat uitgeprocedeerde gezinnen met minderjarige kinderen onderdak hebben. De locaties zijn bedoeld voor kort verblijf maar in de praktijk woont een grote groep kinderen hier een flink deel van hun leven. Door de lange asielprocedures leven kinderen die in een gezinslocatie terechtkomen vaak al jaren in onzekerheid en zijn ze al heel vaak verhuisd. Een groot deel van de bewoners in de opvang heeft nog een procedure lopen, bijvoorbeeld op grond van medische redenen, humanitaire omstandigheden, een herhaald asielverzoek, de Afsluitingsregeling van het Kinderpardon of het buitenschuldbeleid. Veel van de bewoners zijn daardoor 'rechtmatig' in Nederland en hoeven Nederland niet te verlaten.

Langdurig verblijf in een beperkende omgeving brengt kinderen in een isolement. De gezinslocaties kennen strenge regels. Volwassenen hebben een dagelijkse meldplicht, mogen niet werken en geen opleiding volgen. Kinderen zelf vinden de strenge regels en beperkingen op de gezinslocaties ook lastig en geven hun leven op de locatie een (ruime) onvoldoende. Niet alleen wonen hele gezinnen op één of twee kamers, ook moeten meerdere gezinnen vaak een woonkamer of keuken delen. Het zorgt ervoor dat kinderen zich niet kunnen terugtrekken en veel zorgen van hun ouders en andere gezinnen meekrijgen. Professionals geven aan dat het inzetten van hulp weinig effect heeft als de thuisbasis niet op orde is.

https://www.defenceforchildren.nl/media/6638/20230420_1630_dc_rapport-gezinslocaties_webversie.pdf, 20.6.23


FEANTSA: Analysis of the effects on Homelessness of the Pact on Migration and Asylum

The aim of this paper is to provide a brief overview of homelessness experiences of migrants, asylum seekers and refugees, while analysing the impact of EU migration policies on homelessness in the midst of a global health crisis and an ongoing war in Europe. In particular, we examine what the ‘New Pact on Migration and Asylum’ could mean in terms of access to accommodation. We also discuss the recent response of the European Commission and Member States to the large influx of people arriving from Ukraine and what lessons can be learnt from this period.

It is evaluated that the current approach will contribute to increased detention of migrants, decreased safeguards and that it focuses on returns, to the detriment of a system based on shared responsibility that a common migration and asylum system would entail. The situation of undocumented migrants was estimated to become worse under the Pact proposals. This also applies to migrants who migrate for economic reasons and do not have access to suitable pathways of entering and remaining in Europe, often living in destitution. A truly fair approach to migration should recognise individuals that have been residing and working in Europe for long periods of time. Migration policies must consider possibilities of regularisation while clarifying the right to access minimum safeguards, including emergency accommodation and healthcare for all those residing on European territory.

https://www.feantsa.org/public/user/Resources/reports/2022/Analysis_A_New_Pact_on_Migration_and_Asylum.pdf, dec22
Poster: https://www.feantsa.org/en/report/2023/02/01/european-migration-and-asylum-policies-and-their-impact-on-homelessness-an-analysis-of-the-new-pact-on-migration-and-asylum


Mona van den Berg: Fotoboek Ongedocumenteerd en oud

https://www.monavandenberg.com/albums/ondocumented-and-old-book/, 20.6.23


Greens EU, Damien Careme: Interactive map of threats to the right to asylum in the EU

La journée mondiale des réfugié·es nous rappelle que notre solidarité doit être inconditionnelle, indéfectible, et non négociable. Je vous propose de découvrir une cartographie, non exhaustive mais pourtant très parlante : celle de la réalité de l’asile - ou plutôt du déni du droit d’asile - dans l’UE et à ses frontières, en 2023. Les violations du droit d’asile et des droits des exilé·es se multiplient, en toute impunité engageant la responsabilité de l’UE et ses États membres. Indignés et refusant ce piétinement du droit et de nos valeurs, des citoyen·ne·s s’engagent et s’organisent pour pallier aux manquements des Etats. Ces initiatives solidaires aux quatre coins de l’Europe donnent espoir et montrent qu’une autre réalité, empreinte d’humanité et de solidarité, est possible.

https://www.damiencareme.fr/a-chaud/444-cartographie-journee-mondiale-des-refugiees-changeons-de-regard-sur-les-exilees.html, 20.6.23


Landeninformatie:


Rapport VWN: Wegkijken en vooruitschuiven

Dit rapport is een vervolg op Web van wantrouwen dat in juni 2021 werd gepubliceerd. Het nieuwe rapport begint met een terugblik op het oude rapport en geeft een tiental voorbeelden waarop in de afgelopen twee jaar verbetering is gekomen. De meeste verbeteringen vloeien voort uit ontwikkelingen in de jurisprudentie. Vervolgens worden een tiental knelpunten gesignaleerd. Deze knelpunten worden uitgelicht en voorzien van aanbevelingen ter verbetering.

Het gaat om: (1) Matig tot geen onderzoek herkomstlanden (2) Voortduren van de opvangcrisis (3) Gedwongen in de wachtstand (4) Stroeve implementatie na rechterlijke uitspraken (5) Gebrek aan forensisch medisch onderzoek (6) Afschaffing discretionaire bevoegdheid (7) Minder kansen door wachttijden BSN (8) Onzorgvuldige leeftijdsbepaling (9) Slachtoffer van systeemfout (over discrepantie tussen de BRP en toeslagen) en (10) Financieel ontzorgen gemeente. Daarnaast is er ook een achtergrondversie verschenen waarin nog extra knelpunten benoemd worden. Het gaat daarbij om het groepenbeleid, de nareismaatregel, stroeve samenwerking tussen uitvoeringsorganisaties, staatloze Palestijnen, leeftijdsbepaling, de Afghaanse tolken en tot slot nog enkele knelpunten in de bescherming van Oekraïners.

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/artikelen/nieuws/nieuw-rapport-menselijke-maat-wegkijken-en-vooruitschuiven, 28.6.23


Website Platform Zelfbeschikking en Verblijfsrecht

Het Platform Zelfbeschikking & Verblijfsrecht pleit voor een verblijfsvergunning voor huwelijksmigranten die hun recht op zelfbeschikking en hun recht op gelijkheid waarborgt, zodat ook zij een zelfstandig leven kunnen opbouwen, vrij van uitsluiting en vrij van geweld!

Op de website kun je informatie vinden over de afhankelijke verblijfsvergunning. Open de brochure voor algemene informatie over het afhankelijk verblijfsrecht. Je treft daarin ook de routekaart voor voortgezet verblijf. Voor meer duiding en context over de betekenis van het afhankelijk verblijfsrecht lees je het onderzoek "Heb geduld." 

https://zelfbeschikkingenverblijfsrecht.nl/, 23.6.23


Denkwerk: Migratie als motor - hoe Nederland migratie kan inzetten als drijvende kracht 

Migratie naar Nederland neemt toe en dat kan knellen. Het zet grote druk op de fysieke leefomgeving, terwijl Nederland nu al tegen zijn fysieke grenzen aanloopt. Ook de sociale cohesie komt onder spanning te staan door de toenemende verscheidenheid aan mensen en culturen. Tegelijkertijd kan Nederland niet zonder migratie. Migratie speelt een sleutelrol in het redden van een anders ontsporende arbeidsmarkt, als ook in het betaalbaar houden van de Nederlandse verzorgingsstaat.

Met dit rapport proberen wij bij te dragen aan een visie op migratie. We hebben vier scenario's ontworpen voor de bevolkingsontwikkeling van Nederland tot 2070. Voor ieder scenario wordt berekend en beredeneerd wat voor impact dit zou hebben op het gebied van de publieke voorzieningen, economie, fysieke leefomgeving, en sociale samenhang. De keuzes die hieruit voortkomen worden tegen elkaar afgezet. Zo kunnen we de balans opmaken: wat voor (migratie)beleid is nodig om de brede welvaart nu en in de toekomst te waarborgen?

Op dit moment wordt er echter nog nauwelijks integraal migratiebeleid gevoerd. Dat moet en kan anders. Migratie is de motor achter de bevolkingsgroei komende decennia en daarmee een bepalende factor voor het Nederlandse toekomstbeeld. Dit rapport laat zien dat gericht migratiebeleid kan worden ingezet als drijvende kracht achter de brede welvaart van Nederland.

https://denkwerk.online/media/1136/denkwerk-migratie-als-motor.pdf, juni23


OECD Economic Surveys: Netherlands 2023

De Nederlandse overheid zou bij zijn migratiebeleid meer rekening moeten houden met de tekorten op de arbeidsmarkt. Dat vindt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), die daarin een oplossing zit voor de personeelskrapte. Die ontstaat mede door de vergrijzing en zal in de toekomst dus nog erger worden. Ook op andere vlakken zou Nederland meer kunnen doen.

https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-netherlands_19990367, 29.6.23


Camilla Fabbri ea: Labor Recruitment and Human Trafficking: Analysis of a Global Trafficking Survivor Database

Over the past decade, third-party labor recruiters who facilitate employment for migrant workers across low- and middle-income countries have often been considered by the counter-trafficking community as one of the main entry points into human trafficking. In response, anti-trafficking prevention programs have increasingly focused on addressing exploitative recruitment in migrants’ origin countries. Such programs may advocate for increased regulation of migration, greater enforcement actions against unlicensed recruiters, stricter ethical codes of conduct for recruiters and employers, and more pre-departure information about recruitment for migrants. Yet, there remains limited research about the relationship between prospective migrants, recruiters, and human trafficking, and the relative importance of third-party recruitment in the trafficking process.

This Research Note draws on the world’s largest database of individual victims of trafficking cases, the International Organization for Migration’s (IOM) Global Victim of Trafficking Database (VoTD), to examine the role and characteristics of recruitment of trafficked victims. The VoTD contains information on nearly 50,000 trafficking victims who were registered for assistance from 2002 to June 2018. Our analysis shows that 94 percent of trafficked victims were recruited, in a broad sense (i.e., not only by third-party intermediaries). Additionally, the data presented here suggest that the relationship between recruitment and trafficking is complex and that forced labor is embedded within the wider structural issues around low-wage labor migration that lead to exploitative work conditions. Interventions to address human trafficking will benefit from strategies that target systemic issues constraining or harming low-wage labor. Further, these findings highlight the value of large-scale administrative datasets in migration research.

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/01979183221139120, 3.1.23


UN Special Procedures: Report of the Special Rapporteur on Trafficking in Persons on refugee protection, internal displacement and statelessness

This report highlights states’ obligations to ensure effective access to international protection for trafficked persons and persons at risk of trafficking. It emphasises obligations on states to prevent trafficking in internal displacement and refugee settings, and to ensure effective access to asylum in compliance with the principle of non-refoulement. It furthermore highlights the urgency of eliminating statelessness, as an important measure to prevent trafficking in persons, especially for children.

https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5328-refugee-protection-internal-displacement-and-statelessness, 23.5.23


José A. Brandariz ea (ed): Forced Mobility of EU Citizens - Transnational Criminal Justice Instruments and the Management of 'Unwanted' EU Nationals

This is a critical evaluation from an empirical perspective of existing practices of the use of transnational criminal justice instruments within the European Union. Such instruments include the European Arrest Warrant (EAW), prisoner transfer procedures and criminal law-related deportations.

The voices and experiences of people transferred across internal borders of the European Union are brought to the fore in this book. Another area explored is the scope and value of EU citizenship rights in light of cooperation not just between judicial authorities of EU Member States, but criminal justice systems in general, including penitentiary institutions. The novelty of the book lays not only in the fact that it brings to the fore a topic that so far has been under-researched, but it also brings together academics and studies from different parts of Europe – from the west (i.e. the expelling countries) and the east (the receiving countries, with a special focus on two of the jurisdictions most affected by these processes – Poland and Romania). It therefore exposes processes that have so far been hidden, shows the links between sending and receiving countries, and elaborates on the harms caused by those instruments and the very idea of ‘justice’ behind them. This book also introduces a new element to deportation studies as it links to them the institution of the European Arrest Warrant and EU law transfers targeting prisoners and sentenced individuals.

https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.4324/9781003254584/forced-mobility-eu-citizens-jos%C3%A9-brandariz-witold-klaus-agnieszka-martynowicz, 29.6.23


Marc de Bel : De vlucht van Farid

Farid, een pientere Hazara-jongen van dertien, woont samen met zijn opa, ouders, broer en zussen in een klein dorp in de Zafar-vallei. Het leven is er steenhard. Zeker nu het er al jaren bijna niet meer heeft geregend. Bovendien wordt het er ook hoe langer hoe onveiliger nu de taliban zich steeds meer laten gelden. Zeker voor de Hazara’s. Dus trekken veel dorpelingen naar de hoofdstad Kaboul, in de hoop op een beter en veiliger leven. Anderen proberen het land uit te vluchten, richting Europa. De ouders van Farid staan voor een verschrikkelijke keuze…

https://www.bruna.nl/boeken/de-vlucht-van-farid-9789463375115, juni23


Grünberg: De Vluchteling, de Grenswacht en de Rijke Jood

De bewaakte grensovergang is het punt waar de staat iedereen als verdachte beschouwt, daar moet men zijn onschuld bewijzen. Daar wordt verschil gemaakt tussen ingezetenen en niet-ingezetenen, want hoezeer sommige grenzen ook onzichtbaar zijn geworden, zij markeren nog altijd het punt waar de ene wet ophoudt en de andere begint.

Zeker sinds 9/11 gaat het debat over de vluchteling, die ook gelukszoeker, illegaal of crimineel wordt genoemd. Telkens valt dan de naam George Soros, die al dan niet openlijk ‘rijke Jood’ wordt genoemd. Intussen produceren nieuwe oorlogen nieuwe landverhuizers. Wat voor de een maatschappelijk debat is, is voor de ander noodlot.

In de zomer van 2022 reisde Arnon Grunberg naar Oekraïne, Georgië en Dubai, ook liep hij mee met de IND om de werking van de grens als zeef van dichtbij te bestuderen. Grunberg onderzoekt waarom die zeef altijd weer verdronkenen en geredden produceert.

https://uitgeverijpluim.nl/de-vluchteling-de-grenswacht-en-de-rijke-jood


Nieuwsbrief 13, 2023

Annemarie Cottaar: Zie de ander. Een open blik op migratie

Voor wie goed kijkt is de ander al snel minder anders dan gedacht. Als er iemand uitblonk in goed kijken en luisteren, dan was het Annemarie Cottaar (1955-2021). De historicus met de blik van een antropoloog en de pen van een journalist schreef tal van boeken, artikelen en essays over de geschiedenis van nieuwkomers in Nederland. Zij keek voorbij de imaginaire grenzen tussen groepen, of het nu ging om minderheden, arbeidsmigranten, vluchtelingen of Nederlanders uit de voormalige koloniën. Zie de ander laat zien wat Cottaar heel haar leven nastreefde: een gezicht en een stem geven aan de mensen die hun verhalen met haar deelden.

https://www.walburgpers.nl/nl/book/9789464560558/zie-de-ander


Kenniscentrum Arbeidsmigranten: De woon-, werk- en leefsituatie van arbeidsmigranten in NL

De tevredenheid over het verblijf in Nederland ligt onder ondervraagde arbeidsmigranten op hetzelfde niveau als twee jaar geleden: ongeveer 7 op de 10 van de respondenten zegt tevreden te zijn en één op de tien is ontevreden. Vooral de aspecten rondom werk en economische mogelijkheden worden in deze peiling als positief ervaren: salaris en arbeidsvoorwaarden, werkomstandigheden en baankansen. Anderzijds blijkt (opnieuw) dat met name de huisvesting en woonomstandigheden door veel arbeidsmigranten als een probleem worden ervaren (49%). Dit geldt niet alleen in een hogere mate voor de migranten die samen met anderen in een woning of tijdelijke woonruimte (zoals hotel of recreatiepark) wonen, maar ook voor degenen die een woning huren. Ten opzichte van het onderzoek van twee jaar geleden lijkt de situatie zelfs verslechterd!

https://hetkenniscentrumarbeidsmigranten.nl/wp-content/uploads/2023/05/Eindrapport-De-woon-werk-en-leefsituatie-van-arbeidsmigranten-in-Nederland.pdf, apr23


SVR-Studie 2023-1: Prekäre Beschäftigung – prekäre Teilhabe Ausländische Arbeitskräfte im deutschen Niedriglohnsektor

Ausländische Arbeitskräfte sind in vielen Branchen der deutschen Wirtschaft längst unverzichtbar geworden. Dazu zählen auch solche Sektoren, in denen prekäre Arbeitsverhältnisse, die durch geringe Entlohnung und harte Arbeitsbedingungen gekennzeichnet sind, oftmals nicht die Ausnahme, sondern die Regel sind. Der SVR untersucht im Rahmen einer qualitativen Interviewstudie die Ursachen und Folgen von Prekaritätsverhältnissen auf dem Arbeitsmarkt, die ausländische Arbeitskräfte betreffen. Die Studie gibt praxisorientierte Handlungsempfehlungen für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

https://www.svr-migration.de/wp-content/uploads/2023/06/SVR-Studie_Prekaere-Beschaeftigung_Prekaere-Teilhabe.pdf, juni23


Angélica Morán-Castañeda : ‘Sustaining the lives of those who sustain life’

Huishoudelijk werk is fundamenteel werk voor de maatschappij en wordt in elk sociaal-economisch systeem, in elk land en op elk moment van het leven gedaan. Huishoudelijk werk wordt in NL anders behandeld dan ander werk. Als Nederlandse huishoudens huishoudelijk personeel inhuren voor minder dan 4 dagen per week, hoeven ze geen belasting op lonen en sociale verzekeringspremies te betalen. Hierdoor hebben werknemers zelden fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en beperkte toegang tot sociale bescherming.

Aan de hand van twee Focus Group Discussions (FGD) en 13 semi-gestructureerde interviews met vrouwen uit Chili, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela en Cuba analyseerde zij de waarde van huishoudelijk werk. Hiermee draagt Morán-Castañeda bij aan de analyse over economische waarde, maar vanuit het perspectief van de mensen die het werk doen.

Huishoudelijk werkers ervaren hoe weinig waarde er aan hun werk wordt gehecht. Hun werk is onzichtbaar. Zij zien dat hun werk essentieel is voor de samenleving; het gaat om werk dat het leven van mensen in stand houdt. Maar die waarde, die moeten zij zelf aan het werk geven, bijvoorbeeld door betere arbeidsomstandigheden af te dwingen.

https://www.fairwork.nu/wp-content/uploads/2023/06/Angelica-Moran-Castaneda-Theorizing-the-value-of-work-through-the-eyes-of-Latin-American-domestic-workers-in-the-Netherlands.pdf, nov22


Siruno, L. & Siegel, M. : Resilience Strategies of Filipino Irregular Migrant Domestic Workers in the Netherlands During the COVID-19 Pandemic.

COVID-19 has brought a combination of health, socioeconomic and protection challenges to migrants everywhere, and a common view is that these effects have been harshest for those already in vulnerable situations before the pandemic. However, the lived experiences of Filipino irregular migrant domestic workers (IMDWs) in the Netherlands point to a range of impacts instead of a homogenous one. Drawing on interviews and participant observations, we analyse three specific pandemic consequences: income and financial remittance volatility, dual country or transnational precarity and physical and migration status immobility. We then analyse the resilience strategies deployed by IMDWs to navigate through such impacts. While our focus is on the microlevel, we also highlight the vital importance of the responses by the community on the mesolevel, and the government on the macrolevel.

Following this relational approach, we put forward a conceptualisation of individual resilience as the capacity to navigate the negative impacts of a shock or crisis to maintain, adapt, or transform valued functionings. We argue that IMDWs cultivate resilience despite their precarious legal status; however, the effectiveness of strategies is contingent on personal circumstances as well as the sociopolitical context wherein they are deployed. The paper contributes to the literature by providing a more nuanced picture of the impacts of and responses to COVID-19 in relation to migrants with irregular status. The articulation of resilience in terms of valued functionings also paves the way for the advancement of the still nascent research agenda on migration and human development.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/psp.2676, 1.6.23


Maurizio Ambrosini & Minke H.J. Hajer, Irregular Migration: IMISCOE Short Reader

This open access short reader provides an introduction to the theoretical debates regarding irregular migration and aims to bridge these theoretical debates to current empirical developments. It defines irregular migrants and irregular migration by discussing the wide variety of definitions and highlights the reasons for the presence of irregular immigrants in developed countries. The book provides an overview of the variation in policies regarding irregular migrants and elaborates on how irregular migration is facilitated and supported. It discusses the trends and dynamics between border enforcement, human smuggling/trafficking, and on the support irregular migrants obtain by citizens and civil society while residing in the EU. Last but not least, the book also focuses on the agency and political mobilization of irregular migrants. As such, it provides a great resource for everyone interested in learning more about irregular migration.

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-031-30838-3.pdf?pdf=button%20sticky, mei23


MPF: Mapping of complementary labour and education pathways for people in need of protection

Complementary pathways to protection encompass several different migration channels for displaced persons to third countries in Europe and elsewhere. These include work and study opportunities, family reunification, and humanitarian admission programmes. These avenues are termed ‘complementary’ because they are meant to come alongside (and in addition to) refugee resettlement.

The initiatives in this mapping are largely facilitating mobility to Europe and North America. Funding sources include philanthropy, universities, and governments. The schemes below represent both bottom-up and top-down approaches to implementing complementary pathways. A few programmes include a private or community sponsorship element, but the majority do not. They vary in terms of the length of stay provided for – many range from 6 months to 2 years, while others offer permanent residency upon arrival. It is important to note that programmes under which stays are short in duration, especially when it is not possible to extend them, cannot be fully labelled a ‘complementary pathway’. Nonetheless, these initiatives may serve as a stepping stone to a more sustainable opportunity. This mapping thus looks at all initiatives, regardless of duration.

https://www.migrationpartnershipfacility.eu/knowledge/resources/47-mapping/141-mapping-of-complementary-labour-and-education-pathways-for-people-in-need-of-protection/download, 25.5.23


MPF: Tapping displaced talent: Policy options for EU complementary pathways

The talent that refugees possess is often overlooked in policy and public discussions. Skills-based policies such as complementary labour pathways, which facilitate refugee labour mobility, can bring tangible benefits for refugees, receiving employers and economies, and countries of first asylum. This policy brief, based on desk research and interviews with dozens of stakeholders, shares policy options for expanding complementary labour pathways in the EU.

https://www.migrationpartnershipfacility.eu/knowledge/resources/12-policy-briefs/146-tapping-displaced-talent-policy-options-for-eu-complementary-pathways/download, 2.6.23


Landeninformatie:


IND:


Isabel Allende: De Wind kent mijn Naam

Op een koude decemberdag in 1938 wordt de vijfjarige Samuel Adler door zijn moeder op een kindertransport naar Engeland gezet. In de Kristallnacht een maand eerder hadden de nazi's het appartement in Wenen waar het joodse gezinnetje Adler zo gelukkig was, kort en klein geslagen. Samuels vader is verdwenen, zijn moeder komt Oostenrijk niet meer uit. Hij zal zijn ouders nooit meer zien. In Engeland wordt hij opgevangen door een kinderloos echtpaar, dat hem liefdevol begeleidt naar volwassenheid. En wanneer hij vijfendertig is, emigreert Samuel naar San Francisco, om er violist bij een symfonieorkest te worden.

Vele jaren later, in 2019, vluchten de zevenjarige Anita Díaz en haar moeder voor het geweld in El Salvador naar de Verenigde Staten. Maar aan de grens worden ze van elkaar gescheiden. Haar moeder wordt teruggestuurd en het meisje blijft alleen achter in een smerig opvangkamp. Daar ontfermt Selena Durán, een jonge maatschappelijk werkster, zich over Anita en weet een veilig thuis voor haar te vinden, bij Samuel Adler. Voor Samuel is het alsof de geschiedenis zich herhaalt. Met alles wat in zijn vermogen ligt, ondersteunt hij de pogingen van Selena om Anita's moeder op te sporen.

https://www.bol.com/nl/nl/p/de-wind-kent-mijn-naam/9300000143786053/, 6.6.23


Jos Pierreux Rijke mensen sterven niet

Een dode migrant heeft een foto in de hand. Op de achterkant staat: ‘Rijke mensen sterven niet.’ De identificatie verloopt moeizaam. Hoe kwam de man aan zijn einde? Het lijkt een ongeluk, maar er kan meer aan de hand zijn. Het onderzoek brengt speurder Luk Borré en zijn brigade in contact met mensenhandel, asielzoekers en huisjesmelkerij. Een potje dat de mondaine badstad liever dichthoudt, maar dat al snel fameus begint te stinken.

https://www.uitgeverijvrijdag.be/product/10063776/rijke-mensen-sterven-niet, 14.6.23


Nieuwsbrief 12, 2023

Broederlijk Delen ea.: Woorden in beweging

Deze publicatie is het resultaat van een zoektocht rond gelijkwaardig en verbindend spreken over migratie en superdiversiteit. We presenteren een woordenlijst met uitleg, reiken handvaten aan, beschrijven gevoeligheden en geven aanbevelingen.

https://broederlijkdelen.be/nl/nieuws/woorden-in-beweging-other-talk-lanceert-lexicon, 5.5.23


Euro-Med Monitor : Happiness, Love and Understanding: The Protection of Unaccompanied Minors in the 27 EU Member States

The report assesses the policies and practices of each country, aiming to shed light on the state of human rights for minor asylum seekers in Europe under the lens of both European and international human rights law. The report aims to raise awareness and draw attention to the urgent need for timely identification, legal guardianship, and proper accommodation for unaccompanied minors, while calling for compliance with international and European laws to ensure their protection.

https://euromedmonitor.org/en/article/5641/Unaccompanied-asylum-seeking-minors-in-Europe-face-inadequate-protection:-New-report-documents-disparities, 18.5.23


PICUM: The use of fees in residence procedures in Europe: pricing people out of a residence permit?

The report includes  

 • an overview of fees in residence permits on human rights ground in eleven European countries (Austria, Belgium, Denmark, Finland, Greece, Ireland, the Netherlands, Poland, Spain, Switzerland, and the UK), 
 • insight into the other, permit-related costs that come on top of these fees, 
 • an analysis of the impact of fees and payment methods on people’s ability to regularise, their wellbeing, family life, household finances and level of trust,  
 • the relevant global and EU framework on fees,
 • six types of promising practices,
 • recommendations for the EU and national governments. 

https://picum.org/wp-content/uploads/2023/05/The-use-of-fees-in-residence-procedures-in-Europe_Pricing-people-out-of-a-residence-permit.pdf, 1.6.23


IND: stand van de uitvoering

Ons werk wordt dus moeilijker én we hebben te maken met meer aanvragen. Hierdoor zijn we simpelweg niet in staat om ze allemaal op tijd af te handelen. En het is pijnlijk om vast te stellen dat hier voorlopig geen verandering in komt. De grens van wat de IND aankan, komt in zicht. In 2023 doen we onderzoek naar de oorzaken hiervan. Wat we al wél weten, is dat het een optelsom is van politieke keuzes, organisatiekeuzes, rechterlijke uitspraken en Europese verplichtingen. Door slimmer te werken, versnellen we al wel waar we kunnen. Toch moeten aanvragers in 2023, en waarschijnlijk ook in 2024, langer wachten op duidelijkheid.

https://ind.nl/nl/documenten/05-2023/stand-van-de-uitvoering-2306.pdf, 23.5.23


Landeninformatie:


UN Special Rapporteur on Climate Change: Providing legal options to protect the human rights of persons displaced across international borders due to climate change

In the report, the Rapporteur considers various international, regional and national legal and policy approaches to address the situation of people displaced across international borders due to climate change. He concludes that there is a deficit in legal protection for such people and makes a number of recommendations on how this legal deficit can be resolved, including his recommendation for the development of an optional protocol to the 1951 Convention to protect the human rights of persons displaced across international borders due to climate change.

https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5334-providing-legal-options-protect-human-rights-persons-displaced, 18.4.23


ENM: Ad Hoc Query on procedure for the issuance of residence permits for medical reasons

ENM notes that Belgium, France, Portugal, Spain, and Sweden allow people to apply for a residence permit if they suffer from serious illness. Ireland does not issue residence permits based on medical reasons, but third-country nationals from visa-required countries may apply for a short-stay visa to come to Ireland for up to 90 days to undergo a medical procedure in a private hospital. In Latvia, a third-country national has the right to request a temporary residence for the period specified in a contract for treatment in a medical institution.

https://emnbelgium.be/publication/ad-hoc-query-procedure-issuance-residence-permits-medical-reasons, 14.4.23


CEPS: An Assessment of the State of the EU Schengen Area and its External Borders

This study assesses the latest legal and policy developments with direct relevance to the Schengen acquis. It analyses the impact of these developments, and the role of ‘declared crisis’, on the Schengen Borders Code, Luxembourg Court standards and EU Treaty principles and fundamental rights.

The study calls for an approach based on ‘merited or deserved trust’ to uphold the legitimacy of the Schengen area. Such an approach should focus on the effective and timely enforcement of EU rules and Treaty values – chiefly the rule of law and fundamental rights – instead of expanding intra-EU policing and the proliferation of technological surveillance and databases leading to the (in)securitisation of people’s freedom of movement. 

https://www.ceps.eu/ceps-publications/an-assessment-of-the-state-of-the-eu-schengen-area-and-its-external-borders/, 25.5.23


DT&V stand van de uitvoering

Er stroomden in 2022 12.620 personen in in de caseload van de DT&V. Dat was 9% minder dan het jaar ervoor. In totaal verlieten 4.300 personen uit de caseload van de DT&V Nederland aantoonbaar, dat zijn er ruim 500 meer dan in 2021. Tegelijk onttrokken zich in 2023 4.310 vreemdelingen met onbekende bestemming aan hun terugkeerplicht (het zgn. ‘zelfstandig vertrek zonder toezicht’). Deze groep was 23% kleiner dan een jaar eerder. Het vergroten van aantoonbaar vertrek en minimaliseren van zelfstandig vertrek zonder toezicht blijft onze aandacht houden.

In 2022 stroomde 4.800 vreemdelingen uit de caseload van de DT&V zonder dat van terugkeer sprake is.

 • 2.640 stroomde opnieuw de asielprocedure in, omdat bijvoorbeeld  de overdrachtsdatum naar een ander Europees land was verlopen.
 • 1.140 personen kregen alsnog een verblijfsvergunning.
 • 1.020 personen stroomde uit op andere wijze, bijvoorbeeld vanwege invrijheidsstelling op last van de rechter (bij een vreemdeling in de gevangenis).

https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/documenten/publicaties/2023/05/23/stand-van-de-uitvoering-2023, 23.5.23


Euromesco Joint Policy Study : Cooperation on Readmission in the Euro-Mediterranean Area and Beyond - Lessons Learned and Unlearned

This joint policy study examines the European Union’s (EU) readmission system in the context of the Euro-Mediterranean and Euro-African regions and its impact on interstate cooperation, human rights observance, and migrants’ conditions. The authors suggest rethinking how these issues are tackled by emphasising that asymmetrical patterns of cooperation on readmission result not only from unequal costs and benefits but also from meaningful relations between state actors.

The study analyses the case of Morocco, which has become a crucial player in controlling migration between Europe and Africa, and how it has skilfully leveraged its cooperation with the EU to achieve its own goals. It advocates for a more balanced approach to migration management that takes into account human rights and the need for formal migration pathways.

It looks into the negative effects of intra-African expulsions on migrants’ human rights and the safety of people on the move and discusses how the physical obstacles to mobility have resulted in violence and social instability, which has led to less safe, orderly, and regular migration within Africa.

https://www.euromesco.net/publication/cooperation-on-readmission-in-the-euro-mediterranean-area-and-beyond-lessons-learned-and-unlearned/, mei23 


Nieuwsbrief 11, 2023

Schrover : Migrant Illegalities since 1800

Despite revolutionary changes in communication technologies, the growing accessibility of long-distance travel, and globalization across major economies, the rise of nation-states empowered immigration regulation and bureaucratic capacities for enforcement that curtailed migration. One major theme worldwide across the post-1800 centuries was the differentiation between “skilled” and “unskilled” workers, often considered through a racialized lens; it emerged as the primary divide between greater rights of immigration and citizenship for the former, and confinement to temporary or unauthorized migrant status for the latter. Through thirty-one chapters, this volume further evaluates the long global history of migration; and it shows that despite the increased disciplinary systems, the primacy of migration remains and continues to shape political, economic, and social landscapes around the world.

https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-history-of-global-migrations/6554D4C32199D4A5A10135CD7FBA7D30 (chapter), mei23


Houtum, H.J. van & Bueno Lacy, R.B.L. : Humans, not arrows, Countering the violent cartography of undocumented migration

Political maps confront us with the fundamental paradox of cartography: although they are perhaps the most immediate evocation of geography, they are also some of the discipline’s most anti-geographical artefacts, for they conceal at least as much as they reveal—and often much more. The implication is that every single political map should be acknowledged as a political statement.

In this chapter we zoom in on the Frontex map of undocumented migration which presents itself as an official document and objective truth on the basis of which border policies along the EU’s external borders can be formulated. Unfortunately, this map does not represent a rarity but the norm, not only in cartography but in the larger discourse and populist ‘spectacle industry’ that undocumented migration has become. The arrangement of iconographic choices of the dominant official cartography of (undocumented) migration creates a heavily distorted image of this political phenomenon. Its science is wrong and its geopolitics are perverse: the overall message of the Frontex map is a phobic diagnosis about the perils of ‘non-native’ immigration and an implicit recommendation to fix it with the same violence as the threat it spuriously represents. It is high time to reclaim and democratise the art of cartography in order to free it from this ‘officialised objectivity” and the dehumanising and scaremongering visualisation of irregular migrants it confabulates. Towards a migration cartography of humans, not arrows.

https://henkvanhoutum.nl/wp-content/uploads/2023/04/Van-Houtum-H-and-Bue... (chapter),


Helene Heuser: Städte der Zuflucht - Kommunen und Länder im Mehrebenensystem der Aufnahme von Schutzsuchenden

Inwieweit dürfen Städte und Gemeinden sich für die Aufnahme von Schutzsuchenden einsetzen und wo endet ihre Zuständigkeit? Das Werk untersucht das Mehrebenensystem aus Völker-, Europa-, Bundes-, Landes- sowie Kommunalrecht und nimmt staatsorganisationsrechtliche, menschenrechtliche sowie verwaltungsrechtliche Grundfragen in den Blick.

https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783748938866/staedte-der-zuflucht?page=1, 2023


Pharos ea: Gevlucht en geland: Psychosociale steun en mentale zorg in Nederland voor jongeren met een vluchtachtergrond

Hoe toegankelijk is de mentale zorg en psychosociale steun voor kinderen die gevlucht zijn naar Nederland? Deze verkenning bestaat uit een literatuurverkenning waarin wetenschappelijke en grijze literatuur is geraadpleegd om inzicht te krijgen in de risico- en beschermende factoren van mentale problemen bij vluchtelingkinderen, de beschikbare bronnen van psychosociale steun en mentale zorg in Nederland voor deze groep, en het gebruik hiervan. Aanvullend zijn achttien interviews uitgevoerd met vluchtelingjongeren in de leeftijdscategorie 11 tot 18 jaar. Zij hebben een Syrische, Afghaanse, Iraanse of Eritrese vluchtachtergrond en zijn één tot zeven jaar woonachtig in een Nederlandse gemeente. Het doel van deze interviews was om inzicht te krijgen in de bronnen van psychosociale steun die deze jongeren raadplegen en in hun ervaringen met mentale zorg.

https://www.savethechildren.nl/sci-nl/media/Save-the-children/PDF/PHAROS-Rapport-gevlucht-en-geland-2023mrt.pdf, mrt23


Euro-med Monitor: Happiness, Love and Understanding: The Protection of Unaccompanied Minors in the 27 EU Member States

The report assesses the policies and practices of each country, aiming to shed light on the state of human rights for minor asylum seekers in Europe under the lens of both European and international human rights law. The report aims to raise awareness and draw attention to the urgent need for timely identification, legal guardianship, and proper accommodation for unaccompanied minors, while calling for compliance with international and European laws to ensure their protection.

https://euromedmonitor.org/en/article/5641/Unaccompanied-asylum-seeking-minors-in-Europe-face-inadequate-protection:-New-report-documents-disparities, 18.5.23


Council of Europe : Turning 18 with confidence. A Practical Guide to the Council of Europe Recommendation on Supporting Young Refugees in Transition to Adulthood. 

The Guide wants to inspire young refugees, youth workers, policymakers, researchers and other relevant actors to familiarise themselves with, apply and support the implementation of the Recommendation in their own contexts and communities. The Guide simplifies the language of the Recommendation in order to assist various actors and stakeholders in developing a better and clearer understanding of the proposals and policy measures. A range of promising practices are likewise incorporated to exemplify how the Recommendation is being put into practice.

https://www.coe.int/en/web/youth-peace-dialogue/guide-turning-18, apr23


World Development Report 2023: Migrants, Refugees and Societies

Populations across the globe are aging at an unprecedented pace, making many countries increasingly reliant on migration to realize their long-term growth potential. According to this report, this is a unique opportunity to make migration work better for economies and people. Wealthy countries as well as a growing number of middle-income countries—traditionally among the main sources of migrants—face diminishing populations, intensifying the global competition for workers and talent. Meanwhile, most lowincome countries are expected to see rapid population growth, putting them under pressure to create more jobs for young people.

https://reliefweb.int/report/world/world-development-report-2023-migrants-refugees-and-societies-enarruzh, 25.4.23


Landenbeleid:


IOM: Monitoring the Reintegration of Trafficking Survivors: Study and Toolkit

This report presents findings from a study undertaken in four countries (Bangladesh, Nigeria, the Republic of Moldova and Tunisia) with 100 victims of trafficking (VoTs) and 40 individuals with ties to or expertise in reintegration programming, and introduces a toolkit to monitor the reintegration experiences of VoTs. The monitoring toolkit aims to support the identification of factors that specifically affect the reintegration of VoTs as well as best practices for effective support provision by capturing the individual understandings, preferences and reintegration priorities.

The toolkit comprises four tools: (1) a survey, developed following a cognitive interviewing approach and (2) a case study, which are both tailored to VoTs, as well as (3) a key informant interview guide and (4) a community advisory group guide to be undertaken with reintegration stakeholders and community leaders.

https://publications.iom.int/system/files/pdf/Study-and-Toolkit-Monitoring.pdf, 25.4.23


Semir : “Reisgenoten, toen nu straks”

Het boek werpt licht op de ervaringen van jonge nieuwkomers en de uitdagingen waarmee ze werden geconfronteerd bij het najagen van hun dromen. 

Semir's verhaal is een inspiratie voor ons allemaal, en het roept belangrijke vragen op over de dromen, visies en uitdagingen waarvoor jonge nieuwkomers komen te staan. Hebben ze dezelfde dromen en ambities als voordat ze hun thuisland verlieten? Hoe vormen hun ervaringen hun visie op de toekomst? 

We bevelen iedereen ten zeerste aan om het boek van Semir te lezen en een beter begrip te krijgen van de reis en worstelingen van jonge nieuwkomers.

https://www.samah.nl/nieuws-actualiteiten/reisgenoten-toen-nu-straks/


Nieuwsbrief 10, 2023

Kinderombudsman: belang kind staat nog niet voorop bij toelating en opvang

De Kinderombudsman ziet twee fundamentele knelpunten in het huidige asielstelsel die kinderen raken. Allereerst is het huidige stelsel niet op orde met alle gevolgen van dien en ten tweede ligt aan het huidige stelsel geen gedachtengoed ten grondslag over hoe op korte en lange termijn - in lijn met alle verplichtingen vanuit het Kinderrechtenverdrag - het welzijn en de ontwikkeling van kinderen worden beschermd tijdens de gehele asielprocedure. Hierdoor worden gedurende de gehele procedure besluiten genomen die kinderen nu en in hun toekomst ernstig schaden.

https://www.kinderombudsman.nl/publicaties/brief-knelpunten-in-het-asielbeleid-en-het-asielstelsel-ten-behoeve-van-een, 17.4.23


Inspecties: Veiligheid en ontwikkeling van kinderen in asielopvang nog steeds in gevaar

Kinderen in de asielopvang krijgen niet de zorg, het onderwijs en de begeleiding waar ze recht op hebben. Volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd, de Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie voldoet de opvang van asielkinderen nog steeds niet aan de minimale kwaliteitsnormen. Dit brengt hun veiligheid en ontwikkeling in gevaar. Ook zien de inspecties dat de druk op medewerkers van verschillende opvanglocaties hoog blijft. De inspecties willen dat staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Van der Burg direct ingrijpt en heldere eisen stelt aan de kwaliteit van de opvangvoorzieningen, zolang deze nog niet aan de geldende normen kunnen voldoen.

https://www.inspectie-jenv.nl/binaries/inspectie-venj/documenten/brieven/2023/05/03/brief-kinderen-in-de-noodopvang-en-crisisnoodopvang/Brief+Kinderen+in+de+noodopvang+en+crisisnoodopvang.pdf, 3.5.23


WDR: Migrants, refugees and societies

As the world struggles to cope with global economic imbalances, diverging demographic trends, and climate change, migration will become a necessity in the decades to come for countries at all levels of income. If managed well, migration can be a force for prosperity and can help achieve the United Nations’ Sustainable Development Goals.

World Development Report 2023 proposes an integrated framework to maximize the development impacts of cross-border movements on both destination and origin countries and on migrants and refugees themselves. The framework it offers, drawn from labor economics and international law, rests on a “match and motive” matrix that focuses on two factors: how closely migrants’ skills and attributes match the needs of destination countries and what motives underlie their movements. This approach enables policy makers to distinguish between different types of movements and to design migration policies for each. International cooperation will be critical to the effective management of migration. 

https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2023, 25.4.23


Ruud Koopmans: De Asielloterij

Het Europese asielrecht heeft het dodelijkste migratiesysteem ter wereld in het leven geroepen. Meer dan twintigduizend mensen zijn onderweg naar Europa om het leven gekomen. Velen wagen desondanks de tocht, want wie binnen is, kan meestal blijven. De beste kansen in deze loterij hebben jonge mannen die zich de diensten van mensensmokkelaars kunnen veroorloven; velen die onze hulp harder nodig hebben blijven achter.

Kansloze asielzoekers zijn sterk oververtegenwoordigd in de criminaliteit, en de asieltoestroom veroorzaakt telkens overbelasting van de opvang- en integratiecapaciteiten. Dat maakt het asielvraagstuk tot een maatschappelijke splijtzwam die wezenlijk aan de opkomst van het rechtspopulisme heeft bijgedragen. Bovendien maakt het ons chantabel door autoritaire heersers als Erdoğan, Loekasjenko en Poetin.

Ruud Koopmans laat zien waarom het Europese asielbeleid contraproductief is, maar ook hoe het beter zou kunnen, als we daarvoor de politieke moed hebben.

https://uitgeverijprometheus.nl/boeken/asielloterij-paperback/, mei23


IOM: The role of media narratives in shaping public opinion toward refugees: A comparative analysis

This paper analyses the dynamics of press coverage of large-scale conflict-affected migration in Europe through two case studies: the current Ukrainian displacement and the 2015 refugee “crisis”, related in large part to the inflow of Syrian refugees. Considering that media narratives around migration play a key role in shaping political will and policy regarding asylum, the paper applies a combination of sentiment analysis and qualitative thematic analysis to explore how media discourses have shaped the narrative around these two influxes and probe the perception that race has played an outsized influence.

https://publications.iom.int/books/mrs-no-72-role-media-narratives-shaping-public-opinion-toward-refugees-comparative-analysis, 30.3.23


Asylos:

 • Stateless Palestinians in Lebanon, mrt23
 • Nigeria: Female Genital Mutilation in the Esan community (AFR2022-33)
 • Ghana: Economic and Social Support for Isolated Elderly Woman (AFR2023-03)
 • Pakistan: Situation of Christian Returnees with Mental Health Condition (ASI2023-03)
 • Ethiopia: human rights situation for Amhara civilians and healthcare situation (MEN2023-01)
 • Libya: LGBTIQ+ rights and religious freedom in Libya (MEN2023-02)
 • Russia: Treatment of Muslims Suspected of Being Opponents or Sympathising with Ukraine (CIS2023-01)
 • Azerbaijan: Renal Insufficiency Treatment (CIS2023-02)
 • Kosovo : La Situation de la Communauté Rom (CIS2023-05)

MLC: Expert Opinion on elderly Surinams with Dutch roots

The expert opinion contends that the Netherlands must be considered as the ‘own country’ of the ex-Dutch Surinamese population living undocumented on its territory. This is based, inter alia, on an accumulation of individual circumstances, such as long-standing residence, language skills, social and family ties and intention to remain; combined with having been born on Dutch soil and having held Dutch nationality at the time.

Failure to regularise this group within their own country constitutes an arbitrary deprivation of their rights, since there are few, if any, reasons to hinder one from enjoying the right to reside safely in one’s own country. Although the Netherlands has tolerated the group in question for decades on its territory, it has refrained from taking action to ensure the individuals’ safe envoyment of right within their own country, in violation with its obligations under Article 12(4) ICCPR.

Further, the expert opinion argues that the ex-Dutch Surinamese population living undocumented in the Netherlands have the right to family life within the meaning of Article 8 ECHR due to the additional elements of dependence that bring their familial relationships in the realm of more than ‘normal emotional ties’.

https://migrationlawclinic.org/2023/04/27/netherlands-must-regularise-ex-dutch-surinamese-individuals-living-undocumented-in-the-netherlands/, apr23


Nieuwsbrief 09, 2023

Pharos: Gevlucht en geland - Psychosociale steun en mentale zorg in Nederland voor jongeren met een vluchtachtergrond

Hoe toegankelijk is de mentale zorg en psychosociale steun voor kinderen die gevlucht zijn naar Nederland? Deze verkenning bestaat uit een literatuurverkenning naar de risico- en beschermende factoren van mentale problemen bij vluchtelingkinderen. En de beschikbare psychosociale steun en mentale zorg in Nederland voor deze groep. Ook zijn 18 interviews uitgevoerd met vluchtelingjongeren van 11 tot 18 jaar, om inzicht te krijgen in de bronnen van psychosociale steun die zij raadplegen en in hun ervaringen met mentale zorg.

https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2023/03/2023-PHAROS_Rapport-gevlucht-en-geland_mrt.pdf


MPI: A Pragmatic Bet: The Evolution of Spain’s Immigration System

This article examines Spain’s demographics, immigration policies, and attitudes towards immigrants, focusing on the decades since the death of dictator Francisco Franco in 1975 and particularly since Spain’s financial and labor market crisis from 2008 to 2014. Despite becoming a major immigration country much later than other Western nations, Spain’s demographic transformation has become irreversible. In recent years this evolution has been accompanied by a distinctive policy allowing stepwise administrative stabilization that prevents irregular status from becoming a self-perpetuating trap.

https://www.migrationpolicy.org/article/spain-immigration-system-evolution, 18.4.23


Landeninfo:


Senad Alic: Was het zo

Een indrukwekkend en mooi vormgegeven boek met circa 50 illustraties en kunstwerken door de auteur. Senad kwam na de val van Joegoslavië naar Nederland. Aanvankelijk opgevangen in een asielzoekerscentrum in Burgh Haamstede in Zeeland - om uiteindelijk in Amsterdam op zijn plek te zijn: om te wonen en te werken. Was het zo is zijn persoonlijke verhaal van familie, jeugd, Tito, de oorlog en de vlucht naar Nederland en de verwerkelijking van het kunstenaarschap. .

Was het zo - 9789085602736 - Uitgeverij SWP (swpbook.com), mei23


Marente de Moor: de schoft

Tom Wilenski, een uitgerangeerde journalist, krijgt de opdracht om nog één reportage te schrijven; over een groep vrouwen die vluchtelingen redt op de Middellandse Zee. Eenmaal aan boord van hun naamloze schip bekruipt hem het gevoel dat hij in de val is gelokt. De vrouwen menen dat hij foute meningen is toegedaan en willen hem kwijt, maar de Italiaanse kustwacht weigert het schip toegang tot de havens. Dan besluiten ze uit te varen voor een nieuwe reddingsmissie. Voedsel en brandstof raken op, de euforie van de geredde mannen slaat om in wanhoop en als bij toverslag is zowel Sicilië als Malta uit de zee verdwenen. Tom vraagt zich af of hij het schip ooit nog levend zal verlaten.

https://libris.nl/boek?authortitle=marente-de-moor/de-schoft--9789021475530, 31.3.23


Nieuwsbrief 08, 2023

ICMPD: Using emotions in migration policy communication 

Emotions are regularly cited as vital components of effective strategic communication in the world of migration and beyond. However, there was relatively little guidance about how emotions should be used in migration policy communication. Emotions are vital to persuasion because attitudes have a cognitive (thinking) component and an emotional (feeling) component. Moreover, eliciting emotions causes involuntary but predictable physiological and behavioural reactions. Emotions can be used in communication to make one’s messages more resonant and impactful on both attitudes and behaviours, supporting policy objectives via persuasion.  

This report critically analyses 10 examples of good emotion-based migration communication, highlighting the different emotions and physiological reactions that they are likely to induce, and to what extent these are in line with the communication campaign’s stated objectives.

https://www.icmpd.org/file/download/59052/file/EUROMED_MIGRATION_USING_EMOTIONS_IN_MIGRATION_POLICY_COMMUNICATION.pdf, 6.2.23


Netwerk VN-Vrouwenverdrag en anderen: reactie op regeringsverklaring Istanbul Verdrag

Bijna 50 NGO’s schreven een commentaar op de Nederlandse rapportage aangaande de implementatie van het Istanbul Verdrag waarin de aanpak van huiselijk geweld wordt beschreven.

https://stichtinglos.nl/sites/default/files/los/NGOs%20comments%20on%20NL%20report%20%2830%20March%202023%29.pdf, 30.3.23


OHCHR: Towards a Human Rights-Based Approach to Migration: Training Guide

This training guide is designed to enable participants to understand the human rights perspective on migration. It introduces related principles and issues and is designed for persons with limited knowledge of human rights or migration. The training guide contains session plans for the trainer, sample slide presentations and associated materials.

https://www.ohchr.org/en/publications/professional-training-series/towards-human-rights-based-approach-migration-training, 14.3.23


Landeninformatie:


EUAA: Victims of Torture

The report addresses medico-legal reporting, national practices and key steps to support the identification and examination of international protection claims on torture.

https://euaa.europa.eu/publications/victims-torture, 17.3.23


ACVZ: Adviesrapport: De (onvolledige) implementatie van Europese richtlijnen

De adviesraad vraagt in dit advies, over tien verschillende onderwerpen, aandacht voor de wijze waarop de wetgever EU-richtlijnen implementeert.

De wetgever kiest als uitgangspunt een minimale implementatie waarbij normen uit richtlijnen worden ingepast in de bestaande nationale regelgeving of praktijk. Een beperkte implementatie onder verwijzing naar algemeen toepasselijke nationale rechtsregels kan ertoe leiden dat de (rechts)praktijk bijvoorbeeld met betrekking tot het controleren op schijnhuwelijken, de hoorplicht in bewaringszaken en het bij hoge uitzondering plaatsen van minderjarigen in bewaring, jarenlang afwijkt van fundamentele waarborgen die richtlijnen aan migranten biedt.

Volgens de adviesraad illustreert dit veegbesluit dat deze wijze van implementeren vaak tekortschiet. De adviesraad beveelt daarom aan de wijze waarop richtlijnen worden geïmplementeerd in het nationale recht te evalueren.

https://www.adviesraadmigratie.nl/publicaties/publicaties/2023/03/10/adviesrapport-de-onvolledige-implementatie-van-europese-richtlijnen, 10.3.23


Significant: Aanpak Mensenhandel in Gemeenten

Het overgrote deel van de gemeenten heeft beleid vastgesteld ten aanzien van mensenhandel of is bezig het vast te stellen. Ook hebben gemeenten zowel interne als externe meldroutes opgezet en hebben ze zorgcoördinatoren en ketenregisseurs aangesteld. Het merendeel van de gemeenten heeft het delen van informatie tussen samenwerkingspartners goed op orde, met name onder bestaande convenanten zoals het RIEC-convenant of binnen bestaande samenwerkingsgremia zoals de Zorg- en Veiligheidshuizen en de (regionale) overlegtafels.

Toch geven gemeenten tijdens de groepsbijeenkomsten aan dat de praktijk nog moet volgen. Mensenhandel is vooral een verborgen probleem, waarbij schattingen van slachtoffers en daders vele malen hoger liggen dan de daadwerkelijke registratiecijfers. Hierdoor blijft het een ongrijpbaar thema en zijn daders en slachtoffers lastig te vinden. Een aandachtspunt blijft dan ook het verbeteren van de samenwerking met de bedrijven in de verschillende sectoren die kwetsbaar zijn voor mensenhandel. Ook in de samenwerking met samenwerkingspartners, specifiek met belangrijke partners als de arbeidsinspectie en Veilig Thuis, moeten nog stappen genomen worden.

https://vng.nl/sites/default/files/2023-04/rapportage-aanpak-mensenhandel-in-gemeenten-2023-final-21032023.pdf, 21.3.23


ISI: Stateless Children

The Factsheet analyses CRC Committee recommendations on the child’s right to nationality and the protection of stateless children, capturing a snapshot of progressive engagement by the Committee on these issues between 2010-2020.
The Toolkit comprises of multiple elements including practical tips on how to meaningfully engage with the Committeefor the Right of Children (CRC), complemented by a checklist, template and guidance note on how to make submissions.

Factsheet: https://files.institutesi.org/Factsheet_Childhood_Statelessness_CRC_Committee.pdf
Toolkit: https://files.institutesi.org/Childhood_Statelessness_CRC_Toolkit.pdf


Policy Brief „Ein Leben ohne Pass. Die Situation staatenloser Menschen in Deutschland“ 

Eine Staatsangehörigkeit zu besitzen ist für die meisten Menschen eine Selbstverständlichkeit. Dadurch sind sie mit einem bestimmten Staat über ein Bündel an Rechten und Pflichten verbunden und genießen dessen Schutz. Staatenlose oder Menschen, deren Staatsangehörigkeit ungeklärt ist, haben entsprechend weniger Rechte. Insbesondere im Rahmen der Fluchtzuwanderung seit 2014 hat das Phänomen an Bedeutung gewonnen: 2022 lebten rund 29.500 staatenlose Personen und rund 97.000 Personen mit einer ungeklärten Staatsangehörigkeit in Deutschland – doppelt so viele wie noch 2014. Das Wissen über diese Gruppen ist bislang begrenzt; in der öffentlichen und politischen Debatte spielen sie kaum eine Rolle. Und das, obwohl es sich um eine besonders vulnerable Gruppe handelt und Staatenlosigkeit international als unerwünscht gilt.

Der Policy Brief wirft einen ersten Blick auf diese Gruppen und untersucht die soziodemografische Zusammensetzung sowie ihre rechtliche Situation in Deutschland. Dabei zeigt sich, dass rund ein Drittel derjenigen mit einer ungeklärten Staatsangehörigkeit bereits in Deutschland geboren wurden; bei der Gruppe der Staatenlosen waren es 16 Prozent. Zwei Drittel der Staatenlosen und mehr als die Hälfte derjenigen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit leben bereits seit über sechs Jahren in Deutschland; viele besitzen entweder nur einen befristeten oder gar keinen Aufenthaltstitel. Insgesamt wird deutlich, dass die Hürden zur Anerkennung der Staatenlosigkeit sehr hoch sind, weil es kein transparentes und systematisches Anerkennungsverfahren gibt.

 https://www.svr-migration.de/publikation/staatenlosigkeit-in-deutschland, mrt23


CPT: General report 2022 on pushbacks

As a result of its observations made during various monitoring visits, the CPT warns of the increasing number of cases of ill-treatment of foreign nationals deprived of their liberty under immigration legislation.

In its annual report, the CPT recalls the imperative to adopt a human rights-based approach in all activities related to border control and in dealing with mixed-migratory arrivals. It also details a series of preventive measures aimed at improving the treatment of foreign nationals deprived of their liberty at borders, including the strengthening of safeguards against refoulement and ill-treatment, and the establishment of independent monitoring mechanisms.

Consequently, based on its preventive mandate under the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and Article 3 of the European Convention on Human Rights, the CPT calls upon all member states of the Council of Europe to act, both individually and collectively, to put an end to such practices of the illegal pushback of foreign nationals deprived of their liberty at borders.

https://rm.coe.int/1680aabe2b, 30.3.23


Huub Keijbets: Wat kom jij hier doen?Asielzoekers, immigranten, illegalen …

Bijna twintig jaar werkte de auteur met de zogenaamde sans-papiers, waardoor hij hen én ons als gastheren en –vrouwen beter leerde kennen. Dit boek is een collage van zijn ervaringen, gedichten, statistieken en kritische noten die zijns inziens gekraakt moeten worden. Een verhalend én informatief boek over asielzoekers en onszelf.

https://www.bruna.nl/boeken/wat-kom-jij-hier-doen-9789086663088, 20.4.23


Lianne van der Zee, Stichting Gave: De vreemdeling in ons midden – een bijbelse ontdekkingstocht

Vluchtelingen zijn onderwerp van gesprek in de hedendaagse maatschappij. Dit leidt dikwijls tot sterke polarisatie in de gesprekken hierover. ‘De komst van vluchtelingen stelt onze samenleving voor vragen. Wat moet ik met hen, als mens, als gelovige? Een kort-door-de-bocht antwoord is dat de Bijbel, vooral Jezus zelf, met open armen klaarstaat voor iedereen die in een kwetsbare positie terecht is gekomen. Toch is dat antwoord te gemakkelijk. In de Bijbel zijn er ook heel andere dingen over vreemdelingen en vluchtelingen geschreven’, schrijft directeur Jan Pieter Mostert in het voorwoord.

In het boek geven verschillende christenen, waaronder Esther van Schie van Geloofsinburgering en Henk Bouma van Huis van Vrede te Utrecht, hun visie op de principes en hoe die in de praktijk in hun werk met vluchtelingen tot uitving komen. Het doel van het boek is christenen stimuleren niet te blijven hangen in een enkele bekende bijbeltekst over vreemdelingen, maar door de héle Bijbel te laten spreken inspiratie te krijgen om een eigen visie te vormen voor de omgang met vluchtelingen.

https://scholtenuitgeverij.nl/boeken/de-vreemdeling-in-ons-midden/, 1.4.23


DW B: Exil. Schrijven weg van huis

In dit nummer staan schrijvers centraal die zelf ontheemd zijn. Welke thema’s snijden ze aan? Hoe ervaren ze de impact van hun vlucht, hun nieuwe onderkomen waar ze een thuis proberen op te bouwen? Hoe gaan ze om met het gemis naar hun thuisland, een plek die mogelijk nog slechts bestaat in hun dromen, herinneringen en verhalen? Hoe verhouden ze zich, als schrijvers, tot hun moedertaal en de taal van hun nieuwe omgeving? En bovenal: wat is dat, een thuis? Schrijven blijkt in een exilsituatie véél meer dan zomaar een houvast.

https://www.uitgeverijvrijdag.be/product/9692557/dw-b-2023-1-exil-schrijven-weg-van-huis, 2023


Nieuwsbrief 07, 2023

Ilse van Liempt, Joris Schapendonk, Amalia Campos-Delgado: Research Handbook on Irregular Migration

This Research Handbook critically examines processes and dynamics that generate and reproduce irregularity, and discusses who may count as an irregular migrant.
Acknowledging that irregular migration is not just a South-North issue, chapters investigate the many different pathways into irregularity, demonstrating the benefits of understanding dynamics behind irregular migration over statistics. Organised into six thematic parts covering key issues such as approaches and perspectives for research, informal labour and the challenges faced by migrant families, global contributors from a variety of disciplines provide an expert review of geographical and historical paths into irregular migration. Offering their background knowledge and highlighting tools to better understand how irregular migration is linked to geopolitics and migration policies, the Research Handbook on Irregular Migration guides readers through the complex issues facing migrants worldwide.

https://www.e-elgar.com/shop/gbp/research-handbook-on-irregular-migration-9781800377493.html, mrt23


Janna Wessels: Policies of ‘planned destitution’ in the EU

The increased use of social and economic exclusion as a policy tool with a view to managing certain groups of ‘undesirable’ migrants is one of the major trends in European asylum and migration policy. While this already occurs under the current legislative framework, the most recent reform proposals tabled by the European Commission appear to tighten such policies.

According to my legal analysis, policies of planned destitution are contrary to the EU Charter, read in light of the pertinent international Human Rights law, and must be prevented.

https://eumigrationlawblog.eu/planned-destitution-as-a-policy-tool-to-control-migration-in-the-eu-socio-economic-deprivation-and-international-human-rights-law/, 17.3.23


T. de Lange, A. Böcker ea.: Migranten in de Frontlinie - De effecten van COVID-19 maatregelen op arbeidsmigranten werkzaam in cruciale sectoren

Het onderzoeksproject ‘Migranten in de frontlinie’ onderzocht in de periode september 2020 – september 2022 de impact van de coronacrisis en coronamaatregelen op arbeidsmigranten en de sectoren waarin zij werkzaam zijn.

Arbeidsmigranten bleken in de ‘frontlinie’ van deze crisis te staan. Arbeidsmigranten werken in cruciale sectoren, zij oogsten ons voedsel (landbouw en vleeswerkende industrie) verpakken onze bestellingen (distributie) of maken onze (zieken) huizen schoon (dienstverlening). Veel COVID-19 infecties bleken arbeidsgerelateerd, waarbij juist de genoemde cruciale sectoren een hoog risico op virusoverdracht kenden. Migranten zijn – ook buiten tijden van pandemie – kwetsbaar omdat ze gebrekkige kennis hebben van hun rechtspositie, de taal niet spreken en een beperkt sociaal netwerk hebben en afhankelijk zijn van anderen, zoals uitzendbureaus of particulieren, voor werk, vaak in combinatie met huisvesting. Hun precaire sociale omstandigheden droegen bij aan hun verhoogde risico op ziekte en sterfte ten gevolge van COVID-19.

https://www.ru.nl/runomi/research/migrant-workers-frontline/results/


ECRE Policy Note: the Right to Education for Asylum Seekers in the EU

This Policy Note analyses the challenges faced by asylum seekers in the EU to access their right to education, from primary-level education to higher and vocational education. It is based on the analysis of the 19 country reports of the Asylum Information Database (AIDA) and further desk research.

The Policy Note identifies a number of challenges that asylum-seeking children and youth must overcome to access education during the reception phase, from compulsory education to post-compulsory education. This includes the limited quality or absence of language and preparatory courses, the lack of information about educational systems, segregated classrooms, the age limit on compulsory education, and requirements to access higher and vocational education that are very difficult to meet. It raises that education cannot be treated separately from the asylum procedures and other domains of integration such as accessing housing. The Policy Note also covers the difficulties unaccompanied children and asylum-seeking children with special needs may face when continuing their education in Member States. On the other hand, it also presents good initiatives, which can be expanded in other Member States or for other groups, to facilitate accessing education for all asylum-seekers.

The Policy Note concludes with recommendations to the Member States and the European Commission to promote inclusive education for all, including asylum-seeking children and youth, and to provide targeted support to ensure access to education for all people seeking protection in the EU.

https://ecre.org/wp-content/uploads/2023/03/Policy-Note-Accessing-to-Education-for-Asylum-Seekers-in-the-EU-March-2023.pdf, mrt23


ISI evaluation report “Mainstreaming statelessness and the right to nationality in the Universal Periodic Review. UPR Third Cycle evaluation and lessons for the Future”,

This report is based on extensive research and provides an evaluation of how nationality and statelessness issues have been addressed under the Universal Periodic Report (UPR) to date. The report confirms the vital importance of the UPR to mainstream statelessness as a cross-cutting human rights issue and the only review mechanism whereby states themselves issue recommendations to other states on protecting the right to a nationality and the rights of stateless people.

https://files.institutesi.org/Statelessness_in_the_UPR_Evaluation_Report.pdf, 17.3.23


Gert Vermeulen & Ellen Desmet (Ed.): Essential Texts on European and International Asylum and Migration Law

This volume comprises the relevant legal instruments in the area of international and European asylum and migration.

The range of issues covered is comprehensive: human rights; nationality and statelessness; equal treatment, non-discrimination, racism and xenophobia; citizenship, residence and free movement; borders, border management and entry; visa and passenger data; labour migration; family reunification; asylum, subsidiary and temporary protection; irregular migration; and trafficking in human beings.

The texts have been ordered according to the multilateral co-operation level within which they were drawn up: either the United Nations, the Council of Europe or the European Union (including Schengen-level instruments).

https://gompel-svacina.com/product/essential-texts-on-european-and-international-asylum-and-migration-law/, 3rd revision, mrt23


Lilian Tsourdi and Philippe De Bruycker : Research Handbook on EU Migration and Asylum Law

This Research Handbook provides a holistic analysis of the development of the EU migration and asylum policies. Featuring twenty three contributions from legal specialists, chapters consider a variety of issues including the role of the institutional framework, visas, borders, family and labour migration, refugee protection, mobility, solidarity, and externalisation. It also offers an examination of the effect of the migration ‘crisis’ on EU asylum and migration law and the potential legal changes this may cause, as well as a survey of the developments of the New Pact on Migration and Asylum presented by the European Commission in 2020.

https://www.elgaronline.com/edcollbook/book/9781786439635/9781786439635.xml, 13.12.22


Red Cross: Safe avenues to access protection in Europe

Europe has a long tradition of welcoming and supporting refugees and people affected by statelessness and forced displacement across the globe, as well as contributing to the adoption of international norms and standards that protect refugees and people seeking asylum. Despite this tradition, seeking asylum in Europe has become increasingly complicated and safe avenues to protection remain under-utilised by many European countries.

The handbook provides an overview of the current policy and legal context, relevant good practices and activities carried out by National Red Cross and Red Crescent Societies, and reflections on their shared experience supporting safe avenues to improve systems and raise awareness of the needs of people requiring protection.

The handbook concludes with a set of recommendations towards State authorities and other partners to ensure that safe avenues to protection in Europe are promoted and used appropriately. The recommendations focus on resettlement, community sponsorships and humanitarian visas as well as family reunification.

https://redcross.eu/positions-publications/safe-avenues-to-access-protection-in-europe.pdf, 14.3.23


Landeninfo:


EUAA: Identifying and supporting victims of human trafficking in the asylum procedure

The situational update presents developments at the national and EU levels related to protecting asylum applicants who are victims of human trafficking.

https://euaa.europa.eu/publications/identifying-and-supporting-victims-human-trafficking-asylum-procedure, 16.3.23


IND: EAUT Europese blauwe kaart

De EU beoogt de aanpak voor het aantrekken van hooggekwalificeerde werknemers uit derde landen verder te harmoniseren en te versterken door de bestaande regeling voor deze doelgroep om in de EU te komen werken, aantrekkelijker en effectiever te maken. De EBK is daarvoor het belangrijkste instrument. Met de herziene richtlijn wordt het geldende looncriterium verlaagd, waardoor het mogelijk is om deze in Nederland gelijk te trekken met de norm die geldt voor de nationale kennismigrantenprocedure, wordt de minimale looptijd van de arbeidsovereenkomst verkort en kan toepasselijke werkervaring dienen ter vervanging van de opleidingseisen. Ook komen er meer mogelijkheden voor intra-EU-mobiliteit, wordt de EBK opengesteld voor personen die internationale bescherming genieten in één van de EU-lidstaten, en een kortere wettelijke beslistermijn voor gezinsleden van EBK-houders. Daarnaast creëert de herziene richtlijn nieuwe gronden voor intrekking/weigering van de verblijfsvergunning omtrent het nakomen van verplichtingen door de werkgever. De herziene richtlijn doet geen afbreuk aan het recht van lidstaten om een andere verblijfsvergunning dan een EBK af te geven, waardoor de nationale regeling kennismigranten in Nederland ongewijzigd blijft.

https://ind.nl/nl/documenten/03-2023/eaut-europese-blauwe-kaart-februari-2023.pdf, feb23


Antonia-Maria Sarantaki: Frontex and the Rising of a New Border Control Culture in Europe

This book examines the rapidly expanding EU agency’s distinct role in EU border control, showing that Frontex is a prominent border control actor that reshapes the EU borders by promoting a new border control culture.

Bringing culture into the analysis of Frontex, this book offers an alternative in-depth understanding of the agency’s function, focusing on the production and diffusion of border control assumptions and practices within a border control community. Based on data drawn from primary research at Frontex and two EU external borders, namely Lampedusa and Evros, this book examines Frontex’s contribution to the emergence of a new border control culture in Europe, replacing the pre-existing Schengen culture.

https://www.routledge.com/Frontex-and-the-Rising-of-a-New-Border-Control-Culture-in-Europe/Sarantaki/p/book/9781032135854, 2.3.23


Statewatch: Access denied - Secrecy and the externalisation of migration control

This report aims to contribute to public and political debate on the transparency, accountability and legitimacy of the externalisation agenda. It contains a series of case studies on three key target states for the EU – Bosnia and Herzegovina, Morocco and Niger – based on information received in response to access to documents and freedom of information requests submitted to institutions within those countries, as well as within the EU itself.

https://www.statewatch.org/access-denied-secrecy-and-the-externalisation-of-eu-migration-control/, dec22


EP: Prisons and detention conditions in the EU

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the LIBE Committee, aims to provide background information and policy recommendations concerning prisons and detention conditions in the EU, on the basis of European and national regulations, legislation, policies and practices.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/741374/IPOL_STU(2023)741374_EN.pdf, feb23


Marente de Moor: de Schoft

Tom Wilenski, een uitgerangeerde journalist, krijgt de opdracht om nog één reportage te schrijven; over een groep vrouwen die vluchtelingen redt op de Middellandse Zee. Eenmaal aan boord van hun naamloze schip bekruipt hem het gevoel dat hij in de val is gelokt. De vrouwen menen dat hij foute meningen is toegedaan en willen hem kwijt, maar de Italiaanse kustwacht weigert het schip toegang tot de havens. Dan besluiten ze uit te varen voor een nieuwe reddingsmissie. Voedsel en brandstof raken op, de euforie van de geredde mannen slaat om in wanhoop en als bij toverslag is zowel Sicilië als Malta uit de zee verdwenen. Tom vraagt zich af of hij het schip ooit nog levend zal verlaten.

https://www.bruna.nl/boeken/de-schoft-9789021475530


Nieuwsbrief 06, 2023

Rapport “Uitgesloten, wat nu?”

RgOA onderzocht wie zich meldt voor opvang en/of begeleiding in de LVV Amsterdam, maar hiervan wordt uitgesloten. Het rapport “Uitgesloten, wat nu?” onderzoekt de gevolgen van die uitsluiting voor de mensen die het treft, de Amsterdamse organisaties in het parallelle beleidsnetwerk die hen
ondersteunen en de bredere Amsterdamse samenleving.

http://www.humanrightsinitiatives.com/


Argos: over medische zorg voor ongedocumenteerden

Volgens de wet heeft iedereen in Nederland recht op medisch noodzakelijke zorg. Ook mensen die geen verblijfsvergunning hebben. Desondanks komen ongedocumenteerden bij de huisarts vaak bedrogen uit. Ze moeten zelf betalen voor de zorg waar ze eigenlijk recht op hebben of huisartsen sturen ze meteen weg. Hulporganisaties zien het probleem toenemen: door het stijgende huisartsentekort vallen ongedocumenteerden als eerste buiten de boot. Moeten we een apart systeem opzetten zodat deze mensen de zorg krijgen waar ze recht op hebben? Of plaatsen we een kwetsbare groep dan nog meer buiten het systeem?

Luister verder


PICUM: More than 100 people criminalised for acting in solidarity with migrants in the EU in 2022

This briefing highlights cases of criminalisation of solidarity with migrants in the EU in 2022. It is followed in the annex by an extensive list of media sources of the cases of individuals who were criminalised for providing solidarity as well as migrants who were criminalised.

https://picum.org/wp-content/uploads/2023/03/More-than-100-people-criminalised-for-acting-in-solidarity-with-migrants-in-the-EU-in-2022_EN.pdf, 9.3.23


Statewatch: Migration policy overspill: access to information in peril

For the authorities, the less that is known about the increasingly deadly and abusive policies implemented in the name of combating irregular migration, the better: the more information that becomes public, the greater the risk of problematic court judgments, campaigns, and public and political opposition. Thus, one side effect of those policies has been a decline in transparency and attacks upon the rights of those seeking to acquire, receive and impart information, such as non-governmental organisations (NGOs), journalists and activists. This is done through refusals to freedom of information requests; information blackouts by official bodies; direct intimidation of information providers; and by undermining the secrecy of journalists’ sources.

https://www.statewatch.org/analyses/2023/migration-policy-overspill-access-to-information-in-peril/, 2.3.23


BLOG Katja Swider: 'What a judge cannot see: statelessness determination in the Netherlands'

This blog examines how the Netherlands is close to introducing a judicial procedure to determine statelessness, but without effective access to a judge for undocumented stateless persons. If passed in its current form, the statelessness determination procedure (SDP) will reinforce the legal invisibility of statelessness persons.

https://www.statelessness.eu/updates/blog/what-judge-cannot-see-statelessness-determination-netherlands, 9.2.23


Landeninfo:


Amnesty en iMMO: Seksueel geweld: blinde vlek in de asielprocedure? 

Mensen die asiel aanvragen in Nederland en verklaren dat ze slachtoffers zijn geworden van seksueel geweld, lopen het risico om opnieuw getraumatiseerd te raken in de asielprocedure.  Signalen van seksuele trauma’s worden onvoldoende herkend tijdens de asielprocedure en  gender is geen aparte grond voor asielbescherming. Uit de analyse blijkt dat het gedurende de hele asielprocedure aan kennis ontbreekt en er niet altijd rekening wordt gehouden met een gendersensitieve benadering. 

Amnesty Nederland roept op om de Nederlandse asielwetgeving aan te passen. Slachtoffers van seksueel geweld moeten de bescherming krijgen waar ze volgens internationale mensenrechtenverdragen recht op hebben.  

https://www.amnesty.nl/content/uploads/2023/03/AMNL_Rapport_Seksueel-geweld_blinde-vlek.pdf?x22260, 7.3.23


Nuno Ferreira: The Discourse of ‘Fake’ SOGI Asylum Claims as a Form of Epistemic Injustice

Media and political debates on refugees and migration are dominated by a discourse of  ‘fake’ and ‘bogus’ asylum claims. This article explores how this discourse affects in acute ways those people claiming asylum on grounds of sexual orientation or gender identity (SOGI). In particular, the article shows how such a discourse of ‘fakeness’ goes far beyond the well-documented and often inadequate credibility assessments carried out by asylum authorities. This article reveals how the discourse of ‘fake’ SOGI claims permeates the conduct not only of asylum adjudicators, but also of all other actors in the asylum system, including non-governmental organizations, support groups, legal representatives, and even asylum claimants and refugees themselves. The article concludes with the impossibility of determining the ‘truth’ in SOGI asylum cases, while also offering some guidance on means that can be employed to alleviate the epistemic injustice produced by the asylum system against SOGI asylum claimants and refugees.

https://academic.oup.com/ijrl/advance-article/doi/10.1093/ijrl/eeac041/7019623, 1.2.23


Boekenweekgeschenk Lize Spit : De eerlijke vinder

Het is het verhaal van een vriendschap tussen Jimmy, een briljant maar eenzaam Vlaams jongetje en zijn Kosovaarse vriend Tristan die met zijn gezin is gevlucht naar België. Als uitzetting dreigt, beramen de vluchtelingenkinderen een heldendaad die permanente verblijfsstatus in België moet waarborgen.
Het is een Vlaams verhaal, maar een Europese tragedie met als piëdestal de obsessies en rituelen van de hoofdpersoon, eenzaat Jimmy, een verwoed verzamelaar van onder meer Flippo’s. Bovendien laat het zien dat het op allerlei niveaus ontzettend lastig is om je plek te vinden. Als vluchteling in een nieuw land, maar ook als hoogbegaafd kind tussen mensen die je als te anders bestempelen.

https://www.bruna.nl/boeken/de-eerlijke-vinder-9789059657328, mrt23


Senad Alic  en Trudy Mooren: Geboren in het seizoen van de kersen

Dit boekje is het resultaat van het bijeenbrengen van ervaringen van een beeldend kunstenaar en een klinisch psycholoog in het werken met kinderen, die al dan niet met hun ouders zijn gevlucht en in Nederland veiligheid hebben gezocht. Zij willen verder met hun leven en de herinneringen dragen zij met zich mee. Soms beïnvloeden deze hun dagelijks leven, soms zijn ze verder naar de achtergrond verdwenen maar vergeten worden ze nooit.

“Bij kinderen die uit oorlog gevlucht en lang onderweg geweest zijn, zag ik dat deze ervaringen hun kinderwereld bijna verwoest hebben. Het is soms moeilijk om de juiste woorden te vinden, om te praten over wat je hebt meegemaakt, het aan anderen te vertellen. Maar wanneer je een kwast, verf en doek bij de hand hebt, heb je geen woorden nodig. Geïnspireerd door de veerkracht en eindeloze fantasie van kinderen tekende en schilderde ik tijdens onze creatieve ontmoetingen in het azc steeds mee. Zo kon ik ook mijn wereld accepteren en opnieuw vormgeven, lijn per lijn, vorm na vorm, verhaal na verhaal.”
https://www.senadalic.nl/?page_id=2028


Nieuwsbrief 05, 2023

PICUM Brief: Lessons Learned in Supporting Undocumented Young People Advocating for Change

The brief reflects on why encouraging the advocacy of undocumented youth is key to fostering their meaningful representation and creating fair and effective migration policies, before delving into the practical and ethical challenges and benefits of the cooperation between young people and established organisations. The brief also gives guidance on how to support and engage young people in (their) advocacy work and sustain it in the long term.

https://picum.org/wp-content/uploads/2023/02/Lessons-learned-in-supporting-undocumented-young-people-advocating-for-change_single-pages_EN.pdf, feb23


Migrant Rights Initiative: Migrants Rights Database

The Migrant Rights Initiative has published an interactive data visualization of its Migrants Rights Database to shed light on the human rights of all migrants, featuring 36 countries and nearly 70% of the world’s migrants. With its intuitive navigation system in three languages – English, French and Spanish - users can explore each country's implementation covering 65 indicators across 17 categories as of 2020.

https://www.migrantrightsinitiative.org/en


Landeninfo:


EUAA: Judicial analysis on evidence and credibility in the context of the CEAS

This analysis provides an overview of the EU legal framework and jurisprudence on evidence and credibility assessments. It aims to be a reference for courts that review or carry out evidence and credibility assessment of international protection requests.

https://euaa.europa.eu/publications/judicial-analysis-evidence-and-credibility-context-common-european-asylum-system, 17.2.23


IND Werkinstructie 2023/3 - Het recht van de EU

In deze werkinstructie worden diverse onderwerpen op het gebied van het recht van de Europese Unie behandeld. Zo worden uitgebreid de verblijfsrechten op grond van Richtlijn 2004/38 behandeld. Er wordt tevens ingegaan op afgeleide verblijfsrechten voor familieleden van Unieburgers en Nederlanders op grond van art. 21 VWEU. Hierbij komt ook de Europaroute aan bod. Daarnaast worden het verblijfsrecht op grond van artikel 10 van Vo 492/2011 en de verblijfsrechten van familieleden van dienstenverrichters besproken. Ook Brexit en de gevolgen voor het vrij verkeer worden besproken.

https://puc.overheid.nl/ind/doc/PUC_1299924_1/1/, 22.2.23


EMN Benchmark: Het herkennen, identificeren en beschermen van slachtoffers mensenhandel – NL vergeleken met andere EU-landen

EMN Nederland vergelijkt in een benchmark het Nederlandse beleid met het beleid van andere lidstaten.

Tussen 2015 en 2020 zijn ruim 10.500 slachtoffers van mensenhandel van buiten de EU geregistreerd in Europa. Het herkennen en het identificeren van slachtoffers van mensenhandel blijkt in veel Europese landen problematisch. Mensenhandel is meestal onzichtbaar. Slachtoffers melden zichzelf vaak niet omdat ze de taal van het land niet spreken, bang zijn voor de overheid, niet weten wat hun EU-rechten zijn of zichzelf niet als slachtoffer zien.

https://www.emnnetherlands.nl/sites/default/files/2023-02/EMN_BM_trafficking_NL.pdf, 16.2.23


EU Commissie: evidence of identity used for the purpose of deportations

Thirteen non-EU countries sometimes accept "social media profiles and phone contacts" as evidence of identity for the purpose of deportations, according to an internal Commission assessment of third country cooperation on readmission. Other types of evidence are biometric data, information extracted from the Visa Information System, or other identity documents. Nigeria even sometimes accepted “money transfers” as evidence.

The Commission also notes that a number of countries frequently requested information considered “confidential information under EU or national legal frameworks (e.g. information on asylum processes, medical information or criminal records)” in connection to the organization of deportations. The assessment does not clarify how Member States responded to such requests.

Article: https://www.statewatch.org/news/2023/february/eu-deportations-organized-on-the-basis-of-social-media-profiles/, 13.2.23
Report: https://www.statewatch.org/media/3734/eu-com-readmission-assessment-repo..., 8.12.22


Karen Jennings: Een eiland

Samuel leidt een geïsoleerd bestaan als vuurtorenwachter op een klein eiland midden in de oceaan. Al drieëntwintig jaar werkt hij behalve in de vuurtoren ook in zijn moestuin, bakt hij brood en voedert hij zijn kippen. Samuel belichaamt het eiland. Maar dat verandert wanneer hij op een morgen ontdekt dat de zee hem iemand heeft gebracht: eindelijk gezelschap, of een ruw einde aan zijn regelmatige leven? Samuel verzorgt de vluchteling plichtmatig. Als die op krachten komt, voelt Samuel zich al snel bedreigd. Communicatie tussen de twee is nauwelijks mogelijk, de man wordt steeds vrijpostiger en Samuel vreest voor een onvermijdelijke aanvaring. En tegelijk met de aangespoelde zijn ook lang weggestopte herinneringen weer aan de oppervlakte gekomen – herinneringen aan Samuels tijd op het vasteland, waar hij streed voor onafhankelijkheid tegen het regime van een dictatoriale generaal, maar waar hij als verliezer uit de strijd kwam. Voor de eerste keer wordt de vuurtorenwachter gedwongen vragen te stellen over zijn eigen rol in de geschiedenis: Wat betekent ‘land’, en aan wie behoort dat toe? Hoever mag je gaan om ervoor te zorgen dat de plek die van jou is, van jou blijft? Een eiland is een buitengewone parabel over schuld en angst, over vriendschap en afwijzing, over de betekenis van een thuis.

https://www.bruna.nl/boeken/een-eiland-9789464520705, feb23


Nieuwsbrief 04, 2023

AFAR: Automating Immigration and Asylum: The Uses of New Technologies in Migration and Asylum Governance in Europe

The use of new technologies is gradually rising in the migration and asylum fields across Europe. Several states have started using (or testing) them to control who enters their borders or to choose who gets access to their territories or their protection mechanisms. The use of new technologies, and in particular automated decision-making systems, can expedite the decision-making processes to the benefit of government agencies and some applicants. However, they can also lead to new vulnerabilities. While the use of new technologies has the potential to facilitate some decision-making processes, their inherent risks for bias, discrimination, and potential ‘machine mistakes’ pose a significant threat to (potential) migrants and asylum seekers who are already disenfranchised and face challenges in seeking remedies. The use of new technologies can also lead to new relationships between the public and private sectors to develop, sustain and implement these technologies. These require new governance structures and legislative frameworks to regulate who becomes responsible for data protection risks and possible ‘machine mistakes’ and related inaccurate or discriminatory outcomes.

https://www.rsc.ox.ac.uk/files/files-1/automating-immigration-and-asylum_afar_9-1-23.pdf, 9.1.23


Landeninformatie:


ECRE: Comparative report on Family Reunification

This report provides an overview of the right to family reunification in 23 European countries. It covers both good practices and worrying trends at the national level, as well as the means available of safeguarding this right in the legislative framework. The report focuses on family reunification for beneficiaries of international protection and for asylum applicants under the Dublin III Regulation. Furthermore, it examines procedures for family reunification when the family is abroad but does not cover family reunification sur place.

https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2023/02/Family-Reunification.pdf, 10feb23


IOM: Return Counselling of Children and Their Families

The Return Counselling Toolkit is a capacity-building instrument aimed at providing a harmonized and coherent approach to return counselling, based on key migrant-centred principles while protecting migrants’ rights. Mindful of the specific needs and rights pertaining to children, this additional module on counselling children and families further complements the first five modules of the Return Counselling Toolkit. It provides specialized guidance on how to prepare and deliver return counselling to accompanied, unaccompanied and separated children while upholding child rights and safeguards.

The module has been developed in collaboration with UNICEF and Save the Children and represents a collective effort to promote rights-based and child-sensitive return counselling for children and families. The module targets a wide range of stakeholders involved in the direct provision of return counselling assistance at various levels and stages, and it also provides useful insights to professionals supporting migrant children and families in return processes.

https://publications.iom.int/system/files/pdf/Return-Counsel-Toolkit-Children.pdf, 16.12.22


Nieuwsbrief 03, 2023

Bussemer, J., Riethmüller, D., Albrecht, F. and Jakob, C (eds.): Atlas of Migration. New facts and figures about people on the move

This second Atlas of Migration from the Rosa Luxemburg Foundation is a completely new edition that addresses a range of current issues and topics. Along with examples from various countries and a focus on labour migration and the caring professions, we also put a spotlight on the effects of the Russian aggression against Ukraine. Since the start of the war on 24 February 2022, 14 million Ukrainians have fled for their lives to other places within and outside Ukraine. Many young Russian men are now fleeing to avoid conscription by their government.

The previous edition of this atlas explained that most people seek shelter among their neighbours. At that time, it was people from developing countries such as Syria and Afghanistan. Now there is a neighbour in need in Europe.

Very few people migrate voluntarily. But climate change and its devastating consequences are forcing ever more people to abandon their homes. The search for work and a better income also motivates people to set out on the road. Migration has many realities.

This atlas aims to support all those who are committed to a plural society. Its goal is to change the way we look at migration and promote openness and pragmatism.

https://www.rosalux.de/fileadmin/RLS_atlasofmigration2022.pdf, nov22


Ellen Desmet: Migratierecht - Tussen staat en mens

In dit boek legt onderzoeker Ellen Desmet uit dat de ene migrant de andere niet is. Sommige mensen kunnen zonder visum naar België reizen en hier via een vlotte procedure blijven wonen. Voor anderen verloopt die weg veel moeizamer. Waar komen die verschillen vandaan? Desmet neemt je mee in het labyrint van het migratierecht.

https://www.academiapress.be/nl/migratierecht, 7.2.23


Landeninfo:


Rosita Steenbeek: Droomland Italie

Dit boek beschrijft hoe in Italië de houding ten opzichte van vluchtelingen en migranten is verhard, maar ook hoe hiertegen verzet rijst van gewone burgers, hulporganisaties en kerken.

Rosita Steenbeek keert terug naar Lampedusa, waar Italië niet dat droomland blijkt te zijn. Ze bezoekt het diepe zuiden van Calabrië, waar migranten als slaven worden uitgebuit, maar waar mensen zich ook inzetten om deze wantoestanden te veranderen. Ze ziet oude bekenden terug, zoals Ismaël die na een vlucht uit Sierra Leone en vele omzwervingen nu een bestaan opbouwt in Bolzano. In Turijn bezoekt ze families uit Aleppo bij wie ze logeerde in een Libanees vluchtelingenkamp en die met een humanitaire corridor naar Italië kwamen.

De reis eindigt in Triëst, bij een andere uiterste Italiaanse grens, het eindpunt van de Balkanroute. Daar hoort ze de verhalen en ziet ze de gevolgen van het geweld dat de vluchtelingen ondervonden tijdens hun tocht, maar ook hoe op een bijzondere manier steun wordt verleend.

https://www.rositasteenbeek.com/boeken/droomland-italie/, dec22


PICUM: Regularisation mechanisms and programmes: Why they matter and how to design them

When countries have fair, humane and effective regularisation procedures in place, governments benefit by having stronger connections to local communities, and communities that trust they will be treated fairly. Countries’ finances also benefit from regularising undocumented people, as they can get a regular job, earn money and can start paying taxes. But when a government fails to introduce fair and effective regularisation procedures, it leads to human suffering, unnecessary bureaucracy, and pressure on the courts and justice systems.

PICUM’s new report, discusses what is needed for fair, humane and effective regularisations. Our members and us identified ten key elements that help ensure procedures are fair, effective and humane. The report fleshes these elements out and includes examples of existing procedures from around the world.

https://picum.org/wp-content/uploads/2023/01/Regularisation-mechanisms-and-programmes_Why-they-matter-and-how-to-design-them_EN.pdf, jan23


VNG over Jaarrapportage arbeidsmigranten

We zien dat er veel voorbereidingen getroffen worden om de adviezen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten te implementeren. Er zijn eerste verbeteringen in de registratie, de Wet goed verhuurderschap en een verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus is in behandeling. Daarnaast hebben gemeenten een rol om initiatieven voor de huisvesting van arbeidsmigranten (ruimtelijk) te faciliteren. De ontwikkelingen zijn positief, maar kennen vaak een langere doorlooptijd. De verwachting is dat pas in de loop van 2023 de eerste ontwikkelingen effect gaan hebben op de positie van de individuele arbeidsmigrant. 

https://vng.nl/artikelen/jaarrapportage-arbeidsmigranten-2022-naar-tweede-kamer, 18.1.23


RSJ: Vreemdelingen in Justitiële Jeugdinrichtingen

Dit advies ziet op de begeleiding, behandeling en resocialisatie van alleenstaande minderjarige en jongvolwassen vreemdelingen in JJI’s - in het bijzonder de vreemdelingen die geen verblijfsvergunning hebben of krijgen dan wel van wie de verblijfsvergunning is ingetrokken - en het waarborgen van de continuïteit in de begeleiding en behandeling na het verlaten van de JJI.

https://www.rsj.nl/documenten/publicaties/2023/01/23/vreemdelingen-in-jjis, 20.12.22


Saskia Harkema: Gebroken levenslijnen

Het is 1991 als in Joegoslavië de oorlog uitbreekt. Niemand had het zien aankomen. In 1998 valt definitief het doek voor de Joegoslavische federatie: het houdt op te bestaan. Svetlana’s ouders verliezen alles en Svetlana’s leven neemt een dramatische wending. Met haar familie probeert ze te overleven.

In 2002 trouwt ze en verhuist ze met haar man naar Nederland. Ze leeft 15 jaar in de illegaliteit, en wordt actief als vrijwilligster. Haar huwelijk verslechtert en ze wil het ontvluchten, maar ze wordt zwanger en besluit haar huwelijk een laatste kans te geven. Wederom neemt haar leven een onverwachtse wending als haar zoon in 2016 stateloos wordt. Ze keert terug naar haar geboorteland, maar ontdekt dat haar thuis ten prooi is gevallen aan een onafwendbare teloorgang. Ze neemt een ingrijpend besluit dat grote gevolgen zal hebben voor haarzelf en haar zoon.

https://www.bruna.nl/boeken/gebroken-levenslijnen-9789492939852, nov22


Nieuwsbrief 02, 2023

Song: De Wereld is van ons Allemaal

Dit lied over vluchtelingen en een oproep om solidair met hun te zijn is speciaal gemaakt om te gebruiken op basisscholen, tijdens muziekles of andere lessen over maatschappelijke thema’s. Aanleiding voor het lied was het verblijf van juf Christie in Griekse vluchtelingenkampen waar ze muziek maakte met de kinderen.

Als je geïnteresseerd bent in de akkoorden van dit lied en wilt weten hoe je dit kunt zingen/spelen met de kinderen op school, neem dan contact op met Christie de Wit: christiedewit@xs4all.nl.

https://www.youtube.com/watch?v=_fG0pORXKXk


ETUC: Guide for Mobile Workers in the EU

Deze ‘Gids voor mobiele werknemers in Europa’ (in 7 talen samengevat) is bestemd voor degenen die mobiele werknemers in heel Europa informeren en adviseren, met name de EURES-adviseurs die door de Europese Commissie zijn opgeleid in kwesties betreffende de mobiliteit van werknemers op transnationaal en grensoverschrijdend niveau en actief zijn in vakbonden, arbeidsbemiddelings-diensten of werkgeversorganisaties. In het eerste deel presenteert de gids enkele belangrijke rechtsgrondslagen voor de mobiliteit van werknemers in Europa. In het tweede deel wordt de concrete uitwerking van deze Europese regels toegelicht aan de hand van voorbeelden, waarbij verschillende vormen van werknemersmobiliteit aan bod komen.

https://www.etuc.org/en/publication/guide-mobile-workers-europe-2022, 21.11.22.


Jaarrapportage Arbeidsmigranten

De Jaarrapportage 2022 geeft inzicht in de voortgang van de door het kabinet overgenomen aanbevelingen van het advies van het Aanjaagteam bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer. Het laat zien welke maatregelen door het Rijk, de sociale partners, de gemeenten en de provincies gerealiseerd zijn en welke maatregelen momenteel worden uitgevoerd en de komende jaren van kracht zullen worden.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2023/01/11/bijlage-1-jaarrapportagearbeidsmigranten/bijlage-1-jaarrapportagearbeidsmigranten.pdf, 31.12.22


IVO: Midden- en Oost-Europese werknemers in kwetsbare posities – Handvatten voor preventie en terugdringen van dakloosheid en verslaving

Een flink deel van de groeiende groep Midden- en Oost-Europese werknemers (arbeidsmigranten) in Nederland bevindt zich in een kwetsbare positie. Ze werken en wonen vaak onder gebrekkige omstandigheden. Baanverlies betekent in veel gevallen dat men ook huisvesting en andere regelingen kwijtraakt. Met daarbij de vaak gebrekkige kennis van de Engelse of Nederlandse taal en wet- en regelgeving is het risico op dakloosheid en (ernstigere) psychische- en verslavingsproblematiek relatief hoog. Signalen uit onder meer de vier grote steden bevestigen de zorgen om deze groep.

Met dit onderzoek dragen we bij aan de kennis over de groep Midden- en Oost-Europese werknemers in kwetsbare posities en aan oplossingsrichtingen voor preventie en het terugdringen van dakloosheid en verslaving onder deze groep.

https://ivo.nl/wp-content/uploads/2022/06/Onderzoeksrapport-Midden-en-Oost-Europese-werknemers-in-kwetsbare-posities-Handvatten-voor-preventiebeleid-en-terugdringen-van-dakloosheid-en-verslaving-.pdf, juni22


Sietse van der Hoek: Hete bliksem, vreemde smetten - Hoe een warenhuis en Nederland door migratie werelds werden

Na de oorlog begon in Nederland de Amerikaanse tijd en veranderde de natie van een naar binnen gekeerde, nogal stijve maatschappij in een werelds gerichte, open samenleving. Dat was mede te danken aan de komst en de emancipatie van migranten uit de voormalige koloniën en uit landen rond de Middellandse Zee. 

Dit boek vertelt het verhaal van de Nederlandse Wende aan de hand van de geschiedenissen van families uit die verschillende migrantengroepen: Moluks, Indisch, Surinaams, Antilliaans, Turks, Servisch, Spaans, Marokkaans. En een gereformeerde familie van Duits-Gronings-Drentse oorsprong die 125 jaar geleden in Assen het warenhuis Vanderveen begon. Religie, mode, muziek, moraal, seks, man/vrouw-relatie, autoriteit, voetbal, het idee van het universum - alles verwisselde van gedaante in de eeuw van onze ouders en grootouders.

https://www.singeluitgeverijen.nl/nijgh-van-ditmar/boek/hete-bliksem-vreemde-smetten/, 27.9.22


David de Boer en Geert Janssen : De vluchtelingenrepubliek

Van Willem van Oranje tot Anne Frank en van Frans Hals tot Ayaan Hirsi Ali: Nederland is in veel opzichten gevormd door vluchtelingen. Maar met hun komst stak ook al eeuwen geleden de angst voor asielzoekers als een bedreiging voor onze veiligheid, welvaart en cultuur de kop op.

In dit boek vertellen vijftien vooraanstaande en aanstormende historici hoe vluchtelingen ons in de afgelopen vijf eeuwen hebben gemaakt tot wie we zijn. Door de belangrijkste historische vluchtelingenstromen naar en uit Nederland in kaart te brengen wordt het grotere verhaal verteld over gedwongen migratie, nationale identiteit en de fluïde grenzen van onze gastvrijheid. Daarmee zoekt het boek ook naar een nieuw perspectief op de vluchtelingencrises van vandaag en morgen.

https://uitgeverijprometheus.nl/boeken/vluchtelingenrepubliek-paperback/, 6.1.23


Landeninformatie

 


ECRE Legal Note: Age Assessment in Europe: Applying European and international Legal Standards at all Stages of Age Assessment Procedures

The analysis is presented in three parts, namely the initiation of age assessment procedures, the conduct of age assessment procedures and the remedies against the outcome of such procedures. In the first part, the note analyses the grounds that may result in a decision to start an age assessment procedure, as well as the role of evidentiary standards, information provision and consent in this decision. Regarding the conduct of age assessment procedures, the note analyses the use of medical examinations to determine the age of asylum applicants and the benefit of the doubt during age assessment procedures. Lastly, in the final part the note analyses the obligation to provide a remedy against the result of the age assessment and the required characteristics of that remedy.

EU law, Council of Europe standards and international law relating to the rights of children guide the analysis with a specific emphasis on the principle of the best interests of the child. The analysis is also supported by general and child-specific jurisprudence.

The note identifies a wide range of safeguards under European and international law that should apply in all age assessment procedures and concludes with a set of recommendations on guarantees that states must ensure before, during and after the conclusion of an age assessment procedure.

https://ecre.org/wp-content/uploads/2023/01/Legal-Note-13-FINAL.pdf, dec22


Klara Polackova Van der Ploeg, Luca Pasquet, León Castellanos-Jankiewicz (ed): International Law and Time - Narratives and Techniques

This book explores the close, complex and consequential – yet to a large extent implicit – relationship between international law and time. There is a conspicuous discrepancy between international law’s technical preoccupation with the mechanics of temporal rules and the absence of more foundational considerations of how time – both as an irrepressible physical dimension manifesting in the passage of time, and as a social construct shaped by diverse social and cultural factors – impacts and interacts with international law. Divided into five parts and 21 chapters, this book explores key aspects of the relationship between international law and time and puts the spotlight on time’s fundamental significance for international law as a legal order and as a discipline. Pursuing diverse approaches to international law, the authors consider the notion, significance, manifestations, uses and implications of time in international law in a wide range of contexts, and offer insights into the various ways in which international law and international lawyers cope with time, both in terms of constructing narratives and in devising and employing particular legal techniques.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-09465-1_15, 14.12.22


Caritas: Why we need more labour migration

Caritas Europa published a new briefing paper which highlights the indispensable contribution that migrants make to Europe’s society and economy. It provides an analysis of why decision-makers must expand labour migration policies that put workers’ rights and the fight against exploitation at the centre.

We stress that migration policies must provide efficient administrative procedures and a secure residence permit with solid rights that facilitate social inclusion and family reunification to ensure the full participation of migrants in the country of destination.

The interests and needs of the countries of origin should also be at the core of all migration policies to ensure that mobility is beneficial for all countries involved and does not lead to brain drain.

https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/221215_CE-briefing-paper_labour-migration-V2.pdf, 15.12.22


ILO: Temporary labour migration: Unpacking complexities

Dit rapport gaat in op de verschijningsvormen van tijdelijke arbeidsmigratie, de complexiteit van de verschillende definities en visies op dit type migratie, de overlappende categorieën en de verschillende doelstellingen die met het opzetten van dergelijke migratieprogramma's worden nagestreefd, en de snelle ontwikkeling ervan. Het bevat een kort historisch overzicht, een basistypologie, een overzicht van de belangrijkste elementen die kenmerkend zijn voor de regelingen en beschouwingen over de betekenis van ‘effecten’ en ‘gevolgen’ in deze context. De regelingen voor vrij verkeer zoals die overal ter wereld bestaan, hebben ruimte geschapen voor tijdelijke mobiliteit (soms ook voor grensoverschrijdende migranten). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_858541.pdf, okt22


Marie Darrieussecq: De zee ondersteboven

Traumapsychologe Rose maakt samen met haar kinderen Gabriel en Emma een cruise (een voordelige kerstaanbieding) over de Middellandse Zee, om even afstand te nemen van haar huwelijk, haar baan, haar leven. Op een nacht stuiten ze op een boot vol vluchtelingen die schipbreuk heeft geleden. De dode en de levende slachtoffers worden aan boord gehesen. De kennismaking met een van de overlevenden, Younès uit Niger, brengt een hoop teweeg. Ook in Rose zelf. Ze geeft Younès de iPhone van haar zoon. Niet veel later, wanneer Rose en haar kinderen, weer terug zijn in Parijs,  blijkt Younès nog niet uit beeld.

https://www.bruna.nl/boeken/de-zee-ondersteboven-9789029541442, dec22


Nieuwsbrief 01, 2023

Promotie Lieke van der Veer: Care in a Frictional Field of Forces: Assistance and Advocacy by and for Recent Refugees in Rotterdam

Het etnografische beginpunt van dit proefschrift zijn initiatiefnemers van vluchtelingensupport-organisaties in Rotterdam die eerder zelf ook als vluchteling naar Nederland zijn gekomen. Door hun ogen bestudeerde van der Veer de infrastructuur van ondersteuning en belangenbehartiging voor en door nieuwkomers. Ze vergezelde hen naar de ontmoetingen die zij hadden en relaties die ze onderhielden—met andere initiatiefnemers, met gevestigde organisaties, met ambtenaren, en met informele adviseurs die hen hielpen hun supportorganisatie vorm te geven. Wat leren deze ontmoetingen en relaties ons over de werking van gemeentelijke beleidsprioriteiten en over verbeeldingen van diversiteit en burgerschap?

Bruggenbouwers blijken breekbaar, en in rolmodellen schuilt tragiek. Waar de angst voor hokjesdenken nieuwe hokjes creëert, vermoeit de hardnekkigheid van schulddenken hen die tonen iets te bieden te hebben. Dit proefschrift laat zien hoe initiatiefnemers zorgdragen, streven, van vorm veranderen, en gevolgd worden. Met een oog voor zowel recalcitrantie en volgzaamheid reconstrueert van der Veer de transformatie van hulpontvanger tot dienstverlener.    

https://repository.ubn.ru.nl/handle/2066/284977, 26 januari 2023


Adviesrapport ACVZ: ‘Realisme rond richtgetallen - Kansen en risico’s van streefcijfers en quota in het migratiebeleid’ 

De inzet van richtgetallen binnen het migratiedomein kan bijdragen aan een meer toekomstgericht, samenhangend en maatschappelijk ingebed migratiebeleid. Richtgetallen dienen dan wel een afgeleide te zijn van een bredere visie op migratie in de samenleving en realistisch worden toegepast. Een cruciale voorwaarde daarnaast is dat de nationale overheid voldoende beleidsruimte heeft om richtgetallen daadwerkelijk waar te maken, anders organiseert de overheid haar eigen teleurstellingen. Door externe factoren, zoals oorlog elders, heeft de nationale overheid op asielmigratie (12%) beperkte grip, anders dan bij arbeidsmigratie (24%). Mocht de overheid willen inzetten op het gebruik van richtgetallen dan biedt het Canadese model - met aandacht voor burgerconsultatie - aanknopingspunten.

https://www.adviesraadmigratie.nl/publicaties/publicaties/2022/12/21/adviesrapport-realisme-rond-richtgetallen-kansen-en-risicos-van-streefcijfers-en-quota-in-het-migratiebeleid , 21.12.22


David de Boer, Geert Janssen: Vluchtelingenrepubliek

In dit boek  vertellen vijftien historici hoe vluchtelingen ons in de afgelopen vijf eeuwen hebben gemaakt tot wie we zijn. Waarom waren ontheemde Vlamingen de eerste mensen die zich Nederlander gingen noemen? Hoe werden vluchtelingen een vloek en een zegen voor de koloniën? En welke Nederlanders openden hun deuren voor de miljoen Belgische asielzoekers aan het begin van de Eerste Wereldoorlog?
Door de belangrijkste historische vluchtelingenstromen naar en uit Nederland in kaart te brengen vertelt dit boek het grotere verhaal over gedwongen migratie, nationale identiteit en de fluïde grenzen van onze gastvrijheid.

https://uitgeverijprometheus.nl/boeken/vluchtelingenrepubliek-paperback/ , 6.1.23


Proefschrift Bahija Aarrass: Migratie middels mensenrechten

Mensenrechtennormen — waaronder het folterverbod en het recht op gezinsleven — kunnen een Staat ertoe verplichten om een vreemdeling op te nemen. Er zijn echter ook andere bepalingen die feitelijk een impliciete verplichting voor de Staat inhouden om niet uit te zetten. Ook uit het recht op leven, het recht op een eerlijk proces en het verbod op arbitraire detentie is bijvoorbeeld een refoulementverbod afgeleid. Evenzo omvat het recht op respect voor privéleven in bepaalde gevallen een uitzetverbod.

Dit onderzoek beoogt na te gaan in hoeverre deze en andere grondrechten een verbod op uitzetting en, breder getrokken, toelatings- en verblijfsaanspraken kunnen opleveren.

https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/129674679/B++Aarrass+-+thesis.pdf, 15.6.21


DCI: Ze zijn al Thuis - Tijd voor een duurzame oplossing voor gewortelde kinderen

In dit boekje vindt u informatie over kinderen die lang in Nederland wonen, maar nog geen verblijfsvergunning hebben. U leest waar zij mee te maken hebben in de opvanglocatie, hoe zij zich voelen in hun procedure en vooral hoe graag zij willen dat hun stem wordt gehoord. De kinderen Sara, Telmen, Meri, Abel en nog veel meer kinderen gaan hier naar school, zitten op sportclubs en hebben Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes in Nederland. Zoals een van de kinderen omschrijft: het voelt alsof je een boom bent die groeit en groeit, maar op een gegeven moment word je ineens met al je wortels weggerukt om ergens anders geplaatst te worden.

Kinderen mogen niet de dupe worden van de lange duur van procedures, of die nu veroorzaakt is door de Nederlandse overheid, hun ouders of door beide. Het gaat erom dat de kinderen er zelf niets aan kunnen doen en er daarom ook niet voor verantwoordelijk zouden moeten worden gehouden.

https://defenceforchildren.nl/media/6463/ze-zijn-al-thuis-publicatie.pdf, dec22


Anoush Elman & Edward van de Vendel: Misjka

Als Roya met haar ouders en broers eindelijk een huis krijgt in Nederland, vindt ze dat daar ook een huisdier bij hoort. Het wordt een schattig dwergkonijntje, en ze noemt het Misjka. De hele familie is dol op hem. Roya begint aan Misjka te vertellen over de vlucht uit haar land. Maar ze beseft dat ze daar zelf lang niet alles meer van weet. En dan, op een dag, is Misjka opeens verdwenen.

Dit ontroerende verhaal over de liefde voor een huisdier en de vlucht van een gezin uit een oorlogsgebied is gebaseerd op ware gebeurtenissen.

https://www.singeluitgeverijen.nl/querido/boek/misjka/ , 16.8.22


Nieuwsbrief 26, 2022

Fairwork: webpagina over rechten van Domestic Workers

https://www.fairwork.nu/en/domestic-workers/


PICUM Briefing: Participatory Methods: the Inclusion of Undocumented Migrants in Healthcare and Beyond

The briefing looks at participatory research methods in the research, and delivery of health care services as well as how that might apply to organisations supporting undocumented migrants, including on advocacy, communications, and governance. By drawing lessons from other fields, the paper hopes to reflect on what lessons may be learned for those who deliver services to undocumented migrants.

https://picum.org/wp-content/uploads/2022/11/Participatory-methods_the-inclusion-of-undocumented-migrants-in-healthcare-and-beyond_EN.pdf, dec22


Landeninformatie:


EHRM - Factsheet: Sexual orientation issues

Deze factsheet bevat een chronologische opsomming en samenvatting van finale en lopende uitspraken van het EHRM inzake seksuele gerichtheid.

https://www.echr.coe.int/documents/fs_sexual_orientation_eng.pdf. 1.11.22


EUAA: Practical Guide on Interviewing Applicants with Religion-based Asylum Claims

The document includes the relevant legal basis and key jurisprudence related to religion-based asylum claims. It also addresses the concept of religion in the context of international protection, its different manifestations and its relation to persecution, as well as specific types of commonly encountered religion-based asylum claims, i.e., conversion to another religion, adhesion to atheistic, agnostic or non-religious systems of belief, religious minorities, conscientious objectors to military service for reasons of religion and gender-based religious persecution.

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2022-12/2022_Practical_Guide_Interviewing_Applicants_Religion-based_Claims.pdf, 5.12.22


EUAA: Applying the Concept of Safe Countries in the Asylum Procedure

This report focuses on the application of the ‘safe country’ notion across EU+ countries, summarising the implementation of the concepts of a safe country of origin, a safe third country and a European safe third country by the national authorities, highlighting similarities and differences in practices.

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2022-12/2022_safe_country_concept_asylum_procedure_EN.pdf, 7.12.22


Mixed Migration Centre: Mixed Migration Review 2022

The report reflects on recent events and emerging trends affecting refugees and migrants globally, attempting to document, analyse, and suggest solutions for alternative approaches to current migration policies. Their analysis draws on surveys of thousands of refugees and migrants in Asia, Africa, and Latin America. This annual publication aims at providing a foundation for practitioners to continue to bring forward a stronger focus on protection-sensitive and dignified solutions to those irregularly moving under dangerous circumstances.

https://mixedmigration.org/wp-content/uploads/2022/12/Mixed-Migration-Review-2022.pdf, 6.12.22


Betty de Hart ea: Heb Geduld - Afhankelijk Verblijfsrecht beperkt autonomie huwelijksmigranten

Huwelijksmigranten zijn voor hun verblijf afhankelijk van hun partner en deze afhankelijke juridische status beperkt hun persoonlijke autonomie. Deze status maakt dat ze met uitzetting worden bedreigd en doet ze vrezen voor gedwongen vertrek, zodat ze ondanks ernstige relatieproblemen en huiselijk geweld hun termijn ‘uitzitten’. Het afhankelijk verblijfsrecht beïnvloedt daarmee het welbevinden en zelfvertrouwen van huwelijksmigranten en hun relatie met de partner in negatieve zin, zelfs wanneer er geen sprake is van huiselijk geweld.

Dit blijkt uit onderzoek van het Amsterdam Centre for Migration and Refugee Law (ACMRL) van de Vrije Universiteit Amsterdam naar de genderspecifieke betekenis van het afhankelijk verblijfsrecht in het leven van huwelijksmigranten en hun partners. Aanleiding van het onderzoek was de vrees van het Platform Zelfbeschikking en Verblijfsrecht dat de toegang tot een zelfstandig verblijfsrecht, onafhankelijk van het voortbestaan van het huwelijk of de relatie, voor migrantenvrouwen te zeer was beperkt, door aanscherpingen van het beleid in de afgelopen jaren.

http://acmrl.org/wp-content/uploads/2022/12/Rapport-afhankelijk-verblijfsrecht-def-5-12-2022-1.pdf, 1.12.2


Brief Platform Zelfbeschikking en Verblijfsrecht aan vaste commissie SZW van de Tweede Kamer

De brief omarmt het streven van het kabinet om zelfbeschikkingsrecht van eenieder te bevorderen, maar mist aandacht voor de afhankelijke verblijfsvergunning van gezinsmigranten, die het zelfbeschikkingsrecht aanmerkelijk inperkt voor een periode van vijf jaar. De brief gaat ook in op de aanbevelingen die CEDAW deed om deze periode weer terug te brengen naar drie jaar en om de voorwaarden voor een eigen verblijfsstatus in situaties van huiselijk of seksueel geweld te versoepelen.

https://www.vn-vrouwenverdrag.nl/wp-content/uploads/tbv-TK-21nov-Cie-SZW-brief-input-Zelfbeschikking-en-Zelfstandig-Verblijfsrecht.pdf, 20.11.22


Caritas Europa: Why we need more labour migration

Caritas Europa published a new briefing paper which highlights the indispensable contribution that migrants make to Europe’s society and economy. It provides an analysis of why decision-makers must expand labour migration policies that put workers’ rights and the fight against exploitation at the centre.

We stress that migration policies must provide efficient administrative procedures and a secure residence permit with solid rights that facilitate social inclusion and family reunification to ensure the full participation of migrants in the country of destination.

The interests and needs of the countries of origin should also be at the core of all migration policies to ensure that mobility is beneficial for all countries involved and does not lead to brain drain.

https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/221215_CE-briefing-paper_labour-migration-V2.pdf, 15.12.22


Dadermonitor mensenhandel 2017 - 2021

Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Conny Rijken constateert in dit rapport dat er sprake is van hoge recidive bij daders van seksuele uitbuiting. Ruim een derde (36%) van de daders van binnenlandse seksuele uitbuiting pleegt binnen twee jaar opnieuw een delict. Daders van binnenlandse seksuele uitbuiting zijn relatief jong.

https://www.nationaalrapporteur.nl/publicaties/rapporten/2022/12/06/dadermonitor-mensenhandel-2017-2021, 6.12.22


ECRE Policy Note: Monitoring the Implementation of Returns: A Complex Puzzle with Missing Pieces

In ECRE’s view, the credibility of return procedures, and thus the extent to which individuals, third countries and other stakeholders want to engage with them, rests on three criteria being in place: fair and consistent asylum systems should properly examine if a person will face a well-founded fear of persecution or serious harm if returned; fair return procedures should enable people to return in dignity and in respect of their fundamental rights; fair and transparent partnerships with third countries must respect fundamental rights and be open to scrutiny. The monitoring of return procedures is extremely important in this context, not least because of the severity of the consequences if fundamental rights are not upheld for individuals who could be returned to a situation of persecution or inhumane treatment.

The Policy Note concludes with recommendations to Member States and the European Commission with suggestions related to the Return Coordinators and the European Parliament’s role in return monitoring.

https://ecre.org/wp-content/uploads/2022/12/Policy-Note-42.pdf, 6.12.22


Ioana Vrăbiescu : Deporting Europeans

The report examines how states within the European Union (EU) collaborate in the policing and deportation of EU citizens within EU territory. Vrăbiescu argues that the deportation of EU citizens reifies existing inequalities between central states, like France, and peripheral states, like Romania. By highlighting the massive deportation of Romanians from France, Vrăbiescu showcases these inequalities and the intricacies of EU geopolitics.

https://research.vu.nl/en/publications/deporting-europeans-the-radicalized-mobility-of-romanians-in-fran, apr21


Nieuwsbrief 25, 2022

WODC: LVV-evaluatie

Migranten zonder recht op verblijf of Rijksopvang kunnen sinds medio 2019 deelnemen aan de pilot Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV). Sindsdien namen 2065 migranten deel aan deze pilot. Tot juli 2022 zijn 1258 van hen uit de LVV uitgestroomd. Daarvan werd voor 18% een ‘bestendige oplossing’ gevonden: hun aanvraag voor een verblijfsvergunning is toch ingewilligd, zij zijn begeleid bij zelfstandige terugkeer naar het land van herkomst of er was sprake van doormigratie naar een ander land. Naast de groep deelnemers voor wie een bestendige oplossing is gevonden, is voor 41% een ‘semi-bestendige’ oplossing gevonden: zij hebben een nieuwe asielaanvraag ingediend. Dat kon, omdat er bijvoorbeeld iets is gewijzigd in de persoonlijke situatie van de deelnemer of in het land van herkomst, of er is sprake van uitstel van vertrek vanwege medische redenen. Voor de overige 41% van de uitgestroomde deelnemers is geen oplossing gevonden. 

De LVV lijkt volgens de onderzoekers ook andere maatschappelijke effecten te hebben. Het welzijn van deelnemers verbetert, doordat zij door de opvang meer zekerheid ervaren en minder stress en onrust. Daarnaast leven er nu minder migranten op straat, wat leidt tot een betere openbare orde en gevoel van veiligheid. Ten slotte zorgt de LVV ervoor dat er meer zicht is op de problematiek van de deelnemende migranten, waardoor deze ook geagendeerd kan worden bij de landelijke politiek.

https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3223


Stefano Angeleri : Irregular Migrants and the Right to Health

In our globalised world, where inequality is deepening and migration movements are increasing, states continue to maintain strong regulatory control over immigration, health and social policies. Arguments based on state sovereignty can be employed to differentiate irregular migrants from other groups and reduce their right to physical and mental health to the provision of emergency medical care, even where resources are available. Drawing on the enabling and constraining factors of human rights law and public health, this book explores the scope and limits of the right to health of migrants in irregular situations, in international and European human rights law. Addressing these peoples' health solely with an exceptional medical paradigm is inconsistent with the special attention granted to people in vulnerable situations and non-discrimination in human rights, the emerging rights-based approach to disability, the social priorities of public health and the interdependence of human rights.

https://www.cambridge.org/core/books/irregular-migrants-and-the-right-to-health/BF98CA548D0F08125CCAC39CE958309C, sept22


PICUM: Unconditional Access to Services for Undocumented Victims of Crime

The position of legal and social marginalisation that undocumented people find themselves in means that they have specific needs when they fall victim to a crime. The legal frameworks in place to offer support to all victims of crime exist. Moving forward, the objective will be to implement safeguards for people with irregular migration status. This will allow them to meaningfully enjoy and exercise their rights as victims and human beings as well as to allow them to rebuild their lives.

Unconditional Access to Services for Undocumented Victims of Crime, November 2022


ASKV Steunpunt Vluchetingen and Institute on Statelessness and Inclusion: Infographic milestones Statelessness procedure Netherlands

This infographic offers a timeline-overview of the key milestones achieved in the fight for better policy and practice on statelessness and the right to a nationality in the Netherlands over the last decade.

‘A Selection of the Accomplishments and Successes: Statelessness in the Netherlands’, nov22


IND: Update impactanalyse Wetsvoorstel vaststellingsprocedure staatloosheid en wijziging artikel 6 RWN

In deze update is onderzocht wat de uitvoeringstechnische en personele gevolgen, ICT-aanpassingen, kosten, benodigde implementatietijd, randvoorwaarden, risico’s en knelpunten, voor de IND en DT&V zijn. Voor de gevolgen op de keten en de vreemdeling is input opgehaald bij de rechtbank Den Haag, de Raad voor de Rechtspraak, de gemeente Amsterdam en het maatschappelijk middenveld.

https://ind.nl/nl/documenten/12-2022/update-impactanalyse-wetsvoorstel-vaststellingprocedure-staatloosheid-en-wijziging-art-6-rwn, sept22


UN Special Rapporteur : Situation of migrants’ rights defenders

The report documents cases of defenders who are forced to work in secret, risk being imprisoned, smeared, deported, kidnapped, physically attacked, or killed for their work. The Rapporteur recommends that States provide a safe, accessible, and supportive environment for individuals and organisations that promote and protect the rights of all migrants.

https://digitallibrary.un.org/record/3984485?ln=en, 18.7.22


Christian Larsen (ed): Migrants and Welfare States - Balancing Dilemmas in Northern Europe

This book explores how Northern European countries have sought to balance their welfare states with increased levels of migration from low-income countries outside the EU. Using case studies of the Netherlands, Germany, Denmark, and Sweden, leading scholars analyse the varying approaches to this so-called ‘progressive dilemma’.
Providing an in-depth analysis of the relationship between public policies and the flow of migrants into these Northern European states, the book considers which destination-country policies most attract asylum seekers and other migrants. Chapters explore how the four states have responded to increased levels of immigration, examining their handling of issues related to integrating admitted applicants into the labour market, educating the children of immigrants, and naturalisation.

https://www.elgaronline.com/view/book/9781803923734/9781803923734.xml, 7.10.22


James Dennison : A Review of Experimental Evidence of How Communication Affects Attitudes to Immigration

This study reviewed 68 experimental social scientific studies to see how communication affects attitudes to immigration. Findings demonstrate that:

 • It is consistently shown to be effective to appeal to common interest rather than self-interest, conformity rather than diversity, and to migrant descriptions, common ground, and empathy.  
 • It is mostly shown to be effective to fact-check the effects of migration and appeal to emotions and to identity.
 • It is mostly shown to be ineffective to to correct information about migrant stocks and appeal to self-interest.
 • It is consistently shown to be ineffective to appeal to diversity.

https://comparativemigrationstudies.springeropen.com/articles/10.1186/s40878-022-00310-3, 30.8.22


What do Europeans think about migration?

We produce comprehensive data to help you understand attitudes toward migration in Europe. Our Observatory on Public Attitudes to Migration is the first of its kind.

Explore the data


Proefschrift Sara Miellet: Unmoored, not Adrift

Welke rol spelen lokale overheden bij de opvang en begeleiding van vluchtelingen? Hoe kunnen gemeenten hier hun eigen keuzes in maken? Welke ruimte krijgen en creëren gemeenten om mensenrechten als uitgangspunt te nemen bij het ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van lokaal beleid omtrent asielmigratie? Deze vragen staan centraal in het proefschrift van Sara Miellet, waarvoor zij empirisch onderzoek deed in Utrecht, Neurenberg, Heidelberg, en kleinere plaatsen en plattelandsgemeenten in Nederland.

Het proefschrift biedt dieper inzicht in hoe gemeenteambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers denken over mensenrechtenverplichtingen op lokaal niveau en wat dit betekent voor de wijze waarop zij de opvang en begeleiding van vluchtelingen organiseren. In de media en landelijke politiek is er veel discussie over strenger migratiebeleid en of dit strookt met internationale mensenrechtenverdragen en verplichtingen. De verschillende casestudies in dit proefschrift laten zien dat lokale overheden de bescherming van mensenrechten en de rechten van migranten kunnen versterken, ook wanneer zij te maken hebben met een restrictieve politieke context en aaneenschakelingen van politieke crises.

https://www.uu.nl/agenda/promotie-koers-verleggen-mensenrechten-en-gedwongen-migratie-vanuit-lokaal-perspectief


Landeninfo:


ECRE Working paper: Higher Education in Europe: A Pathway to Protection for Afghans?

The working paper explores education pathways for Afghans in Europe with a focus primarily on four EU Member States: Germany, France, Sweden and The Netherlands.

The author makes a specific point of analysis regarding the category of Afghans ‘at risk’ and that since the Taliban regime has taken control, vulnerability – in all its forms – has expanded across Afghanistan, threatening both lives and livelihoods of Afghans. The interviews and analysis in the working paper highlight that the offer of protection by European states to Afghans at risk must take a broader view to consider ‘vulnerability’ as a key component of the situation facing Afghans.

Seeking education as a route to protection is considered a ‘complementary pathway’ that has been recognised under the Global Compact on Refugees. It cannot substitute or compensate for the denial of access to asylum for Afghans in Europe.  The author warns against any over-emphasis again higher education as a pathway to protection as it risks creating an unfair advantage in favour of some Afghans over other Afghans regardless of the levels of risks facing them. For instance, those with existing contacts in Europe and with substantial social and cultural capital (for instance, the ability to confidently communicate with Europeans in the English language) are likely to hold an advantage over those without such means.

https://ecre.org/wp-content/uploads/2022/11/ECRE-Working-Paper-17.pdf, nov22


Leticia Saucedo ea (ed): Race, Gender and Contemporary International Labor Migration Regimes - 21st-Century Coolies?

Migrant workers around the world are subject to exploitative labor practices that give employers extraordinary bargaining power. This book brings together researchers, practitioners and advocates who explore the many ways that contracted migrant workers are rendered vulnerable in the workplace. In this book, the term ‘21st-century coolie’ is deployed as a heuristic that foregrounds the deeply unequal structures shaping the transnational flows of short-term, migrant workers. The term ‘coolie’ harkens back to the labor arrangements of earlier centuries that involved conscripted labor, indentured servitude and contract labor across national borders. Like those of past centuries, today’s ‘coolies’ are subject to legal constraints inside and outside the employment relationship that force them into subjugated positions within the workplace.

https://www.e-elgar.com/shop/gbp/race-gender-and-contemporary-international-labor-migration-regimes-9781789901993.html, dec22


Luigi Achilli: 'Protection' on My Own Terms: Human Smuggling and Unaccompanied Syrian Minors

This study investigates the day-to-day interactions between migrant smugglers and Syrian unaccompanied minors who left their country following the outbreak of the civil war in 2011.

Key findings: 

 • Syrian minors’ reliance on smuggling networks to reach Europe is largely the consequence of migration policies that systematically ignored or misinterpreted their best interests.
 • Two seemingly antithetical approaches contribute to the disregard of children’s best interest: a top down, paternalistic child protection system and increasingly restrictive migration policies.
 • Minors showed great resilience and creativity, demonstrating that they can increase their own mobility and even find protection in their interaction with criminal groups and in situations characterized by exploitation and extreme dependence.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369183X.2022.2085083?journalCode=cjms20


Djordje Sredanovic , Federica Infantino : Migration control in practice: Before and within the borders of the state 

This book offers a comprehensive exploration on how different migration policies are implemented day by day. Such an approach allows to show the different ways in which migration policies on the ground take a life of their own when compared to the letter of the law. The book shows the need to understand the specific logics and workings of the implementation of policies, while taking into account the continued role played by politicians and the judiciary. Qualitative research with different public institutions implementing migration policies are combined with an exploration of the role of NGOs, supranational institutions and the migrants themselves. Bringing together the results of several research projects with fieldwork in Belgium, the UK, France, Morocco and Malta, the book covers the different stages of the migratory career. It follows the potential trajectory of a migrant from visa obtention (both in general and for students specifically) to border controls, asylum (including resettlement and gender and sexuality-based asylum), access to residence (with a specific focus on marriage-based residence), healthcare and nationality, or to detention and managed return migration. Through its chapters it shows the day-to-day logics, routines and tactics that bureaucrats and other actors adopt, within the constrains of laws, social interactions, and ideas about policies. 

https://www.editions-ulb.be/en/book/?GCOI=74530100978730, sept22


Cleton, L. : “We have nothing to hide”: Legitimacy narratives, researcher positionality and the ethics of accessing the Dutch deportation apparatus

This article presents a reflection on the contentious access negotiations involved in researching the Dutch deportation apparatus. Previous studies described how hostility towards researchers and the opacity within migration control regimes more generally lead to difficulties for conducting academic research. This article instead relies on a self-reflexive account of two successful access negotiations to question what acquiring access tells us about the workings of migration control, and what consequences entering into a relationship with powerful actors has for academic knowledge production. I argue that granting access as such serves an important function for the deportation apparatus, as it helps to legitimise state power and assert their moral authority. By selectively facilitating access and enabling scrutiny by researchers, journalists and the wider public, I argue that the deportation apparatus strategically performs transparency and “voluntary accountability.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/imig.13065, 14.10.22


JRS: Detentiecentra voor Migranten in België, 2021

Sinds 2001 begeleidt, dient en verdedigt JRS Belgium vreemdelingen die in gesloten centra worden vastgehouden. Ook in 2008, toen de terugkeerwoningen voor gedetineerde gezinnen met minderjarige kinderen werden opgericht, heeft JRS de taak op zich genomen om daar de aanwezigheid van een ngo te verzekeren.

Tijdens hun wekelijkse bezoeken aan de detentiecentra ontmoeten onze bezoekers de gedetineerden en gezinnen en volgen zij hen individueel op. Voor elke persoon wordt een fiche opgesteld met - anoniem - een reeks gegevens zoals bijvoorbeeld de reden of de duur van de detentie. Wij zijn de enige organisatie in België die een dergelijk fichebestand opstelt en dit soort gegevens over administratieve detentie bijhoudt; het werd hoog tijd dat we ook iets met deze gegevens gingen doen.

https://jrsbelgium.org/IMG/pdf/2022_11_rapport_monitoring_nl.pdf, nov22


EPC: Bringing child immigration detention to an end: The case of EU return procedures

The harmful consequences of child immigration detention are, by now, increasingly well-documented. Evidence attests to the long-lasting and negative impact of the practice on children’s health, well-being and development, and has given rise to an international consensus firmly against its continued use.

However, the European Union’s policies fail to reflect any such agreement, which is evident not least in the context of the Return Directive and member states’ continued use of the practice. As it stands, the detention of minors is permitted by the Directive and remains a plausible option both according to the European Commission’s proposal to recast it and the Council of the EU’s position on the matter.

Furthermore, although the Directive mandates member states to explore all plausible alternatives and use child immigration detention only as a measure of last resort, evidence suggests that detention is prolific and other measures underused. In the recast proposal, little looks set to change on this front either, with the use of alternatives having fallen mostly by the wayside.

In this context, this paper argues that, with negotiations on the file ongoing, the time for the EU to shift gears, ban the practice, and mandate member states to implement alternatives is now opportune.

Bringing child immigration detention to an end: The case of EU return procedures, 18.11.22


WODC: Termijn voor motivering detentie van vreemdelingen past niet meer bij gestelde eisen

Vreemdelingen die te horen krijgen dat ze in bewaring worden gesteld, moeten binnen zes uur een goed onderbouwd besluit daarvan krijgen. De onderzoekers stellen dat de eisen die aan een bewaringsmaatregel worden gesteld steeds ingewikkelder zijn geworden. Dat komt onder andere door de invoering van de Europese Terugkeerrichtlijn en door de (inter)nationale rechtspraak over die richtlijn. Dit probleem speelt vooral bij de KMar en de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) van de politie. Zij treffen vreemdelingen vaak spontaan aan. De ophoudingstermijn van zes uur is dan te kort om een goed onderbouwd dossier van de vreemdeling te maken. Dit tijdsgebrek is nog knellender wanneer ze meerdere vreemdelingen tegelijk aantreffen.

Daardoor kan een vreemdeling die het land moet verlaten soms niet in bewaring worden gesteld. De Universiteit Leiden deed, in opdracht van het WODC, onderzoek naar de mogelijkheden om die tijdsdruk te verminderen.

Lees de volledige tekst, 17.10.22


Nieuwsbrief 24, 2022

Molly Katrina Land, Kathryn Rae Libal, Jillian Robin Chambers: Beyond Borders - The Human Rights of Non-Citizens at Home and Abroad

States have long denied basic rights to non-citizens within their borders, and international law imposes only limited duties on states with respect to those fleeing persecution. But even the limited rights previously enjoyed by non-citizens are eroding in the face of rising nationalism, populism, xenophobia, and racism. Beyond Borders explores what obligations we owe to those outside our political community. Drawing on contributions from a broad variety of disciplines – from literature to political science to philosophy – the volume considers the failures of law and politics to guarantee rights for the most vulnerable and attempts to imagine new forms of belonging grounded in ideas of solidarity, empathy, and responsibility in order to identify a more robust basis for the protection of non-citizens at home and abroad.

https://www.cambridge.org/core/books/beyond-borders/CB6BAFA9E3115D766E421B266B8BEDB9, aug21


Arbeidsinspectie: Rapportage Aziatische Horeca

De inspecties bevestigen de eerdere indicaties over misstanden en geven geen reden om een nieuwe regeling voor gespeciali­seerde Aziatische koks in te stellen. De inspecties leiden verder tot het beeld dat er sterke (economische) drijfveren bij werkgevers en werknemer zijn om tot verblijf en werk in Nederland te komen. De regeling onderkent dat: verblijf en werk zijn alleen mogelijk in heel specifieke situaties. Dat leidt tot de prikkel bij werkgevers en werknemers om administratief aan te tonen dat zij voldoen. Daarmee komt bij overheidsorganisaties de taak om te beoordelen of de administratieve situatie die werkgevers en werknemers schetsen correspondeert met de werkelijkheid. Het UWV, de IND en diplomatieke posten krijgen daarmee een bewerkelijke taak die, hoe goed ze deze ook uitvoeren, minder krachtig is dan de (economische) drijfveren om op gefingeerde titel werk en verblijf te verkrijgen.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/11/18/rapportage-nla-over-aziatische-horeca/rapportage-nla-over-aziatische-horeca.pdf, 8.11.22


Adviesraad Migratie: Signalering maatregelen gezinshereniging

De adviesraad constateert dat de overheid met een beroep op ‘nood breekt wet’ maatregelen neemt die het recht op gezinsherenging van vluchtelingen belemmeren. De maatregelen kunnen tot een vertraging leiden van achttien maanden. Het gevolg hiervan is dat leden van een gezin- waarvan al is besloten dat ze in Nederland mogen blijven- langere tijd van elkaar gescheiden blijven.

Dit heeft negatieve effecten op alle leden van het gezin. Achtergebleven gezinsleden kunnen bovendien in knellende of zelfs gevaarlijke situaties terecht komen in landen van herkomst of verblijf. Het staat bovendien in de weg aan integratie van zowel de statushouder als de nareizende gezinsleden.

Deze handelwijze doet geen recht aan het belang van fundamentele rechten in een democratische rechtsorde. De maatregelen zijn bovendien in strijd met de EU-Gezinshereningsrichtlijn, het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind en het EU-Handvest voor de grondrechten. Het is dus essentieel dat deze maatregelen tijdelijk blijven en structurele oplossingen worden gevonden voor de asielopvangcrisis en de huisvestingsproblematiek voor statushouders.

https://www.adviesraadmigratie.nl/publicaties/publicaties/2022/11/11/signalering-schurende-maatregelen, 11.11.22


Fier: Juridisch wegingskader slachtoffers Mensenhandel

Het wegingskader is een hulpmiddel voor een (zorg)professional om te onderbouwen wanneer je vanuit een juridisch kader spreekt van seksuele uitbuiting. Met hulp van Sterk Huis, Via Jeugd, Hogeschool Leiden en Praktikon hebben we het kader vervolgens getest onder slachtoffers van mensenhandel. Met mooie resultaten! Het wegingskader blijkt een nuttig hulpmiddel voor (zorg)professionals om slachtoffers van mensenhandel te signaleren. Verder onderzoek is nodig om de betrouwbaarheid en validiteit van het wegingskader te bepalen.

Benieuwd naar het wegingskader? Lees de rapportage in pdf-vorm hier. Heb je interesse om het wegingskader en de handleiding te ontvangen, stuur dan een mail naar onderzoek@fier.nl.


Inspectie J&V: Verantwoord vertrek vreemdelingen 

De DT&V heeft onder meer als taak vreemdelingen te stimuleren om Nederland te verlaten en terug te keren naar hun land van herkomst, vrijwillig dan wel gedwongen. Het onderzoek laat zien dat de medewerkers van de DT&V verschillend omgaan met vertrekwensen. Sommige regievoerders voeren procesmatig de verplichte vertrekgesprekken. Andere regievoerders proberen een band met de asielzoeker op te bouwen en willen het liefst nog meer dan de drie verplichte gesprekken voeren. Dit verschil blijkt ook uit de manier, waarop de medewerkers de vertrekstrategie bepalen en de mate waarin ze rekening houden met bijzondere omstandigheden bij de asielzoekers, zoals medische of schrijnende omstandigheden. In sommige gevallen kan dit ertoe leiden dat regievoerders signalen missen en vreemdelingen daardoor in hun belangen geschaad worden. Tot slot constateert de Inspectie dat de middelen om het vertrek te realiseren beperkt zijn, en niet altijd aansluiten op de wensen en behoeftes van asielzoekers.

Rapport Verantwoord vertrek vreemdelingen, 8.11.22


PICUM booklet “Locked Up. Stories from immigration detention in Europe”

The booklet includes sixteen stories of immigration detention collected in Belgium, Greece, Italy and the Netherlands. By doing so, it tries to give a glimpse of what more than 100,000 people experience in countries across the European Union every year.

Despite broad and uncontested evidence on the harm of detention, the European Union is increasingly pushing for more restrictive migration policies, which will lead to an increase in immigration detention, including of children. By telling the stories of people who are, or were, detained across the European Union, we hope to shed some light on this inhumane practice and contribute to its end.

This booklet is part of a series of testimonies on the impact of migration enforcement policies. You can find our previous publication “Removed”, which focuses on stories of deportations, here.

https://picum.org/wp-content/uploads/2022/11/Locked-up_Stories-from-immigration-detention-in-Europe_EN.pdf, 15.11.22


Nieuwsbrief 23, 2022

EO: Onuitzetbare illegalen

Wat doet het met je als je je land moet verlaten omdat je lesbisch of Christen bent, maar je verhaal door de IND niet geloofd wordt? De collega's van de SNDVU (Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht) maakten samen met de EO een indrukwekkende documentaire waarin een aantal cliënten hun verhaal vertelt.

https://www.npostart.nl/crux/22-10-2022/VPWON_1336230, 22.10.22


ISI: Litigation Toolkit on Statelessness

This toolkit shows how litigation represents a key component of the work to end statelessness in both national and international bodies. Volume I of the Toolkit sets out an overview of the right to a nationality and its major violation, statelessness; the understanding of litigation and impactful cases and the identification of courts and other relevant bodies and considerations on the implementation of judgments. Volume II presents a summary of relevant jurisprudence from different mechanisms.  

https://www.statelessness.eu/updates/publications/litigation-toolkit-statelessness-legal-practitioners, 20.10.22


ISI: ‘Addressing the Risks of Statelessness Among Children in Migration in Europe’

This report focuses on the findings of action research from five European countries (Albania, Bulgaria, the Czech Republic, Spain and Ukraine) on the risks of statelessness which children and young people are facing in situations of migration in Europe.

https://www.statelessness.eu/updates/publications/addressing-risks-statelessness-among-children-migration-europe, 6.10.22


Landeninfo:


Asylos:

 • Niger: Availability of services and societal attitudes to people with mental health issues (AFR2022-22)

UN: Refusing to turn away: human rights defenders working on the rights of refugees, migrants and asylum-seekers

The report draws attention to the often-vulnerable situation of defenders supporting migrants, refugees and asylum-seekers and the particular administrative, legal, practical and societal barriers they face. It also addresses the criminalisation of the defenders and contains examples of individual cases of human rights defenders working in this area. Finally, the Special Rapporteur also offers recommendations to ensure a safe, accessible and supportive environment for individuals and organisations that work to promote and protect the human rights of migrants, asylum-seekers and refugees.

https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/a77178-refusing-turn-away-human-rights-defenders-working-rights-refugees, 18.7.22


EMN: Secundaire migratie van statushouders

Statushouders, en anderen die internationale bescherming genieten, mogen vrij reizen binnen de EU en zich in een ander EU-land vestigen. Voor de onderlinge overdracht van de verantwoordelijkheid voor statushouders ontbreekt echter een gezamenlijke EU-regelgeving. Doorreizende statushouders krijgen daardoor te maken met verschillende beleids- en uitvoeringpraktijken van lidstaten.

Meestal weigeren lidstaten deze asielaanvragen. Uitzondering is als iemand bij terugkeer naar de eerste lidstaat risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling, tweede lidstaten nemen een asielaanvraag dan wel in behandeling.  

https://www.emnnetherlands.nl/onderzoeken/onderzoek-secundaire-migratie-van-statushouders, 24.10.22


PICUM Video: transition into adulthood

Aim of the video is raising awareness around transition into adulthood. The voice over is in English.

https://www.youtube.com/watch?v=SXSLXEgN_UQ


EMN: Begeleiding en welzijn amv's zonder verblijfsvergunning

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) met weinig kans op een verblijfsvergunning kunnen meervoudige problemen hebben, zoals een verslaving en/of mentale gezondheidsproblemen.

https://www.emnnetherlands.nl/sites/default/files/2022-10/EMN_AHQ_2022.26_guidance_and_well-being_of_UAMs_Compilation_WIDER.pdf, 2.8.22


WODC: Terugkeerafspraken dragen beperkt bij aan terugkeer migranten

Niet alle migranten die naar Europa komen mogen blijven. Toch keert een aanzienlijke groep zonder verblijfsrecht niet terug. Om de terugkeer te bevorderen maken Nederland en andere Europese landen afspraken met herkomstlanden over terugkeersamenwerking. Slechts een deel van de gemaakte afspraken levert een beperkte bijdrage aan terugkeer, concludeert het WODC in drie samenhangende (Engelstalige) studies naar de effectiviteit van het Nederlandse en Europese terugkeerbeleid.

https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2022/10/25/terugkeerafspraken-dragen-beperkt-bij-aan-terugkeer-migranten, 25.10.22


Alejandra Ortiz: De waarheid zal me bevrijden

In een klein dorp in Mexico leeft de jonge Alejandra een uitzichtloos bestaan. Door armoede gedreven en op zoek naar genegenheid, verkoopt ze al op haar dertiende haar lichaam. Ondertussen leert ze dat ze anders is, dat het hier voor haar niet veilig is. Ze gaat naar de VS, maar zonder papieren is het leven ook daar niet gemakkelijk.
In 2015 komt Alejandra aan op Schiphol en krijgt ze een enkeltje Ter Apel. Ondanks grote tegenspoed - de stroperige procedures, afwijzingen en depressie - houdt ze haar ultieme zoektocht naar vrijheid vol. Ze verlangt te leven, lief te hebben en te zijn wie ze werkelijk is.

https://www.lebowskipublishers.nl/boek/2455/alejandra-ortiz-de-waarheid-zal-me-bevrijden.html


Nieuwsbrief 22, 2022

UvH: Zorgzaam uit de crisis 

Onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek beschrijven welke impact de corona-beleidskeuzes hadden op kwetsbare groepen in de samenleving, en reflecteren op de morele logica van de crisisrespons. Ook bieden ze vijf uitgangspunten die helpen om beleid zorgzamer en inclusiever, en de samenleving veerkrachtiger te maken.

Het gaat om mensen met een licht verstandelijke beperking in zorginstellingen, ouderen met zorg of ondersteuning thuis, nabestaanden van wie tijdens de crisis een naaste in het hospice is overleden en ongedocumenteerden en asielstatushouders en hun zorgverleners. Ook werd gesproken met belangenbehartigers, zorgbestuurders, en beleidsambtenaren. Daarnaast werden beleidsbrieven van het Ministerie van VWS geanalyseerd. Zo werd duidelijk wat de uitgangspunten van het beleid waren, hoe die uitwerkten en hoe beleid in de toekomst zorgzamer en inclusiever zou kunnen. Het rapport biedt op basis van alle gesprekken vijf uitgangspunten voor beleid.

https://www.zorgethiek.nu/wp-content/uploads/2022/08/zorgzaamuitdecrisis.pdf, 3.9.22


Verweij- Jonker: Bijzonder ingewikkeld om aan papieren te komen

Op dit moment wonen er in Nederland naar schatting enige honderden Roma die geregistreerd staan met nationaliteit onbekend of als staatloos. Deze Roma hebben minder rechten dan personen die wel een nationaliteit hebben. Daarnaast is onrechtmatig verblijf een probleem. De gevolgen hiervan zijn dat Roma bijvoorbeeld niet legaal mogen werken en geen recht hebben op een uitkering. Veel problemen lijken voort te komen uit het ontbreken van documenten, zoals een geboorteaangifte.

De onderzoekers dragen enkele oplossingsrichtingen aan waaronder de volgende:

 • De Wet Vaststellingsprocedure Staatloosheid kan voor bepaalde Roma een oplossing bieden om eenvoudiger de status staatloos te krijgen. Het ontbreken van verblijfsrecht bezorgt voor Roma echter meer problemen dan staatloosheid zelf. 
 • Voor het achterhalen van een nationaliteit in een herkomstland van Roma is meer aandacht voor de situatie van Roma in deze herkomstlanden gewenst. Indien deze landen niet willen meewerken aan de identificatie van mensen met een Roma-achtergrond, zou een handzame en meer eenvoudige procedure in Nederland voor het aantonen van bewijsnood voorhanden moeten zijn. 
 • Binnen gemeenten zou bij de eerstelijnszorg meer aandacht moeten komen voor de erkenning en geboorteaangifte van Roma-kinderen.

https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3207, aug22


Protect: Protection under EU law for Russians refusing to perform military service

Following Russia’s announcement of a partial mobilisation of 300,000 Russian personnel on 21 September 2022, thousands of Russian men of fighting age are seeking to leave the country. Long queues were reported at border crossing points with Georgia and Finland, while wealthy individuals reportedly pay up to £25,000 for a seat on a private plane to Armenia, Turkey or Azerbaijan. In response to this, Latvia, Lithuania and Estonia indicated that they will not offer refuge to any Russians fleeing Moscow's mobilisation of troops due to security concerns. As pointed out by asylum lawyers – for example Alasdair Mackenzie of Doughty Street Chambers on Twitter – however, Russians refusing military service may well be entitled to asylum, seeing as there is evidence of Russian troops committing war crimes in Ukraine. Germany, on the other hand, has stated that it will accept their asylum applications if they can get there.

https://zenodo.org/record/7119248#.Y1L9RHZByMr, sept22


Nieuwsbrief 21, 2022

IND: Evaluatie van het Samenwerkingsverband Kinderen In het Vreemdelingenbeleid (SKIV)

Het doel en de taak van het SKIV zijn dusdanig breed en weinig specifiek waardoor elke organisatie hier een eigen invulling aan kan geven. Hierdoor ontstaat het risico dat inzet binnen het SKIV een vrijblijvend karakter krijgt (wij ‘borgen het Belang van het Kind voldoende’). Ook maakt dit het onmogelijk om de weging van het Belang van het Kind transparant te maken.

Het SKIV heeft niet het mandaat om namens alle betrokken organisaties beleid vast te stellen. Het SKIV kan de noodzakelijkheid van beleid adresseren en de leden hebben een adviserende rol richting collega’s en ambtelijke leiding van de eigen organisatie, maar het SKIV heeft geen beslissingsbevoegdheid.

De voortzetting van het SKIV vereist een blijvende inzet van de partners, omdat het om een proces gaat. Continu werken aan en investeren in onderling vertrouwen, begrip en respect voor elkaars taken en organisatiebelangen zijn daarbij essentieel.

https://ind.nl/nl/documenten/09-2022/eindrapport-evaluatie-skiv-juni-20220.pdf, juni22


FMR: Knowledge, voice and power

People with lived experience of displacement need to be heard. Their perspectives, strategies and solutions should be at the centre of discussions about policy and practice. The authors in this issue reflect on progress made but also on the road still to travel. They challenge attitudes, highlight injustices and make practical recommendations for change. 

https://www.fmreview.org/issue70, sept22


Sandrine Vollebregt ea: Help-Seeking Undocumented Migrants in the Netherlands: Mental Health, Adverse Life Events, and Living Conditions

Van de ongedocumenteerde mensen die naar het medisch-psychologisch spreekuur van Dokters van de Wereld in Amsterdam kwam, had 81% zo veel psychische klachten dat er sprake is van bijvoorbeeld een depressie en/of angststoornis. Zij gaven aan slecht te slapen (84 procent), ze voelden zich heel vaak gespannen of bezorgd (82 procent), en maar liefst 37 procent had in de afgelopen maand aan de dood gedacht. Ook hoorde 35 procent van hen stemmen, wat vaak verband hield met opgelopen trauma’s. Veel van de ondervraagden had een asielverleden, en ervaringen van lichamelijk geweld zoals marteling, verkrachting of gevangenschap. Die trauma’s liepen ze op in hun land van herkomst, op de vlucht óf in Nederland. Ook konden de psychische klachten veroorzaakt worden door de specifieke problemen die mensen zonder geldige verblijfspapieren hebben, zoals sociale uitsluiting, slechte huisvestingsomstandigheden, gebrek aan emotionele steun, onzekerheid over wettelijke status, angst om gearresteerd te worden, werkloosheid en uitbuiting, slechte gezondheid en moeilijke toegang tot gezondheidszorg. Vaak zijn deze problemen langdurig en zonder uitzicht op verbetering.

https://link.springer.com/article/10.1007/s11013-022-09790-5, 30.6.22


PICUM: Tackling forced labour—without the labourers

For any policy to work, it is essential to listen to affected communities, address their realities and needs, and avoid harm. For a product ban specifically to function, investigating authorities should be required to engage meaningfully and regularly with the workers, their representatives and third parties with legitimate interest—before making a decision on product withdrawal and before implementing such a decision.

This engagement should empower workers to secure their rights—to information, support and other services—as workers and as potential victims of a crime. Given the prevalence of migrant workers among those exploited in the EU, the processes will need to be accessible to them and address the specific barriers they face, including risks of deportation,  whether or not the investigation concludes that there is a situation of forced labour. For workers in the EU, authorities should provide legal aid, shelter and support—and residence permits when needed—to enable people to secure their rights as workers and as potential victims of crime, participate in relevant complaints mechanisms and legal procedures, and find alternative employment.

https://socialeurope.eu/tackling-forced-labour-without-the-labourers, 28sept22


IOM : Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage 

Modern slavery is the very antithesis of social justice and sustainable development. The 2021 Global Estimates indicate there are 50 million people in situations of modern slavery on any given day, either forced to work against their will or in a marriage that they were forced into. This number translates to nearly one of every 150 people in the world. The estimates also indicate that situations of modern slavery are by no means transient – entrapment in forced labour can last years, while in most cases forced marriage is a life sentence. And sadly, the situation is not improving. The 2021 Global Estimates show that millions more men, women, and children have been forced to work or marry in the period since the previous estimates were released in 2017.

https://publications.iom.int/books/global-estimates-modern-slavery-forced-labour-and-forced-marriage, 12.9.22


Landeninformatie:


Refugee Council UK: report, ‘Identity crisis: how the age dispute process puts refugee children at risk

Hundreds of refugee children are at risk of abuse and neglect and being denied vital support as a result of ‘hasty and woeful’ decision making that sees the Home Office routinely mistaking them for adults.

The Refugee Council highlights the cases of 233 children it supported last year, 94% of whom the Home Office wrongly judged as adult and housed with other adults. These children had no access to support or education and were at clear risk of abuse and neglect. In over half of these cases, the Home Office claimed these children were at least 25 if not older.

Further evidence from FOI data suggests that it is a widespread issue. In 2021, 450 young people were referred to children’s services having been sent to adult accommodation, three quarters of whom were found to be children. Initial data relating to 2022 indicates that this issue continues.

https://reliefweb.int/report/united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland/identity-crisis-how-age-dispute-process-puts-refugee-children-risk, 30.9.22


ACVZ: Zorgvuldig arbeidsmigratiebeleid. Hoe de langdurige zorg profijt kan hebben van vakmigranten

Gelet op het belang van langdurige zorg voor ons welzijn moet specifieke en gerichte arbeidsmigratie onderdeel uitmaken van een breder palet aan arbeidsmarktmaatregelen om de (verwachte) personeelstekorten tegen te gaan.

De Nederlandse overheid dient het initiatief voor dit uitnodigend, zorgvuldig arbeidsmigratiebeleid naar zich toe te trekken en hierin de regie te nemen. Om mistanden te voorkomen en te zorgen voor beleid dat goed uitpakt voor mensen zelf én voor onze samenleving is het nodig dat ‘zorgvuldig arbeidsmigratiebeleid’ past binnen een brede welvaartsbenadering, waarbij voldaan wordt aan een aantal condities met betrekking tot de rechten van arbeidsmigranten en hun inbedding in de ontvangende samenleving, nu en later. ‘Partnerschappen’ met zendende landen zijn daarvoor het beste, zodat zowel het zendende als het ontvangende land er bij gebaat is.

https://www.adviesraadmigratie.nl/binaries/adviesraadmigratie/documenten/publicaties/2022/09/27/adviesrapport-zorgvuldig-arbeidsmigratiebeleid/2022+Zorgvuldig+arbeidsmigratiebeleid+-+Adviesraad+Migratie+%28ACVZ%29.pdf, 27.9.22


IND: Verkenning uitvoeringsconsequenties aanpassing wet ongewenstverklaring

In het coalitieakkoord staat dat de ongewenstverklaring (OVR) een breder toepassingsbereik krijgt en ook betrekking kan hebben op uitgeprocedeerde vreemdelingen die niet meewerken aan hun vertrek uit Nederland en in het bijzonder op diegenen die overlast veroorzaken. Het doel van de voorgestelde wetswijziging is om de OVR, en daaropvolgend de strafvervolging, weer als instrument te introduceren om de problematiek aan te pakken rondom overlastgevende en criminele vreemdelingen.

De directeur-generaal Migratie (DGM) heeft drie juridische modaliteiten in kaart gebracht om de OVR te versterken. Doel van deze Verkenning is om de uitvoeringsgevolgen van deze modaliteiten te onderzoeken, al voordat het wetsvoorstel concreet is uitgewerkt.

De drie juridische modaliteiten omtrent de wijziging van de OVR zijn: 

 • Modaliteit 1: OVR op grond van openbare orde 
 • Modaliteit 2: OVR op grond van openbare orde en/of niet meewerken aan vertrek 
 • Modaliteit 3: OVR op grond van niet meewerken aan vertrek

https://ind.nl/nl/documenten/09-2022/rapport-verkenning-uitvoeringsconsequenties-aanpassing-wet-ongewenstverklaring-juni-2022.pdf, juni22


Review of International Studies: Epistemic fusion: Passenger Information Units and the making of international security

This article focuses on the control of international mobility through the gathering, processing, and sharing of air travellers’ data. While a lot has been written about pre-emptive rationalities of security translated into the functionalities of IT systems used for border controls, we take a step further and investigate how these rationalities are operationalised through data transfer, screening, validation, discarding, profiling, contextualisation, calibration, and adjustment practices. These practices may seem banal and technical; however, we demonstrate how they matter politically as they underpin the making of international security. We do so by analysing the work of Passenger Information Units (PIUs) and retracing how they turn Passenger Name Record (PNR) data into actionable intelligence for counterterrorism and the fight against serious crime.

https://www.cambridge.org/core/journals/review-of-international-studies/article/epistemic-fusion-passenger-information-units-and-the-making-of-international-security/D9221B8518A91F9BB18A3CE036A2EA4C, 28.9.22


Federica Infantino and Djordje Sredanovic: Migration control in practice: before and within the borders of the state

This book offers a comprehensive exploration on how different migration policies are implemented day by day. Such an approach allows consideration of how migration policies on the ground take a life of their own‹. The book shows the need to understand the specific logics and dynamics of policy implementation, while taking into account the role of bureaucrats, politicians, the judiciary, non-state actors, and migrants. Qualitative research in public institutions is combined with an exploration of the role of NGOs, supranational institutions and the migrants themselves. Bringing together the results of several research projects with fieldwork in Belgium, the UK, France, Morocco and Malta, this book covers the different, potential stages of the migratory career, before and within the borders of states: from visa obtention (both in general and for students specifically) to border checks, asylum (including resettlement and gender and sexuality-based asylum), access to residence (with a specific focus on marriage-based residence), healthcare, citizenship, detention and deportation. Through its chapters it shows the day-to-day logics, routines and strategies that bureaucrats and other actors adopt, within the constraints of laws, social interactions, and ideas about migration and policies.

https://cadmus.eui.eu/handle/1814/74915, 1.9.22


PICUM briefing : “Immigration detention and de facto detention: What does the law say?”

The briefing replies to frequently asked questions on the existing legal framework and case law on immigration detention and de facto detention, such as:

 • When is it “detention” and when is it “restriction of movement”?
 • When can we talk about “detention” in the context of transit zones?
 • What procedural safeguards should apply, for detention not to be considered arbitrary under European and international law?

Together with this briefing, we have also published a separate brief analysis, which focuses on the ongoing negotiations in the context of the EU Pact on Migration and Asylum. The analysis is included at the end of the briefing and can also be downloaded separately here.

https://picum.org/wp-content/uploads/2022/09/Immigration-detention-and-de-facto-detention.pdf, 3okt22 


Wytske Versteeg : Het gouden uur

Als je niets meer kunt doen, wat doe je dan? Oud-soldaat Tarik trok zich uit wroeging terug in een verlaten grensgebied, maar zijn geweten laat hem niet met rust. Ahmad ontvluchtte de oorlog in zijn land, maar stuit op nieuwe obstakels waar hij veiligheid hoopte te vinden. Mari liet haar eigen huis achter nadat haar idealistische project gruwelijk uit de hand liep. Als hun levens met elkaar verweven raken en de geschiedenis zich dreigt te herhalen, heeft dat voor elk van hen beslissende gevolgen.

Het gouden uur onderzoekt hoe ingewikkeld het is om het goede te doen wanneer dat indruist tegen de verwachtingen van iedereen en alles om je heen. Hoeveel moed heb je nodig om mens te zijn? Waar vind je troost als de dreiging groeit? En als je niets meer kunt doen – wat doe je dan?

https://www.singeluitgeverijen.nl/querido/boek/het-gouden-uur/, 4.10.22


Hassnae Bouazza: Arbeidsmigranten in Nederland

Er gaat bijna geen dag voorbij zonder berichten over de uitbuiting van arbeidsmigranten in Nederland. Ze werken in magazijnen en abbatoirs, sorteren de post, oogsten de groenten en maken lange dagen op de vrachtwagen.

Maar wie zijn de mensen achter de krantenkoppen? In dit boek maken we kennis met een aantal van hen. Vijf verschillende levens en vijf verhalen die één belangrijk aspect met elkaar delen: ze kwamen van ver en hoopten in Nederland fatsoenlijk te kunnen werken. De realiteit pakte anders uit

https://www.allesoverboekenenschrijvers.nl/hassnae-bouazza-arbeidsmigranten-in-nederland/, 4.10.22


Sytze van der Zee: Plaats delict AZC

Vluchtelingen wachten al sinds decennia soms maanden, zo niet jaren of ze in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Wie zijn ze?

Sytze van der Zee werd geraakt door het lot van een jonge Algerijn. De man was weliswaar uitgeprocedeerd, maar zat nog altijd in een azc waar hij bleef hopen op een betere toekomst. Die toekomst kwam er niet. Hij werd door de politie doodgeschoten. Het krantenbericht telde slechts enkele regels. Behalve dat Van der Zee in zijn boek de levensgeschiedenis van de Algerijn reconstrueert, beschrijft hij ook hoe nauwgezet hij daarbij te werk is gegaan. Hoe hij bijvoorbeeld de vrienden van de jonge man opspoorde. Ook bracht van der Zee enige tijd door in het Nijmeegse azc, waar het allemaal begon.

https://www.athenaeum.nl/boek?authortitle=sytze-van-der-zee/plaats-delict-azc--9789089758248, 12.7.22


Nieuwsbrief 20, 2022

Dario Dzananovic: Migration, the State and Faith-Based Organizations

Why do churches assist people without authorized residence even when the state prohibits and punishes such conduct? What does it mean for church-state relations when the church steps into the shoes (or perhaps on the feet) of the government? And are all levels of government on the same page when it comes to migration? These are just some of the questions that this book addresses.
In a world in which migration is an omnipresent reality, these issues pervade national borders, ethnic divides, and physical barriers. These issues are shared among all nations and peoples of this world, and deserve utmost attention as geopolitical contours continue to evolve.

https://brill.com/view/title/60530#showmorecontent, sept21


Arbeidsinspectie: Monitor arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling 2020-2021

Deze monitor wil gegevens en informatie verzamelen, duiden en openbaar maken die de Nederlandse Arbeidsinspectie genereert over arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling. Het blijkt dat arbeidsmigranten 98% uitmaken van de slachtoffers van arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling. Uitbuiting en benadeling vindt vooral plaats in sectoren waar sprake is van ongeschoolde en laaggeschoolde arbeid. Vaak is sprake van flexibele contracten, te lange dagen en onvoldoende loon. Ook wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van grensoverschrijdende dienstverlening. Arbeidsmigranten met Roemeense, Bulgaarse, Poolse nationaliteit vormen de top drie en zijn samen goed voor 54 procent van de aangetroffen ernstig benadeelden.

Download het rapport hier, 7.7.22.


PICUM: social protection measures for undocumented migrants by national and local governments

The purpose of this report is to explore the legal and policy framework around social protection and its application to undocumented residents in practice. In particular, the report highlights some examples of relatively inclusive policies and practices. Yet the overall context remains highly restrictive, and the examples highlighted are piecemeal, limited in coverage, and not without important barriers to accessibility in practice. Nonetheless, they show that some governments at national, regional and local level are recognising that including undocumented residents in social protection measures is necessary, feasible and beneficial. These examples indicate potential ways forward for more inclusive social protection in Europe.

https://picum.org/wp-content/uploads/2022/08/A-snapshot-of-social-protection-measures-for-undocumented-migrants-by-national-and-local-governments_EN.pdf, sept22


PICUM Video: “What Safety Means for Undocumented People”

The video features interviews with people who experienced violence while being undocumented, who told us what they went through, how they reacted, and what safety means to them.

We hope to use this video to raise awareness about the greater risks of mistreatment that undocumented people face, because of their administrative situation and other intersecting factors, and about the limited options they have for safety and protection.

You can also read more about the interviews behind this video here, and recommendations on how to prioritise safety over immigration enforcement here.


ECtHR: Updated Guide on the ECHR case-law on immigration

The updated immigration case-law Guide on the European Convention on Human Rights covers access to the territory and procedures; entry into the territory of the respondent State; substantive and procedural aspects of cases concerning expulsion, extradition and related scenarios; and jurisprudence related to removals.

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Immigration_ENG.pdf, 31.8.22


ECtHR: Updated case-law guides on Article 5 ECHR and on EU law

The European Court of Human Rights (ECtHR) updated the case-law guides on Article 5 ECHR and on European Union law in the case law of the ECHR. These are instruments to inform legal practitioners about the fundamental judgments and decisions delivered by the ECtHR.
The case law guide on Article 5 ECHR covers the scope of application of the right to liberty as enshrined in the Convention, the lawfulness of the detention and the authorized deprivations of liberty under Article 5(1), and the guarantees for persons deprived of liberty.
The guide on EU law in the case law of the ECtHR (only in French) provides an analysis of the relevant jurisprudence regarding European Union law, including the scope of the Court's review of measures relating to European Union law, the interaction between the appeals in both the ECtHR and the Court of Justice of the European Union (CJEU), and the references to EU law in ECtHR jurisprudence.

(31.8.22)


EUAA: Factsheets on Afghan nationals seeking international protection in the EU+ and on Protecting women and girls in the asylum procedure

The European Union Agency for Asylum (EUAA) has published a factsheet on Afghan nationals seeking international protection in the EU+ (aug22) and a factsheet on Protecting women and girls in the asylum procedure (aug22). The factsheets provide information on key developments at the national and EU levels extracted from the Asylum Report 2022 (28.6.22)  and cover developments in 2021 and early 2022. The first factsheet on Afghan nationals compiles domestic court rulings for Afghan applicants; and the second one includes relevant court rulings related to the protection of women and girls, concerning female victims of human trafficking and female genital mutilation/cutting (FGM/C).


EUAA: Jurisprudence on Secondary Movements by Beneficiaries of International Protection

The European Union Agency for Asylum (EUAA) published a compilation of the relevant jurisprudence on Secondary Movements by Beneficiaries of International Protection (juni22). This case law analysis includes judgments, decisions and interim measures by national and European courts regarding secondary movements of third-country nationals who had been granted international protection in one EU+ country and further moved and applied for asylum in another EU+ country. The report covers the timeframe from January 2019 to April 2022 and provides a comprehensive overview of significant trends and challenges faced by national and European courts when reviewing the situation of and requests from third-country nationals moving across EU+ countries.

The European Migration Network (EMN) also published a report (9sept22) on secondary movements of beneficiaries of international protection.


Landeninformatie:

EUAA:

NANSEN NOTE 2022-2 Update beschermingsnood Palestijnse verzoekers uit Gaza, 2.8.22


AIDA: The implementation of the Dublin III Regulation in 2021

This statistical report by AIDA (Asylum Information Database)  provides an update on developments in legislation, policy and practice relating to the application of the Dublin III Regulation in 2021, as well as a short overview on the suspension of Dublin transfers following the outbreak of the war in Ukraine. It draws on a series of other implementation assessments carried out by the ECRE in recent years and is based on information made available by national authorities, civil society organisations, and Eurostat.

https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2022/09/AIDA_Dublin-Update-2021.pdf, sept22)


Pharos: welzijn gezinsherenigers (2018)

Gezinshereniging is heel belangrijk voor welzijn, gezondheid en integratie. Weer samenzijn met gezinsleden helpt bij het opbouwen van het leven in het nieuwe land. Maar het kan ook ingewikkeld zijn en problemen opleveren. We onderscheiden drie fasen: de wachttijd, de fase na hereniging en de afwijzing van de aanvraag.

We spraken met professionals en gezinnen over de juiste begeleiding in de verschillende fasen en schreven daarover het drieluik ‘Gezinshereniging, wat als het niet eind goed, al goed is?’:

Verkenning ‘Welzijn en gezondheid van gezinsherenigers’, 2018


WOL: Wat drijft de arbeidsmigrant

Dit (Engelse) artikel behandelt de economische en niet-economische drijfveren achter de beslissing om te migreren. Het bevat een interessant schema van relevante push- en pull-factoren. Migranten kunnen uit hun thuisland worden ‘geduwd’ vanwege verslechterende economische omstandigheden of politieke onrust. Omgekeerd worden migranten vaak 'getrokken' naar bestemmingen met hoge lonen, goede gezondheidszorg, degelijke onderwijssystemen of taalkundige verwantschap. Bij het nemen van hun beslissing vergelijken individuen de netto-voordelen van migratie met de kosten.

https://wol.iza.org/articles/demographic-and-economic-determinants-of-mi..., july 22


SEO: Verschillende scenario’s arbeidsmigratie

Deze studie tracht de ontwikkeling van arbeidsmigratie tot 2030 in te schatten, gebruikmakend van een trendextrapolatie in combinatie met scenario’s. Wanneer huidige trends worden doorgetrokken, neemt het aantal arbeidsmigranten toe van 735.000 in 2019 tot bijna 1,2 miljoen in 2030. Met de term arbeidsmigranten wordt gedoeld op alle werknemers in Nederland zonder Nederlandse nationaliteit en in dienst van een in Nederland gevestigde werkgever, die binnen twee maanden na de eerste komst naar Nederland aan het werk zijn.

https://www.abu.nl/app/uploads/2022/08/Rapport_Arbeidsmigratie_2030.pdf, juni22


Wieke Berger : Trots op een land waar niemand illegaal is

In deze scriptie onderzoekt Wieke Berger de mogelijkheden om te reageren op mensen die de strafbaarstelling van illegaal verblijf een goed idee vinden.

1. Mensen met sterk nationalistische gevoelens zouden aangesproken kunnen worden door de positieve boodschap dat niemand in dit land, inclusief migranten zonder papieren, illegaal is vanwege wie ze zijn.

2. Voor mensen die sterk hechten aan conformiteit en het voldoen aan sociale normen en verwachtingen, zou  een goede inburgeringscursus het probleem wellicht kunnen oplossen. Zo kunnen zij verbinding maken met de Nederlandse samenleving en beter integreren.

3. Een derde kans ligt bij de morele pijler ‘rechtvaardigheid’. Mensen die sterk hechten aan rechtvaardigheid, eerlijkheid en vertrouwen zijn minder bereid zijn om strafbaarstelling van ongedocumenteerd verblijf te steunen. Het ligt voor de hand dat maatschappelijke organisaties deze morele waarden proberen te versterken.

In elk geval lijkt er een rol weggelegd voor het bevorderen van wederzijdse ontmoeting. Mensen die je kent zul je minder snel afwijzen. Organisaties zouden zich actief kunnen inzetten om meer mensen in Nederland in contact te laten komen met migranten zonder papieren.

https://onmigration.nl/wp-content/uploads/2022/09/Thesis-GPM-Wieke-Berger.pdf, sept22


Lars Breuls: Vreemdelingendetentie in de Lage Landen

Wat speelt er zich af achter de muren van de detentiecentra waar mensen zonder verblijfsrecht worden opgesloten? Hierover is in het algemeen weinig bekend. Detentiecentra zijn immers relatief ondoordringbare plaatsen voor de buitenwereld.
In dit boek krijgen personen die opgesloten zijn en personen die werkzaam zijn in één Nederlands en drie Belgische vreemdelingendetentiecentra een stem. Hun ervaringen en de werking van de verschillende centra worden vanuit een criminologisch-penologische invalshoek bestudeerd op basis van langdurige observaties, talrijke informele gesprekken en interviews. De vergelijking van detentiecentra over landsgrenzen heen maakt duidelijk dat uitvoeringspraktijken en ervaringen verschillen. De auteur draagt hiervoor verschillende verklaringen aan en verfijnt zo de theorievorming over vreemdelingendetentie die zich het afgelopen decennium ontwikkeld heeft.

https://www.boomdenhaag.nl/webshop/vreemdelingendetentie-in-de-lage-landen, 22.8.22


IDC global mapping report Gaining Ground: Promising Practices to Reduce and End Immigration Detention 

Immigration detention represents one of the most flagrant human rights violations of our time. In recent years, IDC has seen a number of governments begin to recognise that effective and feasible alternatives to detention (ATD) do exist. This paper was written to provide an overview of practical examples and recent developments in the field of alternatives to detention (ATD), in order to highlight promising practice and encourage further progress in this area. It aims to inspire and embolden governments, local authorities, international organisations, civil society and community actors and other stakeholders, with steps they can take to move away from the use of immigration detention. This report includes an Annex compiling short country profiles for the 47 countries included in the research mapping.

https://idcoalition.org/publication/gaining-ground-promising-practice-to-reduce-end-immigration-detention/, mei22


UNHCR, IOM and UNICEF : “Safety and dignity for refugee and migrant children: Recommendations for alternatives to detention and appropriate care arrangements in Europe”

The briefing highlights the importance of using ATD based on case management and the best interests of the child and underlines that “the continued use of child detention in the European region is at odds with the commitments made internationally and regionally to end this practice.”

Based on a desk review of practices in 38 European states, it finds that: 

 • The detention of children in families is permitted by the national legal framework in 27 countries, while the detention of unaccompanied children is permitted by the national legal framework in 19 countries.
 • Among these countries, the majority (26 countries) implement preremoval detention of children. In 18 countries, children are detained upon entry, in eight countries while asylum procedures are ongoing, in five countries while age assessment procedures are ongoing, and in 16 countries while awaiting other procedures.
 • Within the countries where child immigration detention is permitted by the national legal framework, only two countries were reported not to be detaining children in practice.
 • Almost all of the countries detain children in immigration detention facilities rather than in criminal detention facilities.
 • In nine countries, immigration detention of children was not permitted by the national legal framework.

https://www.unhcr.org/62c3f1464, juli22


JV: Verschillende belangen en perspectieven bij terugkeer van migranten zonder verblijfsrecht

Het nieuwe themanummer van Justitiële Verkenningen gaat over de problematiek rondom terugkeer van migranten zonder verblijfsrecht. Alle bijdragen uit dit themanummer raken aan verschillende aspecten van discussies rondom het thema van terugkeer, zoals de waarborging van fundamentele rechten en duurzaamheid van terugkeer. Dit themanummer maakt duidelijk dat er geen makkelijke oplossingen zijn voor de terugkeerproblematiek en geeft lezers inzicht in de complexiteit ervan vanuit verschillende gezichtspunten.

https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3196, 12.9.22


Natascha Wodin: Nastja's tranen

Het schrijnende en ontroerende verhaal van een Oekraïense vrouw die na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie op zoek gaat naar een beter leven in het Berlijn van de jaren negentig.

Als Natascha Wodin in 1992 naar Berlijn verhuist zoekt ze een werkster. Haar keuze valt op een schuchtere vrouw uit Oekraïne, het geboorteland van haar moeder die in de Tweede Wereldoorlog als dwangarbeider naar Duitsland werd gedeporteerd. De schoonmaakster, Nastja, had in Oekraïne een goede baan als civiel ingenieur. Maar na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie verzandt haar land in chaos en economische malaise – ze ontvangt haar laatste salaris in de vorm van een zak rijst. Net als vele Oost-Europeanen zoekt Nastja haar heil in het herenigde Duitsland. Ze komt aan de kost als werkster, maar te laat realiseert ze zich dat haar toeristenvisum is verlopen. In de krochten van de illegaliteit en de smerige wereld van de uitbuiting moet ze vechten voor haar bestaan. Voor Natascha Wodin is het alsof het lot haar weer inhaalt. In het heimwee van deze Oekraïense vrouw, met wie ze bevriend raakt, herkent ze het heimwee van haar moeder, die eraan onderdoor ging. Nu, jaren later, tekent ze Nastja’s portret op. Het is het enerverende verhaal van een strijdlustige en dappere vrouw, geschreven door een auteur die als geen ander de geschiedenis invoelbaar kan maken.

https://www.bruna.nl/boeken/nastja-s-tranen-9789045046594, juni22


Nieuwsbrief 19, 2022

Centre for Migration Studies New York : New Website and New Data Undocumented Migrants

Since 2010, CMS has produced annual estimates of the undocumented and eligible-to-naturalize immigrant populations in the United States at a national, state, and sub-state level. In its new website database, CMS is making available several datasets containing detailed information on the undocumented population from past years.

These newly-released datasets contain yearly estimates of the undocumented population over the past decade, from 2010 to 2019. These data are available broken down by US state, as well as by various demographic characteristics, such as country-of-origin, race, sex, and more. Each dataset is downloadable in Excel format from the CMS website. Looking forward, CMS will release new datasets regularly, to make data on immigrant populations more easily accessible to policymakers, civil servants, and academics.

Click Here to Check Out Our New Website


Landeninfo:


EMN Factsheets: Migratiebeleid per EU-lidstaat in 2021

De Country Factsheets van het Europees Migratienetwerk (EMN) geven snel inzicht in het migratiebeleid en de belangrijkste beleidsontwikkelingen per EU-lidstaat in 2021 (Engels). Of het nu gaat om economische migratie, asiel, mensenhandel en -smokkel, minderjarige migranten of andere migratiethema’s. Met alle migratiecijfers en -trends in handige statistieken.


IND: Analyse Chavez-verblijfsaanvragen

De hoogte van de instroom van aanvragen op grond van het arrest ChavezVilchez is stabiel. De kenmerken van de aanvrager laten eveneens een constant beeld zien. Het soort gezin dat een beroep doet op het arrest lijkt echter te veranderen. Het lijkt steeds vaker te gaan om gezinnen, waarin de ouders een relatie hebben en in het buitenland wonen. De derdelander ouders hebben geen aanvraaghistorie en hebben een vergunning aangevraagd op grond van verblijf bij een pasgeboren Nederlands kind. De inwilligingspercentages vertonen vanaf maart 2019 eveneens een stabiel beeld. Verklaringen voor het hoge inwilligingspercentage net na het arrest, de daling vanaf begin 2018 en de stabilisatie begin 2019 liggen in een combinatie van logistieke en inhoudelijke factoren die zich achtereenvolgens voordeden in het beslisproces.

https://ind.nl/nl/documenten/06-2022/analyse-chavez-vilchez-iii-oktober-2021.pdf, okt21


Nieuwsbrief 18, 2022

ICMPD: Analyse der Zusammenhänge zwischen Schutz, Entwicklungschancen und Entscheidungen über irreguläre Migration in einem Transitland

Bei der Entscheidung, in ein anderes Zielland zu migrieren, kommt eine größere Palette an Faktoren zum Tragen als die dem ursprünglichen Aufbruch zugrundeliegende Suche nach umfassender Sicherheit. Wie in mehreren Studien gezeigt, sind die Möglichkeit, eine Arbeitsstelle zu finden, der Zugang zu einem sicheren Aufenthaltsstatus, ein demokratisches politisches System sowie der Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung und Unterstützung nach der Ankunft, gefolgt vom Zugang zu eigenen Landsleuten, die Haupteinflussfaktoren für diese Entscheidung. Bei einem längeren Aufenthalt in einem Transitland werden auch die jeweiligen Lebensbedingungen vor Ort bedeutsamer. Dabei haben die allgemeinen Aussichten auf Arbeitsmarktzugang im Transitland die größte Bedeutung. Sind die Arbeitsmarkt- und Integrationsbedingungen aussichtslos, entscheiden sich MigrantInnen selbst bei guten Aussichten auf einen legalen Aufenthaltsstatus für die Weiterreise in ein anderes Zielland; finden sie hingegen in einem zuvor nur als Transitland angesehenen Land eine Arbeitsstelle, so kann dies dazu führen, dass sie sich trotz zunächst schwieriger Aufenthaltsbedingungen dort niederlassen.

https://www.icmpd.org/file/download/58145/file/IKAM%2520Final%2520Report_DE_2022.pdf, juni 22

Policy Brief: Irreguläre Migration und Ziellandentscheidung: Ändert sich die Zukunft von MigrantInnen in den Transitländern des Westbalkan?
https://www.icmpd.org/file/download/58147/file/IKAM%2520Policy%2520Brief_Juni%25202022.pdf


Pharos: Seksueel en gendergerelateerd geweld bespreekbaar maken bij vluchtelingenvrouwen – methodiekomschrijving

In deze methodiekomschrijving lees je hoe je in vijf bijeenkomsten seksueel of gendergerelateerd geweld bespreekbaar kunt maken en kennis over dit onderwerp bij vrouwen met een vluchtelingenachtergrond kunt vergroten. De methodiekomschrijving is bedoeld voor organisaties, individuele professionals en/of vrijwilligers.

Lees onderliggende onderzoek hier.
https://www.pharos.nl/kennisbank/seksueel-en-gendergerelateerd-geweld-bespreekbaar-maken-bij-vluchtelingenvrouwen-methodiekomschrijving/, juni22


European Journal of Migration and Law: Migrant Labour in the Agri-food System in Europe: Unpacking the Social and Legal Factors of Exploitation

met oa: Karin Astrid Siegman: Migrant Labour in Dutch Agriculture: Regulated Precarity

The Covid-19 pandemic has placed the contradictions that characterize the conditions of migrant workers in Dutch horticulture in the spotlight. Central and Eastern European (CEE) workers’ low labour and living standards contrast with the sector’s high productivity. This article disentangles these contradictions by analysing their legal, economic, and social causes through the lens of the power resources approach. Countering discourses that depict rights abuses as exceptional and relate them to rogue employers, the article shows that migrant precarity has been legalised in the context of the highly flexibilised Dutch labour market. Workers’ location at the bottom of an agri-food chain dominated by retailers and their dependency on employers weakens their economic position. Trade unions’ lack of effective outreach to CEE migrants has not helped to counter this disempowerment. Engaging with these sources of migrant farmworkers’ disempowerment also helps us to identify entry points for change sketched in the article’s conclusion.

https://brill.com/view/journals/emil/24/2/emil.24.issue-2.xml, juli22


Tijdschrift de lage landen: Nieuwkomers in het Noorden

In dit nummer lees je hoe Frans Hals en andere Vlaamse kunstenaars het 17de-eeuwse Haarlem veranderden, over Belgische vluchtelingen in Nederland tijdens WOI en Afghaanse en Oekraïense vluchtelingen nu en een tweegesprek met experts Sara Cosemans en Marlou Schroven over recente migratie naar de Lage Landen.

https://www.de-lage-landen.com/edition/de-lage-landen-n-3-2022, aug22


Landeninfo:


Nieuwsbrief 17, 2022

Nederlandse arbeidsinspectie: Monitor arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling 2020-2021

In 2020 en 2021 zijn in Nederland tien strafrechtelijke onderzoeken naar arbeidsuitbuiting afgerond met in totaal 26 slachtoffers en negentien daders en 52 bestuursrechtelijke onderzoeken ernstige benadeling waarbij 235 werkenden en 59 werkgevers betrokken waren. Dat is een daling bij het strafrecht en een stijging bij het bestuursrecht. Dit komt overeen met de verwachting die in het Nationaal Dreigingsbeeld 20171 werd beschreven. Wellicht wijzigt dit beeld in de toekomst nu het kabinet voornemens is de mogelijkheden voor strafrechtelijke vervolging van daders te verbeteren.

Uit de afgeronde onderzoeken blijkt dat 98 procent van de slachtoffers arbeidsuitbuiting en ernstig benadeelden arbeidsmigrant is. Het zijn overwegend mannen. Meer dan de helft van de slachtoffers van arbeidsuitbuiting en meer dan driekwart van de ernstig benadeelden verblijft en werkt legaal in Nederland. Arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling vindt plaats in verschillende sectoren van de arbeidsmarkt, vaak bij ondernemingen die op het eerste gezicht bonafide lijken. Uit de afgeronde onderzoeken arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling in 2020 en 2021 blijkt dat daders en betrokken werkgevers veelal mannen zijn met de Nederlandse nationaliteit. Zij zijn gemiddeld ouder dan hun slachtoffers of de door hen ernstig benadeelde werknemers.

https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/publicaties/2022/07/07/monitor-arbeidsuitbuiting-en-ernstige-benadeling-2020-2021, 7.7.22


Landeninfo:


ECtHR: Updated Case-law Guides on Immigration and on Article 4 of Protocol No. 4

The Guide on Immigration includes key jurisprudence of the Court in immigration-related cases and addresses access to territory, summary returns, expulsion, extradition, removal and its procedural aspects.
The Guide on Article 4 of Protocol No. 4 to the Convention sums up the jurisprudence on the prohibition of collective expulsions of aliens including some examples of cases that amounted to collective expulsions and others cases where the Court did not find a violation. 

EHRM: case-law guides on Immigration and on Article 4 of Protocol No. 4, 18.6.22


Proefschrift Rik Huizinga: Ervaringen jonge mannelijke vluchtelingen uit Syrië

De aankomst en blijvende aanwezigheid van jonge Syrische mannelijke vluchtelingen in Nederland tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 leidde tot stevige politieke en maatschappelijke discussies. De veronderstelde traditionele normen en waarden van Syrische mannen zouden afbreuk doen aan ‘de Nederlandse nationale identiteit’ en hun opvattingen over gender- en partnerrollen werden regelmatig als problematisch, onwenselijk en zelfs potentieel gevaarlijk ervaren.

Huizinga toont aan dat, in tegenstelling tot populaire en polariserende berichtgevingen, jonge Syrische mannen op actieve en diverse manieren de ingrijpende veranderingen in hun leven proberen te verwerken en zich zodoende op verschillende manieren inspannen om te participeren in de Nederlandse maatschappij. Op zoek naar thuisgevoelens maken zij gebruik van verschillende aspecten van hun identiteit, hetgeen een simplistische kijk op hoe jonge Syrische mannen hun leven organiseren onderuithaalt.

Soms botsen Jonge mannelijke Syrische vluchtelingen tijdens hun zoektocht echter met lokale bewoners en gemeenschappen. De vluchtelingen stuiten op de nodige institutionele barrières en bureaucratie en zijn daarnaast tijdens hun dagelijkse routines vaak slachtoffer van sociaalruimtelijke uitsluiting, stigmatisering en discriminatie. Desondanks wordt de verantwoordelijkheid voor integratiesucces in Nederland vaak bij nieuwkomer gelegd.

Proefschrift: http://hdl.handle.net/(...)ff-93bb-44dd96590b70


Dolores Sesma Carlos, Michel Oris, Jan Kok: Coping with ageing: An historical longitudinal study of internal return migrations later in life in the Netherlands

Persons with a stepwise migration trajectory are more likely to return later in life to places where they resided during adulthood. Deteriorating health status, low socioeconomic status, or having no partner are associated with a higher propensity to return to a birthplace or childhood dwelling place. However, returns to places of origin or childhood, to places of adulthood, and long-distance migrations decreased over time.

The results underline the diversity of return migration types among elderly people according to past migrant experiences and other demographic events, indicating the importance of expanding the notion of return migration beyond place of origin.

https://www.demographic-research.org/volumes/vol46/27/default.htm, 26.4.22


EMN-onderzoek: Nederlandse benadering (alternatieven voor) vreemdelingenbewaring in lijn met andere EU-lidstaten

Nederland staat net als andere lidstaten vreemdelingenbewaring toe in terugkeerprocedures en internationale beschermingsprocedures. Voor lidstaten is het altijd een uiterste middel.

De vijf meest voorkomende alternatieven voor vreemdelingenbewaring van EU-lidstaten zijn: Meldplicht, Verplichting om op een aangewezen plaats te verblijven, Inname van documenten, zoals een paspoort of reisdocument, Verplichting om het verblijfsadres aan de autoriteiten door te geven, en Afgifte van een borgsom of vrijlating op borgtocht. Ook Nederland past deze alternatieven toe, op de verplichting om het verblijfsadres aan de autoriteiten door te geven na. In Nederland is dit geen alternatief voor vreemdelingenbewaring, maar een algemene plicht in migratieprocedures.


Boek: Niet Gay Genoeg

Het boek bevat 28 verhalen van onterecht afgewezen LHBTI-asielzoekers, waarvan maar sommigen na jarenlange procedures toch geloofd werden door de IND. De verhalen zijn voorzien van prachtige portretten van de fotograaf Mona van den Berg.

Koop het boek


Nieuwsbrief 16, 2022

WHO: World report on the health of refugees and migrants

Many refugees and migrants face poorer health outcomes than the host populations. Addressing their health needs is, therefore, a global health priority and integral to the principle of the right to health for all. The key is to strengthen and maintain health systems by ensuring that they are refugee- and migrant-sensitive and inclusive.

Health outcomes are influenced by a whole host of determinants. However, refugees and migrants face additional determinants such as precarious legal status; discrimination; social, cultural, linguistic, administrative and financial barriers; lack of information about health entitlements; low health literacy; and fear of detention and deportation.

This publication outlines current and future opportunities and challenges and provides several strategies to improve the health and well-being of refugees and migrants. It is an advocacy tool for national and international policy-makers involved in health and migration.

Summary Report
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1451966/retrieve, 20.7.22


European Parliament paves the way towards recognition of Domestic Workers in Europe

T he European Parliament in Plenary adopted a resolution Towards a common European action on care, an important step forward towards the value, recognition and professionalisation of the domestic sector in Europe. The text includes EFFAT key demands to improve working conditions of domestic workers.

In particular, the report:

 • Calls for the inclusion of domestic workers within the scope of the Health & Safety Directive 89/391
 • Calls on Member states to ratify and implement ILO Convention 189 concerning decent work for domestic workers and no. 190 on violence and harassment in the world of work
 • Recognizes that in PHS services, care and non-care activities are highly intertwined and calls on European Commission to address in the European care strategy the challenging working conditions of all domestic workers ensuring recognition and professionalization

This adoption is a clear political message from the European Parliament to the Commission to promote the recognition of Domestic Workers, including through effective measures in the upcoming European Commission Care Strategy.

https://effat.org/in-the-spotlight/european-parliament-paves-the-way-towards-recognition-of-domestic-workers-in-europe/, 6.7.22


LIBE: The Fundamental Rights of Irregular Migrant Workers in the EU Understanding and reducing protection gaps

This study aims to inform policy debates about how to protect more effectively the fundamental rights of irregular migrant workers in the EU. It analyses the nature and causes of the gaps between the fundamental rights protections enshrined in EU legal standards and the rights realised by irregular migrants working in EU Member States in practice, and it discusses strategies for how these ‘protection gaps’ can be reduced.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/702670/IPOL_STU(2022)702670_EN.pdf, juli22


IND: Duiding inwilligingspercentages asiel over de periode 2015-2021

Doel van de aanvullende analyse is meer context en duiding te geven bij de inwilligingspercentages asiel 2021. Deze percentages zijn in context geplaatst voor de periode 2015 tot en met 2021 voor verschillende soorten procedures, te weten eerste asielaanvragen, tweede en opvolgende aanvragen, zijinstroom asielzaken en nareisaanvragen.

Geconcludeerd kan worden dat het inwilligingspercentage voor de verschillende procedures in 2021 hoger ligt dan in de enkele voorgaande jaren, maar vergelijkbaar is met het inwilligingspercentage in de jaren 2015 en 2016. Dit is toe te schrijven aan een verscheidenheid van verklaringen, die betrekking lijken te hebben op of doorwerken naar alle procedures.

https://ind.nl/nl/documenten/06-2022/onderzoeksrapport-duiding-inwilligingspercentages-asiel-juni-2022.pdf, mrt22


Amnesty International: Afghanistan: Death in slow motion: Women and girls under Taliban rule

In less than a year, the Taliban have decimated the rights of women and girls in Afghanistan. They have violated women’s and girls’ rights to education, work and free movement; demolished the system of support for women and girls fleeing domestic violence; arbitrarily detained women and girls for infractions of the Taliban’s discriminatory rules; and contributed to a surge in the rates of child, early and forced marriage. Women who peacefully protested against these restrictions and policies have been harassed, threatened, arrested, forcibly disappeared, arbitrarily detained and tortured.

https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2022/07/ASA1156852022ENGLISH.pdf, 27.7.22


Landeninfo:


IND: Analyse instroom alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Het aandeel eerste asielaanvragen afkomstig van een amv fluctueerde in de afgelopen vijf jaar, maar neemt na 2019 toe. Was in 2019 nog 4,8% van het totale aantal eerste asielaanvragen afkomstig van een amv, in 2020 is dit aandeel gestegen naar 7,2%. In 2021 is 9,3% van het aantal eerste asielaanvragen afkomstig van een amv. Op de korte termijn is er sprake van een stijgende trend, maar wanneer langer terug wordt gekeken zou je ook kunnen spreken over een ‘dip’ in 2019.

Als mogelijke verklaringen voor de stijging in het aantal eerste asielaanvragen van amv’s, noemden IND-medewerkers dat amv’s vaak het beeld lijken te hebben dat zij in Nederland gemakkelijker een verblijfsvergunning kunnen krijgen, en gemakkelijker en sneller gezinshereniging aan kunnen vragen dan in andere EU-landen. Daarnaast lijken amv´s het beeld te hebben dat de opvang in Nederland beter is geregeld dan in andere Europese landen. Uit de literatuurstudie kwam naar voren dat het Nederlandse nareisbeleid lijkt op dat van veel andere lidstaten (omdat het is gebaseerd op dezelfde Europese richtlijn), met twee relevante verschillen: 1) het is in sommige andere lidstaten lastiger om een nareisaanvraag in te dienen voor personen met een subsidiaire beschermingsstatus en 2) in diverse andere lidstaten uit de top-10 van amv ontvangende landen moet de nareisaanvraag door de nareiziger in het land van herkomst ingediend worden.

https://ind.nl/nl/documenten/07-2022/analyse-instroom-alleenstaande-minderjarige-vreemdelingen-juni-2022.pdf, juni22


Nieuwsbrief 15, 2022

Landeninfo:


Kinderombudsman - Rapport Onderzoek naar een tijdige asielprocedure voor amv's bij de IND

In dit rapport onderzoekt de Kinderombudsman een klacht over de IND. De klacht gaat over de asielaanvraag van een Soedanese minderjarige die uit Soedan vluchtte toen hij 13 jaar was. Het besluit op zijn asielaanvraag kwam pas na vier jaar. Naar aanleiding van deze klacht roept de Kinderombudsman de IND op om asielaanvragen van jongeren die alleen naar Nederland zijn gevlucht met voorrang te behandelen.

https://www.kinderombudsman.nl/nieuws/kinderombudsman-behandel-asielaanvragen-amvs-met-voorrang, 28.6.22


The Greens/EFA Group and PICUM: Resilience and Resistance in Defiance of the Criminalisation of Solidarity across Europe

According to our media monitoring, at least 89 people were criminalised in the EU between January 2021 and March 2022.10 Out of them, 18 people faced new charges, while the other 71 were ongoing cases from previous years. Four of them are migrants themselves. Three people were convicted and 15 acquitted, while all the other cases are still ongoing. People have been criminalised for actions including providing food, shelter, medical assistance, transportation and other humanitarian aid to migrants in dire conditions; assisting with asylum applications; and rescuing migrants at sea.

In the vast majority of the cases (88%), human rights defenders were charged with facilitation of entry, transit or stay, or migrant smuggling (depending on how the crime is defined in the national legislation). It is also notable that the criminalisation of solidarity has continued, and in certain cases even soared during periods in which many countries adopted COVID-19 restrictions, at a time when human rights defenders risked their own personal safety and health to leave their homes to help others. Emergency measures adopted to address the COVID-19 pandemic have been used to limit access to reception facilities and detention centres, to impose fines on organisations providing services during lock-downs or after the curfew, and to limit the right to freedom of assembly.

https://picum.org/wp-content/uploads/2022/06/CriminalizationStudy_EN_web.pdf, juni22


EMN: Vreemdelingenbewaring en alternatieven voor bewaring in NL en EU

Het Nederlandse beleid voor (alternatieven voor) vreemdelingenbewaring verschilt niet wezenlijk met dat van andere EU-lidstaten. Nederland staat net als andere lidstaten vreemdelingenbewaring toe in terugkeerprocedures en internationale beschermingsprocedures. Voor lidstaten is het altijd een uiterste middel.

De vijf meest voorkomende alternatieven voor vreemdelingenbewaring van EU-lidstaten zijn: Meldplicht, Verplichting om op een aangewezen plaats te verblijven, Inname van paspoort of reisdocument, Verplichting om het verblijfsadres aan de autoriteiten door te geven, Afgifte van een borgsom.

Nederland past deze alternatieven toe, op de verplichting om het verblijfsadres aan de autoriteiten door te geven na. In Nederland is dit geen alternatief voor vreemdelingenbewaring, maar een algemene plicht in migratieprocedures. Het is onbekend hoe vaak deze alternatieven worden toegepast.

In lidstaten is weinig bekend over de effectiviteit van bewaring en de alternatieven voor bewaring door de geringe beschikbare data. Er zijn dus weinig gegevens over de gevolgen voor asiel- en terugkeerprocedures, de kosteneffectiviteit en de mate waarin fundamentele rechten van migranten worden gewaarborgd. Wel voerden 5 lidstaten een onderzoek of evaluatie uit naar de effectiviteit van vreemdelingenbewaring in vergelijking met alternatieven in asielprocedures (BG, HR, LV, LU, SI) en terugkeerprocedures (BE, BG, LV, SI). Daaruit bleek dat er bij terugkeerprocedures  vanuit bewaring vaker sprake kan zijn van gedwongen vertrek.

 • Lees de benchmark van EMN Nederland voor een uitgebreid overzicht van de overeenkomsten en verschillen tussen het Nederlandse beleid voor vreemdelingenbewaring en het beleid van andere EU-lidstaten
 • Lees het EMN-onderzoek voor het beleid voor vreemdelingenbewaring in de EU-lidstaten met een vergelijkende analyse: 'Onderzoek: Vreemdelingenbewaring en alternatieven voor bewaring

https://www.emnnetherlands.nl/actueel/benchmark-nederlandse-benadering-alternatieven-voor-vreemdelingenbewaring-lijn-met-andere, 14.7.22


Nieuwsbrief 14, 2022

Istanbul Protocol: Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

This revised edition strengthens the widely recognized and highly valued Istanbul Protocol on the effective investigation into and documentation of torture and ill-treatment. Relying on multi-sectoral engagement, specialized global expertise and practical experiences of law, health and human rights professionals in the field, including members of United Nations anti-torture mechanisms, the updated edition seeks to fortify the implementation of international norms and preventive tools to assist survivors of torture worldwide. The Istanbul Protocol and the accompanying “Istanbul Principles” also serve as a global standard against which the delivery of expert legal and medical evidence can be benchmarked in the investigation and prevention of torture. The Istanbul Protocol should appeal to a wide variety of stakeholders, including States, civil society, doctors, psychologists, social workers, lawyers, forensic specialists, asylum officers, human rights officers and many others.

https://www.ohchr.org/en/publications/policy-and-methodological-publications/istanbul-protocol-manual-effective-0, 29.6.22


Landeninfo:


WI 2022/13 Opvolgende asielaanvragen

In deze werkinstructie wordt de procedure en de werkwijze met betrekking tot opvolgende asielaanvragen toegelicht. Daarnaast wordt in deze werkinstructie nader uitgelegd in welke gevallen kan worden afgezien van horen en hoe de (EDT-)procedure verloopt.

https://puc.overheid.nl/ind/doc/PUC_1292046_1/1/, 1.7.22


WI 2022/11 Herbeoordelen Asiel

Deze werkinstructie geeft een nadere toelichting op de huidige wet- en regelgeving over het intrekken en niet verlengen van verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd en het intrekken en afwijzen van verblijfsvergunningen asiel voor onbepaalde tijd en beoogt een uniforme uitvoeringspraktijk te bewerkstelligen.

https://puc.overheid.nl/ind/doc/PUC_1291966_1/1/, 1.7.22


Stacey Vanderhurst : Unmaking Migrants - Nigeria's Campaign to End Human Trafficking

Over the past fifteen years, antitrafficking personnel have stopped thousands of women from traveling out of Nigeria and instead sent them to the federal counter-trafficking agency for investigation, protection, and rehabilitation. Government officials defend this form of intervention as preemptive, having intercepted the women before any abuses take place. Yet many of the women protest their detention, insist they were not being trafficked, and demand to be released.

As Stacey Vanderhurst argues, migration can be a freely made choice. Unmaking Migrants shows the moments leading up to the migration choice, and it shows how well-intentioned efforts to help women considering these paths often don't address their real needs at all.

https://www.cornellpress.cornell.edu/book/9781501763533/unmaking-migrants/, 15.6.22


ECtHR: Factsheets on Accompanied migrant minors in detention and Migrants in detention

These thematic reviews include an update on the relevant ECtHR case law concerning the detention of accompanied minors and the detention of migrants, respectively. The ECtHR factsheets summarize cases where the Court addressed violations of fundamental rights concerning the right to life, conditions of detention, deprivation of liberty, challenges to the lawfulness of the detention and/or the right to respect for family life.

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Migrants_detention_ENG.pdf, juni22
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Migrants_detention_ENG.pdf, juni22


ICJ: Training materials and database on Alternatives to Detention for Migrant Children

The International Commission of Jurists (ICJ) has published a set of training materials on Alternatives to Detention for Migrant Children, which can be found in English, Bulgarian, Greek, Polish, French and Dutch.

In addition, as part of the project CADRE (Children’s Alternatives to Detention protecting their Rights in Europe), the ICJ also developed a searchable database to facilitate access to extracts of laws and jurisprudence, best practices, and standards, on alternatives to detention for migrant children for legal professionals dealing with cases of migrant children.

https://www.icj.org/eu-training-materials-on-alternatives-to-detention-for-migrant-children/, 29.4.22
https://www.icj.org/jurisprudence/


Forugh Karimi: De moeders van Mahipar - Een ode aan de sterke vrouw

Ramín Sam Manzel (34) is radioloog. Als hij op een dag terugkomt van zijn avonddienst treft hij zijn vrouw Sarah aan in een plas bloed bij hun appartement in Amsterdam-Oost. Ze is neergestoken en de verdachte is voortvluchtig...

Ramín is op zijn derde samen met zijn moeder Lolo als vluchteling naar Nederland gekomen en Lolo houdt tot in het graf zijn afkomst angstvallig voor hem verborgen. Mondjesmaat komt Ramín te weten wie hij is en vanwaar hij komt – maar pas als zijn grote liefde Saráh Lolo’s dagboeken voor hem vertaalt, valt alles op z’n plek. Stukje bij beetje wordt ook duidelijk wie de dader is van de aanslag op Saráh en dan komt alles in een heftige, maar ook ontroerende stroomversnelling.

https://www.meridiaanuitgevers.com/boeken/de-moeders-van-mahipar, 28.1.22


Nieuwsbrief 13, 2022

Richard Staring, Nienke Boesveldt en Mieke Kox : ‘Vechten met het leven’ , Een kwalitatief onderzoek onder ongedocumenteerde oudere migranten in Nederland

Het boek beschrijft de dagelijkse problematiek op het gebied van huisvesting, inkomen, gezondheid en sociale inbedding van de oudere langdurig verblijvende ongedocumenteerden in Nederland. Het rapport laat op soms onthutsende wijze zien hoe de ouderen, die vaak wel bij de overheid bekend zijn, een gemarginaliseerd bestaan leiden in de Nederlandse samenleving.

Dit sociaalwetenschappelijke onderzoek naar de leefsituatie van oudere ongedocumenteerden maakt deel uit van een tweeluik samen met de Juridische Verkenning van het Recht op Voorzieningen en Verblijf van Ongedocumenteerde Ouderen in Nederland. Beide rapporten werden opgesteld op verzoek van De Regenboog Groep.

De Regenboog Groep wil met deze twee onderzoeken een nationale discussie stimuleren over de onhoudbaarheid van het restrictieve vreemdelingenbeleid voor de groep oudere, langdurig in Nederland verblijvende ongedocumenteerden en de noodzaak om tot een duurzame oplossing te komen.

https://www.boomdenhaag.nl/webshop/vechten-met-het-leven, juni22


Safoura Ghaeminia: Volwassen worden tussen tegenstrijdige grenslijnen: Mogelijkheden en belemmeringen in de levensloop van alleenstaande minderjarige asielzoekers

Dit proefschrift gaat over de levensloop van alleenstaande minderjarige asielzoekers in Nederland. Door biografische interviews met negentien mensen die tussen 1995 en 2005 naar Nederland kwamen, geef ik inzicht in wat deze jongeren op langere termijn helpt en belemmert om hun leven hier vorm te geven. Hierbij richt ik mij op aspecten van het ‘gewone leven’, namelijk de schoolloopbaan, het opbouwen van een sociaal netwerk en de emotionele verbondenheid met Nederland.

De geïnterviewden waren ten tijde van het interview 27 tot 35 jaar oud en hadden toen een verblijfsvergunning of de Nederlandse nationaliteit. In hun verhalen kwamen twee centrale bronnen van continuïteit naar voren: de ene groep ervaarde continuïteit door (dromen over) een succesvolle schoolloopbaan en een goede positie op de arbeidsmarkt en de andere groep door (het opbouwen van) een hecht sociaal netwerk (inclusief het eigen gezin). Voor beide groepen was de eerste periode in Nederland zowel ontwrichtend als bevrijdend. Gevoelens van machteloosheid, vervreemding en instabiliteit gingen gepaard met een gevoel van vrijheid en/of het zien van een goede toekomst.

Rond het 18e jaar ontstonden er tegenstrijdigheden tussen individuele wensen en verwachtingen en de mogelijkheden binnen maatschappelijke structuren. Dit geldt vooral voor mensen die na hun 18e een periode geen verblijfsvergunning hadden (in asielprocedure of onrechtmatig verblijf) en daardoor niet langer naar school konden. Deze periode heeft ook op langere termijn, als zij eenmaal een verblijfsvergunning hebben, invloed op hun participatie in en emotionele verbondenheid met Nederland.

Dit proefschrift laat vijf structurele factoren zien die – in samenspel met individuele wensen en verwachtingen van het leven - van invloed zijn op de levensloop van alleenstaande minderjarige asielzoekers, namelijk het opvangsysteem, het onderwijs, het ontbreken van een verblijfsvergunning na het 18e jaar, het negatieve discours rondom migranten en vluchtelingen en sociale contacten.

Al met al bevestigt dit proefschrift de conclusie uit onderzoeken in andere Europese landen dat voor (jonge) migranten structurele factoren worden gekenmerkt door tegenstrijdige tempo’s, waarbij deze tempo’s vaak niet aansluiten op de individuele beleving van tijd en van volwassenheid.

https://research.vu.nl/en/publications/becoming-adult-in-between-contradictory-borderlines-opportunities, 3.6.22


Siruno, L., Swerts, T., & Leerkes, A. : Personal Recognition Strategies of Undocumented Migrant Domestic Workers in The Netherlands.

The struggle for recognition of undocumented migrants is usually portrayed as a public affair involving the contestation of legal status. We advance a broader conceptualization that demands attention to the more intimate sphere where relational processes of recognition take place in interactions with significant others. Based on 70 in-depth interviews, we identify four recognition strategies adopted by Filipino undocumented migrant domestic workers in the Netherlands: being the breadwinner, taking pride in work, creating a sense of belonging, and being civically engaged. By illustrating the importance of personal recognition, this paper contributes to ongoing debates on recognition and migrant agency.

https://doi.org/10.1080/15562948.2022.2077503, 10.6.22


Lodder, G.G.: Recht doen of recht hebben: een analyse van de rechten van de migrant op bescherming door de staat tegen arbeidsuitbuiting

Labour exploitation of migrants is a serious problem worldwide, also in Europe and in the Netherlands. Since the entry into force of the Palermo Protocol (2000), labour exploitation has been regarded as a form of the criminal offense of human trafficking. This means that the approach is largely aimed at the most serious forms of exploitation and at criminal prosecution of the perpetrators. The legal position of the victims is subordinate to the criminal proceedings. This study focuses on the rights of migrants to protection against labour exploitation; in the EU and in the Netherlands in particular. Labour exploitation is herein defined as a violation of labour standards laid down in different jurisdictions. Based on an analysis of human rights, criminal law, the right to free movement of persons and migration law for third country nationals, how protection is offered to migrants against labour exploitation. The research identifies the rights that migrants can derive from these four jurisdictions and analyses how access to these rights are facilitated by the state. Due to this combination of aspects, this study contributes to increasing insight into migrant's rights to protection against labour exploitation by the state

https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/3284950, 21.4.22


PICUM:Guide to Undocumented Workers’ Rights at Work under International and EU Law

Undocumented workers have rights and protections under various legal frameworks at international, regional and national level. As a reference guide to all stakeholders, the guide provides an overview of EU directives applicable to undocumented workers, including EU employment laws; the application of Article 4 of the European Convention on Human Rights; important case law from the European Court of Justice and the European Court on Human Rights; and UN Human Rights Treaties and International labour standards relevant to migrant workers.

Overall, it shows that undocumented workers have a broad range of rights as people and as workers, in particular in terms of equal treatment and entitlements and benefits stemming from past employment, as well as when they are victims of crime.

However, undocumented face enormous barriers in claiming their rights in the workplace, in filing complaints, participating in proceedings and actually receiving due wages and compensation. The lack of safeguards against immigration enforcement, in particular, poses significant challenges in holding employers and businesses accountable for violations of undocumented workers’ rights, which are a systemic part of the business model of many sectors.

While recognising these barriers, the guide seeks to support and promote increased use of the existing legal frameworks to claim the rights of undocumented workers, as well as work to reform problematic laws and gaps in implementation. We hope this resource may be useful to assist worker organising, negotiations, and reform of laws and procedures, as well as individual cases and strategic litigation when it is safe and in the interests of the individual workers concerned.

https://picum.org/wp-content/uploads/2022/04/Guide-to-undocumented-workers-rights-EN.pdf, juni22


Guide de sensibilisation : L’inclusion des personnes d’origine étrangère par l’économie sociale et solidaire dans les villes européennes

Pour pallier aux difficultés d’accès à l’emploi, des collectifs de personnes d’origine étrangère – avec et sans titre de séjour – se coordonnent autour d’activités en économie sociale et solidaire, qui répondent à leurs besoins comme à ceux de la société.

Le projet Union Migrant Net (AMIF), vise à mettre en valeur des initiatives en économie sociale vectrices d’inclusion des personnes migrantes, en identifiant de bonnes pratiques au sein des municipalités européennes dans un Guide de sensibilisation.

Ce Guide de sensibilisation vise à partager les résultats de cette enquête, et à tirer de bonnes pratiques de projets européens emblématiques. Il est également disponible en anglais.

Télécharger la version francophone (PDF), juni22


Leger des Heils Amsterdam: In Europa uitgebuit, nergens beschermd - Een onderzoek naar de bescherming van slachtoffers van mensenhandel met een Dublinclaim

Met de wijziging van de Vreemdelingencirculaire in 2019 sluit Nederland slachtoffers van mensenhandel die in een ander Europees land binnen zijn gekomen in de praktijk uit van het krijgen van bescherming. Nederland verwijst hen terug naar het land waar ze juist zijn uitgebuit. Het doen van aangifte in Nederland levert weinig op, zowel voor het slachtoffer als in de strijd tegen mensenhandel.

Uit de verhalen van onze cliënten, de eerdere grote mensenhandelzaken Kluivingsbos en Koolvis en andere informatie lijkt een duidelijk verband te bestaan tussen (internationale) drugshandel en uitbuiting in de seksindustrie, waarbij de criminele activiteiten van de Nigeriaanse maffia ook in Nederland plaatsvinden. Er is te weinig zicht op Nigeriaanse mensenhandel in Nederland en Nigeriaanse slachtoffers mensenhandel krijgen niet de bescherming waar zij recht op hebben.

https://www.legerdesheils.nl/files/InEuropauitgebuitnergensbeschermd-RechtinZicht-LegerdesHeilsjuni2022.pdf, juni22


Sabine Jansen CoC Nederland : Trots of Schaamte, Het Vervolg

De belangrijkste vraag waarop in dit onderzoek een antwoord gezocht werd, luidt: Is de manier waarop de geloofwaardigheid van seksuele gerichtheid (en genderidentiteit) beoordeeld wordt inderdaad verbeterd sinds Werkinstructie WI 2018/9, zoals de staatssecretaris stelde? Wordt er bij de beoordeling nu minder gebruikgemaakt van stereotypen? De vraag of er sinds WI 2018/9 meer of minder stereotypen voorkomen in de besluiten, valt in kwantitatieve zin niet te beantwoorden, in ieder geval niet op basis van dit onderzoek. Wel is duidelijk geworden dat nog altijd beslist wordt op basis van stereotypen. Hoewel de tekst van WI 2018/9 verbeterd is ten opzichte van WI 2015/9, wordt nog altijd verwacht dat de asielzoeker innerlijke processen heeft doorgemaakt en daarover kan vertellen. De begrippen ‘(proces van) bewustwording en zelfacceptatie’ worden nog steeds gebruikt, letterlijk of in de vorm van synoniemen. Hieruit blijkt dat de staatssecretaris de kritiek volstrekt niet serieus genomen heeft.

https://www.coc.nl/wp-content/uploads/2022/06/Trots-of-Schaamte-het-vervolg-digitale-versie-2022.pdf, 14.6.22


Nieuwsbrief 12, 2022

PICUM: Guide to defend rights of undocumented workers

PICUM published a new guide that sets out the rights of undocumented workers under international and EU law, and references relevant case law from the EU Court of Justice and the European Court of Human Rights. Issues addressed include wage theft, excessive working hours, confiscation of documents, workplace discrimination, unsafe working conditions and labour accidents, human trafficking, and forced labour. This guide seeks to support and promote the use of existing legal frameworks to claim the rights of undocumented workers, as well as work to reform problematic laws and address gaps in implementation.

https://picum.org/wp-content/uploads/2022/04/Guide-to-undocumented-workers-rights-EN.pdf, apr22


Landeninfo:


Committee of Ministers CoE: Recommendation to protect the rights of migrant, refugee and asylum-seeking women and girls

Acknowledging the risk of violence and barriers that migrant, refugee and asylum-seeking women face that are gender-specific, the Committee of Ministers called upon all Member states to take the necessary measures to work towards the elimination of any discrimination, the empowerment of migrant, refugee and asylum-seeking women and girls for their effective access to rights, and to ensure their protection from all forms of violence against women, including trafficking in human beings. This guidance should be regarded at all stages of the migration process, not only during the reception, but also during residence, integration, and even return.

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407, 20.5.22


Lilie Chouliaraki and Myria Georgiou: 'The Digital Border Migration, Technology, Power'

What is the role of digital technologies is shaping migration today? How do digital infrastructures, platforms, and institutions control the flow of people at the border? And how do they also control the public narratives of migration as a “crisis”? Finally, how do migrants themselves use these same platforms to speak back and make themselves heard in the face of hardship and hostility?
This is a story of exclusion, marginalization, and violence, but also of care, conviviality, and solidarity. Through it, the border emerges neither as strictly digital nor as totally controlling. Rather, the authors argue, the digital border is both digital and pre-digital; datafied and embodied; automated and self-reflexive; undercut by competing emotions, desires, and judgments; and traversed by fluid and fragile social relationships—relationships that entail both the despair of inhumanity and the promise of a better future.

https://nyupress.org/9781479850969/the-digital-border/, juni22


Huub Dijstelbloem: Borders as Infrastructure - The Technopolitics of Border Control

Taking Europe's borders as a point of departure, the author shows how borders can transform and multiply and how they can mark conflicts over international orders. Borders themselves are moving entities, he claims, and with them travel our notions of territory, authority, sovereignty, and jurisdiction. The philosophies of Bruno Latour and Peter Sloterdijk provide a framework for Dijstelbloem's discussion of the material and morphological nature of borders and border politics.

Dijstelbloem offers detailed empirical investigations that focus on the so-called migrant crisis of 2014–2016 on the Greek Aegean Islands of Chios and Lesbos; the Europe surveillance system Eurosur; border patrols at sea; the rise of hotspots and “humanitarian borders”; the technopolitics of border control at Schiphol International Airport; and the countersurveillance by NGOs, activists, and artists who investigate infrastructural border violence. Throughout, Dijstelbloem explores technologies used in border control, including cameras, databases, fingerprinting, visual representations, fences, walls, and monitoring instruments. Borders can turn places, routes, and territories into “zones of death.” Dijstelbloem concludes that Europe's current relationship with borders renders borders—and Europe itself—an “extreme infrastructure” obsessed with boundaries and limits.

https://mitpress.mit.edu/books/borders-infrastructure, aug21


EMN: Vreemdelingenbewaring en alternatieven voor bewaring

EMN-onderzoek in EU-lidstaten naar (alternatieven voor) vreemdelingenbewaring in de procedures voor internationale bescherming en terugkeer. Het onderzoek gaat onder meer in op de overeenkomsten en verschillen tussen lidstaten, de uitdagingen en best practices.


Nieuwsbrief 11, 2022

Statewatch report A clear and present danger: Missing safeguards on migration and asylum in the EU’s AI Act 

The EU's proposed Artificial Intelligence (AI) Act aims to address the risks of certain uses of AI and to establish a legal framework for its trustworthy deployment, thus stimulating a market for the production, sale and export of various AI tools and technologies. However, certain technologies or uses of technology are insufficiently covered by or even excluded altogether from the scope of the AI Act, placing migrants and refugees - people often in an already-vulnerable position - at even greater risk of having their rights violated.

https://www.statewatch.org/media/3282/sw-a-clear-and-present-danger-ai-act-migration-11-5-22.pdf, 12.5.22


Landeninfo:


GRETA : guidance note addressing the risks of trafficking relating to the war in Ukraine and the ongoing humanitarian crisis

The note identifies six main areas which need quick implementation and gives recommended actions on how to implement them. The areas addressed are registration and safe migration routes, immediate assistance and integration, information and awareness-raising, detection of potential victims and traffickers, vulnerable groups and co-operation and co-ordination.

https://rm.coe.int/guidance-note-on-addressing-the-risks-of-trafficking-in-human-beings-r/1680a663e2, 4.5.22


WHO: Addressing the health challenges in immigration detention, and alternatives to detention: a country implementation guide

This country implementation guide outlines current evidence, knowledge and best practices relating to the health and health challenges of refugees and migrants in immigration detention, as well as alternatives to detention.

It highlights key principles and international commitments, summarizes the current status and health challenges and provides practical considerations for addressing the health challenges of refugees and migrants in immigration detention, as well as the implementation of alternatives to detention.

Specific areas for intervention include providing comprehensive training for staff, ensuring safeguards, providing psychological support and providing tools to prevent the spread of communicable diseases.

The guide also promotes engagement-based alternatives to detention. While the main intended audience is policy-makers across sectors at local, national and regional levels, the guide is also of value for health planners, relevant ministries, international organizations, management of immigration detention facilities and their staff, and researchers.

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/migration-and-health/publications/2022/addressing-the-health-challenges-in-immigration-detention,-and-alternatives-to-detention-a-country-implementation-guide-2022, mei22


IDC: Gaining Ground: Promising Practice to reduce and end immigration detention

This report provides an overview of practical examples and recent developments in the field of ATD, in order to highlight promising practice and encourage further progress in this area among governments, local authorities, international organisations, civil society and community actors, and other stakeholders. The report also includes an Annex compiling short country profiles for the 47 countries included in the research mapping.

https://idcoalition.org/publication/gaining-ground-promising-practice-to-reduce-end-immigration-detention/, 16.5.22 


Matilde Rosina: The Criminalisation of Irregular Migration in Europe

This book explores the criminalisation of irregular migration in Europe. In particular, it investigates the meaning, purpose, and consequences of criminalising unauthorised entry and stay. From a theoretical perspective, the book adds to the debate on the persistence of irregular migration, despite governments’ attempts at deterring it, by taking an interdisciplinary approach that draws from international political economy and criminology. Using Italy and France as case studies, and relying on previously unreleased data and interviews, it argues that criminalisation has no effect on migratory flows, and that this is due to factors including the latter’s structural determinants and the likely creation of substitution effects. Furthermore, criminalisation is found to lead to adverse consequences, including by contributing to vicious cycles of irregularity and insecurity.

https://www.pagesofhackney.co.uk/webshop/product/the-criminalisation-of-irregular-migration-in-europe-globalisation-deterrence-and-vicious-cycles-lse/, 17.5.22


Nieuwsbrief 10, 2022

Spotlight Report on Global Migration

To make real progress on the commitments of the Global Compact for Migration, the first International Migration Review Forum (IMRF) should strongly advocate for a shift towards rights-based, gender-responsive, and permanent regular pathways for migration, regularization of undocumented migrants, and protection of migrants’ rights, including labor rights. The IMRF and follow up action must acknowledge the reality of climate-displacement, calling for regular pathways for those who are displaced. Real global cooperation is necessary to build resilient, people-centered economies that address the drivers of migration in a coherent and holistic way.

https://spotlightreportmigration.org/wp-content/uploads/SRGM_EN.pdf, mei22


Pharos: gezondheidszorg arbeidsmigranten

De arbeids- en woonomstandigheden kunnen grote impact hebben op gezondheid en welzijn van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa die laaggeschoold werk doen. Hoewel de meesten hun gezondheid een ruime voldoende geven als zij net in Nederland zijn, zien we grote risico’s voor de gezondheid op lange termijn. Door de lange werkdagen, hoge productiedruk en fysiek zware arbeid, loopt deze groep werknemers grotere risico’s op fysieke gezondheidsklachten. Ook het risico op mentale gezondheidsproblemen lijkt groter, door de chronische stress veroorzaakt door een hoge werkdruk, een laag en onzeker inkomen, en slechte en onzekere woonomstandigheden. https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2022/04/Zorg-en-voor-arbeidsmigranten-rapport-Pharos.pdf, apr22


Lorenzo Piccoli & Philippe Wanner : The political determinants of the health of undocumented immigrants: a comparative analysis of mortality patterns in Switzerland

The health of undocumented immigrants is an important concern in most societies. The aim of this study is to analyse whether there is an association between inclusive health care policies and the mortality patterns of undocumented immigrants, or the distribution of different causes of death among those who have died.

We analyse individual data concerning the deceased in Switzerland between 2011 and 2017. We find a difference in the patterns of mortality between undocumented immigrants and the other groups of the population. Specifically, death from circulatory system diseases is twice as frequent among undocumented immigrants compared to documented immigrants and Swiss citizens. However, this difference is smaller in the Swiss cantons that have more inclusive health care policies towards undocumented immigrants.

We interpret these results as an indication that policies that expand access to health services lead to better outcomes for undocumented immigrants. This finding has implications for research on civic stratification and public health. Further analysis is needed to evaluate the effects of extending public health care for undocumented immigrants in different contexts.

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-022-13188-8, 22.4.22


Protecting the rights of migrant workers in irregular situations and addressing irregular labour migration: A compendium

This ILO Compendium on Protecting the Rights of Migrant Workers in Irregular Situations and Addressing Irregular Labour Migration explains the various situations that can lead migrant workers into irregular status; the rights of migrant workers in irregular situations; and the relevant international legal frameworks and guidance. It further identifies practices of States, employers’ and workers` organizations that facilitate respect and promotion of the human rights of all migrant workers, regardless of status. The compendium presents practices that can help prevent irregular labour migration, including through pathways out of irregularity, and facilitate improvements in labour migration processes, increasing benefits for migrant workers and their families, nationals and countries of origin and destination.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_832915.pdf, dec21


Inspectie J&V: Tijd voor Kwaliteit

De beoordeling van asielaanvragen schiet vaak tekort omdat er te weinig ervaren medewerkers zijn om de vaak complexe dossiers te behandelen. De inspectie ziet de complexiteit van asielaanvragen toenemen. Daarbovenop krijgen de nieuwe en onervaren krachten bij de IND volgens de inspectie onvoldoende tijd om een asielaanvraag goed voorbereid te behandelen. Een IND-medewerker heeft vaak maar een dag om het asielgesprek met de asielzoeker uit te voeren. 

https://www.inspectie-jenv.nl/binaries/inspectie-venj/documenten/rapporten/2022/05/03/rapport-tijd-voor-kwaliteit/Rapport+Tijd+voor+kwaliteit.pdf, 3.5.22


Landeninfo:


RSA: Beneficiaries of international protection in Greece Access to documents and socio-economic rights

Het Griekse beleid verwacht ten aanzien van statushouders onmiddellijke autonomie en zelfvoorzienendheid. In samenhang met chronische juridische en praktische belemmeringen in toegang tot sociaal-economische rechten, zorgt dit in veel gevallen voor dakloosheid en extreme materiële deprivatie. Dit geldt ook voor de statushouder die terugkeert uit een andere EU-lidstaat. Volgens RSA levert deze situatie een schending van artikel 3 EVRM op.

https://rsaegean.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-03_RSA_BIP_EN.pdf, 31.3.22


ACVZ: Een toekomstgericht arbeidsmigratiebeleid is nu nodig

De adviesraad pleit ervoor dat er een interdisciplinair orgaan wordt opgericht bij de overheid of bij een onafhankelijk adviesorgaan dat de Nederlandse regering op basis van een brede welvaartbenadering adviseert. Dit orgaan zou daarbij diverse groepen in de samenleving moeten raadplegen, waaronder deskundigen, werkgevers, werknemers, lokale bestuurders en burgers. Op die manier kan de regering een weloverwogen, toekomstgericht arbeidsmigratiebeleid ontwikkelen dat is afgestemd op het functioneren van de arbeidsmarkt als geheel en bijdraagt aan de brede welvaart in onze samenleving.

https://www.adviescommissievoorvreemdelingenzaken.nl/binaries/adviescommissievoorvreemdelingenzaken/documenten/publicaties/2022/05/03/toekomstgericht-arbeidsmigratiebeleid-is-nu-nodig/20220502+De+toekomst+van+arbeidsmigratie+-+position+paper+ACVZ.docx.pdf, 3.5.22


Statewatch and TNI: At what cost? Funding the EU’s security, defence, and border policies, 2021–2027

The massive increase in security spending will strengthen ‘Fortress Europe’ and further the long-standing goal of the EU and its member states to externalise border control to third countries regardless of these policies’ devastating consequences. The objective of containing unwanted people fleeing war and persecution outside Europe’s borders has been strongly prioritised in the 2021–27 security and migration funds:

Frontex will be provided with unprecedented funding of €5.6 billion from 2021-2027, a 194% increase compared to the previous budgetary cycle, and is to play a key role in identifying and evaluating relevant research activities as part of the Civil Security for Society homeland security research programme.

There is no funding to undertake search and rescue operations in the Mediterranean. There are only limited requirements to consult the Fundamental Rights Agency.

https://www.statewatch.org/publications/reports-and-books/at-what-cost-funding-the-eu-s-security-defence-and-border-policies-2021-2027/, 3.5.22


Jan Bleyen: Ooit zal ik iemand zijn

"Het woord ‘illegaal’ zou ik niet voor mezelf gebruiken. Zelfs van het woord ‘vluchteling’ hou ik niet. Dat is niet hoe ik het ervaren heb. Wanneer ben je vluchteling? Als je niets hebt, denk ik. Als je niets hebt. Sommige mensen houden er gewoon niet van als je hen vluchteling noemt. Dan ben je iemand die onder de bomen heeft moeten slapen toen je hier kwam, zoiets. Het is kleinerend. Ik hou er niet van. ‘Nieuwkomer’ vind ik een mooi woord." Historicus Jan Bleyen luisterde naar de ervaringen van Manso, zijn vroegere leerling Nederlands: hoe hij als jongen vertrok uit Sierra Leone, een man werd en al tien jaar in België woont, zonder papieren. In slimme, openhartige en soms ook grappige fragmenten uit zijn dagelijks bestaan vertelt Manso over vroeger, nu en later – een levensloop die Charlotte Peys vat in aangrijpende tekeningen.

https://www.bol.com/nl/nl/p/ooit-zal-ik-iemand-zijn/9300000040194562/, mrt22


Nieuwsbrief 9, 2022

Anja van den Durpel: Diffusion of European norms up to the local level : irregular migrants’ access to housing in relation to the Facilitators Package

Are cities purely normtakers or (also) norm-makers? Through qualitative research it is studied whether and how four factors determine diffusion of European norms up to everyday life: party political preferences of the local government; Local formal competences; Mode of governance that leads to operationalisation; Mode of governance that leads to implementation. Specifically, the Facilitators Package on assistance to irregular migrants was examined in Bonn, Berlin, The Hague, Amsterdam, Stoke-on-Trent and London with regard to irregular migrants' access to housing.

https://biblio.ugent.be/publication/8748973, apr22


De Groene: De gemeente als uitsmijter van EU-burgers zonder werk

Dakloze arbeidsmigranten uit EU-landen krijgen in Nederland niet dezelfde hulp als Nederlandse daklozen. Nederlandse gemeenten schenden daarmee de rechten van de migranten. In Rotterdam zijn de gevolgen elke dag zichtbaar.

https://www.groene.nl/artikel/de-gemeente-als-uitsmijter, 20.4.22


ASKV: A SAFE HAVEN Onderzoek PAO-ambassade (2020-2021)

De activiteiten van de ambassade lijken de zelfregie van deelnemers duurzaam te verbeteren. Deelnemers ervaren meer eigenaarschap over hun dagelijks leven en hun bijdrage aan de PAO-ambassade. Het vermogen en het zelfvertrouwen om zelf beslissingen te maken, neemt door deelname aan de activiteiten toe. Ze voelen zich gemotiveerd om naar de ambassade te komen of naar andere activiteiten in de stad te gaan. Verder is sociaal contact tijdens cursussen een belangrijke bron van afleiding en geeft het een gevoel van ’erbij horen’ of thuiskomen.

Daarnaast beschrijven veel deelnemers een gevoel van ‘rehumanisering’ en het hervinden van een verloren stukje identiteit. Bij de activiteiten kunnen ze mens zijn in plaats van ‘ongedocumenteerde’ of ‘vluchteling’. Ook geven de cursussen deelnemers een impuls om meer ruimte in de samenleving in te nemen, bijvoorbeeld als verhalenverteller op een podium. Bovendien is de PAO-ambassade een soort opstapje naar andere organisaties en initiatieven in de stad. Deelnemers krijgen daardoor meer zeggenschap over hun leven.

https://www.askv.nl/wp-content/uploads/2022/04/ASKV_rapport_DEF_klein.pdf, apr22


WODC: Migrating EAST - The Potential application of behavioural insights in Dutch migration policy

Besluitvorming onder migranten heeft raakvlakken met veel principes uit de gedragswetenschap: het wordt beïnvloed door het gemak en de aantrekkelijkheid van de verschillende opties, is in hoge mate gebaseerd op sociale factoren en is tijdssensitief in verschillende aspecten.

In de Nederlandse beleidscontext wat betreft migratie zijn de juridische grenzen om aanvullende maatregelen te introduceren, bereikt. Dit biedt perspectief voor de toepassing van gedragsinzichten, wat in het beleid tot op zekere hoogte al gebeurt. Zo zijn procedures voor kennismigranten al versimpeld, waardoor het aantrekkelijker wordt voor die groep om naar Nederland te komen. Soortgelijke toepassingen van gedragsinzichten kunnen helpen om migratiebeleid effectiever te maken. Overigens dienen gedragsinzichten niet in de plaats te komen van traditionele beleidsinstrumenten, maar als aanvulling hierop te worden ingezet.

https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3170, 13.4.22


Landeninformatie:


IND Werkinstructies en Landeninformatie

https://ind.nl/Paginas/Werkinstructies-en-landeninformatie.aspx


Dubow T. & Kuschminder K. : Moral Exclusion, Dehumanisation, and Continued Resistance to Return: Experiences of Refused Afghan Asylum Seekers in the Netherlands

This paper examines how policies that deny the basic provision of shelter, food, and clothing to refused asylum seekers impact these individuals’ lived experiences and their decision-making regarding return migration. A key policy argument for the removal of government assistance in the Netherlands is that refused asylum seekers will be more likely to accept and enter return procedures when they are not given these provisions. This paper contests this claim.

Through 40 interviews with refused Afghan asylum seekers in the Netherlands, this paper first explores the embodied effects of state practices of dehumanisation for refused asylum seekers. Second, the paper demonstrates that, despite experiencing dehumanised conditions in the Netherlands, return to Afghanistan is strongly resisted by refused asylum seekers who consider return an impossible and unacceptable outcome.

The analysis centres refused asylum seekers as a key actor within the geopolitics of return governance and highlights their resistance to state coercion. The results conclude that the human rights of refused asylum seekers should be protected and that the provision of basic welfare should be considered a separate issue from that of enforcing returns.

https://doi.org/10.1080/14650045.2022.2055462, 15.4.22


ACVZ: Naar een gelijker speelveld bij vaststelling nationaliteit en identiteit van migranten.

Aan de hand van vier casussen maakt de adviesraad de knelpunten inzichtelijk die spelen bij de bewijsmaatstaf en bewijslastverdeling tussen individu en overheid bij het vaststellen van nationaliteit en identiteit. (Asiel)migranten hebben vaak een zwakke bewijspositie. Zo beschikken ze niet altijd over documenten. En als ze die hebben dan zijn dit volgens de overheid vaak niet de juiste. De manier waarop deze invulling geeft aan de samenwerkings-en onderzoeksplicht en het toepassen van het voordeel van de twijfel is voor verbetering vatbaar. In praktijk is de bewijsdrempel dermate hoog dat deze door migranten niet wordt gehaald. Dit roept de vraag op hoe redelijk de gestelde eisen dan zijn. Juist omdat de gevolgen ervan ingrijpend zijn: geen bescherming, langdurige scheiding van gezinsleden, geen kind-specifieke waarborgen.

Recent zien we enkele belangrijke koerswijzigingen vanuit de rechtspraak waarbij de lat voor de migrant iets lager wordt gelegd en er ruimte lijkt te komen voor meer maatwerk. Van belang is nu dat deze wijzigingen worden doorgevoerd in het beleidskader als de beslispraktijk hierop worden aangepast, zodat de menselijke maat (meer) terugkomt in het migratiebeleid.

https://www.adviescommissievoorvreemdelingenzaken.nl/binaries/adviescommissievoorvreemdelingenzaken/documenten/publicaties/2022/04/11/commentaar-naar-een-gelijker-speelveld-bij-de-vaststelling-nationaliteit-en-identiteit-van-migranten/20220407+Commentaar_4_Naar+een+gelijker+speelveld+bij+vaststelling+nationaliteit+en+identiteit+van+migranten.docx.pdf, 11.4.22


ACVZ advies: Amv-beleid is (nog steeds) in strijd met EU-Terugkeerrichtlijn

Op 14 januari 2021 oordeelde het HvJEU in het arrest TQ dat het Nederlandse amv-beleid niet voldoet aan de vereisten die de EU-Terugkeerrichtlijn stelt. Door een terugkeerbesluit te nemen maar niet over te gaan tot verwijdering blijft de amv in grote onzekerheid over zijn wettelijke status en zijn toekomst. Hoewel de staatssecretaris het beleid heeft gewijzigd, zet de adviesraad in deze signalering uiteen waarom het beleid nog steeds niet voldoet aan de vereisten van de EU-Terugkeerrichtlijn.
De adviesraad doet op basis deze signalering de volgende aanbevelingen:
1. Implementeer art. 10 lid 2 Terugkeerrichtlijn in een algemeen verbindend voorschrift, bijvoorbeeld in het Vreemdelingenbesluit. De huidige verwijzing naar het bijzonder buitenschuldbeleid is niet de meest aangewezen plaats voor de beoordeling van de beschikbaarheid van adequate opvang in het land van terugkeer.
2. Maak de voorwaarden die worden gesteld voor de toepassing van het buitenschuldbeleid verenigbaar met art. 10 lid 2 Terugkeerrichtlijn. De voorwaarden voor het buitenschuldbeleid zijn erg streng waardoor dit beleid nauwelijks wordt toegepast. Het is daarom van belang dat niet zonder een individuele beoordeling van de omstandigheden en belangen van de minderjarige, wordt aangenomen dat er sprake is van adequate opvang.
3. Veranker het belang van het kind in de Vreemdelingenwet om recht te doen aan internationale verplichtingen uit het EU-Recht en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

https://www.adviescommissievoorvreemdelingenzaken.nl/binaries/adviescommissievoorvreemdelingenzaken/documenten/publicaties/2022/04/15/signalering-amv-beleid-is-nog-steeds-in-strijd-met-eu-terugkeerrichtlijn/20220415+Signalering+amv-beleid.pdf, 15.4.22


Nieuwsbrief 8, 2022

Tiziana Caponio: Making sense of the multilevel governance of migration : city networks facing global mobility challenges

Examining several City Networks operating in the European Union and the United States of America’s multilevel political settings, the book brings migration research into conversation with both policy studies and political science. It argues that multilevel governance is the result of a contingent process of converging interests and views between leaders in network organisations and national governments, the latter continuing to play a key gatekeeping role on this topical issue even in the supranational EU system.

https://cadmus.eui.eu/handle/1814/74247, 2022


Dr. James Dennison : Re-thinking the drivers of regular and irregular migration: evidence from the Euro-Mediterranean

The report makes five contributions and recommendations:

 1. Irregular migration can be conceptualised as a two-step process: first, wanting to emigrate in general and, second, being willing to do so irregularly. Doing so allows the distinct determinants of each step to be disentangled.
 2. By covering 12 countries, the study highlights the commonalities across country contexts and provided a generalisable model of the two-step process, demonstrating which variables measuring each of the four theoretical approaches are shown to affect migration.
 3. Objective economic indicators like income and employment are shown to have weak predictive power when other factors are controlled for, highlighting the importance of thinking beyond just economics when designing policy interventions.
 4. The predictive power of psychological variables is highlighted, which should be incorporated into policy design and communication and further investigated.
 5. Most countries are shown to have typical determinants of emigration but those that have suffered war or are extremely rich are shown to be atypical in that the effects of socio-demographics are weakened or even reversed in these situations.

https://www.icmpd.org/file/download/57178/file/Rethinking%2520the%2520drivers.pdf, mrt22


COE: Guide on Family-Based Care for Unaccompanied and Separated Children

Developing a holistic approach to care that recognises all children as right holders is the first essential step that needs to be taken to ensure greater support to unaccompanied and separated migrant children arriving in Europe. This can, inter alia, be addressed through a legislative framework that supports protection in practice. Such a system also foresees necessary safeguards for all children to be able to understand their rights, access relevant services and benefit from holistic support.

Building on these key principles and needs, this Guide aims at clarifying key international standards and practical aspects in the field, thereby supporting Council of Europe member States in meeting their international commitments vis-à-vis unaccompanied and separated children.

https://rm.coe.int/steering-committee-for-human-rights-cddh-guide-on-family-based-care-fo/1680a4d5d9, 10.12.21


Landeninfo:


ICMPD Policy Brief: Networks and mobility: A case for complementary pathways

Complementary pathways have gained much prominence in recent global and European policy discussions as an innovative and new tool to broaden and scale up third-country solutions for refugees. While complementary pathways are commonly considered as new legal pathways that need to be developed for refugees, thereby perpetuating the narrative of refugees needing support while neglecting their human and social capital, various examples show that refugees do possess and use existing pathways and seek individual solutions outside of the refugee regime—if their resources and networks allow them to do so. Based on various examples, this policy brief, therefore, argues that facilitating movement for forced migrants based on their human and social capital could become the key added value of complementary pathways.

https://www.icmpd.org/file/download/57082/file/TRAFIG%2520Policy%2520brief%25203.pdf, juni21


Everaert: werken als EU-langdurig ingezetene

Als EU langdurig ingezetene word je niet getoetst aan het puntensysteem om een verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer te verkrijgen. Wel moet je aantonen dat je onderneming een goede kans van slagen heeft in Nederland, door onder andere het volgende aan te leveren:

 • ondernemingsplan met informatie over marktanalyse, product/dienst, prijs, organisatie en financiering
 • bewijs van te verwachten omzet: prognose van erkend boekhouder over de komende 3 jaar
 • eventuele noodzakelijke vergunningen om een beroep of bedrijf uit te oefenen
 • kopieën van behaalde diploma’s
 • kopie van de door de andere lidstaat afgegeven EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen

Een volledige lijst van de vereisten vind je op het aanvraagformulier verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen, onder het kopje zelfstandig ondernemer (377). Hier vind je een lijst met de landen waar het EU-langdurig verblijf aangevraagd kan worden, en de bijbehorende titels voor de status.

https://www.everaert.nl/nl/eu-langdurig-ingezetenen


GRETA: Report on online and technology-facilitated trafficking in human beings

This study was conducted by questionnaires to State parties, NGOs and tech companies and aimed to assess the extent to which technology impacted trafficking in human beings in both recruitment and exploitation. The report analysed the challenges detecting, investigating and prosecuting technology facilitated trafficking, strategies and good practices, training requirements, legal instruments and human rights, ethics and data protection. It concluded by providing recommendations on actions to improve these areas.

https://rm.coe.int/online-and-technology-facilitated-trafficking-in-human-beings-summary-/1680a5e10c, 18.3.22


EMN-onderzoek : Het herkennen, identificeren en beschermen van slachtoffers van mensenhandel

Het onderzoek geeft inzicht in recente beleidsontwikkelingen voor het beschermen van slachtoffers en het bestrijden van mensenhandel. 


PICUM: Turning 18 and undocumented: Supporting children in their transition into adulthood

For thousands of migrant children and young people in Europe, turning 18 means transitioning into an uncertain future, with too few resources to navigate this new phase in life. The safeguards that international and EU law guarantee to children, regardless of their residence status, no longer apply once they turn 18. Children lose preferential access to support and services like health care, specialised social workers, schooling and training, or a guardian. For hundreds of thousands of children with a precarious residence status, ageing out not only means losing the fundamental rights they held as children, but also becoming undocumented on their 18th birthday.

In this report, we provide an overview of how European countries facilitate or hinder access to secure residence status for children and young people ageing out. In addition, we highlight promising policies and practices and recommend ways forward.

The executive summary can be found here. Translations to French and Spanish will be published soon.
https://picum.org/wp-content/uploads/2022/04/Turning-18-and-undocumented_EN.pdf, 4.4.22


WI 2022/6 Evenredigheidstoets verlies Unieburgerschap na van rechtswege verlies Nederlanderschap

Deze werkinstructie geeft nadere inhoudelijke aanwijzingen voor de advisering door de IND in het kader van een optieprocedure op grond van artikel 6, eerste lid onder p RWN. Door middel van een evenredigheidstoets adviseert de IND aan de instantie die beslist op een optieverklaring over de vraag of het verlies van de rechten verbonden aan het Unieburgerschap evenredig is, afgewogen tegen de doelstelling van de verliesbepaling op grond waarvan het Nederlanderschap, en het Unieburgerschap, verloren is gegaan.

https://ind.nl/Documents/WI-2022-6.pdf, 1.4.22


ISI Report: 'Instrumentalising Citizenship In The Fight Against Terrorism'

This new report provides a global comparative analysis of legislation on deprivation of nationality as a national security measure, revealing alarming expansion of citizenship stripping powers since 9/11.

Key Findings:

 • 1 in 5 countries have since 9/11 introduced or expanded the power to deprive citizens of their nationality on the grounds of disloyalty, national security or terrorism. Europe is at the helm of this alarming trend.
 • 70% of countries provide in their law to deprive citizens of nationality due to disloyalty, treason, nationality security or involvement in terrorism.
 • 2/3 of these countries apply nationality deprivation powers explicitly to naturalised citizens, who often belong to minority groups; and 3/4 even lack safeguards to prevent statelessness.
 • The UK is winning the race to the bottom. It has used deprivation powers more often than most countries – stripping 212 people of citizenship on national security grounds between 2010 and 2020. This puts it in league with countries such as Bahrain.

https://institutesi.us10.list-manage.com/track/click?u=e5784428f36e3696ddd26f1dd&id=97b6d3166d&e=8ef687d56a, 29.3.22


Tsh Aw: Vreemdelingen op een kade

Dit boek is een belangwekkend en inzichtelijk portret van het moderne Azië, aan de hand van de migratiegeschiedenis van de familie van de schrijver. Zijn grootvader verliet in de jaren twintig van de vorige eeuw het vasteland van China, op zoek naar een nieuw leven in Maleisië. Tash Aw beschrijft de jaren die volgden door vele verhalen te vervlechten tot één geheel. Dat verhaal voert van kansloze immigranten naar succesvolle machthebbers, van afgelegen dorpjes naar nachtclubs in megasteden. Uit een kakofonie van stemmen in vele talen en dialecten distilleert Aw een bijzonder knap en complex beeld van een deel van de wereld dat nog altijd gevangen lijkt tussen een snel naderende toekomst en een verleden dat men niet wil loslaten.

https://www.debezigebij.nl/boek/vreemdelingen-op-een-kade/, mrt22


Nieuwsbrief 7, 2022

Website: Migrant rights

Migrants access to rights may be evaluated by measuring the rights granted to migrants in principle and in practice. The former is relatively straightforward and looks at international and regional treaty ratifications by States and their national law to respect, protect and fulfil migrants’ rights, while the latter requires looking at the implementation of rights, or if migrants’ rights are actually upheld and exercised. Measuring the rights granted to migrants and their effective access in practice is limited by a lack of data, information, resources, and the large number of rights requiring evaluation.  

https://www.migrationdataportal.org/themes/migrant-rights, 17.3.22


Landeninfo:

EUAA : Iran; Political opponents, journalists, activists [Q11-2022], 4.3.22


Claudia Aradau, Lucrezia Canzutti: Asylum, Borders, and the Politics of Violence: From Suspicion to Cruelty 

Critical scholarship in international relations, border, and migration studies has analyzed the cultures of suspicion that underpin border practices and have increasingly reshaped the politics of asylum globally. They have highlighted either the generalization of suspicion through the securitization of asylum or racialized and gendered continuities of colonial violence. We propose to understand the entanglements of continuity and discontinuity in the politics of asylum through “technologies of cruelty.” To conceptualize technologies of cruelty, we draw on Etienne Balibar's “topographies of cruelty” and Rita Laura Segato's “pedagogies of cruelty.” Empirically, the article argues that technologies of cruelty minimize, erase, undo, splinter, and devalue asylum seekers’ claims for protection in ways that objectify and dehumanize them. Methodologically, the argument is developed through an analysis of a corpus of asylum appeal decisions in the United Kingdom. Asylum appeals are a particularly important archive for the diagnosis of cruelty internationally, as they are both inscriptions of dominant knowledge and contestations over knowledge and claims to protection. They also allow us to trace how the politics of asylum is situated within global topographies of cruelty, shaped by technologies of cruelty and the deactivation of empathy.

https://academic.oup.com/isagsq/article/2/2/ksab041/6514224, apr22


R.S. Boerma, I.I. van Galen-Oosterkamp, G.E. Smid in Tijdschrift voor Psychiatrie: ‘They’re still adding more pain on me’; psychische klachten na vreemdelingendetentie

Wij verrichtten onderzoek met als doel de ervaringen van mensen die in vreemdelingendetentie hebben gezeten te beschrijven en na te gaan welke factoren van invloed zijn geweest op hun psychische gezondheid.

Vreemdelingendetentie werd door alle deelnemers als zeer ingrijpend ervaren en ging gepaard met psychische gezondheidsschade. Verbetering van de omstandigheden van detentie zou moeten liggen in meer duidelijkheid over de redenen en duur van detentie, een minder gevangenisachtig regime en het stoppen met isolatie in vreemdelingendetentie

https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/64-2022-3-artikel-boerma.pdf, 15.12.21


Matthieu Aikins : De tolk van Kabul

Een jonge Afghaanse tolk genaamd Omar neemt de onmogelijke beslissing om zijn door oorlog geteisterde land te ontvluchten. Hij zegt Laila, de liefde van zijn leven, vaarwel, zonder te weten wanneer ze elkaar weer zullen zien. Omar is een van de miljoenen vluchtelingen die huis, haard en familie achterlaten. Matthieu Aikins, een journalist die in Kabul woont, besluit zijn vriend op die levensgevaarlijke tocht te vergezellen. Hiervoor moet hij zowel zijn paspoort als zijn identiteit achterlaten. Tijdens hun odyssee door de bergen en over zee ontmoeten ze talloze mensen in het hart van de migratiecrisis: onbetrouwbare smokkelaars, harteloze grenspolitie en de mannen, vrouwen en kinderen die oorlog ontvluchten op zoek naar een beter leven. Dit uitzonderlijke boek brengt een van de meest controversiële kwesties van onze tijd scherp in beeld. De tolk van Kabul is een schrijnend, maar prachtig geschreven verhaal over grenzeloze liefde en vriendschap. Het is een hoopvol verslag van een gedeelde reis in een hopeloos verdeelde wereld.

https://www.alfabetuitgevers.nl/boek/de-tolk-van-kabul/, feb22


Nieuwsbrief 6, 2022

Migration Law Clinic, Expert opinion over de bescherming van de rechten van minderjarige burgers van de Unie: het recht op noodopvang in het licht van de EU-wetgeving

De auteurs onderzoeken of de gemeente Amsterdam handelt in overeenstemming met art. 20 VWEU door te weigeren noodopvang te bieden aan een moeder - onderdaan van een derde land - en haar minderjarige Nederlandse kind. Tevens onderzoeken de auteurs of de gemeente Amsterdam in overeenstemming met art. 21 VWEU handelt, door te eisen dat aanvragers minimaal twee jaar in de gemeente Amsterdam hebben gewoond voordat ze in aanmerking komen voor noodopvang.

https://migrationlawclinic.files.wordpress.com/2022/03/expert-opinion-shelter-final-version-1.pdf, 4.3.22


Landeninfo:

Asylos:

 • Côte d'Ivoire : Excision et violences conjugales (AFR2022-03)
 • Nigeria: Situation of lone elderly woman returning with health issues, without savings, and with limited family ties (AFR2021-20)
 • Colombia and Ecuador: Situation of openly homosexual men living with HIV/AIDS (AME2021-18)
 • Afghanistan: Taliban Treatment of Women with Past Experience Working for Medical NGOs Operating in Afghanistan (ASI2021-14)

WI 2022/4: Herkomstonderzoek in asielzaken

Deze WI beschrijft de instrumenten, de algemene uitgangspunten, de werkwijze bij herkomstonderzoek en de beoordeling hiervan. Benadrukt wordt dat dit een algemene instructie is over herkomstonderzoek en dat dit niet uitsluit dat er ook andere landgebonden informatie met betrekking tot herkomstonderoek beschikbaar kan zijn.

https://ind.nl/Documents/WI_2022-4.pdf, 11.3.22


Sergio Carrera / Ngo Chun Luk / Friederike Mager / Marco Stefan: European Union Policies on Onward and Secondary Movements of Asylum-seekers and Refugees - A Critical Overview of the EU's Migration Management Complex

This report examines European Union policies designed to manage the irregular movements of asylum-seekers and refugees from selected African and Asian countries, and what the EU calls 'secondary movements' inside the Schengen Area. It provides a detailed qualitative assessment of the EU's migration management complex i.e. the conglomerate of EU instruments and actors behind policies aimed at managing the unauthorised cross-border mobility by asylum seekers and refugees.

The report analyses the conceptual and methodological biases behind the 'pull and push migration theory' and the predominant use of 'migration maps' representing arrows symbolising unauthorised human journeys following seemingly linear 'migration routes' and heading towards the EU. It proposes that these conceptual and visual tools should no longer be used, and instead the focus should be on the roles and impacts of the EU migration management complex in co-creating and reproducing the very phenomena that they are seeking to address, i.e. irregular human mobility across various world regions and within Europe.

https://www.ceps.eu/ceps-publications/european-union-policies-on-onward-and-secondary-movements-of-asylum-seekers-and-refugees/?, 8.3.22


PICUM:  Barriers to return: Protection in international, EU and national frameworks

This new report analyses the international and EU legal framework which prevents people's return based on human rights and factual reasons, and presents a number of policies adopted by EU member states to grant access to rights and protection beyond asylum. Drawing from the comparison of ten national level case studies from eight different countries (Cyprus, France, Germany, Greece, Italy, the Netherlands, Spain, and Poland), the report provides key recommendations on how to ensure access to protection for everyone in need.

https://picum.org/wp-content/uploads/2022/02/Barriers-to-return_Protection-in-international-EU-and-national-frameworks.pdf, 7.3.22


 ACVZ commentaar - Het evenredigheidsbeginsel biedt perspectief. Herziening van de belangenafweging bij intrekking verblijfsvergunning

Dit derde commentaar gaat over het met terugwerkende kracht intrekken van verblijfsvergunningen. Deze intrekkingsmaatregel is pas na 2005 in het beleid geïntroduceerd. Daarvoor bestond deze mogelijkheid niet. De maatregel wordt toegepast in de gevallen waarin bijvoorbeeld in het verleden onjuiste inlichtingen zijn verstrekt, of dat er redenen van openbare orde bestaan of omdat niet langer aan de voorwaarden van de verblijfsvergunning wordt voldaan. Die intrekking gebeurt in de praktijk meer en meer na een aanzienlijk tijdsverloop tussen het feit en de daadwerkelijke intrekking van het verblijfsrecht. Zonder grondige evenredigheidstoets en rechtvaardiging in het individuele geval staat deze praktijk echter op gespannen voet met de menselijke maat.
De adviesraad concludeert dat de terughoudende wijze waarop de Nederlandse rechter bij intrekkingen van verblijfsvergunningen met terugwerkende kracht toetst aan het evenredigheidsbeginsel, niet langer houdbaar is. Intrekkingen moeten indringender worden getoetst of er moet in ieder geval terughoudend mee worden omgegaan.

https://www.adviescommissievoorvreemdelingenzaken.nl/publicaties/publicaties/2022/02/25/commentaar-het-evenredigheidsbeginsel-biedt-perspectief, 25.2.22

Eerste commentaar : 'Op Afstand horen. Rechtsbescherming asielzoekers onder druk'.
Tweede commentaar: 'Meten met meerdere maten; Het boetestelsel in de Wet inburgering'


Gerda Debyser: Vreemdeling

Deze boeiende jeugdroman vertelt het verhaal van een jonge vluchteling die een lange lijdensweg achter zich heeft en na twee jaar nog steeds niet wil praten over wat er precies gebeurd is.
De schrijfster kruipt met een sterk inlevingsvermogen in de huid van Liza, een meisje met een ongewone aandoening, dat hem langzaamaan uit zijn schulp haalt.

https://www.uitgeverijhetpunt.be/product/vreemdeling/


Nieuwsbrief 5, 2022

Lisa Berntsen, Conny Rijken, Tesseltje de Lange : Migranten zonder verblijfsvergunning - Rechten en sociaal-economische positie in Nederland

Ondanks pogingen van de Nederlandse overheid om niet-rechtmatig verblijf tegen te gaan en te ontmoedigen zijn er mensen die zonder verblijfsvergunning in Nederland leven. Over de manier waarop zij (over)leven en werken in Nederland is echter weinig bekend. Hoewel hun verblijf niet-rechtmatig is, betekent dit niet dat migranten zonder verblijfsvergunning geen rechten hebben. Integendeel. Dit boek verbindt de juridische wet- en regelgeving op nationaal en internationaal niveau met de sociaaleconomische werkelijkheid van deze kwetsbare groep migranten. Op basis van uniek empirisch materiaal toont deze studie de discrepantie tussen de rechten die ook voor migranten zonder verblijfsvergunning gelden, bijvoorbeeld als werknemers, als patiënten of als inwoners, en toont het de afwezigheid van bescherming in de dagelijkse praktijk. Het boek sluit af met een verkenning van mogelijkheden om de kwetsbare positie van migranten zonder verblijfsvergunning in Nederland te verbeteren.

https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/52883


UvH: Onder de radar

In de aanpak van de coronacrisis wordt de situatie van ongedocumenteerde migranten en statushouders te vaak over het hoofd gezien. Mensen ervaren dat het lastiger is om de juiste zorg te krijgen. Informatie in begrijpelijke taal mist. De coronacrisis maakt werk en inkomen onzeker en mensen hebben maar een beperkt vangnet om op terug te vallen. In de crisisaanpak en de heropening van de samenleving moet meer aandacht zijn voor de kwetsbare positie van ongedocumenteerde migranten en statushouders.

https://www.uvh.nl/uvh.nl/up/ZehrrwqKyJ_UvH_2022_Onder_de_Radar.pdf


Landeninfo:

 


WODC: De beheerslast van vreemdelingen in bewaring in detentiecentrum Rotterdam

Personeel van Detentiecentrum Rotterdam (DCR) heeft tussen 2015 en 2019 meer inspanningen moeten doen om grensoverschrijdende incidenten van vreemdelingen te beheersen. De oorzaken van deze toegenomen beheerslast zijn echter lastig aan te tonen. Een mogelijke verklaring is een dynamische wisselwerking tussen de veranderde achtergronden en kenmerken van de vreemdelingen en van de bewaarders in het DCR.

Lees het volledige rapport, 24.2.22


Nieuwsbrief 4, 2022

Landeninfo:


EUAA: Forecasting asylum-related migration flows with machine learning and data at scale

The approach draws on migration theory and modelling, international protection, and data science to deliver the first comprehensive system for forecasting asylum applications based on adaptive models and data at scale.

https://www.nature.com/articles/s41598-022-05241-8.pdf, 3.2.22


KIS: Gezinshereniging van Eritrese AMV's

Vluchtelingen jonger dan 18 jaar, die alleen in Nederland aankomen, de Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV), kunnen binnen 3 maanden nadat hun asielaanvraag is goedgekeurd een verzoek indienen om hun ouders naar Nederland over te laten komen. Een gezinshereniging is in principe een vreugdevolle gebeurtenis. Maar de periode rondom die hereniging is ook een risicovolle fase, waarin diverse problemen kunnen ontstaan, zo signaleerde het Nederlands Jeugdinstituut.

In samenwerking met het Nidos (jeugdbescherming voor vluchtelingen) voerden de onderzoekers Marjan de Gruijter en Ruth Yohannes, beiden verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van KIS, een verkenning uit naar de knelpunten rond de gezinshereniging van de grootste groep AMV-ers in ons land, afkomstig uit Eritrea.

https://www.kis.nl/artikel/gezinshereniging-van-eritrese-alleenstaande-minderjarige-vluchtelingen, 21.1.22


Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek): Arbeidsmigratie in het licht van arbeidsmarktfricties

Arbeidsmigratie is één van de mechanismen die kan worden gebruikt om arbeidsmarktfricties tegen te gaan. Die arbeidsmarktfricties worden naar verwachting in Nederland en de hele EU de komende jaren steeds groter als gevolg van een vergrijzende beroepsbevolking en snelle technologische ontwikkelingen. Arbeidsmigratie van binnen de EER vormt alleen op korte termijn een oplossing voor mismatches op de Europese arbeidsmarkt. Op langere termijn zou het relatief grote arbeidspotentieel van buiten de EER oplossingen kunnen bieden om voldoende aanbod van arbeid te genereren en de vergrijzing van de beroepsbevolking te beperken. Daar is wel expliciet arbeidsmigratiebeleid voor nodig dat er nu nog niet is. Of dat beleid er komt ligt aan de politieke keuze om arbeidsmarktfricties te verhelpen met het ruimer faciliteren van arbeidsmigratie tegenover of in aanvulling op maatregelen om de matching van vraag en aanbod op de Nederlandse arbeidsmarkt te verbeteren.

https://hetkenniscentrumarbeidsmigranten.nl/wp-content/uploads/2022/01/INT-AR-Paper-4-Arbeidsmigratie-in-het-licht-van-arbeidsmarktfricties.pdf, feb22


C.M.F. Mommers: Voluntary return and the limits of individual responsibility in the EU Returns Directive

Het concept 'vrijwillige terugkeer' is een cruciaal maar vaak slecht begrepen onderdeel van de EU-Terugkeerrichtlijn, die regels stelt voor de terugkeer onrechtmatig in EU-lidstaten verblijvende migranten. Vrijwillige terugkeer biedt hun de kans krijgen zelf te vertrekken en zo uitzetting en eventuele detentie kunnen voorkomen. Maar hiermee wordt ook de primaire verantwoordelijkheid voor het terugkeerproces bij het individu neergelegd. Dit terwijl deze verantwoordelijkheid alleen vaag is gedefinieerd in de Richtlijn, waardoor EU-lidstaten deze heel breed kunnen interpreteren. Zo kan het individu sneller de 'schuld' krijgen als terugkeer niet lukt, zelfs als dit bijvoorbeeld aan het land van terugkeer lag. En dit kan dan alsnog tot (onterechte) detentie of andere consequenties leiden voor dat individu.

Dit proefschrift kijkt daarom hoe deze eigen verantwoordelijkheid duidelijker kan worden afgebakend. Hierbij wordt gekeken naar twee elementen van vrijwillige terugkeer in de Richtlijn: de terugkeerplicht (die bepaalt wat de migrant wel en niet moet doen om terug te keren) en de vrijwillige vertrekperiode (die bepaalt hoe lang hij of zij krijgt om aan deze plicht te voldoen). Uitgangspunt hierbij is dat een goed begrip van deze onderdelen alleen kan worden verkregen door deze te bekijken vanuit de driehoeksverhouding tussen het individu, de EU-lidstaat en het land waar naartoe teruggekeerd gaat worden. Een analyse van de rechten en plichten die deze drie partijen tegenover elkaar hebben leidt uiteindelijk tot de formulering van 25 richtsnoeren, die moeten zorgen voor een duidelijkere en eerlijkere praktische toepassing van de regels omtrent vrijwillige terugkeer door EU-lidstaten.

https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/3264310, 10.2.22


Ms. Farzaneh Mohseni : Migrating Birds: Uncensored true stories of 12 Iranian women who left their homeland for a better life

Farzaneh immigrated from Iran to Europe, finally choosing to live permanently in the U.K. as a British citizen. She gave up life in her homeland for a new reality like nothing she had imagined. Her original romantic ideas about immigration were fantasies, all destined to be replaced with the challenges and hardships that began when she left her home country. Migrating Birds is her dramatic story, along with the accounts of eleven other Iranian immigrant women, who were willing to share in this book what the change to a new culture and new way of life was really like for them.

https://www.amazon.com/Migrating-Birds-Uncensored-stories-homeland/dp/B09MYTFW81, 2.12.21


Nieuwsbrief 3, 2022

Noël van Veen, ASKV: Staatssecretaris met een realistische kijk op asiel en migratie gewenst

Een staatssecretaris met een realistische kijk op asiel en migratie is broodnodig. Als oud-wethouder in Amsterdam weet Van der Burg, de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie, als geen ander wat de gevolgen van een niet-sluitend asielbeleid zijn voor de grote steden. Het restrictieve beleid van de staatssecretarissen die Van der Burg voorgingen, hebben niet voor minder mensen zonder geldige verblijfspapieren gezorgd. Integendeel zelfs, de gevolgen daarvan merken maatschappelijke organisaties in de grote steden dagelijks.

https://joop.bnnvara.nl/opinies/staatssecretaris-met-een-realistische-kijk-op-asiel-en-migratie-gewenst, 27.1.22


Pakhuis de Zwijger: Nieuw Amsterdam Manifest

Met oa een pleidooi voor inclusief beleid voor ongedocumenteerden.

https://issuu.com/pakhuisdezwijger/docs/nam_def-2022-issuu


Karolina Nikielska-Sekula, Amandine Desille: Visual Methodology in Migration Studies - New Possibilities, Theoretical Implications, and Ethical Questions

This open access book explores the use of visual methods in migration studies through a combination of theoretical analyses and empirical studies. The first section looks at how various visual methods, including photography, film, and mental maps, may be used to analyse the spatial presence of migrants. The second section addresses the processual building of narratives around migration, thereby using formats such as film and visual essay, and reflecting upon the ways they become carriers and mediators of both story and theory within the subject of migration. Section three focuses on vulnerable communities and discusses how visual methods can empower these communities, thereby also focusing on the theoretical and ethical implications of migration. The fourth section addresses the issue of migrant representation in visual discourses. The fifth and concluding section comprises of a single methodological chapter which systematizes the use of visual methods in migration studies across disciplines, with regard to their empirical, theoretical, and ethical implications. 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-67608-7.pdf, mei 2021


Analysis of current practices and challenges regarding the avoidance and reduction of statelessness in Europe

https://rm.coe.int/analysis-of-current-practices-and-challenges-regarding-the-avoidance-a/1680a3e25c, jan22


Landeninformatie:


WI 2022/1 werkwijze nader onderzoek

Deze werkinstructie is bedoeld om beslismedewerkers in asielzaken te helpen de bestaande professionele ruimte te gebruiken om te beslissen en toepassing te geven aan het verlenen van voordeel van de twijfel zoals vermeld in artikel 31, zesde lid, Vreemdelingenwet. Daarnaast is de ervaring van de Knopen Doorhak Teams (KDT) die de IND in 2021 heeft ingesteld dat het helpt om in lastige zaken overleg te voeren over nut en noodzaak van een aanvullend gehoor of onderzoek. Een aanvullend gehoor of onderzoek leidt immers niet per definitie tot een ander of beter besluit. Het KDT kan helpen om een knoop door te hakken bij lastige zaken en kan helpen bij het maken van een afweging van nut en noodzaak van een aanvullend gehoor of onderzoek. Op deze manier wordt ook voorkomen dat de behandeltijd van een asielaanvraag onnodig wordt vertraagd.

https://ind.nl/Documents/WI_2022-1.pdf, 12.1.22


Sonja Fransen, Hein de Haas: Trends and Patterns of Global Refugee Migration

This paper studies long-term trends and patterns in global refugee migration. We explore the intensity, spread, and distance of refugee migration at a global, regional, and country level between 1951 and 2018. The analysis did not detect a long-term increase in the global intensity of refugee migration. Primarily depending on levels of conflict, refugee numbers have fluctuated at levels of between 0.1 and 0.3 percent of the world population. Apparent increases in numbers of the globally displaced are driven by the inclusion of populations and countries that were previously excluded from the data. While refugee populations continue to be concentrated in countries with low-to-medium income levels, the analysis reveals several geographic shifts in refugee migration. Refugees tend to come from a shrinking number of origin countries and move to an increasing variety of destination countries. This trend seems to reflect a concentration of recurrent conflict cycles in a relatively small number of countries and a parallel increase in the number of safe destinations. Although the vast majority of refugees remain near to origin countries, the average distance between origin and destination countries has increased over time, presumably linked to the greater ease of travel and migration-facilitating networks.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/padr.12456, 1.12.22


UN Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: Report Secretary General

Promoting safe and regular migration

101. States are urged to cooperate through State-led and other regional, subregional and cross-regional processes and platforms to expand and diversify rights-based pathways for regular migration. Such efforts should be grounded in labour market realities and decent work; promote pathways for migrants affected by disasters, climate change and environmental degradation and other migrants in vulnerable situations; and facilitate family reunification and regularization for migrants in irregular situations. ...

103. States are urged to cooperate with other States and local governments, including through their consular and diplomatic missions, to uphold the right to proof of legal identity for all migrants, regardless of status, by ensuring that all children are registered at birth and by providing identification documents to prove legal identity and facilitate access to services, participation and protection of rights

https://migrationnetwork.un.org/sites/g/files/tmzbdl416/files/resources_files/sgs_report_english.pdf, 27.12.21


VNG: Gemeentelijk beleid mensenhandel

Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het signaleren en de aanpak van mensenhandel. Ook hebben zij een belangrijke rol bij het bieden van hulpverlening en opvang aan slachtoffers en daders. Daarom is in het interbestuurlijke programma een afspraak opgenomen dat alle gemeenten in 2022 beleid moeten hebben gericht op de aanpak van mensenhandel. Daarnaast moet er een landelijk dekkend netwerk van zorgcoördinatie zijn en moet de aanpak geborgd zijn in werkende afspraken tussen de zorg- en veiligheidsketen.

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in waar gemeenten staan met de aanpak van mensenhandel, welke ondersteuningsbehoefte ze nog hebben en wat andere dingen zijn die hen helpen dan wel belemmeren bij het werken aan deze aanpak.

https://vng.nl/sites/default/files/2022-01/rapportage_onderzoek_aanpak_mensenhandel.pdf, 22.11.21


WI 2022/2: Richtlijnen voor afgifte van arbeidsmarktaantekening bij verblijf langer dan drie maanden

Met deze werkinstructie wordt duidelijkheid verschaft in welke gevallen een bepaalde arbeidsmarktaantekening aangetekend moet worden op de sticker ‘Verblijfsaantekening Algemeen’. Deze sticker houdt verband met de aanvraag om verlening of verlenging van de verblijfsvergunning dan wel met de aanvraag om wijziging van de beperking waaronder de verblijfsvergunning eerder was verleend. Daarom zijn in deze instructie ook de arbeidsmarktaantekeningen opgenomen zoals die op de verblijfsdocumenten staan.

https://ind.nl/Documents/WI_2022-2.pdf, 17.1.22


IDC's Strategic Position on Alternatives To Detention

IDC uses ATD as a systems change strategy towards ending immigration detention and building migration governance systems that ensure dignity and human rights. This involves developing and implementing community-centred ATD that strengthens and protects migrant communities for the long-term, and promotes ripple effects that lead to strong, equitable and sustainable societies overall.

https://idcoalition.org/publication/idcs-strategic-position-on-atd/, 25.1.22


Nieuwsbrief 2, 2022

Procedures


Landeninformatie:


Asylos

 • Ghana: Accessibility of Dialysis (AFR2020-27
 • Nigeria: Mental Health Treatment (AFR2021-09)
 • Somalia: Situation of 'Westernised' Returnees (AFR2021-16)
 • Afghanistan: Treatment of Family Members of Human Rights Activists and Former Government Supporters after the Taliban Take-over (ASI2021-13)
 • Afghanistan: Availability of Psychiatric Treatment for Returnees with Mental Health Conditions and Treatment of Returnees with Mental Health Conditions by the Taliban (ASI2021-12)
 • Egypt: Opposing Female Genital Mutilation (FGM), Social Impact, and Availability of State Protection (MEN2021-18
 • Egypt: Christians in Egypt & Obtention of Citizenship (MEN2021-17

IND-werkinstructie 2021/21 - Inburgering in het buitenland

De volgende onderwerpen komen in deze werkinstructie aan bod:

 1. Wie moet het basisexamen inburgering doen?
 2. Vrijstellingen
 3. Geldigheidsduur examenuitslag
 4. Bezwaar-, klachten- en restitutieprocedure basisexamen inburgering

Deze werkinstructie vervangt Wi 2020/3 .
https://ind.nl/Documents/WI_2021-21.pdf


Niet eerder gepubliceerde IND Werkinstructies

 • WI 2021/7, 15.6.21 - Middelen van bestaan
 • WI 2021/6, 20.4.21 - Uniform opvoeren en afsluiten van een intrekkingsprocedure
 • WI 2021/2, 8.3.21 - Afdoening schadezaken
 • WI 2021/1, 27.1.21 - Alertheid op en beoordelen van documenten op documentfraude
 • WI 2020/18, 11.12.20 - Onderzoek schijnhuwelijken en schijnrelaties
 • WI 2020/11, 23.3.20 - Werkinstructie Turks associatierecht
 • WI 2020/4, 18.3.20 - Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
 • WI 2020/2, 1.1.22 - Handhaving studie
 • WI 2019/2, 1.1.22 - Openbare orde in relatie tot het Unierechtelijk openbare orde criterium
 • WI 2017/10, 11.12.17 - Handvatten adviesrol ILO's t.a.v. luchtvaartmaatschappijen
 • WI 2017/8, 9.10.17 - Onderzoek IND naar gebruik (blanco) gestolen paspoorten na ontvangst informatie AIVD/Politie)
 • WI 2017/2, 10.3.17 - Tabel producten en beslistermijnen
 • WI 2013/12, 18.6.13 - Kostenverhaal referent
 • WI 2013/4, 29.5.13 - Werkwijze geestelijke bedienaren

https://ind.nl/over-ind/Cijfers-publicaties/Paginas/Werkinstructies.aspx


CKM: ‘Discretie te allen tijde’ - Een onderzoek naar jongensslachtoffers binnen de prostitutie in Nederland

Er is een groot verschil in het aantal jongensslachtoffers dat bij officiële instanties in beeld is en het werkelijke aantal jongensslachtoffers binnen de prostitutie. Jongens doen bijna nooit aangifte en komen ook zelden in contact met hulpverlening. Met dit onderzoek is het toch gelukt om met hen in contact te komen. De resultaten in dit rapport onderbouwen het vermoeden dat een aanzienlijke groep slachtoffers op jonge leeftijd gedwongen worden tot seks tegen betaling. Zij zijn gemiddeld 15 jaar en wonen vaak nog thuis wanneer ze in zo’n uitbuitingssituatie terechtkomen. Velen van hen geven aan langer dan een jaar te zijn uitgebuit en meerdere seksafspraken per week of zelfs per dag te hebben gehad, waarbij zij de verdiensten of een deel daarvan moesten afstaan.

https://expertisecentrum-mensenhandel-jeugdprostitutie.nl/wp-content/uploads/2021/12/Discretie-te-allen-tijde.-Jongensslachtoffers-in-de-prostitutie-in-Nederland.pdf, dec21


CKM: Het misdrijf voorbij - Een verkenning naar criminele uitbuiting in Rotterdam

In Nederland worden veel meer personen crimineel uitgebuit dan de officiële cijfers laten zien. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) in opdracht van de gemeente Rotterdam. Slachtoffers worden vooral gedwongen om financiële- of drugsdelicten te plegen. Vaak gaat het om kwetsbare mensen, zoals minderjarigen of personen met een licht verstandelijke beperking of schulden.

https://www.hetckm.nl/mediadepot/199107e16369/CKM(2021)Hetmisdrijfvoorbij.pdf, dec21


Nieuwsbrief 1, 2022

Giles Merritt: People Power - Why We Need More Migrants

Migration is one of the fundamental driving forces of change in the modern world. As regions such as the Middle East continue to experience instability, climate change is driving migration from Africa and Central Asia - these 'push factors' lead to increased migration throughout Europe. Yet despite being one of the fundamental issues of the modern age, the impact of migration on Western developed economies is dangerously misunderstood. Here, economics and migration expert Giles Merritt seeks to explode the ten most common myths about European migration. He shows how the west's aging population needs migrants, and demonstrates in clear and accessible writing how governments must adapt to increase migration to solve the challenges of the modern world. The result is a clear-eyed assessment of the issues, and a way forward for the west which preserves our political democracies by rejecting the politics of the right.

https://www.bol.com/nl/nl/f/people-power/9300000007132800/, juni21


Handbook on the Governance and Politics of Migration

This Handbook sets out a conceptual and analytical framework for the critical appraisal of migration governance. The chapters are organised across six key themes: conceptual debates; categorisations of migration; governance regimes; processes; spaces of migration governance; and mobilisations around it.

International contributors critically assess categorisations and conceptualisations of migration to address theoretical concerns including transnationalism and de-colonisation, climate change, development, humanitarianism, bordering, technologies and the role of time. They closely examine practices of migration governance and politics, and their effects, across diverse spaces, processes and forms of mobilisation. They draw on up-to-date examples from across the globe in order to examine how migrants, whether forced or voluntary, are governed. Reviewing the latest developments in migration governance research through empirically rich and conceptually concise appraisals, the Handbook problematises orthodox perspectives and discusses how a critical reading can add to our understanding of the governance and politics of migration.

https://www.e-elgar.com/shop/gbp/handbook-on-the-governance-and-politics-of-migration-9781788117227.html, apr21


Sociaal Bestek: Ongedocumenteerden in onze steden

Corona heeft ook impact op het leven van mensen zonder verblijfsvergunning, de ongedocumenteerden. Zij hebben diverse achtergronden. Een deel van hen werd zichtbaarder in coronatijd, anderen juist onzichtbaar. Contacten werden voor iedereen moeilijker, hulpverlening was slecht toegankelijk en trajecten verliepen trager. De overheid had weinig oog voor deze groep.

https://sociaalbestekpremium.nl/sociaal-bestek-2021-editie-6/ongedocumenteerden-in-onze-steden-stand-van-zaken/, dec21


Landeninfo:


Janna Wessels: The Concealment Controversy - Sexual Orientation, Discretion Reasoning and the Scope of Refugee Protection

The idea that a claim for international protection can be rejected on the basis that the claimant behave 'discreetly' in their country of origin has remained resilient in asylum claims based on sexual orientation, but also other grounds of claim. This is significant because requiring an asylum-seeker to forgo the reason for which they are persecuted questions the very rationale of refugee protection. This book represents the first principled examination of concealment in refugee law. Janna Wessels connects the different strands of the long-standing debate in both common and civil law jurisdictions and scholarship concerning the question of whether and under which circumstances a claimant must conceal to avoid persecution. In so doing, Wessels uncovers a fundamental tension at the core of the refugee concept. By using sexuality as a lens, this study breaks new ground regarding sexual orientation claims and wider issues surrounding the refugee definition.

https://www.cambridge.org/core/books/concealment-controversy/03FD4F97EB93A90A66173E2B10650B95, juli21


ACVZ-advies : gebruik van biometrie bij automatische grenscontroles

Het wetsvoorstel voorziet in de toevoeging van een artikel in de Vreemdelingenwet 2000 voor het gebruik van biometrische gegevens bij automatische grenscontroles (e-gates).
De ACVZ acht het niet aannemelijk dat een zwaarwegend belang het verwerken en de opslag van biometrische gegevens in e-gates noodzakelijk maakt. De openbare veiligheid bij grensdoorlating is geen afzonderlijk zwaarwegend belang omdat dit gewaarborgd is met manuele controles aan balies. Een snelle en efficiënte grenscontrole op de luchthaven Schiphol dient met name een commercieel belang, dat is naar het oordeel van de ACVZ geen zwaarwegend belang dat een grote inbreuk op de privacy van reizigers, zoals beschermd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), rechtvaardigt.
https://www.adviescommissievoorvreemdelingenzaken.nl/binaries/adviescommissievoorvreemdelingenzaken/documenten/publicaties/2021/12/17/wetsadvies-over-wijziging-van-de-vreemdelingenwet-2000-voor-het-gebruik-van-biometrie-bij-automatische-grenscontrole/20211217+Wetsadvies+wijziging+VW+2000+gebruik+biometrie+automatische+grenscontrole.pdf, 17.12.21


Nieuwsbrief 26, 2021

Jan & Leo Lucassen Migratie als DNA van Amsterdam

Migratie is diep verankerd in het DNA van Amsterdam. Al sinds de zestiende eeuw vestigen zich er jaarlijks duizenden nieuwkomers, zowel van het Nederlandse platteland als van ver daarbuiten. Tegelijkertijd verlaten velen de stad, soms nadat ze er generaties lang gewoond hebben. Dat voortdurend in- en uitademen leidt, zowel vroeger als nu, ook tot spanningen of zelfs tot uitsluiting, zoals onder andere de geschiedenis van joodse, Surinaamse en Marokkaanse Amsterdammers laat zien. Tegelijkertijd vormt die continue migratie de motor van de enorme diversiteit die de stad aan het IJ kenmerkt. En van de typerende economische en culturele dynamiek, die de stad zijn wereldfaam heeft bezorgd en voor zo veel mensen aantrekkelijk maakt.

Jan en Leo Lucassen laten zien hoe al die ingezetenen en buitenstaanders door de eeuwen heen met elkaar omgingen: hoe zij zich tot elkaar verhielden en hoe zij Amsterdam maakten tot de stad die het vandaag de dag is.

https://www.atlascontact.nl/boek/migratie-als-dna-van-amsterdam/, dec21


Website : women and migration

Women and Migration is a collaborative storytelling project about the journeys migrant women take, and what happens once they reach their destination. The website has collected testimonies from more than 100 women worldwide to shed light on how gender affects migration, and to highlight the resilience of those who seek a new life far from home.

https://womenandmigration.com/


FEPS: From debunking to prebunking: How to get ahead of disinformation on migration in the EU

Despite increasing efforts to address disinformation, EU institutions, national governments and civil society still struggle to overcome one fundamental challenge. Disinformation actors can spread lies quickly and widely by adapting their messages to the news cycle and appealing to their readers’ emotions, concerns and value systems. In doing so, they set the tone and content of the conversation ahead of everyone else. This is demonstrated by recent events in Afghanistan and Belarus, where disinformation campaigns quickly sprang up online, aiming to feed public anxieties and reinforce the belief that Europe is facing a repeat of the 2015 ‘migration crisis’.

In this context, debunking efforts – fact-checking individual false claims after they have been published – usually fail to effectively counter the lies they are meant to counteract. Nor do they prevent disinformation actors from exploiting attention-grabbing events to manipulate public perception and steer social divisions. In contrast with debunking, this Issue Paper argues that disinformation should be pre-empted by taking strategic action before it begins to circulate. The guiding principle of this approach is that of ‘prebunking’.

Prebunking relies on two pillars, each linked to a specific timescale. In the short to medium term, efforts should be devoted to identifying false stories as early as possible, or even anticipating future narratives. In the longer term, citizens should be provided with the critical skills to distinguish facts from falsehoods and filter out manipulative content.

https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/211129%20policy%20study%20disinformation%20%20migration%202021_final_single.pdf, 29.11.21


Landeninfo:


Mona van den Berg en Rodaan Al Galidi: Wachten

Opnieuw wachten duizenden vluchtelingen langdurig op de behandeling van hun asielaanvraag. Fotograaf Mona van den Berg voelde de noodzaak om dit fotoboek te maken. Geen abstracte cijfers over vluchtelingen, maar gezichten, mensen zoals u en ik. Om zichtbaar te maken wat wachten en het jarenlang in onzekerheid verkeren met een mens doet. Want mensen in azc’s worden veelal zo ver mogelijk weggestopt van de bewoonde wereld.
De foto’s in dit boek worden afgewisseld met gedichten van Rodaan Al Galidi, en treffende passages uit zijn romans Hoe ik talent voor het leven kreeg en Holland. Want wie kan beter het verhaal van Wachten in woorden vangen dan onze Asielzoeker des Vaderlands.

https://www.bruna.nl/boeken/wachten-9789491921957, 21.12.21


Globalcit : dataset on acquisition and loss of citizenship around the world

The Dataset includes information on the different ways in which citizenship can be acquired and lost, and covers information on laws in force on 1 January 2020 in 190 states. The Dataset is organized around a comprehensive typology of modes of acquisition and loss of citizenship, which outlines, in a systematic way, 28 ways in which citizenship can be acquired and 15 ways in which citizenship can be lost.

https://globalcit.eu/databases/globalcit-citizenship-law-dataset/, 2.12.21


FRA: Forced return monitoring systems - 2021 update

Since 2014, FRA has been publishing an annual update of the forced return monitoring systems EU Member States have set up under Article 8 (6) of the EU’s Return Directive. This overview describes different indicators for an effective forced return monitoring system. It includes the organisation responsible for monitoring forced return, the number of operations monitored in 2020, the phases of monitored return operations, the number of staff trained and working as monitors, and whether the monitoring body issued public reports about their monitoring.

https://fra.europa.eu/en/publication/2021/forced-return-monitoring-systems-2021-update, 13.12.21


CEPS: Between politics and inconvenient evidence - Assessing the Renewed EU Action Plan against migrant smuggling

The EU’s counter-smuggling policies equate irregular migration to a crime, while disregarding that safe, orderly and regular pathways for refugees and other migrants are hard to access. The Renewed EU Action Plan Against Migrant Smuggling (2021-2025) exacerbates the risks that refugees and other migrants face by penalising those who assist them. Civil society actors, family members and communities that act out of compassion or provide basic services in transit and destination countries continue to be investigated and prosecuted as ‘migrant smugglers’.

We call for more nuanced policy responses to migrant smuggling that are compliant with human rights and backed by empirical research. We recommend that the European Commission conducts a thorough human rights impact assessment of this Renewed EU Action Plan Against Migrant Smuggling and related Anti-Smuggling Operational Partnerships with third countries. The EU must narrow down its criminal definition of ‘facilitation of irregular migration’ to conform with the UN Migrant Smuggling protocol’s protection of family members, humanitarians and other bona fide actors by including an ‘unjust enrichment’ motive. We reiterate that all smuggled refugees and other migrants, regardless of how they reach their destination, must be exempt from criminalisation. We stress that returns, entry-bans and pushbacks should never be seen as counter-smuggling measures as they only increase the demand for migrant smuggling. Thus, we call on EU policy makers to create and enhance safe, orderly and regular pathways in light of the commitments under the UN Global Compacts for Migration and on Refugees.

https://www.ceps.eu/download/publication/?id=34850&pdf=CEPS-PB2021-01_Between-politics-and-inconvenient-evidence.pdf, 10.12.21


L. van Heugten, A. Bicker Caarten & O. Merkle : Giving up your body to enter fortress Europe: Understanding the gendered  experiences of sextortion of Nigerians migrating to the Netherlands

Corruption is a frequent companion of irregular migrants along their journey, however, as they often have little financial resources available or deplete them quickly along the difficult route, paying for monetary bribes can be difficult. Therefore, this paper analyses the occurrence of a non-financial form of corruption, i.e. sextortion. Sextortion is a largely unexplored form of corruption in which sexual favours function as means of payment. To establish a better understanding of the occurrence of sextortion, this paper explores the gendered experiences of this form of corruption for Nigerians migrating to the Netherlands.

https://www.merit.unu.edu/publications/wppdf/2021/wp2021-050.pdf


Nieuwsbrief 25, 2021

Migration Policy Institute (MPI) Data profiles of unauthorized immigrants in the United States

The profiles offer 2019 data for areas ranging from population size, countries of origin and years of U.S. residence to educational enrollment and attainment, home ownership, top industries of employment, health insurance coverage and poverty levels. The profiles also include estimates on age, gender, parental and marital status, top languages spoken and labor force participation for the nation’s estimated 11 million unauthorized immigrants.

related interactive map shows the top U.S. destinations for unauthorized immigrants by top country and region of origin.

About 1.3 million unauthorized immigrants were married to U.S. citizens and another 654,000 were married to lawful permanent residents (LPRs) in 2019. At the same time, 4.7 million U.S.-citizen children had at least one unauthorized immigrant parent, as did 61,000 LPR or nonimmigrant children.

The Build Back Better Act could provide work authorization and protection from deportation to nearly 7.2 million unauthorized immigrants who have been in the United States since January 1, 2011, among them 2.6 million DREAMers—people who entered the United States before age 18.

https://www.migrationpolicy.org/news/latest-data-profiles-unauthorized-immigrants-reconciliation-estimates


Rebecca Hamlin: Crossing - How We Label and React to People on the Move

Today, the concept of "the refugee" as distinct from other migrants looms large. Immigration laws have developed to reinforce a dichotomy between those viewed as voluntary, often economically motivated, migrants who can be legitimately excluded by potential host states, and those viewed as forced, often politically motivated, refugees who should be let in. In Crossing, Rebecca Hamlin argues against advocacy positions that cling to this distinction. Everything we know about people who decide to move suggests that border crossing is far more complicated than any binary, or even a continuum, can encompass. Drawing on cases of various "border crises" across Europe, North America, South America, and the Middle East, Hamlin outlines major inconsistencies and faulty assumptions on which the binary relies. The migrant/refugee binary is not just an innocuous shorthand—indeed, its power stems from the way in which it is painted as apolitical. In truth, the binary is a dangerous legal fiction, politically constructed with the ultimate goal of making harsh border control measures more ethically palatable to the public. This book is a challenge to all those invested in the rights and study of migrants to move toward more equitable advocacy for all border crossers.

https://www.sup.org/books/title/?id=31446, mei21


Landeninfo:


RPW: “I have not known the taste of safety for ten years.”

Syrian refugees who return to Syria often find that life is harder, poorer, and more dangerous than they expected, a new report has shown that 70 percent fear that they themselves, a member of their family, or someone they know will be conscripted into the Damascus government’s Syrian Arab Army. Sixty percent of women are afraid to leave home after dark. Meanwhile, Syrians unable to find a dignified life in Lebanon or Syria are pushed toward irregular migration to Europe, sometimes leading to violent pushbacks by border guards.

http://refugeeprotectionwatch.org/wp-content/uploads/2021/11/RPW-REPORT-FINAL-20211117.pdf, 17.11.21


Willemijn van Kempen en Alejandra Ortiz: ‘Transcript from the margins: Looking into the way circumstances and experiences of transgender persons coming from the Latin American Caribbean region are represented and considered in Dutch asy lum procedures’  

The research focuses on the circumstances and experiences of transgender persons, which contribute to the danger and impossibility of living in countries of origin in the Latin America and the Caribbean (hereafter LAC) region that lead to an asylum application. The research question is whether and how these experiences and circumstances are seen, questioned and considered in Dutch asylum procedures? To answer it, an exploratory case study was designed and conducted. It analysed the Dutch asylum procedures of eight transgender (hereafter, trans) women from the LAC region whose countries of origin do not directly criminalise LGBTI identities

https://www.transgendernetwerk.nl/wp-content/uploads/Transcrift-from-the-Margins-Opmaak-V6.2.pdf, 2021


WODC: Schatting slachtoffers van mensenhandel in Nederland

In dit onderzoek is de tienjarige ontwikkeling van het geschatte slachtofferschap van mensenhandel in beeld gebracht. Vanaf 2010 tot 2012 vindt er een aanmerkelijke stijging plaats in de geschatte aantallen slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Daarna geven de schattingen tot en met 2017 een flinke daling te zien en vanaf 2017 stijgen de slachtofferschattingen weer. Voor 2019 ligt de schatting van het totale aantal vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel met ongeveer 5.000 weer op het niveau van 2010.

De daling van de geschatte aantallen na 2012 berust voornamelijk op geringere aantallen gevallen van seksuele uitbuiting. Over de periode van tien jaar bereiken de geschatte aantallen van slachtoffers van seksuele uitbuiting in 2012 een piek van meer dan 6.500, waarna er vanaf 2016 de geschatte aantallen van seksuele uitbuiting dalen tot ongeveer 2.000 per jaar.

Deze daling ging gepaard met een stijging van de geschatte aantallen slachtoffers van arbeidsuitbuiting, met name in 2018 en 2019. Als gevolg hiervan zijn gevallen van seksuele en niet-seksuele uitbuiting nu ongeveer gelijk verdeeld. Ook de man-vrouw verdeling in het geschatte slachtofferschap van mensenhandel is nu ongeveer in evenwicht.

In de jaren 2018 en 2019 werden ongeveer 1.300 slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha gemeld door onder meer de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Koninklijke Marechaussee, opvanginstellingen en de politie. De geschatte aantallen vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel liggen dus drie à vier keer hoger dan de aantallen die bij CoMensha zijn gemeld.

Lees het volledige rapport, 19.11.21


Kader Abdolah: op zoek naar Ramona

Pieter Rademaker is een succesvolle Amsterdamse schilder die zijn dochter Ramona in liefde en vrijheid heeft opgevoed. Dat weerhoudt Ramona er echter niet van om ervandoor te gaan met een Marokkaanse man van dubieuze komaf. Als zij op een dag van de aardbodem verdwenen lijkt, weet Pieter dat hij maar één ding kan doen: op zoek gaan naar Ramona. Zijn zoektocht brengt hem in contact met een ander Amsterdam, een ander Nederland dan dat hij kende. Hij komt terecht in soennitische moskeeën, in doorrookte kamertjes van drugshandelaren en op de Wallen.

Tijdens zijn zoektocht ontmoet hij een Afrikaanse illegaal die hem de andere kanten van het leven laat zien, en een jonge Turkse vrouw die andere deuren van de liefde voor hem opent. Pieter Rademaker zit nog half in de wereld van Van Gogh en Rembrandt als hij erachter komt dat de huidige realiteit van zijn stad zijn verbeelding overstijgt. Door zijn zoektocht naar Ramona wordt Pieter geconfronteerd met zichzelf, en tot zijn eigen schrik realiseert hij zich dat hij eigenlijk niet naar Ramona zoekt, maar naar nieuwe ideeën voor zijn schilderijen.

https://www.scheltema.nl/boek/?authortitle=kader-abdolah/op-zoek-naar-ramona--9789044648768, 30.11.21


Goran Baba Ali: The Glass Wall 

After a perilous quest through an unforgiving desert, a nineteen-year-old refugee arrives at a colossal glass wall guarded by an old man. In order to be granted entry to the city, he is told he must recount the story of who he is, where he has come from, and why he should be granted asylum. Having barely survived his journey to the wall, the young man doesn’t welcome having to relive the pain of his past. But then, desperate for another chance, he starts recounting tales from his childhood, encompassing the history of his family and his country, and the prospect of a new life seems closer than ever.

But will his story be convincing enough to guarantee his safety?

The book is a clear-eyed, emotionally honest account of displaced people and the very human desire for survival at all costs. A speculative novel; a fusion of dystopian and magical realism, set against a historical background of war and colonialism. With hints of absurdism. A story of struggle and persecution but abundant in hope, sarcasm and laughter.

https://www.waterstones.com/book/the-glass-wall/goran-baba-ali/9781739982409


Bernadette Heiligers: Van zo ver gekomen

Van zo ver gekomen verhaalt in tien hoofdstukken de geschiedenis van het tien jaar jonge Dominicaanse meisje Dini op Curaçao, waar haar moeder Ariana met hulp van haar familie een huishoudelijke dienstbetrekking krijgt bij doña Lillian: “Doña Lillian wilde een Dominicaanse. Iemand die voor een prikje zou werken zolang ze geen papieren heeft.”

Het jonge meisje is gewend zichzelf te redden en neemt het werk van haar moeder over, zonder daarvoor betaald te worden.

Naast deze thematiek rond de relatie tussen Curaçao en Santo Domingo, met hun grote sociaaleconomische tegenstellingen maar familiale verwantschappen, weeft Bernadette Heiligers een tweede migratie-draad: de relatie van het nieuwe Bonaire na 10-10-10 met Nederland, weergegeven als traditie tegenover moderniteit, koloniale arrogantie tegenover misplaatste minderwaardigheidsgevoelens.

https://libris.nl/boek?authortitle=bernadette-heiligers/van-zo-ver-gekomen--9789493214491, 1.12.21


Nieuwsbrief 24, 2021

ILO: Extending Social Protection to Migrant Workers, Refugees, and their Families: Guide for Policymakers and Practitioners

Enabling migrant workers to enjoy and maintain social security rights across borders is an important challenge for developing and industrialized countries alike, yet it is also an opportunity to facilitate labour mobility, return and reintegration. Access to adequate social protection in countries of origin, transit and destination can allow workers to migrate by choice, not out of necessity. It is also key to attracting skilled workers, facilitating migrant women’s integration into the workforce, and thus improving the functioning of labour markets.

The idea of adapting social protection policies and schemes to make them more inclusive of migrant workers is gaining momentum at the global level. This Guide seeks to provide policymakers, practitioners, migration specialists, social protection specialists and other stakeholders with practical guidance on how to extend social protection to migrant workers, refugees and their families.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_826684.pdf, nov21


OBS: A study on the patterns of criminalisation of solidarity through the voices of migrants’rights defenders

This report describes and analyses the strategies European States and institutions are using to attack humanitarian and solidarity acts. Adopting an approach that is close to the reality experienced on the ground, the report features the life stories of individuals and histories of organisations who have been persecuted in Europe for defending the rights of migrants.

https://www.omct.org/site-resources/legacy/Europe-Open-Season-on-Solidarity_2021-11-15-150546_kuut.pdf, 15.11.21


Landeninformatie:


EASO: Research guide on LGBTIQ

As people from various countries lodge applications for international protection based on their sexual orientation, gender identity, gender expression and/or sex characteristics, there is a growing need for information on the situation of LGBTIQ persons in their respective countries of origin. In its resolution of 14 February 2019, the EP stressed the need ‘to carry out research concerning intersex people, taking a sociological and human rights perspective rather than a medical one.

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_11_EASO_COI_Research_Guide_on_LGBTIQ.pdf, 12.11.21


Heinrich-Böll-Stiftung:  The shortcomings of the EU Pact on Migration and Asylum from an intersectional perspective

While it is mentioned in the New Pact on Asylum and Migration that vulnerable groups have to be especially protected, the question whether an intersectional approach is actually taken into consideration has not yet been intensively discussed. It was against this background that the Heinrich-Böll-Stiftung European Union commissioned this study. What is the definition of vulnerable groups applied in the Pact? Does this definition include an intersectional dimension? Which impacts could the measures suggested by the proposal have on vulnerable groups, with consideration to intersectional aspects? These are just a few of the questions addressed in this study.

https://eu.boell.org/sites/default/files/2021-11/Intersectionality%20and%20refugee%20women_FINAL_1.pdf, nov21


Tesseltje de Lange ea: Money Matters in Migration- Policy, Participation, and Citizenship

Migration, participation, and citizenship, are central political and social concerns, are deeply affected by money. The role of money - tangible, intangible, conceptual, and as a policy tool - is understudied, overlooked, and analytically underdeveloped. For sending and receiving societies, migrants, their families, employers, NGOs, or private institutions, money defines the border, inclusion or exclusion, opportunity structures, and equality or the lack thereof.

Through the analytical lens of money, the chapters in this book expose hidden and sometimes contradictory policy objectives, unwanted consequences, and inconsistent regulatory structures. The authors from a range of fields provide multiple perspectives on how money shapes decisions from all actors in migration trajectories, from micro to macro level. Taking an interdisciplinary approach, the book draws on case studies from Europe, the Americas, Asia, and Africa. This comprehensive overview brings to light the deep global impacts money has on migration and citizenship.

https://www.cambridge.org/ir/academic/subjects/law/human-rights/money-matters-migration-policy-participation-and-citizenship?format=HB, nov21


FRA: Effective access to legal aid: key safeguard for migrants in return proceedings

Effective access to competent legal assistance is a key safeguard to enable people in return proceedings to exercise their rights to an effective remedy and access to justice, finds a new report from the EU Agency for Fundamental Rights (FRA). It identifies current practices and issues, and suggests how national authorities could improve effective access to competent legal aid.

https://fra.europa.eu/en/publication/2021/legal-aid-returned-detainees, nov21


Human Rights Watch: International Alternatives to Detaining Immigrants

The report focuses on the situation in Bulgaria, Cyprus, Spain, the UK, Canada and the USA. It covers topics such as alternatives to detention and the prohibition on arbitrary detention and unlawful interference with privacy and provides recommendations to the governments of the countries mentioned, in addition to the European Commission and all EU Member States.

https://www.hrw.org/report/2021/11/03/dismantling-detention/international-alternatives-detaining-immigrants, 3nov21


Nieuwsbrief 23, 2021

Verslag Expertmeeting: Impact van de LVV op de openbare orde en veiligheid

Op 13 september organiseerden VWN, ASKV en Stichting LOS een expertmeeting over het belang van de LVV voor de openbare orde en veiligheid. Aanwezig waren oa de landelijke ketenpartners, lokale en landelijke bestuurders en onderzoekers.

De deelnemers waren het er over eens dat dankzij de LVV de samenwerking is toegenomen, de doelgroep zichtbaarder is geworden en de openbare orde is verbeterd. Zoals Theo Weterings, voorzitter van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid, stelt: “Laat in het nieuwe regeerakkoord optekenen dat het noodzakelijk is de LVV’s voort te zetten en uit te bouwen tot een landelijk dekkend netwerk dat dusdanig effectief is dat gemeenten aparte bed-, bad- en broodvoorzieningen niet meer nodig achten. We moeten samen blijven werken aan toekomstgerichte, menswaardige en realistische oplossingen.”

https://www.stichtinglos.nl/sites/default/files/los/Impact%20van%20de%20landelijke%20vreemdelingenvoorzieningen%20%28LVV%29%20op%20de%20openbare%20orde%20en%20veiligheid%20-%20DEF.pdf, okt21


Veelke Derckx: Promotie: het recht op zorg voor de gezondheid van onrechtmatig verblijvende vreemdelingen in Nederland

In dit onderzoek is onderzocht hoe het recht op gezondheidszorg van ongedocumenteerden in Nederland is gewaarborgd. Aan de hand van rechterlijke uitspraken is onderzocht hoe de rechter het koppelingsbeginsel toetst aan internationale bepalingen en wat de gevolgen zijn van het uitsluiten van zorgverzekeringswetten voor individuele ongedocumenteerden. Ook is onderzocht welke knelpunten zich voordoen met betrekking tot de (toegang tot) de zorgverlening aan ongedocumenteerden. Centraal hierbij staan de thema’s financiering en medisch noodzakelijke zorg. Ook het recht op zorg voor de gezondheid van kinderen zonder rechtmatig verblijf en de uitzetting van ernstig zieke vreemdelingen naar het land van herkomst komen aan bod. 
Ondanks het feit dat het koppelingsbeginsel door de rechter is geaccepteerd, blijkt dat het recht op gezondheidszorg van ongedocumenteerden om meerdere redenen onder druk staat. Het onderzoek laat zien dat (de toegang tot) de zorgverlening voor ongedocumenteerden verbeterd kan worden en doet een voorstel voor een aantal verbeterpunten.

https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/401828, 31.3.21


FRA: Migranten in irregulier verblijf beschermen tegen economische uitbuiting

Regardless of their status, workers have human rights. They should not be exposed to violence and abuse, they should not be forced to work in inhumane or dangerous conditions and they should get paid for their work. This report shows what needs change to ensure workers’ rights are respected. From improving the complaint systems, to providing more information and ensuring irregular workers get compensated for their work, EU countries can do a lot more to protect workers from exploitative employers. It can start with small steps, for example by requiring labour inspections to focus on labour conditions and not on reporting workers’ status to immigration authorities.

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-employers-sanctions-directive-report_en.pdf, aug21


Mai Kaneko-Iwase: Avoiding Statelessness Among Children of Unknown Parents Under International Nationality Law

This book focuses on foundlings and the prevention of statelessness in line with Article 2 of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. It specifically defines who foundlings are and the procedural challenges they face to acquire a nationality. The author compares 193 national laws on foundlings and their right to have a nationality together with what international human rights law norms state.

https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-16-3005-7?mc_cid=01d664d9f2&mc_eid=8ef687d56a, okt21


Landeninformatie:

Libië - Algemeen ambtsbericht, 30.9.21

Asylos

 • Afghanistan: Security Situation in Kapisa Province (ASI2021-09)
 • Ethiopia: The Treatment of Somali Minors in Jijiga (MEN2021-15)
 • Ethiopia: Child Forced Labor and Exploitation (MEN2021-12)
 • Lebanon: The Situation for LGBTQ+ Palestinian Refugees (MEN2021-16)
 • Morocco: Albinism (MEN2021-14)

UN Human Rights Council : Report of the Independent Fact-Finding Mission on Libya [A/HRC/48/83]

UNHCR: Position on returns to Yemen, okt21

NANSEN,


ICJ: Training materials on access to justice for migrants, 29sept21

The ICJ has published a set of training materials on access to justice for migrants that should serve as a support and background information for judges and lawyers when taking decisions on or defending the rights of migrants and refugees.


Onderzoeksrapport mensenhandel en religie:‘A Question of Faith’

Dit rapport laat zien dat kennis over religie en spiritualiteit essentieel is in de omgang met migranten van West-Afrikaanse afkomst die mogelijk het slachtoffer zijn van mensenhandel.

Het CKM organiseert naar aanleiding van het rapport een kennisdeelsessie. Heeft u interesse om dit bij te wonen? Neem dan contact op met Sabine Leermakers: sleermakers@hetckm.nl

Onderzoeksrapport, sept21
Nederlandse oplegger


Inspectie J&V - Plan van aanpak verantwoord vertrek van vreemdelingen uit Nederland

De Inspectie heeft op basis van signalen uit het veld een oriënterend onderzoek uitgevoerd om te bezien waar zich mogelijke aandachtspunten of risico's bevinden in het voorbereiden van de terugkeer van vreemdelingen. De Inspectie ziet op grond van de uitgevoerde oriëntatie mogelijke risico's als het gaat om de gesprekstechnieken die regievoerders hanteren tijdens de vertrekgesprekken met vreemdelingen.
De centrale vraag bij dit onderzoek luidt: In welke mate houdt de DT&V, binnen de wettelijke kaders, rekening met het belang van de vreemdeling bij het realiseren van verantwoord vertrek uit Nederland?

https://www.inspectie-jenv.nl/binaries/inspectie-venj/documenten/plannen-van-aanpak/2021/10/14/plan-van-aanpak-verantwoord-vertrek-van-vreemdelingen-uit-nederland/Plan+van+aanpak+Verantwoord+vertrek+van+vreemdelingen+uit+Nederland.pdf, 14.10.21


Ahmad Ahmadyar : Ik ben Ahmad

“Ik was nog net geen negen toen mijn vader me meenam en we de handelswaar van smokkelaars werden. Het kind dat ik was, liet ik voor altijd achter. Tien jaar later, net nadat ik in België mijn diploma secundair onderwijs had behaald, besloot ik mijn herinneringen aan deze bikkelharde tocht op te schrijven. (..) Mensen gaven ons hoop, anderen namen ons die weer af. (..) De twee jaren onderweg staan gekerfd in mijn ziel. Ze vullen een enorme rugzak, die ik niet aan mijn schouders hang, maar waar ik op ga staan en die me groter maakt.”

Het verhaal over de barre reis van Afghanistan naar België is aangrijpende lectuur. De glasheldere herinneringen zijn - zoals in het nawoord terecht wordt aangeduid, geen slachtofferverhaal. “Het is een overleversverhaal. Of beter: een verhaal over leven.”

https://ikbenahmad.be/, Augustus 2021. 147 blz.