CRvB: zonder verblijfsrecht geen bijstand, ook geen bijzondere bijstand voor huur

Het college heeft de aanvraag om bijzondere bijstand ingevolge de WWB voor achterstallige huur afgewezen omdat vreemdelingen niet beschikken over een geldige verblijfstitel. Hiertegen hebben vreemdelingen aangevoerd dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat zij zich tot het COA dienen te wenden.

De Raad oordeelt als volgt. Vaststaat dat vreemdelingen geen vreemdeling in de zin van 11 WWB zijn en dus geen recht op bijstand hebben. Uit vaste rechtspraak volgt dat indien de positieve verplichting bestaat recht te doen aan 8 EVRM hieraan niet met toepassing van de WWB gestalte kan worden gegeven. De vraag of vreemdelingen op grond van 8 EVRM bijzondere bescherming bieden kan daarom in het kader van de WWB in het midden blijven. Het hoger beroep is ongegrond.

CRvB, 13/5040 WWB, 13/5041 WWB, 8.9.15
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:3075