MvJ&V: wijziging personalia in NL geboren kinderen, als personalia ouders onjuist blijken

Bij inschrijving in de BRP worden bij een in Nederland geboren kind de gegevens van de ouder(s) overgenomen op de geboorteakte. Mocht nadien blijken dat de personalia van de ouders onjuist zijn kan dit in een eventueel vertrekproces leiden tot problemen bij de afgifte van reisdocumenten door de eigen autoriteiten als de oudergegevens op de geboorteakte van het kind afwijken van die van de werkelijke identiteit van de ouders. Hierbij gaat het dan met name om de familienaam. Om dit probleem op te lossen hanteert DT&V de volgende wijzigingsprocedure:

  • De behandelende ambtenaar van DT&V richt een schriftelijk verzoek met redenen omkleed aan de betreffende afdeling burgerzaken. Bij dit verzoek dienen kopieën van identiteitsdocumenten van de ouders te worden gevoegd, en het gehele dossier aangaande het identiteitsherstel, waaruit de juiste identiteit en nationaliteit blijken.
  • De ambtenaar van de burgerlijke stand (abs) van de geboortegemeente van het kind dient vervolgens een schriftelijk verzoek met redenen omkleed in bij het desbetreffende arrondissementsparket cq. rechtstreeks bij de rechtbank voor het verbeteren van de geboorteakte(n) of huwelijksakte óf de abs verbetert de akte zelfstandig ambtshalve. Deze afweging is aan de abs en kan per gemeente en per casus (inhoud dossier en welke personalia zijn aangepast: geslachtsnaam, voornaam, geboortedatum en/of geboorteplaats).
  • Indien de rechtbank akkoord gaat wordt een beschikking afgegeven aan de belanghebbende(n). Hier zit een beroepstermijn aan van 3 maanden. Partijen kunnen van de beroepstermijn afzien indien belanghebbende(n) berust(en) in de beschikking. Zij dien(t)(en) dit schriftelijk aan te geven bij de rechtbank.
  • De rechtbank maakt vervolgens een verklaring van non-appel op en stuurt deze naar de burgerlijke stand van de desbetreffende gemeente.
  • De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente zal dan de geboorteakte(n) verbeteren en de BRP gegevens aanpassen.
  • Via de koppeling tussen de BRP en de BVV worden de BVV-gegevens geactualiseerd. Als de vreemdeling niet in de BRP is ingeschreven gaat de identificerende ketenpartner zelf tot wijziging van de persoonsgegevens over.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/richtlijnen/2017/07/04/protocol-identificatie-en-labeling-pil/Protocol+Identificatie+en+Labeling+8.1+%28Definitief%29.pdf, 19.7.18