MvV&J: gemeente-ambtenaar kan bij VP en IND navraag doen ivm schijnhuwelijken

“Voor zover de gegevens die de ambtenaar van de burgerlijke stand nodig heeft niet aan de GBA kunnen worden ontleend, kan hij te rade gaan bij andere overheidsregistraties van de bevoegde autoriteiten, zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dit laat overigens de bevoegdheid van de ambtenaar onverlet om zich alle bescheiden te doen vertonen, die hij voor het opmaken van de akte of de vaststelling van de daarin op te nemen gegevens nodig acht.”

brief DRVZ 8.9.15
verwijzing naar kamerstuk 32444 nr 3, 23.7.10
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32444-3.html