Rb: afwegen belang kind bij asielverzoek statushouder Dld met NLse partner en kind

De omstandigheid dat eiser een beroep doet op familieleven met zijn (inmiddels) Nederlandse vrouw en hun gezamenlijke (Nederlandse) kind dat hij in Nederland wil uitoefenen brengt op grond van de uitleg van het Hof dus geen absoluut verbod voor verweerder mee om te beslissen dat hij de asielaanvraag van eiser niet-ontvankelijk zal verklaren en eiser kan geen aanspraken ontlenen aan de Kwalificatierichtlijn. Dit betekent echter niet dat verweerder in een concreet geval niet gehouden is om -kenbaar- te motiveren waarom hij van deze bevoegdheid gebruik maakt.

Dit betekent dat verweerder de door eiser aangedragen feiten en omstandigheden moet betrekken bij zijn beslissing en motivering hiervan. Omdat eiser in de onderhavige procedure concreet heeft onderbouwd wat zijn band met Nederland behelst en verweerder deze gestelde feiten bovendien niet betwist, kan verweerder niet volstaan met het enkele verwijzen naar de band met Duitsland die is gebaseerd op de verleende bescherming en op grond van die bescherming aannemen dat het dus redelijk is om eiser op te dragen om naar Duitsland te gaan....

Verweerder heeft zich naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende rekenschap gegeven van de gevolgen als hij gebruik maakt van zijn bevoegdheid en van zijn mogelijkheden om eiser (wel) juridisch toe te staan in Nederland zorg te dragen voor zijn kind en invulling te geven aan zijn rechten die zijn neergelegd in artikel 7 Handvest. Verweerder heeft zich ook onvoldoende rekenschap gegeven van de gevolgen voor de dochter van eiser als hij de asielaanvraag van eiser niet-ontvankelijk verklaart. Verweerder heeft de gevolgen voor het kind van eiser en het familieleven, afgezet tegen de doelstelling van de regeling, onvoldoende betrokken. Verweerder zal dit nader dienen te motiveren en zich daarbij rekenschap dienen te geven of zijn te nemen besluit voldoet aan de eisen die het Unierechtelijke evenredigheidsbeginsel met zich brengt....

Het besluit zal, gelet op bovenstaande overwegingen, worden vernietigd vanwege zorgvuldigheids- en motiveringsgebreken. Verweerder zal een nieuw besluit dienen te nemen op de asielaanvraag. De rechtbank zal geen termijn verbinden aan de opdracht een nieuw besluit te nemen.

Rb den Bosch NL21.14873, 24.3.22
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:2586