Rb: art-64 want geen inkomen en geen mantelzorg bij terugkeer naar Ghana

De rechtbank oordeelt dat eiser voldoende medische informatie over zijn hulpbehoevendheid heeft overgelegd. Verweerder heeft deze hulpbehoevendheid ten onrechte niet eerder beoordeeld. Het is van belang voor de eventuele terugkeer van eiser naar Ghana dat het BMA zich hierover uitlaat. De rb verzoekt het BMA eveneens te reageren op de beroepsgrond waarin eiser wijst op het ontbreken van een aantal medicijnen.

Op grond van de overgelegde stukken valt het, los van de vraag of eiser mantelzorg behoeft, zeer te betwijfelen dat eiser de zorg die hij nodig heeft zal krijgen als hij wordt uitgezet naar Ghana. Gelet op de combinatie van omstandigheden die eiser heeft aangevoerd is de rb van oordeel dat het aannemelijk is dat eiser zichzelf niet (financieel) zal kunnen redden in Ghana en daardoor geen toegang zal hebben tot de benodigde zorg.

Beroep gegrond.
Rb Amsterdam, 19/8937, 19/8938, 28.9.20