Rb: onderzoek nodig naar opvang minderjarigen in Afghanistan

De vreemdelingen (13 en 16 jaar oud) leggen aan hun asielaanvraag ten grondslag dat zij problemen hebben met de Taliban. ... Nu de staatssecretaris de problemen terecht ongeloofwaardig heeft bevonden gaat de rechtbank verder niet in op de geloofwaardigheid van het asielrelaas.

De staatssecretaris erkent dat de vreemdelingen alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn, nu hij aannemelijk acht dat het gezin gezamenlijk is vertrokken en in Turkije uit elkaar is gegaan. Conform het buitenschuldbeleid heeft de staatssecretaris ten aanzien van een niet-begeleide minderjarige die ten tijde van de aanvraag jonger dan vijftien jaar is een onderzoeks- en vergewisplicht ten aanzien van de beoordeling of adequate opvang in het land van herkomst aanwezig is. Niet is gebleken dat de staatssecretaris hieraan heeft voldaan, terwijl vreemdeling 1 ten tijde van de asielaanvraag 13 jaar oud was. Hoewel vreemdeling 2 16 jaar oud was, valt niet uit te sluiten dat in zijn concrete geval aanleiding bestaat om van het beleid af te wijken. Zo kan namelijk worden voorkomen dat de vreemdelingen van elkaar worden gescheiden. De staatssecretaris is hier ten onrechte in zijn geheel niet op ingegaan.

Rb Arnhem, NL20.4835 en NL20.4836, 2.7.20