Rb: VBL geschikt voor zieke Nigeriaan in art-64 procedure

Op grond van artikel 64  Vw is voorlopig uitstel van vertrek verleend in afwachting van de ambtshalve beoordeling om toepassing van artikel 64 van de vw. Vervolgens heeft de staatssecretaris meegedeeld dat de opvang van de vreemdeling in AZC Leersum wordt beëindigd en dat hij in aanmerking komt voor opvang in de VBL Ter Apel. Op 18 januari 2021 is de vreemdeling niet in zijn kamer in AZC Leersum aangetroffen. Zijn spullen waren meegenomen en de sleutel van de kamer lag op tafel.

De vreemdeling heeft aangevoerd dat zijn psychische situatie zich verzet tegen opvang in een VBL omdat zijn psychische klachten zullen toenemen en het risico op suïcide verder zal toenemen wanneer hij wordt overgeplaatst en verzoekt de voorzieningenrechter te bepalen dat de opvang gecontinueerd dient te worden in AZC Leusden. De staatssecretaris heeft zich op het standpunt gesteld dat opvang in een VBL is aangeboden vanwege de bezwaarprocedure en vanwege zijn psychische toestand.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de vreemdeling er niet in is geslaagd om aannemelijk te maken dat het verschil in regime in het AZC en in een VBL zodanig is, dat de opvang in een AZC zou moeten worden gecontinueerd. Dat de vreemdeling voor hem belangrijke copingsmechanismen niet kan toepassen in een VBL, namelijk wandelen, het vermijden van mensen in uniform en alles wat de gevangeniservaring in Nigeria oproept, volgt de voorzieningenrechter niet. Vreemdelingen in een VBL mogen immers net als in een AZC de locatie verlaten, maar zijn verplicht binnen de grenzen van de gemeente te blijven. Het verzoek wordt afgewezen.

Rb Utrecht AWB 20/9310 S., 20.1.21
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:165