SvJ&V: bevorderen arbeidsmigratie

Het regeerakkoord zet in op een legaal migratiebeleid dat naar rato van de behoefte van de arbeidsmarkt positief is. ... De komende periode gaat het kabinet bezien waar de behoefte van de arbeidsmarkt precies zit. Dit kan leiden tot het verder aanpassen van bestaande regelingen, maar ook tot het eventueel opzetten van nieuwe toelatingsregelingen. Ook wil het kabinet komend jaar bezien of er barrières weggenomen kunnen worden om kennismigranten aan te nemen, vooral voor kleinere bedrijven. Voor internationaal talent zijn bovendien motieven zoals carrièrekansen, een fijn leefklimaat, de aanwezigheid van kennisinstellingen, een goed startup-ecosysteem of een gunstig belastingklimaat doorslaggevend om te migreren. Door in te zetten op een goed vestigingsklimaat bevordert het kabinet de aantrekkelijkheid van Nederland.

Bijlage bij Handelingen 29-3, 3.1.18 (vergadering 30.11.17)
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-828828.pdf