SvJ&V: mogelijk eerder detentie

In ambtelijke gesprekken is door de Europese Commissie desgevraagd bevestigd dat de bepalingen van de Opvangrichtlijn ruimte bieden voor bewaring van vreemdelingen die zich bij het doen van de aanvraag niet kunnen identificeren en die aangeven de nationaliteit te hebben van een land met een laag inwilligingspercentage. Bewaring zal daarbij altijd een individuele beslissing blijven. Genoemde ruimte geldt bij asielzoekers die in de Nederlandse asielprocedure zitten, maar ook bij vreemdelingen die onder de Dublinverordening vallen, in het bijzonder voor vreemdelingen met meerdere Eurodachits, uit meerdere lidstaten.

Op basis van het hetgeen hierboven is beschreven, is er mogelijk enige juridische ruimte om, meer dan nu gebeurt, in een vroeger stadium in de asielprocedure dan wel kort voor vertrek in bewaring te stellen. Ik ben voornemens de komende tijd te benutten om hiermee aan de slag te gaan en in een beperkt aantal zaken te zien of deze ruimte inderdaad praktisch en juridisch kan worden benut om zo vaker tot vreemdelingenbewaring te besluiten. Dat kan daarbij zowel gaan om vreemdelingen in de Nederlandse asielprocedure, als om vreemdelingen die onder de Dublinverordening vallen.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/01/11/tk-reactie-op-enkele-toezeggingen-met-betrekking-tot-vreemdelingenbewaring/tk-reactie-op-enkele-toezeggingen-met-betrekking-tot-vreemdelingenbewaring.pdf, 11.1.21