SvV&J: aanpassing au-pair beleid

Uit het rapport van het WODC blijkt dat meer dan de helft van de au pairs meer dan de toegestane 30 uur per week werkt, meer dan licht huishoudelijke verricht en dat er niet altijd een alternatief voorhanden is voor de au pair. De au-pairregeling is niet bedoeld als alternatief voor onder meer de reguliere (kinder)opvang, zorgverlener of huishoudelijke dienstverlening. Daarvoor bestaan voldoende mogelijkheden zoals de kinderopvanginstellingen, gastouderschap en de regeling dienstverlening aan huis waaronder ook een oppas kan vallen.

De uitkomsten van het WODC-onderzoek geven aanleiding het beleid inhoudelijk aan te passen om de culturele uitwisseling steviger vorm te geven en oneigenlijk gebruik tegen te gaan.

  1. Het maximum aantal uren dat een au pair per week mag werken wordt teruggebracht van 30 naar 20 uur per week. Verder wordt het maximum aantal uren dat een au pair per etmaal mag werken verlaagd van acht naar vier uur. De uren mogen over een etmaal verspreid worden. Verlaging van de urennorm doet recht aan het culturele karakter van het verblijf en sluit aan bij de opmerking van het WODC dat 30 uur per week arbeid veel is voor een regeling die culturele uitwisseling beoogt. Een au pair heeft minimaal twee vrije dagen per week, dit aantal wijzigt niet.
  2. Een gastgezin moet een verklaring ondertekenen waarin het te kennen geeft zich ervan bewust te zijn en er mee in te stemmen dat de toezichthoudende instanties in huis kunnen komen controleren of men zich aan de regels houdt.
  3. Het volgen van een taalcursus Nederlands wordt een verplicht onderdeel van een uitwisselingsprogramma om au pairs voldoende gelegenheid te bieden Nederlands te leren. De kosten hiervoor moeten worden gedragen door het gastgezin.
  4. Om te waarborgen dat de au-pairregeling wordt gebruikt voor culturele uitwisseling en niet voor gezinshereniging/-vorming of familiebezoek, mogen au pair en gastgezin geen familie van elkaar zijn.

De bovenstaande beleidswijzigingen worden per 1 juli 2015 doorgevoerd. De wijzigingen gelden voor de au pairs waarvoor na deze datum een aanvraag wordt ingediend.

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/09/12/beleidsreactie-op-het-wodc-rapport-over-de-au-pairregeling/brief-beleidsreactie-op-wodc-rapport-over-de-au-pairregeling.pdf

cijfers: http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/09/12/cijfers-au-pair-2009-2013/kopie-van-cijfers-au-pair.pdf

fact-sheet: http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/09/12/fact-sheet-wodc-au-pairbeleid/opzet-fact-sheet-beleidsreactie-au-pairbeleid.pdf