SvV&J: leeftijdsonderzoek amv

De IND heeft nadere instructies voor leeftijdsbeoordeling van gestelde amv’s opgesteld. Drie personen van de IND en de AVIM of de KMar zullen onafhankelijk van elkaar dienen te schouwen. De beslissing om evidente meerderjarigheid aan te nemen, moet berusten op meer dan enkel een inschatting op basis van uiterlijke kenmerken. Tevens dienen eventueel voorhanden zijnde documenten, verklaringen aangaande de gestelde leeftijd en het gedrag van de vreemdeling te worden betrokken. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in voorkomende gevallen een aldus verrichte leeftijdsschouw gesanctioneerd. (...)

Sinds aanvang van het leeftijdsonderzoek is het leeftijdsonderzoek een bestendige praktijk in de asielprocedure geworden. De beroepsgroep van radiologen (de NVvR) heeft begin 2015 aan het NFI laten weten dat zijn standpunt omtrent de validiteit van de gebruikte beeldvormende methode bij leeftijdsbepaling sinds 2005 ongewijzigd is gebleven. De NVvR verwelkomt onderzoek naar andere technieken voor de leeftijdsbepaling. Het NFI heeft in opdracht van de IND onderzoek geïnitieerd naar nieuwe alternatieve beeldvormende methoden (computertomografie en magnetic resonance imaging). De NVvR is nauw betrokken bij dit lopende onderzoek. (...)

Als de amv niet tevreden is met de uitkomst van het leeftijdsonderzoek kan hij een contra-expertise vragen. Er zijn vragen gerezen of er voldoende contra-experts te vinden zijn die beschikken over de vereiste specifieke radiologische deskundigheid. Mijn ministerie voert momenteel overleg met het NFI en de IND om ervoor te zorgen dat de feitelijke beschikbaarheid en bereidheid van contra-experts voldoende gewaarborgd is.

antwoord kamervraag 413, 7.11.16
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-413.html