RvS: geen boete illegale arbeid want spontane hulp is geen werk

Aan X. is een bestuurlijke boete opgelegd van € 2000,- wegens overtreding van art. 2 lid 1 Wav.
Uit het p-v blijkt niet dat het uitladen van goederen uit het bestelbusje uit meer heeft bestaan dan dat de vreemdeling een krat de eenmanszaak heeft binnengedragen. Evenmin kan uit het p-v worden opgemaakt onder welke omstandigheden het binnendragen van die krat heeft plaatsgevonden. Het is dan ook niet uitgesloten dat, zoals X. ten overstaan van de inspecteur heeft verklaard en nadien aan de minister heeft voorgehouden, de echtgenote van X. bezig was met het uitladen van het bestelbusje en dat, toen zij probeerde een zware krat met appels naar binnen te dragen en grote moeite had dat te doen, de vreemdeling, die op dat moment kwam aanlopen, haar spontaan te hulp is geschoten door die krat over te nemen en in de eenmanszaak neer te zetten. Dat de vreemdeling ten overstaan van de verbalisant heeft verklaard dat het vrienden waren die zij hielp en dat zij niet de hele dag op het asielzoekerscentrum wilde zitten, sluit de hiervoor beschreven situatie van spontane hulpverlening niet uit. Aangezien enig aanvullend onderzoek dat nader licht zou kunnen werpen op de door de verbalisant waargenomen handeling ontbreekt, biedt het p-v dat aan het boeterapport ten grondslag is gelegd, onvoldoende grond voor de conclusie dat de vreemdeling arbeid in de zin van de Wav heeft verricht.

Hoger beroep X. gegrond; vernietigt Rb Alkmaar 1 maart 2012, AWB 11/1905; beroep gegrond.
(rechtspraak.nl Raad van State 201203690/1/V6, 16.1.13)