EU-burger intro

EU-burgers hebben van rechtswege rechtmatig verblijf als ze aan de voorwaarden voldoen ('declaratoir'). Er is geen formeel document nodig.

Er wordt voor het verblijf van EU-onderdanen in Nederland onderscheid gemaakt in drie soorten verblijf.

Verblijf voor maximaal 3 maanden

Iedere EU/EER of Zwitserse onderdaan heeft het recht om korter dan 3 maanden in Nederland te verblijven. Een bewijs van identiteit (paspoort) is voldoende.
Dit verblijf kan verlengd worden zolang de EU-burger serieus zoekt naar werk en er een reële kans is om werk te vinden.

Verblijf voor langer dan 3 maanden

Personen met de nationaliteit van een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland die langer dan 3 maanden in Nederland willen verblijven moeten aantonen dat zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Zij kunnen dit doen door een arbeidscontract, een bedrijf, een uitkering waarvoor premies zijn afgedragen, of bezit van voldoende geld.

In ieder geval is sprake van arbeid als de inkomsten meer bedragen dan 50% van de toepasselijke bijstandsnorm of als de EU-burger ten minste 40% van de gebruikelijke volledige arbeidstijd werkt. Een beroep op de publieke middelen kan wel gevolgen hebben voor het verblijfsrecht, maar hierin wordt een individuele afweging gemaakt. Hoe langer de EU-burger in NL is, hoe minder zwaar een (kort) beroep op de publieke middelen weegt. In elk geval heeft een EU-burger, nadat deze gewerkt heeft, recht op 6mnd bijstand zolang hij zoekt naar werk. En na een jaar werk, mag de bijstand niet beëindigd worden zolang hij zoekt naar werk. 

Mogelijkheden na 5 jaar verblijf in Nederland

Na een ononderbroken legaal verblijf van 5 jaar in Nederland hebben EU-burgers duurzaam verblijf. Dit verblijfsrecht ontstaat van rechtswege ('declaratoir'). Met duurzaam verblijf wordt het verblijfsrecht onafhankelijk van het inkomen. Het duurzaam verblijf wordt beëindigd na verblijf van meer dan 2jr buiten NL.

Voor abonnees:

- Richtsnoeren (2009)
- Werkinstructie 2021/17 (15.9.21)
- aantallen
- toelating
- inkomensvereiste
- openbare orde
- duurzaam verblijf