Verblijfsvergunning Schrijnend

Discretionaire bevoegdheid

  Criteria 'verblijfsvergunning schrijnend' in het kader van 14/1 brieven

  Vóór 1 mei 2019 was het mogelijk om een verblijfsvergunning schrijnend aan te vragen. De criteria daarvoor zijn te vinden in een kamerstuk wat is opgesteld in het kader van de behandeling van zogenaamde 14/1 brieven. Hieronder de criteria

  1. Bijkomende klemmende redenen van humanitaire aard

  Omstandigheid Wegingsfactor
  Dreigende scheiding tussen vreemdeling en diens kind(eren) Zeer zwaarwegend
  (Bijna) alle familieleden van de vreemdeling hebben een verblijfsvergunning dan wel zijn genaturaliseerd Zwaarwegend
  Traumatiserende ervaringen die in Nederland hebben plaatsgevonden Zwaarwegend
  Overige ernstige medische problemen Minder zwaarwegend tot zwaarwegend
  Gendergerelateerde aspecten met name eerwraak en huiselijk geweld Zeer zwaarwegend
  Overlijden in Nederland van gezinslid Zwaarwegend tot zeer zwaarwegend
  Minderjarig kind in Nederland geboren Zwaarwegend
  Perioden van rechtmatig verblijf Minder zwaarwegend

   

  2. Contra-indicaties

  Contra-indicatie Wegingsfactor
  Eenmalige schikking of veroordeling wegens misdrijf tot ten hoogste 500 euro Minder zwaarwegend
  Overige openbare orde aspecten Zeer zwaarwegend tot doorslaggevend voor niet verlenen vergunning
  1F- en nationale veiligheid-aspecten Doorslaggevend voor niet verlenen vergunning
  Niet meewerken aan terugkeer Zwaarwegend
  Geen reden om vrijstelling van het paspoortvereiste te geven Zwaarwegend

   

  Criteria Verblijfsvergunning Schrijnend, Praktijkdocument

  In een uitspraak (Rb Amsterdam AWB 17/2576, 6.4.18) verwees de IND naar een Praktijkdocument waar bovenstaande criteria verder uitgewerkt zijn. Het zou een groeidocument zijn, wat door ambtenaren gebruikt wordt die moeten beslissen over aanvragen voor een vergunning op schrijnende gronden. Het Praktijkdocument is te vinden onderaan de uitspraak.

  Verblijfsvergunning Schrijnend afgeschaft per 1 mei 2019

  Deze Verblijfsvergunning op Discretionaire Gronden is op 1 april 2019 afgeschaft. Het hoofd van de IND kan sindsdien in de éérste procedure een uitzondering op het toelatingsbeleid maken. Deze bevoegdheid wordt bijna niet gebruikt.

  Vreemdelingen kunnen wel een verblijfsvergunning aanvragen op grond van privé-leven of familieleven (artikel 8EVRM).

  Verder zijn in het beleid enkele groepen aangewezen die een verblijfsvergunning 'tijdelijk humanitair' kunnen aanvragen. Dat geldt bijvoorbeeld voor partners die slachtoffer zijn van huiselijk of eergerelateerd geweld (zie hieronder). Andere opties zijn bijvoorbeeld:

  • Verwesterde minderjarige Afghaanse vrouwen: als zij aannemelijk heeft gemaakt dat bij terugkeer naar Afghanistan sprake is van een onevenredig zware psychosociale druk. Voorwaarden zijn verder: acht jaar verblijf in NL en schoolgaand.
  • kind met ondertoezichtstelling van de kinderrechter, als die OTS niet overdraagbaar is naar het land van herkomst.
  • beschermde getuigen die in het beschermingsprogramma van de Politie Landelijke Eenheid zijn opgenomen

  Voor abonnees:

  Algemeen

  - literatuur 
  aantallen
  beleid
  toelating

  Aanvraag verblijfsvergunning schrijnend na huiselijk / eergerelateerd geweld

  Ongedocumenteerde migranten (meestal vrouwen) die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld of achterlating in het land van herkomst, kunnen ook een verblijfsvergunning schrijnend aanvragen. Bij de beslissing om deze te geven spelen andere factoren een rol dan bij een algemene aanvraag voor een verblijfsvergunning schrijnend.

  Bij de beoordeling van de aanvraag wordt gekeken of aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

  1. er is sprake van (een reële dreiging van) huiselijk geweld;
  2. het huiselijk geweld heeft geleid tot verbreking van de (huwelijks)relatie;
  3. het huiselijk geweld heeft geen relatie met eer(wraak);
  4. het slachtoffer kan zich niet onttrekken aan het huiselijk geweld door vestiging in het land van herkomst; en
  5. het slachtoffer komt niet op enige andere grond dan in deze paragraaf genoemd in aanmerking voor een verblijfsvergunning.

  Ad 2.

  Hierbij is niet van belang wie tot verbreking van de (huwelijks)relatie heeft besloten.
  Uitsluitend bij minderjarige slachtoffers is het in verband met de leeftijd niet noodzakelijk dat de gezinsband is verbroken.

  Ad 4.

  De vreemdeling moet aannemelijk maken dat hij zich niet aan het geweld kan onttrekken als hij zich zou vestigen in het land van herkomst. Naast geweld of dreiging van geweld in Nederland moet ook in het land van herkomst dreiging aanwezig zijn. De vreemdeling moet aannemelijk maken dat van de kant van de familieleden die in het land van herkomst wonen, dreiging voor betrokkene uitgaat.

  Hoe werkt de procedure?

  Voor de aanvraag maakt het niet uit wie de relatie heeft verbroken. De aanvraag voor een verblijfsvergunning schrijnend moet binnen een jaar na het verbreken van de relatie worden ingediend.

  Bij de aanvraag moet duidelijk aangegeven worden van welke (combinatie van) factoren er sprake is en waarom. Het is belangrijk zoveel mogelijk relevante gegevens en documenten te verzamelen en mee te sturen met de aanvraag.

  Voor abonnees:

  - toelating bij huiselijk/ eergerelateerd geweld
  - toelating achtergelaten vrouwen en kinderen