Verblijfsvergunning Schrijnend

Voor een verblijfsvergunning 'schrijnend' moet de minister worden gevraagd een vergunning te geven vanwege specifieke individuele omstandigheden. Dit wordt wel een schrijnendheid procedure genoemd omdat het vaak gaat om een aanvraag voor erg pijnlijke of moeilijke zaken. De minister kijkt bij de beoordeling van de vergunning of er 'klemmende redenen van humanitaire aard' zijn. Hier zijn geen vaste criteria voor, maar er zijn wel argumenten die in meer of mindere mate mee wegen bij de beslissing.

Algemene aanvraag verblijfsvergunning schrijnend

De volgende factoren worden meegewogen bij de beslissing voor het verlenen van een verblijfsvergunning schrijnend. Vaak gaat het om een combinatie van factoren.

 • Ernstige medische problemen, met name als hierbij kinderen zijn betrokken (zieke kinderen, kinderen met zieke ouders). Deze reden weegt zwaarder, als het kind in Nederland is geboren. Zijn de medische problemen er al vóór het vertrek uit het land van herkomst, dan weegt deze omstandigheid minder zwaar.
 • Ernstige medische problemen waardoor vreemdeling niet zonder medische overdracht of medische begeleiding het land kan verlaten en vertrek uit Nederland erg moeilijk te realiseren is. Hierbij wordt ook gelet op de aanwezigheid van noodzakelijke voortdurende zorg in het herkomstland.
 • Perioden van rechtmatig verblijf (uitstel van vertrek, verblijf op grond van een verblijfsvergunning)
 • Overlijden in Nederland van een gezinslid van de vreemdeling, vooral als met medische bewijsstukken aangetoond is dat daardoor sprake is van ernstig psychisch lijden. Als het gezinslid in Nederland is begraven en het graf vaak wordt bezocht door de betrokkene, weegt dit ook mee.
 • De situatie waarin een belangrijk deel van het gezin waarvan de vreemdeling deel uitmaakt wél is toegelaten, maar de vreemdeling zelf niet.
 • Dreigende scheiding tussen de vreemdeling en diens kind(eren).
 • Gender-gerelateerde aspecten, met name eerwraak en huiselijk geweld.

Bij de beoordeling de volgende factoren meegewogen als 'contra-indicatie' (argumenten die in het nadeel werken bij de beslissing voor een vergunning):

 • Het niet meewerken aan terugkeer of verwijdering.
 • Openbare orde aspecten, zoals een strafblad

Er is geen vrijstelling van het paspoortvereiste als er twijfel is over de identiteit van degene die de aanvraag doet.

Voor abonnees:

Algemeen

- literatuur 
aantallen
beleid
toelating

Aanvraag verblijfsvergunning schrijnend na huiselijk / eergerelateerd geweld

Ongedocumenteerde migranten (meestal vrouwen) die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld of achterlating in het land van herkomst, kunnen ook een verblijfsvergunning schrijnend aanvragen. Bij de beslissing om deze te geven spelen andere factoren een rol dan bij een algemene aanvraag voor een verblijfsvergunning schrijnend.

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt gekeken naar:

 1. De situatie van alleenstaande vrouwen in het land van herkomst
 2. De maatschappelijke positie van vrouwen in het land van herkomst
 3. Of in het land van herkomst mogelijkheden zijn voor opvang die voldoet aan de normen van dat land
 4. De zorg die de vrouw/ouder heeft voor kinderen die in Nederland zijn geboren en/of een opleiding volgen
 5. De banden met Nederland
 6. (Seksueel) geweld binnen de familie is op zichzelf voldoende reden voor een verblijfsvergunning schrijnend. Het geweld moet worden bewezen met:
  • Een verklaring van aangifte bij de politie, of alleen een melding van huiselijk geweld (hierbij moet de politie ervan overtuigd zijn dat er geweld heeft plaats gevonden) EN
  • Een verklaring van een (vertrouwens)arts of een andere hulpverlener. De vertrouwensarts hoeft niet de eigen huisarts te zijn OF
  • Een verklaring van verblijf in de vrouwenopvang OF
  • Andere gegevens, deze moeten objectief zijn en van een betrouwbare bron

Bij 1, 2, 3 is van nog belang:

 • Heeft de eigen familie in het land van herkomst de vrouw verstoten, wat opvang in het land van herkomst veel moeilijker maakt?
 • Is er sprake van gedwongen uithuwelijking in het land van herkomst?
 • Is het (on)mogelijk naar het recht van het land van herkomst te scheiden, wat de vrouw in een juridisch moeilijke positie plaatst als de echtgenoot niet in het land van herkomst is? (het komt voor dat de vrouw niet kan scheiden, terwijl de man in Nederland is hertrouwd).

Bij 4 en 5 is nog van belang:

 • De mate van worteling in de Nederlandse samenleving en de mogelijkheid om het familie- en gezinsleven ergens ander voort te zetten
 • Als de vader geen toestemming geeft om de kinderen aan te melden op een school in het land van herkomst, terwijl die toestemming nodig is voor het volgen van onderwijs
 • Hoe lang het kind in Nederland onderwijs heeft gehad
 • Of het kind de Nederlandse nationaliteit heeft

Hoe werkt de procedure?

Voor de aanvraag maakt het niet uit wie de relatie heeft verbroken. De aanvraag voor een verblijfsvergunning schrijnend moet binnen een jaar na het verbreken van de relatie worden ingediend.

Bij de aanvraag moet duidelijk aangegeven worden van welke (combinatie van) factoren er sprake is en waarom. Het is belangrijk zoveel mogelijk relevante gegevens en documenten te verzamelen en mee te sturen met de aanvraag.

Voor abonnees:

- toelating bij huiselijk/ eergerelateerd geweld
- toelating achtergelaten vrouwen en kinderen