Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb)

Wat is de Rvb?

De Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen is een maandelijkse uitkering voor bepaalde groepen vreemdelingen. De Rvb-voorzieningen worden verzorgd door het COA. De tekst van de regeling vind je hier.

Wie heeft recht op Rvb-voorzieningen?

1. Migranten en hun kinderen die een verblijfsvergunning vragen voor gezinsvorming/ gezinshereniging en die rechtmatig in Nederland verblijven;
2. Kinderen (in de leeftijd van 0 tot 18 jaar) die rechtmatig in Nederland verblijven;
3. Bepaalde groepen slachtoffers en getuigen van mensenhandel, met name:

  • Vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel die zich beraden op het doen van aangifte. Het gaat hier om de zogenaamde bedenktijd.
  • Getuigen/aangevers die aangifte van mensenhandel hebben gedaan en van wie de aanwezigheid in Nederland in verband met het opsporings- en vervolgingsonderzoek noodzakelijk wordt geacht;
  • Vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel die geen aangifte doen (buiten de B8/3-procedure) en die verblijven in de vrouwenopvang

4. Bepaalde groepen slachtoffers huiselijk geweld en eergerelateerd geweld, met name:

  • Personen die een verblijfsvergunning hebben aangevraagd op grond van huiselijk geweld en die verblijven in de vrouwenopvang;
  • Personen die een verblijfsvergunning hebben aangevraagd op grond van eergerelateerd geweld en die verblijven in de vrouwenopvang.
  • Personen die in verband met mensenhandel, eergerelateerd geweld of huiselijk geweld in de vrouwenopvang verblijven en die een verblijfsstatus hebben waarmee zij normaal geen recht op sociale voorzieningen zouden hebben. Daaronder vallen vrouwen met een bijzondere geprivilegieerde status en EU-burgers.

Hoe werkt het aanvragen van Rvb?

Rvb-voorzieningen moeten aangevraagd worden bij het COA binnen twee weken nadat het recht op Rvb-voorzieningen is ontstaan. De aanvrager mag niet beschikken over voldoende middelen om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te kunnen voorzien en mag geen eigen vermogen hebben.

Migranten die een beroep willen doen op de Rvb kunnen een aanvraagformulier downloaden van de site van het COA. Zoek vantevoren goed uit welk formulier van toepassing is.

De Rvb geeft per maand uitkeringen ter hoogte van de Nederlandse bijstandsuitkering. De minderjarige kinderen ontvangen een bedrag per kind ter hoogte van de jongerennorm. De bedragen worden achteraf over de afgelopen maand uitgekeerd. De volwassenen zijn in de maand waarover zij een uitkering ontvangen, ook verzekerd tegen medische kosten.

Het COA heeft voor vragen over de Rvb en het aanvragen van formulieren een telefonische helpdesk, die bereikbaar is op werkdagen van 9.00 tot 14.00 uur uur: 0800-2201051. Bij de helpdesk kunnen ook aanvraagformulieren worden aangevraagd.

Voor abonnees:

Recht op Rvb (jurisprudentie)